Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
SERVICIUL BUGET FINANTE ADMINISTRATIV


SERVICIUL BUGET FINANTE ADMINISTRATIV


SERVICIUL BUGET FINANTE ADMINISTRATIV

In prezent A.P.M. Tulcea functioneaza conform Structurii Organizatorice, aprobata prin Decizia Presedintelui A.N.P.M. cu un numar de 48 de posturi din care:42 posturi pentru functionari publici si 6 posturi pentru personal contractual.

In anul 2007 institutia noastra a avut o functie publica de conducere de sef serviciu B.F.A. vacanta, care s-a ocupat prin concurs de promovare in trimestrul III .

La sfarsitul anului 2007 avem un singur post vacant de consilier la compartimentul de resurse umane.

Asigurarea instruirii profesionale a personalului din subordine.Pentru anul 2007 a fost posibila participarea la programe de perfectionare organizate si acreditate de I.N.A. a 10 functionari publici .

Programele de perfectionare absolvite de catre salariatii institutiei au avut ca teme:

Managementul resurselor umane.

Contabilitatea si standardele de control intern in administratia publica

Accesarea instrumentelor structurale

Implementarea proiectelor finantate din instrumente structurale

Elaborarea planuriloir conforn Ordinului 35/2007.

Contabilitatea financiara si de gestiune pentru institutiile publice.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a organizat in perioada septembrie -octombrie 2007 curs de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul determinarii prin metode gromatografice a compusilor organici din probele de sol si ape la care a participat 2 functionari publici din cadrul institutiei noastre.

Personalul institutiei a participat in anul 2007 la seminarii , instruiri , twininguri cu teme specifice pentru domeniul de activitate.

Stadiul executiei bugetare la nivelul anului 2007

Pentru perioada 01.01.2007 - 31.12.2007 APM Tulcea a avut credite alocate astfel:

pentru cheltuieli de personal = 1.093.670 lei,cheltuit suma de 1.055.187 lei

pentru cheltuieli de materiale = 345.064 lei,cheltuit suma de 342752 lei

pentru transferuri Twinning = 10.159 lei,cheltuit suma de 9.307 lei.

In anul 2007 institutia noastra a incasat sume din tarife rezultate in urma efectuarii de lucrari si servicii prestate, privind activitatea de reglementare si analize de laborator in suma de 331.170,69 lei, suma din care 25% se constituie ca fond pentru stimularea personalului si 75% se vireaza la bugetul statului.

In cursul anului 2007 APM Tulcea a avut aprobata Lista cheltuielilor de investitii in valoare de 105.385 lei pentru achizitionarea de bunuri si alte cheltuieli de investitii.

Drept urmare la capitolul de dotari independente s-au achizitionat :

- autoturism   1 buc

- laptop  1 buc

- servar retea  1 buc

- mobilier special pentru laborator

- pompa de prelevare aerosol 1 buc

- videoproiector  1 buc

- GPS  2 buc

Stadiul executiei bugetare la nivelul fiecarui trimestru

Creditele alocate unitatii noastre in baza Prevederilor bugetare pentru anul 2007 au fost cheltuite prin incadrare pe articole, conform situatiei mai jos prezentate :

mii lei

Nr.rd.

DENUMIRE INDICATOR

Cod clasificare

Credite anuale aprobate

Trim I aprobat si cheltuit

Trim II aprobat si cheltuit

Trim III aprobat si cheltuit

Trim VI aprobat

CHELTUIELI TOTALE (rd 02+27)

A.CHELTUIELI CURENTE

( rd 03+12+24 )

TITLU I- CHELTUIELI DE PERSONAL ( rd 04+05+06 )

Cheltuieli salarii in bani

Diurna deplasari

Contributii (rd 6+7+8+9 )

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

(rd 11+12+13+14+15+16+17+18+19)

Bunuri si serviciiReparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Deplasari detasari transferuri

Carti,publicatii si mater. documentar

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

TITLUL VII-

ALTE TRANSFERARI (rd24)

A.Transferuri interne (rd 25+26+27)

Programe comunitare PROIECT LIFE

Alte programe cu finantare neramburs.TWINNINGURICHELTUIELI DE CAPITAL

( cod 71+72 )

TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE

( cod 71.01 + 71.02 )

ACTIVE FIXE (inclusiv reparatii capitale)

( cod 71.01.01 la 71.01.30)

Masini ,echipamente si mijloace de transport

Mobilier,ap.birotica si alte active corporale

Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale)

PROBLEME DEOSEBITE:

La finele anului 2007 ne-am confruntat cu probleme deosebite, respectiv nu ne-am onorat toate angajamentele legale incheiate din lipsa de credite , la Titlul II Bunuri si servicii am ramas cu facturi neachitate in suma de 40,29 mii lei iar la Dotari independente - investitii cu facturi neachitate in suma de 24,25 mii lei.

DIRECTII PRINCIPALE DE ACTIUNE PENTRU ANUL 2008

Implementare politici de mediu

Componenta prioritara a activitatii Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea in anul 2008 o constituie implementarea politicii sectoriale de mediu si a aquis-ului comunitar de mediu in judetul Tulcea .In acest sens , APM Tulcea isi propune desfasurarea activitatilor specifice in conformitate cu directivele europene transpuse in legislatia nationala .

Principalele directii de actiune sunt :

Urmarirea respectarii conformitatii instalatiilor COV cu prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) rezultati din depozitarea benzinei si din distributia acesteia de la terminale la statiile de distributie a benzinei, prin efectuarea de verificari la agentii economici;Urmarirea realizarii conformarii cu angajamentele asumate in cazul instalatiilor care au obtinut perioade de tranzitie;

2.Urmarirea implementarii Directivei privind depozitarea deseurilor prin :

- urmarirea realizarii masurilor stabilite pentru inchiderea depozitului de deseuri Vararie Tulcea

- urmarirea realizarii investitiei privind constructia Depozitului ecologic zonal Tulcea si inceperea operarii acestuia

- participarea la elaborarea Planului Judetean de Gestiune a Deseurilor si monitorizarea masurilor cuprinse in PJGD si PRGD

- urmarirea realizarii proiectului "Imbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor menajere din orasul Macin si comunele partenere " care cuprinde si realizarea unei statii de transfer a deseurilor

- impulsionarea autoritatilor locale pentru accesarea unor proiecte si obtinerea fondurilor necesare realizarii investitiilor necesare pentru gestionarea deseurilor

- urmarirea extinderii sistemului de colectare selectiva a deseurilor in localitatile judetului Tulcea

- monitorizarea desfasurarii activitatii pe depozitele neconforme care continua operarea

3. Urmarirea implementarii Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor, prin :

- notificarea unitatilor sanitare care au obligatia inchiderii crematoriilor spitalicesti in 2008 ( Spitalul Judetean Tulcea si Spitalul Orasenesc Macin )

- solicitarea avizelor de inchidere in conformitate cu legislatia in vigoare

- urmarirea respectarii legislatiei privind colectarea , transportul si eliminarea fluxurilor specifice de deseuri spitalicesti

4. In vederea implementarii Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje , APM Tulcea isi propune sa desfasoare urmatoarele activitati :

- Verificarea agentilor economici care produc ambalaje si/sau produse ambalate si a agentilor economici care desfasoara activitati de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje

- Realizarea bazei de date judetene cu cantitatile de deseuri de ambalaje produse si reciclate in 2007 si introducerea datelor in programul national " Ambalaje 2007 '

- Urmarirea atingerii obiectivelor de reciclare si valorificare prevazute in legislatia nationala

Desfasurarea de actiuni de constientizare privind colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje

5.Urmarirea implementarii Directivelor habitate si pasari , prin

- verificarea existentei habitatelor si speciilor in conformitate cu fisele standard ale siturilor retelei ecologice Natura 2000 ,

- supravegherea starii habitatelor si a speciilor

- verificarea modului de indeplinire a obligatiilor asumate prin contractul de administrare/custodie, s-au programat actiuni de verificare in cadrul Parcului National Muntii Macinului, a ariilor naturale protejate preluate in custodie de catre Directia Silvica Tulcea .

- urmarirea arealului speciilor de plante si animale care au statut de protectie ,stabilirea de masuri de protectie a acestora.

- vericari pentru evaluarea impactului produs de activitatile antropice asupra habitatelor si ecosistemelor protejate stabilindu-se masuri specifice.

- Punerea in aplicare regulamentul european referitor la protectia speciilor de fauna si flora salbatice prin reglementarea comertului cu acestea, prin eliberarea in baza Ordinului 647/2001 a autorizatiilor de mediu, la solicitarea persoanelor fizice si juridice, pentru desfasurarea de activitati de recoltare , capturare si/sau achizitie si comercializare din flora si fauna salbatica.

- verificari la agentii economici si persoane fizice privind modul de respectare a obligatiilor ce decurg din actul de reglementare.

MONITORIZARE, SINTEZA, COORDONARE

     Revizuirea Planului Local pentru Protectia Mediului Tulcea

     Continuarea si extinderea Programului Eco-Scoala in judetul Tulcea

     Finalizarea sistemului de monitorizare a calitatii aerului in municipiul Tulcea

     Extinderea sistemului de monitorizare a calitatii aerului in orasul Isaccea (statie suburban trafic)

     Finalizarea Programului de Gestionare a Calitatii Aerului

     Acreditarea Laboraturului din cadrul APM TulceaPolitica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate