Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
DOCUMENTATIA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA


DOCUMENTATIA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA


DOCUMENTATIA PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 

1. Consideratii generale

3. Fisa de date a achizitie publiceFisa de date a achizitiei cuprinde informatii si instructiuni privind:autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail - persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;adresa de unde se poate achizitiona, descarca documentatia de atribuirea activitatea autoritatii contractante;faptul ca se achizitioneaza in numele altei autoritati (daca este cazul);modul de obtinerea de clarificari si alte informatii;solutionarea litigiilor;Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-mail;obiectul contractului de achizitie publica si durata acestuia;modul in care se va finaliza procedura;dupa caz, acordul-cadru, durata acestuia, numar de operatori, valoarea minima si maxima a unui contract subsecvent;existenta loturilor si modul de abordare;acceptarea/ neacceptarea de oferte alternative;codul CPV;cantitatea produselor;despre garantii;termene de valabilitatea ofertei;procedura aplicata si daca aceasta are ca etapa finala licitatia electronica;cerintele minime de calificare precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, daca sunt solicitate;

data limita de depunere (ora/zi/luna/an), locul de depunere si ce alte formalitati trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;informatii privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare; informatii privind modul de elaborare si prezentare a ofertei

informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire.

Modelul de Fisa de date este prevazut in Formularul nr. 9 "Fisa de date a achizitiei".

  • 4. Caietul de sarcini/Documentatia descriptiva

Caietul de sarcini reprezinta punctul de pornire al elaborarii documentatiei de atribuire.

Caietul de sarcini se intocmeste de catre autoritatea contractanta pentru licitatia deschisa, licitatia restransa, cerere de oferta prin compartimentul intern specializat sau prin specialisti (consultanti) angajati in acest scop, cu respectarea prevederilor legale referitoare la concurenta si conflictul de interese.

Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare autoritatii contractante.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

Specificatiile tehnice sunt, in general, acele:cerinte, prescriptii, caracteristici tehnice cu ajutorul carora sunt descrise produsele, serviciile sau lucrarile.

Specificatiile tehnice trebuie sa permita accesul liber si egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa contina elemente care sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta.

Nota: Atunci cand este posibil, specificatiile tehnice se definesc in asa fel incat sa corespunda necesitatilor sau exigentelor oricarui utilizator, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati.

Specificatiile tehnice definesc, dupa caz:caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta;cerinte privind impactul asupra mediului inconjurator, siguranta in exploatare; dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare si instructiuni de utilizare produs, tehnologii si metode de productie; sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

In cazul contractelor pentru lucrari, specificatiile tehnice pot face referire si la:prescriptii de proiectare si de calcul a costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau

la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a tehnicilor, procedeelor si metodelor de executie

orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari generale sau specifice, in legatura cu lucrarile finalizate si cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrari.

Specificatiile tehnice se definesc:fie, prin referire, de regula, in urmatoarea ordine, la:

-standarde nationale care adopta standarde europene, omologari tehnice europene,

-standarde internationale,alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene;alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor.

Orice astfel de referire trebuie sa fie insotita de mentiunea "sau echivalent" fie, prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, care pot include si caracteristici de mediu;

Daca specificatiile tehnice se definesc prin referire la performante si/sau cerinte functionale, atunci acestea trebuie sa fie suficient de precis descrise astfel incat sa permita operatorilor economici determinarea obiectului contractului, iar autoritatii contractante sa atribuie contractul respectiv.

fie, prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, sustinute prin referirea la standarde, omologari tehnice, specificatii tehnice comune, ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu nivelul de performata si/sau cerinte functionale solicitate; fie, combinat, respectiv, pentru anumite caracteristici prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale si pentru alte caracteristici prin referirea la standarde sau omologari tehnice.

Daca specificatiile tehnice se definesc prin referirea la standarde sau omologari tehnice, atunci nici o oferta nu poate fi respinsa pe motiv ca propunerea tehnica nu este conforma cu specificatiile precizate, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea sa tehnica satisface intr-o maniera echivalenta cerintele autoritatii contractante.

Daca specificatiile tehnice sunt definite prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale, atunci nici o oferta nu poate fi respinsa, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat ca propunerea sa tehnica asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale solicitate deoarece sunt conforme cu :

a) un standard national care adopta un standard european;

b) o omologare tehnica europeana;

c) o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;

d) un standard international;

e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.

Nota: Un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate poate fi considerat:dosarul tehnic al producatorului, sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut cum ar fi: un laborator neutru de incercari si calibrare, sau un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile.

Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Daca se solicita indeplinirea anumitor caracteristici de mediu, atunci se pot utiliza, integral sau partial, specificatii definite prin: "etichete ecologice" europene, "etichete ecologice" (multi-nationale), orice alte "etichete ecologice", si numai daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:specificatiile sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a caror furnizare/prestare reprezinta obiectul contractului de achizitie publica;cerintele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze stiintifice;"eticheta ecologica" a fost adoptata printr-o procedura specifica care a permis implicarea tuturor partilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producatori, distribuitori, organizatii de mediu;"eticheta ecologica" este accesibila sau disponibila oricarei persoane interesate.

Nota: Caietul de sarcini poate contine precizarea ca produsele sau serviciile oferite care detin o anumita "eticheta ecologica" sunt considerate ca indeplinesc implicit specificatiile tehnice solicitate.

O propunere tehnica nu poate fi considerata ca fiind neconforma, pentru singurul motiv ca produsele sau serviciile ofertate nu detin "eticheta ecologica" solicitata, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat ca acestea corespund specificatiilor tehnice solicitate.

Este interzis a se defini in caietul de sarcini specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse.

O astfel de referire este permisa in mod exceptional in situatia in care o descriere suficient de precisa si inteligibila a obiectului contractului nu este posibila si trebuie sa fie insotita de mentiunea "sau echivalent".

Documentatia descriptiva

Documentatia descriptiva tine loc de caiet de sarcini in cazul aplicarii procedurilor de negociere si dialog competitiv.

Documentatia descriptiva contine:o descriere a necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor autoritatii contractante, orice alte informatii pe baza carora se va derula dialogul pentru identificarea solutiilor viabile, in cazul dialogului competitiv, daca s-a hotarat astfel, primele care vor fi acordate participantilor la dialog,posibilitatea de a realiza dialogul sau negocierea in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii discutate sau propuneri de oferte.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate