Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Comerciantii persoane fizice


Comerciantii persoane fizice
Comerciantii persoane fizice

Inregistrare in registrul comertului, autorizarea functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, precum si al intreprinderilor individuale si familiale.

1. Consideratii generale

Restructurarea economiei romanesti, dezvoltarea si consolidarea proprietatii private si a liberei initiative necesita constituirea unui cadru juridic adecvat pentru stimularea spiritului antreprenorial al persoanelor fizice pentru dezvoltarea si diversificarea activitatilor acestora in domeniile productiei si serviciilor.

Stimularea liberei initiative a persoanelor fizice contribuie la satisfacerea unor nevoi curente ale populatiei si constituie o solutie pentru cresterea gradului de ocupare, in conditiile in care cererea de forta de munca a ramas, in ultimii ani, constant sub nivelul ofertei iar procesele economice specifice perioadei de tranzitie sunt insotite de reduceri de personal.
Constitutia Romaniei stipuleaza in art.135 ca „Economia Romaniei este o economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta”. Fiind o economie de piata ea se bazeaza pe proprietatea privata si se dezvolta prin actiunea legii cererii si ofertei „statul fiind obligat sa asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale si cadrul legislativ corespunzator unei economii de piata”.

Tot Constitutia Romaniei prevede la art.41 ca „Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera”, dreptul la munca neputand fi ingradit. Exercitiul unor drepturi si libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz pentru „apararea sigurantei nationale, a ordinii publice, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si libertatilor cetatenesti.

Aceasta inseamna ca orice persoana are libertatea sa exercite o profesie comerciala.

Necesitatea reglementarii conditiilor de autorizare si de desfasurare a activitatilor economice ale persoanelor fizice este ceruta de intensificarea circulatiei internationale a fortei de munca, indeosebi in Uniunea Europeana.

Legislatia actuala a avut in vedere prevederile urmatoarelor reglementari comunitare:

- Directiva 1999/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 7 iunie 1999, instituind un mecanism de recunoastere a diplomelor pentru activitatile profesionale prevazute in directivele privind liberalizarea si masuri tranzitorii, precum si de completare a sistemului general de recunoastere a diplomelor;

- Acordul european de asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles, la 1 februarie 1993.

Prin Carta Europeana pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, adoptata de Guvernul Romaniei prin H.G. nr.656/2002, este stabilit principiul realizarii unui cadru legislativ fiscal si administrativ care sa stimuleze activitatea antreprenoriala si sa imbunatateasca statutul intreprinzatorilor, scop in care se recomanda reducerea complexitatii documentelor cerute si procedurile aplicate pentru intretinerea unei afaceri.

Noile prevederi dau posibilitatea persoanelor fizice, cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene (Franta, Anglia, Germania, Danemarca, Suedia, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Olanda, Irlanda, Finlanda, Austria, Luxemburg, Polonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Estonia, Cehia, Slovacia, Malta, Cipru, Slovenia si Bulgaria) si ai celorlalte state apartinand Spatiului Economic European (Norvegia, Liechtenstein si Islanda), sa poata desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei.

Procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, precum si al intreprinderilor individuale si familiale este reglementata de OUG nr.44/2008.

Activitatea economica ce poate fi desfasurata este: activitatea agricola, industriala, comerciala, desfasurata pentru obtinerea unor bunuri sau servicii a caror valoare poate fi exprimata in bani si care sunt destinate vanzarii ori schimbului pe pietele organizate sau unor beneficiari determinati ori determinabili, in scopul obtinerii unui profit.

In temeiul dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei.

Activitatile economice pot fi desfasurate in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice in mod expres pentru libera initiativa cu exceptia celor stabilite in nomenclatorul profesiilor, reglementate prin legi speciale sau cele interzise prin legi speciale, cum ar fi - medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect etc

Activitatile desfasurate sunt prevazute de Codul CAEN a caror desfasurare in una dintre formele - individual si independent, ca persoane fizice autorizate; ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale; ca membri ai unei intreprinderi familiale – si care nu este reglementata exclusiv potrivit unei legi speciale

Orice persoana fizica in baza dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei dupa cum urmeaza

a) individual si independent, ca persoane fizice autorizate;

b) ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;

c) ca membri ai unei intreprinderi familiale.

Dreptul de stabilire este - prerogativa unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European de a desfasura activitati economice pe teritoriul unui alt stat membru prin intermediul unui sediu permanent, in conditii de egalitate de tratament cu cetatenii statului gazda.

Persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei.

Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa fie inregistrata si autorizata.

Autorizarea functionarii nu exonereaza persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute in legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice.

2. Inregistrarea si autorizarea functionarii

Prin inregistrarea in registrul comertului se intelege inmatricularea persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale, a intreprinderilor familiale si persoanelor juridice, inscrierea de mentiuni, precum si inregistrarea altor operatiuni care se mentioneaza in registrul comertului.

Pentru a putea functiona trebuie sa se respecte procedura de inmatriculare in registrul comertului si de inregistrare fiscala a persoanelor fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale precum si de autorizare a functionarii pe baza declaratiilor-tip pe propria raspundere ale persoanelor juridice care au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului.

Inmatricularea persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale in registrul comertului si inregistrarea fiscala a acestora se fac pe baza rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, potrivit legii speciale, fara a fi necesara pronuntarea de catre judecatorul delegat a incheierii ca in cazul societatilor comerciale.

Prin autorizarea functionarii, se intelege asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate.

Persoanele fizice pentru a desfasura activitati economice de tipul: individual si independent, ca persoane fizice autorizate; ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale - au obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate - denumite PFA, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale.

Reprezentantul intreprinderii familiale are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice. In cazul in care acesta nu formuleaza cererea in termen de 7 zile de la incheierea acordului de constituire , oricare membru al intreprinderii familiale poate sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii.

Intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data intocmirii, participarea fiecarui membru la intreprindere, conditiile participarii, cotele procentuale in care vor imparti veniturile nete ale intreprinderii, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitatii absolute.

In toate cazurile, cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 15 zile de la incheierea acordului de constituire.

In caz de nerespectare a termenului de 15 zile, este necesara incheierea unui nou acord de constituire.

Pot desfasura activitati economice persoanele fizice care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice individual si independent, ca persoane fizice autorizate, si ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si al reprezentantului intreprinderii familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii familiale;

b) nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal

c) au un sediu profesional declarat. Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul intreprinderii individuale sau oricare membru al intreprinderii familiale, de la caz la caz, sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat, adica poate avea incheiat un contract de inchiriere, de comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta

d) declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Indeplinirea conditiilor de la lit. d) se face potrivit Legii 359/2004, atat pentru sediul profesional, pentru fiecare punct de lucru, cat si pentru activitatile desfasurate in afara sediului profesional sau a punctelor de lucru. Puncte de lucru sunt - locatiile in care isi desfasoara activitatea persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau familiale, in cazul in care aceasta nu se desfasoara exclusiv la sediul profesional, cu exceptia cazului in care se desfasoara comert ambulant, astfel cum este reglementat de OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

In cazul in care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activitati economice este necesara indeplinirea unor conditii de pregatire profesionala si/sau de atestare a pregatirii profesionale, persoanele respective trebuie sa faca dovada indeplinirii acestora.

PFA, intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale si intreprinderea familiala au sediul profesional declarat prin cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii.

Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul intreprinderii individuale sau oricare membru al intreprinderii familiale, de la caz la caz, sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat.

Desfasurarea activitatilor economice prin intermediul unui sediu permanent de catre cetatenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European se realizeaza cu respectarea reglementarilor in vigoare privind sediul permanent.

Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii se depune la registrul comertului de pe langa tribunalul din judetul in care solicitantul isi stabileste sediul profesional.

Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii va fi insotita de urmatoarea documentatie:

Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA:

Carte de identitate sau pasaport - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata;

Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;

Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale;

Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul;

Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii intreprinderii individuale:

Carte de identitate sau pasaport al titularului intreprinderii individuale - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata;

Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;

Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale;

Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul;

Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si autorizare a functionarii intreprinderii familiale:

Carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata;

Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului, care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;

Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale;

Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul;

Acordul de constituire si procura speciala in cazul intreprinderii familiale care se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate.

Documente care atesta pregatirea sau experienta profesionala.

Pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt: diploma, certificatul sau adeverinta, prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant, certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii, in vigoare la data eliberarii acestuia, certificatul de competenta profesionala, cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale, atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate, atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, din care sa rezulte, dupa caz, urmatoarele[9]

a) persoana nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;

b) persoana indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite.

Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal inregistreaza in registrul comertului datele din declaratiile-tip.[10]

In baza dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei. Persoanele fizice mentionate, care desfasoara o activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, in forme similare, pot fi autorizate sa desfasoare pe teritoriul Romaniei aceleasi tipuri de activitati pentru care au fost autorizate in acel alt stat.

In acest caz cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii este de competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul in raza caruia a fost ales si declarat sediul profesional.

Cererea va fi insotita de urmatoarele acte:

a) carte de identitate sau pasaport al solicitantului - fotocopie si traducere in limba romana, certificate olograf;

b) documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European - fotocopie si traducere in limba romana, certificate olograf.

Pentru inregistrarea fiscala a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale se utilizeaza formularele aprobate prin Ordinul nr.2722/C/2007

Inregistrarea in registrul comertului a persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale se face in baza rezolutiei motivate a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.

Daca socoteste indeplinite conditiile mentionate, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal va dispune inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale. Prin aceeasi rezolutie va dispune si inregistrarea in registrul comertului a declaratiei-tip date pe propria raspundere.

In vederea efectuarii controlului de catre autoritatile publice competente privind conformitatea celor declarate, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal transmite acestora copiile declaratiilor-tip si, pe cale electronica, datele de identificare ale persoanelor juridice, in termen de 3 zile de la data inregistrarii in registrul comertului.

Autoritatile publice competente sunt:

- Directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii Publice sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica;

-Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau ministerele cu retea sanitara veterinara proprie;

- Autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;

- Inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

Daca documentele depuse in sustinerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal va dispune prin rezolutie motivata acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc, daca este prezent, fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In toate cazurile se vor indica documentele care urmeaza sa fie depuse pana la termenul acordat. La cererea motivata a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal va dispune prin rezolutie motivata respingerea cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii pentru persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala solicitanta, precum si a inregistrarii declaratiei-tip pe propria raspundere date conform Legii nr. 359/2004.

Rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal cu privire la inmatriculare si orice alte inregistrari in registrul comertului, se executa de indata, in baza lor efectuandu-se inregistrarile dispuse prin acestea, fara nicio alta formalitate.

Impotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare sau de la comunicare, dupa caz. Plangerea se depune la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al solicitantului si se judeca in conditiile dreptului comun.

Instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita oficiului registrului comertului, in termen de 15 zile de la data cand au ramas irevocabile, copii legalizate de pe hotararile irevocabile ce se refera la acte, fapte si mentiuni a caror inregistrare in registrul comertului o dispun.

In aceste incheieri si hotarari instantele judecatoresti vor dispune si efectuarea inregistrarilor in registrul comertului.

Aplicarea rezolutiilor directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal cu privire la inmatriculare si orice alte inregistrari in registrul comertului, nu se suspenda in cursul judecatii.

Cererile adresate instantelor judecatoresti sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.

In cazul cand directorul oficiului registrului comertului va dispune inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale. sau in cazul unei hotarari judecatoresti irevocabile care dispune astfel, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va elibera certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, certificatul constatator emis in baza declaratiei pe propria raspundere, precum si alte acte prevazute de lege, dupa caz.

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni este de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.

Certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, este documentul care atesta inregistrarea in registrul comertului, autorizarea functionarii, precum si luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta.

In vederea atribuirii codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului National al Registrului Comertului, pe cale electronica, Ministerului Finantelor Publice, datele referitoare la inregistrarile efectuate in registrul comertului si cele continute in cererea de inregistrare fiscala.

Pe baza datelor transmise Ministerul Finantelor Publice atribuie, in termen de maximum 8 ore, codul unic de inregistrare.

Pentru intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, structura codului unic de inregistrare se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Sanatatii Publice, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Justitiei.

Codul unic de inregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale si persoanele juridice precum si de acestea in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice, pe toata durata functionarii lor.

Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala. O persoana poate avea cate un singur certificat de inregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de intreprindere individuala sau membru al unei intreprinderi familiale pentru care a fost autorizata.

Potrivit art. 25 din Legea nr. 26/1990, orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.

Cererea se depune si se mentioneaza in registrul comertului la care s-a facut inmatricularea comerciantului. In termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului inainteaza cererea tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, tribunalului din acel judet.

Tribunalul se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului.

Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronuntare, pentru partile prezente, si de la comunicare, pentru partile lipsa.

Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in M.Of. Partea a IV-a, pe cheltuiala partii care a introdus cererea. In acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca, in copie legalizata, cu mentiunea ramanerii irevocabile.

Schimbarea sediului profesional si a obiectului principal de activitate se inregistreaza in registrul comertului.

Punctele de lucru se inregistreaza in registrul comertului, cu respectarea dispozitiilor privind sediul profesional.

Pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu s-a cerut inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii este necesara obtinerea acestora.

Cererea pentru efectuarea modificarilor mentionate se depune la registrul comertului in care este inregistrata PFA, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala, insotita de declaratia pe propria raspundere, dupa caz.

Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va elibera un nou certificat de inregistrare in acest caz si, in toate cazurile, certificatul de inscriere de mentiuni si certificatul constatator emis in baza declaratiei pe propria raspundere, precum si alte acte prevazute de lege.

Modificarea acordului de constituire a intreprinderii familiale se declara, in termen de 15 zile de la incheierea actului aditional, la registrul comertului in care este inregistrata intreprinderea familiala. Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va inregistra modificarile si va elibera certificatul de inscriere de mentiuni.

Persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale si reprezentantul intreprinderii familiale vor tine contabilitatea in partida simpla, potrivit reglementarilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Persoanele care desfasura activitatile economice: individual si independent, ca persoane fizice autorizate; ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si ca membri ai unei intreprinderi familiale. sunt platitoare de impozit pe venit in conditiile prevazute de Legea nr.571/2003 Codul fiscal.

3. Regimul juridic al PFA, al intreprinzatorilor titulari ai
intreprinderilor individuale si al intreprinderilor familiale

Regimul juridic al persoanei fizice autorizate – PFA

In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit.

Persoana fizica autorizata este - persoana fizica autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca.

PFA nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata si nici nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza chiar daca colaborarea este exclusiva.

Cu toate acestea, o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata.

PFA este asigurata in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj.

PFA isi desfasoara activitatea folosind in principal forta de munca si aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.

PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobandit si autorizarea ca intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.

PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune , daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei , daca are calitatea de comerciant, potrivit art.7 din Codul comercial.

Procedura simplificata reprezinta procedura prin care debitorul intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 de zile.
Creditorii isi vor executa creantele potrivit dreptului comun, in cazul in care PFA nu are calitatea de comerciant.

Orice persoana interesata poate face dovada calitatii de comerciant in cadrul procedurii insolventei sau separat, prin actiune in constatare, daca justifica un interes legitim.

PFA isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in urmatoarele cazuri:

a) prin deces;

b) prin vointa acesteia;

c) in conditiile art. 25 din Legea nr.26/1990.

Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.

Regimul juridic al intreprinzatorului persoana fizica titular
al intreprinderii individuale

Intreprinzatorul este - persoana fizica care organizeaza o intreprindere economica.

Prin intreprindere economica se intelege - activitatea economica desfasurata in mod organizat, permanent si sistematic, combinand resurse financiare, forta de munca atrasa, materii prime, mijloace logistice si informatie, pe riscul intreprinzatorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege

Intreprindere individuala este - intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica;

Intreprinderea individuala nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in registrul comertului.

Intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data inregistrarii sale in registrul comertului.

Pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit.

Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza chiar daca colaborarea este exclusiva.

Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale poate cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-a organizat intreprinderea individuala.

Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale este asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj.

Persoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune , daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr.85/2006.

Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale isi inceteaza activitatea si este radiat din registrul comertului in urmatoarele cazuri:

a) prin deces;

b) prin vointa acestuia;

c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990.

Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.

In cazul decesului, mostenitorii pot continua intreprinderea, daca isi manifesta vointa, printr-o declaratie autentica, in termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Cand sunt mai multi mostenitori, acestia isi vor desemna un reprezentant, in vederea continuarii activitatii economice ca intreprindere familiala.

Activitatea va putea fi continuata sub aceeasi firma, cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor.

Regimul juridic al intreprinderii familiale

Intreprinderea familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii.

Prin intreprindere familiala se intelege - intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.

Familia este formata din - sotul, sotia, copiii acestora care au implinit varsta de 16 ani la data autorizarii intreprinderii familiale, rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv.

Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat intreprinderea familiala.

Membrii unei intreprinderi familiale sunt asigurati in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege.

Intreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.

Intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data intocmirii, participarea fiecarui membru la intreprindere, conditiile participarii, cotele procentuale in care vor imparti veniturile nete ale intreprinderii, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele intreprinderii familiale in temeiul unei procuri speciale, sub forma unui inscris sub semnatura privata. Procura speciala se semneaza de catre toti membrii intreprinderii care au capacitate de exercitiu si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restransa.

In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, intreprinderea familiala, prin reprezentantul sau, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic.

Intreprinderea familiala nu are patrimoniu propriu si nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in registrul comertului.

Prin acordul de constituire a intreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune. In acest caz, prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Daca membrii intreprinderii convin in unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevazute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile intreprinderii.

Prin patrimoniul de afectatiune se intelege - totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora.

Membrii intreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data inregistrarii acesteia in registrul comertului si raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant in exploatarea intreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare.

Deciziile privind gestiunea curenta a intreprinderii familiale se iau de catre reprezentantul desemnat.

Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii intreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritatii simple a membrilor intreprinderii, cu conditia ca aceasta majoritate sa includa si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

Actele prin care se dobandesc bunuri pentru activitatea intreprinderii familiale se incheie de reprezentant fara autorizarea prealabila a membrilor, daca valoarea bunului cu privire la care se incheie actul nu depaseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate intreprinderii si a sumelor de bani aflate la dispozitia intreprinderii la data actului. Bunurile dobandite sunt coproprietatea membrilor in cotele prevazute in acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Daca membrii intreprinderii convin in unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevazute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile intreprinderii.

Intreprinderea familiala isi inceteaza activitatea si este radiata din registrul comertului in urmatoarele cazuri:

a) mai mult de jumatate dintre membrii acesteia au decedat;

b) mai mult de jumatate dintre membrii intreprinderii cer incetarea acesteia sau se retrag din intreprindere;

c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990.

Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.

In cazul in care membrii intreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectatiune sau au dobandit bunuri pentru activitatea intreprinderii familiale pentru care se incheie acte care se incheie de reprezentant fara autorizarea prealabila a membrilor, daca valoarea bunului cu privire la care se incheie actul nu depaseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate intreprinderii si a sumelor de bani aflate la dispozitia intreprinderii la data actului.

Bunurile se impart conform cotelor stabilite prin acordul de constituire a intreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Daca membrii intreprinderii convin in unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevazute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile intreprinderii.

Sanctiuni

In situatia in care autoritatile publice competente constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile de desfasurare a activitatii care au stat la baza autorizarii functionarii si aplica sanctiuni contraventionale complementare, notifica oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul din judetul unde este declarat sediul profesional al persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale sanctionate.

Notificarea se comunica in termen de 3 zile de la data expirarii termenului de contestare sau de la data primirii hotararii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a solutionat plangerea impotriva sanctiunii dispuse.

Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal va inregistra din oficiu aceasta notificare, fara plata taxelor prevazute de lege.

Aceiasi notificare se face si in situatia ridicarii sanctiunii.

Constituie activitati ilicite si atrag raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz, fata de cei care le-au savarsit, faptele prevazute de art.1 din Legea nr.12/1990[18].

Exercitarea activitatilor economice fara autorizatie constituie infractiune, si se pedepseste conform art.281 din Codul penal „ Executarea fara drept a unei profesii sau a oricarei activitati pentru care legea cere autorizatie, ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale”.

Persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala si intreprinderea familiala, este obligata sa detina registrul unic de control .

Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si inregistrate in registrul comertului in temeiul unor acte normative anterioare OUG nr.44/2008, pot functiona in baza certificatului de inregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, un an de la data intrarii in vigoare a ordonantei.

Pana la implinirea termenului de un an, persoanele fizice vor opta pentru desfasurarea activitatii in una dintre formele: persoana fizica autorizata, intreprindere individuala sau intreprindere familiala.

Persoanele fizice care nu si-au exercitat dreptul de optiune isi inceteaza activitatea si vor fi radiate din registrul comertului, din oficiu, fara nicio alta formalitate.

Rezolutia prin care directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal dispune radierea se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza, sub forma tabelara, la sediul oficiului registrului comertului unde s-a dispus radierea.

Impotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare sau de la comunicare, dupa caz. Plangerea se depune la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al solicitantului si se judeca in conditiile dreptului comun.

Instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita oficiului registrului comertului, in termen de 15 zile de la data cand au ramas irevocabile, copii legalizate de pe hotararile irevocabile ce se refera la acte, fapte si mentiuni a caror inregistrare in registrul comertului o dispun.

In aceste incheieri si hotarari instantele judecatoresti vor dispune si efectuarea inregistrarilor in registrul comertului.

Aplicarea rezolutiilor directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal cu privire la inmatriculare si orice alte inregistrari in registrul comertului, nu se suspenda in cursul judecatii.

Cererile adresate instantelor judecatoresti sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.

Sprijinul acordat de catre primarii

Primariile pot sa isi constituie birouri de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice.

Persoanele fizice pot opta sa efectueze formalitatile necesare inregistrarii si prin intermediul birourilor de asistenta si reprezentare.

Birourile de asistenta si reprezentare pot sa reprezinte persoana fizica solicitanta in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in registrul comertului, in temeiul unei cereri de reprezentare.

Birourile de asistenta si reprezentare au urmatoarele competente:

a) primesc si ordoneaza documentatia pentru inregistrare si autorizare;

b) remit cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii, insotita de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectueaza corespondenta cu acesta in scopul obtinerii inregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea certificatului de inregistrare si a celorlalte acte, in original;

c) remit solicitantului actele in original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din partea acestuia; actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hartie;d) acorda solicitantilor asistenta privind operatiunea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii.

Pentru serviciile prestate primariile vor putea percepe taxe pe care le pot stabili autonom, in temeiul principiului autonomiei locale.

Primariile vor pune la dispozitia publicului un formular standard al cererii de reprezentare. Cererea de reprezentare, cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si documentatia de sustinere pot fi remise la registrul comertului competent in format electronic, utilizand Sistemul de autorizare si inregistrare online si/sau pe suport hartie, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, ori direct la registrul comertului.

In scopul liberului acces al cetatenilor la servicii publice administrative de calitate, birourile de asistenta si reprezentare pot primi cereri de reprezentare si pot presta servicii de asistenta, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registrul comertului caruia i se adreseaza acesta.OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata in M.Of.nr.328/25.04.2008.

OUG nr.44/2008

- nu se aplica profesiilor liberale, precum si acelor activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale.

- nu se aplica acelor activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii.

- activitatile de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca se autorizeaza in conditiile legii speciale.

- nu se aplica in cazul serviciilor prestate in contextul libertatii de prestare transfrontaliera a serviciilor, astfel cum este ea prevazuta la art. 49 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.

'Articolul 49. - In conformitate cu dispozitiile ce urmeaza, se elimina treptat in cursul perioadei de tranzitie restrictiile privind libertatea de a presta servicii in cadrul Comunitatii cu privire la resortisantii statelor membre stabiliti intr-un alt stat al Comunitatii decat cel al beneficiarului serviciilor. Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, poate extinde dispozitiile prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanti ai unui stat tert si sunt stabiliti in Comunitate.'

CAEN constituie cadrul unitar de interes general, a carei utilizare este obligatorie pentru ordonarea informatiilor referitoare la activitatile economice si sociale.

CAEN se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitati bugetare, agenti economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice, la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizarea activitatii.

CAEN - reprezinta acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistica nationala a activitatilor economice din Romania. Aceasta clasificare a fost proiectata pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la 'unitati statistice', cum ar fi, de exemplu, o uzina sau un grup de uzine ce constituie o entitate economica, o intreprindere. Clasificarea asigura baza pentru pregatirea unei game largi de date statistice - productie, factori de productie, formarea de capital si tranzactiile financiare - ale acestor unitati.

Codul CAEN - Clasificarea activitatilor din economia nationala, aprobata prin HG.nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicata in M.Of.nr.301/05.11.1997.

Ordinului presedintelui Institutului National de Statistica nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN rev2, publicat in M.Of.nr.293/03.05.2007 si a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2008.

Potrivit HG nr. 322/2008, scutirea de la plata taxelor se aplica pentru 'persoanele juridice si dezmembramintele fara personalitate juridica ale acestora, precum si pentru persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent si asociatiile familiale', pana la 1 martie 2009.

OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, publicata in M.Of.nr.328/25.04.2008.

Intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data intocmirii, participarea fiecarui membru la intreprindere, conditiile participarii, cotele procentuale in care vor imparti veniturile nete ale intreprinderii, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitatii absolute.

OG nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata in M.Of.nr.664 din 23 iulie 2004, modificata prin Legea nr. 91/2007, prin O.G. nr. 47/2007, prin Legea nr. 72/2008 publicata in M. Of.nr. 283/11.04.2008.

Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, publicata in M.Of.nr.839/13.09.2004, aprobata prin Legea nr.569/2004, publicata in M.Of.nr.1196/14.12.2004, modificata prin O.U.G.nr.75/2004 publicata in M.Of.nr.932/12.10.2004, modificata prin OG nr.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in M.Of.nr.89/31.01.2006, aprobata prin Legea nr.260/2006, publicata in M.Of.nr.580/05.07.2006, Legea nr.159/2007, publicata in M.O.nr.394 din 12/06/2007, modificata prin OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, a fost publicata in M.Of.nr.328/25.04.2008.

OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, publicata in M.Of.nr.424/01.09.2000, aprobata prin Legea nr.650/2002, republicata in M.Of.nr.603/31.08.2007.

Art.1 din Ordinul nr. 1240 din 29/04/2008 al Ministrului Justitiei, publicat in M.Of.nr.360 din 09/05/2008 pentru aprobarea modelului cererii de inregistrare in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii.

Art.15 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si a intreprinderilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, publicata in M.Of.nr.839/13.09.2004, aprobata prin Legea nr.569/2004, publicata in M.Of.nr.1196/14.12.2004, modificata prin O.U.G.nr.75/2004 publicata in M.Of.nr.932/12.10.2004, modificata prin OG nr.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in M.Of.nr.89/31.01.2006, aprobata prin Legea nr.260/2006, publicata in M.Of.nr.580/05.07.2006, Legea nr.159/2007, publicata in M.O.nr.394 din 12/06/2007, modificata prin OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, a fost publicata in M.Of.nr.328/25.04.2008.

Modelul declaratiilor este aprobat prin Ordinul nr.1240 din 29/04/2008 al Ministrului Justitiei, publicat in M.Of.nr.360 din 09/05/2008 pentru aprobarea modelului cererii de inregistrare in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii.

Ordinul nr.2722/C/2007 al Ministrului Justitiei pentru aprobarea modelului cererii de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, publicat in M.Of.nr.776/15 noiembrie 2007.

Ordin nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor publicat in M.Of.nr. 70/16.10.2008

puncte de lucru - locatiile in care isi desfasoara activitatea persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau familiale, in cazul in care aceasta nu se desfasoara exclusiv la sediul profesional, cu exceptia cazului in care se desfasoara comert ambulant.

patrimoniul de afectatiune - totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora.

Lege nr. 85/2006 privind procedura insolventei a fost publicata in M.Of.nr.359 din 21/04/2006.

Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cand debitorul, dupa 30 de zile de la scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori;

b) insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

Codul comercial „Art.7 Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert avand comertul ca profesie obisnuita si societatile comerciale.”

patrimoniul de afectatiune - totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituite ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora;

Potrivit art.25 din Legea nr.26/1990, „orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.

Cererea se depune si se mentioneaza in registrul comertului la care s-a facut inmatricularea comerciantului. In termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului inainteaza cererea tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, tribunalului din acel judet.

Tribunalul se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului.

Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronuntare, pentru partile prezente, si de la comunicare, pentru partile lipsa.

Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in M.Of. Partea a IV-a, pe cheltuiala partii care a introdus cererea. In acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca, in copie legalizata, cu mentiunea ramanerii irevocabile.”

Legea nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata in M.Of.nr.133/20.06.1991.

Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control, a fost publicata in M.Of.nr.429/18.06.2003.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate