Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
CREANTELE BUGETARE LA NIVELUL BUGETULUI LOCAL


CREANTELE BUGETARE LA NIVELUL BUGETULUI LOCAL


CREANTELE  BUGETARE LA NIVELUL BUGETULUI LOCAL

1 CREANTELE  BUGETARE-CONSIDERATII GENERALE, COLECTARE SI STINGERE

Activitatea de colectare a creantelor bugetare consta in exercitarea functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetare si a creantelor debitorului reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la buget.

Stingerea creantelor bugetare se realizeaza prin plata voluntara efectuata de debitor, prin executare silita ori prin alte modalitati intreprinse de catre creditorul bugetar.Stingerea obligatiei bugetare prin executare silita reprezinta o procedura extraordinara de realizare a creantelor bugetare, care se aplica atat agentilor economici cat si persoanelor fizice.

Constituie obiect al executarii silite, creantele bugetare provenind din impozite, taxe, contributii, amenzi si alte venituri bugetare, precum si accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere.

Procedura executarii silite poate fi declansata daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- existenta titlului de creanta bugetara din care sa rezulte obligatia de plata a contribuabilului;

- creanta bugetara sa fie exigibila, adica sa fie expirat termenul legal de plata fara ca suma sa fie achitata;

- platitorul sa fie instiintat cu privire la suma datorata si la termenul de plata.

Titlul de creanta este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata privind creantele bugetare, intocmit de organele de specialitate sau de persoanele imputernicite astfel:

a) documentul de impunere pentru obligatiile bugetare provenite din impozite, taxe si contributii emis de organele de specialitate pe baza declaratiilor depuse de contribuabili, privind materia impozabila;

b) declaratia sau documentul intocmit de platitor prin care declara impozitul, taxa, contributia ori alte venituri bugetare;

c) documentul care cuprinde rezultatele controlului ulterior efectuat de organele abilitate de lege, in acest scop pentru diferentele constatate intre obligatiile de plata determinate de platitor si cele legal datorate, inclusiv dobanzile si penalitatile de intarziere;

d) procesul - verbal de constatare a contraventiei, intocmit de organul prevazut de lege, pentru obligatiile privind amenzile contraventionale;

e) dispozitivul hotararii instantei judecatoresti ori un extras certificat, in cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare;

f) procesul - verbal sau documentul prin care se stabileste suma de plata pentru obligatii bugetare, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere;

g) alte documente emise de organele competente, prin care se constata si se individualizeaza creantele bugetare.

Daca debitorul nu si-a platit obligatiile la bugetul local ori acestea nu au fost stinse in alt mod, organul de executare ii va transmite o instiintare de plata prin care i se notifica acestuia suma datorata.

In termen de 15 zile de la data comunicarii instiintarii de plata, debitorul urmeaza sa isi plateasca obligatiile restante sau sa faca dovada stingerii ascestora.

Instiintarea de plata este act premergator executarii silite.

2. EXECUTAREA CREANTELOR BUGETULUI LOCAL - COMPETENTE ALE ORGANELOR DE EXECUTARE

Sunt denumite organe de executare, organele proprii ale creditorilor bugetari locali, sau alte organe ale administratiei publice locale, acestea fiind abilitate sa efectueze procedura de executere silita.

Persoanele din cadrul organelor de executare abilitate sa efectueze procedura de executare silita, sunt denumite executori bugetari locali.

Executorul bugetar local este imputernicit in fata debitorului sau tertilor prin legitimatie si delegatia semnata de conducatorul compartimentului de specialitate.

Organul de executare coordonator, in cazul debitorilor solidari, este cel in a carui raza de competenta isi are domiciliul sau sediul ori este luat in evidenta fiscala debitorul despre care exista indicii ca detine mai multe venituri sau bunuri urmaribile.

Organele de executare au obligatia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau a sediului debitorului, precum si a bunurilor si veniturilor urmaribile ale acestuia.

Daca debitorul nu este gasit la domiciliu sau la sediul cunoscut, organul de executie este obligat sa solicite organelor de politie sa faca cercetari, precum si sa ceara relatii de la Oficiul registrului comertului ori de la orice alta persoana fizica sau juridica ori de la alte organe competente, in scopul stabilirii locului unde se afla debitorul.

In exercitarea atributiilor ce le revin, executorii bugetari locali pot:

- sa intre in orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridica, in scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, sa analizeze evidenta contabila a debitorului in scopul identificarii tertilor care datoreaza sau detin venituri ori bunuri ale debitorului;

- sa intre in toate incaperile in care se gasesc bunuri sau valori ale debitorului persoana fizica;

- sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului;

- sa intre in incaperile ce prezinta domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtamantul acestuia, in caz de refuz, organul de executare va cere autorizatia instantei judecatoresti;

In absenta debitorului sau in cazul refuzului acestuia, executorul bugetar local poate sa patrunda in incaperile acestuia in prezenta politiei, jandarmeriei sau altui agent al fortei publice.

Pentru fiecare debitor aflat in executare silita se dechide un dosar de executare care cuprinde toate documentele incheiate in cadrul procedurii de executare silita.

EXECUTAREA SILITA A CREANTELOR BUGETARE; MODALITATI SI PROCEDURI

1. Executarea silita incepe prin comunicarea unei somatii in care i se notifica debitorului ca are obligatia sa efectueze plata sumelor datorate in termen de 15 zile sau sa faca dovada stingerii obligatiei la bugetul local.

Somatia cuprinde:

- organul de executare emitent;

- datele de identificare a debitorului;

- data emiterii;

- numarul dosarului de executare;

- suma pentru care se incepe executarea silita;

- termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca obligatia prevazuta;

- indicarea consecintelor nerespectarii acesteia;

- semnatura si stampila organului de executare.

Somatia este obligatorie si se comunica debitorului dupa cum urmeaza:

a) prin posta, la domiciliul sau sediul debitorului cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;

b) prin executorii bugetari locali;

c) prin prezentarea celui somat si primirea somatiei de catre acesta sub semnatura;

d) comunicarea prin publicarea unui anunt in cotidiene locale, centrale sau in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, in cazul in care debitorul refuza primirea somatiei sau se constata lipsa oricarei persoane la domiciliul sau sediul social declarat al acestora.

2. Executarea silita se efectueaza numai in temeiul unui titlu executoriu emis de organul de organul de executare.

Titlul executoriu este actul emis in cuprinsul caruia s-a inscris creanta bugetului si contine:

-antetul organului emitent;

-numele si prenumele sau denumirea debitorului; codul numeric personal sau codul unic de inregistrare;

-domiciliul sau sediul debitorului;

- numarul de rol nominal unic, cat si orice alte date de identificare;

-cuantumul si natura sumelor datorate si neachitate;

-temeiul legal al puterii executarii a titlului;

-data intocmirii titlului executoriu;

-stampila si semnatura organului de executare.

Titlurile executorii emise de alte organe competente care privesc creantele bugetare locale, se transmit in cel mult 30 de zile calendaristice de la emitere spre executare silita.

Organele de executare vor folosi succesiv sau concomitent oricare dintre modalitatile de executare silita prevazute in OG 92/2003.

Aceste modalitati sunt:

1. Executarea silita prin poprire:

- sunt supuse executarii silite prin proprie, orice sume urmaribile reprezentand venituri banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale;

- sumele ce reprezinta venituri ale debitorului, persoana fizica, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, ajutoarele sau indemnizatiile cu destinatie speciala sunt supuse urmaririi;

- poprirea asupra veniturilor debitorilor, persoane fizice sau juridice, se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa care va fi trimisa tertului poprit impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu, va fi instiintat despre infiintarea popririi;

- dupa infiintarea porpirii tertul poprit este obligat sa faca de indata retinerile prevazute de lege si sa vireze sumele retinute in contul bugetar indicat de organul de executare local;

- dupa comunicarea somatiei si a titlului executoriu, o copie certificata de pe acest titlu va fi trimisa la banca unde se afla deschis contul debitorului; despre aceasta masura va fi instiintat si debitorul;

- daca debitorul face plata in termenul prevazut in somatie, organul de executare va instiinta de indata in scris bancile pentru sistarea totala sau partiala a indisponibilizarilor conturilor si retinerilor; 

- daca tertul poprit instiinteaza organul de executare ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit, instanta judecatoreasca va pronunta mentinerea sau desfiintarea popririi;

- pe baza hotararii de mentinere a poprii, care constituie titlu executoriu, organul de executare silita poate incepe executarea silita a tertului poprit.

2. Executarea silita a bunurilor mobile

Executarea silita a bunurilor mobile ale debitorului se face prin sechestrarea si valorificarea acestora, in temeiul unui titlu executoriu.

In cazul debitorului persoana fizica, nu pot fi supuse executarii silite, fiind necesare vietii si muncii acestuia, precum si familiei sale:

- bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala, cele stric necesare execitarii profesiei, inclusiv cele necesare desfasurarii activitatii agricole;

- bunurile stric necesare uzului personal sau casnic, precum si obiectele de cult religios;

- alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, pana la noua recolta;

- combustibilul necesar pentru incalzit si prepararea hranei;

- obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate ingrijirii persoanelor bolnave;

- alte bunuri declarate neurmaribile, prin alte dispozitii legale.

Bunurile debitorului, persoana fizica, necesare activitatii de comert nu sunt exceptate de la executare silita.

Aplicarea sechestrului se face de executorul bugetar local si se incheie cu un proces - verbal de sechestru.

Procesul - verbal cuprinde:

-denumirea organului de executare;

-indicarea locului si orei;

-numele si prenumele executorului bugetar local, numarul legitimatiei si al delegatiei;

-numarul dosarului de executare;

-data si numarul de inregistrare a somatiei si titlul executoriu in baza caruia se face executarea silita;

-temeiul legal in baza caruia se face executarea silita;

-sumele datorate;

-numele,   prenumele si domiciliul debitorului sau denumirea debitorului;

-numele, prenumele si domiciliul altor persoane care sunt de fata;

-descrierea bunurilor mobile sechestrate si indicarea valorii estimative a fiecaruia;

-mentiunea ca evaluarea se va face inaintea inceperii procedurii de valorificare;

-mentiunea facuta de debitor privind existenta sau inexistenta unui drept de gaj, ipoteca;

-numele,   prenumele si adresa persoanei careia i s-au lasat bunurile;

-locurile de depozitare a acestora;

-mentiunea ca, in cazul in care in termen de 15 zile de la data incheierii procesului - verbal de sechestru debitorul nu plateste obligatiile bugetare locale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate.

Daca se constata ca bunurile nu se gasesc la locul mentionat in procesul - verbal de sechestru sau au fost substituite sau degradate, executorul incheie un proces - verbal de constatare.

3. Executarea silita a bunurilor imobile

Sunt aplicabile in cazul in care executarea silita se face pentru stingerea creantelor bugetare locale rezultate din savarsirea de infractiuni, precum si in cazurile stabilirii raspunderii asociatilor si/sau administratorilor societatilor comerciale debitoare.

Pentru bunurile imobile sechestrate, organul de executare va solicita de indata Biroului de carte funciara efectuarea inscriptiei ipotecare.

La intocmirea procesului - verbal de sechestru si in tot cursul executarii silite, organul de executare poate numi un administrator - sechestru.

Administrator - sechestru poate fi numit creditorul, debitorul sau alta persoana fizica sau juridica.

Administratorul - sechestru va consemna veniturile incasate la unitatile abilitate si va depune recipisa la organul de executare.

Dupa primirea procesului - verbal de sechestru, debitorul poate solicita organului de executare, in termen de 15 zile de la comunicare, sa ii aprobe ca plata integrala a obligatiei la bugetul local, inclusiv cheltuielile de executare, sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. De la data aprobarii cererii debitorului, executarea silita inceputa asupra bunului imobil se suspenda.

Pentru motive temeinice, organul de executare poate relua executarea silita imobiliara inainte de expirarea celor 6 luni.

4. Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini

Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini se efectueaza in conformitate cu prevederile OG 92/2003, privind bunurile imobile.

Organul de executare va hotari, dupa caz, valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor, asa cum sunt prinse in radacini sau dupa ce vor fi culese.

5. Executarea silita a unui ansamblu de bunuri

Bunurile mobile si/sau imobile proprietate a debitorului pot fi valorificate in ansamblu daca organul de executare apreciaza ca astfel acestea pot fi vandute mai rapid ori in conditii mai avantajoase.

Pentru executarea silita a bunurilor, organul de executare va proceda la sechestrarea acestora potrivit O.G. 92/2003.

VALORIFICAREA  BUNURILOR MOBILE SI IMOBILE

Se poate proceda la valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile si/sau imobile prin:

a) intelegerea partilor;

b) vanzare directa;

c) vanzare la licitatie;

d) vanzare in regim de consignatie, numai in cazul bunurilor mobile;

e) alte modalitati admise de lege.

Vanzarea se face numai dupa indeplinirea termenului de 15 zile, fara efectuarea altor formalitati.

Valorificarea bunurilor se face de debitor, cu acordul organului de executare. Debitorul este obligat sa prezinte in scris organului de executare propunerile ce i s-au facut, indicand numele si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta va achita pretul.

Organul de executare va comunica aprobarea, indicand termenul si contul bugetar in care pretul bunului va fi virat de cumparator.

Valorificarea bunurilor prin vanzare directa se poate realiza in cazul in care, inaintea inceperii procedurii de valorificare prin licitatie ori pe parcursul acesteia sau dupa finalizarea ei, daca bunul nu a fost vandut, o persoana ofera cel putin pretul de evaluare.

Vanzarea directa se realizeaza prin incheierea unui proces - verbal care constituie titlu de proprietate.

Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie, organul de executare este obligat sa efectueze publicitatea vanzarii cu cel putin 10 zile inainte. Publicitatea se face prin afisarea anuntului privind vanzarea la sediul organului de executare, al primariei, la locul vanzarii, pe imobilul scos la vanzare, prin anunturi intr-un cotidian national de larga circulatie, un cotidian local,   precum si alte modalitati prevazute de lege.

Anuntul privind vanzarea cuprinde urmatoarele:

-denumirea  si sediul organului de executare;

-numarul dosarului;

-numele si domiciliul, respectiv denumirea si sediul debitorului;

- bunurile care se ofera spre vanzare;

-pretul de evacuare ori de pornire a licitatiei;

-data, ora si locul vanzarii;

-invitatia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bunului scos la licitatie sa instiinteze despre aceasta;

-invitatia pentru toti cei interesati sa participe la licitatie sa se prezinte la termenul de vanzare;

-mentiunea ca ofertantii trebuie sa depuna o taxa de participare de 10% din pretul de pornire al licitatiei;

-data afisarii anuntului;

-semnatura executorului bugetar si stampila organului de executare.

Pentru participarea la licitatie, ofertantii depun, cu cel putin inainte cu o zi de data licitatiei, urmatoarele documente:

-oferta de cumparare;

-dovada depunerii taxei de participare;

-imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

-pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe registrul unic de inregistrare;

-pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

-pentru persoanele fizice de nationalitate romana, copie dupa actul de identitate;

-pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport.

Pretul de pornire a licitatiei este pretul de evaluare, diminuat cu 10% pentru prima licitatie, cu 30% pentru a doua si cu 50% pentru a treia.

La prezentarea unui singur licitant, comisia poate sa il declare adjudecatar, daca acesta ofera cel putin pretul de pornire al licitatiei.

In termen de 5 zile de la data intocmirii procesului - verbal, organul de executare va dispune in scris restituirea taxei de participare celor care au depus ofertele si nu au fost declarati adjudecatari.

Daca la prima licitatie nu s-a obtinut pretul de pornire sau nu s-a prezentat ofertanti, se va fixa un alt termen de licitatie in cel mult 30 de zile, pentru cea de -a doua licitatie. Daca si in acest caz nu s-a obtinut pretul de pornire sau nu s-a prezentat ofertanti, se va fixa un alt termen de licitatie in cel mult 30 de zile, pentru cea de -a treia licitatie. Pentru fiecare termen de licitatie se va face o noua publicitate a vanzarii.

Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul (diminuat cu taxa de participare de 10%), imediat sau prin decontare bancara in cel mult 15 zile de la data adjudecarii.

In cazul vanzarii bunurilor imobile, organul de executare va incheia un proces - verbal de adjudecare, care constituie titlu de proprietate pentru imobilul transmis.

Procesul - verbal va cuprinde:

-denumirea si sediu organului de executare;

-numarul dosarului de executare;

-numarul si data procesului - verbal de desfasurare a licitatiei;

-numele, domiciliul, respectiv denumirea si sediul, debitorului si cumparatorului, codul numeric;

-personal sau codul unic de inregistrare a debitorului si cumparatorului;

-pretul la care s-a adjudecat bunul, modalitatea de plata;

-datele de identificare a bunului;

-mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate si poate fi inscris la Cartea funciara;

-semnatura executorului bugetar si stampila organului de executare;

-semnatura cumparatorului sau a reprezentantului sau legal.

In cazul vanzarii bunurilor mobile, dupa plata pretului, se intocmeste un proces - verbal de adjudecare, care va constitui titlu de avere.

Procesul - verbal va cuprinde:

-denumirea si sediu organului de executare;

-numarul dosarului de executare;

-numarul si data procesului - verbal de desfasurare a licitatiei;

-numele, domiciliul, respectiv denumirea si sediul, debitorului si cumparatorului, codul numeric -personal sau codul unic de inregistrare a debitorului si cumparatorului;

-pretul la care s-a adjudecat bunul, modalitatea de plata;

-datele de identificare a bunului;

-mentiunea ca acest document constituie titlu de proprietate;

-semnatura executorului bugetar si stampila organului de executare;

-semnatura cumparatorului sau a reprezentantului sau legal.

In tot cursul executarii silite asupra bunurilor imobile ale debitorului persoana juridica, obligatiile fata de bugetul local pot fi stinse, la cererea debitorului si cu aprobarea consiliului local sau judetean, prin trecerea in proprietate publica a unitatii administrativ - teritoriale a bunurilor imobile supuse executarii silite.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate