Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» PRESCRIPTIA EXTINCTIVA


PRESCRIPTIA EXTINCTIVA
PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

Definitie- stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.

Reglementata de - Decretul 167/1958

- Codul Civil

- Codul familiei

- Alte acte normative

Caracterul normelor ce o reglementeaza: norme imperative.

Este calificata ca o institutie de ordine publica.
Functii - functia educativa si mobilizatoare;

- functia sanctionatoare;

- functia de consolidare a raporturilor juridice si de inlaturare a dificultatilor in administrarea probelor.

2. Consecinte juridice: - orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei e nula;

- organul de juridictie e obligat ca din oficiu sa cerceteze daca dreptul la actiune sau la executare silita e prescris.

Natura juridica si delimitarea prescriptiei extinctive - este cunoscuta de toate ramurile de drept.

Din dreptul civil face parte prescriptia dreptului la actiune in sens material.

Prescriptia stinge dreptul la actiune, deci actiunea intentata de subiectul activ, dupa implinirea prescriptiei extinctive va fi respinsa ca prescrisa. Pentru dreptul pasiv, implinirea termenului de prescriptie inseamna inadmisimilitatea obligarii sale la executarea obligatiei.

Debitorul care a executat obligatia dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris, nu are dreptul sa ceara inapoierea prescriptiei chiar daca la data executarii nu stia ca termenul prescriptiei era implinit.

Prescriptia extinctiva nu stinge nici dreptul subiectiv si nici obligatia civila corelativa.

- dreptul subiectiv civil nu mai e aparat pe cale ofensiva a actiunii in justitie, ci doar pe calea defensiva a exceptiei, daca debitorul si-a executat voluntar obligatia;

- obligatia civila corelativa nu mai poate fi adusa la indeplinire pe calea executariisilite, dar e permisa executarea sa voluntara.

Sub aspectul naturii sale juridice, prescriptia dreptului la actiune e un mod de transformare a continutului raportului juridic civil.

Delimitarea prescriptiei extinctive

Se aseamana cu alte institutii de drept civil: prescriptia achizitiva (uzucapiunea), decaderea si termenul extinctiv.

Asemanari cu prescriptia achizitiva:

- ambele sunt concepte sau institutii de drept civil

- pentru titularii drepturilor subiective civile inactivi, ambele se infatiseaza ca sanctiuni de drept civil;

- ambele presupun termene.

Deosebiri:

- prescriptia extinctiva este reglementata de Decretul 167/1958, prescriptia achizitiva de Codul Civil si de Decret-lege 115/1938

- termenele de prescriptia extinctiva sunt mai scurte si mai multe;

- daca prescriptia extinctiva stinge dreptul la actiune; prescriptia achizitoare conduce la dobandirea unui drept real principal;

- pe langa unele reguli comune aplicabile cursului prescriptiei privind calcularea termenelor, fiecare prescriptie are reguli proprii de suspendare si intrerupere, iar repunerea in termen este proprie prescriptiei extinctive.

Delimitarea prescriptiei extinctive fata de decadere.

Decadere = stingerea dreptului subiectiv civil neexercitat in termenul de decadere.

Asemanari: - ambele presupun termene;

- ambele sunt institutii de drept civil;

- ambele au efect extinctiv.

Deosebiri:

- ca efecte prescriptia extinctiva stinge doar dreptul la actiune, decaderea stinge insasi dreptul subiectiv;

- prescriptia presupune termene de prescriptie extinctiva multe si lungi, decaderea presupune termene de decadere scurte si putine;

- prescriptia extinctiva are propriile reguli referitoare la intrerupere, suspendare si repunere in termen, decaderea nu.

Delimitarea prescriptiei extinctive fata de termenul extinctiv

Asemanari:

ambele presupun efect extinctiv;

- ambele sunt concepte de drept civil.

Deosebiri:

ca izvor, termenele de prescriptie sunt doar legale, termenul extinctiv e dupa caz: conventional, legal sau jurisdictional;

- ca efecte: prescriptia extinctiva stinge dreptul la actiune, termenul extinctiv stinge dreptul subiectiv si obligatia civila corelativa;

- termenul extinctiv poate fi modificat prin acordul partilor actului juridic, termenul de prescriptie nu;

- suspendarea, intreruperea si repunerea in termen sunt proprii doar termenului de prescriptie.

ARGUMENTE PT: PRIN PRESCRIPTIE EXTINCTIVA SE STINGE DOAR DREPTUL LA ACTIUNE (IN SENS Mat.)

- interpretarea gramaticala nu se foloseste termenul “dreptul” s-au expresia “drepturi subiective” ci formula “dreptul la actiune”;

- interpretarea logica per a contrario - daca se foloseste formularea “dreptul la actiune” inseamna ca se are in vedere insusi dreptul subiectiv civil;

Interpretarea logica a Decretului 167/1958 - daca prin implinirea termenului de prescriptie s-ar stinge insusi dreptul subiectiv civil, instanta nu ar mai avea ce ocroti.

CONSECINTELE JURIDICE ale stingerii prin prescriptie doar a dreptului la actiune in sens material:

- supravietuirea dreptului subiectiv civil, ca si a obligatiei civile corelative, ele sunt transformate, devenind imperfecte din calitatea pe care o aveau, de a fi perfecte;

- imprescriptibilitatea dreptului la actiune in sens procesual - desi s-a implinit termenul de prescriptie extinctiva, titularul dreptului la actiune poate sesiza organul de jurisdictie.

PRINCIPIILE EFECTULUI PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

- odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune privind dreptul accesarii;

- in cazul in care un debitor este obligat la prestatiuni succesive, dreptul la actiune cu privire la fiecare dintre aceste prestatiuni se stinge printr-o prescriptie deosebita.

DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

sfera drepturilor subiective civile ale caror actiuni cad sub incidenta acestei institutii a determina domeniul prescriptiei extinctive;

- a stabili drepturi subiective civile prescriptibile extenctiv si de a le deosebi de cele imprescriptibile extinctiv.

Precizarea domeniului prescriptiei extinctive trebuie sa tina seama si de denumirile actiunilor in justitie prin care se ocrotesc drepturile subiective civile.

Drepturile subiective civile, drepturile reale principale, sunt protejate prin:

- actiuni in revendicare - reclamantul e proprietarul bunului revendicat;

- actiune megatorie - reclamantul e proprietarul, paratul este persoana care se pretinde titularul altui drept real principal;

- actiune confesorie - reclamantul e titularul altui drept real principal decat proprietarul;

- actiuni in revendicare in sens larg - reclamantul e titularul unui drept real principal corespunzator dreptului de proprietate de stat sau cooperatiste cum e dreptul de folosinta;

- posesia e ocrotita prin actiunea posesorie;

- dreptul de creanta ocrotite prin actiuni personale;

- drepturi personale nepatrimoniale sunt insotite de actiunile corespunzatoare acestor drepturi;

- nulitatea actului juridic civil poate fi ceruta fie prin actiuni in constatarea nulitatii (absolute) fie prin actiuni in anulabilitate (nulitate relativa);

ENUNTAREA CRITERIILOR DE DET. A DOMENIULUI PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE.

- dupa natura drepturilor subiective civile distingem intre: domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale - domeniul prescriptiei extinctive in categoria drepturilor personale nepatrimoniale.

- dupa actul normativ care reglementeaza distingem domeniul prescriptiei extinctive guvernat de Decretul 167/1958, domeniul prescriptiei extinctive guvernat de Codul Civil, domeniul prescriptiei extinctive care rezulta din aplicarea altor acte normative izvoare de drept civil.

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA SI DREPTUL DE CREANTA

In principiu, drepturile de creanta sunt prescriptibile extinctiv.

Exceptia de la acest principiu:

- actiunea in restituirea depunerilor la CEC

- actiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de primire in asigurarile facultative de persoane

ACTIUNI REALE IMPRESCRIPTIBILE EXTINCTIV

- actiunea in revendicare imobiliara, desi imprescriptibila extinctiv, poate fi paralizata prin invocarea uzucapiunii;

- actiunea in revendicare - imobiliara si mobiliara - intemeiata pe dreptul de proprietate de stat;

- actiunea in partaj;

- actiunea negatorie;

- actiunea in revendicare intemeiata pe un drept real principal corespunzator dreptului de proprietate de stat si cooperatista.

ACTIUNI REALE PRESCRIPTIBILE EXTINCTIV

- actiuni in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata;

- actiunea in revendicare imobiliara in cazurile prevazute de art. 448 din Codul Civil; art. 561, alin. 1 din Codul de Procedura Civila;

- actiunea confesorie.

PRINCIPIUL IMPRESCRIPTIBILITATII DREPTURILOR PERSONALE NEPATRIMONIALE

Este regula de drept conform careia protectia acestor drepturi prin actiunea in justitie, nu e tarmucita in timp, putandu-se obtine oricand.

Existenta principiului rezulta din interpretarea a contrario a art. 1 din Decretul 167/1958 si din imprejurarea ca legea stabileste expres, exceptiile de la acest principiu.

Principiul se intemeiaza pe caracterul perpetuu al drepturilor personale nepatrimoniale.

EXCEPTII DE LA PRINCIPIU

- actiunea in anulabilitate

- actiunea in nulitatea relativa a casatorilei

- actiunea in tagada paternitatii

- actiunea in stabilirea paternitatii

SITUATII JURIDICE IN CARE SE RIDICA PROBLEMA RESPECTABILITATII

- apararea dreptului civil subiectiv pe calea exceptiei

- actiunea in constatare

- actiuni mixte

- dualitatea de actiuni

- actiunea in repararea unei daune morale

- actiunea in restituirea ca urmare a anularii unui act juridic..

- actiunea in protectia unor drepturi reale principale corespunzatoare dreptului la proprietate

- actiunea privind cartea funciara

- actiunea privind un drept secundar

- unele actiuni in materie succesorala

SOLUTIILE ADOPTATE IN REYOLVAREA PROBLEMEI PRESCRIPTIBILITATII

1. Apararea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei. Exceptiile ce se ridica in cursul dezbaterilor unui proces sunt de doua feluri: de procedura si de fond sau de drept substantial.

O solutie larg adoptata in doctrina este in sensul imprescriptibilitatii exceptiei intemeiata pe regula de drept ceea ce e prescriptibil pe cale de actiune e imprescriptibil pe cale de exceptiune. Aceasta solutie poate fi adoptata in sistemul de drept in care normele ce reglementeaza prescriptia extinctiva nu au caracter imperativ.

In sistemul D 167/1958 solutia ce se impune e aceea a necesitatii de a distinge urmatoarele situatii:

- daca dreptul subiectiv civil putea fi valorificat pe calea actiunii, iar actiunea e conform legii, prescriptibila, atunci si exceptia trebuie apreciata ca prescriptibila in aceleasi conditii ca actiunea.

- daca actiunea este imprescriptibila, atunci si apararea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei e imprescriptibila.

2. Actiunea in constatare. Atat doctrina cat si jurisprudenta adopta solutia imprescriptibilitatii actiune in constatare. Este insotita de inadmisibilitatea unei asemenea actiuni atata timp cat titularul poate exercita o actiune in realizare. Ca actiuni in constatare imprescriptibile extinctiv, actiuni in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic ., actiune in declararea simulatiei.

3. Actiunile mixte. Sunt mixte acele actiuni care au caracteristici de actiuni reale personale sau in constatare. O astfel de actiune este petitia de ereditare. Prescriptibilitatea ei se determina de la caz la caz in functie de calificarea data, in concret, actiunii, dupa scopul urmarit la intentarea ei.

4 Dualitatea de actiuni (= situatia in care titularul dreptului subiectiv are la dispozitie 2 actiuni pentru protectia dreptului sau: o activitate bazata pe un contract civil supusa prescriptiei extinctive si o actiune reala, in revendicare a bunului supusa prescriptiei de 30 de ani).

5. Actiunea in repararea unei daune morale. Sub aspectul prescriptiei extinctive desi dauna morala (nepatrimoniala, in sine)repararea sa fiind patrimoniala devenea aplicabil Decretul 167/1958 care continea principiul prescriptibilitatii dreptului de creanta.

6. Actiunea in restituire ca urmare a anularii unui act juridic .. Actiunea in nulitate nu se confunda cu actiunea in restituirea prestatiilor efectuate in baza unui a. c. Anulat. Aceasta din urma actiune este prescriptibila.
7. Actiunea in protectia unor drepturi reale principale corespunzatoare dreptului de proprietate - prescriptibila extinctiv.

8. Actiunea privind cartea funciara. Problema regimului actiunii privind cartea funciara numite si actiuni in prestatie tabulara prezinta importanta in conditiile Decretului-lege 115/1938, solutiile date acestei probleme difera, in functie de obiectul actiunii, unele actiuni fiind prescriptibile, altele imprescriptibile.

9. Actiunile privind un drept secundar sunt considerate imprescriptibile.

10. Unele actiuni in materie succesorala.

DEFINITIA TERNMENULUI DE PRESCRIPTIE

Prin termen de prescriptie extinctiva se intelege intervalul de timp stabilit de lege, inauntrul careia trebuie exercitat dreptul la actiune in sensul material, sub sanctiune pierderii acestui drept.

CARACTERUL LEGAL AL TERMENULUI DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA

E legal, deoarece doar prin lege se poate stabili conform Decretului 167/1958: Dreptul la actiune avand un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege.

CLASIFICAREA TERMENELOR DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA

Principalul criteriu de clasificare e cel al vocatiei sau sferei de aplicare. Distingem: termene generale si termene speciale de prescriptie extinctiva. Normele care stabilesc un termen general reprezinta norma (legea) generala, celelalte sunt norme speciale.

Al 2-lea criteriu este cel al izvorului normativ al lor adica al actului normativ care reglementeaza aceste termene.

Distingem: termene instituite de D 167/1958 si termene instituite de alte izvoare de drept civil.

Al 3-lea criteriu cel al marimii sau intinderii lor.

Termenele speciale se impart in - termene mai mari de cat termenul general, termene egale cu termenul general si termene mai mici decat termenul general.

TERMENE GENERALE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA

Termenul de prescriptie extinctiva este de 3 ani, iar in raporturile dintre organizatii e de 18 luni. Dupa disparitia raporturilor dintre organizatii nu mai trebuie luat in considerare termenul de 18 luni.

Solutiile adoptate in ce priveste domeniul prescriptiei extinctive care in esenta sunt:

a. in principiu drepturi personale nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv; exceptiile de la acest principiu sunt cazuri in care se aplica fie un termen special de prescriptie, fie termenul general de prescriptie de 3 ani.

b. in principiu drepturile patrimoniale sunt prescriptibile extinctiv, in aceasta mare categorie de raporturi civile se face distinctia intre actiunile personale care insotesc dreptul de creanta si care sunt supuse dispozitiilor di D 167/1958 cat si termene specilae de prescriptie, si actiunile reale, care insotesc drepturile reale principale (proprietate, uzufruct, uz, abitatie, servitute), actiuni care sunt supuse prescriptiei reglementata in Codul Civil, deci:

- pentru actiuni personale care insotesc drepturi subiective civile de creanta, termenul general de prescriptie e cel din D 167/0958

- pentru actiuni reale termenul e cel stabilit de Codul Civil - 30 ani.

Este general acel termen de prescriptie care si gaseste aplicatie practica ori de cate ori nu-si gaseste aplicatie un termen special de prescriptie.

Caracteristica termenului de 3 ani de a fi termen general de prescriptie extinctiva in domeniul dreptului de creanta rezulta din urmatoarele imprejurari legislative:

1. e primul termen prevazut in D 167/1958

2. in dispozitiile urmatoare din Decret sunt stabilite termene derogatorii de la acest termen, adica termene speciale de prescriptie.

Termenul de 3 ani e general in sensul aplicarii lui tuturor actiunilor “personale” (intemeiate pe dreptul de creanta), cu exceptia cazurilor pentru care exista termene speciale de prescriptie, indiferent de izvorul concret al raportului obligational: act juridic ori fapt juridic.

Conform D 167/1958 generalitatea termenului de 3 ani nu se extinde la actiunile reale care intra sub incidenta Codului Civil.

CONSACRAREA LEGISLATIVA A TERMENULUI GENERAL DE 30 ANI

Toate actiunile reale cat si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a definit un termen de prescriptie se vor prescrie prin 30 ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu, si fara sa i se poata opune reaua credinta - Codul Civil. Acest text este aplicabil actiunilor reale care sunt prescriptibile si carora nu li se aplica un termen special de prescriptie extinctiva.

Continutul real al generalitatii termenului de prescriptie de 30 ani se obtine prin scaderea din totalul actiunii reale a:

- actiuni reale imprescriptibile extinctiv

- actiuni reale supuse unor termene speciale de prescriptie.

Practic, termenul de 30 ani se aplica:

- actiuni in revendicare mobiliara intemeiata pe drepturi de proprietate privata

- actiuni confensorii

TERMENE SPECIALE DE4 PRESCRIPTIE EXTINCTIVA

- 6 luni aplicabil actiunii in anulabilitate casatoriei

- 6 luni aplicabil actiunii in tagada paternitatii copilului din casatorie

- 1 an, aplicabil actiunii in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei

TERMENE SPECIALE PREVAZUTE DE DECRETUL 167/1958

- 2 ani aplicabil unor raporturi de asigurare

- 6 luni aplicabil actiunilor in raspundere pentru viciile ascunse fara viclenie

- 3 ani aplicabil unor sume aflate in depozit

- 60 zile aplicabil sumelor de bani incasate din vanzarea biletelor pentru spectacole care nu au mai avut loc.

TERMENE SPECIALE PREVAZUTE DE CODUL CIVIL

- 6 luni la dreptul la optiune succesorala

- 1 an - actiunea vanzatorului pentru complinirea pretului si a cumparatorului pentru scaderea pretului sau stricarea contractului

- 6 luni - actiunea maistrilor pentru lectiile ce le dau cu luna pentru plata zilelor

- 1 an - actiunea medicilor pentru vizite, operatii si medicamente, a negustorilor pentru marfurile vandute particularilor

TERMENE SPECIALE PREVAZUTE PENTRU ALTE ACTE NORMATIVE

- 30 zile - L 29/1990

- 2 ani - D 443/1972

- 10 ani - L 61/1974

- 1 an, 6 luni, 3 luni - D 197/19558

- 3 ani - L 31/1990

- 1 an - L 11/1991

TERMENE SPECIALE APLICABILE UNOR ACTIUNI REALE

- 1 AN - Codul Civil

- 5 ani - Codul de Procedura Civila

INCEPUTUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

Prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune. Nici o prescriptie nu poate incepe inainte de a se naste actiunea supusa acestui mod de stingere.

Decretul 167/1958 instituie regula generala privind inceputul prescriptiei dreptului la actiune - e o norma generala, iar normele care instituie celelalte reguli privind inceputul prescriptiei dreptului la actiune sunt norme speciale.SUSPENDAREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

Este acea modificare a cursului prescriptiei extinctive ce consta in oprirea de drept a curgerii termenului de prescriptie, pe timpul cat dureaza situatiile limitativ prevazute de lege, care il pun in imposibilitate de a actiona pe titularul dreptului la actiune.

Pentru ca prescriptia sa-si produca efectul extinctiv adica sanctionator este necesar ca pentru titularul dreptului la actiune sa existe, pe langa vointa de a actiona si posibilitatea reala de a actiona, adica de a se adresa organului competent pentru protectia dreptului sau.

CARACTERELE CAUZELOR DE SUSPENDARE

1. sunt legale

2. sunt limitative

Conform D 167/1958, prescriptia extinctiva suspendata:

a. cat timp cel impotriva careia ea curge e impiedicat de un caz de forta majora sa faca actele de intrerupere

b. pe timpul cat creditorul sau debitorul face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi

c. pana la rezolvarea reclamatiei auditive facute de cel indreptatit cu privire la despagubiri sau resturi

ANALIZA CAUZELOR DE SUSPENDARE

a. forta majora - un eveniment imprevizibil si insurmontabil precum cutremurul, in inundatia, etc

E nevoie ca in situatia de forta majora sa fi fost cel impotriva caruia prescriptia curge adica titularul dreptului la actiune

b. participarea la fortele armate ale Romaniei care sunt pe picior de razboi. Intr-o astfel de situatie trebuie sa fie creditorul sau debitorul in aceleasi timp fac parte din fortele armate cu conditia ca acestea sa fie in razboi.

c. reclamatie administrativa. Pentru a opera suspendarea prescriptiei este necesar ca:

- reclamatia administrativa sa aibe ca obiect despagubiri ori restituiri in temeiul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de poste si telecomunicatii

- sa nu fi trecut mai mult de 3 luni de la inregistrarea reclamatiei. Daca petitionarul primeste raspuns care nu-i convine, inainte de implinirea celor 3 luni, petitia e suspendata numai pana la primirea raspunsului favorabil.

Primele 2 cauze de suspendare sunt imprejurari care il pun in imposibilitatea materiala, fizica, de a actiona pe titularul dreptului la actiune, pe cand cea de a 3 a cauza reprezinta motiv de imposibilitate juridica de a actiona.

d. intre ocrotitor si ocrotit, prescriptia e suspendata cat timp socotelile nu au fost date si aprobate. Se aplica raporturilor dintre parinte, tutore sau curator si cel al caror bunuri sunt administrate de ocrotitorul legal.

e. prescriptia e suspendata:

- cat timp cel lipsit de capacitatea de exercitiu nu are reprezentant legal

- cat timp cel cu capacitatea de exercitiu restransa nu are ocrotitor legal

f. prescriptia e suspendata in raporturile dintre soti

Toate cauzele de suspendare mentionate produc efectul suspensiv numai daca ele intervin dupa ce prescriptia a inceput sa curga.

EFECTE GENERALE ALE SUSPENDARII

Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.

Se distinge intre:

- efectul anterior aparitiei cauzei de suspendare pentru perioada anterioara suspendarii nu produce nici un efect juridic

- efectul pe durata cauzei de suspendare, efectul produs consta in oprirea curgerii prescriptiei, deci durata cauzei de suspendare nu intra in calculul termenului de prescriptie

- efectul ulterior incetarii cauzei de suspendare consta in reluarea cursului prescriptiei din momentul din care el fusese oprit

EFECTUL SPECIAL AL SUSPENDARII

Prescriptia nu se va implini totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni socotit de la data incetarii cauzei de suspendare cu exceptia prescriptiei mai scurta de 6 luni care nu se va implini decat dupa expirarea unui termen de o luna de la suspendare.

Efectul special al suspendarii nu se produce intotdeauna ci doar in cazurile in care:

a. pana la implinirea termenului de prescriptie a ramas mai putin de 6 luni, daca termenul de prescriptie aplicabil este mai mare de 6 luni

b. pana la implinirea termenului de prescriptie a ramas mai putin de o luna, daca termenul de prescriptie aplicabil este mai mic de 6 luni

INTRERUPEREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

Modificarea cursului prescriptiei extinctive care consta in inlaturarea prescriptiei scursa inainte de aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei prescriptii extinctive

Are doua premize: pe deoparte lipsa de convingere a titularului dreptului in ce priveste temeinicia pretentiei sale, dedusa din starea sa de pasivitate si pe de alta parte, considerarea pozitiei in fapt a debitorului, ca fiind conforma dreptului bazata pe impotrivirea debitorului.

CAUZELE DE INTRERUPERE A PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

- prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia

- prin introducerea unor cereri de chemare in judecata ori de arbitrare, chiar daca cererea a fost introdusa la o instanta judecatoreasca ne competenta

- printr-un act incepator de executare

Prescriptia nu e intrerupta daca s-a incetat incetarea procesului, daca cererea de chemare in judecata sau executarea a fost respinsa, anulata, daca sa perimat sau daca cel ce a facut-o a renuntat la ea.

ANALIZA CAUZELOR DE INTRERUPERE A PRESCRIPTIEI. DREPTUL LA ACTIUNE

a. cunoasterea dreptului a carei actiune se prescrie. Prima cauza de intrerupere a prescriptiei este parasirea de catre debitor a pozitiei sale de impotrivire fata de dreptul subiectiv corelativ. Recunoasterea trebuie sa fie neindoielnica dar poate fi atat expresa cat si tacita.

b. cererea de chemare in judecata. Pentru a produce efectul intreruperi se cere ca:

- actiunea in justitie sa fie efectiva (facuta cu scopul de a fi admisa)

- actiunea sa fie admisa printr-o hotarare definitive

EFECTELE INTRERUPERII PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se ivi imprejurarea care a intrerupto

Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie.

Intreruperea prescriptiei extinctive produce doua efecte:

- anterior datei intreruperii prescriptia e stearsa, inlaturata, toata prescriptia care a curs intre momentul lui de inceput si data cauzei de intrerupere e socotita ca necursa

- posterior intreruperii, efectul consta in inceperea altei prescriptii

Deosebim 2 ipoteze in functie de cauza de intrerupere:
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate