Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de locatiune


Contractul de locatiune


CONTRACTUL DE LOCATIUNE

Contractul de locațiune

- este un contract prin care o persoana, numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane, numita locatar (chiriaș) folosința temporara, totala sau parțiala a unui bun in schimbul unei sume de bani sau altei prestații, numita chirie (art 1411 din Codul Civil).

Prin locațiune se transmite un drept de folosința asupra bunului.

este un contract sinalagmatic (da nastere la obligații reciproce)

este un contract cu titlu oneros (ambele parți urmaresc un interes patrimonial)este un contract comutativ (parțile cunosc sau urmaresc existența si intinderea obligațiilor)

este un contract consensual

Obligațiile locatorului

obligația de predare - se face la termenul cuvenit de parți pe cheltuiala locatorului

obligația efectuarii reparațiilor necesare pe toata durata locațiunii

obligația de garantie -raspunderea locatorului de tulburarile prove din propria sa fapta sau de la terți

Obligațiile locatarului

obligația de a intrebuința lucrul ca un bun proprietar și potrivit destinației

plata chiriei la termenele stipulate

restituirea lucrului dupa incetarea locațiunii

nu raspunde de pierderea sau deteriorarea bunului din cauza vechimii, fortei majore (imprejurari de care nu e vinovat)

raspunde de toate pagubele pricinuite cladirii de incendiu daca nu dovedeste ca nu este din vina lui.

Sublocațiunea (subinchirierea) este permisa daca:

transmiterea folosinței sa nu fie interzisa prin contractul principal

sublocațiunea sa nu fie convenita in condiții in care sa contravina celor din contractul principal (ex spațiul de locuit sa fie transformat in spații cu destinație comerciala)

Incetarea locațiunii

denunțarea unilaterala (cu condiția respectarii drepturilor de preaviz)

expirarea termenului

rezilierea pentru nerespectarea unor obligații principale, prin care se aduce o vatamare a celeilalte parți

disparitia totala a lucrului

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate