Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
FINANTAREA BUGETARA


FINANTAREA BUGETARA


FINANTAREA BUGETARA

1 PRINCIPII SI REGULI BUGETARE

Aprobarea bugetului fiecarei institutii publice de catre organele prevazute de lege , proces ce se incadreaza in complexul de operatii ce are ca finalitate elaborarea si aprobarea bugetului administratiei centrale de stat si a bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale  , echivaleaza cu autorizarea folosirii unor resurse financiare publice pentru realizarea sarcinilor si obiectivelor specifice fiecarei institutii .

Punerea la dispozitia institutiilor publice a mijloacelor necesare finantarii cheltuielilor aprobate prin buget , proces cunoscut sub denumirea de finantare bugetara, constituie un act de mare responsabilitate din partea organelor abilitate prin lege sa dispuna de aceste resurse .In acest context finantarea de la buget prezinta anumite trasaturi specifice si se realizeaza cu respectarea unor principii dupa cum urmeaza :

a)     Principiul universalitatii - in baza caruia veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate in sume brute , iar veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor care au stabilite destinatii distincte .

b)    Principiul  publicitatii - prin care sistemul bugetelor este deschis si transparent , aceasta realizandu-se prin dezbaterea publica a proiectelor de buget si a conturilor generale anuale de executie a bugetelor , publicarea in Monitorul Oficial a actelor normative de aprobare a bugetelor si a conturilor generale anuale de executie .

c)     Principiul  unitatii - conform caruia veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice .

d)    Principiul anualitatii- in baza caruia veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege , pe o perioada de un an care corespunde exercitiului bugetar , iar toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an bugetar in contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv .

e)     Principiul specializarii bugetare - care presupune ca veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si pe categorii de cheltuieli grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora , potrivit clasificatiei bugetare .

f)      Principiul unitatii monetare - prin care toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala .

De asemenea finantarea bugetara presupune si respectarea unor reguli dupa cum urmeaza :

a)     cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile continute in legi specifice si in legile bugetare anuale .

b)    nici o cheltuiala nu poate fi inscrisa in bugete si nici angajata si efectuata din aceste bugete , daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala .

c)     nici o cheltuiala din fondurile publice nu poate fi angajata , ordonantata si platita daca nu este aprobata potrivit legii si nu are prevederi bugetare .

2.COMPETENTE SI RESPONSABILITATI IN PROCESUL BUGETAR

In domeniul alocarii si utilizarii resurselor financiare publice sunt angrenate o serie de organe si institutii care au prin lege stabilite anumite competente si responsabilitati.

Parlamentul Romaniei , ca organ de decizie in domeniul finantelor publice , adopta legile bugetare anuale si legile de rectificare , elaborate de Guvern in contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta . In cazul in care legile bugetare , depuse in termen legal nu au fost adoptate de catre Parlament pana cel tarziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se refera proiectul de buget , Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgenta .

Parlamentul adopta legile contului general anual de executie.

Guvernul asigura realizarea politicii fiscal - bugetare, care ia in considerare perspectivele economice si prioritatile politice cuprinse in Programul de guvernare acceptat de Parlament .

De asemenea Guvernul asigura :

- elaborarea raportului privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar respectiv si proiectia acestuia in urmatorii 3 ani ;

- elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale si transmiterea acestora spre adoptare Parlamentului in cadru termenului limita prevazut de lege ;

-exercitarea conducerii generale a activitatii executive in domeniul finantelor publice , scop in care examineaza periodic executia bugetara si stabileste masuri pentru

- imbunatatirea echilibrului financiar ;

- supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare si a contului general anual de executie ;

- utilizare fondului de rezerva bugetara si a fondului de interventie , la dispozitia sa , pe baza de hotarari .

Ministerul Finantelor publice are atributii importante in domeniul finantelor publice dintre care amintim :

-coordoneaza actiunile cu privire la sistemul bugetar cum ar fi : pregatirea proiectelor bugetare anuale , ale legilor de rectificare precum si ale legilor privind aprobarea  contului general anual de executie ;

-dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare ;

-emite norme metodologice pentru elaborarea bugetelor si forma de prezentare a acestora precizari si instructiuni prin care se stabilesc practicile si procedurile pentru incasarea veniturilor , angajarea , lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor ;

-aproba clasificatiile bugetare precum si modificarile acestora ;

-stabileste continutul , forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite ;

-blocheaza sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fara temei legal sau fara justificare in bugetele ordonatorilor de credite ;

-efectueaza analize si prognoze privind evolutia echilibrului financiar , monetar si valutar in vederea stabilirii de masuri eficiente pentru asigurarea dezvoltarii economico-sociale a tarii ;

-efectueaza controlul general al activitatii economico-financiare la nivelul ministerelor , celorlalte organe de stat , consiliilor locale , institutiilor publice .

Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice indeplinesc de asemenea o serie de atributii in domeniul financiar bugetar:

- elaboreaza bugetele de venituri si cheltuieli proprii si urmaresc realizarea acestora .

- repartizeaza creditele bugetare organelor ierarhic inferioare

- exercita controlul financiar intern asupra unitatilor subordonate si iau masuri de inlaturare a deficientelor constatate si respectarea disciplinei financiare si bugetare.

Trezoreriile publice preiau intreaga executie de casa a bugetului asigurand:

- incasarea veniturilor bugetare si extrabugetare provenite din impozitele, taxe si alte surse

- pastrarea disponibilitatilor institutiilor publice si efectuarea si efectuarea operatiunilor de incasari si plati ale acestora.

- controlul preventiv asupra incasarii veniturilor bugetare precum si a incadrarii cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite in prevederile si destinatia aprobata

- asigurarea contabilitatii sintetice si analitice a executiei de casa pe toate treptele sistemului bugetar

- gestionarea datoriei publice

Autoritatile administratiei publice locale au competente si responsabilitati in ceea ce priveste finantele publice locale, dintre care amintim:

elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit prevederilor legii;

stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale unitatilor administrativ teritoriale, prin compartimentele de specialitate proprii;

urmarirea si raportarea executiei bugetelor locale;

contractarea directa de imprumuturi interne si externe , pe termen scurt, mediu si lung, si urmarirea achitarii la termenele scadente a obligatiilor de plata rezultate din imprumuturile respective;

stabilirea optiunilor si a prioritatilor in aprobarea si in efectuarea cheltuielilor publice locale;

indeplinirea altor atributii, competente si responsabilitati prevazute in dispozitiile legale.

3 ROLUL SI RESPONSABILITATILE ORDONATORILOR DECREDITE

Organele care au dreptul de a da dispozitii cu privire la folosirea creditelor aprobate poarta denumirea de ordonatori de credite.

Ordonatorii de credite sunt conducatorii institutiilor publice carora li s-au aprobat credite pentru asigurarea desfasurarii activitatii acestora.

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sunt ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducatorii altor autoritati publice si conducatorii institutiilor publice autonome.

Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept sau altor persoane imputernicite in acest scop, in actul de imputernicire precizandu-se limitele si conditiile delegarii.

Pentru bugetele locale, ordonatorii principali de credite sunt presedintii consiliilor judetene si primarii.

Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ordonatorii principali sunt ordonatorii secundari sau tertiari de credite.

Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari in raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.

Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice subordonate, ai caror conducatori sunt ordonatori tertiari de credite.

Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor institutiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate.

Ordonatorii principali de credite vor repartiza creditele bugetare dupa retinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei executii bugetare prudente, cu exceptia cheltuielilor de personal si a celor ce decurg din obligatii internationale.

Repartizarea sumelor retinute in proportie de 10% se face in semestrul al II-lea, dupa ce Guvernul examineaza executia bugetara din prima parte a anului.

Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuielile strict legate de activitatea institutiilor publice respective, si cu respectarea dispozitiilor legale.

Ordonatorii de credite au responsabilitati multiple, dintre care amintim:

-angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor, in limita creditelor repartizate;

- realizarea veniturilor;

-angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

-asigurarea integritatii bunurilor incredintate institutiei pe care o conduc;

-organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului si executiei bugetare;

-organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;

organizarea sistemului de urmarire a programului de achizitii publice si a programului de investitii publice.

DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE

A finanta de la bugetul central, inseamna a pune la dispozitia ordonatorilor de credite mijloacele banesti corespunzatoare.

Veniturile bugetului de stat se pastreaza in conturile de venituri deschise la trezorerii , la dispozitia Ministerului Finantelor.

Pentru ca ministerele si celelalte organe centrale ale administratiei de stat sa poata acoperii propriile lor cheltuieli precum si cheltuielile institutiilor subordonate este necesara o autorizare pe care Ministerul Finantelor o da trezoreriilor de a pune la dispozitia acestora a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor prevazute in bugete. Aceasta autorizare este denumita deschidere de credite.

Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale , pot fi folosite la cererea ordonatorilor principali de credite, numai dupa deschiderea de credite si repartizarea creditelor bugetare.

Aprobarea deschiderii de credite se face in limita creditelor bugetare si potrivit destinatiilor aprobate, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, in raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispozitie anterior, precum si in functie de gradul de incasare a veniturilor bugetare.

Deschiderea de credite se face in raport cu creditele trimestriale prevazute in buget si pe baza cererilor de credite depuse de ordonatorii principali de credite la Ministerul Finantelor.

Ordonatorii de credite intocmesc aceste cereri pe baza unor formulare speciale denumite"cereri pentru deschiderea creditelor".

Deschiderea creditelor se face inainte de inceperea trimestrului pentru o parte din alocatiile trimestriale, iar pentru alta parte, in cursul trimestrului, in masura indeplinirii unor conditii stabilite pentru fiecare categorie de cheltuieli.

Stabilirea creditelor propuse a fi deschise se face de catre ordonatorii principali de credite, care tin seama de sarcinile programate si gradul de folosire a creditelor deschise in perioadele anterioare.

Cererile pentru deschiderea creditelor depuse la Ministerul Finantelor de ordonatorii principali, se examineaza de directiile de finantare, pe domenii, care urmaresc daca:

- volumul cererilor propuse este justificat in raport cu alocatiile aprobate prin repartitia trimestriala pe subdiviziunile clasificatiei bugetare

- ordonatorul de credite a respectat obligatiile privind depunerea darilor de seama

- volumul creditelor propuse este justificat in raport cu nevoile tinand seama de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de disponibilul din creditele deschise in perioada anterioara

Cererile de credite depuse de ordonatorii principali de credite, dupa ce au fost avizate de directiile de finantare(de resort) se depun la Directia Generala a bugetului de stat din Ministerul Finantelor care dispune deschiderea creditelor. Ministerul Finantelor poate cere relatii si documentatii in legatura cu creditele propuse a fi deschise si poate restituii ordonatorului principal cererile pentru deschiderea creditelor carora li s-au adus modificari in termen de doua zile de la primirea lor, cu aratarea motivelor care au determinat aceste modificari.

Creditele deschise ordonatorilor principali pentru a fi alocate institutiilor subordonate, se repartizeaza ordonatorilor secundari sau tertiari pe baza unui document denumit" Dispozitie bugetara", in termen de cel mult 5 zile de la data deschiderii. De asemenea ordonatorii secundari repartizeaza creditele ordonatorilor tertiari in termen de 3 zile de la data primirii lor.

Ordonatorii principali si secundari de credite au dreptul sa retraga aceste credite in cazurile cand constata ca o parte din creditele deschise ordonatorilor subordonati au devenit disponibile datorita suspendarii unor actiuni sau neindeplinirii sarcinilor programate. Retragerea creditelor se face de asemenea pe baza dispozitiei bugetare.

Creditele bugetare aprobate prin bugetele locale pot fi folosite prin deschiderea de credite efectuate de catre ordonatorii principali de credite, in limita sumelor aprobate potrivit destinatiei stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective.

Deschiderile de credite bugetare pentru transferurile de la bugetul de stat sau de la alte bugete catre bugetele locale, se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, in functie de necesitatile executiei bugetare.

Efectuarea cheltuielilor bugetare se face pe baza documentelor justificative, care sa confirme angajamentele contractuale sau din conventii, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrari, plata salariilor si a altor drepturi banesti, plata obligatiilor bugetare, precum si a altor obligatii.

5.VIRAREA CREDITELOR BUGETARE

Ordonatorii de credite au obligatia sa foloseasca creditele bugetare in stricta concordanta cu destinatia pentru care au fost aprobate iar cheltuirea mijloacelor bugetare pentru scopuri neprevazute in bugetul de venituri si cheltuieli este interzisa.

In cursul executiei bugetare, insa pot sa apara unele situatii cand sumele alocate pentru unele actiuni sunt insuficiente iar la unele actiuni sunt create unele disponibilitati datorita folosirii in mod economicos a mijloacelor bugetare sau prin anularea unor sarcini programate.

In asemenea cazuri se pot efectua virari de credite de la subdiviziunile clasificatiei bugetare la care exista disponibilitati, la subdiviziunile la care creditele sunt insuficiente.

Virarea creditelor consta in micsorarea creditului bugetar la subdiviziunea unde se constata disponibilul si majorarea in mod corespunzator a creditului la subdiviziunea la care acesta este insuficient.

Virarile de credite bugetare se pot efectua numai cu conditia realizarii de economii la unele categorii de cheltuieli astfel incat aceasta operatie sa nu impiedice executarea obiectivelor si actiunilor de la care se face reducerea creditului bugetar si sa se asigure indeplinirea integrala a obiectivelor prevazute .

Creditele bugetare aprobate pentru un ordonatorii principali de credite nu pot fi virate si utilizate pentru finantarea altui ordonator principal de credite.(De asemenea creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol.)

In sistemul bugetar al tarii noastre modul de efectuare a virarilor de credite este stabilit prin acte normative.

Virarile de credite bugetare se pot efectua incepand cu semestrul al II -lea al anului bugetar in urmatoarele conditii:

- virarile de credite de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, precum si intre programe se pot efectua in limita a 10% din prevederile capitolului bugetar la nivelul ordonatorului principal de credite si 5% din prevederile programului cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerul Finantelor Publice;

- virarile de credite intre celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite si se pot efectua in limita de 10%din prevederile capitolului bugetar, de asemenea cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor.

Sunt interzise virarile de credite bugetare de la capitolele care au fost majorate din fondul de rezerva bugetara si de interventie, la dispozitia Guvernului.

Propunerile de virari de credite bugetare trebuie sa fie insotite de justificari, detalieri si necesitati privind executia capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se disponibilizeaza si, respectiv a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza prevederile bugetare.

Lunar, ordonatorii principali de credite au obligatia de a transmite Ministerul Finantelor Publice, situatia virarilor de credite aprobate.

Pentru bugetele locale, virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de consiliul local, judetean si Consiliul general al Municipiului Bucuresti, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor.

Virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, sunt in competenta fiecarui ordonator de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor si serviciilor publice subordonate.

Propunerile de virari de credite trebuie insotite de justificari, detalieri si necesitati privind executia, pana la finele anului bugetar, a capitalului si subdiviziunii clasificatiei bugetare, de la care se disponibilizeaza si respectiv, a capitalului si subdiviziunii clasificatiei bugetare, la care se suplimenteaza prevederile bugetare.

Virarile de credite, in cazul bugetelor locale, se pot efectua de asemenea, incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate