Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILE


CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILE
CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILE

I. Partile contractante :

a) SC. Invest SRL cu datele de identificare din antet, reprezentata prin _____ _______ ______ _______________ __________ ______ ____ _ in calitate de consilier imobiliar, numita in continuare PRESTATOR.

b) D-l/D-na__________ ______ ____ ______, cu domiciliul in localitatea___________________, str._______________, nr.___,bl.___,sc.___,et.___,ap.____, posesor al B.I/C.I seria____, nr.___________,eliberat de__________, la data de__________, si SC__________ ______ ____ _________, cu sediul in localitatea____________________, str. _____ _______ ______ ______, nr.__ _, bl.__, sc.__,et.__, ap.___, Nr. ORC___________,CUI___________, reprezentata prin D-l/D-na_____ _______ ______ _________ _________, cu domiciliul in loc____________________, str.____________________, nr.____, bl.___, sc.___,et.___, ap.____, posesor al B.I/C.I seria____, nr._____________,eliberat de___________,la data de___________,numit in continuare BENEFICIAR
II. Obiectul contractului :

Vanzatorul, in calitate de proprietar al imobilului situat in loc_______________,str._________________,nr.___,bl.___,sc.___,ap.___, teren in suprafata de__________, parcela nr_______________, inscris in C.F. nr.______________, Top_____________, titlu de prop nr_____________,codul_____________,imputerniceste PRESTATORUL sa intermedieze vanzarea/inchirierea imobilului de mai sus.

Descrierea imobilului:

Imobil:________, Etaj/Nivele__________, Confort___, D.C/SemiD.C/NeD.C, Anul Constructiei:_____, Construit din____________,

Nr. Camere: nr___,detalii__________ ______ ____ _, Baie: nr___, detalii__________ ______ ____ ______, Bucatarie : nr___,detalii__________ ______ ____ ___, Balcoane: nr___,detalii:__________ ______ ____ __, Pivnita____,Contorizat___,Termopan___,Usa Metalica____,Incalzire: ____________,Telefon,CaTV,Internet,Dependinte:________ Suprafata loc:______,Suprafata teren:______, Deschidere:________,Starea imobilului____________, Garaj:nr.___, detalii_________

_________________, Alte Detalii__________ ______ ____ __________ ______ ____ __________________

III. Pretul de vanzare :

Partile au stabilit de comun acord ca pretul de vanzare a imobilului sa fie de_____________(adica__________________), negociabil.

IV. Obligatiile prestatorului :

a) Se va folosi de propriul sistem de reclama/publicitate in vederea vanzarii imobilului;

b) Va contacta potentialii cumparaaori si ii va conduce sa viziteze imobilul;

c) Va negocia cu cumparatorul, pretul de vanzare-cumparare in numele vanzatorului;

d) Va oferi consultanta de specialitate in domeniu imobiliar.

V. Obligatiile beneficiarului :

a) Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului un comision care va fi achitat in lei/euro la cursul BNR din ziua efectuarii platii

reprezentand ____% din valoarea chiriei aferente primei luni/valoarea imobilului sau __________ ______ ____ _____;

b) Beneficiarul se obliga sa nu trateze direct si nici prin alt intermediar cu privire la oferta prezentata de prestator, in caz contrar, beneficiarul , in conformitate cu art. 1066 Cod Civil, se obliga sa plateasca prestatorlui 3x valoarea comisionului.c) Refuzul platii comisionului echivaleaza cu tratarea in mod direct cu proprietarul.

d) Beneficiarul se obliga sa plateasca comisionul datorat prestatorului la data primei chirii/ intocmirii antecontractului.

e) Beneficiarul acestui contract se obliga sa nu tranzactioneze si sa nu foloseasca datele imobilului pus spre inchiriere/vanzare si prezentat de SC Invest SRL, nici rudelor de gradul I/II, in caz contrar in conformitate cu art 1066 Cod Civil, se obliga sa plateasca prestatorului 60% din valoarea totala a tranzactiei, reprezentand comision prestari servicii.

f) In cazul in care beneficiarul contractului de vizionare este angajat/delegat/actionar al unei firme pe care o reprezinta, si foloseste doar actul de identitate iar imobilul se inchiriaza/cumpara pe datele firmei, atunci firma se obliga sa achite prestatorului un comision de 100%(daca se trateaza in mod direct cu proprietarul)

VI. Raspunderea Contractuala :

Vanzatorul raspunde de eventualele vicii ascunse si nedeclarate ale imobilului ce va fi declarat in actul autentic. Parteneriatul dintre parti va inceta inaintea semnarii la notar a contractului de vanzare-cumparare in forma autentica de catre beneficiarul acestui contract.

Forta majora si cazul fortuit, apara partile de raspundere.

Clauzele prezentului contract pot fi modificate doar cu acordul ambelor parti consemnat inscris.

VII. Dispozitii finale :

Orice litigii intervenite intre parti se vor rezolva pe cale amiabila la sediul firmei prestatorului, in caz contrar se pot adresa instantelor judecatoresti competente din municipiul Targu Mures.

Incheiat astazi,______________, in ___ exemplare cu o valoare originala egala, cate unul pentru fiecare parte.

Prestator, Beneficiar,

Nume/Prenume si Semnatura  Nume/Prenume si Semnatura

__________ ______ ____ __
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate