Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
FORMULARELE OFERTEI


FORMULARELE OFERTEI


FORMULARELE OFERTEI

Formular 1.           Scrisoare de inaintare

Nr. . / ........(Nr. de inregistrare in evidenta ofertantului)OFERTANTUL ...... (denumirea/numele)

Adresa: .............

Telefon :.............

Fax :..............

E-mail: ..............

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre: Autoritatea Contractanta . Adresa.., Romania , Telefon , fax:  

Ca urmare a anuntului de participare aparut in S.E.A.P. , nr. ..... din ...., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari aferente proiectului .. , noi .................. va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul ..... privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un exemplar original si 4 copii in limba romana, continand:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele dumneavoastra.

Data completarii :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stima,

[Nume ofertant],

(semnatura autorizata/ stampila)

Inregistrata la sediul Autoritatii Contractante (., Romania)   cu nr/

Formular 2.           Formular de oferta

Titlul proiectului:

Operator economic

(denumirea/numele)

Catre .

Domnilor,

Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam (denumirea lucrarii), pentru suma de ..(suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia lucrarilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de .. (suma in litere si in cifre).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in

conformitate cu graficul de executie anexat, in .(perioada in litere si in cifre).

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ..zile, (durata

in litere si cifre), respectiv pana la data de ..(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Precizam ca:

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar 'alternativa';

|_| nu depunem oferta alternativa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data __/__/____

.., (semnatura), in calitate de legal autorizat sa semnez

oferta pentru si in numele ..(denumirea/numele operatorului

economic)

Formular 3.           DOCUMENT PRIVIND garantiA pentru participare cu oferta la procedura de atribuiRe a contractului de achizitie publica

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI

(denumirea)

Catre .(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica . (denumirea contractului de achizitie publica), noi .. (denumirea bancii / societatii de asigurari), avand sediul inregistrat la (adresa bancii / soc. de asigurari ), ne obligam fata de (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de . (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa in urmatoarele conditii :

conditionat ( dupa constatarea culpei persoanei garantate ) , sau

neconditionat , la prima cerere a autoritatii contractante , pe baza declaratiei acesteia cu privire al culpa ofertantului

( se va bifa optiunea respectiva de catre institutia emitenta a documentului)

In cererea sa, autoritatea contractanta va trebui sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul . (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .. (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .. (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta scrisoare / polita de asigurari ( se va selecta optiunea respectiva de catre institutia emitenta a documentului) este irevocabila .

Prezenta garantie este valabila pana la data de .

Parafata de Banca/ Societatea de asigurari 

. (semnatura autorizata) in ziua . luna . anul . .

Formular 4.           Scrisoare de GARANTIE bancara / polita de asigurare de buna EXECUTIE

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI

(denumirea)

Cu privire la contractul de achizitie publica (denumirea contractului),

incheiat intre , in calitate de contractant (antreprenor) si ..,

in calitate de achizitor (beneficiar) , ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de , reprezentand ..% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat.

Plata se va face in termen de 28 de zile , dupa primirea de catre noi a cererii si a declaratiei dumneavoastra , care sa specifice cel putin unul din urmatoarele motive :

a.       Antreprenorul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale pana la finalizarea perioadei de executie a contractului sau in perioada de notificare a defectelor si va preciza suma pe care Antreprenorul o datoreaza Beneficiarului

b.      Valabilitatea garantiei nu a fost prelungita corespunzator.

Plata se va face in mod :

conditionat ( dupa constatarea culpei persoanei garantate ) , sau

neconditionat , la prima cerere a beneficiarului , pe baza declaratiei acesteia cu privire al culpa ofertantului

( se va bifa optiunea respectiva de catre institutia emitenta a documentului)

Prezenta garantie este irevocabila si este valabila pana la data de .. ( 70 zile dupa expirarea perioadei de notificare a defectelor )

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea

Parafata de Banca / Societatea de asigurari in ziua luna .. anul

Formular 5. GARANTIE PENTRU PLATA AVANSULUI

Denumirea Contractului__________ ______ ____ ____________________

Numele si adresa Beneficiarului__________ ______ ____ ______________

__________ ______ ____ ____pe care Contractul il defineste ca Beneficiar)

Am fost informati ca _____ _______ ______ _________(denumit in continuare "Antreprenor") este antreprenorul dumneavoastra pentru acest Contract si ca doreste sa primeasca plata in avans, motiv pentru care in Contract este prevazuta obligatia acestuia de a obtine o garantie.

La cererea Antreprenorului, noi (numele bancii / societatii de asigurari )___________________, ne angajam irevocabil prin prezenta sa va platim, in calitatea dumneavostra de Beneficiar, orice suma sau sume care sa nu depaseasca in total valoarea de____________("valoarea garantata"), adica_____________) dupa primirea, de catre noi, a cererii si a declaratiei dumneavoastra care sa specifice:

(a)        ca Antreprenorul nu a restituit avansul platit in conformitate cu conditiile de Contract, si

(b)       Ca Antreprenorul nu si-a indeplinit obligatiile referitoare la utilizarea si justificarea avansului si

(c)        suma pe care Antreprenorul nu a restituit-o.

Aceasta garantie va deveni efectiva la primirea de catre Antreprenor [a primei transe] a platii in avans. Suma garantata va fi redusa cu sumele restituite catre dumneavostra din avansul platit, dupa cum este evidentiat in certificatele de plata emise de catre dumneavostra potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.6 din conditiile de Contract. Ca urmare a primirii (de la Antreprenor) a unei copii din fiecare certificat de plata, noi va vom transmite cu promptitudine, in consecinta, o notificare referitoare la suma garantata revizuita dupa reducerea sumei garantate cu procentul corespunzator.

Orice cerere de plata trebuie sa contina semnatura (semnaturile) dumneavostra care trebuie sa fie autentificata(e) de catre bancherul dumneavostra sau de un notar public. Cererea si declaratia autentificate trebuie sa fie primite de noi, la adresa noastra, pana la, sau inainte de date de (70 de zile dupa expirarea Perioadei de terminare estimata)("data de expirare") data la care acesta garantie va expira si ne va fi restituita.

Am fost informati ca Beneficiarul poate cere Antreprenorului sa extinda valabilitatea garantiei daca avansul platit nu a fost restituit cu 28 de zile inainte de data de expirare a prezentei garantii. Ne angajam sa va platim valoarea garantata dupa primirea de catre noi a cererii si declaratiei dumneavostra scrise, care sa specifice ca avansul platit nu a fost restituit si ca valabilitatea garantiei nu a fost prelungita corespunzator.

Prezenta garantie este valida si ramane in vigoare de la data platii avansului pana la data indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care deriva din acordarea avansului , dar cel tarziu pana la data de ...... ( data estimata pentru terminarea lucrarilor )

Aceasta garantie va fi guvernata de legile din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme pentru Garantiile la Cerere, publicate cu nr. 458 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor aratate mai sus.

Data_________  Semnatura/ Stampila institutiei emitente

Formular 6. GARANTIE pENTRU RETINERI

Denumirea Contractantului__________ ______ ____ _____ _______ ______ ______

Numele si adresa Beneficiarului__________ ______ ____ _________________

_____ _______ ______ __________ ______________(pe care Contractul il defineste Beneficiar).

Am fost informati ca _____ _______ ______ __________(denumit in continuare "Antreprenor") este antreprenorul dumneavoastra pentru acest Contract si doreste sa pimeasca plata pentru [parte din] sumele retinute, situatie pentru care in Contract este prevazut sa obtina o garantie.

La cererea Antreprenorului, noi (numele Bancii / Societatii de asigurari ) __________ ______ ____ __ ne angajam irevocabil prin prezenta, sa va platim, in calitatea dumneavoastra de Beneficiar, orice suma sau sume care sa nu depaseasca in total valoarea de_____ _______ ______ _______

("valoarea garantata", adica __________________) pe baza primirii de catre noi a cererii si a declaratiei dumneavoastra scrise care sa specifice:

a)          ca Antreprenorul nu si-a indelinit obligatia (obligatiile) de a remedia o defectiune pentru care este raspunzator potivit prevederilor Contractului si,

b)          natura acestei defectiuni.

Responsabilitatea noastra potrivit acestei garantii nu va depasi valoarea totala a retinerilor, platita Antreprenorului de catre dumneavoastra, asa cum este evidentiat in certificatele de plata emise de dumneavoastra.

Orice cerere de plata trebuie sa contina semnatura (semnaturile) dumneavoastra .Cererea dvs. trebuie sa fie primita de noi, la adresa noastra, pana la, sau inainte de data de (70 de zile dupa expirarea Duratei de Executie estimata) _____ _______ ______ __________("data de expirare") , data la care aceasta garantie va expira si ne va fi restituita.

Am fost informati ca Beneficiarul poate cere Antreprenorului sa execute valabilitatea garantiei daca procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau de receptia finala nu a fost emis, potrivit Contractului, cu 28 de zile inainte datei de expirare a prezentei garantii , sau au fost emise cu obiectiuni , iar problemele constatate cu acea ocazie nu au fost solutionate. Ne angajam sa va platim valoarea garantata dupa primirea de catre noi, a declaratiei dumneavoastra scrise care sa specifice ca defectiunile constatate nu au fost remediate in termenul legal stabilit , din cauze imputabile Antreprenorului si / sau ca valabilitatea garantiei prezente nu a fost prelungita corespunzator.

Aceasta garantie va fi guvernata de legile din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme pentru Garantiile la Cerere, publicate cu nr.458 de catre Camera Internationala de Comert, cu exceptia celor aratate mai sus.

Data ..... Semnatura:.......

Formular 7. FORMULAR CONTRACT DE LUCRARI

Contract de lucrari nr. . data

In prezentul contract se va interpreta dupa cum urmeaza: executantul va fi inlocuit cu termenul contractor iar achizitorul cu termenul de beneficiar.

PARTEA 1:

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, intre:

(denumirea autoritatii contractante)

Adresa .

Telefon/fax .

Numar de inmatriculare .

Cod fiscal .

Cont trezorerie .

Reprezentata prin . (denumirea conducatorului)

Functia .

in calitate de beneficiar

Pe de o parte

Si

(denumirea operatorului economic)

Aadresa .

Telefon/fax .

Numar de inmatriculare .

Cod fiscal .

Cont trezorerie/banca .

Reprezentata prin . (denumirea conducatorului)

Functia .

in calitate de contractor

Pe de alta parte.

Definitii

2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a.    contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b.    beneficiar si contractor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c.    pretul contractului - pretul platibil contractorului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d.    amplasamentul lucrarii - locul unde contractorul executa lucrarea;

e.    forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f.      zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

(Se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract.)

Interpretare

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Termenul 'zi' ori 'zile' sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

PARTEA 2:

Se vor aplica clauzele generale , speciale si anexa la oferta prevazute in Volumul 2, Sectiunile 1 si 2.

Partile au inteles sa incheie astazi,., prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

(Se precizeaza data semnarii de catre parti.)

Formular 8.          Imputernicirea notariala

Va rugam sa atasati aici Imputernicirea notariala, care autorizeaza semnatarul ofertei , toata documentatia aferenta si contractul de lucrari.

Semnatura : ..

(persoana sau persoanele autorizate in semnarea din partea ofertantului)

Data:  .

Formular 9.          Informatii generale despre ofertant

a.      Numele Companiei ........................

b.      Adresa Inregistrata .....

c.      Telefon ...... Fax .. E-mail ..

d.      Numele si nationalitatea Directorilor si Asociatilor

e.      Tipul Companiei (Individuala, Parteneriat, Corporatie, etc)

f.        Descrierea Companiei

g.      Tara de origine a Companiei

h.      Numarul de ani de experienta ca Antreprenor

- in tara de provenienta ....

- pe plan international ... ..

i.        Datele de inregistrare

(Va rugam anexati o copie dupa certificatului de inregistrare impreuna cu statutul legal al companiei)

j.        Participarea cu actiuni in companie. Proportie (%)

k.      Numele si adresa/adresele companiei/companiilor asociate care sunt implicate in proiect, iar unde este cazul, numele si adresa companiei-mama / filiala / subantreprenorul / altul:

l.        In cazul unei filiale, in ce masura (daca exista) compania-mama este implicata in proiect?

m.    Companiile straine vor indica daca au sau nu sediul in tara Autoritatii Contractante, in conformitate cu reglementarile in vigoare. (scop pur informativ)

n.      Va rugam atasati o organigrama a Companiei dvs., indicand posturile de director si functiile.

o.      Va rugam furnizati Informatiile referitoare la numarul de angajati, detaliat mai jos:

Directori si Manageri .

Personalul administrativ .

Personalul tehnic  .

Manager de proiect .

Ingineri proiectanti .

Ingineri de santier .

Inspectori  .

Sefi de echipa  .

Mecanici  .

Tehnicieni  .

Operatori de utilaje .

Soferi  .

Personal calificat pe alte domenii .

Forta de munca necalificata .

Alte categorii  .

Total

p.      Persoana de contact pentru aceasta aplicatie:

Nume

Compania

Adresa

Telefon

Fax

e-mail

Semnatura / stampila : ...

(persoana/persoanele autorizate sa semneze din partea Ofertantului)

Data .........

Formular 10.      Identificarea financiara

TITULARUL CONTULUI

NUME

ADRESA

ORAS

COD POSTAL

 TARA

NUMAR TVA

PERSOANA DE CONTACT

 TELEFON

FAX

 E - MAIL

 NR. TVA

BANCA

NUMELE BANCII

ADRESA FILIALEI

 ORAS

COD POSTAL

TARA

NUMARUL CONTULUI

 IBAN

BENEFICIARUL

(doar daca este diferit de titularul contului)

NUME 



ADRESA 



ORAS 

COD POSTAL 

OBSERVATII :

STAMPILA BANCII + SEMNATURA REPREZENTANTULUI BANCII

(OBLIGATORII AMBELE)

DATA + SEMNATURA TITULARULUI CONTULUI :

(Obligatoriu)

Formular 11.        DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Operator economic

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al.. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai . ..(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

(In cazul solicitarii)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Anul 1

Anul2

Anul 3

Personal angajat

Din care personal de conducere

Semnatura  ...

(persoana sau persoanele autorizate in semnarea din partea Ofertantului)

Data ..

Formular 12.      Date despre ASOCIERE

i. Nume Lider ...

ii.            Adresa

...

Telefon .. Fax...E-mail.

iii. Agentia din Romania (in cazul unei asocieri cu un partener principal strain)

Adresa .

...

Telefon .Fax...

iv. Numele partenerilor

a ...

b ..

c ..

etc. ...

v  Acord care guverneaza constituirea asocierii

a. Data semnarii: ..

b. Locul: ...

vi Propunerea pentru impartirea responsabilitatilor intre parteneri (in procente %) indicand tipul lucrarilor efectuate de catre fiecare dintre ei.

...

...

...

Semnatura ..

(persoana sau persoanele autorizate sa semneze pentru Ofertant)

Data : ................

Formular 13.      SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITATII

Furnizati detalii referitoare la sistemul standard de asigurarea calitatii pe care il utilizati in societate si procedurile de executie utilizate in domeniul contractului.

Formular 14.      Declaratie privind eligibilitatea

Operator economic

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun

Data completarii. Operator economic,

(semnatura autorizata) ..

Formular 15.      Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006

Operator economic

(denumirea/numele)

Subsemnatul (a) (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura de licitatie pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de..(zi/luna/an), organizata de .

.. (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a)     nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b)    nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c)     mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata ..;

c1 ) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit integral si in bune conditii obligatiile contractuale avute si prin prestatiile realizate nu am adus prejudicii beneficiarilor .

d)    nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii

Operator economic

(semnatura autorizata)

Formular 16.     

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si181

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Operator economic sustinator

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al __________ ______ ____ , (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca :

a ) nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani. 

b) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

c) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. b);

c 1 ) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit integral si in bune conditii obligatiile contractuale avute si prin prestatiile realizate nu am adus prejudicii beneficiarilor .

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul , declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor facute documentele doveditoare de care dispun si pe care ma oblig sa le pun la dispozitia autoritatii contractante , la solicitarea acesteia .

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,
  .. (stampila si semnatura autorizata , data)

Formular 17.      Declaratie financiara recapitulativa (bilant)

a.      Capitalul de baza

Suma ............ Lei / Euro

b.      Valoarea anuala a lucrarilor ( de orice natura ) realizate pentru fiecare din ultimii 3 ani.

LEI

In tara

In strainatate

Total

EURO

In tara

In strainatate

Total

c.      Valoarea aproximativa a lucrarilor similare cu prezentul contract executate :

LEI

In tara

In strainatate

Total

EURO

In tara

In strainatate

Total

in tara si in strainatate

d.      Copii dupa auditul financiar din ultimii 3 ani ai companiei (cu traducerea in limba romana) (va rugam sa le atasati )

EURO

1. Total activelor

2. Totalul datoriilor

Valoarea Neta

(1 minus 2)

3. Active curente

4. Datorii curente

Fond de rulment

(3 minus 4)

5. Profit brut

6. Pierderi

e.      e. Numele si adresa bancilor cu care lucreaza ofertantul :

f.        De asemenea va rugam sa anexati:

O scrisoare de referinta din partea bancii cu care compania lucreaza, despre situatia financiara a companiei si

O declaratie bancara/ polita de asigurare despre disponibilitatile financiare/ facilitatile de creditare (a se declara suma maxima pentru facilitatile de creditare) in conformitate cu clauza 5.3.1 din volumul 1, sectiunea 1.

Semnatura : ...

(persoana sau persoanele autorizate pentru semnarea din partea ofertantului)

Data:  ...

Formular 18.      Trecutul LitigIos (cazierul juDiCiAR)

Va rugam sa prezentati informatii pentru fiecare litigiu aferent contractelor de lucrari finalizate in ultimii 5 ani.

Se va folosi o pagina separata pentru fiecare membru al unei asocieri.

Anul

Numele operatorului economic cu care s-a stabilit un litigiu si cauza litigiului

Situatia litigiului la data depunerii ofertei ( finalizata sau nefinalizata)

Rezolutia stabilita de organul competent

Valoarea disputata in litigiu

(valoarea echivalenta in LEI sau EURO)

Semnatura: ..

(persoana sau persoanele autorizate pentru semnarea din partea ofertantului)

Data:  ...

Formular 19.      ExperienTa ca antreprenor

Lista contractelor de natura similara executate in ultimii 5 ani

Numele proiectului

Valoarea totala a lucrarilor pentru care a fost responsabil Antreprenorul ( in LEI sau EURO )

Durata contractului

Data inceperii

Partea realizata de ofertant din total lucrari / proiecte

Autoritatea contractanta si adresa acesteia

Rolul ofertantului in contract : Antreprenor principal (P) sau subcontractor (S)

Nr. certificatului de receptie finala

Emis , la data de

A)            In tara de origine

B)In strainatate

durata efectiv realizata pana la receptia finala  

Daca aceasta durata difera de cea contractata initial se va descrie motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul) si care va fi sustinut prin acte aditionale incheiate cu beneficiarul

Detaliile contractelor de natura si complexitate similara.

( se va folosi o foaie separata pentru fiecare contract care demonstreaza cerintele de calificare)

Numele Ofertantului in nume propriu / membrului asocierii / subcontractorului:

Folositi o foaie separata pentru fiecare contract.

Contract

Titlul contractului:

Numarul contractului :

Tara:

Valoarea contractului (in Lei sau Euro):

Angajatorul (Autoritatea Contractanta)

Nume :

Adresa :

Telefon:

Fax:

Consultantul de Supervizare

Nume:

Adresa:

Telefon:

Fax:

Natura lucrarilor si caracteristicile relevante pentru contractul indeplinit de catre Ofertant:

Rolul in contract (check one)

Singurul Antreprenor Subantreprenor pentru ......% din valoarea contractului

Lider de contract Membru al unei societati mixte cu ......% din valoarea contractului

Proiectant

Valoarea contractului/subcontractului/ parteneriatului final (echivalentul in LEI sau EURO la adjudecarea lucrarii si la data finalizarii acestuia ).

LEI / EURO ............

Data adjudecarii

Data terminarii

Durata contractului/subcontractului conform contractului original

Ani luni

Cerinte specifice : Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, indicati natura acestora si modul lor de solutionare:

Pentru pozitia de antreprenor unic sau antreprenor principal ( Liderul de contract ), se va indica suma echivalenta in LEI si natura lucrarilor majore (mai mult de 10% din valoarea contractului) preluate de catre subantreprenori, daca au existat.

Semnat si stampilat de catre reprezentantul Autoritatii Contractante sau de Consultantul de Supervizare

Nume:

Telefon:

Adresa:

Fax:

Pozitia:

Semnatura :

Data:

Proces verbal de receptie finala / scrisori de referinta ( recomandari )

Ca dovada a experientei anterioare, ofertantul trebuie sa prezinte un Proces verbal de receptie finala, pentru executia contractului respectiv , iar pentru contractele de proiectare o scrisoare de referinta din partea beneficiarului sau a Consultantului de Supervizare .

Semnatura: ..

(persoana sau persoanele autorizate pentru semnarea din partea ofertantului)

Data:  ...

Formular 20.      DECLARAtIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI

Operator economic

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al . (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere,

sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Nr crt.

Obiectul contractuluii

Codul CVP

Denumirea/ numele

beneficiarului/

clientului Adresa

Calitatea executantului*

Pretul total

al

contractului

Procent executat (%)

Cantitatea

(U.M.)

Perioada de

derulare a

contractului

Operator economic

(semnatura autorizata)

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:

contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat;

subcontractant.

**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a lucrarilor.

Formular 21.      DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE ASOCIATI / SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Operator economic

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .. (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere,

sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat

sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Nume entitate legala (asociat

si / sau subcontractant)

Adresa de contact

Activitati din

contract ce vor fi

realizate de acestia

Valoarea aproximativa

fara TVA , LEI / EURO

% din

valoarea contractului

Adresa

participan-tului la procedura

Nr. acord incheiat cu

asociatul / subcontrac-tantul (semnatura si stampila )

Liderul asocierii

Asociat 1

Asociat 2

...etc

Subcontractant 1

Subcontractant 2

..etc

Lucrari de aceeasi natura si complexitate executate de subcontractantii nominalizati mai sus, in ultimii 5 ani :

(Atentie : se vor completa doar pentru subcontractantii care vor avea o cota de participare la contractul prezent de cel putin 5%)

a)        Lucrari executate de catre primul Subcontractant.

Descriere

Locatie

Pret (LEI / EURO , sau echivalent in alte monede ) fara TVA

Incepere ( luna / an )  .........................

Terminare ( luna / an )

Numele Beneficiarului

Adresa Beneficiarului 

2. Resurse ce vor fi alocate de subcontractant pentru contractul prezent :

( Atentie : se vor completa doar pentru subcontractantii care vor avea o cota de participare la contractul prezent de cel putin 5% )

- resurse materiale :

tip utilaje

nr. utilaje

alte date .

- resurse umane :

nr. personal ( tehnic si / sau de executie )..

specializarea personalului tehnic alocat .

- alte resurse alocate ..

Operator economic

(semnatura autorizata)

Formular 22.      Declaratii de procedura

Ofertantul va prezenta o declaratie detaliata a procedurilor propuse pentru executia lucrarilor.

Declaratiile de procedura vor urmari modul de indeplinire a contractului prin referire la :

numarul si categoriile de personal tehnic si de supervizare si respectiv personal muncitor calificat si necalificat care va fi angajat in Lucrari;

detalii ale componentelor majore ale echipamentelor pe care Contractantul intentioneaza sa le utilizeze la executarea Lucrarilor;

detalii asupra metodelor de lucru ale Contractantului pentru toate operatiunile;

amplasamentele si dimensiunile pentru punctul de lucru al Contractantului, birourile, atelierele si depozitele sale.

orice alte proceduri care garanteaza o buna executie a lucrarilor

Semnatura . Data .

Formular 23.      DECLARAtIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAtIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

Operator economic

(denumirea/numele)

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al..

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .

. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic

(semnatura autorizata)

LISTA cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Nr crt.

Denumire utilaj/echipament/instalatie

U.M.

Cantitate

Forma de detinere

Proprietate

In chirie

Operator economic

(semnatura autorizata)

Formular 24.      GRAFIC FIZIC SI VALORIC ESTIMAT PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

OFERTANTUL,  ____________________ (denumirea/numele)

Nr.crt.

Grupa de obiecte/denumirea obiectului

Anul I

Anul n

Luna

n

Organizare de santier

a) Obiect 01 :

b) Categoria de lucrari :


c) subcategoria de lucrari :


se va mentiona ( reprezenta grafic ) durata (zile) , ponderea (%) si valoarea activitatii respective ( lei ) din valoarea obiectului

idem

idem

Idem , Obiect 02

n

Idem , Obiect n

TOTAL / luna

n

( % si Lei din valoarea totala a lucrarii )

( % si Lei )

( % si Lei )

idem

idem

TOTAL / an

Anul I

Anul n

( % si Lei din valoarea totala a lucrarii)

idem

idem

TOTAL General ( Lei )

( Lei , conform valorii din Formularul de oferta )

Observatii :

1. Graficul se va detalia pe fiecare obiect , categorie de lucrari si subcategorie de lucrari aferente fiecarui obiect al investitiei , conform datelor tehnice din caietul de sarcini ( vol. 4 sectiunea 2 ).

Ex: obiect 1 - REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA

categoria de lucrari 1.4. REZERVOARE INMAGAZINARE APA

subcategoria de lucrari 1.4.3. REZERVOR 2 X 2500 MC PERSANI etc.

2. Pentru evidentierea modului de executie se va folosi o reprezentare ( esalonare ) grafica de tip Gantt.

Ofertant, (semnatura autorizata)

Formular 25.      FORMULARUL principalilor furnizori

Se vor descrie in format tabelar toate tipurile de materiale incluzand : conducte , vane , pompe , echipamente electrice , fitinguri , hidranti , capace camine contoare , reductoare de presiune , echipamente de clorinare si de ventilare etc. )

Lista prezenta va cuprinde si specificatiile tehnice solicitate in caietul de sarcini ( vol. 4 , sectiunea 3 )

Observatii :

- Nu se accepta propunerea ca un material / echipament ofertat sa fie descris prin specificarea a 2 furnizori , cu exceptia situatiei in care include componente fabricate de mai multi producatori.

- De asemenea nu se accepta un produs / echipament  ofertat sa fie insotit de mentiunea ″sau echivalent″

Materiale / Echipamente

Caracteristici tehnice

Furnizor ( denumire , adresa

Unde a mai fost instalat

Ex. : teava PEHD apa

Dn 280*16 , PE 100 , Pn 6 , SDR 17,6 , lungime 6 m

Adaugati randuri daca este necesar

Semnatura . Data .

Formular 26.      planul de management al mediului (EMP)

Planul de management al mediului

(Introduceti aici detaliile propuse pentru Planul de management al mediului)

Semnatura . Data

Formular 27.      Facilitati pentru ConsultantUL de Supervizare

- Descrieti aici toate facilitatile pe care le asigurati Consultantului de Supervizare pentru uzul exclusiv al acestuia pe toata durata contractului de lucrari. La terminarea lucrarilor aceste facilitati vor fi returnate Antreprenorului .

Se vor avea in vedere necesitatile descrise in caietul de sarcini ( vol. 3 , sectiunea 1 , par. 4.6 )

Semnatura . Data

Formular 28.      Personalul cheie angajat in contract

Pozitie propusa

Nume

Pregatire profesionala

Experienta profesionala pentru postul solicitat ( ani )

Lucrari majore similare pentru care a fost responsabil

(denumire proiect , valoare - LEI sau euro )

Manager de Proiect

Responsabil tehnic cu executia

Coordonator lucrari civile si instalatii

Coordonator lucrari mecanice

Coordonator lucrari electric e

Manager de santier

Manager pentru asigurarea calitatii (CTC)

Semnatura . Data .

Formular 29.      Experienta profesionala a personalului cheie

CURRICULUM VITAE

(Un CV pentru fiecare persoana. Maximum 3 pagini + 3 pagini de documente anexate)

Pozitie propusa in contract:  .

1. Prenume: .

2. Nume:  .

3. Data si locul nasterii: ..

4. Nationalitatea:  .

5. Starea civila: .

6. Contact (telefon/fax/e-mail):  ..

7. Educatie:

Institutii: .

De la (luna/anul)

La (luna/anul) ..

Diplome: ..

8. Abilitati limbi cunoscute

(Pe o scara de la 1 la 5, cifra 5 fiind cea mai mare):

Limba

Vorbit

Citit

Scris

9. Membru al asociatiilor profesionale : ..................

10. Alte abilitati (programare si / sau operare calculator etc.):

11. Pozitia (functia ocupata) actuala in institutia angajatorului :  ..

12. Ani de experienta profesionala:

13. Calificari cheie ( autorizari emise de diferite institutii publice )

14. Experienta specifica intr-o tara straina:

Tara

De la/la

(luna/anul)

Nume si scurta descriere a proiectului

15. Experienta profesionala :

De la (luna/anul) . la (luna/anul)

Locatia ..

Societatea ..

Pozitia ..

Descrierea postului

16. Altele

Semnatura .  Data .

Formular 30.      Declaratie privind calitatea de participant la procedura

Operator economic . (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al . (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ".." , avand ca obiect . (denumirea lucrarii si codurile CPV), la data de .. (zi/luna/an), organizata de Autoritatea Contractanta, particip si depun oferta:

□ in nume propriu;

□ ca asociat in cadrul asocierii condusa de.......... < numele liderului >.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

2. Confirm faptul ca nu depun oferta pentru acelasi contract in nici o alta forma.

3. Subsemnatul , declar ca :

□ nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici

□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint ca anexa la prezenta declaratie (Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

4. (Aplicabil doar pentru ofertantii asociati) Conducatorul ( Liderul ) asocierii pentru prezentul contract este

Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, ca executia contractului, inclusiv platile , constituie responsabilitatea membrului conducator si ca toti membrii asocierii in parrticipatiune/consortiului se obliga sa ramana in asociere/consortiu pe intreaga durata a executiei contactului .

5. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Sectiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din OUG 34/2006, si adaugam, in mod special, ca nu avem nici un potential conflict de interese sau alte relatii asemanatoare cu ceilalti ofertanti sau alte parti implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei;

6. Subsemnatul , declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

7. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Autoritatii Contractante., cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii :[ZZ.LL.AAAA]
Operator economic ..
(stampila si semnatura autorizata)

Semnatura . Data .

Formular 31.      DECLARATIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI SI PROFITUL

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .. <denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului>, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate mai jos sunt reale.

Denumirea / numele ofertantului

Abrevierea denumirii ( daca este cazul )

Adresa :

Cod Postal:

Tara

Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

7. Codul unic TVA*:

8. Locul inregistrarii:

9. Data inregistrarii:

10. Numarul de inregistrare**:

11. Obiectul de activitate, pe domenii:

12. Cifra de afaceri si profitul pe ultimii 3 ani***:

Anul

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie

( LEI , sau euro )

Profit anual

La 31 decembrie

( LEI , sau euro)

2006

2007


Media anuala:

* puteti verifica validitatea la adresa

** - va rugam atasati o copie a certificatului unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului (CUI) sau echivalentul acestuia

***- va rugam sa atasati copii ale bilantului inregistrat la administratia financiara sau institutia financiara similara pe anii 2006, 2007 si 2008

semnatura autorizata ..

FORMULAR 32 - SANATATE SI PROTECTIA MUNCII

OFERTANTUL..

(denumirea/numele)

Subsemnatul .......... (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ........... (denumirea ofertantului participant in nume propriu / liderul asocierii ) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa execut lucrarile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus in oferta costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele __________ ______ ____ _____.

(denumire/nume operator economic)

FORMULAR 33 - DECLARATIE ANGAJAMENT DE SUSTINERE ( doar pentru sustinatori )

Scurta descriere a Contractului:

(denumirea proiectului)

Catre .

(impreuna cu succesorii si persoanele numite).

Am fost informati ca .. (ofertantul ) intentioneaza sa prezinte o oferta pentru adjudecarea Contractului sus amintit si ca raspuns la solicitarea sa , in situatia adjudecarii contractului de catre .. ( ofertantul ) , noi (numele sustinatorului) ., va garantam in mod irevocabil si neconditionat, ca obligatie primara, executarea tuturor obligatiilor si responsabilitatilor Antreprenorului in cadrul Contractului in acord cu prezentul angajament .

Ne exprimam disponibilitatea , ca in acord cu prevederile OUG34/2006 sa sustinem Antreprenorul cu urmatoarele :

( se va completa dupa caz cu Capacitatea economico-financiara - conf.art. 186, sau cu Capacitatea tehnica si / sau profesionala - art. 190 )

Sustinerea noastra are in vedere urmatoarele resurse :

( se vor detalia resursele concrete ce vor fi puse la dispozitia ofertantului )

Daca Antreprenorul este in imposibilitate sa isi respecte obligatiile si responsabilitatile ,sau refuza sa se conformeze cu prevederile Contractului, noi vom asigura Beneficiarul impotriva tuturor daunelor, pierderilor si cheltuielilor (inclusiv onorariile) care pot aparea ca urmare a nerespectarii Contractului pentru care Antreprenorul este responsabil fata de Angajator in cadrul Contractului.

Aceasta garantie va intra in vigoare cu efect imediat , in momentul in care Contractul intra in vigoare . Daca Contractul nu intra in vigoare in termen de un an de la data prezentarii acestui angajament si daca se demonstreaza ca nu sunteti dispusi sa va implicati in Contract cu Antreprenorul, aceasta garantie va fi considerata nula . Aceasta garantie va fi in vigoare pana cand obligatiile si responsabilitatile Antreprenorului din cadrul Contractului vor fi indeplinite . Odata cu returnarea prezentei declaratii, responsabilitatea noastra se va incheia definitiv.

Aceasta garantie se va aplica si va fi suplimentara Contractului in forma sa initiala sau in caz de modificare la initiativa oricarei parti , daca va fi cazul. Prin prezenta ne exprimam acordul privind orice amendament sau modificare la contract, in ceea ce priveste sustinerea pe care o vom acorda Antreprenorului. Obligatiile si responsabilitatile noastre in cadrul acestei garantii nu se vor incheia daca se acorda o prelungire a termenului contractual , in cazul suspendarii lucrarilor de Antreprenor , sau al rezilierii contractului din initiativa oricarei parti , fie cu sau fara cunostinta sau consimtamantul nostru.

Aceasta garantie va fi guvernata de legea aceleiasi tari care guverneaza Contractul si orice disputa in cadrul acestei garantii se va clarifica in conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Camerei Internationale de Comert, de catre unul sau mai multi arbitrii numiti in conformitate cu regulile mai sus mentionate.

Data: Semnatura/Stampila:

FORMULAR 34 - DECLARATIA ANGAJAMENT DE EXCLUSIVITATE SI DISPONIBILITATE

Titlul proiectului __________ ______ ____ __________________

Subsemnatul ............. Declar ca pe perioada de derulare a prezentei proceduri de atribuire sunt de acord sa particip la licitatia organizata pentru atribuirea contractului de lucrari pentru proiectul .. ......

........... pentru autoritatea contractanta ................ In mod exclusiv din partea ofertantului ..

In prezent sunt / nu sunt se selecteaza optiunea potrivita ) angajat al ofertantului / sustinatorului ( se selecteaza optiunea potrivita) pe care il reprezint la procedura prezenta .

(Daca la data depunerii ofertei persoana in cauza nu este angajata a ofertantului sau a sustinatorului va adauga la declaratia prezenta si urmatoarea fraza ):

In situatia in care ofertantul pe care il reprezint este declarat castigator , ma oblig sa devin angajat al ofertantului / sustinatorului acestuia ( se selecteaza optiunea potrivita) pentru pozitia de ( se inscrie pozitia ocupata conform formularului nr. 15- Personalul cheie angajat in contract )

De asemenea, in cazul in care oferta companiei pe care o reprezint va fi desemnata castigatoare, declar ca sunt capabil si disponibil sa lucrez pe pozitia pentru care mi-a fost inclus CV-ul in oferta , adica ..( se descrie postul solicitat) un nr. de luni , in perioadele: ( se vor inscrie perioadele in care va activa )

Din luna ( contractului )

Pana la luna a

Ma angajez ca pe perioada de derulare a contractului prezent sa nu fiu angajat in alt contract pe o pozitie care sa-mi solicite serviciile in perioadele mai sus mentionate.

Semnatura expertului

Semnatura autorizata a reprezentantului ofertantului

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate