Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
» Personalul vamal


Personalul vamal


PERSONALUL VAMAL

1 Scurta prezentare a activitatii personalului vamal din cadrul birourilor vamale si a directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale

Personalul vamal din cadrul birourilor vamale desfasoara in principal urmatoarele activitati:

 • controlul mijloacelor de transport care trec frontiera de stat;
 • vamuirea marfurilor, aplicarea tarifului vamal de import si a altor norme legale privind trecerea peste frontiera a marfurilor si bunurilor;
 • prevenirea, constatarea si sanctionarea abaterilor de la reglementarile legale ce acorda competenta autoritatii vamale;
 • sesiseaza organele de cercetare penala in cazul existentei indiciilor savarsirii unor infractiuni;
 • organizarea si exercitarea activitatii de control ulterior al documentelor proprii;
 • sa incaseze de la agentii economici si persoanele fizice drepturile vamale si sa le vireze la bugetul statului;

sa aplice sanctiunile corespunzatoare impotriva faptelor care constituie contraventii la reglementarile vamale;Atributiile si raspunderile individuale ale personalului vamal din structura Autoritatii Nationale a Vamilor se stabileste prin fisa postului, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare si cu legislatia in vigoare.

Formarea si perfectionarea personalului vamal se realizeaza prin cursuri de pregatire specifice domeniului de activitate, organizate la nivel central si teritorial, prin Scoala de Finante Publice si Vama, precum si de alti furnizori de formare, in conditiile legii.[1]

 2 Statutul personalului vamal

Prevederile O.U 10/2004 privind Statutul personalului vamal, se aplica personalului vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor si reglementeaza: a) functiile publice specifice din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor; b) drepturile si indatoririle specifice personalului vamal si unele sporuri specifice la salariul de baza de care acesta beneficiaza; c) incompatibilitatile si conflictele de interese specifice personalului vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor. Personalul vamal are calitatea de functionar public cu statut special si cuprinde persoanele numite in functiile publice generale si specifice de conducere si de executie din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, iar ocuparea functiilor publice de executie, generale si specifice se face cu respectarea conditiilor de studii si de vechime in specialitate, prevazute de lege. Conducatorul Autoritatii Nationale a Vamilor are rang de subsecretar de stat si indeplineste functia de vicepresedinte al Agentiei de Administrare Fiscala.

Functiile publice generale si specifice din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor

In raport cu gradul de complexitate al atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general, indeplinite de Autoritatea Nationala a Vamilor, functiile publice de executie ale personalului vamal din structura aparatului central al Autoritatii Nationale a Vamilor si directiile regionale vamale din subordine sunt: a) functii publice de executie din clasa I: consilier, inspector, consilier juridic, auditor; b) functii publice de executie din clasa a II-a: referent de specialitate; c) functii publice de executie din clasa a III-a: referent. Gradele profesionale corespunzatoare functiilor publice din clasele prevazute mai sus sunt: a) superior, ca nivel maxim; b) principal; c) asistent; d) debutant. Functiile publice generale de conducere din aparatul central al Autoritatii Nationale a Vamilor sunt: a) director; b) director adjunct; c) sef serviciu; d) sef birou. Functiile publice generale de conducere din directiile regionale vamale sunt: a) director executiv; b) director executiv adjunct; c) sef serviciu; d) sef birou. In raport cu gradul de complexitate al atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific, indeplinite de Autoritatea Nationala a Vamilor, functiile publice specifice de executie ale personalului vamal din structura birourilor vamale de frontiera si de interior sunt: a) functii publice de executie din clasa I: inspector vamal; b) functii publice de executie din clasa a II-a: agent vamal; c) functii publice de executie din clasa a III-a: controlor vamal. Gradele profesionale corespunzatoare functiilor publice specifice de exceptie sunt : - superior, ca nivel maxim; - principal; - asistent; - debutant Functiile publice specifice de conducere in birourile vamale de frontiera si de interior sunt: a) sef birou vamal; b) sef adjunct birou vamal; c) sef de tura. Conform art.9 alin.(2), la analiza dosarului depus pentru concurs, candidatii inscrisi pentru ocuparea functiilor publice de conducere si de executie, generale si specifice, in oricare dintre formele prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt supusi testarii psihologice. Rezultatele testului psihologic sunt obligatorii atat pentru candidat, cat si pentru Autoritatea Nationala a Vamilor. Personalul vamal in functie care, datorita comportarii necorespunzatoare la locul de munca, afecteaza activitatea normala a compartimentului de lucru din care face parte va fi supus testarii psihologice. Prevederile privind rezultatul testului se aplica in mod corespunzator. Testarea personalului vamal in functie se face o data la 2 ani. Testarea psihologica se poate face si la solicitarea motivata a sefului ierarhic al functionarului aflat in situatia prevazuta la art.9 alin. (2), cu aprobarea directorului, dar nu mai devreme de 6 luni de la testarea precedenta. Refuzul nejustificat al functionarului nominalizat de a se prezenta la testarea psihologica atrage eliberarea din functia publica detinuta, in conditiile Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. Testarea psihologica se efectueaza de institutii specializate ori de persoane autorizate in acest sens, in conditiile legii.

2.2 Drepturi si indatoriri specifice ale personalului vamal

Drepturile personalului vamal sunt evidentiate in O.U 10 din 18 martie 2004 (actualizata), de la art.10 la art.21, astfel: Personalul vamal beneficiaza de protectia legii si este aparat de orice ingerinta sau amestec in activitatea sa, de natura sa ii influenteze libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control, cu consecinte grave asupra indeplinirii indatoririlor de serviciu. Personalul vamal supus ingerintelor, influentei sau oricarei alte forme de presiune este indreptatit sa ceara sefului sau direct si in cazul in care nu este multumit de masurile luate, sa solicite sefului ierarhic superior inlaturarea constrangerilor care ii altereaza libertatea de apreciere, de executie, de decizie sau de control. Personalul vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor are dreptul ca, in afara serviciului, sa isi exprime liber ideile, opiniile sau convingerile politice, etice, religioase ori de alta natura. Pentru activitatea depusa personalul vamal beneficiaza, in raport cu functia exercitata, de drepturile de natura salariala ale functionarilor publici si de sporuri specifice la salariul de baza stabilite prin prezentul statut. Conform art.12 alin.(2), personalul vamal care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierelor beneficiaza de un spor de frontiera de 20%, calculat la salariul de baza. Personalului vamal cu activitate in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor mai mare de 5 ani i se acorda un spor de stabilitate la salariul de baza, dupa cum urmeaza: a) intre 5 ani - 10 ani - 3%; b) intre 10 ani - 15 ani - 5%; c) intre 15 ani - 20 de ani - 7%; d) peste 20 de ani - 10%. Sporul de stabilitate prevazut se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in functie corespunzatoare transei cuvenite. Personalul vamal care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite beneficiaza de un spor de 15%, calculat la salariul de baza. Munca prestata de personalul vamal in zilele de repaus saptamanal sau de sarbatori legale, in cadrul schimbului normal de lucru, pentru asigurarea continuitatii activitatii vamale se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza si se aproba de catre conducatorul unitatii. Munca prestata si platita in conditiile de mai sus nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator. Programul de lucru al personalului vamal se stabileste prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale a Vamilor in conditiile prevazute de lege. In birourile vamale in care activitatea se desfasoara in schimburi, durata normala a timpului de lucru pentru personalul vamal este de 12 ore consecutiv, fara a putea depasi 48 de ore pe saptamana sau media orelor de munca, calculata, potrivit legii, pe o perioada de maximum 3 saptamani. In cursul programului normal de lucru, cu exceptia programului desfasurat in schimburi, se poate acorda o pauza de masa de cel mult o jumatate de ora, care nu se include in durata normata a timpului de munca. Pauza de masa nu trebuie sa afecteze desfasurarea normala a activitatii vamale. Conform art.15 alin.(1), din Statutul personalului vamal, Autoritatea Nationala a Vamilor constituie un fond de stimulente, astfel: a) prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele incasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului, reprezentand dobanzi, penalitati de intarziere si amenzi; b) prin aplicarea unui coeficient de 15% la sumele confiscate; c) prin aplicarea unui coeficient de 8% la sumele provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscari, dupa deducerea cheltuielilor efectuate cu valorificarea; d) prin aplicarea unui coeficient de 5% din sumele incasate prin executare silita, cu exceptia dobanzilor, penalitatilor si a amenzilor prevazute la lit. a). Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa si conditiile de utilizare, precum si categoriile de personal care beneficiaza de fondul prevazut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului. La solicitarea agentilor economici, a institutiilor publice sau a institutiilor private de pregatire profesionala, functionarii publici din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor pot sustine cursuri si alte forme de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul vamal, pentru personalul acestora. Modalitatile de participare la actiunile solicitate se stabilesc prin protocoale intre entitatile interesate si Autoritatea Nationala a Vamilor. Personalul vamal, cu exceptia functionarilor publici de conducere, poate infiinta, in conditiile legii, organizatii sindicale, poate adera la acestea si poate fi ales in organele de conducere legal constituite. Organizatiile sindicale isi determina liber scopul pentru care au fost create, structura organizatorica, organele de conducere, drepturile si indatoririle membrilor. Lista cuprinzand numele membrilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale sau in celelalte forme de asociere va fi adusa la cunostinta Autoritatii Nationale a Vamilor sau, dupa caz, directiei regionale vamale. Reuniunile organizatiilor sindicale se desfasoara in afara programului de lucru. Organizatiile sindicale reprezentative pot organiza in timpul orelor de serviciu o reuniune lunara de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depasi o ora. In mod exceptional, limita maxima de 3 ore pe trimestru poate fi cumulata intr-o singura luna. Cumulul poate fi autorizat de conducatorul Autoritatii Nationale a Vamilor sau, dupa caz, de directorul executiv al directiei regionale vamale in a carei raza se desfasoara reuniunea. Spatiile cu destinatie culturala, sportiva, de servire a mesei si de cazare, aflate in proprietatea Autoritatii Nationale a Vamilor, pot fi folosite de organizatiile sindicale, cu acordul Autoritatii Nationale a Vamilor, respectiv al directiilor regionale vamale. Indatoririle personalului vamal sunt evidentiate in O.U 10 din 18 martie 2004 (actualizata), dupa cum urmeaza: Personalul vamal are obligatia sa cunoasca, sa respecte si sa aplice intocmai reglementarile interne cu caracter general si special din domeniul vamal, precum si prevederile incidente in materie vamala din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte. Personalul vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor are obligatia sa cunoasca continutul tuturor reglementarilor cu caracter intern, concretizate in ordine, instructiuni, norme, proceduri si orice alte dispozitii de care depinde indeplinirea la timp, in mod eficient si in conditii corespunzatoare a indatoririlor de serviciu. Personalul vamal are indatorirea sa cunoasca atributiile generale si specifice care ii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale a Vamilor, prin fisa postului si prin orice alt instrument juridic care modifica sau completeaza regimul drepturilor si indatoririlor profesionale si sa semnaleze interventiile operate in structura ori continutul functiei, susceptibile sa ii afecteze capacitatea de indeplinire a sarcinilor de serviciu. Personalul vamal cu functii de conducere sau de executie este raspunzator, potrivit legii, pentru masurile, actiunile si deciziile luate in exercitarea atributiilor de serviciu, precum si pentru savarsirea actelor si faptelor incompatibile cu reglementarile stabilite prin Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin prezentul statut. Pentru pagubele cauzate in activitatea de control ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor de control, in masura in care nu sunt indeplinite conditiile atragerii raspunderii penale, personalul vamal cu functii de conducere sau de executie raspunde potrivit art. 998 din Codul civil. Raspunderea stabilita nu restrange dreptul persoanei vatamate prin actele de control de a se adresa instantelor de judecata pentru repararea pagubelor ce i-au fost cauzate. Personalul vamal este obligat sa isi indeplineasca atributiile de serviciu numai in limitele competentelor si responsabilitatilor cu care a fost investit. Personalul vamal este obligat sa aplice masurile adoptate prin acte normative interne, precum si cele stabilite prin acorduri si intelegeri internationale destinate prevenirii, constatarii si sanctionarii fraudei vamale. Personalul vamal are indatorirea sa actioneze permanent pentru restrangerea si eliminarea practicilor de eludare sau de sustragere de la plata datoriei vamale ori de la controlul vamal. Personalul vamal are obligatia sa cunoasca dispozitiile legale referitoare la regimul informatiilor clasificate si sa le aplice in mod corespunzator documentelor, datelor si oricaror alte inscrisuri de care ia cunostinta in cursul operatiunilor vamale specifice. De asemenea, personalul vamal are indatorirea sa cunoasca dispozitiile legale cu privire la datele si informatiile confidentiale sau care nu sunt destinate publicitatii. In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul vamal este obligat sa adopte un comportament civilizat, o atitudine corecta si ferma in relatiile cu persoanele supuse procedurilor vamale si sa contribuie in mod constant la prevenirea, combaterea si sanctionarea incalcarilor aduse reglementarilor vamale. Personalul vamal este obligat sa isi perfectioneze pregatirea profesionala prin formele stabilite in Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul vamal are indatorirea sa participe, cel putin o data la 2 ani, la un program general de documentare in materie de legislatie vamala. In timpul serviciului personalul vamal are indatorirea de a purta uniforma cu insemnele si accesoriile specifice. Este interzis portul uniformei cu insemnele si accesoriile specifice in locuri si in conditii care ar putea afecta prestigiul functiei si interesele Autoritatii Nationale a Vamilor. Regulamentul privind modelul uniformei de serviciu, insemnele distinctive si accesoriile care insotesc portul acesteia, durata normala de utilizare, conditiile de acordare si personalul care beneficiaza de uniforma se aproba prin hotarare a Guvernului.

3. Codul de conduita a functionarilor publici din cadrul autoritatii vamale

Problema codului etic al functionarului public este complexa, motiv pentru care, in prima parte a anului 2002 a fost elaborat un proiect in vederea adoptarii unui cod deontologic al functionarului public , proiect finalizat in anul 2004, prin aparitia Codului de conduita a functionarilor publici (Legea 7/2004).

La baza proiectului de lege pentru adoptarea Codului de conduita a functionarilor publici au stat normele de "conduita civica" sau "conduita morala si profesionala" expuse deja in legislatia aplicabila functionarilor publici.

Dreptul deontologic al functionarilor din administratia publica este de fapt dreptul disciplinar prevazut in statutul general si in statutele speciale ale acestora. Dreptul disciplinar are, in aceasta situatie, si vocatie de drept deontologic, deoarece protejeaza intr-o maniera detaliata si autoritara si principiile deontologice ale functiei publice, raportate la activitatea concreta desfasurata in cadrul administratiei publice. Componentele esentiale ale dreptului deontologic, care se regasesc intr-o forma sau alta la toate categoriile de functionari din administratia publica, sunt, dupa cum este si firesc, urmatoarele: definirea abaterilor disciplinare de natura deontologica, stabilirea sanctiunilor disciplinare, procedura de aplicare a sanctiunilor si jurisdictia disciplinara.

Codul de conduita a functionarilor publici din cadrul autoritatii vamale, denumit in continuare Cod de conduita stabileste normele de conduita profesionala ale personalului vamal si sunt obligatorii pentru toti functionarii publici din cadrul autoritatii vamale. Scopul Codului de conduita este cresterea calitatii serviciului public vamal si eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din cadrul autoritatii vamale. Principalele directii care stau la baza conduitei profesionale a functionarului public din cadrul autoritatii vamale sunt urmatoarele: suprematia Constitutiei si a legii; integritatea morala; cinstea si corectitudinea si deschiderea si transparenta; prioritatea interesului public; asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatii vamale; profesionalismul; impartialitatea si independenta; libertatea gandirii si a exprimarii. Conform art.4 din Legea nr.7 privind Codul de conduita a functionarilor publici, urmatorele expresii se definesc astfel:

a) functie publica - ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite de autoritatea vamala, in temeiul legii, in scopul realizarii competentelor sale;

b) interes public - acel interes care implica garantarea si respectarea de catre autoritatea vamala a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia interna si tratatele internationale la care Romania este parte;

c) functionar public vamal - persoana numita intr-o functie publica in cadrul autoritatii vamale, in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobata prin Legea nr. 243/2004;

d) interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre functionarii publici vamali prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care au acces, ca urmare a exercitarii functiei publice in cadrul autoritatii vamale;

e) conflict de interese - acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al functionarului public vamal contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin, asa cum este definit in Legea nr.161/2003 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobata prin Legea nr.243/2004;

f) informatie de interes public - orice informatie referitoare la activitatea sau care rezulta din activitatea autoritatii vamale, indiferent de suportul ei, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ;

g) informatie cu privire la date personale - orice informatie privind o persoana identificata sau identificabila.

3.1. Conduita profesionala a functionarului public vamal

Normele generale de conduita profesionala a functionarilor publici sunt evidentiate in art. 5- 9, din Legea nr.7, privind Codul de conduita a functionarilor publici, dupa cum urmeaza:

1. Realizarea unui serviciu public vamal de calitate Functionarii publici din cadrul autoritatii vamale au obligatia de a realiza un serviciu public vamal de calitate in folosul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii atributiilor autoritatii vamale.

In exercitarea functiei publice, functionarii publici din cadrul autoritatii vamale au obligatia de a avea un comportament profesionist, pentru a castiga si mentine increderea cetatenilor in integritatea, impartialitatea si eficienta autoritatii vamale.

2. Loialitatea fata de Constitutie, lege si autoritatea vamala

Functionarii publici din cadrul autoritatii vamale au obligatia :

a) ca, prin actele si faptele lor sa respecte Constitutia si legile tarii, reglementarile si normele vamale, precum si orice dispozitie interna cu caracter oficial, potrivit atributiilor ce le revin;

b) sa respecte dispozitiile legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata functiei publice ocupate;

c) sa respecte si sa aplice principiile privind integritatea morala si legalitatea.

d) sa apere prestigiul autoritatii vamale, precum si de a se abtine de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii ori intereselor legale ale acesteia; Functionarii publici din cadrul autoritatii vamale le este interzis:

a) sa exprime in public aprecieri care nu sunt conforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii vamale, cu politicile si strategiile acesteia sau cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea vamala are calitatea de parte;

c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de legislatia in vigoare;

d) sa divulge informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca aceasta este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile autoritatii vamale ori ale unor functionari publici vamali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

e) sa ofere asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau a autoritatii vamale;

Prevederile lit. a)-d) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene, potrivit prevederilor Legii nr.7/200

Divulgarea informatiilor care nu au caracter public sau transmiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte institutii publice, este permisa numai cu acordul conducerii unitatii vamale in care functionarul public vamal isi desfasoara activitatea.

3. Libertatea de exprimare si activitatea politica  In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici din cadrul autoritatii vamale sunt obligati:

a) de a apara si respecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii vamale;

b) de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate; in exprimarea opiniilor, trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri;

Activitatea politica In exercitarea functiei publice, functionarii publici din cadrul autoritatii vamale le este interzis:

a) sa participe la strangerea de fonduri pentru finantarea activitatii partidelor politice;

b) sa furnizeze sprijin logistic persoanelor fizice care candideaza la functii de demnitate publica;

c) sa colaboreze cu persoanele fizice sau juridice care efectueaza donatii ori sponsorizari partidelor politice;

d) sa afiseze, in cadrul autoritatii vamale, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;

e) sa se lase influentat de presiunile politice, in indeplinirea atributiilor de serviciu.

f) sa impuna altor functionari publici vamali sa se inscrie in partide politice, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor beneficii materiale sau profesionale;

5. Activitatea publica si utilizarea imaginii proprii

Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici care sunt desemnati in acest sens de catre conducatorul unitatii vamale. Functionarii publici din cadrul autoritatii vamale desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, au obligatia sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducerea autoritatii vamale.

In situatia cand nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici din cadrul autoritatii vamale pot participa la activitati sau dezbateri publice, insa au obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al institutiei vamale.

In exercitarea functiei publice detinute, functionarilor publici din cadrul autoritatii vamale le este interzis sa permita folosirea numelui sau imaginii proprii in activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

6. Conduita in interiorul institutiei si in cadrul relatiilor externe In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici din cadrul autoritatii vamale sunt obligati:

a) sa aiba o tinuta vestimentara curata, ingrijita si purtata in mod corespunzator;

b) sa fie, in toate circumstantele, obiectiv si impartial;

c) sa nu se lase influentat de interesele personale, in indeplinirea atributiilor de serviciu;

d) sa indeplineasca sarcinile de serviciu in limitele competentelor si responsabilitatilor atribuite, cu constinciozitate si responsabilitate;

e) sa indeplineasca toate sarcinile dispuse de conducatorii ierarhici, cu conditia ca acestea sa nu contravina legislatiei in vigoare;

f) sa aiba un comportament echilibrat si nediscriminatoriu, tratand pe fiecare in mod egal, respectandu-i drepturile si demnitatea;

g) sa aiba un comportament bazat pe respect, buna credinta, corectitudine si amabilitate;

h) sa pastreze confidentialitatea operatiunilor efectuate, a materialelor si informatiilor de care ia cunostinta prin exercitarea functiei publice;

i) sa actioneze pentru combaterea fraudei, coruptiei, traficului ilicit de marfuri si bunuri si a altor actiuni ilegale;

j) sa sesizeze conducatorului ierarhic cazurile in care i se cere sa actioneze contrar prevederilor codului de conduita, precum si faptele ilicite de care a luat la cunostinta in exercitiul functiei publice;

k) sa nu se lase intimidat de presiunile sau influentele exercitate asupra lui, de catre persoane sau structuri din interiorul sau din afara institutiei, cu privire la indeplinirea atributiilor de serviciu;

l) sa nu aduca atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii vamale, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin: utilizarea unor expresii jignitoare, dezvaluirea unor aspecte ce tin de viata privata si intocmirea unor sesizari sau plangeri calomnioase;

m) sa actioneze intotdeauna astfel incat sa nu fie afectata securitatea sa ori a colegilor sai.

n) sa promoveze o imagine favorabila tarii si institutiei, in cadrul unor organizatii internationale sau alte activitati cu caracter international, la care participa;

o) in deplasarile externe, sa aibe o conduita corespunzatoare regulilor de protocol;

p) sa gestioneze in mod rational resursele institutiei care-i sunt incredintate in scopul indeplinirii sarcinilor de serviciu.

In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarul public vamal ii este interzis:

a) sa primeasca cereri a caror solutionare nu este de competenta lui sau care nu i-au fost repartizate de conducatorii ierarhici;

b) sa intervina pentru solutionarea unor cereri;

c) sa se implice in savarsirea unor actiuni ilegale;

d) sa consume alcool si/sau substante stupefiante, in timpul pragramului de activitate;

e) sa fumeze in locuri in care acest lucru este interzis sau cand isi desfasoara activitatea in locuri publice;

f) sa utilizeze, in alte scopuri decat cele stipulate de legislatie, prerogativele functiei publice detinute;

g) sa utilizeze pozitia oficiala pe care o detine sau relatiile pe care le-a stabilit in indeplirea atributiilor de serviciu, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a impune luarea unei anumite masuri;

h) sa impuna altor functionari publici vamali sa se inscrie in asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor beneficii materiale sau profesionale;

i) sa promita luarea unei anumite decizii de catre autoritatea vamala, de catre alti functionari publici;

j) in deplasarile externe le este interzisa incalcarea legislatiei si a obiceiurilor statului gazda.

k) in relatiile cu reprezentantii altor tari, sa exprime opinii personale referitor la aspecte nationale sau dispute internationale. In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarul public din cadrul autoritatii vamale, beneficiaza:

a) de protectia legii;

b) de drepturile recunoscute de legislatia in vigoare;

c) de pregatire profesionala continua, pe tot parcursul carierei sale;

d) de dotarile materiale necesare, care sa-i permita indeplinirea sarcinilor de serviciu in cele mai bune conditii si cu operativitate.

3.2. Conduita personalului vamal cu functii de conducere

In indeplinirea atributiilor de serviciu specifice functiilor publice de conducere, functionarii publici vamali sunt obligati sa asigure egalitatea de sanse si tratament referitoare la dezvoltarea carierei in functia publica pentru personalul vamal din subordine. Functionarii publici vamali de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul vamal din subordine, atunci cand propun ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

Este interzis functionarilor publici vamali de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in functia publica pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate.

1. Integritatea

Functionarul public vamal este obligat:

a) sa dovedeasca onestitate in indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu;

b) sa nu se lase influentat in luarea deciziilor de "oferte" din partea persoanelor fizice sau juridice;

c) sa respinga si sa-si informeze conducatorii ierarhici de orice acte de coruptie, fapte sau actiuni ilegale;

Functionarului public vamal ii este interzis:

a) sa foloseasca functia publica pe care ocupa in interese particulare;

b) sa solicite, sa primeasca sau sa accepte cadouri, imprumuturi, servicii sau orice alt beneficiu, care ii este destinat personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care a avut relatii de afaceri sau de natura politica si care ii poate influenta impartialitatea in exercitarea functiei publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu acesta functie;

c) sa se implice in activitati sau intelegeri, direct sau prin membrii de familie, care ar da nastere la conflicte de interese, asa cum sunt definite in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobata prin Legea nr. 243/2004;

d) sa utilizeze, in timpul cat si in afara programului de lucru, logistica institutiei pentru solutionarea unor probleme personale;

e) sa nu urmareasca obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal prin producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

2. Folosirea resurselor autoritatii vamale si limitarea participarii functionarului public vamal la achizitii, concesionari sau inchirieri

Functionarul public vamal este obligat:

a) sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar;

b) sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, potrivit legislatiei;

c) sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii vamale, numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute. In situatia cand functionarii publici din cadrul autoritatii vamale desfasoara activitati didactice sau activitati publicistice in interes personal, ii este interzis sa utilizeze programul de lucru sau logistica insitutiei vamale pentru desfasurarea acestora.

Functionarul public vamal poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului, supus vanzarii, conform legislatiei, cu exceptia urmatoarelor situatii:

a) daca utilizeaza in acest sens, informatii care nu sunt publice, de care a luat cunostinta in indeplinirea sarcinilor de serviciu;

b) cand a participat, in indeplinirea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;

c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii care nu sunt publice. Functionarului public din cadrul autoritatii vamale ii este interzis furnizarea informatiilor privitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a autoritatii vamale, care sunt supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele stipulate de legislatia in vigoare.

3. Atitudinea fata de public

Functionarul public vamal este obligat:

a) sa respecte principiul legalitatii, actionand in conformitate cu regulile si procedurile prevazute in legislatia vamala;

b) sa dea dovada de seriozitate si respect fata de persoanele fizice sau reprezentantii persoanelor juridice cu care intra in relatii de serviciu;

c) sa aiba un comportament demn, sa dea dovada de operativitate, amabilitate si ordine;

d) sa nu actioneze sub imperiul emotiilor puternice, al arbitrariului, al propriilor preferinte, determinate de opinii de orice natura;

e) sa aiba o tinuta, o conduita si un limbaj corespunzator in relatiile cu publicul;

f) sa motiveze deciziile pe care le ia si sa indice publicului caile de atac a acestora;

g) sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor;

h) sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii vamale;

i) sa promoveze solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

j) sa elimine oricare forma de discriminare bazata pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.

Publicul este obligat :

a) sa trateze personalul vamal aflat in exercitiul functiunii, cu respectul cuvenit reprezentantilor autoritatii statului;

b) sa adreseze plangeri referitoare la orice abatere de la prevederile Codului de conduita al functionarului public din cadrul autoritatii vamale, direct conducerii Autoritatii Nationale a Vamilor;

c) sa solicite punerea la dispozitie, in mod gratuit, a formularului de Plangere prezentat in anexa, in locurile mentionate la art. 23, 24 si 25 din Cod de conduita al functionarului public din cadrul autoritatii vamale. Directorul Directiei Economice, Investitii si Administrarea Serviciilor din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, directorii executivi si sefii birourilor vamale au obligatia de a pune la dispozitia publicului, in mod gratuit, formularul "Plangere pentru nerespectarea Codului de conduita al functionarului public din cadrul autoritatii vamale" cum este prevazut in anexa.

Directia Economica, Investitii si Administrarea Serviciilor va lua masurile legale ce se impun astfel incat cutia speciala cu formularul de plangere sa fie pozitionata la loc vizibil, linga avizierul situat, la intrarea in sediul Autoritatii Nationale a Vamilor. La nivelul directiilor regionale vamale, cutia speciala cu formularul de plangere va fi pozitionata la loc vizibil, la intrarea in sediul directiei regionale vamale. La nivelul birourilor vamale, formularul de plangere va fi pus intr-o cutie speciala, care va fi pozitionata pe artera de intrare/iesire din tara (in cazul birourilor vamale de frontiera) si in apropierea locatiei unde se depun documentele pentru efectuarea formalitatilor vamale (in cazul birourilor vamale de interior).

3.3. Obligatii privind aplicarea si respectarea prevederilor Codului de conduita al functionarului public din cadrul autoritatii vamale

Directorii executivi au obligatia sa verifice, periodic, atat la nivelul directiei regionale, cat si la birourile vamale din subordine, afisarea, la loc vizibil, a Codului de conduita a functionarilor publici din cadrul autoritatii vamale si sa ia masurile ce se impun pentru mentinerea acestei afisari. Sefii birourilor vamale au obligatia sa verifice, afisarea la loc vizibil, a Codului de conduita a functionarilor publici din cadrul autoritatii vamale, si sa ia masurile ce se impun pentru mentinerea acestuia in cadrul birourilor vamale pe care le coordoneaza.

Directorii executivi si sefii birourilor vamale au obligatia sa verifice periodic si sa ia masurile ce se impun pentru ca, atat la nivelul directiei regionale vamale, cat si la nivelul birourilor vamale, formularul de plangere sa se gaseasca in locurile mentionate la art. 24 si 25 din prezentul Cod de conduita.

Serviciul Verificari Interne va controla, periodic, afisarea la loc vizibil, a Codului de conduita a functionarilor publici din cadrul autoritatii vamale, la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor. Serviciul Verificari Interne si compartimentele Verificari İnterne din cadrul directiilor regionale vamale vor controla, periodic, afisarea la loc vizibil, a Codului de conduita al functionarului public din cadrul autoritatii vamale, la nivelul directiilor regionale si a birourilor vamale din subordine cat si existenta cutiei speciale cu formularul de plangere in locurile mentionate la art. 23, 24 si 25.

Daca in urma verificarilor efectuate, se constata ca persoanele mentionate in prezentul cod de conduita si disciplina nu si-au indeplinit obligatiile mentionate la art.23-29, Serviciul Verificari İnterne sau compartimentele Verificari İnterne din cadrul directiilor regionale vamale, in functie de competentele prevazute in OMF nr.1470/31.05.2005, vor solicita explicatii scrise privitor la situatiile in cauza.

3. Raspunderea in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Cod de conduita

In toate cazurile in care autoritatea vamala este sesizata din interiorul sau din afara institutiei cu privire la incalcarea prevederilor prezentului Cod de conduita de catre functionarii publici din cadrul autoritatii vamale, vor fi efectuate cercetari administrative, conform legislatiei in vigoare, de catre comisia de disciplina, Serviciul Verificari İnterne, directorii executivi ai directiilor regionale vamale, sefii birourilor vamale si compartimentele verificari interne din cadrul directiilor regionale vamale .

In situatiile, in care, se constata ca faptele savarsite de functionarul public vamal constituie abateri disciplinare, vor fi aplicate sanctiunile disciplinare stipulate in Legea nr. 188/1999, republicata.

Distrugerea formularului de plangere de catre personalul vamal se sanctioneaza, potrivit legislatiei in vigoare. In cazurile in care faptele savarsite pot intruni elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele abilitate ale statului. Raspunderea materiala a functionarului public vamal se stabileste potrivit prevederilor legale in vigoare.

Codul de conduita al functionarului public din cadrul autoritatii vamale va fi afisat la nivelul tuturor structurilor institutiei, la loc vizibil, pentru ca publicul sa ia cunostinta de modul in care personalul vamal trebuie sa se comporte. Cazurile de conduita inadecvata si masurile adoptate vor fi popularizate in randul functionarilor publici vamali, cu pastrarea confidentialitatii persoanelor implicate.

ncompatibilitati si conflicte de interese pentru personalul vamal

Potrivit Legii 161/19.02003 , privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, art.79, alin (1), prevede ca functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial; b) participa in cadrul aceleiasi comisii, constituite conform legii, cu functionari publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice. In cazul existentei unui conflict de interese, functionarul public este obligat sa se abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii si sa-l informeze de indata pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct. Acesta este obligat sa ia masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice, in termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta.
In cazurile prevazute mai sus, conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic caruia ii este subordonat direct functionarul public in cauza, va desemna un alt functionar public, care are aceeasi pregatire si nivel de experienta.
Incalcarea dispozitiilor prevazute conflictului de interese, poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila ori penala, potrivit legii. Potrivit art.80 din Legea 161/19.02003, incompatibilitatile privind demnitatile publice si functiile publice sunt cele reglementate de Constitutie, de legea aplicabila autoritatii sau institutiei publice in care persoanele ce exercita o demnitate publica sau o functie publica isi desfasoara activitatea. Art. 94 - 98 si art. 111 din Lege[6] stipuleaza ca:
Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea in care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica si ca functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza: a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice; b) in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul public este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale; c) in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, in cadrul unei asociatii familiale sau ca persoana fizica autorizata; d) in calitate de membru al unui grup de interes economic. Functionarii publici care, in exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati de monitorizare si control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scop lucrativ de natura celor prevazute la lit. c) nu pot sa isi desfasoare activitatea si nu pot acorda consultanta de specialitate la aceste societati timp de 3 ani dupa iesirea din corpul functionarilor publici. Functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o exercita.
In situatia prevazuta la lit. b), la incheierea mandatului demnitarului, functionarul public este reancadrat in functia publica detinuta sau intr-o functie similara. Nu sunt permise raporturile ierarhice directe in cazul in care functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de gradul I.
Persoanele care se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus vor opta, in termen de 60 de zile, pentru incetarea raporturilor ierarhice directe sau renuntarea la calitatea de demnitar.
Art. 96 alin (1) prevede ca, functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice. In situatia functionarilor publici care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1), documentele care alcatuiesc dosarul profesional sunt gestionate de catre autoritatea sau institutia publica la care acestia sunt numiti.
Functionarul public poate candida pentru o functie eligibila sau poate fi numit intr-o functie de demnitate publica. Raportul de serviciu al functionarului public se suspenda: a) pe durata campaniei electorale, pana in ziua ulterioara alegerilor, daca nu este ales; b) pana la incetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publica, in cazul in care functionarul public a fost ales sau numit.
Functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
Functionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice si sa exprime sau sa apere in mod public pozitiile unui partid politic. Functionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria inaltilor functionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functia publica.
Persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in prezentul titlu vor depune o declaratie de interese, pe propria raspundere, cu privire la functiile si activitatile pe care le desfasoara, cu exceptia celor legate de mandatul sau functia publica pe care o exercita. Functiile si activitatile care se includ in declaratia de interese sunt: a) functiile detinute in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale ori partide politice; b) activitatile profesionale remunerate; c) calitatea de actionar sau asociat la societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare si financiare.
Potrivit Legii 144/2007[7] privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, art. 41, alin (1), declaratiile de avere si de interese reprezinta acte personale si irevocabile, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de prezenta lege, iar alin. (2), declaratia de avere se face in scris, pe proprie raspundere, si cuprinde bunurile proprii, bunurile comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinere, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, precum si prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese, aprobata prin Legea nr. 158/2005, care se aplica in mod corespunzator.
Legea 144/2007, prevede ca declaratia de interese se face, in scris, pe proprie raspundere si cuprinde functiile si activitatile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005.
Art. 42. din Legea 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de İntegritate, alineatul (1) prevede ca declaratiile de avere si de interese se depun in termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii; alineatul (2) - persoanele prevazute de lege au obligatia sa depuna sau sa actualizeze declaratiile de avere si de interese anual, cel mai tarziu la data de 31 mai, pentru anul fiscal anterior; alinatul (3) - in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii mandatului sau a incetarii activitatii, persoanele prevazute de lege au obligatia sa depuna o noua declaratie de avere si declaratie de interese iar alinatul (4) - in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligatia de a depune declaratia de avere si declaratia de interese, pentru care legea stabileste aceasta obligatie, trebuie sa depuna aceste declaratii, potrivit legii. Functionarii publici din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor se afla in conflict de interese in situatiile expres stabilite prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ori de cate ori au de indeplinit urmatoarele operatiuni vamale pentru persoanele nominalizate in art. 79 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare: a) controlul vamal al marfurilor, verificarea existentei si autenticitatii documentelor; b) controlul vamal ulterior al documentelor; c) controlul vamal al mijloacelor de transport; d) controlul vamal al bagajelor si al altor marfuri transportate sau aflate asupra persoanelor; e) efectuarea de anchete administrative si alte actiuni similare. Exercitarea functiilor publice de executie sau de conducere in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor este incompatibila cu functiile, activitatile si raporturile ierarhice stabilite in art. 94 si 95 din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu indeplinirea atributiilor prevazute pentru activitatea de comisionar in vama . Conform art.34 din OU.10, incadrarea personalului contractual, promovarea sa in functie, modificarea contractului individual de munca, drepturile si indatoririle, precum si conditiile de angajare a raspunderii juridice a acestuia sunt reglementate de legislatia muncii. Reglementarile prin care se stabilesc drepturi, indatoriri si incompatibilitati specifice, precum si cele referitoare la functiile publice se completeaza, de drept, cu normele generale prevazute de Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele care privesc drepturile de natura salariala ale functionarilor publici.

Anexa

PLANGERE pentru nerespectarea Codului de conduita al functionarului public din cadrul autoritatii vamale

1. Autorul plangerii.

Nume si prenume/denumirea agentului economic :

Adresa/sediul social (inclusiv codul fiscal) :

Telefon/fax :

2. Numarul de identificare al functionarului public vamal a carui fapta este sesizata si unitatea vamala in care acesta isi desfasoara activitatea.

3. Descrierea faptei care constituie obiectul plangerii.

Prezentarea eventualelor dovezi pe care se sprijina acuzatiile.

Data si semnatura

Plangerea se formuleaza in scris si este insotita, atunci cand este posibil, de inscrisurile care o sustin. Plangerea se transmite Autoritatii Nationale a Vamilor pe adresa:

strada Matei Millo nr. 13, sector 1, Bucuresti sau la fax (021)315.65.78.

BİBLİOGRAFİE

 1. N. Bellu, Sensul eticului si viata morala, Ed. Paideea Stiinte-Seria Etica, Bucuresti, 1999
 2. L. Coman-Kund, Deontologia si statutul functionarilor din administratia publica, Ed.Europlus, Galati, 2007;
 3. F.Chambon, O.Gaspon, La deontologie administrative, L.G.D.J., Paris, 1996, p.9;
 4. D. Craciun, Etica afacerilor, Ed. Paideea, 2005;
 5. B. Dutescu, Etica profesiunii medicale, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980;
 6. I. Ianosi, Moralitati, idei inoportune, Ed. Cartea Romaneasca, 1995;
 7. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura Nemira, Bucuresti, 1996, vol.2;
 8. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editia a III-a restructurata revazuta si adaugita, vol.I, Ed. All Beck, Bucuresti , 2001;
 9. A.Iorgovan, I.Vida, Puterea executiva si administratia publica, M. OF, Bucuresti, 1994;
 10. A. Iovanas, Drept administrativ si elemente ale stiintei administratiei, Editura Nemira, Bucuresti, 1993;
 11. J.-F. Lemarignier, La France médiévale - Institutions, et société, Ed. Armand Colin, Paris, 1970;
 12. Vasile Morar, Etica in afaceri si politica, Ed.Universitatii din Bucuresti, 2006;
 13. V.Nistor, Drept administrativ comparat, Ed. Fundatiei Academice Galati, 2006;
 14. B. Pusca,V. Nistor, V. Negrut, J. Maftei , Personalul autoritatilor publice romane si comunitare, Ed. Fundatiei Academice Danubius, Galati, 2005;
 15. R. P. Postelnicu, M. N. Dimitriu, Adoptarea unui cod de conduita pentru functionarii publici, prioritate pentru Romania, in Revista de drept public, nr.3/2003;
 16. V. Verdinas, Statutul functionarului public, Ed. Nemira, Bucuresti ,1998;

*** Legea nr.188/1999 (republicata) - privind Statutul functionarilor publici, publicata in M.O nr.365 din 29 mai 2007;

O.U nr.10 din 18 martie 2004 (actualizata pana la data de 30 mai 2005) - privind Statutul personalului vamal. Textul initial a fost publicat in M. OF. al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004;

Hotararea nr.532 din 30 mai 2007 (actualizata pana la data de 17 octombrie   2007) privind Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Textul initial a fost publicat in M.OF. nr.405 din 18 iunie 2007;

*** Hotararea Guvernului nr.611/2008 (modificata in data de 24 septembrie 2008) pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

Legea nr.7 din 18 februarie 2004 (republicata) in M.OF nr.525 din 2 august 2007. Textul initial a fost publicat in M.OF nr.157 din 23 februarie 2004;

*** Legii 161/19.02003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei. Textul actului publicat in M.Of. nr. 279/21 apr.2003;

Legii 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de İntegritate. Textul initial a fost publicat in Monitorul Of. Partea I nr. 359 din 25.05.2007

Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici;

*** O. U nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese, aprobata prin Legea nr. 158/2005;

*** Dictionarul explicativ al limbii romane, editia a II-a, Ed. Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1996, p.278.Hotararea nr.532 din 30 mai 2007 (actualizata pana la data de 17 octombrie 2007) privind Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Textul initial a fost publicat in M.OF nr.405 din 18 iunie 2007.

O.U 10 din 18 martie 2004 (actualizata pana la data de 30 mai 2005) privind Statutul personalului vamal.Textul initial a fost publicat in M.O nr.256 din 23 martie 200

Verginia Vedinas, Statutul functionarului public, Ed. Nemira, Bucuresti, 1998.

Legea nr.7 din 18 februarie 2004 (republicata) in M.OF nr.525 din 2 august 2007. Textul initial a fost publicat in M.OF nr.157 din 23 februarie 200

Textul actului publicat in M.Of. nr. 279/21 apr. 2003

Legea 161/19.02003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Textul initial a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 25.05.2007

Textul initial a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 263 din 28 octombrie 1996;

O.U 10 din 18 martie 2004 (actualizata), art.32 - 33;

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate