Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Teste grila codul muncii


Teste grila codul munciiTESTE GRILA CODUL MUNCII


1. Dispozitiile Codului muncii se aplica:


a.) ucenicilor care presteaza munca in baza unui contract de ucenicie la locul de munca;

b.) organizatiilor sindicale si patronale;

c.) avocatilor, notarilor, executorilor judecatoresti si altor liberi-profesionsti.

d) angajatorilor persoane fizice sau juridice

e) persoanelor care au dobandit statutul de refugiat si se incadreaza cu contract de munca pe teritoriul Romanieif) cetateni straini sau apatriziincadrati cu c.i.m.presteaza munca pentru un angajator roman pe teritoriul Romaniei

g) cetatenilor romani incadrati cu c.i.m. in strainatate

h)cetatenilor romani incadrati cu c.i.m. care presteaza munca in Romania


2. Raportul juridic de munca are caracter intuitu personae pentru ca munca este prestata de persoana fizica:


a) prin reprezentare;

b) In considerarea pregatirii, aptitudinilor si calitatiilor sale proprii;

c) sub forma unor prestatii succesive.


3. Sintagma 'drept comun' pentru dreptul muncii inseamna:


a) dreptul securltatii sociale;

b) dreptul civil;

c) dreptul procesual civil.


4. Printre principiile fundamentale potrivit Codului muncii se afla


a) consensualitatii si al bunei credinte;

b) libertatii muncii

c) egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii

d) dreptului laasociere

e) asigurarii protectiei muncii

f) interzicerii muncii fortate


5 . Elaborarea regulamentului intern este o obligatie a:


a) angajatorului;

b) sindicatelor;

c) angajatorului cu consultarea sindicatelor ori a reprezentantilor salariatilor


6. Regulamentul intern va putea cuprinde:


a) alte sanctiuni disciplinare decat cele prevazute de codul muncii

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii in relatiile de munca

c) reguli privind inlaturarea orcarei forme de incalcare a demnitatii

d) drepturile si obligatiile angajatorului si a salariatilor

e) reguli privid protectia igiena si securitatea in munca

f) procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor

g) disciplina muncii in unitate

h) abateri disciplinare si sanctiunile aplicabile


7. OBIECTUL de reglementare conform Codului muncii


a) orice raport juridic care presupune prestarea unei munci;

b) totalitatea raporturilor individuale si colective de munca;

c) controlul reglementarilor in domeniul raporturilor de munca.

d) jurisdictia muncii


8. Elementele esentiale ale contractului individual de munca sunt:


a) salariul si conditiile de munca:

b) partile, felul muncii, salariul si munca prestata ;

c) programul de munca si disciplina muncii.


9. Contractul individual de munca constituie


a) doar o conventie a partenerilor sociali:

b) doar o lege a partilor:

c) act juridic (contract, conventie ) si totodata, izvor de drept


10. In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti:


a) angajatii;

b) salariatii;

c) cetatenii.


11. Misiunea de munca temporara este posibila pentru:


a) inlocuirea unui salariat al carui contract de munca este suspendat

b) inlocuirea salariatilor concediati

c) prestarea unor activitati sezoniere


12. Sunt contracte speciale de formare profesionala


a) contractul de calificare profesionala;

varsta minima 16 ani, pe o perioada

cuprinsa intre 6 luni si 2 ani

b) contractul de adaptare profesionala;

durata determinata nu poate fi mai mare de 1 an

c) contractul de ucenicie.

perioada determinata nu poate fi mai mare de 3 ani


13. Nu constituie munca fortata, cea impusa de autoritatile publice:


a) in caz de forta majora;

b) in cazurile fortuite;

c) pentru indeplinirea unor activitati in cadrul autohomiei locale.

d) in baza unei hotarari judecatoresti de condamnare

e) stagiului militar

f) obligatii civile stabilite de lege


14. Doctrina juridica in tara noastra:


a) este izvor al dreptului muncii;

b) nu este izvor de drept;

c) este obligatorie pentru judecatori


15. In obiectul dreptului muncii intra:


a) raporturile tipice si atipice

b) raporturile juridice individuale de munca si cele conexe

c) raporturile juridice privind asigurarile sociale


16. Durata sapatamanala de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de munca cu timp partial nu poate fi mai mic de:


a) 2 ore;

b) 10 ore

c) 20 ore.


17. Contractul individual de munca cu timp partial poate fi incheiat pentru o fractiune de norma de cel putin:


a) o ora/zi;

b) 2 ore/zi;

c) 4 ore/zi.


18. In continutul contractului de munca temporara intra obligatoriu si:


a) durata misiunii

b) identitatea si sediul utilizatorului

c) perioada de proba


19. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi:


a) 40 ore;

b) 44 ore;

c) 48 ore.


20. Contractul colectiv de munca constituie


a) doar o conventie a partenerilor sociali:

b) doar o lege a partilor:

c) act juridic (contract, conventie ) si totodata, izvor de drept


21. Incadrarea in munca prin examen este obligatorie potrivit C.Muncii la:


a) societatile comerciale;

b) institutiile si autoritatile publice;

c) alte unitati bugetare


22. Avocati salarizati in interiorul profesiei se afla cu cabinetele ori societatile de avocatura unde isi desfasoara activitatea in:


a) raporturi juridice atipice de munca:

b) raporturi juridice tipice de mnunca:

c) raporturi juridice civile.


23. Cutuma:


a) nu este izvor al dreptului muncii; .

b) constituie izvor al dreptului muncii in ceea ce priveste nediscriminare

in raporturile de munca conform Ordouantei guvernului nr. 137/2000;

c) are calitatea de izvor al dreptului muncii numai in functie de aprecierea

instantei raportata la cauza depusa judecatii


24. Raporturile juridica de munca se caracterizeaza prin:


a) partile sunt pe pozitii de egalitate

b) salariatul este subordonat fata de patron:

c) salarlatii sunt subordonati organizatiilor sindicale


25. Principiile specifice dreptului muncii sunt :


a) neingradirea dreptului la munca si libertatea muncii

b) principiul leqalitatii

c) dreptul la greva

d) principiul egalitatii in fata legii


26. Izvoarele specifice ale dreptului muncii sunt:


a) Constitutia;

b) Legile organice:

c) contractele colective de munca,statutele,regulamentele de ordine interioara


27. Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate incheiat pe o perioada mai mare de:


a) 9 luni;

b) 12 luni;

c) 18 luni


28. Izvoarele interne ale libertatii sindicale sunt:


a) Constitutia organizatie internationale a munciii;b) Codul muncii;

e) legea nr. 54 /2003.


29. Nu se pot asocia in sindicate


a) politistii;

b) functionarii publici;

c) persoane care detin functii de demnitate publica

d) salariatii minori

e) persoanele in curs de calificare

f) magistratii:

g) militarii-cadre permanente

h) pensionarii, studentii si elevii:


30. Durata sapatamanala de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de munca cu timp partial nu poate fi mai mic de:


a) 2 ore;

b) 10 ore

c) 20 ore.


31. Contractul individual de munca cu timp partial poate fi incheiat pentru o fractiune de norma de cel putin:


a) o ora/zi;

b) 2 ore/zi;

c) 4 ore/zi.


32. Negocierea colectiva potrivit Codului muncii este:


a) obligatorie la nivelul ramurilor de activitate;

b) oblinatorie Ia nivelul unitatilor avand mai mult de 21 de salariati;

c) facultativa la nivel national.


33. Principalele domenii de actiune le partenerilor sociali sunt:


a) neqocierea si incheierea contractelor colective de munca;

b) solutionarea grevei:

c) concilierea conflictelor de drepturi.


34. Contractele colective de munca se incheie:


a ) pe durata determinata ce nu poate fi mal mica de 12 luni;

b) pe durata unei lucrari determinate;

c) pe durata nedeterminata.


35. Sindicatele sunt organizatii:


a) profesionale;

b) ce functioneaza in baza statutelor proprii; .

c) ce apara drepturile si interesele politice ale membrilor lor.


36. Negocierea colectiva are urmatoarele functii:


a) instrument de democratizare a relatiilor profesionale;

b) protectia salariatilor prin intermediul salariului minim brut pe tara;

c) mijloc de stabilire a statutului juridic al salariatilor;


37. Incheierea de admitere sau respingere a cererii de inscrire a patronatului este supusa:


a) numai apelului;

b) numai recursului;

c) atat apelului cat si recursului.


38. Impotriva hotararilor pronuntate cu ocazia solutionarii la fond a conflictelor de drepturi se poate exercita:


a) apel;

b) recurs;

c) apel sau recurs, dupa caz.


39. Forma scrisa a contractului colectiv de munca este ceruta ca o conditie:


a) ad probationem;

b) d validitatem;

c) pentru publicitatea sa


40. Contractul individual de munca este sinalagmatic deoarece:


a) fiecare parte doreste a-si procura un avantaj;

b) obligatia unei parti este echivalentul celeilalte

c) partile se obliga reciproc una fata de cealalta.


41. Perioada de proba in cazul absolventilor institutilor de invamat, la debutul lor in profesie este:


a) de cel mult 90 de zile calendaristice;

b) cuprinsaintre 3 s 6 luni;

c) cuprinsa inre 6 s 12 luni.


42. In lipsa certificatului medical incheierea contractului de munca este


a) nula in mod absolut

b) anulabila

e) lasata la apreciera angajatorului


43. Printre atributiile principale ale reprezentantilor salariatilor


a) sa participe la elaborarea regulamentului intern

b) sa participe Ia elaborarea normelor de munca

c) sa esizeze apari?ia oric?rui conflict de munca

oranelor competente.


44. Locul muncii este determinat de:


a) unitatea la care se efectueaza munca;

b) localitatea in care se presteaza munca:

c) felul muncii.


45. Functionarii publici au dreptul sa


a) se asocieze in sindicate:

b) exercite dreptul la greva;

c) sa cumuleze functia cu o alta functie publica


46. Contractul individual de munca pentru avocatul salarizat in interiorul profesiei are ca parti:


a) salariatul si patronul;

b) angajatorul - avocat si patronul - cabinetul de avocat;

c) salarizatul si salarizantul


47. Exercitarea profesiei de avocat este compatibila cu:


a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii decat cea de avocat;

b) functia de arbitru, mediator sau conciliator:

c) calitatea de asociat intr-o societate comercial.


48. Parteneriatul social este:


a) o forma de colaborare intre patronat si sindicate;

b) o forma de colaborare in care intervine statul;

c) rezultatul colaborarii dintre patronat, sindicate,stat


49. Sunt organisme tripartite:


a) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse;

b) Inspectia muncii:

c) Consiliul Economic si Social.


50. O organizatie patronala devine persoana juridica din momentul:


a) admiterii cererii de catre instanta;

b) ramanerii definitive a incheierii judecatorului;

c) inscrierii organizatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor.


51. Salariul nu poate fi cumulat cu:


a) pensia limita de varsta

b) indemnizatia de somaj;

c) pensiile militare.


52. Durata reprezentativittaii organizatiilor patronale si a celor slndicale este valabila pentru orice contracte colective de munca incheiate in termen de:


a) 4 ani de la data ramanerii definitive a hotarari judecatoresti;

b) 12 luni de la data ramanerii definitive a acestei hotarari

c) 4 ani de la data pronuntarii hotararii judecatoresti de constatare a

conditiillor de reprezentativitate


53. Contractul colectiv de munca inceteaza:


a) prin acordul partilor;

b) prin denutarea unilaterala a oricareia dintre parti;

c) prin actul individual al Ministerului Muncii.


54.Functionarii publici au dreptul sa:


a) exercite dreptul la greva;

b) demisioneze;

c) sa cumuleze functia cu o alta functie publica sau privata.


55. Contractul individiual de munca poate fi incheiat pe o durata determinata numai in urmatoarele cazuri


a) cresterea temporara a activitatii angjatorului

b) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier

c) s a stabilit de catre parti o asemenea durata in contractul individual de munca

d) perioada inlocuirii celor pensionati


56. Pluralismul sindical presupune constituirea de sindicate diferite in:


a) aceeasi ramura de activitate:

b) acelasi domeniu de activitate

c) acelasi departament din organele statului


57. Reorganizarea se realizeaza prin:


a) absorbtie;

b) fuziune;

c) scinziune.


58. Consecintele personalitatii juridice ale sindicatelor sunt:


a) este titularul unui patrimoniu:

b) are dreptul de a sta in justitiec) are dreptul de a contracta


59. Durata stagiului pentru judecatori si procurori este de :


a) 1 an

b) 2 ani

c) 3 ani


60. Contractele colective de munca se inregistreaza la:


a) Misterul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in cazul celor

incheiate la nivelul unitatii;

b) Directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala judeteana in cazul

celor tncheiate la nivelul grupurilor de unitati;

c) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in cazul celor

incheiate la nivel national.


61. Functionarii publici au dreptul sa


a) exercite dreptul la greva;

b) demisioneze;

c) sa cumuleze functia cu o alta functie publica sau privata.


62. Solicitarea la angajare, a testelor de graviditate este:


a) interzisa;

b) ceruta de lege;

c) lasata la aprecierea angajatorului


63. Contractul individual de munca se suspenda de drept in cazul:


a) concediului de maternitate

b) absente nemotivate

c) detasarii


64. Piata muncii este:


a) un loc unde se intalnesc cererea si oferta

b) piata cea mai organizata si reglementata

c) o piata contractuala,


65. Rolul statului pe piata muncii este pentru:


a) sustine forta de munca

b) promova forta de munca

c) facilita colaborarea partenerilor sociali


66. Contractul individual de munca este un contract oneros deoarece:


a) partile se obliga reciproc una fata de cealalta

b) fiecare parte doreste sa si procure un avantaj

c) obligatia unei parti este echivalentul celeilalte


67. Contractul civil de locatiune al lucrarilor:


a) are valoare de contract individual de munca

b) are valoare de contract colectiv de munca

c) presupune egalitatea partilor


68. Capacitatea juridica restransa a persoanei fizice angajata cu contract de munca se dobandeste la varsta de:


a) 14 ani

b) 15 ani

c) 16 ani


69. Durata stagiului pentru personalul vamal este de:


a) 1 an

b) 2 ani

c) 3 ani


70. Perioada de proba este obligatorie:


a) in toate cazurile

b) pentru verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea in munca a persoanelor cu handicap

c) in cazul absolventilor institutiilor de invatamant superior in profesie

d) alternativa a examenului sau concursului;

e) modalitate subsidiara de verificare a aptitudinilor profesionale;


71. Nerespectarea clauzei de confidentialitate va atrage obligarea celui in culpa la:


a) restituirea salariului primit;

b) suspendarea contractului individual de munca

c) plata de daune interese


72. Clauza de neconcurenta in contractul individual de munca este:


a) facultativa;

b) obligatorie;

c) impusa de lege.


73. Clauza de mobilitate in contractul individual de munca este:


a) obligatorie in cazuri speciale:

b) stabilita de organul tutelar in cazul functiilor de conducere;

c) facultativa.


74. Incheierea contractului de confidentialitate prealabil incadrarii in munca este:


a) impusa de lege;

b) obligatorie;

c) lasata la latitudinea partilor.


75. In lipsa inscrisului unui contract individual de munca consecintele sunt urmatoarele:


a) contractul isi produce efectele daca s a realizat in concret acordul partilor

b) cel in cauza nu are calitatea de salariat

c) el trebuie sa restituie salariul primit


76. Magistratilor le este permis:


a) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile comerciale sau de alta natura

b) sa detina calitatea de membru al unui grup de interese eco

c) sa participe la elaborarea de emisiuni audio vizuale cu exceptia celor cu caracter politic


77. Magistratilor le este interzis


a) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta

natura;

b) sa participe la elaborarea de publicatii sau studii de specialitate:

c) sa fie membrii ai unor comisii de examinare sau elaborare a unor

documente interne sau internationale


78. Functia de magistrat este incomptibila cu:


a) orice functie publica sau privata

b) functiile didactice din invatamantul superior

c) o functie sau o activitate salarizata in cadrul regiilor autonome si companiilor nationala


79. Sanctiunile disciplinare aplicabile magistratilor pot fi:


a) mustrarea;

b) avertismentul; .

c) suspendarea din functie pe maximum 3 luni.


80. Angajatorul are dreptul sa


a) sa stabileasca atributii corespunzatoare pentru fiecare salariat

b) stabileasca organizarea si functionarea activitatii;

c) sa aplice sanctiuni disciplinare.


81. Angajatorul are obligatia sa


a) informeze salariatii asupra conditiilor de munca

b) elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat

a solicitantului;

c) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al salariatilor.

d) sa comunice periodic situatia eco.-financiara a unitatii

e) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor

f ) sa invite reprezentanti ai salariatilor la adunarile generale si sedintele Consiliului de administratie.


82. Printre drepturile salariatilor se afla:


a) dreptul la informare si consultare

b) dreptul la demnitate in munca

c) egalitate de sanse si tratament


83. Salariatul are dreptul:


a) dreptul de a nu motiva demisia.

b) obligatia de a motiva demisia

c) dreptul de a demislona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste

obligatiile asumate prin contractul individual de munca


84. In temeiul legii 13/2000 salariul nu poate fi cumulat cu:


a) pensia anticipata

b) pensia anticipata partial

c) pensia de invaliditate gr.III


85. Salariul cuprinde:


a) salariul de baza

b) indemnizatiile

c) sporurile si alte adaosuri


86. Salariul real se stabileste:


a) prin negociere;

b) prin lege speciala

c) prin Hotarare de Guvern


87. Pentru incadrarea ca ghid turistic este prevazuta o varsta de:


a) 18 anib) 20 ani

c) 21 ani


88. Pauza de masa este prevazuta in cazurile in care durata zilnica a timpului de lucru este mai mare de:


a) 4 ore

b) 6 ore

c) 8 ore


89. Indemnizatia concediului trebuie platita:


a) cel tarziu in ziua anterioara plecarii in concediu

b) cu cel putin 3 zile inainte de plecarea in concediu

c) cu cel putin 5 zile inainte de plecarea in concediu


90. Durata minima a concediului de odihna, potrivit Codului muncii este de:


a) 15 zile lucratoare;

b) 18 zile lucratoare;

c) 20 zile lucratoare.


91. In continutul prejudiciului-conditie a raspunderii patrimoniale intra:


a) numai paguba efectiva

b) numai beneficiul realizat:

c) atat paguba efectiva, cat si beneficiul realizat.


92. Retinerile din drepturile salariale pentru acoperirea datoriilor fata de angajator sunt posibile numai in baza:


a) unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile;

b) ordinului de retinere emis de angajator;

c) deciziei de imputare.


93. Raspunderea subsidiara intervine cand:


a) prejudiciul este cauzat angajatorului din vina mai multor salariati;

b) recuperarea prejudiciului nu este posibila de la autorul acestuia, iar un

alt salariat, prin culpa lui, a favorizat producerea pagubei de catre autor;

c) nu poate fi stabilit vinovatul de producerea pagubei in cazul gestiunlor

colective.


94. Durata saptamanala a timpului de munca in cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani:


a) 30 de ore;

b) 40 de ore;

c) 48de ore.


95. Printre sanctiunile disciplinare prevazute de Codul Muncii se numara :


a) mustrarea;

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o durata ce nu

poate depasi 10 zile lucratoare:

c) reducerea salariului pe o durata de 1-3 luni.

d) avertismentul

e) avertismentul scris


96. Se considera munca in timpul noptii,potrivit Codului muncii, cea prestata in intervalul cuprins intre orele:


a) 20-6;

b) 22-6;

c) 22-8.


97. Obligatia de restituire in sarcina salariatilor poate interveni:


a) cand beneficiarul a incasat suma nedatorata

b) cand a primit bunuri care nu pot fi restituite in natura

c) cand i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit.


98. Poate fi incadrat ca personal de paza sau protectie cel care a implinit varsta de:


a) 18 ani;

b) 20 ani;

c) 21 ani.


99. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult:


a) 60 zile; .

b) 6 luni ;

c) un an cu posibilitatea prelungirii, prin acordul partilor din 6 in 6 luni. .


100. In cazul detasarii se schimba:


a) locul muncii;

b) felul muncii;( cu consimtamantul scris al salariatului)

c) subordonarea ierarhica.


101. In cazul detasarii in interesul serviciului este necesar consimtamantul:


a) al organului ierarhic superior;

b) numai al angajatorului decent;

c) atat al angajatorului cedent, cat si a celui cesionar.


102. In cazul dalegarii se schimba:


a) felul muncii;

b) locul muncii;

c) salariul.


103. Greva de avertisment trebuie sa precada greva propriu-zisa cu cel putin:


a) doua ore;

b) doua zile;

c) 5 zile.


104. Hotararea de declarare a grevei poate fi luata de catre sindicatele reprezentative cu acordul a cel putin:


a) jumatate din numarul membrilor lor;

b) o treime din numarul membrilor lor;

c) o patrime din numarul salariatilor.


105. Sanctiunea ce intervinei in cazul neexecutarii sau executarii necorespuzatoare de catre o parte a obligatiei ce-i revine din contractul individual de munca este:


a) nulitatea;

b) rezilierea;

c) rezolutiunea.


106. Capacitatea deplina de a incheiat un contract individual de munca se dobandeste la implinirea varstei de:


a) 15 ani;

b) 16 ani;

c) 18 ani.


107. Greva de solidaritate trebuie anuntata in scris conduceri unitatii cu cel putin :


a) 24 de ore inainte de data incetarii lucrului

b) 48 de ore inainte de data incetarii lucrului:

c) 5 zile, anterior declansarii ei.


108. Nu pot declara greva:


a) procurorii;

b) personalul didactic;

c) functionarii publici.


109. Impotriva hotararilor pronuntate cu ocazia solutionarii la fond a conflictelor de drepturi se poate exercita:


a) apel;

b) recurs;

c) apel sau recurs, dupa caz.


110. Contractul individual de munca este un contract consensual deoarece:


a) partile se obliga reciproc una fata de cealalta;

b) fiecare parte voieste sa-si procure un avantaj;

c) se incheie prin simplu acord de vointa al partilor forma scrisa conditie ad probationem.


111. Contractul colectiv de munca:


a) are valoare normativa;

b) este izvor al raporturilor juridice de munca;

c) nu este izvor de drept.


112. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste prin:


a) lege

b) hotarare a Guvernului

c) Contractul colectiv de munca unic la nivel national


113. Pot fi lideri de sindicat:


a) persoane apte de munca

b) salariati membrii ai simndicatului respectiv

c) salariati care au capacitate deplina de exercitiu.


114. Perioada de proba este de cel mult:


a) 30de zile calendaristice pentru functii de conducere

b) 30 de zile lucratoare pentru functii de executie

c) 90 de zile calendaristice pentru functii de conducere


115. Cererile referitoare la conflictele de munca se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta, ori

dupa caz, sediul:


a) reclamantul

b) paratul

c) angajatorul


116. Modificarea contractului de munca se refera la:


a) conditile de munca

b) salariu,durata contractului,felul muncii

c) timpul de munca si de odihna


117. 120. Salariatii raspund pentru pagube le materiale produse angajatorului din vina si in legaturi cu munca lor:


a) material

b) civil contractual

c) civil delictual


118. Compensarea in bani a concediului ce odihna neefectuat este permisa:


a) prin acordul partilor

b) daca este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil

c) numai in cazul incetarii contractului individual ele munca aplicabil

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate