Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA


CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA


CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA

In cadrul sistemului achizitiilor publice, autoritatiile administratiei publice si alte persoane juridice de drept privat ce desfasoara activitati in domeniul utilitatilor sunt denumite autoritati contractante si joaca rolul de cumparator, incercand sa satisfaca nevoile comunitatii, de produse, servicii ori lucrari prin atribuirea de contracte de achizitii publice.Contractul de achizitie publica este acel contract incheiat in scris, intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii cu respectarea dispozitiilor, Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34 din 2006, care reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

Contractele de achizitie publica sunt de trei tipuri:

1. contracte de lucrari, sunt acele contracte care au ca obiect executia de lucrari, proiectarea de lucrari si realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor autoritatii contractante;

2. contracte de furnizare, sunt acele contracte, altele decat cele de lucrari, care au ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare , inchiriere sau lizing, cu sau fara obtiune de cumparare;

3. contracte de servicii, sunt acele contracte, altele decat contractele de lucrari sau de furnizare, care au ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii.

Contractele de achizitie publica care au ca obiect atat furnizarea de produse cat si prestarea de servicii sunt considerate:

a. contracte de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor prevazute in contracte;

b. contracte de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor prevazute in contracte.

Atribuirea unui contract de achizitie publica se realizeaza cu respectarea principilor prerazute in ordonanta 34/2006 si anume:

-transparenta;

-tratamentul egal;

-recunoasterea reciproca;

-transparenta;

-proportionalitatea;

-asumarea raspunderii;

-eficienta utilizarii fondurilor publice.

Pentru a incheia un contract de achizitie publica o autoritate contractanta va trebui sa parcurga mai multe etape pe care le enumar mai jos:

- prima etapa este intocmirea programului anual al achizitiilor publice, in cadrul caruia se identifica necesitatea incheierii contractului, se estimeaza valoarea acestuia ( se identifica toate costurile aferente pentru obtinerea produselor, serviciilor sau lucrarilor, se insumeaza toate costurile platibile pentru indeplinirea contractului de achizitie fara TVA), se pune in corespondenta cu CPV, se alege procedura, se identifica fondurile;

- elaborarea documentatiei de atribuire, in aceasta etapa se stabilesc specificatiile tehnice, se stabilesc cauzele contractuale, cerintele minime de calificare si a criteriilor de selectare, se stabileste criteriul de atribuire, se completeaza fisa de date a achizitiei, se dau anunturile catre Ministerul Economiei si Finantelor privind verificarea procedurala si se definitiveaza documentatia de atribuire;

- chemarea la competitie, etapa in care se publica anuntul de participare, se pune la dispozitia celor interesati documentatia de atribuire si se dau raspunsuri la solicitarile de clarificari;

- derularea procedurii de atribuire etapa in cadrul careia se primesc candidaturi si se selecteaza candidatii daca este cazul, de asemenea se deruleaza rundele de discutii, se fixeaza termen pentru elaborarea ofertelor, are loc primirea ofertelor, deschiderea acestora, examinarea, evaluarea si stabilirea ofertei castigatoare;

- urmatoarea etapa este cea de atribuire a contractului de achizitie publica, etapa in care se notifica rezultatul, dupa expirarea perioadei de asteptare se semneaza contractul si se transmite spre publicare conform ordonantei nr 34/2006 a anuntului de atribuire;

- incheierea dosarului este etapa de definitivare a dosarului de achizitie publica;

- derularea contractului, in aceasta etapa se constituie, daca este cazul, garantia de buna executie, se indeplinesc obligatiile asumate si au loc receptii partiale;

- ultima dintre aceste etape este cea de finalizare a contractului, in care se face receptia finala si daca este cazul se elibereaza garantia de buna executie;

Dupa cum am vazut din cele prezentate mai sus doar dupa parcurgerea acestor etape se obtine produsul sau dreptul de folosinta al acestuia, ce fac obiectul unui contract de achizitie publica.

Pentru atribuirea unui contract de achizitie publica vom selecta o anumita procedura, dintre cele specificate in ordonanta 34/2006, in functie de complexitatea contractului, costurile implicate de atribuirea acestuia, nivelul de dezvoltare si concurenta pe piata din domeniul unde va avea loc achizitia cat si constrangerile pe care le putem intalni (urgenta, compatibilitate cu produse sau servicii deja existente in cadrul autoritatii contractante, existenta unui singur furnizor).

Procedurile prin care se pot atribuii contractele de achizitii publice conform ordonantei nr.34/2006 sunt:

- licitatia deschisa;

- licitatia restransa;

- dialogul competitiv;

- negocierea cu publicare a unui anunt de atribuire;

- negocierea fara publicarea a unui anunt de atribuire;

-cererea de oferte (in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica sau egala cu 75.000 euro fara TVA pentru contractul de furnizare, 75.000 euro fara TVA pentru contractul de servicii si 500.000 euro fara TVA pentru contractul de lucrari);

- concursul de solutii.

In cazul in care valoarea estimata fara TVA a contractului de achizitie   publica nu depaseste 10.000 euro, autoritatea contractanta poate achizitiona direct servicii, produse sau lucrari, in acest caz achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ care se considera a fi contract de achizitie publica, obligatia autoritatii contractante se limiteaza numai la a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizitii publice.

In cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mare de 10.000 euro fara TVA si atribuirea acestuia a avut loc in urma aplicarii uneia dintre procedurile de atribuire amintite mai sus, urmatoarele documente trebuie sa fie parte integranta din respectivul contract:

- propunerea tehnica;

- propunerea financiara;

- graficul de indeplinire a contractului;

- garantia bancara de buna executie.

Pretul contractului de achizitie publica este ferm si exprimat in lei sau valuta. Acesta poate fi ajustat numai in cazul in care apar situatii exceptionale cum ar fi modificari legislative, modificari ale normelor tehnice, emiterea de catre autoritatile locale a unor acte care duce la cresterea sau diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. O alta situatie exceptionala este considerata cresterea sau diminuarea preturilor elementelor constitutive ale ofertei care influenteaza semnificativ costurile pe baza carora s-a format pretul contractului. Aceste situatii trebuie sa lezeze interesele comerciale legitime ale partilor si in mod obiectiv sa nu fi putut fi prevazute la data incheierii contractului.

Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi un dosar al achizitiei publice care trebuie sa cuprinda elemente cum sunt:

- anuntul de intentie;

- anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare;

- documentatia de atribuire;

- raportul procedurii de atribuire;

- contractul de achizitie publica semnat;

- anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia.

Dosarul achizitiei publice are caracter de document public,accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale prevind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Verificarea aspectelor procedurale in domeniul achizitiilor publice se exercita de catre Ministerul Economiei si Finantelor prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice, care functioneaza central sub forma de directie generala, si prin structurile subordonate, care functioneaza in cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, denumite compartimente de verificare a achizitiilor publice, si in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Bucuresti, Serviciul de Verificare a Achizitiilor Publice.

Incocmit,

NOVACEANU DANIEL

BIBLIOGRAFIE

1.Hotarea nr. 1660 din 22.11.2006

2.Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34.din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

3.Hotarare nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta 34/2006Hotarea nr. 1660 din 22.11.2006

Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34.din 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Hotarare nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta 34/2006

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate