Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Protectia muncii


Index » business » Protectia muncii
» Organizarea apararii impotriva incendiilor si in domeniul situatiilor de urgenta


Organizarea apararii impotriva incendiilor si in domeniul situatiilor de urgenta


Organizarea apararii impotriva incendiilor si in domeniul situatiilor de urgenta


Decizie
privind modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor


Nr.___ din __.__. ____In temeiul art. 5, art.12 al. (1), (3) si (4), art. 19 pct. a) din Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu referire la obligativitatea stabilirii responsabilitatilor si a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor, precum si in conformitate cu prevederile Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor / 28.02.2007, art. 5 pct. b, in care se prevede obligativitatea organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor prin stabilirea, prin acte de autoritate, a structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,In baza statutului de organizare si functionare, , director Magazin PAN VITAN , a S.C. real,- Hypermarket Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, Nr 51 emite urmatoarea:


DECIZIE:


Art. 1 :

Prin prezenta Decizie se stabilesc responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor la S.C. real,- Hypermarket Romania SRL.


Art. 2 :

Pentru organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor este numit ..,Inspector Protectie Civila, Cadru tehnic PSI atestat, in functia de coordonator in domeniul apararii impotriva incendiilor.


Art.3 :

In lipsa , funtia si responsabilitatile acestuia vor fi preluate de .


Art. 4:

Se constituie un colectiv de angajati cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor, subordonat coordonatorului de activitate. Colectivul este constituit din urmatoarele persoane:

1.           - Sef Colectiv

2.           - Membru

3.           - Membru

4.           - Membru

Art. 5 :

Activitatea prestata de personalul salariat, numit prin prezenta Decizie, face parte din sarcinile de serviciu.


Art. 6 :

Atributiile specificate in Anexa 1 fac parte integranta din prezenta Decizie.


Art. 7 :

Structura organizatorica a apararii impotriva incendiilor este prezentata in Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta Decizie.


Art. 8 :

Prezenta Decizie va fi comunicata prin Departamentului Resurse Umane si dusa la indeplinire de catre persoanele nominalizate.


DIRECTOR MAGAZIN ,

Anexa 1
Atributiile personalului numit in structurile de aparare impotriva incendiilor


Art. 1 :


COORDONATORUL ACTIVITATII DE ApARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR este subordonat, direct si nemijlocit, Directorului de filiala, subordoneaza, la randul sau, colectivul de salariati cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor si raspunde, potrivit competentei pe care o are, de indrumarea si controlul tehnic de specialitate al intregii activitati de prevenire si stingere a incendiilor in cadrul locatiilor, avand urmatoarele atributii principale:


a- studiaza actele normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, verifica aplicarea lor in practica si face propuneri pentru completarea, reactualizarea si imbunatatirea instructiunilor proprii de aparare impotriva incendiilor;

b- studiaza pericolul de incendiu, pe care-l reprezinta instalatiile de utilizare din cadrul locatiilor, precum si masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice acestora;

c- indruma si controleaza operativitatea si modul de actionare a echipei de interventie din cadrul locatiilor;

d- indruma si controleaza activitatea echipei de interventie si intocmeste programul de instruire al acesteia;

e- executa, pe baza planificarii aprobate de Directorul de filiala, controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate locatiile din structura organizatorica a societatii, verificand respectarea normelor, normativelor si a altor prescriptii tehnice, precum si indeplinirea masurilor de protectie impotriva incendiilor si stabilind masuri pentru inlaturarea neajunsurilor si aplicarea intocmai a prevederilor legale;

f- verifica modul de intretinere si functionare a instalatiilor, aparatelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cunoasterea modului de utilizare a acestora de catre personalul incadrat in munca; tine evidenta instalatiilor, substantelor chimice si a altor mijloace de protectie impotriva incendiilor, la nivelul societatii;

g- urmareste respectarea normelor, normativelor si a altor prescriptii tehnice de prevenire si stingere a incendiilor la executarea si darea in exploatare a unor eventuale amenajari, precum si in timpul reviziilor si reparatiilor executate la constructiile si instalatiile ce prezinta pericol de incendiu, inclusiv in timpul repunerii lor in functiune;

h- acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate la inlaturarea unor stari de pericol sau la solutionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor survenite in cadrul locatiilor, precum si la executarea unor interventii la instalatiile cu pericol de incendiu in functiune; informeaza imediat conducerea societatii asupra unor stari de pericol iminent de incendiu constatate si raporteaza masurile luate;

i- participa la organizarea si desfasurarea activitatii instructiv - educative in domeniul situatiilor de urgenta si la instruirea personalului incadrat in munca, executand nemijlocit activitati de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor in ceea ce priveste respectarea normelor, precum si a concluziilor desprinse in urma unor incendii si evenimente ce au avut loc in societati similare din tara si strainatate;

j- acorda asistenta tehnica de specialitate la stabilirea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor in caz de calamitati naturale si catastrofe, precum si in timpul repunerii in functiune a instalatiilor si a sistemelor de protectie impotriva incendiilor avariate in urma acestor evenimente, urmarind realizarea masurilor stabilite;

k- participa la actiunile de stingere a incendiilor produse in cadrul locatiilor, precum si la cercetarea acestora; tine evidenta incendiilor si a altor evenimente urmate de incendii.

l- participa la analiza activitatii de prevenire si stingere a incendiilor din cadrul societatii si face propuneri pentru inlaturarea neajunsurilor si imbunatatirea acestei activitati;

m- participa la actiunile de prevenire si stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienta, consfatuiri, analize, etc), organizate de unitatea militara de pompieri sau de alte organe abilitate prin lege;

n- urmareste realizarea sau procurarea mijloacelor si a materialelor necesare desfasurarii activitatii instructiv- educative in domeniul situatiilor de urgenta, difuzarea lor pe locurile de munca, precum si modul de utilizare si de intretinere a acestora;

o- face propuneri pentru completarea si reactualizarea temelor in domeniul situatiilor de urgenta din programele de invatamant ale cursurilor de calificare, reciclare si perfectionare a personalului incadrat in munca, verifica modul in care se prezinta temele stabilite si participa la dezbaterea unor astfel de teme;

p- aplica sau face propuneri, dupa caz, potrivit prevederilor legale si competentelor stabilite, recompense sau sanctiuni pe linia prevenirii si stingerii incendiilor;

r- asigura activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmarind:

asigurarea dotarii cu mijloace de p. s. i., in conformitate cu Cap. II si Anexa 6 din Norme Generale de Aparare Impotriva incendiilor/28.02.2007 si cu celelalte acte cu caracter normativ in vigoare si sa ia masuri, in mod operativ, de inlaturare a deficientelor constatate;

evidenta mijloacelor de baza p. s. i. din dotarea societatii, controlul prin sondaj al modului de intretinere, revizie, reparare si improspatare a acestora, in vederea asigurarii bunei lor functionari si sa raporteze situatia, trimestrial, Directorului General;

cercetarile ce se efectueaza in cazul izbucnirii unui incendiu si includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace p. s. i. in actele de constatare a acestuia;

informarea conducerii societatii asupra constatarii si a masurilor luate in urma cercetarilor efectuate si sa faca propunerile necesare;

urmarirea asigurarii aprovizionarii cu mijloace tehnice de p. s. i.;

supunerea spre aprobarea conducerii societatii a proiectelor de instructiuni privind imbunatatirea activitatii de dotare cu mijloace de p. s. i.;

propunerea de sanctiuni pentru cei ce se fac vinovati de incalcarea normelor de dotare cu mijloace de p. s. i.


Art. 2 :

SEFUL COLECTIVULUI cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor indeplineste atributii privind organizarea, conducerea, coordonarea si controlul intregii activitati de aparare impotriva incendiilor.

Pentru indeplinirea obligatiilor ce-i revin, seful colectivului are urmatoarele atributii:

a.       organizeaza verificarile si controalele privind modul in care sunt respectate prevederile legale privind apararea impotriva incendiilor in cadrul locatiei in care isi desfasoara activitatea si adopta sau propune, dupa caz, coordonatorului PSI, masuri ferme pentru solutionarea deficientelor pe linie p. s. i.;

b.       organizeaza si conduce activitatea colectivului de salariati desemnati pentru punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

c.       verifica sistematic modul de indeplinire, de catre colectivul de salariati cu atributii pe linia apararii impotriva incendiilor, a obligatiilor, masurilor si sarcinilor ce le revin;

d.       elaboreaza, impreuna cu colectivul subordonat, pana la 20 ianuarie ale fiecarui an, masurile anuale de aparare impotriva incendiilor si asigura completarea si reactualizarea acestora, asigura aducerea la cunostinta factorilor interesati, a masurilor si sarcinilor stabilite;

e.       stabileste, impreuna cu coordonatorul PSI, supunand spre aprobarea Directorului de filiala, modul de organizare si desfasurare a verificarilor, intretinerilor, reviziilor si reparatiilor la instalatiile si mijloacele tehnice de protectie impotriva incendiilor din dotare si asigura instruirea de specialitate a personalului desemnat sa execute aceste lucrari tehnice;


Art. 3 :


Colectivului de LUCRATORI cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor se subordoneaza Sefului de colectiv, avand urmatoarele obligatii principale:

a.       indeplinesc, la termen si in conditii de calitate, masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite in responsabilitatea lor prin instructiuni si alte dispozitii;

b.       insotesc, in sectoarele de responsabilitate, organele care exercita indrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor, pun la dispozitia acestora datele si informatiile necesare;

c.       informeaza, (periodic sau la cerere), seful colectivului, despre stadiul activitatii de aparare impotriva incendiilor din sfera de competenta;

d.       participa la toate actiunile de pregatire de specialitate, organizate in incinta societatii;

e.       executa antrenamentul pentru utilizarea corecta a mijloacelor de prima interventie din dotare (stingatoare hidranti interiori, exteriori, etc.);

f.        participa efectiv la actiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor si bunurilor si de inlaturare a urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor.DIRECTOR MAGAZIN ,
Anexa 2
Structura organizatorica a activitatii de aparare impotriva incendiilorDirector general


Coordonator activitate PSI

Colectivul de lucratori pentru punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor

Echipe de prima interventie


Decizie
privind activitatea de instruire a salariatilor in domeniul situatiilor de urgen
ta


Nr.___ din __.__.____


In temeiul art. 8 al.1 si art. 9 - 23 din Ordinul 712/23.06.2005 privind aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta-completat si modificat prin Ordinul 786/02.09.2005, art. 19 lit. a din Legea nr. 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, precum si in baza art.17 pct. d din Cap. II, Sectiunea III a Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor/28.02.2007,

In baza statutului de organizare si functionare, , director Magazin PAN VITAN, a S.C. real,- Hypermarket Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, Nr 51 emite urmatoarea:decizie :Art 1:


Prin prezenta Decizie, se stabilesc categoriile de instructaje, in domeniul situatiilor de urgenta, precum si cerintele specifice ale acestora, dupa cum urmeaza:


A - INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL


Scopul - vizeaza dobandirea de cunostinte cu privire la:

a) sistemul de acte normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta si actele normative specifice profilului operatorului economic sau institutiei;

b) managementul situatiilor de urgenta la nivelul operatorului economic sau al institutiei;

c) mijloacele tehnice existente si planificarea resurselor pentru realizarea masurilor de protectie civila si de aparare impotriva incendiilor;

e) modul de actiune in cazul producerii unei situatii de urgenta ca urmare a manifestarii unui tip de risc existent;

f) actiunile ce trebuie intreprinse pentru limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta.


La instructajul introductiv general participa urmatoarele categorii de persoane:

a) nou-angajatii in munca, indiferent de durata sau de forma contractului de munca;

b) salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati in unitatea respectiva;

c) lucratorii sezonieri, temporari sau zilieri;

d) studentii si elevii din scoli si licee aflati in practica de specialitate.

Locul : In spatii amenajate

Persoana care efectueaza instruirea : Inspectorul de Protectie Civila/Cadru tehnic PSI (pt. Prim ajutor - medic medicina muncii)

Durata instruirii : 8 ore

Tematica : Vezi Anexa 1

La terminarea perioadei de instructaj, persoanele instruite vor fi verificate, pe baza de teste, asupra cunostintelor acumulate, pentru fiecare categorie de personal, stabilindu-se nivelul minim de cunostinte necesare.

Persoanele care nu si-au insusit nivelul minim de cunostinte, prezentate in cadrul instructajului, nu vor fi admise la locurile de munca.


B - INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCA :


Scopul - asigura salariatilor cunostintele referitoare la:

a) caracteristicile fizico-chimice ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la locul de munca;

b) conditiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale de incendiu si/sau explozie specifice locului de munca;

c) descrierea, functionarea, monitorizarea si modul de interventie la instalatiile si sistemele de siguranta ale masinilor si utilajelor de la locurile de munca, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;

d) descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie impotriva incendiilor;

e) conceptia de interventie in cazul producerii unei situatii de urgenta si continutul documentelor operative de raspuns;

f) sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgenta si realizarea masurilor de protectie civila.

Locul : In spatii amenajate

Persoana care efectueaza instruirea : Inspectorul de Protectie Civila/Cadru tehnic PSI (pt. Prim ajutor - medic medicina muncii)

Durata instruirii : 8 ore

Tematica : Vezi Anexa 1

Problemele prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca vor fi urmate de demonstratii practice.

Admiterea definitiva, la lucru, a persoanelor instruite, se va face numai dupa verificarea acestora, pe baza de teste cu privire la nivelul de insusire a cunostintelor necesare.C - INSTRUCTAJUL PERIODIC se executa cu toate categoriile de salariati.


Scopul - reimprospatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instructajul introductiv general si prin instructajul specific locului de munca. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale si a graficului de instruire, aprobate de conducere.


Locul : La locul de munca

Persoana care efectueaza instruirea : Seful locului de munca

Durata instruirii : 2 ore

Tematica : Vezi Anexa 1

Intervalele dintre doua instructaje sunt stabilite astfel:

- 1 luna pentru personalul din raioanele:Receptie marfa Food/Non Food;Intretinere/Mentenanta;Soferi;Deservent stivuitor;

- 3 luni pentru personalul din raioanele:Decoratiuni;Carne-produse din carne;Grill;Peste;Brutarie;Service fresh;

6 luni pentru personalul din raioanele:Menaj;Electrice-Radio-TV;Camping-Sport-Jucarii-Gradinarit;Unelte-Scule-Pieseauto-Bricolaj;Legume-Fructe;Confectii-Incaltaminte;Birotica-Papetarie;Detergenti-Cosmetice;Conserve-Alimente de baza;Dulciuri;Delicatese-Congelate;Textile-Tricotaje;Bauturi; Case de marcat; Supraveghere case;Service clienti; Intrare clienti;Competitie; Contabilitate; Dispo office; Securitate; Medic veterinar;IT;Biroul BTLsi Directiunea magazinului.

Instructajul periodic se va face, in mod obligatoriu, si in urmatoarele cazuri:

a) cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munca;

b) cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;

c) la reluarea activitatii dupa producerea unei situatii de urgenta;

d) cand au aparut modificari ale legislatiei specifice in domeniul situatiilor de urgenta sau modificari ale normelor si instructiunilor de protectie a muncii.

Pe timpul desfasurarii instructajului periodic, se va pune accent pe demonstratiile practice.

Verificarea persoanelor instruite, privind cunostintele insusite si deprinderile formate in timpul instructajului periodic, se va face prin sondaj, insistandu-se, de fiecare data, pentru clarificarea problemelor si eliminarea deficientelor constatate.

Anual, se efectueaza o verificare de fond, pe baza de teste tip chestionare, asupra nivelului de insusire si de cunoastere a problematicii, care a facut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnandu-se in fisa individuala de instructaj.


D - INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCRARI PERICULOASE


Scopul - vizeaza dobandirea de cunostinte necesare inainte de inceperea unor lucrari care implica existenta unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc.

Lucrarile, care fac obiectul unui astfel de instructaj, in cadrul societatii, se refera, in principal, la:

a) executarea unor operatiuni de comanda a unor instalatii sau utilaje tehnologice de importanta ori interventia asupra acestora, a caror operare gresita poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare, explozii, calamitati naturale, esecul unor servicii de utilitate publica sau a altor tipuri de risc;

b) lucrari de reparatii sau de intretinere, distrugerea unor deseuri sau reziduuri periculoase pentru viata oamenilor sau pentru mediu;

c) prelevarea de probe din recipiente sau instalatii care contin substante periculoase.


Locul : La locul de munca

Persoana care efectueaza instruirea : Seful locului de munca/Sef atelier Mentenanta.

Durata instruirii : 30 min.

Tematica : Vezi Anexa 1


Efectuarea instructajului special, pentru lucrari periculoase, se consemneaza in permisul de lucru cu foc deschis sau in fisele individuale, dupa caz.


E - INSTRUCTAJUL LA RECALIFICAREA PROFESIONALA se desfasoara cu toate categoriile de salariati care au parcurs un astfel de curs de formare profesionala, definit conform legislatiei specifice.

La stabilirea problematicii pentru instructajul de recalificare profesionala, a persoanelor care il efectueaza, a duratei necesare si a modului de verificare a insusirii cunostintelor se vor avea in vedere urmatoarele:

a) in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in acelasi loc de munca in care au lucrat si inainte de conversia profesionala, seful locului de munca va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de munca pe care le apreciaza ca sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de munca pe care le au de indeplinit;

b) in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in alt loc de munca din cadrul aceluiasi agent economic sau al aceleiasi institutii in care au fost angajate si inainte de recalificarea profesionala, inclusiv pentru cele recrutate din randul somerilor dupa formarea profesionala, se vor respecta prevederile art. 16 si urmatoarele din prezentele dispozitii generale;

c) in cazul persoanelor care isi vor desfasura activitatea in cadrul altui operator economic sau al altei institutii, acestea se considera nou-angajate si vor parcurge categoriile de instructaje prevazute de prezentele dispozitii generale.


F - INSTRUCTAJUL PENTRU PERSONALUL DIN AFARA SOCIETATII :


Scopul - instruirea persoanelor care executa temporar activitati in locurile din incinta societatii unde sunt prezenti factori de risc potential generatori de situatii de urgenta, dupa cum urmeaza:

a) personalul societatilor comerciale de constructii-montaj si instalatii;

b) personalul societatilor comerciale de reparatii, revizii, intretinere si de service;

c) personalul care efectueaza transport de materiale periculoase;

d) personalul de paza apartinand altor societati comerciale sau firme specializate;

e) vizitatori in grup de minimum 5 persoane.


Locul : In spatii amenajate

Persoana care efectueaza instruirea : Inspectorul de Protectie Civila/Cadru tehnic PSI. (pt. Prim ajutor - medic medicina muncii)

Durata instruirii : 8 ore

Tematica : La fel ca la instructajul specific locului de munca


Art. 2:

TEMATICILE OBLIGATORII, pentru diferitele categorii de instructaje mentionate la art. 1, sunt prezentate in anexa nr. 1 la prezenta Decizie.

Art. 3:

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor, specifice fiecarui loc de munca din cadrul societatii, sunt prezentate in anexa nr. 2.


Art. 4:

Anexele nr. 1si 2 fac parte integranta din prezenta Decizie.


Art. 5:

Obligatiile privind instruirea in domeniul situatiilor de urgenta a persoanelor desemnate prin prezenta Decizie fac parte din sarcinile de serviciu.


DIRECTOR MAGAZIN ,
Anexa 1 - Tematicile pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta1. INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL


TEMATICA PENTRU TOT PERSONALUL


A - LEGEA 307/12.06.2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in M. Of. nr. 633/21.06.2006:


Capitolul I  


Capitolul II


-SECTIUNEA 1

-SECTIUNEA a 6-a

-DISPOZITII GENERALE - art. 1-5;
-OBLIGATII GENERALE-art. 6-12;

-OBLIGATIILE AD-TORULUI, CONDUCATORULUI INSTITUTIEI SI SALARIATILOR : art. 19 - 22;

Capitolul V

-RASPUNDEREA JURIDICA : art. 43 - 46;B - NORMELE GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR din 28.02.2007, publicat in M. Of. nr. 216/29.03.2007:


Capitolul II

- ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR - art. 5-9; 21-36;

Capitolul Iv

- NORME GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

-Sectiunea 1

- Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor - art. 80-94;

-Sectiunea a 2-a

- Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis - art. 97-105;


-Sectiunea a 3-a

- Masuri generale de prevenirea incendiilor la exploatarea cailor de evacuare - art. 107-115;

-Sectiunea a 3-a

- Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor - art. 106;

-Sectiunea a 5-a

- Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor - art. 123-143; Anexa 6;

ANEXA 5

- MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR .


D - DISPOZITII GENERALE PRIVIND INSTRUIREA SALARIATILOR IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA, aprobate cu Ordin nr. 712/23.06.2005, publicate in M. Of. Nr. 599 din 12.07.2005 - modificate si completate prin Ordinul 786/02.09.2005 publicat in M. Of. Nr. 844/19.09.2005:CAPITOLUL I

-SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE -art. 1-5;CAPITOLUL II

-CATEGORII SI CERINTE SPECIFICE - art. 6-31;

E - ANEXA 2 LA DECIZIA NR. __/   _______ - Instructiuni interne de aparare impotriva incendiilor pentru spatiile si activitatile desfasurate in cadrul societatii :

- Cap. I si II.


2. INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCATEMATICA PENTRU TOT PERSONALUL :


A - N.G.A.I.I. (Norme Generale de Aparare Impotriva Incendiilor) / 28.02.2007 :

- Cap. II, Sectiunea 4, art. 21 - 36.B - Anexa 2 la Decizia nr. __ /________ - Instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru spatiile si activitatile desfasurate in cadrul societatii :

- Cap. III, V si VI.3. INSTRUCTAJUL PERIODIC


A - TEMATICA PENTRU PERSONALUL INSTRUIT SEMESTRIAL :LEGEA 307/12.06.2006 art. 6 si 7; art. 19 - 22.

ORD. - 712/23.06.2005 Anexa 1, art. 1 - 31.               IANUARIE

N.G.de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. II, Sectiunea 3                        Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 3, 5 - 9 (D.I. = decizie interna)

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. IV, Sectiunea 1     IULIE

LEGEA 307/12.06.2006 art. 1, 6 - 9 .
B - TEMATICA PENTRU PERSONALUL INSTRUIT TRIMESTRIAL :LEGEA 307/12.06.2006 art. 6 si 7; art. 19 - 22.

ORD. - 712/23.06.2005 Anexa 1, art. 1 - 31.               IANUARIE

N.G.de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. II, Sectiunea 3          LEGEA 307/12.06.2006 art. 22.

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. II, Sectiunea 4     APRILIE

Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 1, 2, 4 (D.I. = decizie interna)Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 3, 5 - 9 (D.I. = decizie interna)

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. IV, Sectiunea 1     IULIE

LEGEA 307/12.06.2006 art. 1, 6 - 9 .LEGEA 307/12.06.2006 art. 22.

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. IV, Sectiunea 2     OCTOMBRIE

Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 7 si 8 (D.I. = decizie interna)C - TEMATICA PENTRU PERSONALUL INSTRUIT LUNAR :LEGEA 307/12.06.2006 art. 6 si 7; art. 19 - 22.

ORD. - 712/23.06.2005 Anexa 1, art. 1 - 31.               IANUARIE

N.G.de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. II, Sectiunea 3                  LEGEA 307/12.06.2006 art. 22.

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. II, Sectiunea 4     FEBRUARIE

Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 1, 2, 4 (D.I. = decizie interna)Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 3, 5 - 9 (D.I. = decizie interna)

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. IV, Sectiunea 1     MARTIE

LEGEA 307/12.06.2006 art. 1, 6 - 9 .LEGEA 307/12.06.2006 art. 22.

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. IV, Sectiunea 2     APRILIE

Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 7 si 8 (D.I. = decizie interna)LEGEA 307/12.06.2006 art. 6 si 7; art. 19 - 22.

ORD. - 712/23.06.2005 Anexa 1, art. 1 - 31.               MAI

N.G.de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. II, Sectiunea 3                  LEGEA 307/12.06.2006 art. 22.

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. II, Sectiunea 4     IUNIE

Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 1, 2, 4 (D.I. = decizie interna)Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 3, 5 - 9 (D.I. = decizie interna)

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. IV, Sectiunea 1     IULIE

LEGEA 307/12.06.2006 art. 1, 6 - 9 .LEGEA 307/12.06.2006 art. 22.

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. IV, Sectiunea 2     AUGUST

Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 7 si 8 (D.I. = decizie interna)


LEGEA 307/12.06.2006 art. 6 si 7; art. 19 - 22.

ORD. - 712/23.06.2005 Anexa 1, art. 1 - 31.               SEPTEMBRIE

N.G.de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. II, Sectiunea 3                  LEGEA 307/12.06.2006 art. 22.

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. II, Sectiunea 4     OCTOMBRIE

Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 1, 2, 4 (D.I. = decizie interna)Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 3, 5 - 9 (D.I. = decizie interna)

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. IV, Sectiunea 1     NOIEMBRIE

LEGEA 307/12.06.2006 art. 1, 6 - 9 .LEGEA 307/12.06.2006 art. 22.

N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. IV, Sectiunea 2     DECEMBRIE

Anexa 2 la D.I. - 102 , cap. 7 si 8 (D.I. = decizie interna)


4. TEMATICA PENTRU INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCRARI PERICULOASE


N.G. de Aparare Impotriva Incendiilor - Cap. II, Sectiunea 2;

Anexa 2 la D.I. - __ , cap. 6 - 8 (D.I. = decizie interna)DIRECTOR MAGAZIN ,   Anexa 2 - Instructiuni interne de aparare impotriva incendiilor pentru spatiile si activitatile desfasurate in cadrul societatii


I. INSTRUCTIUNI INTERNE PRIVIND OBLIGATIILE GENERALE ALE LUCRATORILOR PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR


Toti lucratorii din cadrul societatii raspund de respectarea masurilor de prevenire a incendiilor si de indeplinirea obligatiilor ce le revin din prezentele instructiuni, stabilite in conformitate cu art. 19 lit. a si e Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, avand, in acest scop, urmatoarele obligatii generale:


- cunoasterea si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor (generale, pentru societate si specifice, pentru locul de munca) si a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in atributiile de serviciu si in instructiunile de functionare si utilizare a instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si a altor mijloace de protectie impotriva incendiilor din dotarea locurilor de munca, precum si indeplinirea masurilor si sarcinilor ce le-au fost incredintate;


- participarea la instructajele si actiunile instructiv- educative organizate in vederea prevenirii incendiilor si la exercitiile si aplicatiile de stingere a incendiilor, precum si de evacuare a persoanelor si a bunurilor;


- anuntarea imediata a sefilor ierahici despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii;


- respectarea, in cadrul societatii, a regulilor stabilite privind fumatul si introducerea de tigari, chibrituri, brichete, etc., in locurile in care sunt interzise, precum si a regulilor referitoare la executarea unor operatiuni sau lucrari sau la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii (sudura, foc deschis, modificari neautorizate sau improvizatii la instalatiile si aparatele electrice si de incalzire, scule necorespunzatoare, etc.);


- indeplinirea sarcinilor stabilite, atat in ceea ce priveste supravegherea permanenta a locului de munca unde functioneaza instalatii care pot produce incendii, explozii, avarii, ori alte accidente tehnice, cat si controlul periodic al functionarii acestora;


- verificarea obligatorie a locurilor de munca la inceperea si la terminarea programului de lucru, in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole si cauze de incendiu, mentinerea permanenta a curateniei si ordinii pe locurile de munca;


- intretinerea, in buna stare de utilizare, a mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor de la locul de munca si neutilizarea acestora in alte scopuri;


- respectarea regulilor de ordine interioara si de disciplina a muncii;


- anuntarea imediata a sefilor ierarhici si a pompierilor asupra incendiilor izbucnite; participarea- potrivit organizarii activitatii de prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca- la stingerea incendiilor si la evacuarea persoanelor si bunurilor, precum si la inlaturarea incendiilor, calamitatilor naturale si a catastrofelor;


- cooperarea cu lucratorii desemnati cu atributii pe linie p. s. i., atat cat ii permit cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;


acordarea ajutorului, atat cat este rational posibil, oricarui salariat, aflat intr-o situatie de pericol.


II. INSTRUCTIUNI INTERNE PRIVIND MASURI COMUNE DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR - Constructii, instalatii, echipamente, utilaje si amenajari


In incinta unitatilor si in interiorul constructiilor se organizeaza si asigura controlul si supravegherea masurilor comune si specifice de prevenire si stingere a incendiilor stabilite in norma, in scopul preintampinarii aparitiei incendiilor si limitarii consecintelor acestora.

Este interzisa depasirea nivelului riscului de incendiu si al densitatii sarcinii termice stabilite prin documentatiile tehnice de realizare a constructiilor si/ sau scenariile de siguranta la foc, aprobate. Fac exceptie cazurile prevazute de lege cand se asigura masuri compensatorii de aparare impotriva incendiilor.

Instalatiile utilitare aferente constructiilor (electrice, gaze, incalzire, ventilare, conditionare, de apa, canalizare, paratraznet, curenti slabi etc) se exploateaza potrivit reglementarilor tehnice si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor astfel incat acestea sa nu constituie surse de izbucnire a incendiilor si/ sau de propagare a focului. Periodic se verifica, reface si mentine in buna stare etansarea corespunzatoare a golurilor din jurul canalelor, conductelor sau cablurilor, la trecerea acestora prin elementele de constructie (pereti si plansee) care au rol de protectie la foc.

Executarea lucrarilor de ignifugare sau tratare cu substante termospumante se realizeaza numai de catre persoane corespunzator instruite si atestate, utilizand produse avizate de organele abilitate si dupa caz, agrementare tehnic conform legii.

Pentru reducerea riscului de incendiu, sistemele, instalatiile, dispozitivele, aparatele, masinile si utilajele cu care sunt echipate si dotate constructiile se vor utiliza, exploata si intretine in conformitate cu prevederile instructiunilor de functionare si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice acestora.

Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor, de orice categorie cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele si substantele combustibile din spatiul in care sunt utilizate, este interzisa.

Pe timpul exploatarii instalatiilor aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice sunt interzise:

- utilizarea necorespunzatoare a sistemelor, instalatiilor, aparatelor si echipamentelor sau solicitarea acestora peste limita admisa;

- functionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform instructiunilor de functionare;

- functionarea fara sisteme, aparate si echipamente necesare controlului si mentinerii parametrilor privind siguranta in functionare sau inlocuirea acestora cu altele necorespunzatoare ori supradimensionate;

- neintretinerea corespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolarea termica sau electrica, ori pentru separare;

- depasirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de verificare, intretinere si reparatii, precum si executarea necorespunzatoare a acestora;

- executarea oricaror lucrari de verificare, intretinere si reparatii de catre personal necalificat sau neatestat pentru lucrarile respective;

Este obligatorie mentinerea in buna stare de functionare a sistemelor si instalatiilor de captare si scurgere la pamant a curentilor de descarcare atmosferica (paratraznet), conform prevederilor normativului si instructiunilor specifice.

Recipientele (buteliile) cu gaze petroliere lichefiate sau comprimate utilizate pentru necesitati functionale, se amplaseaza, pastreaza si utilizeaza numai in conditiile stabilite prin instructiunile tehnice specifice.

Pulverizarea insecticidelor inflamabile se efectueaza la lumina zilei si numai dupa intreruperea de la tabloul de alimentare a retelei electrice existente in incaperile respective si dupa inlaturarea altor surse de foc sau scantei.

Pastrarea materialelor inflamabile, a carpelor de sters din bumbac imbibate cu ulei, lac, ceara si altele similare, se face in incaperi special destinate si amenajate corespunzator.

Materialele textile folosite pentru curatenie care sunt imbibate cu substante combustibile (ulei, ceara, lacuri etc) se colecteaza in cutii metalice prevazute cu capace si se evacueaza la sfarsitul zilei de lucru in locuri stabilite pentru aceasta, fara pericol de incendiu.

In cladirile administrative, lichidele combustibile necesare pentru curatenie nu vor depasi cantitatea de 25 l. Acestea vor fi pastrate in bidoane metalice ermetic inchise si amplasate la distanta fata de surse de caldura si foc.

In salile aglomerate, in incintele amenajate pentru activitati in public, se interzic:

- accesul cu produse si/ sau substante inflamabile ori cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii;

- accesul persoanelor in numar mai mare decat capacitatea maxima simultana stabilita si declarata;

Dispozitivele pentru evacuarea fumului si cele pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti existente in constructii, se mentin in stare de functionare la parametrii proiectati.


III. Instructiuni INTERNE de aPARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE INCÅPERILOR CU DESTINATIE ADMINISTRATIVÅ


1


In spatiile administrative ale societatii, lichidele combustibile (pentru curatenie) vor fi pastrate in bidoane metalice, ermetic inchise si etichetate, (in locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui eventual incendiu, numai in cantitate de maxim 25 l.

1


Curatirea pardoselii (parchet, dusumea, etc), de regula, se va face cu solutii pe baza de detergenti; in cazuri speciale, se poate face si cu parchetin, numai la lumina zilei, cu respectarea urmatoarelor reguli:


1.1

-scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice;


1.2

-stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrica;


1.3

-asigurarea ventilatiei incaperilor respective, prin deschiderea ferestrelor;


1.4

-interzicerea folosirii ustensilelor (galeata, lighean, perie, etc) din material plastic sau a carpelor din fibre sintetice;


1.5

-interzicerea folosirii parchetinului in amestec cu benzina, neofilina, etc.;


1.6

-interzicerea folosirii focului deschis, a fumatului, precum si utilizarea unor obiecte care pot provoca scantei (brichete, chibrituri, etc).


2.Se interzice pastrarea in birouri a materialelor inflamabile si a carpelor de sters, imbibate cu ulei, ceara, etc.

3.


Insecticidele inflamabile se vor pulveriza la lumina zilei, numai dupa intreruperea curentului de la tabloul de alimentare, a retelei electrice existente in incaperile societatii, precum si verificarea inexistentei altor surse de foc sau scantei.

4.


In incaperile pentru birouri, se vor lua masuri de reducere, la minim, a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a materialelor combustibile si respectarea celorlalte reguli stabilite prin dispozitii ale Directorului General, cum ar fi fumatul, folosirea focului deschis, etc.

5.


La terminarea programului de lucru, toate aparatele electrice se vor decupla de la reteaua electrica a incaperii, interzicandu-se depozitarea lor, in stare calda langa materialele combustibile. De asemenea, tot la terminarea programului, se vor evacua cosurile cu gunoaie din fiecare incapere.

6.


Pentru stingerea incendiilor in incaperile administrative ale societatii, se va actiona, dupa caz, cu zapada carbonica, pulbere si apa pulverizata


IV. INSTRUCTIUNI INTERNE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE SPATIILOR PENTRU DEPOZITARE


1.

Este interzisa depozitarea materialelor in spatiile libere, de siguranta si pe caile de acces si evacuare.

2.

Depozitarea materialelor, se va face pe stive, separate si distantate.

3.

Materialele ambalate in ambalaje cu forme geometrice regulate vor fi depozitate in stive, ordonat asezate (pentru a nu se prabusi), a caror inaltime nu va fi mai mare de 1,5 ori latura mica a bazei.

4.

In depozite, vor fi respectate distantele de siguranta fata de elementele de incalzire si corpurile de iluminat, care vor fi de 0,9 m. De asemenea, vor fi lasate libere caile de acces la  tablouri electrice si la stingatoare.

5.

Pentru delimitarea cailor de acces si evacuare, spatiile de depozitare vor fi marcate cu o banda de vopsea alba.

6.

Stivele de materiale vor fi astfel amplasate, incat sa se asigure o trecere principala, cu latimea de 2 m, dispusa in directia usilor principale, iar transversal, distante de minim 0,8 m, pentru a se inlesni transportul si interventiile, in caz de incendiu. Aceste cai vor fi marcate cu benzi vopsite, de culoare alba.

7.

Intre stivele de materiale si peretii depozitului, se va lasa un spatiu minim, de 0,6 m.

8.

In depozite nu se vor utiliza lampi electrice portative, precum si orice tip de aparat electric portativ.

9.

Este interzis a se lasa deschis depozitul, in lipsa personalului de deservire a acestuia.

10.

In spatiile de depozitare este interzis accesul persoanelor care nu lucreaza in gestiunea respectiva.

11.

Este interzis a se pastra in depozit motociclete, biciclete, geamantane, tuburi de oxigen, carbit, sau alte obiecte straine de interiorul magaziei.

12.

Aprinderea si utilizarea focurilor de orice natura, precum si fumatul, sunt strict interzise in spatiile pentru depozitare.

13.

Persoanele straine de locul de munca au acces in depozit numai in interes de serviciu, cu obligatia de a respecta prezentele instructiuni referitoare la foc deschis, fumat, etc.

14.

Pentru localizarea si stingerea incendiilor, izbucnite la spatiile pentru depozitare, care apartin societatii, se va proceda astfel:

-se va actiona asupra intregii suprafete incendiate cu pulbere;

-se va organiza, concomitent cu stingerea, evacuarea bunurilor din incinta spatiului.V. INSTRUCTIUNI INTERNE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR, SPECIFICE INSTALATIILOR ELECTRICE DE FORTA SI ILUMINAT


1.


Buna functionare a instalatiei electrice de forta si iluminat va fi permanent asigurata, prin efectuarea reviziilor obligatorii a aparatelor.

2.


In timpul exploatarii retelei electrice, rezistenta izolatiei cablurilor, precum si masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant va fi verificata o data pe an.

3.


Sigurantele de la tablourile electrice vor fi, in mod obligatoriu, dimensionate, conform normelor in vigoare, iar inlocuirea celorlalte nu se va efectua cu lita, staniol, etc.

4.


Clemele sigurantelor lamelare nu se fixeaza pe lemn, carton sau pe alte materiale combustibile.

5.


Pentru a evita supraincarcarea circuitelor, se interzice racordarea mai multor consumatori, decat cei prevazuti pentru instalatia respectiva.

6.


In activitatea de exploatare a instalatiilor se interzic:


6.1

- folosirea instalatiilor electrice si a consumatorilor de energie electrica de orice fel, in stare de uzura, defectiune sau improvizatie;


6.2

- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;


6.3

- agatarea, introducerea si adapostirea obiectelor si materialelor, de orice fel, in interiorul panourilor, niselor, tablourilor electrice, etc;


6.4

- folosirea instalatiilor electrice cu grad de protectie necorespunzatoare categoriei incaperii, locului sau spatiului in care sunt folosite;


6.5

- executarea lucrarilor de intretinere sau reparatii de catre personal necalificat si neautorizat;


6.6

- alimentarea lampilor mobile portative, prin cordoane improvizate sau uzate(dezizolate);


6.7

- folosirea filtrelor de lumina (abajururi) improvizate din carton, hartie sau alte materiale combustibile;


6.8

- intrebuintarea radiatoarelor si a reseurilor electrice (numai in locuri special stabilite, care nu prezinta pericol de incendiu;


6.9

- introducerea conductorilor electrici fara fise, direct in priza;


6.10

- utilizarea consumatorilor de energie electrica (radiator, reseu, etc), fara luarea masurilor necesare de izolare, fata de elementele combustibile din incaperi;


6.11

- neizolarea capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontarii partiale a unei instalatii;

7.


Accesul la tablourile generale de distributie-permanent inchise cu cheia, va fi permis numai electricianului si organelor de control si verificare.

8.


Tablourile de distributie se vor exploata respectandu-se o serie de reguli, si anume:


8.1

- sa se efectueze reglementar legaturile (in cazul tuturor tipurilor de tablouri);


8.2

- sa se interzica legarea directa a diversilor consumatori (lampi de iluminat, motoare electrice, etc) la bornele tabloului;


8.3

- sa se fixeze bine garniturile;


8.4

- sa se interzica pastrarea materialelor si substantelor combustibile in apropierea tablourilor;


8.5

- sa se evite blocarea tabloului cu diverse materiale;


8.6

- sa se curete perfect elementele tabloului si incaperea in care se afla acesta.

9.


Toate echipamentele, utilajele, aparatele si instrumentele electrice vor fi prevazute cu placi, pe care sunt inscrise caracteristicile si schema de conexiuni.

10.


Aparatele electrice portabile-utilizabile numai cu stechere si coinductoare izolate cu cauciuc in stare perfecta- vor fi supravegheate toata perioada de timp cat se afla sub tensiune.

11.


La terminarea lucrului, intregul echipament electric se va scoate de sub tensiune.

12.


Pentru stingerea inceputurilor de incendiu la instalatiile electrice de distributie se vor scoate, in primul rand de sub tensiune, atat instalatia cuprinsa de incendiu, cat si instalatiile vecine periclitate, dupa care personalul de interventie, asigurat cu echipament de protectie-condus si supravegheat de specialisti- va actiona cu stingatoare portative cu pulbere, zapada carbonica sau alte substante dielectrice.

Se interzice, cu desavarsire, folosirea apei si a spumei chimice.


VI. INSTRUCTIUNI INTERNE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA UTILIZAREA GAZELOR NATURALE


1.


Intretinerea, exploatarea si repararea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale revin beneficiarului, care raspunde pentru buna lor functionare.

2.


Pentru preantampinarea accidentelor cu pierderi de vieti umane si distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalatiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictete urmatoarele instructiuni:

3.


Inainte de aprinderea focului, se executa urmatoarele operatiuni:


3.1

Ventilarea incaperilor in care functioneaza aparatele de utilizare; in centralele termice si in incaperile cu aparate de consum cu flacara libera se asigura o ventilare permanenta;


3.2

Controlul tirajului aparatelor racordate la cos; in cazul in care se constata lipsa tirajului, nu se aprinde focul decat dupa efectuarea lucrarilor care sa asigure tirajul (curatirea cosului de fum, curatirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanica a gazelor de ardere, deschiderea clapetelor de reglare, etc.);


3.3

Controlul robinetului de manevra al aparatului de utilizare; daca robinetul este deschis, acesta se inchide si se ventileaza incaperea respectiva, precum si cele invecinate, prin deschiderea usilor si a ferestrelor; aprinderea focului se face numai dupa aerisirea completa;


3.4

Asigurarea accesului aerului de ardere in focarul de utilizare (prin: deschiderea usitelor cenusarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului in focar, pornirea ventilatorului, etc.);


3.5

Verificarea functionarii aparaturii de automatizare, dupa caz;


3.6

Ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

4.


La aprinderea focarului in aparate de utilizare neautomatizate si arzatoare, se fac urmatoarele operatiuni:


4.1

Aerisirea focarului, minim 5 minute, inainte de aprinderea focului;


4.2

Apropierea aprinzatorului de arzator;4.3

Deschiderea lenta a robinetului de manevra si aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilitatii flacarii;

5.


Aprinderea se face numai cu un aprinzator special construit in acest scop, fiind interzisa aprinderea directa cu chibrituri, hartie, etc.

6.


Aprinderea focului la aparatele cu utilizare automatizate se face conform instructiunilor elaborate de fabrica producatoare.

7.


Stingerea focului


7.1

Stingerea focului la aparatele cu utilizare racordate cu furtun se va face prin inchiderea robinetului de siguranta existent inaintea furtunului; dupa stingerea flacarii, se inchide si robinetul de manevra.


7.2

In societati si institutii, focul se aprinde si se stinge numai de catre personalul instruit si insarcinat cu acesta operatiune, prin grija conducerii unitatii beneficiare, iar in cazul agentilor economici si al centralelor termice de bloc, prin personal calificat

8.


La utilizarea gazelor naturale este interzis:


8.1

Aprinderea focului daca aparatul de utilizare nu este etans sau nu are tiraj;


8.2

Lasarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;obturarea cosului de fum al aparatelor de utilizare;


8.3

Modificarea instalatiilor de gaze fara aprobari legale si prin persoane neautorizate;


8.4

Dormitul in incaperi cu focul aprins;


8.5

Dormitul in incaperi cu aparate de utilizare nelegate la cos (resou, aragaz, etc.).

9.


Daca se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau urmatoarele masuri:


9.1

Stingerea tuturor focurilor;


9.2

Deschiderea usilor si a ferestrelor;


9.3

Nu se aprinde nici o sursa de foc;


9.4

Nu se manevreaza aparate electrice;


9.5

Nu se doarme in astfel de incaperi;


9.6

Se anunta imediat unitatea distribuitoare.

10.


Verificarea eventualelor scapari de gaze naturale se face prin mirosire si cu spuma de sapun cu apa.

11.


NU UITATI:


11.1

Verificarea cu flacara a instalatiilor de gaze naturale prezinta pericol de explozie si incendiu.


11.2

Dormitul in incaperi cu focul aprins sau incaperi cu aparate de utilizare nelegate la cosul de fum prezinta pericol de moarte.VII. INSTRUCTIUNI INTERNE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE1.


- Se interzice reaprinderea focului de la zidaria incandescenta a focarului sau de la flacara altui arzator.

2.


- Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune in functiune numai dupa verificarea arzatoarelor si a presiunii in conductele de gaze.

3.


- Controlul etanseitatii instalatiei de gaze se va face zilnic, folosindu-se emulsie de apa si sapun, in nici un caz flacara.

4.


- Aprinderea arzatoarelor cu gaze in focarele cazanelor centralelor termice se va efectua, respectandu-se cu strictete principiul "gaz pe flacara".

5.


- Circuitul de alimentare a arzatoarelor cu gaze de la cazanele ale caror instalatii functioneaza la o presiune de lucru de peste 5000 mm coloana apa, va fi prevazut cu un sistem de protectie, care va intrerupe rapid debitul de gaze, atunci cand presiunea scade sub limita la care flacara poate deveni instabila sau cand flacara de control se stinge.

6.


- Circuitul de alimentare a fiecarui arzator va fi prevazut cu doua ventile montate in serie, dintre care unul cu actionare manuala. Pozitiile ventilului "inchis" sau "deshis" trebuie marcate vizibil.

7.


- La aparitia unei neetanseitati sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se va inchide robinetul de pe conducta principala de pe exteriorul cladirii si se vor deschide ferestrele si usile pentru aerisirea intensa a salii.

8.


- Se interzice exploatarea centralelor termice fara o supraveghere permanenta sau incredintarea urmaririi functionarii cazanelor unor persoane fara calificare corespunzatoare.

9.


- Fiecare cazan va fi revizuit si reparat in termenele prevazute de instructiunile I. S. C. I. R.

10.


Oprirea functionarii cazanelor este obligatorie, atunci cand se constata:


10.1

Cresterea sau scaderea nivelului apei, in afara limitelor admise, fara a putea fi readuse la nivelul normal;


10.2

Defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranta;


10.3

Spargerea unor tevi in interiorul cazanului;


10.4

Aprinderea depunerilor de funingine si cocs in canalele de fum, etc.

11.


- Functionarea cazanelor se va opri, respectandu-se ordinea de inchidere a circuitelor, si anume:


11.1

Se inchid robinetele de alimentare cu combustibil;


11.2

Se inchid robinetele de alimentare cu aer;


11.3

Se inchide circuitul aburului;

12.


- Supravegherea cazanelor poate inceta numai dupa inchiderea circuitelor de alimentare cu combustibil si scaderea presiunii aburului la zero.

13.


- Stingerea incendiului se realizeaza folosindu-se apa, spuma chimica, bioxid de carbon, praf cu CO2 si tetraclorura de carbon, folosindu-se stingatoarele din dotare si hidrantii.


VIII. INSTRUCTIUNI INTERNE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA COLECTAREA SI DEPOZITAREA DESEURILOR SI ALE RESTURILOR MENAJERE1

- resturile menajere si ambalajele se vor depozita in locurile special amenajate, cu asigurarea distantei de siguranta fata de cladiri;

2

- se interzice distrugerea ambalajelor si a resturilor menajere prin incinerare in incinta spatiului societatii;

3

- la locul de depozitare temporara a resturilor menajere se interzice colectarea substantelor si materialelor inflamabile (bidoane de ulei, slam de carbit, etc.);

4.

- se interzice, cu desavarsire, fumatul si focul deschis la locul de depozitare a resturilor menajere;

5.

- la sfarsitul fiecarei zile, resturile menajere si ambalajele vor fi evacuate din incinta societatii.


IX. INSTRUCTIUNI INTERNE DE STINGERE SI EVACUARE A PERSONALULUI SALARIAT, IN CAZ DE INCENDIU


1. Obiectul instructiunii

Scopul acestui document este de a stabili procedura si planul care trebuie pus in aplicare in cazul unui eventual incendiu. Procedurile de evacuare, in caz de incendiu, sunt elaborate pentru asigurarea sigurantei utilizatorilor din cladire, pe timpul izbucnirii unui incendiu, prin coordonarea si controlul evacuarii persoanelor din cladire, pana la sosirea pompierilor militari si a celorlalte forte de ajutor extrem calificat (Protectie Civila, Politie, Jandarmi, Salvare, etc.).


2. Documente de referinta

Planul de evacuare al imobilului;

Planul de interventie al cladirii;


3. Responsabilitati

3.1 Responsabilitatea conducerii


Persoanele responsabile pentru implementarea si administrarea procedurii de evacuare sunt directorii de locatii, care detin autoritate de control asupra cladirii.


3.2 Directorul de locatie ( prin intermediul coordonatorului p.s.i. ) este responsabil pentru:


Repartizarea membrilor echipei de prima interventie + inlocuitor pentru fiecare zona din cladire, in care sunt responsabili cu evacuarea;

Asigurarea resurselor necesare tuturor membrilor echipei de interventie, pentru a-si putea indeplini atributiile;

Asigurarea implementarii masurilor si recomandarilor facute de pompierii militari, cu ocazia controalelor de specialitate, pe timpul aplicatiilor si exercitiilor;

Asigurarea implementarii eficiente si a gestionarii modului de evacuare.

Verificarea, functionarea si intretinerea periodica a mijloacelor tehnice p. s. i.;

Activarea alarmei la inceperea unui exercitiu de stingere si evacuare, in caz de incendiu;

Legatura cu serviciile de urgenta, (Pompierii militari, Salvare, Protectie Civila, Politie, etc.), pentru asigurarea pregatirii in caz de incendiu;

Intocmirea si tinerea la zi a evidentei exercitiilor de stingere si evacuare, in caz de incendiu, efectuate in cladirile societatii, in baza unei planificari aprobate de conducere;

Coordonarea, implementarea si revizuirea procedurii de evacuare;

Organizarea unei analize, cu membrii echipei de interventie, dupa consumarea unui eveniment sau a unui exercitiu planificat;

Informarea celor din subordine asupra procedurilor ce trebuie adoptate in cazul unei evacuari a cladirii, inclusiv prezentarea cailor de evacuare, a itinerariilor de iesire si a locului final de adunare;

Instruirea celor din subordine de a evacua imediat cladirea in cazul activarii unei alarme in timpul orelor de lucru;

Anuntarea echipei de interventie despre orice persoana care lipseste in cazul unei alarme (pompierilor militari si celorlalte forte, in caz real de incendiu);3.3 Membrii echipei de prima interventie sunt responsabili pentru:


Indeplinirea atributiilor, in cazul unui incendiu, asa cum reiese din procedura de fata;

Participarea la o analiza, dupa efectuarea unui exercitiu simulativ de evacuare;

Raportarea, catre Dispeceratul Brigazii de Pompieri a Capitalei, a oricarui inceput de incendiu, incendiu sau alt accident tehnic, generator de incendii sau explozii, care impune necesitatea evacuarii persoanelor sau a altor situatii de risc deosebit, care presupune interventie organizata, cu mijloace adecvate;

Organizarea si efectuarea de controale si verificari periodice pe linie P. S. I., dar nu mai putin de 1/luna si de exercitii practice de stingere si evacuare a persoanelor, in caz de incendiu;


3.4. Membrii echipelor de prima interventie, potrivit prezentei instructiuni, au si urmatoarele obligatii:


Cunoasterea locurilor in care sunt amplasate stingatoarele de incendiu, iesirile de urgenta si punctele de declansare manuala alarmei de incendiu din zona de care raspund;

Asigurarea zonei de care raspund, impotriva izbucnirii unui eventual incendiu, precum si controlul practicabilitatii si neobstructionarii cailor de evacuare;

Anuntarea telefonica a pompierilor militari, la numarul 112 sau instruirea altei persoane in acest sens, care sa apeleze, in caz de urgenta. Pompierii militari apelati vor pune intrebari cu privire la eveniment. Nu incheiati convorbirea pana cand nu raspundeti la aceste intrebari. Nu parasiti locul de unde ati apelat telefonic pompierii, deoarece acestia vor suna imediat, pentru confirmarea apelului de urgenta efectuat.


4. Procedura de urgenta


4.1. La descoperirea unui incendiu, orice persoana are urmatoarele obligatii:


Anuntarea IMEDIATA a incendiului;

Incercarea de stingere a focului, daca nu este prea riscant (nu se va utiliza mai mult de 1 stingator; daca focul nu s-a stins, evacuati imediat zona);

Anuntarea telefonica a pompierilor militari, la numarul 112, din cea mai apropiata zona neafectata;

Comunicarea, catre conducerea companiei, a detaliilor referitoare la locatia exacta si la amploarea incendiului.


4.2. La declansarea alarmei de incendiu, lucratorii sunt obligati sa actioneze astfel:


Inceteaza orice activitate;

Personalul salariat al societatii va opri instalatia sau aparatul la care lucreaza, prin actionarea butonului de oprire;

Abandoneaza obiectele personale;

Lasa usile deschise;

Parasesc imediat cladirea prin iesirile de urgenta, sau prin locurile indicate de membrii echipei de interventie:

Merg catre locul de adunare stabilit;

Mentin libere caile de acces catre cladire;

Urmeaza toate indicatiile primite de la membrii echipei de interventie;

Asista, daca este posibil, evacuarea in siguranta a persoanelor din afara societatii;

Raman in afara cladirii pana la incheierea definitiva a evenimentului.


4.3. La declansarea alarmei de incendiu, membrii echipei de prima interventie sunt obligati:


Sa intre in toate incaperile accesibile din zona de responsabilitate alocata si sa dirijeze utilizatorii pentru evacuarea cladirii;

Sa indrume utilizatorii catre cea mai apropiata cale/iesire de urgenta;

Sa mentina calmul utilizatorilor pe timpul evacuarii;

Sa mearga la punctul de adunare dupa evacuarea zonei;

Sa preia controlul asupra locului de adunare si sa se asigure ca nici o persoana nu intra inapoi in cladire pana la primirea dispozitiei, in acest sens, a conducerii societatii;

Sa participe la o analiza, dupa terminarea evenimentului si sa raporteze orice dificultati intalnite in procesul de evacuare;


5. Procedura de contabilizare a persoanelor


Odata ce salariatii unitatii si persoanele din afara acesteia, care se aflau in cladire, s-au adunat la locul stabilit, membrii echipei de interventie vor incepe numararea persoanelor.

Contabilizarea persoanelor se va face consultand:

- condica de prezenta a personalului salariat;

- registrul de poarta;

- informatiile primite de la personalul salariat al unitatii, dupa asigurarea validitatii informatiei.

Se va tine cont de starea emotiva a persoanelor intr-o astfel de situatie si se va incerca validarea informatiilor primite prin consultarea a cel putin 2 surse de informare.


6. Accesul Pompierilor Militari


Accesul echipajelor specializate ale Pompierilor militari se va face pe poarta de acces principala. Directorul de locatie si coordonatorul psi vor comunica pompierilor detaliile incendiului (locatie, amploare, etc.), ii vor informa cu privire la eventualele persoane lipsa la apel (impreuna cu locatia presupusa a acestora) si vor ramane la dispozitia acestora pe durata operatiunii de stingere a incendiului.


7. Frecventa simularilor de incendiu


Se va efectua cel putin 1 exercitiu de stingere si evacuare in caz de incendiu, anual.DIRECTOR MAGAZIN ,Decizie
privind utilizarea focului deschis si reglelmentarea executarii lucrarilor periculoase, in caz de nevoie, in spatiile societatii


Nr.___ din __.__. ____


In temeiul art. 19 lit. a din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, in conformitate cu prevederile art. 5 pct. b, 17 pct. c si art. 98 din Norme Generale de Aparare Impotriva Incendiilor/28.02.2007 publicata in M. Of. nr. 216/29.03.2007,

In baza statutului de organizare si functionare, , director Magazin PAN VITAN, a S.C. real,- Hypermarket Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, Nr 51 emite urmatoarea:DECIZIE:

Art. 1:

In toate locatiile din structura organizatorica a societatii este interzisa, cu desavarsire, utilizarea focului deschis, precum si executarea lucrarilor periculoase, ca: suduri, taieri, lipiri, topiri, etc.


Art. 2:

In caz de necesitate sau nevoie, cauzate de avarii ale unor instalatii, defectiuni, schimbari de configuratie ale unor amplasamente, se pot efectua lucrari cu foc deschis, respectiv suduri, taieri, lipiri, topiri, etc, numai pe baza eliberarii unui permis de "lucru cu foc", dupa ce, in prealabil, au fost luate toate masurile de aparare impotriva incendiilor.


Art. 3:

Prin prezenta Decizie, sunt desemnate pentru a emite permise de lucru cu foc, in conformitate cu prevederile art. 98 pct. c din NORMELE GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR / 28.02.2007 publicate in M. Of. 216/29.03.2007 urmatoarele persoane:


coordonator AII - 

sef colectiv -Art. 4

Descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc, este prezentata in Anexa nr. 1 la prezenta Decizie.Art. 5:

Instructiunile specifice de prevenire a incendiilor, pentru astfel de lucrari, sunt prezentate in Anexa nr. 2. Aceste instructiuni sunt tinute de executant asupra sa si prelucrate cu acesta inainte de inceperea lucrarii. Pentru prelucrarea instructiunilor specifice cu executantul, se desemneaza persoanele nominalizate la art 3.


Art. 6:

Pentru supravegherea executarii lucrarilor, din punct de vedere al apararii impotriva incendiilor, se desemneaza persoanele nominalizate la art 3.


Art. 7:

Activitatea prestata de personalul salariat, numit prin prezenta Decizie, face parte din atributiile de serviciu.


Art. 8:

Prezenta Decizie se distribuie prin Departamentului Resurse Umane si va fi dusa la indeplinire de catre personalele nominalizare.


DIRECTOR MAGAZIN ,
Anexa 1 - Procedura de emitere, semnare, luare la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc


EXECUTAREA unor lucrari, care necesita foc deschis, in cadrul societatii, se realizeaza numai pe baza unui permis de lucru cu foc, indiferent cine efectueaza lucrarea sau sub ce forma s-a convenit realizarea ei (conventie civila, contract, protocol, etc).PERMISUL DE LUCRU CU FOC, ca forma. este prezentat in Anexa nr. 6 la Normele Generale de Aparare Impotriva Incendiilor / 28.02.2007, publicate in M. Of. Nr. 216/29.03.2007 si se elibereaza pentru urmatoarele lucrari:

-sudura oxiacetilenica sau electrica;

-taiere a metalelor cu acetilena sau gaze;

-lipire cu flacara;

-topire a bitumului;

-de orice natura, care pot provoca scantei.EMITEREA permisului de lucru cu foc se face de catre persoana desemnata prin decizie.

Permisul de lucru cu foc va fi intocmit in doua exemplare, repartizate astfel:

- un exemplar va ramane la persoana emitenta;

- al doilea exemplar va fi inmanat executantului lucrarii, care il va purta permanent asupra sa.

Permisul de lucru cu foc este emis numai pentru un singur punct de lucru.

Intocmirea permisului se face, de regula, cu 24 h inainte de inceperea lucrului si el este valabil numai pentru un schimb de lucru, respectiv 8h. Permisele verbale, pentru lucru cu foc, nu sunt valabile.

Inainte de emiterea permisului de lucru cu foc, coordonatorul AII. cu atributii p. s. i., desemnat prin decizie, va efectua o verificare in teren, la locul in care se va executa lucrarea, dispunand o serie de masuri de pregatire, si anume:

stabilirea amplasamentului;

indepartarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere;

interzicerea accesului persoanelor straine sau a publicului in zona in care se efectueaza lucrarea, pentru aceasta va delimita zona de lucru cu banda de avertizare;

aducerea, la fata locului, a stingatoarelor;

instruirea personalului salariat;

asigurarea supravegherii permanente a lucrarii.ADUCEREA LA CUNOSTINTA, a masurilor pregatitoare, se face in scris, de catre coordonatorul cu atributii p. s. i., desemnat, in acest sens, prin decizie. In acest scop, se va intocmi o nota de serviciu catre conducatorul locului de munca sau catre utilizator (chirias), in care se vor specifica masurile care trebuie duse la indeplinire.

Concomitent cu primirea unui exemplar al permisului de lucru cu foc, executantul va fi instruit cu privire la normele P. S. I. specifice societatii si va primi un exemplar din instructiunile specifice.

Inainte cu maxim 2 h de inceperea lucrarii, directorul de locatie avand atributii p. s. i. va verifica respectarea masurilor impuse si va testa executantul.

Dupa terminarea lucrarii, se va efectua un control riguros al intregii zone.PASTRAREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOC, dupa terminarea lucrarii, revine coordonatorului P.S.I. din locatie, care va prelua cel de-al doilea exemplar de la executant si il va indosaria.


DIRECTOR MAGAZIN ,
PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr. . din

Se elibereaza prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului .., ajutat de doamna/ domnul

care urmeaza sa execute , folosind la (in) . . Lucrarile incep la data de ora .., si se incheie la data de ora

Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoarele masuri:

1. Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acesteia, pe o raza de . metri, astfel:2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin:3. Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza astfel:4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

5. Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr. . din .., eliberat de .

.. (acolo unde este cazul)

6. Respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:
7. In zona de lucru se asigura urmatoarele mijloace de stingere a incendiilor:
8. Lucrarile cu foc deschis nu se executa daca sunt conditii de vant

9. Pe timpul lucrarilor se asigura supravegherea acestora de catre doamna/domnul ..

10. Seful serviciului public voluntar/privat pentru situatii de urgenta este anuntat despre inceperea, intreruperea si incheierea lucrarii.

11. Controlul masurilor de aparare impotriva incendiilor se asigura de catre doamna/domnul

12. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre doamna/domnul

13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunta la . prin .

14. Alte masuri specifice de aparare impotriva incendiului15. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor de aparare impotriva incendiului.

Responsabili

Numele si prenumele

Semnatura

EmitentulSeful sectorului in care se executa lucrarileExecutantii lucrarilor cu focServiciul public voluntar/privat pentru situatii de urgenta
Anexa 2 - Instructiuni interne de prevenire a incendiilor la lucrarile cu foc deschis


1 - Se vor indeparta materialele combustibile pe o raza de minim 10 m in jurul punctului de lucru.


2 - Spatiul inchis va fi aerisit permanent, pentru a evita aprinderea materialelor combustibile (ambalaje din carton sau lemn, lazi, etc).


3 - In cazul executarii lucrarii cu flacara oxiacetilenica, se vor respecta urmatoarele distante de siguranta: minim 5 m intre tubul de oxigen si generatorul de acetilena si cel putin 10 m intre acestea si locul in care se executa lucrarea.


4 - Materialele care nu pot fi indepartate de la locul sudurii vor fi umezite cu apa sau protejate cu panouri incombustibile.


5 - Instalatiile electrice, asupra carora se vor executa lucrari de sudura sau de taiere oxiacetilenica, vor fi scoase de sub tensiune.


6 - Se vor lua masuri ca sursele de foc (scantei, brocuri, etc.), ce rezulta in urma sudurii sa nu patrunda prin eventualele deschideri existente in pereti.


7 - Pe parcursul efectuarii operatiilor de sudare si taiere oxiacetilenica, precum si dupa terminarea lucrului, se va cerceta, cu atentie, daca nu s-au creat focare de incendiu, verificandu-se, in mod amanuntit, starea tuturor elementelor protejate.


8 - Este interzisa deplasarea, in afara zonei, cu arzatorul aprins.


9 - Se vor controla arzatoarele (suflaiurile) de sudura, atat inainte de inceperea lucrului, cat si dupa terminarea acestuia, pentru a se asigura perfecta inchidere a robinetelor de oxigen si acetilena.


10 - In cazul in care lucrul se va intrerupe mai mult de 10 minute, se vor inchide robinetele de la generatorul de acetilena si de la tubul de oxigen.


11 - In cazul socurilor produse de intoarcerea flacarii, se vor lua urmatoarele masuri:


- se vor inchide robinetele pentru acetilena si oxigen;

- se va introduce becul intr-un vas cu apa rece, curata;

- se va purja furtunul pentru acetilena;

- se va controla daca nivelul apei din supapa de siguranta este la inaltimea robinetului de control.


12 - Locurile, din spatiile inchise sau deschise, in care se sudeaza, vor fi inconjurate de paravane de protectie, din materiale incombustibile, cu o latime de minim 2 m.


13 - Izolatia cablurilor electrice, ce se utilizeaza la sudura, nu trebuie sa aiba fisuri, degradari, rupturi, franjuri, etc. Nu sunt admise nici un fel de improvizatii.


14 - Asezarea cablurilor in locuri umede, in locuri unde pot fi deteriorate macanic sau termic, este interzisa.


15 - Realizarea si montajul intregii instalatii de sudura electrice, trebuie sa corespunda intensitatii nominale a curentului electric. Instalatia de sudare si piesele trebuie legate electric la pamant. Punerea la pamant se va realiza astfel incat sa nu existe posibilitatea formarii de arcuri electrice sau scantei, care sa aprinda materialele combustibile din jur, sau din zone indepartate.


16 - Fixarea conductorilor si a cablurilor electrice la utilaje si aparate electrice se va face prin piese special asigurate cu suruburi.


17 - In cazul unui inceput de incendiu, se va opri sudura si se va interveni la stingere, cu mijloacele puse la dispozitie.


O atentie deosebita se va acorda generatoarelor mobile de acetilena si buteliilor cu gaze sub presiune, care vor fi urgent indepartate de focar, luandu-se masuri de protejare impotriva radiatiilor sau a flacarilor, lovirii sau rasturnarii.DIRECTOR MAGAZIN ,

Decizie
privind reglementarea fumatului


Nr.___din __.__. ____


In baza prevederilor art. 19 lit. a din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, precum si in conformitate cu ale Cap.II, Sectiunea 1, art.5, pct. b si Cap. IV, Secttiunea 2, art. 106 din Norme Generale de Aparare Impotriva Incendiilor/28.02.2007 publicata in M. Of. nr. 216/29.03.2007,

In baza statutului de organizare si functionare, , director Magazin PAN VITAN a S.C. real,- Hypermarket Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, Nr 51 emite urmatoarea:DECIZIE :Art. 1:

In spatiile destinate S.C. real,- Hypermarket Romania SRL. filiala PAN VITAN fumatul este interzis cu desavarsire.


Art. 2:

Personalul salariat al societatii poate fuma in incaperea special amenajata de langa sala de mese, in conformitate cu prevederile Cap. IV, Sectiunea 2, art. 106, pct. b din Norme Generale de Aparare Impotriva Incendiilor/28.02.2007 publicata in M. Of. nr. 216/29.03.2007


Art. 3:

Locurile in care este acceptat fumatul, vor fi prevazute cu scrumiere metalice, care vor fi golite, la terminarea programului, in cosuri metalice sau in locuri special amenajate. Se interzice golirea scrumierelor in cosurile de hartii sau in alte locuri, in care exista materiale combustibile. De asemenea, se interzice depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile (hartie, textile, etc.).


Art. 4:

Locul pentru fumat, stabilit pentru personal, va fi amenajat cu scrumiere cu apa si marcat cu indicatorul "Loc pentru fumat". Amplasarea scrumierelor, va fi la cel putin 5 m distanta, fata de orice material combustibil.Art. 5:

In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei Decizii, coordonatorul cu atributii pe linia apararii impotriva incendiilor va propune masuri pentru amenajarea si dotarea locului pentru fumat.


Art. 6:

Prezenta Decizie va fi comunicata prin intermediul Departamentului Resurse Umane si dusa la indeplinire de catre persoanele nominalizate.


DIRECTOR MAGAZIN ,

Decizie
privind unele masuri speciale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor care sa contracareze efectele perioadelor de sezon rece, canicular sau secetosNr.___din __.__. ____In temeiul art. 19 lit. a din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, in conformitate cu prevederile Cap. II, Sectiunea 1, art. 5, pct.b si Cap.IV, Sectiunea 1, art. 95 si art. 96 din Norme Generale de Aparare Impotriva Incendiilor/28.02.2007 publicata in M. Of. nr. 216/29.03.2007;

In baza statutului de organizare si functionare, , director Magazin PAN VITAN a S.C. real,- Hypermarket Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, Nr 51 emite urmatoarea:DECIZIE:Art. 1:

Prin prezenta Decizie se stabilesc unele reguli si masuri pentru sezonul rece, precum si pentru perioadele caniculare si secetoase ale anului.

Regulile si masurile speciale, mentionate la alin. 1, sunt stabilite la Anexa 1 din prezenta Decizie.


Art. 2:

Pentru ducerea la indeplinire a regulilor si a masurilor speciale, pe timpul sezonului rece, precum si pentru perioadele caniculare si secetoase, este desemnat Dl. Dragnea Ionel - Sef colectiv PSI.


Art. 3:

Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta Decizie.


Art. 4:

Atributiile stabilite prin prezenta Decizie fac parte din sarcinile de serviciu.


Art. 5 :

Prezenta Decizie va fi comunicata prin intermediul Departamentului Resurse Umane si dusa la indeplinire de catre persoanele nominalizate la art. 2.


DIRECTOR MAGAZIN ,

Anexa 1 - Reguli si masuri speciale din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor care sa contracareze efectele perioadelor de anotimp rece, canicular si secetos


Reguli si masuri pentru sezonul rece:Art. 1:

Inainte de inceperea sezonului rece, se vor controla si se vor inlatura defectiunile constatate ale instalatiilor de incalzire alimentate cu gaze naturale, precum si dispozitivele de incalzire actionate electric (reseuri, calorifere cu ulei, etc.).


Art. 2:

Se vor verifica si asigura uneltele pentru deszapezirea cailor de evacuare si interventie din cadrul societatii.


Art. 3:

In caz de inzapezire se va actiona pentru:


- asigurarea deblocarii surselor de alimentare cu apa si a cailor de acces catre hidranti;

- participarea la inlaturarea zapezii, care prezinta pericol de prabusire, de pe acoperisurile cladirilor;


- inlaturarea posibilitatilor de patrundere a apei rezultate din topirea zapezii in incinta societatii;

deblocarea principalelor drumuri de acces catre cladirea societatii, astfel incat masinile pompierilor sa poata interveni pe toate laturile.II. REGULI SI MASURI PENTRU PERIOADELE CANICULARE SAU SECETOASEArt. 4:

Efectuarea, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari in exteriorul cladirilor, care creeaza conditii favorizante pentru producerea de incendii (vopsiri, lacuiri, etc.), va fi restrictionata.


Art. 5:

Se interzice utilizarea lucrului cu foc deschis, in anumite intervale din timpul zilei, in exteriorul cladirilor, avand in vedere uscaciunea avansata.


Art. 6:

Se vor lua masuri de indepartare, din punctele de colectare a deseurilor si a resturilor menajere, a obiectelor optice (inclusiv a cioburilor de sticla), care pot actiona, in anumite conditii, drept concentratori ai razelor solare.


DIRECTOR MAGAZIN ,

Decizie
privind stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu


Nr.___ din __.__. ____


In temeiul art. 19 lit. a din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, in conformitate cu prevederile Cap. II, Sectiunea 1, art. 5, pct. b din Norme Generale de Aparare Impotriva Incendiilor/28.02.2007 publicata in M. Of. nr. 216/29.03.2007

In baza statutului de organizare si functionare, , director Magazin PAN VITAN ,a S.C. real,- Hypermarket Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, Nr 51 emite urmatoarea:


DECIZIE:Art. 1. Se evidentiaza urmatoarele puncte vital - vulnerabile :


- centrala termica ;

- grupul electrogen ;

- centrala de ventilare - climatizare ;

- centrala de sprinklere ;

- statia de reglare , masurare si distributie gaze naturale ;

- post transformare ;

- tablouri electrice principale ;

- centrala de semnalizare incendii - efractii - avarii .


Art. 3 . Prezenta Decizie va fi difuzata prin intermediul Departamentului Resurse Umane


DIRECTOR MAGAZIN ,Decizie
privind organizarea interventiei pe locul de muncaNr___din __.__.____


Avand in vedere prevederile art. 19 lit. a, e si f, Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, ale Cap.II, Sectiunea 1, art.5 din Norme Generale de Aparare Impotriva Incendiilor / 28.02.2007 publicata in M. Of. nr. 216/29.03.2007 precum si ale art. 37 alin (1) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila,

Tinand cont de prevederile Cap.II, Sectiunea 3, art. 20 al.(3), pct. e din Norme Generale de Aparare Impotriva Incendiilor / 28.02.2007 publicata in M. Of. nr. 216/29.03.2007,

In baza statutului de organizare si functionare, , director Magazin BERCENI a S.C. real,- Hypermarket Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, Nr 51 emite urmatoarea:


DECIZIE:I. ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR PE LOCUL DE MUNCA


La nivelul fiecarui sector de activitate se constituie echipe de prima interventie in caz de incendiu si de salvare / evacuare

Stabilirea atributiilor si a raspunderilor concrete de interventie privind localizarea si lichidarea unui incendiu precum si organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor materiale de valoare, revine conducatorului sectorului respectiv.


Echipa de prima interventie, in caz de incendiu, va avea urmatoarea structura :


1.     Conduce interventia : Georgian Nicusor PASCALE


2.     Alarmeaza personalul existent pe locul de munca, conducerea societatii, pompierii militari :

angajatii responsabili numiti anterior in baza legii319/2006,art.10,literele a.;b.,si in conformitate cu DECIZIA nr


3.       Intrerupe alimentarea cu energie electrica, gaze, ventilatie etc.

angajatii responsabili numiti anterior in baza legii319/2006,art.10,literele a.;b.,si in conformitate cu DECIZIA nr4.       Utilizeaza stingatoarele aflate in dotare;

angajatii responsabili numiti anterior in baza legii319/2006,art.10,literele a.;b.,si in conformitate cu DECIZIA nr.


5.       Actioneaza cu hidrantii interiori de incendiu :

angajatii responsabili numiti anterior in baza legii319/2006,art.10,literele a.;b.,si in conformitate cu DECIZIA nr..Organizarea evacuarii

Componenta echipelor de evacuare-salvare:

Sef de echipa : Liviu DRAGAN

Membrii :   - angajatii responsabili numiti anterior in baza legii319/2006,art.10,literele a.;b.,si in conformitate cu DECIZIA nr..

-


Stabilirea traseelor de evacuare cu precizari:

Ordinea evacuarii persoanelor si bunurilor de valoare:

1. Se evacueaza persoanele din zona de vanzare si apoi din Receptie Marfa ;

2. Se evacueaza persoanele de la etaj administrativ ;

2. Se evacueaza arhiva cu documente de personal ;

3. Se evacueaza arhiva cu actele si documentele firmei.


Locul stabilit pentru evacuarea bunurilor de valoare:

1. Parcarea laterala a magazinului - arhivele cu actele si documentele firmei ;


Mijloace utilizate pentru evacuare:

      1. lize manuale pentru evacuarea bunurilor .

  • Masuri de protectie pentru persoane si bunuri pe timpul si dupa evacuarea acestora:

echipa de evacuare va coordona si supraveghea intreaga operatiune, astfel incat toate persoanele sa paraseasca cladirea numai prin locurile si ordinea stabilita anterior pentru a se evita imbulzeala, blocajele cailor de evacuare, panica, accidentele ;

Afisarea pentru fiecare nivel a planurilor de evacuare, cu marcarea obligatorie a traseelor de evacuare, in locuri vizibile, de regula pe caile principale de circulatie.

Marcarea traseelor cailor de evacuare cu inscriptii si indicatoare de securitate, in conformitate cu prevederile STAS 297/1-2/80.

Afisarea pentru fiecare nivel a planurilor de evacuare, cu marcarea obligatorie a traseelor de evacuare, in locuri vizibile, de regula pe caile principale de circulatie.

Marcarea traseelor cailor de evacuare cu inscriptii si indicatoare de securitate, in conformitate cu prevederile STAS 297/1-2/80.


II. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE PENIRU REALIZAREA INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU


In scopul actionarii cu eficienta, in cazul oricarui inceput de incendiu sau avarie urmata de incendiu, in spatiile in care societatea isi desfasoara activitatea, persoanele nominalizate in prezenta decizie, care au functii de conducere sau coordonare a activitatii din zonele de competenta, vor lua urmatoarele masuri:

Organizeaza alarmarea si anuntarea incendiului tuturor persoanelor si institutiilor interesate (persoanele fizice, salariatii, etc, aflate in zona producerii incendiului, conducerea societatii, pompierii militari, politia, salvarea, protectia civila, dupa caz);

Organizeaza activitatea de evacuare a persoanelor si bunurilor materiale de valoare;

Stabilesc mijloacele de prima interventie sau instalatiile cu care intervin pentru stingerea incendiilor;

Conduc actiunea echipelor de prima interventie a caror componenta este stabilita prin dispozitie scrisa, in vederea localizarii si lichidarii incendiului produs;

Stabilesc masuri de protectie individuala a personalului de interventie pe timpul desfasurarii acestei activitati;

Pun la dispozitia fortelor chemate in ajutor (pompieri, salvare, politie) toate informatiile necesare unei interventii rapide si eficiente;

Stabilesc masuri privind inlaturarea efectelor negative produse de incendiu si reluarea activitatii in conditii depline de securitate.

Orice salariat care observa un incendiu are obligatia de a anunta, prin orice mijloc conducerea societatii, pompierii, salvarea, politia, dupa caz, si sa acorde ajutor dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiilor.

In caz de incendiu, orice salariat indiferent de locul de munca sau de pregatirea profesionala a acestuia are obligatia de a acorda ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a conducerii societatii sau a pompierilor militari.


1.       Alarmarea in caz de incendiu


Alarmarea locala, a persoanelor aflate la locul de munca, a echipelor de prima interventie si a conducerii societatii se face prin voce, cu ajutorul dispozitivelor de anuntare sau alarmare, telefonic sau prin intermediul instalatiilor automate de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu (acolo unde acestea exista).

Alarmarea pompierilor militari se face telefonic la Dispeceratul Unic pentru Situatii de Urgenta, la numarul "112".

De alarmarea pompierilor militari raspunde persoana desemnata prin decizie.. Pompierilor militari li se va comunica locul incendiului( subsol, parter, etaj, acoperis), natura lui( materialul care arde, lemn, hartie, materiale plastice, lichide combustibile etc.) posibilitatile de propagare, pericolul pe care il reprezinta pentru oameni, precum si alte informatii solicitate de acestia. In vederea insusirii conceptiei de actiune pentru stingerea incendiilor, a verificarii si functionarii sistemelor de alarma si stingere a incendiilor precum si pentru mentinerea antrenamentului echipelor de prima interventie, se vor organiza periodic aplicatii si exercitii practice cu participarea tuturor salariatilor, in baza unui grafic aprobat de conducerea societatii si/sau a societatilor cooperante.


1.     Conceptia de actiune pentru stingerea incendiilor


Echipele de prima interventie intervin pentru stingerea incendiilor izbucnite in oricare incapere a societatii, folosind mijloace de prima interventie aflate in dotare, sau dupa caz, a hidrantilor interiori sau exteriori (subterani) de incendiu. Conducerea societatii sau persoanele desemnate de acestea, vor lua masuri impuse de situatie privind acordarea ajutorului medical persoanelor accidentate. Se vor lua masuri urgente pentru limitarea incendiului in functie de natura, proportiile lui, proprietatile materialelor si substantelor combustibile incendiate sau aflate in imediata apropiere a focarului incendiului, sarcina termica, viteza de ardere, directiile principale probabile de propagare si eficienta interventiei pe locul de munca;

Se adopta, in functie de situatia tactica existenta, cele mai eficiente procedee de stingere pentru:

reducerea temperaturii in zona de ardere;

izolarea elementelor combustibile fata de aerul atmosferic;

introducerea de inhibitori (gaze inerte, abur, substante chimice) in spatiile in care se produc reactii de ardere;

oprirea accesului substantelor combustibile in zona de ardere.

Echipele de salvatori vor executa misiunile prestabilite pentru salvarea oamenilor si evacuarea bunurilor materiale de valoare.

In cazul inundarii zonei incendiate cu fum se vor lua masuri pentru punerea in functie a instalatiilor de exhaustare (acolo unde acestea exista), practicarea unor deschideri pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti care se pot degaja pe timpul incendiului. Se va avea in vedere la practicarea acestor deschideri sau la spargerea geamurilor sa se efectueze limitat pentru a nu conduce la alimentarea in exces cu oxigen contribuind astfel in mod dezavantajos la propagarea si marirea vitezei de ardere amplificand dinamica incendiului.


2.       Evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor


Periodic, la nivelul fiecarui loc de munca indiferent de natura activitatii desfasurate, se va analiza stadiul cunoasterii si aplicarii prevederilor legale referitor la activitatea de aparare impotriva incendiilor si se vor adopta masuri pentru imbunatatirea nivelului de protectie si siguranta la foc.

Materialele de analiza se vor intocmi de persoanele cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si se vor referi la:

Indeplinirea sarcinilor si obligatiilor ce revin conducerii, factorilor cu functii de raspundere;

Stadiul depistarii si indepartarii cauzelor de incendiu, a starilor de pericol si situatiilor deosebite precum si masurile luate in vederea inlaturarii acestora;

Constituirea si functionarea echipelor de specialisti sau de interventie, implicarea si aportul acestora la activitatea de aparare impotriva incendiilor;

Capacitatea de interventie a fortelor si mijloacelor proprii precum si modul de cooperare si colaborare cu organele specializate pe linia activitatii de aparare impotriva incendiilor;

Dinamica incendiilor, inceputurile de incendii, avariile sau exploziile, cauzele care le-au generat si consecintele acestora.


II-A. APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR IN CAZUL CALAMITATILOR NATURALE SI CATASTROFELOR


Pentru prevenirea si stingerea incendiilor, in cazul producerii unor calamitati naturale ori catastrofe, s-au prevazut masuri pe baza scenariilor si situatiilor concrete atat pentru incaperile cu destinatie de birouri, spatii cu activitati diverse (productive, depozitare, vanzare, etc), cat si pentru cele tehnico-administrative.


In elaborarea conceptiei de actiune se acorda prioritate salvarii vietilor oamenilor, concentrarii fortelor si mijloacelor pentru limitarea pierderilor materiale si inlaturarea consecintelor respective.


Masuri pregatitoare pentru:


Identificarea, nominalizarea si luarea in evidenta a punctelor vulnerabile cu pericol de incendiu sau explozie care ar putea fi afectate si modul de interventie;

Intocmirea, reactualizarea si cunoasterea planurilor de situatie a tuturor nivelurilor, evidentierea cailor de evacuare, traseele conductei de gaze, lichide combustibile, apa, instalatii electrice, incalzire, etc.

Stabilirea pentru toate locurile de munca a modului de operare (actiune) in caz de incendiu, calamitati naturale, catastrofe;

Limitarea posibilitatilor de propagare a focului, fumului si gazelor fierbinti;

Reducerea sarcinii termice;

Cresterea capacitatii de interventie prin pregatirea speciala a fortelor proprii si a echipelor de interventie de pe locurile de munca.


Masuri pe timpul evenimentelor si imediat dupa producerea acestora

Aplicarea planului de actiune si a masurilor stabilite in raport de situatia concreta;

Cunoasterea permanenta a situatiei operative din societate, depistarea si inlaturarea imediata a pericolelor si a defectiunilor produse la sistemele de protectie impotriva incendiilor.


Masuri pentru inlaturarea consecintelor

Stabilirea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuie luate la repunerea in functie a instalatiilor, la redarea in exploatare a cladirii societatii si verificarea indeplinirii masurilor respective;

Repunerea in functie a sistemelor de protectie impotriva incendiilor sau efractie avariate, dupa caz, inlocuirea acestora ori suplimentarea lor prin masuri cu caracter temporar;

Controlul respectarii normelor in toate sectoarele de activitate;

Studierea concluziilor desprinse in urma evenimentului si stabilirea de masuri pentru viitor.II-B. PARTICULARITATI ALE INTERVENTIILOR IN CAZUL CALAMITATILOR


In cazul producerii de cutremure

Recunoasterea cladirii si instalatiilor afectate prin:

recunoasterea proportiilor distrugerilor;

gradul de pericol pentru oameni;

mijloace si procedee de salvare;

starea cailor de acces;

masura in care au fost afectate instalatiile utilitare;

posibilitatea de producere a unor explozii sau incendii si masurile necesare pentru preintampinarea acestora.

Organizarea actiunilor de salvare a salariatilor sau clientilor surprinsi sub daramaturi sau blocati in subsol;

Asigurarea alimentarii cu apa pentru incendiu;

Supravegherea unor instalatii unde exista posibilitatea izbucnirii de incendiu;

Urmarirea repunerii in stare de functionare a instalatiilor utilitare.


In cazul inundatiilor

Se actioneaza pentru cercetarea zonelor cladirii afectate pentru stabilirea situatiei reale;

Evacuarea persoanelor aflate in pericol;

Organizarea evacuarii bunurilor materiale de valoare sau a celor care interactioneaza periculos in contact cu apa, aflate in locurile inundate;

Organizarea evacuarii apei din subsoluri;

Asigurarea intreruperii, cu ajutorul specialistilor, a instalatiilor electrice si de gaze, interzicerea folosirii mijloacelor de iluminat improvizate;

Asigurarea pazei bunurilor calamitate;

Limitarea zonelor calamitate prin masuri adecvate si in functie de situatia efectiva la fata locului;

Asigurarea unor legaturi permanente intre punctele de comanda si echipele de lucru dislocate , pentru a putea fi concentrate operativ in caz de incendiu.


In caz de inzapezire

Asigurarea deblocarii surselor de alimentare cu apa si a cailor de acces catre acestea, protejarea surselor;

Deblocarea principalelor cai de circulatie interioare;

Verificarea functionarii instalatiilor utilitare;

Luarea tuturor masurilor pentru prevenirea accidentelor pe timpul desfasurarii interventiei;

Participarea la inlaturarea zapezii de pe acoperisurile in pericol de prabusire (daca este cazul).

Intensificarea activitatii de prevenire indeosebi in spatiile aglomerate si periculoase la incendii;

Inlaturarea posibilitatilor de patrundere a apei rezultate din topirea zapezii in subsolurile si canalele tehnologice.


II-C. PLANURILE DE SITUATIE ALE CONSTRUCTIILOR


Planurile de situatie ale cladirii se gasesc anexate la 'Planul de interventie'.

Departamentul Resurse Umane va aduce la cunostinta personalului societatii prevederile prezentei decizii in partile ce-i privesc si va urmari aplicarea ei.DIRECTOR MAGAZIN ,Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate