Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
PROCEDURA GENERALA DE CONTROL PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR


PROCEDURA GENERALA DE CONTROL PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR


Anexa la numarul 1112/ IG /2005

Ordinul IG al IGSU nr. 1112 /IG /2005

PROCEDURA GENERALA DE CONTROL

PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

PG-IP 001

Capitolul I

1. Dispozitii generale

Art. 1 Controlul este o forma principala a activitatii de prevenire a incendiilor prin care se verifica, in principal:

a)      pe timpul proiectariirespectarea prevederilor actelor normative, reglementarilor tehnice, prescriptiilor si standardelor in vigoare in domeniu la proiectarea constructiilor si instalatiilor.

b)     pe timpul executarii obiectivului de investitie:

conformitatea masurilor de aparare impotriva incendiilor la obiective de investitii, stabilite in documentatiile tehnice de executie, dispozitiile de santier, precum si a masurilor prevazute in procesul verbal de control anterior, rapoartele de expertiza etc. cu cele realizate pe teren.

respectarea reglementarilor privind apararea impotriva incendiilor la organizarile de santier si pe timpul executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

c)      pe timpul exploatarii constructiilor si instalatiilor de la operatori economici, institutii si localitati

modul de organizare a apararii impotriva incendiilor la operatori economici, institutii si localitati si stadiul solutionarii neregulilor constatate si inscrise in documentul anterior de control;

controlul privind respectarea si aplicarea prevederilor normative specifice;

verificarea modului de intretinere si exploatare a instalatiilor de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor;

verificarea existentei rezervei de substante de stingere si a rezervei de apa de incendiu;

verificarea din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor a modului de intretinere si exploatare a instalatiilor utilitare (electrice, sanitare, termice, gaze, etc.);

d)     pe timpul postutilizarii:

respectarea prevederilor actelor normative si reglementarilor tehnice in vigoare la dezafectarea constructiilor si instalatiilor, conform atributiilor stabilite.

Art.2. La controalele pe timpul proiectarii si executarii constructiilor si instalatiilor aferente acestora se folosesc si Instructiunile privind efectuarea controlului tehnic de specialitate referitor la securitatea la incendiu in domeniul proiectarii, executarii si receptiei constructiilor si instalatiilor aferente, aprobate prin ordin al Inspectorului General.

Art.3. Activitatile desfasurate pe timpul controlului au urmatoarele obiective principale:

A. RESPECTAREA LEGALITATII prin:

-verificarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor;

- identificarea din timp a unor nereguli in domeniul apararii impotriva incendiilor, care in anumite conditii ar conduce la incendii sau explozii.

B. INFORMAREA inspectoratelor teritoriale pentru situatii de urgenta si a conducerilor operatorilor economici/institutiilor/autoritatilor locale prin:

- identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale;

- constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii intre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate;

- cunoasterea operatorilor economici/institutiilor la care protectia impotriva incendiilor se asigura prin instalatii speciale de stingere si/sau care au in dotare autospeciale de interventie;

- cunoasterea gradului de pregatire al personalului in domeniul apararii impotriva incendiilor.

C. EDUCATIONAL prin:

- instruirea personalului prin prezentarea unor teme specifice, filme sau aplicatii;

- constatarea contraventiilor prevazute de actele normative in vigoare si aplicarea sanctiunilor contraventionale persoanelor fizice si juridice vinovate de savarsirea acestora.

Art.4 (l) Se recomanda acordarea prioritatii pentru planificarea si executarea controalelor in institutii, amenajari, spatii publice si la operatori economici care desfasoara activitati care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

(2) La planificarea controalelor se urmareste cuprinderea, intr-o perioada stabilita de seful serviciului prevenirea incendiilor din inspectoratul teritorial pentru situatii de urgenta, tinand seama de criteriile din Regulamentul de planificare, organizare, pregatire, desfasurare si evaluare a activitatii de prevenire - denumit in continuare Regulament - a tuturor constructiilor/ instalatiilor/amenajarilor existente in zona de competenta, evitand controlarea in fiecare an a acelorasi obiective sau a unor obiective fara probleme deosebite pe linia apararii impotriva incendiilor.

(3) La obiectivele in care se constata nereguli majore privind apararea impotriva incendiilor se intensifica periodicitatea controalelor.

(4) Pe timpul controlului de fond se organizeaza, dupa caz, exercitii de evacuare, prioritar la institutii publice.

CAPITOLUL II

Pregatirea controlului

Art.5 Se efectueaza premergator controlului si presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

A. PENTRU CONTROLUL EXECUTAT LA UN OPERATOR ECONOMIC / INSTITUTIE

a)      Studierea legislatiei si reglementarilor specifice in domeniu. Inspectorul studiaza prevederile legale si actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor specifica domeniului de activitate controlat. In acest scop, la nivel local, se urmareste asigurarea, cel putin, a unui set complet de acte normative.

b)      Studiul dosarului de obiectiv. Se face in scopul cunoasterii de catre inspector a tuturor caracteristicilor si riscurilor specifice operatorului economic/institutiei si insusirii normelor de protectie a muncii specifice. In acest sens, se studiaza aspectele referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor caracteristice proceselor tehnologice specifice domeniului de activitate controlat, proprietatile fizico-chimice ale substantelor utilizate pentru cunoasterea pericolelor potentiale si masurilor specifice de prevenire a producerii unor incidente, accidente tehnologice, incendii, etc.

Dosarul de obiectiv contine procesele verbale si notele de control, planuri de proiectare, general si pe nivele, ale constructiei/instalatiei/amenajarii, fisa de obiectiv din anexa nr. 10 la Regulament, precum si alte informatii stabilite de seful serviciului prevenirea incendiilor din inspectoratele teritoriale pentru situatii de urgenta.

Daca la obiectivul respectiv nu exista un dosar al acestuia (este pentru prima data cand se inspecteaza), inspectorul poate studia norme si reglementari specifice domeniului de activitate ce urmeaza a fi controlat. In afara dosarului de obiectiv se pot utiliza orientativ informatii de pe Internet si alte materiale documentare (reviste de specialitate, pliante informative, prospecte).

c)       Studiul documentelor de control anterioare. Inspectorul studiaza si analizeaza documentele de control intocmite cu ocazia activitatilor preventive desfasurate anterior in scopul monitorizarii stadiului de remediere al deficientelor mentionate pe baza masurilor stabilite.

d)      Alegerea procedurii de control si tipizatelor necesare. in functie de tipul de control (tematic, de fond), domeniul de activitate al obiectivului controlat si stadiul in care se afla obiectivul (proiectare, executie, exploatare, postutilizare) inspectorul isi procura tipizatele necesare (proces-verbal de control, nota de control, proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor).

e)       Studierea situatiei operative specifice. Inspectorul se informeaza asupra evolutiei situatiei operative din zona de competenta la operatorii economici/institutiile cu acelasi specific cu cel controlat.

f)       intocmirea unor materiale documentare/informative privind nereguli constatate in domeniul apararii impotriva incendiilor pe timpul controalelor efectuate pe categorii de obiective, in vederea desfasurarii unor activitati de informare a salariatilor operatorului economic/institutiei.

g)      stabilirea scopurilor controlului. Inspectorul isi stabileste obiectivele controlului urmarind, in principal, inlaturarea cauzelor si/sau imprejurarilor potential generatoare de incendii si asigurarea conditiilor de interventie in caz de incendiu.

B. PENTRU CONTROLUL EXECUTAT LA O LOCALITATE

a)      Studierea legislatiei si reglementarilor specifice in domeniu. Inspectorul studiaza prevederile legale si actele normative care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor specifica tipurilor de risc ale localitatii.

b)      Studiul dosarului de obiectiv. Se face in scopul cunoasterii de catre inspector a tuturor caracteristicilor si riscurilor specifice localitatii. Dosarul de obiectiv contine procesele verbale si notele de control, planurile de proiectare ale constructiilor /instalatiilor /amenajarilor care apartin administratiei publice locale, fisa localitatii din anexa nr. 15 la Regulament, fisele obiectivelor din subordinea administratiei publice locale, precum si alte informatii stabilite de seful serviciului prevenirea incendiilor din inspectoratele teritoriale pentru situatii de urgenta.

c)       Studiul documentelor de control anterioare. Inspectorul studiaza si analizeaza documentele de control intocmite cu ocazia activitatilor preventive desfasurate anterior in scopul monitorizarii stadiului de remediere al deficientelor mentionate pe baza masurilor stabilite.

d)      Alegerea procedurii de control si tipizatelor necesare. Se face in functie de tipul de control (tematic, de fond), domeniul de activitate al obiectivului controlat si stadiul in care se afla obiectivul (proiectare, executie, exploatare, postutilizare) inspectorul isi procura tipizatele necesare (proces-verbal de control, nota de control, proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor).

e)       Studierea situatiei operative specifice. Inspectorul se informeaza asupra evolutiei situatiei operative din zona de competenta Ia obiective cu acelasi specific cu cel controlat.

Art.6 Pentru asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatilor potrivit planificarii se anunta, telefonic sau in scris, cu cel putin cinci zile inainte de data planificata, reprezentantii autorizati ai operatorilor economici/institutiilor si localitatilor si se obtine acceptul acestora.

Art.7 Pregatirea controlului este un atribut al inspectorului care raspunde de indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 3.CAPITOLUL III 

Desfasurarea controlului de fond

Art. 8 (l) Pe timpul desfasurarii controlului, inspectorul executa urmatoarele activitati:

a)      inregistreaza controlul in registrul unic de control al operatorului economic, respectiv in registrul special al institutiei controlate sau al localitatii.

b)     Contacteaza conducerea institutiei/operatorului economic/localitatii. La sosirea in obiectiv, inspectorul se prezinta conducerii acesteia, declinandu-si identitatea prin prezentarea legitimatiilor de serviciu si de control si a ordinului de serviciu/misiune si informeaza asupra perioadei de control, scopului si principalelor obiective ale activitatii preventive, recomandabil si in prezenta persoanei desemnate ca participant la control din partea operatorului economic/institutiei si a cadrului tehnic p.s.i.

c)      Evalueaza calitativ documentele de p.s.i. de la sediul operatorului economic/institutiei/localitatii;

d)     Controleaza spatiile din operatorul economic/institutiei si amplasarea fata de vecinatati;

e)      Desfasoara activitati de instruire/informare a salariatilor.

(2) Modelul legitimatiei de control este prezentat in anexa nr. 1

Art.9 Pe timpul desfasurarii activitatilor prevazute la art. 8, alin. (c) si (d) se verifica, in principal, documentele de autoritate si activitatile cuprinse in anexa nr. 2.

CAPITOLUL IV

Desfasurarea controlului tematic

Art. 10  (l) Controlul tematic este actiunea prin care se verifica o latura a activitatii de prevenire sau o categorie de obiective.

(2) Pe timpul desfasurarii controlului, inspectorul executa urmatoarele activitati:

a)      inregistreaza controlul in registrul unic de control al operatorului economic, respectiv in registrul special al institutiei controlate.

b)     Contacteaza conducerea institutiei/operatorului economic. La sosirea in obiectiv, inspectorul se prezinta conducerii acesteia, declinandu-si identitatea prin prezentarea legitimatiilor de serviciu si de control si a ordinului de serviciu/misiune si informeaza scopul si principalele obiective ale activitatii preventive, recomandabil si in prezenta persoanei desemnate ca participant la control din partea operatorului economic/institutiei si a cadrului tehnic p.s.i.

c)      Controleaza modul de asigurare a activitatii de aparare impotriva incendiilor, conform elementelor cuprinse in nota de control.

d)     Desfasoara activitati de instruire/informare a salariatilor.

CAPITOLUL V

Finalizarea controlului

Art. 11 La finalizarea controlului, inspectorul:

a)  intocmeste documentul de control;

b)  inlatura operativ deficientele constatate, in masura posibilului;

c)      Constata contraventiile prevazute de actele normative in vigoare si, atunci cand este cazul, aplica sanctiunile contraventionale principale/complementare persoanelor fizice si juridice, potrivit legii;

d)     Prezinta si analizeaza continutul documentului de control cu conducerea si cadrul tehnic p.s.i. din unitatea controlata;

e)      inregistreaza documentul de control si consemneaza activitatea in registrul unic/special;

f)       Completeaza baza de date (fisa obiectivului/localitatii) existenta Ia inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta;

g)      Informeaza sau atentioneaza conducerea operatorului economic/institutiei/autoritatii publice locale asupra modului de asigurare a apararii impotriva incendiilor aflate in unitatile aflate in competenta acestora;

h) Valorifica concluziile in actiuni de informare publica;

i) Pregateste datele pentru raportarile periodice Ia Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Art. 12 (l) La completarea procesului-verbal de control se tine seama de precizarile din Regulament si de Instructiunile specifice aprobate de Inspectorul general.

(2) La completarea notei de control se vor utiliza precizarile din Regulament, respectiv din structura-cadru pentru tipizatul "nota de control' aferent diferitelor categorii de activitati.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art. 13 Inspectorul are obligatia sa monitorizeze modul de punere in practica a masurilor adoptate, urmarind daca:

a) se respecta conditiile pentru care s-a eliberat avizul/autorizatia p.s.i.;

b) au fost remediate neconformitatile care au dus la suspendarea activitatii agentului economic/institutiei publice sau care au dus la sistarea unor activitati, a lucrarilor de constructii sau oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, conform instructiunilor specifice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Art. 14 (l) Adjunctul Inspectorului Sef si seful serviciului Prevenirea Incendiilor efectueaza cel putin un control inopinat pe trimestru fiecarui inspector.

(2) Aprecierea inspectorului pe timpul controlului inopinat este utilizata la evaluarea acestuia.

Art. 15 (l) Activitatile preventive executate, se transmit lunar Ia Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, conform datelor cuprinse in aplicatia informatica P2005M.

(2) La completarea punctului IAa din anexa nr.5 se tine seama de urmatoarele precizari:

a. numarul total de controale corespunde numarului de documente de control, finalizate prin proces verbal de control sau nota de control, incheiate in luna la care se refera raportarea.;

b. controlul in care participa mai multi inspectori din cadrul serviciului prevenirea incendiilor este raportat ca un control comun;

c. controalele tematice pe domenii de activitate (constructii de turism, constructii de sanatate, constructii de invatamant, constructii de cult, etc) la care participa mai multi inspectori sunt raportate ca si controale individuale (exemplu: un control tematic la 45 de constructii de invatamant la care au participat 5 inspectori se raporteaza ca 45 de controale executate).

Anexa nr.2 la Procedura generala

DOCUMENTE DE AUTORITATE SI ACTIVITATI CE SE VERIFICA PE TIMPUL CONTROLULUI DE FOND

A. LA OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUIEI

I - La conducerea unitatii controlate:

a. preocuparea pentru apararea impotriva incendiilor, prin analize, documente intocmite;

b. modul de organizare si desfasurare a activitatii de aparare impotriva incendiilor, precum si controlul acesteia;

c. aprecierea activitatii structurii de p.s.i. existente:

d. evaluarea, monitorizarea factorilor de risc specifici, potential generatori de incendii explozii;

e. masurile luate pentru prevenirea incendiilor, inlaturarea deficientelor constatate la controalele anterioare, alocarea fondurilor pentru asigurarea apararii impotriva incendiilor;

f. modul de organizare si asigurare a interventiei in caz de incendiu;

g. probleme-deosebite cu care se confrunta.

II -Verificarea documentelor de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor:

documente de autoritate:

a. stabilirea medului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;

b. constituirea, potrivit legii, a serviciului privat pentru situatii de urgenta;

c. modul de executare a lucrarilor cu foc deschis;
d. reglementarea fumatului;

e. modul de gestionare a deseurilor, rezidurilor si a ambalajelor specifice activitatii;

f. masuri specifice din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prevazute pe timpul perioadelor caniculare sau secetoase, daca este cazul;

g. sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

h. raspunderile ce revin partilor in ceea ce priveste asigurarea apararii impotriva incendiilor pentru cazurile de concesionare, inchiriere si antrepriza, daca este cazul;

i. contractul, conventia sau alte forme prevazute de lege privind asigurarea interventiei, in caz de urgenta a fortelor specializate, precum si privind pregatirea acesteia;

j. reglementarea modului de intretinere, verificare si reparare a instalatiilor speciale de detectare, semnalizare si stingerea incendiilor din dotare.

documente specifice p.s.i. :

a. avizele si autorizatiile p.s.i., inclusiv documentatiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestora, cuprinse in opis;

b. programe, planuri sau alte documente similare cuprinzand masuri si actiuni proprii rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru imbunatatirea. capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

c. registrele pentru evidenta permiselor de lucru cu foc, a instalatiilor speciale de semnalizare si stingere a incendiilor, a exercitiilor si aplicatiilor executate si a evenimentelor produse sau la care s-a participat pentru stingere cu personalul propriu;

d. alte documente specifice (scenarii de siguranta la foc, identificarea si evaluarea riscului de incendiu, analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor, extrase din publicatii privind incendiile in domenii de activitate asemanatoare etc);

e. planurile de evacuare in caz de incendiu (pe nivel si incaperi), de depozitare a materialelor periculoase si de interventie;

f. lista privind substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitatea operatorului economic institutiei, daca este cazul;

g. zonele de pericol de explozie, daca este cazul;

h. lista cu sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare a propagarii incendiilor (pereti, plansee, etc.) pe locuri de amplasare, sisteme de ventilatie, climatizare etc;

i. modul de dotare si intretinere a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor (instalatii de detectare-semnalizare, spatii protejate, numar de linii si componente de declansare sau actionare, rezerve, instalatii de alimentare cu apa in caz de incendiu, instalatii speciale de stingere -tip, spatii protejate, numar de capete de refulare, produs de stingere, rezerve, echipamente de protectie, stingatoare, instalatii de alarmare, existenta si intretinerea spatiilor exterioare destinate adunarii persoanelor in cazul evacuarii de urgenta a persoanelor, etc.)

j. graficele de intretinere si verificare pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu, precum si executarea acestor activitati de catre persoane juridice atestate;

k. alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor la constructii (cantitati de rezerva, pompe, hidranti exteriori si interiori);

l. iluminatul de siguranta (tip, spatii protejate, a doua sursa de energie electrica, daca este cazul);

m. verificarea calitatii masurilor de aparare impotriva incendiilor proprii.

n. instructiunile de aparare impotriva incendiilor/exploziilor pentru locurile de munca, instalatiile utilitare, efectuarea lucrarilor cu risc ridicat de incendiu/explozie (foc deschis, vopsire etc);

o. procedurile de instruire pe categorii de instructaje conform reglementarilor specifice privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si fisele de instruire aferente;

p. operatorii economici/institutiile care au contracte de inchiriere, locatie, etc, cu specificarea spatiilor utilizate si a domeniului de activitate, daca este cazul;

q. documentele de evaluare (certificate de conformitate, agremente tehnice, etc.) pentru mijloacele tehnice de p.s.i;

r. datele de identitate ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, inclusiv referitoare la pregatire, calificare si atestare;

s. utilajele si autospecialele de interventie din cotarea serviciului privat pentru situatii de urgenta si stocurile de produse de stingere sau neutralizatori;

t. echipamentul de protectie a personalului de interventie in functie de riscurile si efectele negative ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu;

u. exercitii si aplicatii de interventie efectuate, concluzii rezultate pe timpul acestora:

la structura de prevenire si stingere a incendiilor a. incadrarea structurii conform prevederilor legale;
b. stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor;

c. cunoasterea de personalul acesteia a atributiilor si masurilor ce le revin: d. intocmirea si respectarea graficelor de control intocmit;

e. calitatea documentelor intocmite si a controalelor proprii executate;

f. activitatile de informare analize desfasurate.

la serviciul privat pentru situatii de urgenta (in functie de atributiile inspectorului):
a. organizarea, incadrarea si dotarea conform criteriilor de performanta;

b. intocmirea si calitatea documentelor de organizare si functionare;

c. nivelul de calificare al personalului, angajat si voluntar;

d. cunoasterea atributiilor si raspunderilor de catre personalul serviciului;

e. stadiul executarii programului de pregatire;

f. respectarea programului zilnic al serviciului;

g. intretinerea si functionarea utilajelor autovehiculelor de stingere din dotare;

h. organizarea zilnica a interventiei;

i. organizarea si calitatea activitatilor de prevenire:

j. dotarea serviciului conform normei de dotare si asigurarea substantelor de stingere necesare;

k. intretinerea remizei serviciului;

1. capacitatea de interventie a serviciului reflectata prin aplicatii;

m. intretinerea si existenta echipamentelor de protectie;

n. evidenta interventiilor, aplicatiilor si concluziile de la acestea ;

o. evidenta lucrarilor cu foc deschis.

5) la sectii, ateliere, depozite, cladiri social-administrative:

organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca:

a. prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu;

b. organizarea salvarii utilizatorilor si evacuarea bunurilor;

c. afisarea planurilor de evacuare, schemelor de interventie, planurilor de depozitare dupa caz, si organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca;

d. marcarea cu indicatoare de avertizare a zonelor periculoase;

e. stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare si de alertare si cunoasterea semnalelor specifice de catre personal si fortele de interventie proprii;

f. componenta echipelor de interventie in caz de incendiu;

g. dotarea cu mijloace de p.s.i. si stabilirea necesarului de dotare;

h. gestionarea deseurilor si materialelor combustibile;

i. consemnarea lunara in registru a exercitiilor de alarmare si stingere a incendiilor.

probleme organizatorice fi tehnice:

a. cunoasterea obligatiilor si atributiilor legale;

b. calitatea instruirii personalului si a testarii anuale;

c. respectarea actelor de autoritate;

d. cunoasterea si inlaturarea riscurilor de incendiu;

e. executarea reviziilor, reparatiilor la instalatii tehnologice cu risc de incendiu;

f. modul de asigurare a compartimentarilor;

g. respectarea masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor;

h. verificarea instalatiilor utilitare care pot genera incendii (electrice, incalzire, ventilatie, etc);

i. verificarea instalatiilor de p.s.i. privind functionarea si intretinerea de catre firme atestate;

j. existenta si intretinerea instalatiilor de legare la pamant, inclusiv de paratrasnet;

k. asigurarea si intretinerea iluminatului de siguranta;

l. functionarea sistemelor de protectie, inclusiv a AMC-uri;

activitati de informare:

a. elaborarea tematicii de instruire periodica si a altor categorii de instructaj;

b. respectarea graficelor de verificari, testari si atestari;

c. intocmirea si afisarea de instructiuni specifice de p.s.i.;

d. modul de folosire a resurselor proprii pentru activitatea de informare a angajatilor;

e. executarea de inspector pe timpul controlului a unor actiuni de informare publica.B. LA LOCALITATE

I. La Consiliul Local al localitatii:

a. modul de organizare si desfasurare a activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ - teritoriala pe care o reprezinta;

b. instituirea de reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor corelate cu tipurile de
riscuri specifice;

c. infiintarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, regulamentul de organizare si functionare a acestuia. incadrarea cu personal, dotarea si finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare a acestuia m conditii de operativitate si eficienta;

d. constituirea Comitetului pentru situatii de urgenta si a centrului operativ;

e. asocierea, dupa caz, cu alte consilii locale si operatori economici, in baza unor contracte/conventii:

f. stabilirea taxelor special destinate finantarii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta si pentru informarea cetatenilor asupra riscurilor de incendiu si a masurilor de prevenire a incendiilor;

g. includerea in planurile de organizare, dezvoltare urbanistica si amenajare a teritoriului, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare si alimentara cu apa in caz de incendiu, precum si a cailor de acces pentru interventii in caz de urgenta publica de incendiu;

h. analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrativ- teritoriale pe care o reprezinta, precum si a masurilor de imbunatatire a acesteia.

II. La institutia primarului

a. stabilirea masurilor necesare acordarii asistentei pentru prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei;

b. organizarea controlului respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor, pe timpul adunarilor si manifestarilor publice, precum si la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii;

c. modul de aducere la cunostinta publica, a regulilor si dispozitiilor de aparare impotriva incendiilor si comportamentului de adoptat in caz de incendiu;

d. verificarea functionarii si intretineai mijloacelor de alarmare a populatiei in caz de incendiu;

e. intocmirea planului de prevenire, protectie si interventie in situatii de urgenta;

f. modul de asigurare a pregatirii profesionale, de antrenare si de perfectionare a personalului din serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, precum si elaborarea planurilor de interventie;

g. constituirea si gestionarea rezervelor de substante de stingere, echipament permanent de protectie si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie de lunga durata;

III. La operatori economici/institutii apartinand de consiliul local:

a. respectarea actelor de autoritate;

b. verificarea sistemului de organizare a apararii impotriva incendiilor;

c. verificarea masurilor anterior stabilite prin documente de control;

d. modul de asigurare a compartimentarilor;

e. verificarea instalatiilor utilitare care pot genera incendii - electrice, incalzire, ventilatie, etc;

f. verificarea instalatiilor de detectare-semnalizare - tip, spatii protejate, numar de linii si componente de declansare sau actionare, rezerve: instalatiilor de alimentare cu apa in caz   de incendiu; instalatiilor speciale de stingere - tip, spatii protejate, numar de capete de refulare, produs de stingere, rezerve, echipamente de protectie; instalatiilor de alarmare)

g. existenta si intretinerea instalatiilor de legare la pamant, inclusiv de paratrasnet;

h. asigurarea si intretinerea iluminatului de siguranta;

i. respectarea masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor;

j. calitatea instruirii personalului si a testarii anuale;

k. marcarea cu indicatoare de avertizare a zonelor periculoase, daca este cazul, precum si a cailor de evacuare;

1. afisarea planurilor de evacuare, a schemelor de interventie, a planurilor de depozitare dupa caz, si organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca;

m. existenta, starea si adecvarea stingatoarelor din dotare si a altor mijloace de stingere; verificarea de catre firme atestate;

n. componenta echipelor de interventie si salvare in caz de incendiu;

o. organizarea salvarii utilizatorilor si evacuarea bunurilor.

IV. La cadrul tehnic p.s.i/persoana cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul apararii impotriva incendiilor

verificarea actelor de autoritate

a. componenta grupelor de prevenire a incendiilor si a sectoarelor de competenta a acestora;

b. evidenta constructiilor si instalatiilor tehnologice ale domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;

c. reglementarea modului ce executare a lucrarilor cu foc deschis; reglementarea fumatului in spatiile institutiilor;

d. reglementarea modului de gestionare a deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor; masurile speciale pentru perioadele caniculare si secetoase, daca este cazul;

e. sistemul de masuri tehnice si organizatorice referitoare la instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

f. asigurarea conditiilor specifice pentru efectuarea transportului rutier al marfurilor periculoase pe teritoriul localitatii, potrivit atributiilor legale;

g. contractul cu alte servicii voluntare pentru situatii de urgenta;

h. organizarea alarmarii populatiei in caz de incendiu.

verificarea elementelor specifice de aparare impotriva incendiilor:

a. datele de identitate ale personalului din serviciul voluntar pentru situatii de urgenta;

b. operatorii economici/institutiile cu care primaria a incheiat contracte de inchiriere, cu specificarea obiectului de activitate;

c. alimentarea localitatii cu apa pentru stingerea incendiilor (rezervoare, pompe, retele de hidranti, rampe de alimentare cu apa, amenajate la rauri si lacuri);

d. sistemul de anuntare si alarmare in caz de incendiu;

e. zilele in care se organizeaza activitati traditionale;

f. zonele in care interventia se poate realiza numai prin dispozitive de la distanta, din cauza spatiilor inguste, drumurilor in panta, caselor izolate, etc:

g. fisele de incendiu pentru evenimentele la care serviciile publice profesioniste pentru situatii de urgenta nu au participau

h. aplicatiile si exercitiile de interventie desfasurate cu serviciul voluntar pentru situatii de urgenta;

i. utilajele si/sau vehiculele de interventie din dotare si stocurile de agenti de stingere;

j. echipamentul de protectie a personalului de interventie;

k. procedurile ce instruire pe categorii de instructaj specific;

1. planul de raspuns al serviciului de urgenta voluntar, avizat de inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta;

m. avizele sau autorizatiile obtinute pentru constructiile si instalatiile tehnologice si alte amenajari din patrimoniul propriu;

n. notele de activitati preventive organizate si desfasurate in cadrul localitatii.

V. La serviciul voluntar pentru situarii de urgenta (in functie de atributiile inspectorului):

a. organizare, incadrare si cotare conform criteriilor minime de performanta;

b. regulamentul de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta

c. calitatea, calificarea personalului angajat si voluntar;

d. cunoasterea atributiilor si raspunderilor personalului incadrat in serviciile voluntare pentru situatii de urgenta;

e. respectarea programului zilnic al serviciului;

f. organizarea zilnica a interventie;

g. intretinerea spatiilor proprii (remize);

h. evidenta interventiilor si aplicatiilor si concluziile la acestea;

i. existenta documentelor de conducere a activitatii (planurile sau schitele localitatilor din sectorul de competenta, gradul de intretinere a utilajelor din dotare, programul de pregatire pe luni, teme, exercitii cu personalul serviciului).Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate