Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
STRUCTURA ADMINISTRATIEI PUBLICE DIN ROMANIA


STRUCTURA ADMINISTRATIEI PUBLICE DIN ROMANIA


FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE

CUPRINSUL CAIETULUI DE PRACTICA

  • PREZENTAREA STRUCTURII ADMINISTRATIEI PUBLICE DIN ROMANIA
  • ORGANIGRAMA SISTEMULUI ADMINISTRATIEI PUBLICE DIN ROMANIA


  • ORGANIGRAMA APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BUCOV
  • INCADRAREA IN STRUCTURA ADMINISTRATIEI PUBLICE A POSTULUI DE SECRETAR
  • DESCRIEREA SERVICIILOR DE SECRETARIAT
  • LEGISLATIA STUDIATA
  • DESCRIREA ACTIVITATII
  • STUDII DE CAZ : - depunerea dosarului de casatorie

- cerere ptr. descrierea procedurii

succesorale

- intocmirea unui act de deces

- eliberarea unui act de deces

STRUCTURA ADMINISTRATIEI PUBLICE DIN ROMANIA

Administratia publica din Romania reprezinta, pe langa Guvern si Ministere autoritatea publica executive.

Administratia Publica se imparte in doua ramuri :

Administratia Publica din centrala de specialitate;

Administratia Publica Judeteana.

Administratia publica centrala de specialitate cuprinde Ministerele si Autoritatile centrale de specialitate care sunt subordonate Guvernului si ministerelor , iar Administratia Publica Judeteana este reprezentata de Administratia Teritoriala de stat ,care cuprinde Administratia Judeteana Autonoma ;Consiliul Judetean si Administratia Publica locala ,in cadrul careia sunt cuprinse : Consiliul local si Primarul .

La nivelul acestor autoritati publice au loc anumite relatii, care pot fii de: subordonar, de coordonare sau tutela administrativa, astfel:

- intre Guvern si Ministere sau alte organe centrale de specialitate ale administratiei publice centrale exista un raport de subordonare .Guvernul exercita conducerea generala a administratiei publice.

- intre autoritatile de varf ale administratiei publice si autoritatile locale de specialitate (teritoriale) exista rerlatii de autoritate ierahica determinata de structura unitara a sistemului autoritatilor administratiei publice de stat.

- intre Guvern si serviciile publice descentralizate ale Ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice exista o treapta ierarhica intermediara, prefectul sau ministrul de resort.

Relatia de autoritate ierarhica se stabileste doar atunci cand autoritatile de varf ale administratiei publice adopta masuri generale privind functionarea autoritatilor locale de specialitate ale administratiei publice.

- relatia dintre Ministere si celelalte organe centrale de specialitate ale administratiei publice si autoritatile locale cu competenta generala (Consilii judetene, locale, primarii) nu sunt in relatii de subordonare ci de cooperare .

Prefectul, ca reprezentant al Guvernului, este abilitat sa conduca serviciile publice descentralizate din teritoriu. Aceste servicii sunt subordonate vertical, organelor centrale de resort care au competenta de a le suspenda dispozitiile ilegale si sa le dea indicatii obligatorii, dar functioneaza sub directa conducere a prefectului.

Intre administratia publica judeteana si locala exista principiul de autonomie, legalitate, responsabilitate, cooperare, solidaritate in rezolvarea problemelor de pe teritoriul acelui judet.

Relatiile dintre Consiliul Local si Primar pot fi apreciate pornind de la observatia ca primarii sunt autoritati executive si nu deliberative. Din acest punct de vedere structural, executivul se substituie autoritatii publice care exercita functia executiva si nu se confunda cu administratia publica .

Institutiile bugetare, regiile autonome si societatile comerciale sunt subordonate organic, sau, dupa caz, functional, organelor centrale autonome.

Institutiile publice, regiile autonome si societatile comerciale de interes judetean se afla sub autoritatea Consiliului Judetean, coordonate si controlate de presedintele consiliului judetean (atributie care prin dispozitia acestuia, poate fi delegata vicepresedintilor consiliului judetean).

Institutiile publice, regiile autonome, societatile comerciale respectiv servicii publice de interes local aflate sub autoritatea consiliului local sunt coordonate si conduse de primar, in calitate de sef al administratiei publice locale.

ORGANIGRAMA

APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL

AL COMUNEI BUCOV

Total personal 

Din care:

Funct.publice de conducere

Funct.publice de executie

Personal contractual

1

7

P R I M A R

 

CONSILIUL

LOCAL

 


SECRETAR - 1

  VICEPRIMAR- 1

 


Compartiment

Administratie

locala - 7

 

Personal intretinere - 6

 

Oficiul urbanism

2

 

Audit - 1

 

Compartiment

Financiar contabil

6

 

INCADRAREA IN STRUCTURA ADMINISTRATIEI PUBLICE A POSTULUI DE SECRETAR

Conform articolului 83, alineatul 1 al legii 215/2001 a administratiei publice locale, fiecare comuna, oras sau subdiviziune administrativ teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local .

Secretarul comunei, orasului si al subdiviziunii adminisrativ teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. In mod exceptional in functia de secretar al comunei poate fi numita si o persoana cu alte studii superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat.

Datorita anumitor circumstante, am decis sa efectuez perioada de practica in cadrul Primariei Bucov, din judetul Prahova. Domnul primar mi-a recomandat sa-mi indrept atentia spre postul de secretar pe care il detine domnul OVIDIU POPESCU, care mi-a fost un foarte bun indrumator si coordonator .

Pentru a descoperi locul pe care il ocupa postul de secretar in cadrul primariei am consultat organigrama primariei si am aflat ca secretarul reprezinta un intermediar intre prefectul judetului si serviciile ce functioneaza in cadrul primariei. Astfel, secretarul are rolul de a coopera, dar si de a coordona lucrarile ce au loc in serviciile publice de interes local.

DESCRIEREA SERVICIILOR DE SECRETARIAT

Pentru a cunoaste cat mai bine in ce consta munca de secretar, trebuie sa luam la cunostinta de conditiile in care este obtinut postul de secretar si care sunt atributiile care-i revin pentru a-si desfasura activitatea in conformitate cu legea si in bune conditii. Din acest motiv am studiat cu mare atentie dosarul de angajare pentru postul de secretar si am constat ca secretarul este numit din ordinul prefectului, este reprezentant al acestuia .

a) se realizeaza dispozitia ce are in vedere stabilirea salariului de baza pentru functia de secretar

b) se alcatuieste un proces verbal care confirma testarea profesionala a candidatului si rezultatele obtinute

c) se ataseaza la dosar testarea profesionala propriu- zisa

d) se intocmeste dispozitia privind constituirea comisiei pentru testarea profesionala a secretarului

e) se emite ordinul prefecturii judetului Prahova catre primaria in care postul urmeaza a fi ocupat

f) se realizeaza FISA POSTULUI care cuprinde urmatoarele;

DENUMIREA POSTULUI

NIVELUL POSTULUI

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI

VECHIMEA IN SPECIALITATEA NECESARA

CONDITII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

STUDII DE SPECIALITATE

PERFECTIONARI

CUNOSTINTE DE OPERARE

LIMBI STRAINE (NECESITATE SI GRADUL DE CUNOASTERE )

ABILITATI, CALITATI SI APTITUDINI NECESARE

ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE CE REVIN ANGAJATULUI

1. Participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului Local;

2. Coordoneaza compartimentele de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul apratului propriu de specialitate al Consiliului Local;

3. Avizeaza proiectele de hotariri ale Consiliului Local asumindu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale ;

4. Primeste si distribuie corespondenta urmarind rezolvarea acesteia in termenul legal;

5. Asigura efectuare lucrarilor de secretariat ;

6. Pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului Local ;

7. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local ;

8. Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de Consiliul Local sau de primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel ;

9. Asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ ;

10. Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, in afara celor care contin informatii clasificate, stabilit potrivit legii ;

11. Elibereaza extrase si copii de pe actele de stare civila.

12. Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea, in conditiile legii ;

13. Tine legatura cu organizatiile de cult din unitatea administrativ teritoriala si face propuneri primarului sau Consiliului Local pentru solutionarea problemelor legate de buna lor functionare ;

14. Indeplineste functia de ofiter de stare civila ;

15. Culege datele necesare si intocmeste anchetele sociale la cererea instantelor judecatoresti a altor organe sau la solicitarea unor persoane fizice ;

16. Gestioneaza si manuieste stampila si sigiliul Consiliului Local ;

17. Tine evidenta persoanelor care necesita ocrotire sociala;

18. Este secretarul Comisiei locale de aplicare a legii nr.18/1991 si a legii nr1/2000, asigurand efectuarea lucrarilor de secretariat tehnic, convocarea comisiei de sedinte;

19. Intocmeste dosarul de angajare pentru insotitorul pesoanei cu handicap, asigurand completarea carnetului de munca ;

20. Intocmeste dosarul de angajare pentru functionarii publici si persoanele cu contract de munca, asigurand completarea carnetului de munca ;

21. Raspunde de intocmirea tabelelor ce cuprind datele tinerilor ce urmeaza a fi recrutati, atunci cand sunt solicitate de Centrul Militar Judetean si de inmanarea ordinelor de recrutare, verificare sau incorporare, dupa caz, in termenele cerute de lege ;

22. Se ocupa de afisarea ofertelor de vanzare a terenurilor arabile situate in extravilan si elibereaza dovezile de respectare a dreptului de preemtiune ;

23. Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de catre Consiliul Local, primar sau viceprimar.

LEGISLATIA STUDIATA

Pentru a incadra functia de secretar in cadrul autoritatilor administratiei publice, dar si pentru a intelege si a cunoaste notiunea de functionar public si multe alte lucruri referitoare la postul de secretar, am studiat legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, Constitutia Romaniei, legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ordonanta de Guvern nr. 35/2003 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale.

In articolul 120 din Constitutia Romaniei se precizeaza ca administratia publica din unitatile administrative teritoriale se intemeiaza pe principiile descentralizarii, autonomiei locale si descentralizarii serviciilor publice.

Conform articolului 121 din Constitutie, autoritatile administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala in comune si in orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, in conditiile legii.

Consiliile locale si primarii functioneaza, in conditiile legii, ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din comune si din orase.

Autoritatile prevazute la alineatul (1) se pot constitui si in subdiviziunile administrative teritoriale ale municipiilor.

Conform legii nr.215/2001 a administratiei publice locale, in articolul 2, administratia publica in unitatile administrative teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit .

In articolul 7 al aceleiasi legi este precizat faptul ca exercitarea competentelor si atributiilor stabilite prin lege revine autoritatilor administratiei publice care se gasesc cel mai aproape de cetatean.

Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata, ale comunelor, oraselor si judetelor in conformitate cu principiul autonomiei locale .

Autoritatile administratiei publice locale au dreptul ca, in limitele competentelor lor, sa coopereze si sa se asocieze cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, in conditiile legii.

Pentru protectia si promovarea intereselor lor comune, autoritatile administratiei publice locale au dreptul de a adera la asociatii nationale si internationale, in conditiile legii.

Autoritatile administratiei publice locale pot incheia intre ele acorduri si pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare regionala, in conditiile legii.

In capitolul IV la sectiunea 1 din legea 215/2001 sunt prezentate conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un candidat la postul de secretar, modul de desfasurare al concursului pentru obtinerea postului si atributiile pe care trebuie sa le duca la indeplinire in functia de secretar.

In articolul 83 alineatul (2), secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea eliberarii din functie .In alineatul (3) se precizeaza ca secretarul nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau viceprimarul .

Articolul 84 stabileste ca functia de secretar se ocupa pe baza de concurs sau examen, dupa caz, iar numirea se face de catre prefect si secretarul se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii.

Principalele atributii ale secretarului ce apar in legea 215/2001sunt inscrise in fisa postului din cadrul dosarului de angajare in functia de secretar, ce apare in cadrul temei descrierii serviciillor de secretariat.

Conform articolului 86, eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinara a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea Consiliului Local, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, ca urmare a initiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfasurarea unei cercetari administrative .

Conform articolului 12 din legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, sectretarul municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului sau al comunei se incadreaza in categoria functionarilor publici de conducere.

Functionarii publici de conducere organizeaza, coordoneaza, indruma si controleaza activitatile prevazute la articolul 2, alineatul 3 sub autoritatea unui functionar public ierarhic superior sau a unui demnitar.

Articolul 2, alineatul 1 al legii 188/1999 stabileste ca functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala si locala .

(2)Functionarul public este persoana numita in conditiile prezentei legi, intr-o functie publica. Persoanei careia i-a incetat raportul de serviciu din motive neimputabile ei, isi pastreaza calitatea de functionar public, continuand sa faca parte din corpul de rezerva al functionarilor publici .

(3)Activitatile desfasurate de functionarul public care implica exercitarea prerogativelor de putere publica sunt urmatoarele:

a) Punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;

b) Elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice precum si asigurarea avizarii acestora.

c) Elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor, precum si a documentatiei privind aplicarea si executarea legilor necesare pentru realizarea competentei, autoritatii sau institutiei publice;

d) Consilierea, controlul si auditul public inern;

e) Gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;

f) Colectarea creantelor bugetare;

g) Reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu personae fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara sau strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;

h) Realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.

(5) In sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.

Articolul 3 - Principiile care stau la baxa exercitarii functiei publice sunt:

-legalitate, impartialitate si obiectivitate

-transparenta

-eficienta si eficacitate

-responsabilitate in conformitate cu prevederile legale

-orientare catre cetatean

-stabilitate in exercitarea functiei publice

-subordonare ierarhica

In articolul 3 din legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici sunt prevazute principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici:

a) Suprematia Constitutiei si a legii, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;

b) Prioritatea interesului public, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exrcitarea functiei publice;

c) Asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a aplica acelasi regim in situatii identice sau similare;

d) Profesionalismul, principiu conform caruia functionarii publici au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;

e) Impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei publice;

f) Integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie ;

g) Libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

h) Cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei publice si in indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici trebuie sa fie de buna credinta.

i) Deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici in exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.

In articolul 2 al codului de conduita a functionarilor publici sunt prezentate obiectivele codului, care urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului public, o buna administrare in realizarea interesului public, precum si sa contribuie la eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica, prin:

a)          reglementarea normelor de conduita profesionala necesarii realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului institutiei functiei publice si a functionarilor publici;

b)         informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte din partea functionarilor publici in exercitarea functiilor publice;

c)          crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si functionarii publici, pe de o parte, si intre cetateni si autoritatile administratiei publice, pe de alta parte.

In sectiunea a4-a a capitolului II din legea 161/2003 este prezentat conflictul de interes privind functionarii publici.

Articolul 79, alineatul 1 precizeaza ca functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una din urmatoarele situatii:

a) Este chemat sa resolve cereri, sa ia decizii sau sa participle la luarea deciziilor cu privire la personae fizice si juridice cu care are relatii cu caracter profesional;

b) Participa in cadrul aceleiasi comisii constituite conform legii, cu functionarii publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I.

c) Interesele sale profesionale, ale sotului sau rudei sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice.

(2)In cazul existentei unui conflict de interese, functionarul public este obligat sa se abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii si sa-l informeze de indata pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct. Acesta este obligat sa ia masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice in termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta.

(3)In cazurile prevazute la alineatul (1), conducatorul autoritatii sau a institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic caruia ii este subordonat direct functionarul public in cauza, va desemna un alt functionar public care are aceeasi pregatire si nivel de experienta.

(4) Incalcarea dispozitiilor alineatului (2) poate atrage dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila, ori penala, potrivit legii.

Tot in legea 161/2003 la sectiunea a 5-a din capitolul II sunt prevazute incompatibilitatile privind functionarii publici.

Articolul 94(1)-Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea in care a fost numit, precum si in functiile de demnitate publica.

(2)Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza:

a) In cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;

b) In cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul public este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale;

c) In cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrative, din sectorul public sau privat, in cadrul unei societati familiale sau ca persoana fizica autorizata;

d) In calitate de membru al unui grup de interes economic.

(3) Functionarii publici care, in exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati de monitorizare si control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scopuri lucrative de natura celor prevazute la alineatul (2) litera c) nu pot sa-si desfasoare activitatea si nu pot acorda consultanta de specialitate la aceste societati timp de 3 ani dupa iesirea din corpul functionarilor publici.

(4) Functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o exercita.

(5) In situatia prevazuta la alineatul (2) litera (b), la incheierea mandatului demnitarului, functionarul public este reincadrat in functia publica detinuta sau intr-o functie similara.

Articolul 95 (1). Nu sunt permise raporturile ierarhice directe in cazul in care functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de gradul I.

(2) Prevederile alineatului 1 se aplica si in cazul in care seful ierarhic direct are calitatea de demnitar.

(3) Persoanele care se afla in una din situatiile prevazute la alineatul (1) sau (2) vor opta in termen de 60 zile pentru incetarea raporturilor ierarhice direct.

(4) Orice persoana poate sesiza existenta situatiilor prevazute la alineatul (1) sau (2).

Articolul 96 (1) precizeaza ca functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic al cercetarii stiintifice sau al creatiei literar-artistice.

(2) In situatia functionarilor publici care desfasoara activitatile prevazute la alineatul (1), documentele care alcatuiesc dosarul profesional sunt gestionate de catre autoritatea sau institutia publica la care acestia sunt numiti.

Articolul 97 (1) precizeaza ca functionarul public poate candida pentru o functie eligibila sau poate fi numit intr-o functie de demnitate publica.

(2) Raportul de serviciu al functionarului public se suspenda:

a) Pe durata campaniei electorale pana in ziua ulterioara alegerilor, daca nu este ales.

b) Pana la incetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publica in cazul in care functionarul public a fost ales sau numit.

Articolul 98 (1).Functionarii publici pot fi membri ai partidelor legal constituite.

(2) Functionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice si sa exprime sau sa apere in mod public pozitiile unui partid politic.

(3) Functionarii publici care potrivit legii fac parte din categoria inaltilor functionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic sub sanctiunea destituirii din functia publica.

In ordonanta de Guvern 35/2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, sunt mentionate in capitolul II, in sectiunea a II-a, atributiile principale privitoare la sedintele consiliului local ce revin functionarului public ce detine functia de secretar al comunei, orasului, municipiului sau al subdiviziunii administrative teritoriale a municipiilor:

a)         Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local ;

b)        Asigura efectuarea lucrarilor de secretariat ;

c)         Efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor ;

d)        Numara voturile si consemneaza rezultatele votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta

e)         Informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local ;

f)         Asigura intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, respectiv stenograma dactilografica a sedintei anterioare asupra continutului carora solicita acordul consiliului ;

g)        Asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora ;

h)        Urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile articolului (1) din legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri ;

i)          Prezinta in fata consiliului local punctual sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

j)          Contrasemneaza in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care le considera legale;

k)        Poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

l)          Acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local.

(2) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

DESCRIEREA ACTIVITATII

In perioada in care am efectuat practica in cadrul primariei Bucov, am avut marea ocazie de a participa la o sedinta de consiliu.

Urmarind cu atentie modul cum se desfasoara o sedinta, am constatat ca pentru a intelege foarte bine cum stau lucrurile este nevoie sa ma documentez.

In comuna Puchenii Mari sedinta de constituire a consiliului local a avut loc in data de 22 iunie 2004.

La sedinta de constituire au participat 15 consilieri, primarul ales, subprefectul judetului Prahova, un delegat al prefectului judetului Prahova, un judecator, secretarul comunei si un numar de invitati, reprezentanti ai aparatului propriu al primariei.

In articolul 3 alineatul (1) al ordonantei de Guvern se precizeaza ca sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia.

In cazul nostru, domnului subprefect ii revine sarcina de a deschide sedinta, felicitand consilierii alesi pentru eforturile depuse pentru castigarea increderii cetatenilor comunei si le ureaza sa realizeze tot ceea ce si-au propus.

Dupa ce da citire ordinului de convocare a consilierilor alesi in scrutinul din data de 06.06.2004, invita pe domnul presedinte de sedinta si pe cei doi asistenti ai sai sa preia conducerea sedintei.

Tot domnul subprefect face prezenta consilierilor si specifica faptul ca doi consilieri alesi pe lista PNL au fost retrasi deoarece nu mai fac parte din partid si un consilier de la PUR a renuntat la mandatul de consilier, urmand ca in locul acestora ssa fie validat mandatul primilor supleanti, confirmati de partid.

Domnul presedinte de varsta are cuvantul si multumeste pentru inctrederea acordata de a conduce sedinta de constituire si isi exprima totodata regretul ca este cel mai in varsta.

Prezinta proiectul ordinii de zi care cuprinde urmatoarele propuneri, si il supune aprpobarii consiliului.

Alegerea comisiei de validare.

Prezentarea rezultatului validarii alegerii Primarului

Validarea mandatelor consilierilor alesi.

Alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local.

Depunerea juramantului de catre primar.

Alegerea viceprimarului

Aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate in principalele domenii de activitate.

Ordinea de zi este aprobata in unanimitate si astfel se trece la dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi.

Se emite hotararea privind alegerea comisiei de validare a consiliului local al comunei Puchenii Mari in conformitate cu articolul 4 din ordonanta numarul 35/2003, care precizeaza in alineatul 2, ca:

"Desemnareacandidatilor pentru comisiade validare se face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit articolului 3, alineatul2.

Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul mandatelor obtinute de grupul in cauza."

"(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hotararea numarul 1"

Articolul 5.Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectarea procedurilor de vot prevazute la articolul 4 alineatul 3.

Hotararea adoptata prevede faptul ca in urma alegerii Comisiei de validare, ea va function ape intreaga durata a mandatului Consiliului si va fi compusa dintr-un numar de 3 consilieri: presedinte, secretar si membru.

Se fac propuneri pentru membrii comisiei si se supun la vot propunerile.

Domnul primar prezinta optiunea pentru functia de primar dupa care domnul subprefect propune comisiei de validare alegerea unui presedinte si a unui secretar.Propunerea este supusa la vot.

Se adopta hotararea privind validarea mandatelor consilierilor ce compune Consiliul local al comunei Puchenii Mari.

Domnul subprefect da cuvantul doamnei secretar pentru prezentarea juramantului si fiecare consilier, in ordine alfabetica jura cu mana stanga pe Constitutie si Biblie,dupa care semneaza juramantul in 2 exemplare,unul pentru dosar si unul pentru consilier.

Depunerea juramantului are loc in conformitate cu legea 35/2003, care mentioneaza in articolul 8 ca, dupa validarea mandatelor a cel putin 2/3 din numarul de consilieri stability potrivit legii, se va precede la depunerea urmatorului juramant:

"Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cun buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei, orasului sau judetului.

Asa sa-mi ajute Dumnezeu"

"(4) Conilierii pot depune juramantul fara formula religioasa.In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula."

(6) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local, presedintele de varsta declara consiliul local cons=tituit.

Se adopta hotararea privind constituirea consiliului local al comunei Puchenii Mari, tinand cont de faptul ca toti cei 15 consilieri au depus in conditii normale juramantul.

Domnul subprefect comunica consilierilor ca din acel moment se afla in slujba cetatenilor si au obligatia sa-si desfasoare activitatea in conditiile legii.

Le ureaza succes, sanatate si ca toate hotararile adoptate sa fie in litera si in spiritual legilor si ca nici o hotarare sa nu le fie respinsa de prefect.

In continuare se trece la dezbaterea urmatorului punct de pe ordinea de zi, si anume alegerea presedintelui de sedinta.

Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie.Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni, fapte ce sunt stabilite prin articolul 9 al ordonantei de govern 35/2003, unde sunt precizate in articolul 10, atributiile principale ale presedintelui de sedinta:

a)       Conduce sedintele consiliului local.

b)      Supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor.

c)       Semneaza hotararile adoptate de consiliul local,chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora,precum si procesul verbal;

d)      Asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;

e)       Supune votului consilierilor orice problem ace intra in competenta de solutionare a consiliului;

f)       Aplica,daca este cazul sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.

(2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament cadru sau insarcinari date de consiliul local.

Domnul presedinte de sedinta il invita pe domnul judecator sa prezinte incheierea pentru alegerea primarului.

Domnul presedinte il invita pe domnul primar sa depuna juramantul, fapt prin care este rezolvat punctul 6 al ordinii de zi.

Punctul 7 al ordinii de zi are in vedere alegerea viceprimarului.Mai intai se fac propunerile pentru functia de viceprimar, se completeaza buletinele de vot de catre fiecare consiler in parte, dupa care se verifica votirile si sunt constatate rezultatele votarii pentru alegerea viceprimarului.

Domnul presedinte da citire hotararii privind alegerea viceprimarului consiliului local.

Se supune la vot validarea mandatului urmatorului supleant de pe lista.

Atat viceprimarul cat si supleantul au obligatia de a depune juramantul.

Punctul 8 al ordinii de zi are in vedere aprobarea numarului si componentei comisiilor de specialitate.

Conform legii, pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.

Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor in dependenti, de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compune, cate un presedinte si cate un secretar.

Articolul 19 (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

a)       analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local;

b)      se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

c)       intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local;

(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

In cadrul sedintei de constituire se adopta hotararea privind alegerea comisiilor de specialitate, 3 la numar, compuse din 3 pana la 7 consilieri, dupa cum urmeaza:

Comisia pentru activitati economico financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura-7 consilieri.

Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social culturale, culte, munca si protectie sociala-5 consilieri.

Comisia pentru activitati juridice si disciplina, protectia copiilor, tineret si sport-3 consilieri.

Domnul presedinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata si declara sedinta inchisa, dupa ce este intocmit procesul verbal.

In urma celor constatate pe baza documentatiei studiate, pot face o sinteza a sedintei de consiliu la care p[ersonal am participat.

La sedinta de consiliu din data de 01.17.2004 au participat:primarul comunei Puchenii Mari, viceprimarul, secretarul si cei 15 consilieri.

Sedinta de consiliu este deschisa de catre doamna secretar care da citire procesului verbal privind sedinta de constituire, proiect adoptat de catre primar, consilieri si secretar, cu avizul ministrului de resort din primarie.

Inainte de a recurge la dezbaterea propriu-zisa a ordinii de zi, secretarul propune alegerea in cadrul fiecarei comisii a presedintelui si a secretarului.

Presedintele comisiei de specialitate, conform articolului 20 din regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, are urmatoarele atributii:

a)         asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;

b)         convoaca sedintele comisiei;

c)         conduce sedintele comisiei;

d)        propune ca la lucrarile comisiei sa participle si alte personae din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;

e)         participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce.

f)          Sustine in sedinta de consiliu avizele formulate de comisie;

g)         Anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.

(In cadrul unei sedinte de constituire a consiliului local ce se desfasoara in urma alegerilor locale, secretarul indeplineste urmatoarele atributii conform art. 21 din Regulamentul de organizare si functionare a consiliilor locale:)  Articolul 21: Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

a)        efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;

b)       numara voturile si il informeaza pe presedintele comisiei asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii.

c)        Asigura redactarea avizelor si proceselor verbale.

Dupa alegerea membrilor in functie de conducere si dupa realizarea procesului verbal de catre fiecare secretar al fiecarei comisii, se iau in vedere proiectele stabilite in ordinea de zi, ce presupune:

Aprobarea proiectului de organizare si functionare al consiliului local.

Acest proiect consta in regulament cadru de organizare al consiliului local,prezentat in cadrul sedintei de constituire al consiliului local.

Toate formatiunile s-au desfasurat conform legii, urmand ca si membrii consiliului local sa respecte in continuare reglementarile.

Proiectul de rectificare al bugetului local pe 2004.

Aprobarea acestui proiect se realizeaza pe comisii si se discuta in principal despre indemnizatiile pentru organizarea alegerilor.

Aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2005.

Conform hotararii de govern nr. 44/2004, a legii 189/1998 si a legii 215/2001, sunt stabilite taxele si impozitele pentru anul 2005, in urma indexarii lor conform ratei inflatiei.

Persoanele ce prezinta handicap de gradul I sunt scutite de taxe si impozite, pensionarii ce beneficiaza de pensii de CAP primesc o reducere de 50%pentru taxe si impozite.

Se impugn impozite pentru terenurile intravilane si extravilane, taxe saupra mijloacelor de transport in functie de capacitatea cilindrica a lor, taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism, pentru autorizatii de racordari de telefonie, cablu tv ,pentru eleberarea de autorizatii sanitare a certificatului de producator, pentru folosirea mijloacelor de reclama sau de publicitate si pentru multe alte situatii.

Aprobarea concesionarii unui spatiu de 50 metri patrati, situate in curtea dispensarului Puchenii Mari.

Proiectul a fost aprobat de catre consiliul local in conditiile in care Romtelecom instaleaza centrala telefonica in vederea unei bune desfasurari a circuitului de telefonie si comunicatii.

Spatiul este concesionat pentru o perioada de 49 de ani.Stabilirea pretului pe metro patrat si redeventa vor fi luate in discutie intr-o sedinta viitoare.

Aprobarea proiectului de inchiriere a unui spatiu de 300 metri patrati in cadrul sediului primariei Puchenii Mari.Conform legii 215/2001 si a hotararii de govern 1128/2004, se stabileste comisia de licitatie formata din 5 membrii.

Se discuta despre un eventual proiect de realizare a unei Sali de consiliu, imbunatatirea cu birouri si alte bunuri ,si in mod deosebit, reparatiaacoperisului cladirii primariei.

Efectuarea unor livrari de credite.

Conform legii 45/2003, privind finantele publice locale, au loc unele modificari in cadrul bugetului local, in ceea ce priveste virarea unor fonduri bancare stabilite pentru reabilitarea scolii din Odaile, catre un alt proiect ce nu poate suporta amanare si anume asfaltarea drumului intermediary Pietrosani-Buda.

Toate proiectele au fost aprobate in unanimitate.

Intrebari, interpelari

Membrii comisiei 2 de specialitate vin cu cateva propuneri in ceea ce priveste invatamantul,ba mai concis, conditiile in care elevii si cadrele didactic ear trebui sa-si desfasoare activitatea, aducand in discutie posibilitatea de a moderniza scoala de la mosneni, alimentarea cu apa a scolii si repararea sobelor din incinta scolii.

Presedintele sedintei constata ca toate punctele ordinii de zi au fost discutate si aprobate, fapt ce ildetermina sa declare sedinta incheiata.

STUDIU DE CAZ

Practica la secretariatul primariei Bucov

Depunerea dosarului de casatorie

La data de 08.05.2007 in cadrul serviciului de stare civila din cadrul Primariei Comunei Bucov s-au prezentat G.D. si D.N. cu documentatia necesara pentru depunerea declaratiei de casatorie.

Conditii pentru desfasurarea in bune conditii a intocmirii dosarului de casatorie:

-actele se depun inainte cu 10 zile de data in care urmeaza a fi oficialiata casatoria

-prezenta obligatorie a celor doua persoane, cand se da declaratia

-copie dupa certificatele de nastere

-certificate medicale

-hotararea de divort, in cazul in care au mai fost casatoriti

-buletinele de identitate a doi martori

-domiciliul stabil a cel putin unei persoane in unitatea administrativ teritoriala in care urmeaza a se efectua casatoria

DECLARATIA DE CASATORIE

Subsemnatii . . . . . . . . , domiciliat in oras/comuna . . . . . . . . , bloc . ., scara . ., etaj . .., ap . . ., judetul . . . . . . . . si . . . . . . . .., domiciliat in , oras/comuna . . . . ., bloc . . , scara . . , etaj . ., ap . ., judetul . . . . ., in vederea casatoriei pe care dorim sa o incheiem, declaram :

-am luat la cunostinta reciproc de starea sanatatii noastre si de prevederile articolului 4-10 si 27 din Codul familiei si nu exista nici o piedica legala pentru incheierea;

-dupa incheierea casatoriei vom purta numele de familie . . . .

Sotul: . . . .

Sotia: . . . .

Ne legitimam cu cartea de identitate seria . ., nr . . .., si cartea de identitate seria . . ., nr . . ..,

Cunoastem ca legea penala pedepseste pe cei care fac declaratii false

Semnaturile

Intocmit act de casatorie nr . . . .

Operat mentiuni

Pe actele de nastere din registrul ex I

Nr . al localitatii . . . . . pentru sot

Nr . al localitatii . . . . pentru sotie

Trimis comunicare de mentiune . . . . .. cu adresa nr . ../la

Data . . . ..  Semnatura . .

STUDIU DE CAZ

Practica la secretariatul primariei Bucov

Cerere pentru descrierea procedurii succesorale

I DEFUNCTUL

Numele si prenumele defunctului

Ultimul domiciliu (strada, nr., comuna, judetul )

Data mortii (anul, luna, ziua)

Locul decesului

Numarul actului de moarte

Daca defunctul era membru intr-o cooperative agricola de productie

Daca defunctul era supus impozitului agricol

II MOSTENITORII DEFUNCTULUI

Numele, prenumele, domiciliul sotului supravietuitor

Numele, prenumele, domiciliul si gradul de rudenie al celorlalti mostenitori legali:

10.Exista testament cunoscut? NU/DA

11. Cine sunt mostenitorii testamentary si unde domiciliaza

12. Care dintre mostenitori sunt minori?

Numele, prenumele si domiciliul lor.

13. Care dintre mostenitori isi fac stagiul militar ori se gasesc la studii?

Numele, prenumele si domiciliul lor.

III BUNURILE RAMASE

1.TERENURI

Felul locul situarii suprafata pozitia evaluarea str. nr. comuna. in m tipografica.

Teren de constructie

(chiar daca e plantat

cu livezi, gradini, etc.)

Teren arabil

(indiferent de cultura)

Fanete, izlazuri,

Balti, cranguri

Livezi de pomi,

Vii

TOTAL VALOARE

2. CONSTRUCTII

Felul locul situarii pozitia tipografica valoarea

constructiei str. nr. comuna carte funciara de asigurare

In lipsa valorii de asigurare, evaluarea se face dupa alte criterii.

Locuinta TOTAL VALOARE

3.BUNURI MOBILE

Enumerarea si descrierea  evaluarea

TOTAL VALOARE

SECRETAR, DECLARANT,

STUDIU DE CAZ

Practica la secretarul Primariei Bucov

Intocmirea unui act de deces

Act de deces nr.

Codul numeric personal

SAALLZZNNNNC

Astazi,anul . . ..,luna . . ., ziua . . ., s-a inregistrat decesul lui . . . . . . . . ., fiul lui . . . . . . . , si a lui . . . . . . . . , luna . . . .., ziua . . . ., comuna . . . . . , judetul . . . . . . . .., de sex . .., de nationalitate . . . . , si cetatenie . . . . ., satul . . ., nr . . , declarat in anul . . ., luna . . . , ziua . . ., in comuna . . . . ., judetul . . . . .,

Decesul stabilit prin certificatul medical nr . . .., din luna . . . ., eliberat de Dispensarul medical al . . . . ,

a fost cauzat de . . . . ., posesor al buletinului de identitate seria . . .., nr . . ., domiciliat in comuna/oras/municipiu . . . . . . ., satul . . .., nr . ..

Semnatura delegatului  Semnatura

De stare civila, declarantului,

STUDIU DE CAZ

Practica la secretarul Primariei Bucov

Eliberarea unui certificat de deces

CERTIFICAT DE DECES

Seria . . ., Nr . . ..

Date privind decedatul . . . . . . , CNP

Numele de familie . . . . . . . ..

Prenumele . . . . . . . . . . .

Sex . . , Data nasterii (anul, luna, ziua) . . . .

Locul nasterii

Domiciliul

Data decesului . . . . ., Locul decesului

Anul Luna Ziua  Localitatea Judetul

Date privind parintii

TATAL Numele de familie

Prenumele

MAMA  Numele de familie

Prenumele

Act de deces nr . . . din (anul, luna, ziua)

Inregistrat la . . . . .., judetul, . . . ,

Mentiuni  Semnatura

Eliberat de Data

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate

Administratie


Demografie
Stiinte politice


SISTEM INFORMATIC PENTRU MODELAREA DECIZIILOR PRIVIND INVESTITIILE IN ORDINEA PUBLICA
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA A JUDETULUI GIURGIU
Formele de activitate ale autoritatilor administratiei publice
SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE DIN ECONOMIA NATIONALA - test grila
CONTROLUL ACTIVITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE
Managementul proiectelor in administratia publica - test grila
CODURILE ETICE SI DEONTOLOGICE ALE FUNCTIONARULUI PUBLIC
DOMENIUL PUBLIC
MODALITATI DE GESTIUNE A SERVICIILOR PUBLICE - test grila
CONTRACTELE ADMINISTRATIVE - CONTRACTUL DE CONCESIUNE
termeni
contact

adauga