Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
» Contract de prestari servicii curierat LOCAL si NATIONAL


Contract de prestari servicii curierat LOCAL si NATIONAL


Contract de prestari servicii curierat LOCAL si NATIONAL

Numarul ___________________I.PARTILE CONTRACTANTE

Intre COURIER SRL cu sediul in Str. . nr.18 Sector 6 Bucuresti, tel. /fax 021/ 327.00.34, cont, la Banca TRANSILVANIA S.A./ Suc. Unirii, cod unic de inregistrare - CUI , inregistrat la Registrul Comertului sub nr.J40/3057/17.02.2005, reprezentata legal prin Domnul .. in calitate de Director de vanzari denumita in continuare PRESTATOR.

si

Societatea

comerciala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. cu sediul in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..inmatriculata la Registrul Comertului din orasul . . . . . . .. . . . . .sub numarul . . . . . . . . . . . . . . . .cod fiscal numarul . . . . . . . . . . . . .titulara a contului numarul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . . . . . . .reprezentata legal de domnul/doamna . . . . . . . . avand functia de . . . . . . . . . . . . . . . .., in calitate de BENEFICIAR

Au convenit la incheierea prezentului contract de servicii curierat avand urmatoarele clauze:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de servicii pentru transportul corespondentei / coletelor in sistem de curierat (preluare, transport, livrare) in Mun. Bucuresti si pe teritoriul Romaniei, prin urmatoarele servicii contractate:

SERVICII LOCALE

  • business express 30-90 min;
  • business 6h;
  • business 24h - local
  • low cost 48h.
  • publicitar;

SERVICII NATIONALE

  • business 24h - national
  • business MATINAL;
  • low cost 48h.

III. OBLIGATIILE PARTILOR

OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

PRESTATORUL se obliga sa asigure colectarea la cererea clientului in intervalul orar 9:00-18:00 de luni pana vineri, a corespondentei clientului de la sediul acestuia, asigurand distribuirea acestora la destinatiile indicate de BENEFICIAR.

PRESTATORUL se obliga sa raspunda pentru corespondenta / coletele preluate, conform O.G. 31/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea 642/ 2002 cat si pentru distribuirea acestora.

PRESTATORUL are obligatia sa respecte secretul corespondentei si sa asigure confidentialitatea acesteia.

PRESTATORUL se obliga sa respecte timpul de distribuire a corespondentei/ coletelor pentru serviciile contractete, conform cu Anexa 1 a prezentului contract in functie de tipul de serviciu ales de client si zona de livrare.

La preluare ,in prezenta BENEFICIARULUI, PRESTATORUL verifica modul de ambalare, etanseitatea ambalarii si eventual siguranta sigiliului. Daca se constata lipsuri din marfa livrata, desi coletul a fost sigilat in momentul livrarii, PRESTATORUL este absolvit de raspundere. Eventualele mentiuni (cu privire la starea expeditiei : nr de colete lipsa, marfa avariata, ambalaj deteriorat) se vor inscrie de catre destinatar in prezenta PRESTATORULUI pe confirmarea de primire , iar PRESTATORUL va instiinta beneficiarul in maxim 24 ore.

PRESTATORUL va informa BENEFICIARUL, prin orice mijloc de comunicare (telephonic, sau in scris ), despre eventualele adrese incomplete/gresite sau despre lipsa destinatarului.

PRESTATORUL va prelua expeditiile numai pe baza documentelor de transport (AWB cat si a borderourilor de predare-primire generate de sistemul electronic ONLINE BUSINESS COURIER sau a borderourilor realizate de catre BENEFICIAR.

PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a refuza preluarea expeditiilor care pun in pericol integritatea transportului (marfuri ambulate necorespunzator, etc.)

3.1.9. PRESTATORUL are dreptul de retinere asupra marfii transportate, pana la achitarea de catre BENEFICIAR a contravalorii serviciilor de transport si a creantelor conexe.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI :3.2.1. BENEFICIARUL va emite formularul de comanda via e-mail sau fax la datele de contact ale PRESTATORULUI, cu o zi lucratoare inainte de efectuarea transportului.

3.2.2. Preluarea expedierilor se va face de la adresele indicate de BENEFICIAR, acesta va respecta orele de predare a corespondentei/ coletelor curierilor societatii BUSINESS COURIER, fara a intarzia predarea cu mai mult de 10 min.

BENEFICIARUL se obliga sa plateasca tarifele prevazute in acest contract pentru serviciile de curierat prestate de BUSINESS COURIER.

BENEFICIARUL are obligatia de a furniza informatii complete privind expeditia ce urmeaza a fi expediata : numele destinatarului ,adresa exacta, nr de telefon, nume persoana de contact, greutate/continut colet, orele la care destinatarul poate fi gasit, atunci cand este cazul.

Raspundera privind continutul expeditiei revine numai BENEFICIARULUI , in conditiile prevazute de lege.

Astfel nu se vor expedia : arme, munitii, stupefiante, substante toxice, inflamabile sau interzise, sau pentru al caror transport este necesara o autorizatie speciala. Raspunderea se extinde la valoarea intregului lot de marfa din interiorul mijlocului de transport eventual distrus prin explozia, inflamarea sau corodarea substantelor interzise la transport, precum si la orice alte cheltuieli pe care PRESTATORUL le-a facut ca urmare a acestui transport.

BENEFICIARUL va raspunde pentru consecintele declaratiilor / instructiunilor inexacte sau eronate furnizate PRESTATORULUI.

BENEFICIARUL are obligatia sa anunte PRESTATORUL despre orice modificare privind schimbarea sediului, deschiderea sau schimbarea punctului de preluare a expeditiilor in momentul realizarii ei.

3.2.9. BENEFICIARUL va asigura ambalajul corespunzator in conformitate cu produsul expediat si va raspunde pentru prejudiciile cauzate PRESTATORULUI ca urmare a incalcarii acestei obligatii.

Pentru serviciul CARGO si coletarie , incarcarea si descarcarea revin in sarcina exclusiva a beneficiarului (expeditor/destinatar ).

IV. PRETUL

Preturile pentru serviciile de curierat efectuate de PRESTATOR sunt in conformitate cu ANEXA 1. care reprezinta parte interganta a acestui contract.

4.2. Partile contractante convin ca, preturile pentru serviciile de curierat pot fi modificate, in fucntie de evolutia peretului carburantului pe piata nationale prin percererea unei taxe de carburant reprezentand diferenta pręt/ carburant ce societatea trebuie sa o suporte ca urmare a majorarii pretului carburantuluii de la data semnarii contractului.

Orice modificare a prezentului contract, intra in vigoare in maxim 5 zile calendaristice de la data la care partile contractante convin si isi exprima acordul in scris.

V. PLATA

Facturarea sumelor aferente expedierii corespondentei se va face bilunar pe data de 15 si 30 a fiecarei luni pentru toate livrarile curente, din intervalul 1-15 si 16-30 ale lunii, exceptand campanile de mailing din aceasta perioada.

5.2. Pentru campanile de mailing (invitatii - evenimente, proiecte, diverse alte tipuri expedieri >150 livr.), facturarea se va realiza la sfarsitul fiecarei campanii.

Facturarea se va realiza in baza documentului de transport al PRESTATORULUI si a situatiei centralizate a livrarilor, incluzand (Destinatarii, adresele de livrare, persoanele de contact precum si data si ora livrarii).Achitarea contravalorii facturilor se face in termen de 10 zile de la data emiterii facturii.

Eventuale mentiuni, neclaritati cu privire la preturile/ serviciile facturate, in situatia in care acestea exista, se vor transmise in scris, in termen de maxim 10 zile de la data facturarii, ulterior acestui termen, BENEFICIARUL are obligatia de a achita toate facturile restante.

Neachitarea facturii la termen atrage penalitati de 0.5%/ zi. de intarziere , calculate la suma datorata pana la data achitarii. Cuantumul penalitatilor nu va fi limitat conf. prevederilor art.4, alin. 3 din Legea nr.469/ 2002.

Daca BENEFICIARUL nu respecta termenul de plata al facturilor emise de PRESTATOR, toate facturile emise catre BENEFICIAR vor deveni exigibile si vor fi platite in intregime, inclusiv penalitatile aferente.

VI.RASPUNDEREA PARTILOR

In cazul distrugerii sau pierderii unei expeditii asigurate suplimentar , dupa ce aceasta a fost predata PRESTATORULUI, acesta din urma se obliga la plata unei despagubiri la valoarea la care expeditia a fost asigurata.

In cazul in care expeditia nu a fost asigurata suplimentar, raspunderea PRESTATORULUI este limitata la cea mai mica dintre urmatoarele sume:100 ron;

valoarea reala a pierderii sau distrugerii totale ori partiale suferita de expeditie.

6.3. Raspunderea PRESTATORULUI inceteaza in situatia in care functionarea necorespunzatoare a serviciilor de curierat se datoreaza nerespectarii de catre client a:

- orei de predarea a corespondentei/ coletelor prin intarzierea cu mai mult de 30 min fata de ora stabilita;

- ambalarii necorespunzatoare a trimiterilor;

- sau precum si din orice alte situatii independente de vointa PRESTATORULUI (calamitati, conditii atmosferice ce fac imposibila livrarea la timp a expedierilor.

VII. DURATA

Durata contractului este nelimitata si intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti.

Contractul poate fi denuntat unilateral de oricare din parti, prin notificarea in scris a celeilalte parti cu confirmare de primire, cu 15 zile lucratoare inainte de data incetarii acestuia, insa numai in cazul achitarii tuturor obligatiilor restante si/ sau rezultate din aceasta desfiintare..

VIII. FORTA MAJORA

Partile nu sunt raspunzatoare pentru neindeplinirea prevederilor actuale din cauza unei situatii de forta majora.

Partile inteleg prin forta majora acele evenimente imprevizibile, inevitabile si independente de vointa lor, precum si acele imprejurari relativ imprevizibile si relativ invincibile cu caracter extraordinar precum razboiul, grevele, restrictiile legale si alte asemenea evenimente, care survin dupa incheierea contractului si impiedica pe oricare din parti sa-si indeplineasca obligatiile contractuale in parte sau in totalitate.

Partea afectata de situatia de forta majora va informa in scris partenerul in termen de maximum 15 zile de la survenirea evenimentului de forta majora. In caz contrar, forta majora nu va fi recunoscuta.

IX. ALTE CLAUZE

Modificarea contractului se poate face numai in scris, cu acordul ambelor parti.

Neindeplinirea uneia din obligatiile asumate in prezentul contract de catre una din parti, duce la rezilierea contractului, printr-o notificare prealabila cu 15 zile.

Prezentul contract s-a incheiat astazi . si a fost intocmit in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ANEXA 1 la Contractul comercial nr.

Lista tarife servicii curierat LOCALE si NATIONALE

* Pretul specificat in contract este valabil pentru Mun. Bucuresti este in conformitatea cu delimitarea urbanistica, livrarile in zonele limitrofe, res pectiv zona centurei

si comunele invecinate se tarifeaza la pretul/ tip serviciu ZONA III + pret/ km exteriori;

** Termentul de livrare este estimativ si nu poate fi garantat;

*** Preturile nu contin TVA.

PRESTATOR: BCT BUSINESS COURIER SRL

Consilier Vanzari: Florentina MIHAI

Semnatura:  Stampila:

BENEFICIAR:

Director. Nume/ Prenume . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnatura:  Stampila:Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate