Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
PLAN DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR


PLAN DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR


GUVERNUL ROMANIEI

INSTITUTIA PREFECTULUI

JUDETUL SUCEAVAPLAN

DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Organizarea activitatilor de prevenire si stingere a incendiilor din cadrul Institutiei Prefectului -Judetului Suceava

Se asigura prin

stabilirea obligatiilor personalului Institutiei Prefectului;

intocmirea planului de aparare impotriva incendiilor;

stabilirea atributiilor si raspunderilor ce revin intregului personal din Institutia Prefectului-Judetului Suceava, pe linia prevenirii si stingerii incendiilor;

organizarea prevenirii si stingerii incendiilor la locurile de munca si a modului de evacuare a personalului

defasurarea activitatilor de instruire-educare si informare, pentru cunoasterea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor.

In conformitate cu prevederile art 14,litera a din O.G.R.nr 60/1997,aprobata prin Legea nr.212/1997, si art. 19 din Legea nr. 307/2006 privind apararea imporiva incendiilor, a fost numita urmatoarea comisie tehnica de prevenire si stingerea incendiilor;

-Presedinte: MITITELU GHEORGHE

-Membrii: LONGHER CAZIMIR

IENCEANU IONEL

OBLIGATIILE COMISIEI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

- intocmeste, completeaza si actualizeaza planul de aparare impotriva incendiilor;

-controleaza semestrial si ori de cate ori este nevoie respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a celor specifice in toate sectoarele de activitate;

- urmareste indeplinirea la termen si de calitate a masurilor de prevenire a incendiilor, stabilite prin planul de aparare prin ordine sau dispozitii, asigurand conditiile necesare acestui scop;

- participa la instruirea periodica a personalului unitatii pe linia prevenirii si stingerii incendiilor si asigura modul practic de actiune in caz de incendiu, avarie, explozie sau alte evenimente;

-stabileste potrivit normelor, dotarea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor in toate spatiile unitatii;

-urmareste mentinerea in permanenta stare de functionare a tuturor mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor

- emite in baza imputernicirii date de conducatorul institusiei ,, PERMISUL DE LUCRU

CU FOC'' , asigura instruirea specifica a personalului care executa lucrarile respective si controleaza respectarea interdictiei privind fumatul;

- ia masuri de inlaturare imediata a starilor de pericol si a cauzelor de incendiu constatate, raportand operativ conducatorului institusiei situatia respectiva;

- propune masuri de recompensare sau de sanctionare a personalului din unitate pe linie P.S.I.;

- indeplineste orice alte sarcini si masuri de prevenire si stingere a incendiilor stabilite de conducatorul institutiei.

METODOLOGIA DE LUCRU

In baza prevederilor actelor normative care reglementeza acesta activitate si a situatiei concrete din birou, garaje, magazii, intocmeste si reactualizeza, anual,planul de aparare impotriva incendiilor care se aproba de conducatorul institutiei.

Personalul desemnat sa indrume si sa controleze activitatea de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa ia urmatoarele masuri

-efectuiaza actiunile si intocmesc materialele specifice pentru instruirea in domeniu prevenirii si stingerii incendiilor;

- intocmesc tematica si graficile de instruire

-stabilesc temele specifice de protectie impotriva incendiilor ce se includ in cadrul pregatirii de instruire;

-difuzeza materialul privind respectarea masurilor de prevenire a incendiilor;

-consemneza intr-un registru , pe baza de semnatura,controalele efectuate pe linia prevenirii incendiilor.

Pentru asigurarea dotarii cu materiale ,substante si echipamente de protectie ,precum si pentru intretinerea acestotra ,se vorasigura urmptoarele masuri:

-inventarierea tuturor sistemelor de prevenire si stingere a incendiilor existente;

-includerea in planul de aprovizionare a necesarului de materiale , corespunzator prevederilor normative in vigoare;

-stabilesc modul de verificare si reincarcare a stingatoarelor;

-verifica periodic starea de intretinere si functionare a mijloacelor destinate prevenirii si stingerii incendiilor.

Pentru executarea controlului respectarii normelor si al indeplinirii masurilor stabilite, se vor executa urmatoarele activitati:

ofiterul informeaza despre scopul contolului , trasmite masurile de prevenire sistingere a incendiului;

-verifica periodic ,prin exercitii, capacitetea de actionare a personalului biroului garajului ,etc.

In scopul organizarii masurilor de prevenire si stingerea a incendiilor pe locuri de munca, se vor avea in vedere:

-studierea de catre toti lucratorii, a ordinelor si masurilor stabilite pentru prevenirea incendiilor;

-afisarea planurilor de evacuare a bunurilor materiale;

-instruirea personalului ,institu]iei ,compartimentului biroului.

Pentru organizarea si executarea unui exercitiu se procedeaza astfel:

-se verifica in ce masura s-a executat exercitiul anterior si se allege o alta ipoteza in care se va executa noul exercitiu;

-se pune in situatie personalul, pe locuri de munca, ce deservesc activitatea acestuia;

-urmareste prevenirea accidentelor de munca ;

- efectuiaza aprecierea exercitiului care se va consemna in registrul de evaluari .

Analiza activitatii de prevenire si stingere a incendiilor au la baza urmatoarele;

-stadiul relizarii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite prin "Planul de aparare" si a celor revizuite de controalele periodice;

- stadiul respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare cu mijloace de interventie , echipament de protectie si substante chimice;

- masuri ce trebuie luate pentru inbunatatirea activitatii de aparare impotriva incendiilor si pentru inlaturare a neajunsurilor

INSTRUCTAJE

Insructajele de prevenire si stingerea a incendiilor se consemneaza sub semnatura in fisa individuala de instructaj si cuprind urmatoarele forme :

-instructajul introductiv general ,care se executa obligatoriu la incadrarea in munca a personalului , transferarea sau detasarea personalului din alte unitati,

-instructajul specific locului de munca care se face de catre compartimentului la angajare,schimbarea aparaturii si mijloacelor de lucru.

instructajul periodic, lunar ,trimestrial sau anual care se face de seful de compartiment cu toate categoriile de personal,

instructajul pentru persoanele din alte unitati care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii,

-instructajul pentru lucrarile cu pericol de incdndiu sau exployie se executa cu angrenate in operatiunile respective.

Cu prilejul verificarilor anuale se executa testarea teoretica si practica tuturor categoriilor de personal asupra cunoasterii normelor ,sarcinilor si regulilor de prevenire si stinger a incendiilor,iar de rezultatul obtinut se va tine seama la aprecierile anuale.

LISTA CU PUNCTELE VULNERABILE LA INCENDIU

Garaje auto

Birouri

Centrala pentru incalzit

Arhive

LISTA CU LOCURILE AMENAJATE PENTRU FUMAT

Fumoar - camera 17

Locul de repaus ( la garaje)

LISTA CU LOCURILE IN CARE ESTE INTERZIS FUMATUL

Garaje auto

Holur

Birouri

Centrala

Arhive

MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Platoul si caile de acces din institutie se vor intretine astfel sa permita in caz de  incendiu:

- evacuarea nestingherita a personalului si bunurilor materiale;

- accesul si interventia personalului si autovehiculelor de pompieri, in orice anotimp, ziua si noaptea spre fiecare cladire din incinta;

-se interzice depozitarea materialelor infamabile in birouri, magazii de la subsolul institutiei, garaje , centrala termica, oficiu alimentar ,arhiva, etc.

- caile de acces pe timp de iarna vor fi curatate de zapada , gheata sau polei;

- se interzice folosirea focului deschis in locurile care prezintza pericol de incendii

-arhive

-mijloace de transport

-garaje

-centrala

In cazul care este necesar lucrul cu foc deschis se va elibera obligatoriu PERMISUL DE LUCRU CU FOC, care se intocmeste in doua exemplare din care unul (primul) la organul competent iar cel de-al doilea la seful formatiunii de lucru.

Inaintea inceperii lucrului cu foc deschis se vor lua urmatoarele masuri:

-pregatirea locului de munca prin indepartarea prealabila a materialelor comsuptibile la cel putin 10 metri.

-raportarea conducatorului institutiei;

-aerisirea incaperilor. 

FUMATUL

se practica numai in locurile amenajate in acest scop prevazute cu: vas de apa, scrumiere

ladite cu nisip si marcate cu inscriptia ,,LOC PENTRU FUMAT";

- se interzice depunerea in scrumiere a deseurilor de materiale combustibile ( hartie, textile);

- se interzice golirea scrumuierelor peste materiale comsubtibile.

MASURI PENTRU SEZONUL RECE

- toate instalatiile vor fi protejate impotriva inghetului;

- verificarea periodica a aparatelor de masura;

- verificarea si revizuirea instalatiilor de incalzire.

MARCAJE SI INSCRIPTII

- instalatiile electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitive vor avea inscriptionat acest lucru;

- instalatia electrica va fi de calitate si cu legaturi sigure.

INDICATOARE DE VENTILATIE

Indicatoarele de interzicere a fumatului si focului deschis se vor monta la:

- garaje auto,

- depozite ( magazii)

- arhive

- incaperi unde se afla oameni.

INDICATOARE DE INFORMARE

- numerele de telefon a companiei de pompieri;

- tablourile electrice.

Toate aceste norme vor fi de tip S.T.A.S. 297/1 si 297/2.

NORME DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

PREVEDERI GENERALE

Pe timpul utilizarii instalatiilor se va asigura buna functionare a utilajelor, aparatelor si echipamentelor respective prin verificarea inaintea darii in exploatare si prin inlaturarea imediata a defectiunilor controlate, care pot crea pericol de incendiu sau reduc eficienta acestora in functionare.

Toate instalatiile si echipamentele se vor folosi numai in conformitate cu instructiunile de folosire.

Nu se admit improvizatii.

Verificarea, intretinerea, revizuirea si repararea instalatiilor se va realiza numai cu personal specializat destinat sa execute operatiunile respective.

Se interzice mentinerea in functiune a intrerupatoarelor a caror conditii de functionare in regim de siguranta sunt altele.

STINGEREA INCENDIILOR

Toate instalatiile si mijloacele fixe sau mobile trebuie mentinute in stare perfecta de functionare.

Defectiunile constatate se vor raporta imediat conducerii institutiei care va lua imediat masuri de remediere.

Utilajele si materialele din dotare se mentin permanent in stare de functionare .

- se asigura permanent accesul la sursa de apa

- sursele de apa vor fi protejate impotriva incendiilor;

- mijloacele centrale de stingere a incendiilor ( stingatoare, hidranti, ) trebuie sa fie permanent in stare de functionare, amplasate in locuri vizibile usor accesibile, la indemina personalului care le foloseste,

- se interzice amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor in locuri in care pot fi cuprinse de incendiu imediat dupa izbucnirea acestuia,

- incarcatura stingatoarelor se verifica periodic, conform instructiunilor fabricantului, pe stingatoare sau etichete se marcheaza data verificarii, cine a executato si tipul incarcaturii;

- se interzice utilizarea de stingatoare deteriorate, corodate, fara supapa de siguranta sau cu incarcatura necorespunzatoare.

Substantele purverulente din stingatoare nu trebuie sa fie pietrificate.

Buteliile cu gaze inerte comprimate de la stingatoare trebuie sa fie incarcate in permanenta si inchise, iar ventilele acestora trebuie sa fie sigilate.

Nisipul destinat pentru stingerea incendiilor trebuie sa nu fie umed sau sa nu contina materiale cu dimensiuni mai mari ( pietris ).

Mijloacele de protectie a personalului pe timpul interventiei la incendii trebuie sa fie in stare de utilizare si sa asigure securitatea celor care le folosesc.

Pentru asigurarea evacuarii personalului din birouri sali de sedinte sau alte incaperi aglomerate se vor respecta urmatoarele reguli:

Intocmirea planurilor de evacuare pentru fiecare spatiu si afisarea pe traseele comune de

circulatie;

Mentinerea descuiata a usilor pe toate traseele de evacuare, acestea trebuind sa se deschida la simpla apasare pe maner;

Asigurarea functionarii permanente a iluminatului de siguranta;

Desemnarea responsabililor care sa asigure organizarea si supravegherea persoanelor pe timpul evacuarii si pentru evacuarea bunurilor materiale.

TABLOURILE ELECTRICE

Se amplaseaza in locurile accesibile personalului de specialitate si se va evita blocarea acestora.

Sigurantele de la panourile electrice vor fi calibrate si dimensionate conform normelor in vi.goare,

Se interzice inlocuirea fuzibililor arse cu fir de lita, staniol.

INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT

La instalatiile de iluminat si forta se va urmari permanent ca acestea sa fie complete.

Racordarea de noi consumatori se va face in stricta conformitate cu limitele pentru care a fost prevazuta instalatia.

Se interzice folosirea instalatiilor improvizate.

Se interzice folosirea abajururilor de hartie pe corpuri de iluminat.

La terminarea programului de lucru se verifica toate aparatele si se scot de sub tensiune, cu exceptia corpurilor de iluminat de siguranta.

Instalatia de paratrasnet se verifica conform normelor specifice

Este interzisa folosirea intrerupatoarelor, comutatoarelor, dozelor, in stare defecta, sau cu capace sparte, incomplete, in cazul demontarii instalatiei,conductorii electrici se izoleaza la capete.

DEPOZITE SI MAGAZII

Se organizeaza si se amenajeaza la nivele inferioare respectand normativele, instructiunile si prescriptiile tehnice specifice care reglementeaza activitatea de depozitare si manipulare a diferitelor categorii de materiale.

Depozitarea materialelor si a substantelor solide, lichide si gaze se face in raport de natura, forma, dimensiunea, modul de ambalare si proprietati fizico chimice ale acestora precum si de compatibilitatea la utilizarea substantelor de stingere.

In interiorul spatiilor de depozitare a marfurilor, materialelor se vor pastra in permanenta ordinea ti curatenia

Toate deseurile provenite din ambalaje vor fi adunate imediat si evacuate in locurile amenajate conform ordinelor in vigoare.

Toate geamurile de la demisol vor avea gratii de fier si plase de sarma rezistente pentru a impiedica patrunderea resturilor de tigari sau chibriturilor aruncate din neglijenta sau cu intentie.

In magazii se interzice:

lasarea deschisa a magaziilor in lipsa persoanelor de deservire al acestora, precum si accesul persoanelor straine;

pastrarea lichidelor inflamabile si a materialelor destinate curateniei;

folosirea resourilor si radiatoarelor electrice, precum si a lampilor electrice defecte sau neasigurate cu globuri de sticla si arzatoare de protectie;

fumatul si utilizarea focului deschis;

compartimentarea spatiilor de depozitare prin despartituri improvizate din ambalaje sau materiale combustibile;

instalatiile de iluminat si incalzit vor fi executate si intretinute astfel incat sa nu constituie surse de incendiu sau explozie;

respectarea distantelor fata de sursele de caldura si iluminare;explozive;

terminarea programului se deconecteaza toata instalatia electrica.

GARAJE

Autovehiculele se vor parca numai in spatiile destinate acestui scop, astfel incit, sa se asigure evacuarea rapida in caz de incendiu.

In acest sens se vor lua masuri de marcarea spatiului fiecarui autovehicul.

Pentru evacuarea rapida a autovehiculelor la garaj se va intocmi si afisa planul de evacuare cu indicarea precisa a operatiunilor de efectuat in stabilirea utilajelor ce se folosesc in acest sens:

un rand de chei de contact ale autovehiculelor vor fi pastrate la ofiter de serviciu,

se interzice parcarea autovehiculelor pe caile de acces si evacuare;

in garaj se interzice fumatul sau folosirea focului deschis sub orice forma, in zona respectiva amplasandu-se indicatoare de securitate cu aceste interdictii;

materialele textile utilizate la operatiunile de intretinere imbibate cu ulei, unsori se colecteaza in cutii metalice prevazute cu capace si se vor evacua in afara incaperii de lucru;

se interzice amenajarea de magazii, birouri sau dormitoare in incinta garajului precum si intretinerea masinilor in interiorul garajului .

La plecarea in cursa a autovehiculelor se verifica din punct de vedere al stingerii incendiilor:

starea tehnica;

instalatia de alimentare;

instalatia de aprindere; 

carburatia;

starea stingatoarelor, luandu - se masuri de remediere a defectiunilor.

Se interzice:

alimentarea carburatorului cu benzina, folosind mijloace improvizate;

se interzice transportul buteliilor cu gaze lichefiate in interiorul autoturismelor ,

se interzice depozitarea in garaj a recipientilor de carbid, vopsele, diluanti alte materiale combustibile;

lucrarile de sudura la autovehicule se vor executa numai dupa inlaturarea scurgerilor de lichide combustibile si curatirea pieselor, deseurile combustibile provenite din reparatii la autovehicule vor fi evacuate zilnic din garaj.

IN CAZ DE INCENDIU SE VA ACTIONA ASTFEL

interventia cu spuma, pulberi, gaze inerte, apa, in functie de materialele care ard;

evacuarea autovehiculelor si a materialelor combustibile conform planului de stabilit in acest sens ,

racirea cu apa a autovehiculelor, elementelor de constructie, celorlalte materiale din apropierea focarelor,

protejarea personalului de interventie impotriva temperaturii, fumului si a gazelor.

MIJLOACE DE TRANSPORT

Sunt permise in circulatie numai autovehiculele la care s-au luat toate masurile pentru prevenirea producerii incendiilor si care au in dotare mijloace initiale de stingere corespunzatoare si in stare de functionare.

toate autovehiculele trebuie sa corespunda din punct de vedere al P.S.I.;

sistemul de alimentare sa fie in deplina stare de functionare

sa nu prezinte scurgeri de combustibili;

conductele sa fie bine fixate,

rezervorul sa fie cu capacul bine fixat si incuiat;

instalatia electrica sa fie in stare perfecta de functionare;

releele de tensiune sa fie reglate si izolate;

sigurantele fuzibile sa fie bine utilizate si originale;

bateria de acumulatori sa fie bine fixata,

se interzice lasarea bumbacului sau altor lavete imbibate cu produse petroliere pe bateria de acumulatori;

- sa nu existe scule deasupra bateriei de acumulatori sau in compartimentul acesteia;

se interzice montarea bateriei de acumulatori in caroseria autovehiculelor;

teava de esapament sa fie in stare buna de functionare;

la alimentarea cu combustibili a rezervoarelor vor fi utilizate palnii cu cot adecvate pentru a evita scurgerea lichidului

se interzice folosirea canistrelor din plastic pentru alimentarea cu benzina.

ANUNTAREA, ALARMAREA SI SEMNALIZAREA INCENDIILOR

Pentru anuntarea incendiilor se vor instala mijloace de semnalizare acustica care sa asigure mobilizarea intregului personal in caz de necesitate.

Se va asigura posibilitatea de anuntare in cel mai scurt timp a celei mai apropiate subunitati de pompieri militari.  Personalul unitatii va fi periodic instruit pentru a cunoaste mijloacele de alarma si semnalizare in caz de incendiu.

INTOCMIT

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate