Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
CONTRACT DE MANAGEMENT SI IMPRESARIAT ARTISTIC


CONTRACT DE MANAGEMENT SI IMPRESARIAT ARTISTIC
CONTRACT DE MANAGEMENT SI IMPRESARIAT ARTISTIC

CONTRACT DE MAMAGEMENT SI IMPRESARIAT ARTISTIC

Prezentul Contract de management si impresariat artistic (denumit in continuare Contractul) a fost incheiat la data de [●] 2006, intre:
Dl. [●], cetatean [●], domiciliat in [●], identificat prin C.I. seria [●] nr. [●], eliberata de [●] la data de [●], CNP [●], si

Dl. [●], cetatean [●], domiciliat in [●], identificat prin C.I. seria [●] nr. [●], eliberata de [●] la data de [●], CNP [●], si

Dl. [●], cetatean [●], domiciliat in [●], identificat prin C.I. seria [●] nr. [●], eliberata de [●] la data de [●], CNP [●], si

Dl. [●], cetatean [●], domiciliat in [●], identificat prin C.I. seria [●] nr. [●], eliberata de [●] la data de [●], CNP [●], si

Dl. [●], cetatean [●], domiciliat in [●], identificat prin C.I. seria [●] nr. [●], eliberata de [●] la data de [●], CNP [●], si

Dl. [●], cetatean [●], domiciliat in [●], identificat prin C.I. seria [●] nr. [●], eliberata de [●] la data de [●], CNP [●],

(denumiti in continuare individual Artistul si impreuna Artistii si/sau Trupa),

si

S.C. [●], o societate [de impresariat artistic] infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, avand sediul social in [●], inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul [●] sub numarul [●], cod unic de inregistrare [●], reprezentata prin Dl. [●], cetatean [●], domiciliat in [●], identificat prin C.I. seria [●] nr. [●], eliberata de [●] la data de [●], CNP [●], ca reprezentant/imputernicit al societatii], in calitate de impresar

(denumita in continuare Impresarul),

denumite in continuare individual Partea si impreuna Partile.

AVAND IN VEDERE:

Faptul ca Artistii sunt [creatori si] interpreti profesionisti de muzica [●] [si titulari ai drepturilor de autor si drepturilor conexe acestora (in continuare Drepturile de autor) asupra propriei interpretari a unor opere de creatie intelectuala (denumite in continuare Operele), proprii, derivate sau realizate in colaborare cu terti creatori profesionisti (in continuare Autorii), realizate pana in prezent sau care vor putea fi realizate in viitor;

Faptul ca, in calitatea mentionata mai sus, Artistii au format, creat si dezvoltat trupa de muzica activand sub numele artistic de [●] (Trupa) si doresc sa fie reprezentati, promovati si impresariati, la nivel national si international, in aceasta formula de catre Impresar;

Faptul ca Impresarul are calitatea de impresar artistic profesionist, fiind detinator al [atestatului/avizului] nr. [●] din data de [●], emis de catre Comisia pentru atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic, in conformitate cu normele aplicabile;

Faptul ca Impresarul doreste sa reprezinte Artistii in Romania si pe plan international in scopul sprijinirii carierei si promovarii Trupei si a Operelor;

Faptul ca Partile doresc sa incheie un contract de impresariat artistic, in scopurile mentionate mai sus, in termenii si conditiile care urmeaza.

PRIN URMARE, avand in vedere cele de mai sus, Partile convin dupa cum urmeaza:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin acest Contract, Artistii desemneaza Impresarul ca impresar unic si exclusiv, in vederea reprezentarii si promovarii Trupei si administrarii activitatilor artistice ale Trupei.

In aceasta calitate, Artistii cesioneaza in mod exclusiv Impresarului, precum si oricarui succesor legal sau contractual al afacerii acestuia, dreptul de impresariat si management artistic al Trupei.

Artistii cesioneaza Impresarului dreptul de a folosi numele, numele artistic, fotografiile, imaginile de orice natura (cu respectarea de catre Artisti a drepturilor forografilor sau autorilor acestora), informatiile biografice sau orice date si informatii de orice natura in legatura cu Trupa si Artistii, permitand utilizarea acestora in procesul de exploatare ce face parte din obiectul acestui Contract.

Prin prezentul Contract, Artistii imputernicesc Impresarul sau orice persoana desemnata de acesta, la discretia sa, sa ii reprezinte si sa actioneze in numele si pe seama lor pe toata durata prezentului Contract, incepand cu data semnarii lui, cu privire la urmatoarele aspecte:

(i)      Negocierea si semnarea, in numele si pe seama Artistilor/Trupei, a contractelor cu privire la activitatea artistica a acestuia, incluzand, fara a se limita la, contractele cu Autorii, contractele de inregistrare, contractele de reprezentare, contracte cu agentii de spectacole etc., precum si orice modificare sau incetare a acestora;

(ii)            Aprobarea utilizarii de catre terti a materialelor artistice, a numelui, imaginii si sunetelor Artistilor/Trupei in toate si orice materiale publicitare pentru Artisti/Trupa cat si pentru orice alte produse sau servicii, cu sau fara legatura cu activitatea acestuia;

(iii)          [Colectarea si primirea, in numele si pe seama Artistilor, de sume de bani in numerar, de depozite, cecuri sau bilete la ordin, platibile Artistilor sau care pot fi trase in numele acestuia, pentru serviciile sale, precum si pentru materialele artistice ale acestuia, si retinerea din aceste sume a sumelor cuvenite Impresarului;]

(iv)          Utilizarea de sume de bani provenind din veniturile Artistilor, in scopul realizarii obiectului prezentului Contract, fara a avea nevoie in acest sens de o imputernicire speciala; aceasta prevedere va fi completata cu dreptul de semnatura acordat Impresarului asupra unui cont bancar al Artistilor, special deschis in acest scop la o societate bancara agreata, ale carui date de identificare sunt prezentate ca Anexa 1;

(v)            Organizarea de spectacole si turnee, inclusiv, dar fara a se limita la publicitatea acestora, distribuirea biletelor etc., inclusiv cu privire la spectacolele de binefacere;

(vi)          Luarea oricaror masuri, inclusiv actionarea in justitie a oricaror terte persoane care, fara acordul scris al Impresarului, au inregistrat si/sau au facut/fac reproduceri, fapt public sau au exploatat (ori au facut sa se exploateze) prestatii ale Artistilor/Trupei, transmise prin radio, televiziune, reproduceri sau in alte situatii ori s-au facut vinovate de orice alte fapte care au adus atingere reputatiei profesonale a Impresarului sau Artistilor/Trupei.

Serviciile Impresarului, prestate in conformitate cu prevederile prezentului Contract, nu sunt exclusive, iar Impresarul poate executa in orice moment alte servicii identice sau similare in favoarea oricarei alte terte parti. De asemenea, Impresarul isi rezerva dreptul de a desfasura orice alte servicii sau activitati, in conditiile prevazute de lege.

PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA. CHELTUIELI.

Pentru serviciile de impresariat artistic prestate de Impresar in temeiul prezentului Contract, Artistii vor plati Impresarului o suma egala cu 50% din remuneratia (incluzand, dar fara a se limita la salarii, onorarii, redevente, sponsorizari si orice alte venituri, inclusiv primite din partea organelor de gestiune colectiva si remuneratia compensatorie pentru copia privata) sau alte beneficii evaluabile monetar pe care Artistii le vor primi, direct sau indirect, in tara sau in strainatate, in considerarea activitatii artistice, incluzand toate si orice activitate a Artistilor si/sau Trupei in legatura cu:

(i)      inregistrarile de orice fel, prin orice metoda si pe orice tip de suport, inclusiv toate tipurile de suporturi obtinute (incluzand, fara a se limita la casete audio, video si orice alte inregistrari magnetice, discuri compact, CD-ROM, DVD si orice alte tipuri de suporturi electronice sau optice si orice alte medii de reproducere a sunetului si/sau imaginii, cum sunt pelicula fotografica, muzica, radioul, televiziunea, pelicula de film, multimedia, Internetul, logo-urile si tonurile de apel telefonice);

(ii)            spectacolele sau orice alte aparitii publice ale Artistilor si/sau Trupei;

(iii)          folosirea numelui Trupei si a numelor individuale ale Artistilor, a imaginii acestora, a oricaror informatii in legatura cu Trupa sau a talentelor acestora in scopuri comerciale sau publicitare.

Artistii se obliga sa plateasca Impresarului, dupa incetarea prezentului Contract, o suma obtinuta prin aplicarea aceluiasi procent stabilit la Clauza 2.1 de mai sus, cu privire la sumele obtinute din orice prelungire, reinnoire sau novatie a contractelor incheiate de Artist pe durata acestui Contract, sau orice reluare a unor asemenea contracte care au fost suspendate pe durata Contractului si reluate in termen de maximum un an de la incetarea acestuia. Aceasta suma va fi platita Impresarului pe o durata de [3] ani de la data incetarii prezentului Contract.

Incasarea de catre Artisti a oricaror sume de bani sau alte beneficii evaluabile monetar se va face intotdeauna numai in prezenta Impresarului sau a unui reprezentant legal al acestuia si/sau prin contul desemnat in conformitate cu prevederile Clauzei 1.4 din prezentul Contract.

Platile mentionate la Clauzele 2.1 si 2.2 de mai sus vor fi efectuate in termen de cinci (5) zile de la incasarea de catre Trupa a respectivelor sume, mentionate la Clauza 2.1 de mai sus, in numerar sau prin ordin de plata, in contul Impresarului care va fi comunicat in acest scop Trupei.

Nerespectarea Clauzei 2.4 de mai sus atrage plata de penalitati in suma neta corespunzatoare unui procent de [5%] din suma datorata Impresarului, pentru fiecare zi intarziere. Daca in termen de sapte (7) zile de la data scadentei, Trupa nu efectueaza plata datoriei si a penalitatilor aferente intarzierii, Impresarul are dreptul de a-si deduce prejudiciul creat din angajamentele curente sau din orice alte activitati generatoare de venituri pentru Trupa.

In cazul in care orice cheltuieli legate de executarea prezentului Contract vor fi platite ocazional de catre Impresar, Trupa va rambursa in totalitate aceste sume Impresarului, fiind prevazut ca acesta va furniza Trupei chitante sau alte documente doveditoare care sa evidentieze realizarea unor asemenea cheltuieli.

Orice obligatii fiscale care decurg din activitatea Trupei vor fi suportate exclusiv de catre Artisti, conform prevederilor legale in vigoare.

DURATA CONTRACTULUI

Durata reprezentarii Trupei si a gestionarii intereselor artistice ale acestora de catre Impresarul desemnat prin acest Contract este de 5 ani, incepand cu data semnarii Contractului de catre Parti.

Contractul este prelungit tacit pe perioade succesive de [1 (un) an], urmand a-si produce efectele in aceiasi termeni si conditii prevazuti initial, cu exceptia cazului in care oricare dintre Parti va notifica in scris celelalte Parti despre intentia sa de a nu prelungi prezentul Contract, cu cel putin treizeci (30) de zile lucratoare inainte de data expirarii Contractului.

TERITORIUL

Prezentul Contract este valabil si isi produce efectele pe intreg teritoriul Romaniei si in oricare alta parte a lumii, cu respectarea prevederilor imperative ale legislatiei in domeniu a respectivelor tari.

Impresarul va avea dreptul sa delege puterile sale izvorate din prezentul Contract, cu privire la un anumit teritoriu determinat, catre o terta persoana, la discretia sa, in considerarea necesitatii unei prezente locale permanente.

OBLIGATIILE IMPRESARULUI

In considerarea obiectului prezentului Contract, Impresarul se obliga:

Sa obtina pentru si sa negocieze pe seama Artistilor contracte si alte angajamente, platite sau in scopuri de binefacere, organizate si produse in regie proprie, in colaborare cu tertii sau de catre terti, in tara sau in strainatate, in scopul dezvoltarii carierei Trupei.

In acest sens, Impresarul este obligat sa aduca la cunostinta sau sa puna la dispozitia Artistilor, fara intarziere, orice oferta sau propunere a oricaror terti, avand ca obiect participarea Trupei la orice manifestare artistica, incluzand dar fara a se limita la spectacole, inregistrari, realizarea de filme, de clipuri publicitare etc.;

Sa includa in portofoliul de ofertare datele complete si materialele demo ale Trupei;

Sa depuna toate diligentele si sa faca toate eforturile rezonabile pentru obtinerea participarii Trupei la festivaluri, turnee si spectacole, pe plan national si international;

Sa supravegheze si gestioneze corespondenta de ofertare si de afaceri in legatura cu obiectul prezentului Contract;

Sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Artistilor/Trupei, orice contracte, acte sau alte documente legate de angajamentele obtinute in realizarea obiectului acestui Contract (inclusiv dar fara a se limita la contractele cu Autorii, producatorii etc.) precum si sa puna la dispozitia Trupei orice asemenea contracte, acte sau alte documente;

Sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Artistilor/Trupei contractele cu sponsorii, sa coordoneze serviciile si efectuarea platilor din sumele provenite de la acestia si din bugetul propriu alocat pentru sustinerea actiunilor artistice ale Trupei;

Sa depuna toate diligentele si sa faca toate eforturile rezonabile pentru promovarea si publicitatea Trupei si activitatilor artistice ale acesteia, in conformitate cu prevederile Clauzei 7;

Sa depuna toate diligentele si sa faca toate eforturile rezonabile pentru coordonarea programelor de spectacole si turnee, in tara si in strainatate, pentru asigurarea formalitatilor de transport, cazare, masa si viza pentru Trupa si insotitorii acestora, cu ocazia participarii la actiuni in tara si in strainatate, cheltuielile aferente acestora fiind suportate de catre Trupa.

OBLIGATIILE ARTISTILOR

Pe durata prezentului Contract, Artistii se obliga, individual si solidar, fata de Impresar:

Sa nu negocieze sau sa nu incheie un alt contract cu acelasi obiect, in nume propriu, sub pseudonim artistic, nume artistic sau prin persoane interpuse, cu un alt impresar sau proce alta persoana fizica sau juridica specializata, in scopul realizarii obiectului prezentului Contract, si sa aduca la cunostinta Impresarului orice oferta in acest sens, primita de la terte parti, si sa nu acorde nici unei terte parti drepturi rezultate din acest Contract;

Sa nu accepte angajamente sau colaborarea cu orice terte persoane in scopul sau in legatura cu realizarea obiectului prezentului Contract, fara autorizarea prealabila scrisa a Impresarului, atat in Romania cat si oriunde in lume;

Sa instiinteze tertii cu privire la existenta acestui Contract si a calitatii Impresarului de reprezentant unic si exclusiv al acestora, pentru orice fel de contracte privind activitatea artistica, in conformitate cu prevederile acestui Contract, mentionand numele Impresarului in toate activitatile publice ale acestora;

Sa nu suprime sau sa modifice, pe durata executarii acestui Contract, numele Trupei, fara acordul prealabil scris al Impresarului;

Sa se consulte in legatura cu si sa nu modifice, pe durata executarii acestui Contract, componenta Trupei, fara acordul prealabil scris al Impresarului;

Sa participe la toate evenimentele propuse de Impresar, sa respecte termenii si conditiile si sa onoreze cu profesionalism contractele semnate de catre Impresar in numele si pe seama Trupei, efectuand prestatiile artistice la timpul si locul stabilite si comunicate de catre Impresar, pregatiti din punct de vedere profesional, fizic, psihic, artistic si tehnic pentru respectarea obligatiilor contractuale; pentru evitarea oricarui dubiu, Trupa nu are dreptul de a refuza evenimentele, angajamentele si contractele semnate de catre Impresar in numele si pe seama Trupei;

Sa nu afecteze prestatiile Trupei sau derularea prezentului Contract din cauze personale, subiective (inclusiv, dar fara a se limita la mariaj, stabilirea temporara sau permanenta in strainatate etc.);

Sa se asigure ca toti colaboratorii Trupei (interpreti, dansatori etc.), in legatura cu realizarea obiectului acestui Contract, vor respecta prevederile acestuia si orice alte reguli vor fi stabilite de comun acord de catre Parti;

Sa instiinteze Impresarul, in maxim doua (2) ore de la survenirea evenimentului, daca din motive exceptionale si temeinic dovedite cum ar fi boala, accident etc. se afla in imposibilitatea de a-si onora obligatiile asumate prin prezentul Contract sau prin orice alte contracte semnate de catre Impresar in numele si pe seama Artistilor/Trupei, in realizarea obiectului acestui Contract;

Sa interzica utilizarea totala sau partiala a inregistrarilor prestatiilor Artistilor/Trupei, oricare ar fi acestea, precum si a oricaror alte nume, date si informatii prevazute la susceptibile sa afecteze exclusivitatea acordata Impresarului, in conditiile prezentului Contract, cu exceptia situatiilor agreate expres in scris de catre Impresar;

Sa se abtina de la orice manifestare sau declaratie, in orice forma si realizata prin orice mijloace, care ar putea prejudicia numele, numele artistic, imaginea publica sau orice alte informatiilegate de publicitatea, promovarea si popularitatea Trupei, sau care ar putea afecta in mod negativ activitatea Trupei si/sau a Impresarului, pe intreaga durata a prezentului contract precum si in termen de [un (1) an] de la incetarea acestuia.

Sa aduca la cunostinta Impresarului orice incalcare a Drepturilor de Autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuala ale Artistilor si/sau Trupei, de catre orice terte parti.

Fiecare dintre Artisti se obliga, in mod individual, sa nu realizeze nicio aparitie individuala, si sa nu participe la niciun fel de eveniment in nume propriu, fara a reprezenta Trupa, fara aprobarea scrisa a Impresarului si fara a-l consulta pe acesta cu privire la respectivul eveniment.

PUBLICITATE SI PROMOVARE

In realizarea obiectului prezentului Contract, Impresarul va depune toate diligentele si va face toate eforturile rezonabile pentru realizarea promovarii si publicitatii Trupei, utilizand toate mijloacele legale disponibile pentru mediatizarea Trupei, prin toate mijloacele de comunicare in masa, precum si pentru supravegherea, planificarea, organizarea si realizarea campaniilor de marketing si publicitate ale Trupei prin intermediul unor agentii specializate, precum si pentru supravegherea si coordonarea relatiilor Trupei cu mass media si cu autoritatile relevante, pentru facilitarea comunicarii Trupei cu mediile culturale si sociale.

Impresarul va asista Artistii cu privire la crearea si difuzarea imaginilor Trupei, a inregistrarilor demo audio si video, precum si tuturor celelalte materiale publicitare referitoare la activitatea Trupei si pe care le va considera necesare pentru promovarea imaginii acesteia catre public si catre mass-media in general, avand dreptul de a exploata si ceda spre exploatare numele si imaginile Trupei, in scopuri publicitare sau comerciale, prin intermediul fotografiilor, posterelor, obiectelor de uz vestimentar si al altor suporturi care sunt sau vor putea fi folosite in viitor in mod uzual in publicitate.

REPREZENTANTUL ARTISTILOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, modificata si completata, Artistii numesc prin prezentul pe [●] ca reprezentant comun al acestora, in scopul:(i)      exercitarii drepturilor exclusive privind Operele interpretate de Trupa, in conditiile legii; si

(ii)            autorizarii sau interzicerii, in numele si pe seama Trupei, a fixarii, reproducerii, inchirierii, imprumutului, importului, comunicarii publice sau punerii la dispozitia publicului, retransmiterii prin cablu a Operelor executate de catre Trupa si fixate la orice moment ulterior;

(iii)          in relatia cu Impresarul, pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului Contract, in legatura cu orice comunicari realizate in conformitate cu acesta intre Artisti si Impresar, in conformitate cu prevederile Clauzei 16.4, precum si pentru participarea la orice negocieri ulterioare ale acestui Contract si incheierea de acte aditonale in acest sens cu Impresarul, reprezentantii, succesorii sau cesionarii acestuia.

DECLARATII SI GARANTII

Artistii declara si garanteaza Impresarului ca:

au capacitatea necesara pentru a-si asuma si a executa obligatiile asumate prin prezentul Contract;

la momentul incheierii prezentului Contract si pe durata realizarii acestuia, nici un alt contract avand acelasi obiect sau un obiect similar nu este in vigoare, angajand prestatii ale Artistilor sau ale Trupei;

drepturile acordate Impresarului prin prezentul Contract nu vor fi limitate si nu li se va aduca atingere in nici un fel prin drepturi sau pretentii ridicate de terti;

prin incheierea acestui Contract, Artistii nu incalca nici una din prevederile oricarui contract incheiat anterior de Artisti si/sau de Trupa cu orice tert, inclusiv cu Autorii. Nu exista nici un alt contract de comanda a unei opere viitoare, de cesiune a Drepturilor de Autor sau alt contract similar incheiat intre Artisti sau Trupa si un tert, prin care unui astfel de tert i s-a acordat vreun drept patrimonial cu privire la activitatea Artistilor si/sau Trupei, sau orice alt drept sau interes care ar putea sa retina Artistii si/sau Trupa in executarea obligatiilor sale in conformitate cu prezentul Contract;

au drepturi depline pentru folosirea numelui Trupei si nu exista nici o obligatie asumata de acestia care sa ii impiedice sa foloseasca acest nume pe intreaga perioada a Contractului; nici unul dintre numele individuale utilizate de Artisti sau numele Trupei, nici o exploatare si folosire a Operelor, a fotografiilor, imaginilor, sunetelor si a celorlalte materiale legate de Trupa si de activitatea acesteia, puse la dispozitia Impresarului in executarea prezentului Contract, nu incalca nici o norma legala sau drepturile oricarei terte persoane;

la momentul incheierii acestui Contract nu exista nici un litigiu cu privire la drepturile sale de proprietate intelectuala asupra oricarei Opere realizate anterior si nici o amenintare cu privire la initierea vreunui astfel de litigiu;

prezentul Contract a fost incheiat in mod legal de catre Artisti si reprezinta o obligatie legal asumata si valabila a Artistilor, executabila in conformitate cu termenii si conditiile acestui Contract. Artistii nu sunt obligati sa notifice, sa depuna sau sa obtina nici o autorizatie, consimtamant sau aprobare din partea nici unei persoane fizice sau juridice private ori autoritati sau agentii guvernamentale in scopul incheierii si executarii Contractului.

Declaratiile si garantiile prevazute in acesta Clauza 9 sunt considerate de Parti ca fiind esentiale pentru incheierea prezentului Contract.

RASPUNDERE SI DESPAGUBIRI

Artistii vor fi raspunzatori solidar si vor despagubi Impresarul impotriva oricaror costuri, cheltuieli, pierderi, daune si raspunderi (inclusiv, dar fara a se limita la, onorarii si costuri avocatiale si ale altor experti), directe si/sau indirecte, suportate de Impresar si rezultand din:

(i)      orice incalcare de catre Artisti a oricareia din declaratiile si garantiile date in baza acestui Contract; sau

(ii)            orice incalcare de catre Artisti a oricareia din obligatiile care le revin in conformitate cu prevederile acestui Contract sau ale oricaror contracte incheiate de catre Impresar in numele si pe seama Trupei.

Artistii vor raspunde, in mod individual si solidar, in conformitate cu prevederile Regulamentului atasat ca Anexa 2 la prezentul Contract.

In legatura cu imputernicirea acordata Impresarului prin prezentul Contract, Trupa se obliga sa despagubeasca Impresarul sau orice persoana desemnata de acesta si sa ii protejeze pe acestia impotriva oricarei pierderi, pretentii, actiuni, responsabilitati sau cheltuieli ivite in legatura cu exercitarea cu buna credinta imputernicirii prevazute in Clauza 1.4 a acestui Contract.

Trupa se obliga sa despagubeasca integral Impresarul sau orice terta parte prejudiciata si sa ii protejeze pe acestia impotriva orciarei pierderi, pretentii, actiuni, responsabilitati sau cheltuieli ivite in legatura cu orice incalcare de catre Artisti si/sau Trupa a contractelor incheiate prin intermediul Impresarului cu orice terte parti.

CESIUNEA CONTRACTULUI. TRANSFERUL CONTRACTULUI

Impresarul poate sa cesioneze prezentul Contract catre orice terti, persoane fizice sau juridice, in tot sau in parte, cu acordul Artistilor. Acordul Artistilor nu este necesar si Impresarul poate sa cesioneze in mod liber drepturile decurgand din prezentul Contract unei persoane fizice sau juridice care face parte din grupul sau este afiliata Impresarului..

Tertul caruia i se cesioneaza prezentul Contract, in tot sau in parte, va fi tinut sa respecte prevederile contractului si garantiile oferite de Impresar.

Prezentul Contract va continua sa isi produca efectele in cazul oricaror eventuale modificari ce pot interveni in cursul executarii sale, privitoare la forma juridica a Impresarului. Modificarile privitoare la forma juridica a Impresarului survenite nu necesita acordul Artistilor, acestia trebuind notificati despre modificarile survenite doar daca acestea ar avea vreun efect asupra desfasurarii viitoare a prezentului Contract.

Trupa nu poate cesiona nici unei terte persoane, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile nascute prin sau in legatura cu prezentul Contract.

INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract inceteaza:

Prin acordul Partilor, in forma scrisa si semnat de catre Parti sau reprezentantii acestora;

Prin denuntarea unilaterala de catre Impresar, printr-o notificare scrisa transmisa Trupei, in termen de [30] de zile de la data transmiterii notificarii.

Impresarul este in drept sa rezilieze prezentul Contract imediat, fara nici un fel de formalitate prealabila, fara termen de remediere si fara interventia instantei de judecata, fiind liberat de orice obligatii rezultate din prezentul Contract, in urmatoarele cazuri:

In cazul neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a obligatiilor contractuale de catre Artisti;

In cazul in care oricare dintre Artisti se afla intr-o stare fizica si/sau psihica ce nu-i permit respectarea obligatilor contractuale in ceea ce priveste calitatea Artistica a prezentarilor sale, pentru o perioada mai mare de 3 luni in cursul unui an sau la 2 evenimente consecutive, si in conditiile in care Trupa nu poate asigura inlocuirea temporara sau permanenta a Artistului in cauza;

In cazul oricarei incalcari a exclusivitatii acordata in conformitate cu prevederile prezentului Contract.

In cazul in care Contractul se reziliaza din culpa exclusiva a Trupei, aceasta se obliga sa returneze instrumentele muzicale procurate de catre sau cu sprijinul Impresarului si sa plateasca Impresarului, in afara daunelor-interese pentru prejudiciile produse prin reziliere, suma de [30.000] EUR. Aceasta Clauza 12.3 nu exclude dreptul Impresarului de a solicita acoperirea tuturor celorlalte daune produse prin rezilierea Contractului.

FORTA MAJORA

Orice eveniment de forta majora exonereaza oricare dintre Parti de obligatiile sale prevazute in acest Contract, acesta fiind suspendat pe durata evenimentului de forta majora.

Forta majora reprezinta orice eveniment imprevizibil, inevitabil, insurmontabil, care nu poate fi imputat debitorului obligatiei respective, care apare inainte de data scadenta a obligatiei si care are ca efect imposibilitatea partiala sau totala, temporara sau permanenta a debitorului sa isi indeplineasca una sau mai multe dintre obligatii (incluziv, dar fara a se limita la . razboi, situatii similare, greve, revolutie, cutremur, inundatii, embargo sau acte normative care afecteaza Partile).

Partea care invoca forta majora, va notifica in scris celorlalte Parti, in termen de [5] zile de la aparitia acesteia, imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile si va prezenta celorlalte Parti, in termen de [5] zile de la notificare, certificatul care atesta evenimentul de forta majora, emis de Camera de Comert si Industrie competenta. In acelasi timp, Partea care pretinde forta majora va notifica celorlalte Parti incetarea evenimentului de forta majora in termen de [5] de zile de la aceasta incetare.

Daca evenimentul de forta majora si/sau efectele acestuia necesita suspendarea executarii prezentului Contract pe o perioada care depaseste [saizeci (60) de zile], Impresarul are dreptul de a rezilia Contractul, prin notificare scrisa adreata Trupei.CONFIDENTIALITATE

Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra termenilor si conditiilor specifice ale acestui Contract, precum si asupra oricaror date si/sau informatii furnizate in executarea prezentului Contract sau la care Partile ar fi putut avea acces in cadrul indeplinirii obligatiilor contractuale si sa nu le dezvaluie nici unui tert, cu exceptia cazului in care acest lucru este cerut de instanta sau de orice alta autoritate competenta avand jurisdictie asupra Partilor. In acest ultim caz, Partile se vor consulta inainte si vor limita intinderea unei astfel de dezvaluiri cat de mult posibil.

LEGEA APLICABILA. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Acest Contract va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana.

Orice disputa intre Parti rezultand din sau in legatura cu prezentul Contract, inclusiv cele in legatura cu valabilitatea, interpretarea sau incheierea acestuia vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, disputele intre Parti vor fi solutionate de catre instantele romane competente.

DIVERSE

Prezentul contract cade sub incidenta Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, modificata si completata, si a normelor in materie ale dreptului comun roman si poate fi perfectat si modificat in functie de aparitia unor noi acte normative care reglementeaza aceasta materie.

Orice referire din acest Contract la un anumit Articol sau Anexa va fi considerata, in cazul in care nu este mentionat altfel, drept referinta la acel Articol sau Anexa din prezentul. In cadrul acestui Contract, titlurile sunt doar pentru a inlesni referinta si nu vor afecta interpretarea acestui Contract.

Prezentul Contract nu va putea fi modificat decat prin acordul scris al Partilor, care va prevala fata de orice intelegere verbala a Partilor, anterioara sau ulterioara respectivului acord scris.

Toate notificarile realizate in considerarea acestui Contract sau in legatura cu acesta se vor considera trimise corespunzator daca sunt trimise prin prin fax sau prin posta, cu confirmare de primire, la urmatoarele adrese:

Pentru Trupa:

In atentia: [numele reprezentantului imputernicit in conformitate cu Clauza 8 din preentul Contract]

Adresa: [●]

Tel./Fax: [●]

Pentru Impresar:

In atentia: [●]

Adresa: [●]

Tel./Fax: [●]

In cazul in care orice dispozitie a prezentului Contract va fi considerata invalida sau ilegala sau neaplicabila in baza oricarei legi, toate celelalte dispozitii ale acestui Contract vor ramane pe deplin in vigoare si vor produce efecte. Daca oricare astfel de dispozitie este considerata invalida, ilegala sau neaplicabila, Partile vor negocia cu buna credinta modificarea respectivei clauze a Contractului, in cea mai mare masura posibila, astfel incat respectiva clauza sa fie legala, valida si aplicabila si/sau sa pastreze pe cat posibil intentia initiala a Partilor.

Acest Contract reprezinta intregul acord dintre Parti cu privire la obiectul Contractului si inlocuieste orice intelegere anterioara intre Parti in legatura cu obiectul acestuia.

PRIN URMARE, avand in vedere cele de mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in 7 (sapte) exemplare in limba romana, cate unul pentru fiecare Artist si unul pentru Impresar, la data mentionata anterior.

Trupa:

Dl. [●]

Dl. [●]

Dl. [●]

Dl. [●]

Dl. [●]

Dl. [●]

Impresarul:

S.C. [●]

Prin:

In calitate de: [●]

ANEXA 1 CONTUL BANCAR

Contul bancar deschis la Banca [●], Sucursala [●]

Cont IBAN: [●]

Titular de cont: [●]

Titular al dreptului de retragere de fonduri: [●]

ANEXA 2 REGULAMENT

Fara a limita prevederile Contractului, Artistii sunt raspunzatori solidar fata de Impresar si sunt obligati la plata de daune-interese catre acesta, dupa cum urmeaza:

Neanuntarea in scris, cu minim paisprezece (14) zile inainte de desfasurarea unui eveniment la care este necesara participarea Trupei, a neprezentarii motivate la acest eveniment, se sanctioneaza cu [200 EUR];

Lipsa nemotivata de la o filmare TV, concert TV sau emisiune TV angajata in scopuri publicitare in favoarea Trupei, se sanctioneaza cu [500 EUR];

Prezentarea individuala a oricaruia dintre Artisti, precum si participarea la orice eveniment in nume propriu, fara a reprezenta Trupa, fara aprobarea scrisa a Impresarului si fara a-l consulta pe acesta cu privire la respectivul eveniment, se sanctioneaza cu [500 EUR];

Refuzul de a participa la orice eveniment propus de Impresar, orice angajament si contract semnat de catre Impresar in numele si pe seama Artistilor/Trupei se sanctioneaza cu [1.000 EUR];

Comportamentul indecent (inclusiv agresarea fizica si/sau verbala), slaba prezenta scenica, starea de ebrietate, acuzatiile publice la adresa Impresarului se sanctioneaza cu [1.000 EUR];

Orice manifestare sau declaratie, in orice forma si realizata prin orice mijloace, care ar putea prejudicia numele si/sau activitatea Impresarului, in conditiile prevazute in Contract, precum si incalcarea obligatie de confidentialitate se sanctioneaza cu [5.000 EUR];

Orice incalcare a exclusivitatii acordate Impresarului in conformitate cu prevederile Contractului se sanctioneaza cu [30.000 EUR];

Orice incalcare a oricarei alte obligatii prevazute in Contract se sanctioneaza cu [200 EUR].
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate