Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de donatie


Contractul de donatie


Contractul de donatie

Donatia este un contract prin care o parte numita donator instraineaza cu titlu gratuit si irevocabil un bun sau un drept real sau de creanta,din patrimoniul sau altei parti numita donatar,fara a urmari sa primeasca ceva in schimb de la acesta.

Donatorul incheie contractul animus donande: adica cu scopul de a gratifica

Caracterele juridice ale contractului de donatie

1.Donatia este un contract unilateral- donatia este un act juridic bilateral,exprimand vointa a 2 parti,si un contract unilateral intrucat numai una dintre parti se obliga,si anume donatorul.

Donatia poate devenii contract sinalagmatic .Este cazul donatiei cu sarcina,cand donatarului ii revin obligatii determinate.Aceasta sarcina poate fi in folosul donatarului sau in folosul donatorului sau in folosul undei terte persoane.2.Donatia este un contract cu titlu gratuit adica donatarul nu urmareste ca in schimbul bunului sau dreptului donat sa obtina de la donatar o contraprestatie.

3.donatia este un contract solemn - ptr incheierea valida a contractului,acordul de vointa dintre donator si donatar trebuie sa imbrace forma autentica ceruta de lege,ad validitatem.Sanctiunea nerespectarii formei autentice este nulitatea absoluta a contractului de donatie.

Dupa moartea donatorului,nulitatea absoluta poate fi acoperita prin informare,ratificare sau executare voluntara de mostenitorii donatarului daca oricare din acestea sunt benevole si facute in cunostinta de cauza.

La donatiile prin corespondenta , consimtamantul poate fi exprimat in acte separate,dar atat oferta cat si acceptarea trebuie date in forma autentica.

Ptr bunurile mobile pe langa forma autentica,legiuitorul a prevazut si existenta unui act estimativ,acesta va cuprinde valoarea bunurilor mobile donate,aceasta decriere si evaluare se poate face chiar in cuprinsul donatiei sau separat prin act autentic sau sub semnatura privata.

De la caracterul solem al donatiei exista si exceptii: darurile manuale; donatiile indirecte ; donatiile deghizate.

3.Donatia este un contract irevocabil si translativ de proprietate,dr de proprietate se transmite in momentul incheierii contractului,daca predarea bunului de care nu e lagat transferul proprietatii,nu e convenita a fi facuta ulterior,predarea se face indata,fiind vb de un contract cu executare uno ictu.

4. Donatia este un contract incheiat intuitu personae,in cazul erorii asupra pers. donatarului,donatorul poate cere anularea contractului.

5.Donatia este un contract numit- are o reglementare proprie in care sunt cuprinse regulile care guverneaza incheierea,executarea si revocarea contractului.

Conditii de validitate.

Consimtamantul, in materia donatiei,dolul poate lua forma captatiei sau sugestiei, constand in utilizarea de mijloace viclene (dolosive) ptr a determina sau sugera donatorului sa incheie contractul de donatie,care , in alte conditii, nu l-ar fi incheiat.Daca se incheie sub astfel de conditii o donatie,sactiunea va fi anularea contractului.

Capacitatea de a contracta - orice persoana poate incheia un contract , cu exceptia cazului cand este declarata de lege incapabila.Capacitatea o constituie regula,iar incapacitatiile reprezinta exceptiile ce sunt de stricta interpretare si aplicare.

In materia donatiilor,incapacitatiile sunt:

1.incapacitatea de a dispune - minorii nu pot dispune cu titlu gratuit,nici personal,nici prin reprezentant si nici cu incuviintarea autoritatii tutelare.Ei pot face daruri manuale obisnuite potrivit cu posibilitatile lor.

- nici persoanele pusa sub interdictie judecatoreasca nu pot incheia contracte de donatie..Daca se incheie un astfel de contract este lovit de nulitate,persoana fiind lipsita de capacitatea de la contracta.

2.incapacitatile de a primi prin donatie

-Persoanele neconcepute pot fi gratificate indirect prin intermediul donatiei cu sarcini , facuta unei terte persoane capabile , cu conditia existentei acesteia la data executarii sarcinii.

-persoanele juridice nu pot fi gratificate decat in momentul cand dobandesc personalitate juridica , cu exceptia cazului cand donatiile sunt facute pentru ca o persoana juridica sa se constituie in mod valabil.

-cei straini si apatrizi pot dobandi dr de prorpietate asupra terenurilor ,inclusiv prin donatie numai in conditiile art.44 alin.2 Constitutie si ale legii speciale.

-medicii si farmacisiti si preotii nu pot primi donatii de la bolnavul pe care l-au tratat sau asistat de boala din cauza careia,acesta moare.

-minorii si interzisii judecatoresti au dreptul sa primeasca donatii doar prin reprezentantii lor.

Obiectul donatiei

-fiind contrcat unilateral , obiectul e format umai din bunul donat.Bunul trebuie sa fie posibil si licit,determinat sau determinabil,sa existe sau sa fie posibil,sa fie in circuitul civil,nu pot face obiect al donatiei mostenirile nedeschise.

Irevocabilitatea contractului de donatie e un principiu al acestui contract, dar e de natura , nu de esenta sa,cee ce inseamna ca unele donatii pot fi revocate.Sunt incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiei , atragand astfel , nulitatea contractului : conditiile potestative , dreptul de a dispune de bunul donat , plata datoriilor viitoare nedeterminate ale donatorului, dreptul de denuntare unilaterala a contractului.Sunt compatibile cu principiul irevocabilitatii stipularea unui termen ptr predarea bunului,includerea unei conditii cauzale sa mixte,stipularea platii unei datorii existente,revocarea donatiei cu consecinta intoarcerii bunului in situatia in care predecedeaza, includerea unei cauze de imputernicire pe un libret de economii pe numele altor persoane.

Exceptii de la principiul irevocabilitatii donatiei

1.Revocarea donatiilor intre soti

Art. 937 C.Civ - orice donatie facuta intre soti este revocabila. Revocarea se poate face oricand in timpul casatoriei.

Revocarea poate fi facuta numai de catre sotul donator , indiferent de forma donatiei , nu si de catre mostenitori sau creditorii lui , dupa moartea acestuia.Revocarea se poate face in orice moment si nemotivat , ea reprezentand vointa unilaterala a donatorului.Obiectul donatiei il poate forma numai bunurile proprii ale sotului donator si nu bunurile comune ale sotilor , care au regimul juridic al devalmasiei.

2. Revocarea ptr bunurile viitoare - donatiile ptr bunurile viitoare sunt revocabile deoarce au ca obiect bunurile pe care le lasa donatorul,dupa moartea sa.

3.Revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinilor - neindeplinirea obligatiilor de catre donatar , da dreptul donatorului sa ceara executarea silita a acelei sarcini sau revocarea donatiei.Revocarea se poate face numai pe cale judecatoreasca.Actiunea poate fi introdusa de catre donator sau in caz de deces de catre mostenitorii acestuia.

4.Revocarea donatiei ptr ingratitudine - donatia poate fi revocata in urmatoarele conditii: daca donatarul a atentat la viata donatorului ; daca donatarul , cu intentie , a savarsit delicte,cluzimi sau a adus injurii donatorului ; daca donatarul a refuzat alimentele cerute de donator.Revocarea ptr ingratitudine are caracter de sactiune civila si poate fi ceruta in cazul oricarei forme de donatie.

Exceptii de la caracterul solem al donatiei.

-donatiile deghizate sunt acele donatii care sunt ascunse in acte juridice cu titlu oneros.Intre parti se incheie un contract cu titlu gratuit , care este un act secret , dar cu un act aparent , simulat,cu titlu oneros,care ascunde donatia fata de tertele persoane.Simulatia nu constituie , insa , cauza de nulitate , de aceea donatiile deghizate nu sunt sanctionate decat daca incalca dispozitiile legale imperative.In privinta formei donatiei deghizate,in lit de specialitate s-a pus problema daca aceasta imbraca forma autentica ad validitatem sau forma operatiunii juridice care deghizeaza donatia.Proba simulatiei se face potrivit dreptului comun,de catre parti prin inscrisuri, completate , cand este necesar prin proba cu martori sau prezumtii iar de catre terti, prin orice mijloace de proba.

In cazul donatiei prin interpunere de persoane , simulatia vizeaza persoana donatarului cand acesta nu indeplineste conditiile de a primi.

-donatiile indirecte sunt libertati facute cu intentia de a gratifica , realizate prin intermediul altor acte juridice civile , dar in aceste conditii , actul juridic incheiat intre parti trebuie sa indeplineasca conditiile de fond si forma cerute de lege ptr ca acel act si conditiile de dond si nu de forma pentru donatie.Actele prin care se realizeaza donatii indirecte sunt: remiterea de datorie , renuntarea la un drept,stipulatia ptr altu etc.

-darul manual este donatia care are ca obiect bunuri  mobile corporale.Realizandu-se prin acordul partilor si odata cu remiterea bunului, darul manual face parte din categoria contractelor reale.

Efectele contractului de donatie.

Obligatiile donatorului

a)       Obligatia de predare - donatorului ii revine obligatia de predare a bunului donat odata cu incheierea contractului de donatie.In cazul darului manual nu se pune problema obligatiei de predare , aceasta constituind o conditie de validitate a contractului real.

b)       Obligatia de garantie - art 828 C.Civ "donatorul nu este responsabil de evictiune catre donatar pentru lucrurile daruite".Donatorul raspunde,insa , pentru evictiune cand el a promis expres garantia.Donatorul nu are obligatia de garantie contra viciilor bunului donat.

Obligatiile donatarului

Donatarul nu are obligatii contractuale,are in schimb obligatia de recunostinta fata de donator , obligatie morala , dar si legala , fiind sanctionata , in caz de nerespectare , cu revocarea donatiei ptr ingratitudine.In cazul donatiei cu sarcini , contractul fiind sinalagmatic , donatarul este tinut sa le execute conform clauzelor din contract , in favoarea donatorului, a unui tert sau chiar in favoarea lui.In cazul in care nu isi executa acele obligatii, donatorul poate cere executarea lor silita sau revocarea donatiei.

Efectele donatiei fata de terti.

Ptr a produce efecte fata de terti sunt necesare anumite forme de publicitate.Este vorba de respectarea publicitatii in cazul bunurilor imobile , de posesia de buna-credinta a mobilelor sau notificarea cesiunii de creanta ori acceptarea acesteia de catre debitorul cedat.

Sunt anumite particularitati cu privire la donatie:

-neinscrierea in cartea funciara a dr imobiliar dobandit prin donatie poate fi invocata d catre orice persoana care are interes.

-nu pot invoca lipsa de inscriere in cartea funciara persoanele  care se fac vinovate de neinscrierea dreptului.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate