Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Contractul de mandat - art. 1532 - 1599 Cod civil


Contractul de mandat - art. 1532 - 1599 Cod civil


Contractul de mandat - art. 1532 - 1599 Cod civil

Definitie: o conventie prin care o persoana numita mandatar se obliga sa incheie acte juridice pentru o alta persoana numit mandant care ii da o imputernicire de reprezentare.

Felurile mandatului:

a)     cu reprezentareb)     fara reprezentare

Mandatul cu reprezentare este acel mandat pe care mandatarul il aduce la cunostinsa tertului co-contractant. Tertul stie ca mandatarul lucreaza pentru altcineva, pentru mandant.

Caractere juridice:

consensual

in principiu, gratuit, daca nu s-a stiplat o remuneratie pentru mandatar. Prin exceptie, mandatul incheiat cu un profesionist (avocat, expert) si mandatul comercial se prezuma ca sunt incheiate cu titlu oneros

intuitu personae, pentru ca se incheie in considerarea persoanei mandatarului

Dovada contractului de mandat se face, de regua, prin inscrisul numit procura sau imputernicire. Procura este un act unilateral, semnat numai de mandant, iar in cuprinsul ei se precizeaza actele juridice pe care mandatarul urmeaza sa le incheie pentru mandant. Procura mai cuprinde si limitele imputernicirii date mandatarului. Procura trebuie data in forma autentica.

Art. 58 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici - partile pot fi reprezentate la autentificare numai in temeiul unei procuri autentice.

Procura mai poate fi expresa sau tacita. Este expresa atunci cand este data pentru un anume act juridic. Este tacita atunci cand este acceptata si executata de mandatar.

Capacitatea partilor:

a)     mandatantul: se apreciaza in functie de actul juridic ce urmeaza sa fie incheiat de mandatar prin reprezentare (acte de adminstrare, conservare, de dispozitie)

b)     mandatarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu. Trebuie sa exprime consimtamantul valabil.

Casatoria si testamentul nu pot fi facute prin mandatar.

Potrivit Codului civil, mandatarul trebuie sa respecte limitele mandatului dat. Daca depaseste limitele imputernicirii primite, atunci mandatarul raspunde pentru prejudicile cauzate tertului contractant si mandantelui.

Efectele contractului de mandat. Categorii:

a)     intre partile contractante: da nastere la obligatii in sarcina mandatantelui si mandatarului.

a.      Obligatiile mandatarului:

este indatorat a executa mandatul atata timp cat este insarcinat si este raspunzator de daunele interese ce ar putea rezulta din cauza neindeplinirii lui (art. 1539 Cod civil). Este o obligatie de mijloace, nu de rezultat. Mandatarului i se cere aceeasi diligenta ca si in propriile afaceri. Daca mandatul este oneros, atunci diligenta ceruta mandatarului este aceea a unui bun proprietar. Daca mandatarul este profesionit (avocat, expert, medic), diligenta care i se cere pentru indeplinirea mandatului este una maxima.

este dator, oricand i se va cere, sa dea socoteala mandantelui de lucrarile sale si sa-i remita acestuia tot ce a primit in puterea mandatului, chiar cand ceea ce ar fi primit nu s-ar fi cuvenit mandantelui (art. 1541 Cod civil).

la moartea mandatelui, trebuie sa continue afacerea inceputa in numele mandantelui, daca din intarziere ar putea rezulta un prejudiciu pentru madant (art. 1539 Cod civil).

personal trebuie sa indeplineasca imputernicirea. Exceptii: mandatarul isi poate substitui o alta persoana. Mandatarul raspunde personal pentru acela pe care si l-a substituit, in doua ipoteze:

o      cand a facut substituirea, desi nu i se concedase acest drept

o      cand, desi i s-a concedat facultatea de substituire, mandatarul a ales un substituit nedestoinic sau nesolvabil.

Art. 1542 Cod civil - mandantul are actiune directa impotriva persoanei pe care mandatarul si-a substituit-o.

b.     Obligatiile mandatelui: art. 1546 Cod civil - obligatiile contractuale asumate

trebuie sa-l despagubeasca de toate cheltuielile si platile anticipate pe care le-a facut pentru indeplinirea mandatului sau (art. 1547 Cod civil)

daca mandatul este oneros, trebuie sa plateasca mandatarului onorariul promis

are obligatia de a-l despagubi pe mandatar de toate pagubele ce ar fi suferit cu ocazia indeplinirii mandatului

art. 1551 Cod civil - cand pentru o afacere comuna, mai multe persoane au numit un mandatar, fata de acesta mandatii raspund solidar pentru toate obligatiile din contract

b)     fata de terte persoane: din actul juridic incheiat de mandatar, in numele si pe seama mandantului, rezulta raporturi juridice directe intre mandant si tertul contractant. Mandantul devine parte in acel act juridic.

In cazul in care mandatarul depaseste mandatul, pentru ceea ce a depasit se angajeaza pe sine insusi. Mandantul nu raspunde decat daca a ratificat ulterior actul respectiv.

Mandantul nu raspunde fata de terti pentru faptele ilicite comise de mandatar.

Incetarea mandatului: prin revocarea mandatului. Revocarea poate fi expresa sau tacita. Revocarea este tacita cand mandantul a numit o alta persoana pentru indeplinirea mandatului, revocarea trebuie comunicata mandatarului si tertilor. Mandatul poate inceta si prin denuntarea unilaterala din parta mandatarului. mandatul inceteaza prin moartea uneia dintre parti. Mandatul inceteaza prin interdictia sau insolvabilitatea unei dintre parti, deoarece contractul nu poate continua cu o parte lipsita de capacitate juridica.

Mandatul fara reprezentare: cand mandatarul ascunde tertului calitatea sa de mandatar si numele mandantelui. Tertul contractant nu stie ca mandatarul lucreaza pentru altcineva. Contractul de interpunere de persoane se incadreaza aici. Se mai numeste si contract pret-nom (imprumut de nume). Produce efectele mandatului, in sensul ca tot ceea ce priveste mandatarul interpus este obligat sa predea mandatelui secret, iar acesta este obligat sa-l despagubeasca pe mandatar. Se foloseste actiunea oblica.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate