Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
CONTRACT DE COMISION


CONTRACT DE COMISION


MODEL DE CONTRACT

CONTRACT DE COMISION

numarul .... ziua .. luna .. anul ..

I.           PARTILE CONTRACTANTE

Societatea comerciala ............ cu sediul in ........, telefon ..... fax ..... e-mail ....., inmatriculata la Registrul Comertului din orasul ...... sub numarul ......., cod fiscal numarul ......., titulara a contului numarul ....... deschis la Banca ......., reprezentata de domnul/doamna ......, care are functia de COMITENTsi

Societatea comerciala ............ cu sediul in ........, telefon ..... fax ..... e-mail ....., inmatriculata la Registrul Comertului din orasul ...... sub numarul ......., cod fiscal numarul ......., titulara a contului numarul .......deschis la Banca ......., reprezentata de domnul/doamna ......, care are functia de COMISONAR

au convenit incheierea acestui contract de comision cu respectarea urmatoarelor clauze:

II.        OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Comitentul il imputerniceste pe comisionar sa cumpere marfuri de la terte firme de pe piata romaneasca si sa incheie acte de comert cu acestia.

Fata de tertii de la care cumpara marfurile, comisionarul isi va asuma direct[1], prin actele incheiate, obligatiile comerciale pe numele sau, intre comitent si acesti terti neexistand raporturi juridice.

Actele de comert incheiate de comisionar cu tertii furnizori vor fi pe numele comisionarului dar pe contul comitentului, respectandu-se cu strictete conditiile de cumparare din contract si anexa numarul 1 la contract.

Potrivit art. 406 Codul Comercial, comisionarul va fi direct obligat catre persoana cu care a contractat ca si cum afacerea ar fi a sa proprie. Comitentul nu va avea actiune in contra persoanelor cu care a contractat comisionarul si nici acestea nu vor avea actiune in contra comitentului.

De asemenea, conform art. 412 Cod Comercial, comisionarul nu va fi raspunzator pentru indeplinirea obligatiunilor luate de catre persoanele cu care a contractat.

Art. 2. Anexa numarul 1 la contract stabileste marfurile pe care comisionarul urmeaza sa le cumpere, originea, calitatea, termenele de garantie si actele de garantie si calitate, cantitatea, pretul limita maxim, termenele limita de predare, comisionul, cerintele de ambalare, marcare, etichetare, timbrare si necesitatea pe care trebuie sa o satisfaca respectiva marfa.

Art. 3. Comitentul va plati comisionarului pentru incheierea tranzactiilor un comision de ...% din valoarea marfurilor predate (avand inclus T.V.A.).

III.     TRANSPORTUL SI PREDAREA MARFURILOR

Art. 4. Comisionarul va asigura incarcarea si transportul marfurilor direct in depozitul comitentului, situat la adresa ......... ..........

Cheltuielile de incarcare a marfurilor de la furnizor si cele de transport la depozitul comitentului vor fi suportate de comitent pe baza de factura, in limita unui tarif de maxim ...../tona kilometrica pentru cursa efectiva (nu se plateste cursa de intoarcere).

Art. 5. Comisionarul va preda marfurile in depozitul comitentului si va incheia cu delegatii imputerniciti ai acestuia proces verbal de receptie.

Art. 6. Comitentul va refuza marfurile care nu sunt in conformitate cu conditiile de cumparare prevazute in anexa numarul 1 la contract, acestea fiind socotite pe seama comisionarului care suporta contravaloarea si cheltuielile aferente acestora.

Art. 7. Pentru decontarea contravalorii marfurilor, a cheltuielilor de transport si a comisionului, comisionarul va prezenta comitentului actele justificative precum: facturile avand ca obiect contravaloarea marfurilor livrate de furnizor, documentele de plata cu care acestea au fost achitate de comisionar si incasate de furnizor, factura de transport si incarcare marfa, avize de insotire

a marfii si certificatele necesare (calitate, garantii, fito-sanitare, prescriptii tehnice, indicatii de utilizare, prospecte, buletine de analiza etc.).

Comisionarul va preda odata cu marfa toate documentele aratate si va alatura acestora factura sa pentru plata comisionului cuvenit.

IV.      PRETUL MARFII, COMISIONUL, PLATA SI INSTRUMENTE DE PLATA, PRIVILEGIUL COMISIONARULUI

Art. 8. Comitentul se obliga sa achite comisionarului contravaloarea marfurilor primite la preturile, prevazute in anexa numarul 1 de la contract, care au T.V.A. inclus. Decontarea contravalorii marfurilor primite se face in termen de 1 zi de la data receptionarii marfurilor in depozitul comitentului, pe baza documentelor aratate la art. 7 din contract.

Art. 9. Comitentul se obliga sa achite comisionarului, in termen de 1 zi de la data receptionarii marfurilor in depozitul sau, contravaloarea transportului si a cheltuielilor de incarcare a marfurilor pe baza facturii prezentate de comisionar la receptia marfurilor.

Art. 10. Comitentul se obliga sa plateasca comisionarului comisionul prevazut la art. 3 din contract, in termen de 1 zi de la receptia marfurilor primite in depozitul sau.

Art. 11. Comitentul va plati comisionarului sumele datorate utilizand ca instrument de plata ........................ .

Art. 12. Pentru sumele datorate de comitent si neplatite de acesta, comisionarul este garantat cu un privilegiu special asupra marfurilor pe care le detine.

Exercitarea privilegiului special al comisionarului se face in conformitate cu art. 387, art. 388 si art. 68 Cod Comercial.

Art. 13. Daca comitentul ii va cauza prejudiciu comisionarului, atunci va plati despagubiri acestuia.

In cazul in care comitentul nu plateste comisionarului sumele datorate la termenele scadente prevazute in contract va suporta penalitati astfel: .

V.         DURATA CONTRACTULUI

Art. 14. Durata acestui contract este de .... cu incepere de la data de .... pana la data de ..... .

VI.      OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 15. Obligatiile si drepturile comitentului sunt:

a)      sa plateasca comisionarului la scadenta marfurile;

b)      sa plateasca comisionarului la scadenta transportul si incarcarea marfurilor;

c)      sa plateasca comisionarului la scadenta comisionul cuvenit;

d)      sa asigure conditii de depozitare, predare, receptie a marfurilor;

e)      sa imputerniceasca delegat din partea sa pentru receptia marfurilor in depozitul sau;

f)        are dreptul sa primeasca de la comisionar toate documentele necesare pentru efectuarea decontarilor la termen (facturi, avize de insotire, certificate de garantii, fito-sanitare, prescriptiile de utilizare s.a.);

g)      are dreptul sa refuze marfurile daca acestea nu indeplinesc parametrii prevazuti in anexa numarul 1 la contract (conditiile de cumparare);

h)      are dreptul sa ceara comisionarului explicatii si lamuriri cu privire la modul in care acesta isi executa obligatiile comerciale;

i)        are dreptul sa ceara comisionarului actele pe care acesta le-a incheiat cu tertii pentru a verifica daca aceste inscrisuri nu produc efecte pagubitoare in patrimoniul sau; totodata are dreptul sa solicite comisionarului persoanele tertilor cu care acesta a contractat.

Art. 16. Obligatiile si drepturile comisionarului sunt:

a)      sa identifice furnizori pentru marfurile prevazute in anexa si sa incheie acte de comert cu acestia in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului;

b)      sa incheie acte de comert cu tertii in limitele imputernicirii date prin prezentul contract, cu stricta respectare a conditiilor de cumparare prevazute in anexa numarul 1 la contract si cu conditia ca inscrisurile incheiate sa nu produca efecte pagubitoare in patrimoniul comitentului;

c)      sa incarce marfurile la furnizor si sa le transporte in depozitul comitentului;

d)      sa participe cu delegatul comitentului la receptionarea marfurilor;

e)      sa puna la dispozitia comitentului, in momentul receptiei, documentele necesare decontarii sumelor pe care le pretinde;

f)        sa puna la dispozitia comitentului, la solicitarea acestuia, actele pe care le-a incheiat cu furnizorii;

g)      sa primeasca de la comitent marfurile necorespunzatoare (respinse) si sa suporte personal cheltuielile aferente acestora;

h)      sa dea lamuriri si explicatii comitentului asupra modului in care isi executa obligatiile comerciale prevazute in acest contract si sa-l avertizeze asupra obstacolelor/dificultatilor pe care le intampina in afaceri;

i)        are dreptul sa incaseze la scadenta de la comitent contravaloarea marfurilor cumparate, a transportului, a incarcarii marfurilor si a comisionului cuvenit;

j)        sa incheie contracte numai cu tertii; se interzice incheierea de contracte cu sine;

k)      sa-si execute acest mandat cu maximum de stradanie si constiinta profesionala.

l)        sa aduca la cunostinta comitentului persoanele (tertii) cu care a contractat.

m)    sa tina registru special care sa cuprinda evidenta separata pentru fiecare comitent cu care se afla in afaceri si care l-a imputernicit.

VII.           RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 17. Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute intocmai si intrutotul cu buna credinta, sinceritate si seriozitate.

Art. 18. Partile contractante vor urmari si se vor informa reciproc asupra derularii contractului.

Art. 19. Prezentul contract poate inceta prin revocarea comitentului sau renuntarea comisionarului.

Potrivit art. 391 Cod Comercial, comitentul sau comisionarul care fara cauza justa, prin revocarea sau renuntarea sa, intrerupe executarea contractului de comision, raspunde de daune interese.

Alte cauze de incetare a contractului pot fi: falimentul sau insolvabilitatea, interdictia sau moartea uneia din parti.

Art. 20. Pentru neexecutarea prezentului contract sau executarea defectuoasa a obligatiilor comerciale asumate partea in culpa plateste daune.

FORTA MAJORA

Art. 21. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, cu cerinta notificarii partenerului contractual in termen de ... zile de la aparitie. Pe durata fortei majore partea care a invocat-o se obliga sa ia toate masurile de limitare a consecintelor acesteia.

De asemenea, partea care a invocat cauza de forta majora, se obliga sa comunice in scris partenerului contractual in termen de ... zile de la incetare, data incetarii cauzei de forta majora.

In cazul in care situatia de forta majora depaseste o durata de ...., opereaza in favoarea fiecareia dintre parti dreptul de renuntare la contract.

VIII.        LITIGII

Art. 22. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract, vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

IX.      ALTE CLAUZE

Art. 23. Acest contract poate fi modificat numai prin acordul partilor exprimat in act aditional scris si semnat de parti.

Art. 24. .....................

Art. 25. Pentru comitent acest contract este semnat de domnul/doamna ............. conform actului de imputernicire numarul .... data ...... si pentru comisionar contractul este semnat de domnul/ doamna ...... conform actului de imputernicire numarul .... data .... .

Art. 26. Acest contract are ca temei art. 405-412 Cod comercial.

Prezentul contract de comision are ... file, fiecare semnata, stampilata si datata si anexa numarul 1 care face parte integranta din contract si care se refera la conditiile de cumparare a marfurilor. Anexa este semnata, datata si stampilata de parti si contine ... file.

Contractul si anexa au fost incheiate in ... exemplare originale, cate ... pentru fiecare parte contractanta.

Data incheierii contractului  Locul incheierii contractului Semnaturile partilor contractante

ziua ... luna ... anul ... La sediul ........ Semnatura comitentului L.S.

Semnatura comisionarului .... L.S.

MODEL DE ANEXA LA CONTRACTUL DE COMISION

ANEXA NUMARUL 1

LA CONTRACTUL DE COMISION

numarul ..../data ....

Partile contractante:

Societatea comerciala ............., in calitate de comitent, imputerniceste pe cheltuiala sa pe:

Societatea comerciala ............, in calitate de comisionar, sa trateze afaceri si sa incheie acte cu tertii pentru cumpararea marfurilor aratate mai jos in stricta conformitate cu conditiile de cumparare precizate in cele ce urmeaza:

Denumirea marfii, individuali-zare si calitate

Originea

marfii

U.m.

Cantitatea

Pretul limita maxim de cumparare (T.V.A. inclus)

Comisionul cuvenit comisionarului

Terme

nul de predare

Garantii, acte si certificate necesare

Cerintele de marcare, ambalare, etichetare, timbrare

Necesitatea pe care marfa trebuie sa o satisfaca

Semnaturile partilor contractante

Semnatura comitentului  Semnatura comisionarului

L.S. .......... L.S.Comisionarul lucreaza in numele sau dar pe contul comitentului, spre deosebire de contractul de mandat, in care mandatarul lucreaza in numele si pe contul mandantului.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate