Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Regimul juridic al functiei publice


Regimul juridic al functiei publice


Regimul juridic al functiei publice

1. Coordonatele constitutionale ale functiei publice

Textul constitutional ne ofera cateva puncte de reper importante pentru conturarea cadrului legislativ ce are ca obiect functia publica. Articolul 41 consacra dreptul la munca si protectie sociala, precum si libertatea de a munci. In articolul 73, la alineatul 3 sunt enumerate domeniile care vor fi reglementate prin lege organica si unde regasim la litera j "Statutul functionarilor publici", iar la litera p, "Regimul general privind raporturile de munca, sindicatele, patronatele si protectia sociala". Articolul 41 face referire, fara indoiala, la toate categoriile de persoane incadrate in munca. Din cauza folosirii insa a termenului de "salariati" la alineatul 2 al acestui articol, au aparut opinii potrivit carora textul respectiv nu ar privi si pe functionarii publici. O asemenea interpretare este exagerata, in conditiile in care dreptul la munca a devenit, dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, unul dintre constantele actelor constitutionale si a fost consacrat ca unul din drepturile fundamentale ale cetateanului. Pe de alta parte, distinctia continuta de articolul 73 releva faptul ca legiuitorul nostru constituant a vazut in raportul de functie publica altceva decat in raportul de munca. Ea vine sa arate ca natura juridica si, in consecinta, regimul juridic este diferit in cazul functionarilor publici, respectiv al salariatilor. In cazul primilor suntem in prezenta unui regim juridic unilateral de drept public, in timp ce salariatii sunt supusi unui regim contractual de drept privat.2 Conditii de acces intr-o functie publica

Noul Statut al functionarilor publici, la art. 50, retine ca poate ocupa o functie publica peroana care indeplineste urmatoarele conditii generale: a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; b) cunoaste bine limba romana scris si vorbit; c) are varsta de minimum 18 ani impliniti; d) are capacitate deplina de exercitiu (nu au capacitate de exercitiu deplina persoanele care nu au implinit 18 ani precum si alenatii sau debilii mintali pusi sub interdictie judecatoreasca); e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate; f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica; g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; i) nu a fost destituita dintr-o functie publica in ultimii 7 ani; j) nu a desfasurat activitate de politie politica astfel cum este definita prin lege. Se admite, totodata, ca, potrivit legii, numirea intr-o functie publica sa fie conditionata si de indeplinirea unor cerinte speciale, cum ar fi cele referitoare la varsta, aptitudini sau efectuarea unui stagiu de specialitate. Retinem, totodata, ca Statutul preconizeaza obligatia declararii averii la numirea si la eliberarea dintr-o functie publica, declaratia facandu-se in conditiile  legii .

3 Formarea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului  de functie

O data intrunite conditiile generale si speciale ale ocuparii functiei publice urmeaza investitura, constand in actul juridic unilateral de autoritate provenind de la un organ de stat prin care unei persoane i se incredinteaza spre exercitare o functie publica in cadrul unei autoritati. Investirea nu reprezinta un acord de vointa, chiar daca titularul functiei ar fi formulat o solicitare in vederea ocuparii functiei, ci, dimpotriva, este o manifestare de vointa exclusiv a autoritatii competente. In cazul functionarilor publici obisnuiti, de care se ocupa in primul rand capitolul de fata, investirea se face prin numire. In cazul inaltilor functionari publici, numirea se face de catre Guvern, primul-ministru, ministrul administratiei si internelor, ministrul sau conducatorul autoritatii ori institutiei publice. Ocuparea functiilor publice vacante se poate face prin promovare, transfer, redistribuire si concurs. Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs, se face prin actul administrativ emis de catre: conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functiile de conducere sau, dupa caz, conducatorii acestor autoritati sau institutii, in situatia functiilor de sef birou, sef serviciu si a functiilor de executie.

Modificarea raporturilor de serviciu intervine prin delegare, detasare, transfer, mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice sau execitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere. Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul public, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an (pentru cel mult 90 zile calendaristice, numai cu acordul scris al acestuia). Pe timpul acestei masuri, functionarul in cauza isi pastreaza functia publica si salariul. Detasarea se dispune in interesul autoritatii (institutiei) publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic (mai mult de 6 luni, numai cu acordul sau scris). Pe aceasta perioada functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul (daca salariul corespunzator functiei pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu). Transferul poate avea loc intre autoritatile (institutiile) publice, in interesul serviciului (numai cu acordul scris al functionarului in cauza) sau la cererea functionarului public. Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva (cu acordul scris al functionarului public) sau temporara (pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an, cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care il are). Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante se realizeaza prin promovarea temporara (pe o perioada de maximum 6 luni) a unui functionar care indeplineste conditiile specifice ocuparii acestei functii, si se dispune de conducatorul autoritatii (institutieii) publice, cu avizul A.N.F.P.Suspendarea raportului de serviciu, presupune o intrerupere a activitatii functionarului public, de drept sau la initiativa acestuia, cu obligatia autoritatii (institutiei) publice de a rezerva pe aceasta perioada, postul aferent functiei publice. Acesta se va putea ocupa numai pe o perioada determinata, de un functionar public din corpul de rezerva sau, in cazul in care nu exista un astfel de functionar care sa indeplineasca cerintele specifice, in baza unui contract individual de munca pe o perioada egala cu perioada suspendarii raporturilor de serviciu. Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una din urmatoarele situatii: este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva; este incadrat la cabinetul unui demnitar; este desemnat de autoritatea (institutia) publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori a unor organisme sau institutii internationale; desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea in conditiile legii; efectueaza stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat; este arestat preventiv; efectueaza tratament medical in strainatate; se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca; carantina, concediu de maternitate, forta majora; este disparut (masura constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila); alte cazuri expres prevazute de lege. In termen de 5 zile calendaristice de la data incetarii motivului de suspendare de drept, functionarul public este obligat sa informeze in scris conducatorul autoritatii (institutiei) publice despre acest fapt. Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public (in baza cererii scrise facute cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data cind se solicita suspendarea) in urmatoarele situatii: concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani (3 ani in cazul copilului cu handicap); concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani (12 ani, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente); desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale, altele decat cele in care a fost desemnat de autoritatea (institutia) publica, in cadrul misiunilor diplomatice ori a organismelor sau institutiilor internationale (cand suspendarea are loc de drept); pentru participarea la campania electorala; pentru participarea la greva, in conditiile legii.

Incetarea  raporturilor de serviciu ale functionarilor publici are loc in urmatoarele situatii: a) de drept; b) acordul partilor, consemnat in scris; c) eliberarea din functie; d) destituirea din functie; e) demisie; Raportul de serviciu inceteaza de drept: 1)la data decesului functionarului public; 2)la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public; 3)daca functionarul public nu mai indeplineste una din conditiile prevazute de art. 50 din lege, referitoare la cetatenia romana si domiciliul in Romania, capacitatea deplina de exercitiu si studiile prevazute de lege pentru functia respectiva; 4)la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta ori invaliditate; 5)ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva; 6)cand functionarul public a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de libertate, la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare; 7)ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau a functiei, ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementara (de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti); 8)la data expirarii termenului pe care a fost exercitata, cu caracter temporar, functia publica. Eliberarea din functia publica se dispune de conducatorul autoritatii (institutiei) publice, prin act administrativ, care se comunica functionarului public (in termen de 5 zile lucratoare de la emitere), pentru motive neimputabile acestuia, in urmatoarele cazuri: autoritatea (institutia) publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta locatitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze; autoritatea (institutia) publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public; ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public, a unui alt functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate; pentru incompetenta profesionala in cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la evaluarea performantelor profesionale individuale; functionarul public nu mai indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; starea sanatatii, fizice sau (si) psihice, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite functionarului public sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute. Destituirea din functie se dispune pentru motive imputabile functionarului public, ca sanctiune disciplinara aplicata pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave, precum si daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul in cauza nu actioneaza pentru incetarea acestuia, intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului respectiv. Functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificata in scris, conducatorului autoritatii (institutiei) publice. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare.

vezi Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr. 161/2003 (M.of.nr.279/2003).Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate