Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
Organizarea prevenirii si stingerii incendiilor in obiective si localitati


Organizarea prevenirii si stingerii incendiilor in obiective si localitati


Organizarea prevenirii si stingerii incendiilor in obiective si localitati


Apararea avutiei nationale impotriva incendiilor constituie o indatorire patriotica a tuturor cetatenilor patriei noastre, fiecare avand obligatia de a respecta cu strictete masurile de prevenire a incendiilor, in sectorul sau de activitate.

Viata oamenilor, valorile materiale si spirituale ale societati trebuie pazite de furia flacarilor .

De la inceput trebuie intales a esential in indeplinirea obligatiilor ce revin organizatiilor socealiste, celorlaltepersoane juridice, precum si tuturor oamenilor muncii pe linia apararii impotriva incendiilor, este activitatea de prevenire. Acest scop il urmareste cu prisosinta continutul Decretului nr. 232/1974, privind prevenirea si stingerea incendiilor republicat in anul 1978, care creaza de astfel cadrul juridic corespunzator pentru desfasurarea intregii activitati de prevenire si stingere a incendiilor in Romania.Potrivit prevederilor Decretului nr. 232/1974 "Persoanele fizice raspund de respectarea masurilor de prevenire a incendiilor si au obligatia, atunci cand iau cunostinta de existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii sau in caz de incendii sa anunte de indata pompierii si sa intervina la stingerea incendiilor. Aducerea la indeplinirea acestor obligatii de catre toti cetatenii vor face imposibila existenta multor neregului in obiective si localtati, care de multe ori duc la producerea de insemnate pagube materiale economiei nationale si bunurilor personale ale cetatenilor.

In aceasta directie, un rol deosebit revine comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor. La baza constituirii lor trebuie sa stea anumite principii si cerinte stabilite sa duca la imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere de catre cei chemati sa o desfasoare. Comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor se infiinteaza in toate centralele industriale si unitatile asimilate acestora, trusturile, grupurile de santiere, inteprinderile, santierele, spatiilr de utilaj, transport si bazele de aprovizionare si desfacere, precum si la localitati de care conducatorii organizatiilor socialiste respective si de comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare.

Cand nevoile impun, comisiile tehnice de prevenire si stingerea incendiilor se pot constitui si in alte organizatii economice si institutii de stat, insa cu acordul unitatilor militare de pompieri.

In principiu, din randul comisiilor tehnice se recomanda sa faca parte cadre de conducere specialisti si tehnicieni cu experienta, care prin functiile si cunostiintele lor, au posibilitatea sa contribuie efectiv la rezolvarea problemelor pe care le ridica prevenirea si stingerea incendiilor in obiectivul sau localitatea respectiva. Pentru un obiectiv industrial este indicat ca din comisia tehnica sa faca parte sefii serviciilor (programare, pregatire si urmarile a productiei, planificare-dezvoltare, organizare, productia si protectia muncii, aprovizionarea, transporturi, depozite, contabilitate etc. ) si sectiile de baza (mecano-energetic, productie).

La constituirea comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor trebuie avut in vedere faptul ca in componenta ei sa intre toti acei factori care pot sa-si aduca contributia la ridicarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe o treapta superioara. Ca presedinte al comisiei tehnice este indicat sa fie directorul adjunct tehnic si de productie (inginerul sef), iar ca secretar, o persoana competenta, de regula un inginer principal.

Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit actelor normative in vigoare are urmatoarele obligatii principale:

1) Intocmeste planul de aparare impotriva incendiilor al organizatiei socialiste din cadrul careia functioneaza. Acest document trebuie conceput si realizat cu multa atentie pentru a constitui un document de organizare a activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, cu mare eficienta.

In principiu un asemenea plan cuprinde doua parti principale:

Prima parte se refera, in esenta la prevenirea incendiilor si cuprinde: dispozitia (in cazul localitatilor decizia de constituire a comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor; obligatiile comisiei tehnice si metodologia de lucru; masurile de aparare impotriva incendiilor specifice obiectivului (localitatii) respective.

In cadrul "obligatiilor comisiilor tehnice" este recomandanbil ca, in functie de specificul obiectivului si localitatii sa se individualizeze pentru fiecare specialist din comisia tehnica sarcinile principale pe care trebuie sa le aduca la indeplinire, strans legate de activitatea lor profesionala si care sa asigure inlaturarea pericolului si cauzelor de incendii.

Ca "masuri de aparare impotriva incendiilor", ce se includ in planul de aparare se pot cita activitati ca:

- organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locul de munca, care va fi tratata separat, avand o mare impotanta in asigurarea securitatii obiectivelor impotriva incendiilor;

- inlaturarea cauzelor de incendiu la instalatiile tehnologice, instalatiile electrice, de ventilatie si incalzire, de descarcare a electricitatii statice ca si la cladirile de productie, de depozitare sau cu alte destinatii;

- desfasurarea de activitati instructiv - educative care sa duca la prevenirea incendiilor, ca expuneri, instructaje, fotomontaje, filme, articole la presa uzinala sau de specialitate etc. ;

- pregatirea temeinica a formatiei civile de pompieri in raport de specificul fiecarui obiectiv, pe baza planurilor tematice elaborate de fiecare minister tutelar. Se va pune accentul pe teme cu continut tehnic, privind prevenirea si stingerea incendiilor pe instructaje, exercitii si aplicatii de prevenire, formatiile avand obligatie regulamentara controlul respectarii de prevenire si stingere a incendiilor la unitatile militare socialiste in cadrul carora functioneaza si luarea de masuri pentru inlaturarea operativa a neregulilor constatate;

- stabilirea necesarului, procurarea si asigurarea intretinerii in stare de functionare a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor. La obiectivele industriale se va urmari buna functionare a instalatiilor automate si manuale de semnalizare a incendiilor de stingere, a mijloacelor initiale de interventie, existenta in cantitati suficiente a substantelor de stingere (apa, spumant, bioxid de carbon, pulberi stingatoare etc. ). Formatia trebuie sa aiba in dotare masini si utilaje corespunzatoare, in permanenta stare de functionare, echipament de protectie etc.

Cea de a doua parte a planului de aparare se referea la problema de stingerea incendiilor si cuprinde:

- dispozitia (decizia) de organizare si incadrare a formatiei civile de pompieri;

- ipotezele de stingere pentru formatia civila de pompieri (la obiectivele unde exista un intocmit plan unic de interventie, din aceasta se extrag ipotezele stabilite pentru formatia care se completeaza cu altele, in scopul asigurarii in bune conditii a primei interventii.

De asemenea, se vor elabora ipoteze pentru caz de avarie in situatii complexe (incendii, calamitati naturale sau catastrofe), precum si pentru doua incendii izbucnite simultan pe teritoriul organizatiei socialiste.

In cadrul ipotezelor de stingere se vor include formatiile si obiectivele care intervin in sprijin in cazul unui incendiu, fortele cu care se coopereaza (formatii de garzi patriotice, formatii civile de ALA, detasamente de pregatire a tineretului), modul de alarmare a formatiei proprii si a celor ce urmeaza a fi chemate in sprijin.

De asemenea, se va elabora si include, planul de evacuare a oamenilor si bunurilor materiale. Planul de aparare impotriva incendiilor se intocmeste anual si se complecteaza ori de cate ori este nevoie, in special dupa controalele executate de comisiile tehnice sau de organele militare de pompieri.

2) Dau indicatii sau stabilesc pe baza propunerilor sefilor de ateliere, de sectii, depozite, indatoririle personalului in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor pe locurile de munca. De fapt aceasta obligatie revine conducatorilor organizatiilor socialiste si a celorlalte persoane juridice. Masurile care le vor stabili trebuie sa asigure aplicarea regulilor regimului general si specifice de prevenire, la toate locurile de munca, la masini, la utilaje, aparate, instalatii, procese tehnologice, precum si prima interventie la stingerea oricaror inceputuri de incendii, de catre personalul existente.

Tinand seama de marea importanta a asigurarii activitatii de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca si a eficientei ei in asigurarea securitatii impotriva incendiilor, este necesar sa se dea cateva date mai pe larg, cu privire la aceasta organizare.

In aceasta idee serviciul de munca se asigura de fiecare muncitor, tehnician, inginer si functionar, conform instructiunilor elaborate pentru prevenirea incendiilor pentru fiecare obiectiv in parte. In schimburile in care in unitate nu se lucreaza sau se lucreaza cu personal redus, serviciul permanent se asigura de catre personalul muncitor (ofiterul) de serviciu, stabilit de catre conducerea obiectivului. Aceste instructiuni intocmite de comisia tehnica pentru locurile de munca, trebuie sa cuprinda: masuri de prevenire si stingere a incendiilor de ordin general (regim general), care trebuie respectate pe intreg teritoriul obiectivului; masuri de prevenire si stingere specifice locului de munca respectiv. Aceste instructiuni se semneaza de presedintele comisiei tehnice si se aproba de conducatorul unitatii, dupa care se afiseaza in sectii, ateliere, depozite, laboratoare etc.

Desigur, punerea lor in practica duce la inlaturarea cauzelor de incendiu, la desfasurarea unei interventii prompte si eficace in cazul in care incendiul totusi se produce. Pentru aceasta se impune ca fiecarui muncitor sa i se faca, in acest scop, o pregatire corespunzatoare, inca de la angajare. Aceasta trebuie sa constea in instruirea asupra regulilor generale de prevenire si stingere a incendiilor si a celor specifice sectiei atelierului in care muncitorii sau personalul muncitor isi vor desfasura activitatea. Instructajul se face de catre presedintele comisiei tehnice sau de un alt membru al acesteia. Periodic, insa, cel putin odata pe luna, sefii de sectie, ateliere sau depozite, continua pregatirea personalului muncitor din subordine, in care scop organizeaza instructaje in cadrul carora se vor prelucra reguli generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor, se vor efectua exercitii practice de folosire a mijloacelor initiale existente in dotare (stingatoare, galeti, lopeti etc. ).

Pentru a se asigura interventia in bune conditii in cazul izbucnirii unei eventual incendiu, se vor organiza echipe de prima interventie, (persoanele se nominalizeaza) pe schimburi care constau in: un sef de echipa (seful locului de munca) si un numar de membrii.

Aceasta echipa are urmatoarele sarcini: anunta formatia civila de pompieri si sefii ierarhici, in caz de incendiu; conduce operatiunile de stingere (seful echipei); salveaza persoanele aflate in pericol si evacueaza bunurile materiale; intrerupe instalatia electrica, de ventilatie si de transport pneumatic; actioneaza energic pentru localizarea si lichidarea incendiului izbucnit la locul de munca cu mijloace din dotare; ia masuri de securitatea personalului si de protectie a masinilor si echipamentelor impotriva incendiilor. Tuturor membrilor echipei de prima interventie li se repartizeaza nominal sarcini concrete, cu privire la desfasurarea actiunii de stingere. Pe timpul programului de lucru, membrii echipei supravegheaza atent ca toti angajatii sa respecte regulile de prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca. De asemenea, verifica existenta si starea de functionare a utilajelor si mijloacelor de stingere a incendiilor, posibilitatile de acces la acestea, precum si caile de evacuare.

Dintre membri echipei de rezerva se numesc si responsabili c u anuntarea incendiilor. Acestea urmaresc zilnic la inceperea programuluide lucru, prezenta membrilor echipei de stingere si comunica sefului de echipa numele celor absenti.

Numarul membrilor echipei de prima interventie pe locul de munca se stabileste in functie de marimea sectiei, atelierului respectiv si de cantitatea mijloacelor de stingere.

Pentru incaperi si cladiri cu multe persoane si bunuri materiale valoroase, se intocmesc planuri de evacuare care trebuie sa cuprinda:caile de acces si de evacuare (pentru persoanelor si bunuri);locurile stabilitepentru evacuarea persoanelor si depozitarea materialelor evacuate: ordinea evacuarii; mijloacele si utilajele precum si personalul care se foloseste in acest scop, persoana (persoanele) care conduce actiunea de salvare si evacuare.

Planul de evacuare se aduce periodic la cunostinta personalului.

Printre sarcinile echipei de stingere se mai poate nota si aceea a controlului periodic al stingatoarelor de incendii si al altor mijloace initiale de stingere. De asemenea, acolo unde nu exista instalatii de stingere, urmareste si participa la verificarea functionarii acestora, precum si a legaturilor si transmisiunilor destinate alarmarii, in caz de incendiu.

La buna desfasurare a activitatilor cuprinse in organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locul de munca pot contribui si actiunile de propaganda si agitatie ca: articole la gazeta de perete, luarea de atitudini impotriva persoanelor care nu respecta regulile de prevenire si stingere, proiectii de filme si diafilme, conferinte cu tematica de prevenire si stingere etc.

Acolo unde exista formatii civile de pompieri, la respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor o contributie de seama o poate aduce serviciul de rond, cazre are ca scop: descoperirea la timp a deficientelor din sectie si de pe teritoriul obiectivului si luarea masurilor necesare pentru lichidarea obiectivului si luarea masurilor necesare pentru lichidarea acestora, inscrierea neregulilor intr-un caiet de constatari si aducerea acestora la cunostiinta sefilor de sectii, sefului formatiei (sefului de tura) si comisiei tehnice.

3) Controleaza, ori de cate ori este nevoie modul cum aplica normele, normativele si masurile de prevenire si stingere ale incendiilor, actioneaza pentru inlaturarea imediata a cauzelor de incendii si a neajunsurilor constatate si face propuneri conducerii obiectivului pentru remedierea dificultatilor, a caror rezolvare depaseste posibilitatile sale. De asemenea, urmaresc daca in cadrul temelor de proiectare se respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor, verifica ca pe timpul executarii lucrarilor noi, extinderilor si modernizarilor se tine seama de documentatia tehnica de specialitate. O grija deosebita trebuie sa acorde executarii de calitate a reparatiilor si reviizilor utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru inlaturarea pericolelor de incendiu si cauzelor de incendiu. In obiectivele in care se fabrica produse cu pericol ridicat de incendiu, contribuie la elaborarea prescriptiilor de folosire a acestora. Pe linia progresului tehnic, la obiectivele mari si cu posibilitate de cercetare, propun introducerea in planul de cercetare a unor teme de prevenire si stingere a incendiilor, care sa duca la imbunatatirea acestei activitati si se preocupa de realizarea cu posibilitati proprii de inovatii, care aplicate sa duca la inlaturarea cauzelor de incendii.

4) Verifica modul de intretinere si functionare a instalatiilor de semnalizare si stingere a incendiilor. Pentru asigurarea unor conditii optime de functionare a instalatiilor de semnalizare, comisia tehnica trebuie sa desemneze personal competent si cu calificare corespunzatoare, care sa participe, alaturi de executant la lucrarile de montare si punere in functiune, personal care apoi sa preia, prin atributiuni de serviciu sub indrumarea si controlul comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, sarcina executarii, verificarii, intretinerii si explorarii instalatiilor, iar la nevoie sa cunoasca localizarile defectelor si modul de inlaturare a acestora.

Membrii comisiilor tehnice au datoria sa actioneze energic, pentru asigurarea in bune conditii a instalatiilor de protectie impotriva incendiilor, cum sunt cele de semnalizare si stingere, de alimentare cu apa, de captare a sarcinilor electrice precum si altor instalatii si dispozitive folosite in acelasi scop (trape pentru evacuarea gazelor fierbinti, a fumului, mecanisme de autoinchidere a usilor antifoc etc. ). Pentru cresterea eficientei actiunilor intreprinse in aceasta linie, membrii comisiei tehnice pot fi organizati pe colective din care fac parte si alte persoane care isi aduc contributia la cresterea securitatii impotriva incendiilor. Un astfel de colectiv, pe langa asigurarea a unei bune functionari a instalatiilor de semnalizare si stingere a incendiilor ar putea sa isi aduca aportul si la realizarea unor instalatii, care sa asigure securitatea impotriva incendiilor in toate sectiile de productie cu pericol ridicat de incendiu si explozie.

5) Asigura lunar pregatirea tehnica si instruirea formatiilor civile de pompieri. Pentru realizarea unei bune pregatiri a formatiilor civile de pompieri, comisiile tehnice au obligatia sa asigure: prezenta la instructie a tuturor pompierilor civili incadrati pe functii prevazute pentru pompieri si a celor cu activitate obsteasca; participarea unor specialisti din componenta comisiiei tehnice din obiectivul respectiv la sedintele de pregatire a formatiunilor si predarea de catre acestia a unor teme cu subiecte tehnice privind prevenirea si stingerea incendiilor. De felul cum comisia tehnica se va preocupa de pregatirea formatiei civile de pompieri, de interesul depus in predarea temelor de specialitate va depinde calitatea activitatii pe care o va desfasura formatia obiectivului in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

6) Actioneaza pentru inlaturarea oricarui pericol de incendiu la repunerea in functiune a instalatiilor de protectie si a celor auxiliare afectate de calamitati naturale sau catastrofe, la remedierea defectiunilor ivite la instalatiile de alarmare, prevenire si stingere a incendiilor.


Structura comisiilor tehnice de prevenire a incendiilor de pe langa comitetele sau birourile executive a consiliilor populare municipale, orasenesti si comunale, trebuie sa cuprinda persoane care prin competenta si atributiile lor pot sa indrume si sa cotroleze aplicarea normelor pe intreg teritoriul administrativ al localitatii respective. Din asemenea organisme pot face parte: secretarul comitetului executiv (presedinte), directorii caminelor, ai scolilor si gradinitelor de copii, sefii formatinilor de pompieri din satele de centru si din cele apartinatoare comunei sau orasului. 2-3 reprezentanti ai comitetelor de cetateni.

Aceste comisii tehnice intocmesc planuri de aparare impotriva incendiilor, indruma, coordoneaza si controleaza aplicarea normelor, normativelor si masurilor de prevenire a incendiilor si fac propuneri comitetelor si birourilor executive pentru inlaturarea cauzelor de incendiu.

Comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor de la consiliile populare judetene sunt formate din: secretarul comitetului executiv (presedinte), sefii sectoarelor, directorul intreprinderii de industrie locala, presedintele comitetului du cultura si educatie sociala, inspectorul sef al inspectoratului scolar, seful inspectoratului silvic, presedintele uniunilor judetene ale cooperatiei mestesugarilor si cooperatiei de comnsum, specialisti si reprezentantii altor organe de directionare ce-si pot aduce contributia la apararea impotriva incendiilor. Aceste comisii au urmatoarele indatoriri: indruma, controleaza activitatea comisiilor tehnice comunale, orasenesti, municipale si comunale, sprijina organele subordonate in luarea unor masuri ce le depasesc posibilitatea, realizeaza pe plan judetean sau central o serie de mijloace de propaganda impotriva incendiilor, analizeaza stadiul prevenirii si stingerii incendiilor in localitatile din raza judetului si stabilesc masuri eficace in scopul inlaturarii lipsurilor semnalate, asigura mijloace si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor si se preocupa de limitarea propagarii incendiilor prin o serie de masuri in cadrul elaborarii planului de arhitectura si sistematizare a localitatilor.


Comisiile tehnice de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa aduca o contributie de seama la apararea obiectivelor economice si a altor organizatii impotriva incendiilor. Ele trebuie sa isi perfectioneze permanent sistemul de lucru si sa aranjeze plenar membrii sai pentru a-si indeplini sarcinile ce le revin.


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate