Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
PRACTICA - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse


PRACTICA - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse


  

 

Cuprins:

Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica

Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Baza legala de infiintare

Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii 2 ani

Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei

Aspecte legate de activitatea de finantare in institutia publica analizata

Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar

Modalitati de finantare a activitatii desfasurate

Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii 2 ani

Apecte privind comunicarea si transparenta decizionala in institutia publica

Prezentarea activitatii de relatii publice, particularitati ale organizatiei

Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa din institutie

Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ( Monitorul Oficial 70/3.02.2003 ) si a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatii de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 - analiza raportului anual

Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia analizata

Prezentarea programelor si proiectelor derulate de institutie

Acte adminstrative. Circuitul documentelor

Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul institutiei

Resursele umane in institutia publica analizata

Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane

Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie

Modalitati de promovare si motivare a salariatilor intrumente, mijloace

Proceduri de evaluare si control a personalului; instrumente, competente, forme, indicatori de performanta folositi sau care ar trebui folositi.

Compartimente specializate in activitatea de personal, prezentarea detaliata a organizarii sale, incadrarii cu personal, activitati ce se deruleaza aici.

Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor

Elemente privind strategia institutiei publice

Particularitati strategice ale institutiei tinand cont de specificul domeniului de activitate

Prezentarea sistemului de obiective al institutei publice analizate pentru perioada urmatorilor 1-3 ani

Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate

Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice.

Exemple de strategii, proiecte, programe derulate si/sau in curs de derulare in institutia publica analizata

Elaborarea unui diagnostic global in institutia publica

Puncte forte si slabe

Cauzele care au generat punctele forte si slabe

Recomandari

Prezentarea institutiei publice

Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse are sediul in municipiul Bucuresti, str.Dem. I. Dobrescu nr.2 - 4, sector 1.

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, avand rol de sinteza si de coordonare a aplicarii strategiei si politicilor Guvernului in domeniile:

o       muncii;

o       familiei;

o       egalitatii de sanse;

o       protectiei sociale.

Pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autoritati publice si organisme guvernamentale si neguvernamentale, precum si alte persoane juridice si fizice, precum si cu organisme din strainatate.

Pentru realizarea rolului sau, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, indeplineste functiile si atributiile pe domeniile sale de activitate stabilite prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.381/2007, precum si atributiile conferite acestuia prin legi sau prin alte acte normative in vigoare.

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse exercita controlul si monitorizeaza aplicarea unitara a dispozitiilor legale in domeniile sale de activitate, in unitatile din sectorul public, mixt si privat. Ministerele, celelalte autoritati ale administratiei publice, institutiile publice, precum si operatorii economici au obligatia, in conditiile legii, de a pune la dispozitie Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, la cererea acestuia, documentele, datele si informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.

In vederea realizarii rolului sau, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse indeplineste urmatoarele functii:  

a.           de elaborare a strategiilor si proiectelor de acte normative, prin care se asigura punerea in aplicare a Programului de guvernare in domeniul muncii, familiei, egalitatii de sanse si protectiei sociale;

b.          de elaborare a programelor in domeniul muncii, protectiei si securitatii sociale;

c.           de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice in domeniul sau de activitate;

d.          de armonizare cu reglementarile Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate;

e.           de autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si sef de misiune pentru Fondul social european;

f.           agentie de implementare si de autoritate de implementare pentru asistenta financiara acordata de Uniunea Europeana in cadrul programelor PHARE, pentru domeniul sau de activitate;

g.          de administrare a bunurilor si de gestionare a bugetelor si fondurilor alocate;

h.          de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;

i.            de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a atributiilor prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv conducatorului executiv al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.

In exercitarea functiilor sale Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse indeplineste urmatoarele atributii principale:

A. In domeniul afacerilor europene si relatiilor externe:

a) duce la indeplinire obligatiile Romaniei ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniul sau de activitate;

b) urmareste evolutia si dinamica politicilor si strategiilor Uniunii Europene, precum si corelatia dintre acestea si politicile si strategiile nationale, pentru domeniul sau de activitate;

c) elaboreaza si fundamenteaza documentele ce reflecta pozitia Romaniei in raport cu politica si strategia Uniunii Europene pentru domeniul sau de competenta si asigura participarea la activitatile institutiilor Uniunii Europene;

d) coordoneaza activitatea in domeniul relatiilor externe ale ministerului;

e) coordoneaza activitatea ministerului in relatia cu Organizatia Internationala a

Muncii, Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si alte organizatii internationale;

f) deruleaza relatii bilaterale cu ministerele si institutiile cu atributii in domeniul muncii, familiei si egalitatii de sanse din alte state;

g) negociaza si urmareste incheierea si ratificarea instrumentelor juridice bilaterale, pentru domeniul sau de activitate;

h) asigura managementul administrativ-financiar al programelor comunitare si al proiectelor cu finantare nerambursabila derulate de minister;

i) elaboreaza documentele programatice privind politicile sociale si de ocupare a fortei de munca finantate din Fondul social european;

j) asigura coordonarea la nivel tehnic si financiar a programelor operationale finantate din Fondul social european;

k) asigura managementul asistentei financiare acordate de Uniunea Europeana in cadrul programelor PHARE de care beneficiaza ca autoritate de implementare si, respectiv, pentru care a fost acreditat ca agentie de implementare;

l) asigura managementul asistentei financiare acordate de Uniunea Europeana prin Programul operational sectorial dezvoltarea resurselor umane;

m) coordoneaza implementarea programelor de asistenta bilaterala, precum si a altor programe de asistenta financiara acordate de Uniunea Europeana, in conformitate cu

aria de responsabilitate;

n) asigura presedintia, secretariatul si organizarea reuniunilor Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial dezvoltarea resurselor umane;

o) reprezinta Romania, in conditiile legii, la organismele internationale si la institutiile europene din domeniul sau de activitate;

p) coordoneaza activitatea atasatilor pe probleme de munca si afaceri sociale.

B.     In domeniul politicilor sociale;

a) identifica si elaboreaza politici publice in domeniul social, in colaborare cu alte institutii ale administratiei publice centrale si locale;

b) evalueaza efectele sociale ale politicilor publice aflate in derulare;

c) elaboreaza rapoarte de monitorizare si evaluare cu privire la politicile publice initiate si implementate la nivelul ministerului;

d) fundamenteaza, pe baza unor indicatori specifici, masuri de protectie sociala;

e) avizeaza proiectele de acte normative elaborate de ministere si de organe ale administratiei publice centrale, pentru domeniul sau de activitate.

C.     In domeniul fortei de munca;

a) elaboreaza politici, strategii, planuri si proiecte de acte normative in domeniul ocuparii fortei de munca si formarii profesionale continue;

b) elaboreaza, actualizeaza si monitorizeaza Strategia nationala pentru ocuparea fortei de munca si Strategia pentru formare profesionala continua;

c) exercita controlul asupra modului in care sunt organizate si se desfasoara formarea profesionala continua si ucenicia la locul de munca;

d) colaboreaza cu alte ministere si institutii la elaborarea Cadrului national al calificarilor din Romania;

e) propune si implementeaza din punct de vedere tehnic proiecte finantate din fonduri europene sau din alte surse, precum si proiecte de colaborare bilaterala in domeniile ocuparii fortei de munca si formarii profesionale;

f) analizeaza, propune modificari si aproba anual Programul national de ocupare a fortei de munca si Planul national de formare profesionala, propuse de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;

g) stabileste indicatorii de performanta si nivelul acestora, in baza carora se incheie anual contractul-angajament cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;

h) actualizeaza Clasificarea Ocupatiilor din Romania, la propunerile diferitilor utilizatori, precum si Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare;

i) coordoneaza activitatea si asigura secretariatul tehnic al Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca;

j) monitorizeaza si actualizeaza Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati;

k) coordoneaza activitatea Observatorului National al Ocuparii si Formarii Profesionale a Fortei de Munca;

D.          In domeniul legislatiei muncii;

a) elaboreaza politici, programe si proiecte de acte normative in domeniul legislatiei muncii si urmareste aplicarea acestora;

b) elaboreaza si coordoneaza activitatea de sistematizare, simplificare si imbunatatire a legislatiei muncii, din domeniul sau de activitate;

c) elaboreaza proiecte de acte normative referitoare la raporturile de munca, la contractele colective de munca, la timpul de munca si odihna, la disciplina muncii, raspunderea patrimoniala, jurisdictia muncii si la documentele de dovedire a vechimii in

munca;

d) efectueaza studii, analize si documentari privind oportunitatea initierii sau modificarii unor acte normative privind legislatia muncii;

e) coordoneaza si asigura aplicarea unitara a prevederilor din domeniul legislatiei muncii;

f) asigura aplicarea legislatiei privind contractele colective de munca si conflictele de interese;

g) asigura reprezentarea in fata instantelor de judecata in problemele din domeniul de activitate al ministerului;

h) solutioneaza in termenul legal contestatiile formulate de societatile comerciale ale caror cereri de autorizare ca agent de munca temporara au fost respinse de directiile de munca si protectie sociala.

E.           In domeniul veniturilor salariale;

a) elaboreaza propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru functionarii publici si realizeaza controlul aplicarii legislatiei din acest domeniu;

b) propune strategii cu privire la salarizarea in regii autonome, companii si societati nationale si in societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

c) elaboreaza sistemul de ajustare a salariilor in raport cu evolutia inflatiei;

d) elaboreaza metodologia de calcul al nivelului salariului de baza minim brut garantat in plata;

e) monitorizeaza, potrivit acordurilor incheiate cu organismele financiare internationale, evolutia fondului de salarii la operatorii economici;

f) indeplineste atributiile prevazute de lege privind constatarea si aplicarea sanctiunilor in institutiile publice finantate integral din venituri proprii;

g) analizeaza si avizeaza actele normative elaborate de ministere si de alte organe centrale privind cheltuielile de personal in sectorul regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale, precum si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

F.           In domeniul securitatii si sanatatii in munca;

a) elaboreaza politici, programe si proiecte de acte normative, precum si metodologii privind securitatea si sanatatea in munca;

b) elaboreaza programe privind actiuni de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

c) recunoaste si desemneaza organismele de evaluare a conformitatii sau de inspectie si laboratoarele de incercari pentru: masini industriale, echipamente individuale de protectie, echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive si explozivi de uz civil; publica si actualizeaza lista acestora si supravegheaza activitatea acestora;

d) elaboreaza politici si strategii in domeniul de asigurare si prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

e) avizeaza lucrari de cercetare din domeniul securitatii si sanatatii in munca si

analizeaza temele, programele si proiectele de cercetare stiintifica elaborate de institute de profil.

G.        In domeniul parteneriatului social;

a) negociaza si incheie intelegerile cu partenerii sociali pentru domeniul sau de activitate;

b) avizeaza si controleaza conformitatea reprezentativitatii partenerilor sociali cu prevederile legale in vigoare;

c) constituie si gestioneaza baza de date si registrele de evidenta privind organizatiile patronale, sindicale si alte organizatii ale societatii civile;

d) elaboreaza criteriile si formele activitatii de mediere a conflictelor de munca si reglementeaza formarea mediatorilor pentru domeniul sau de activitate;

e) asigura consultarea permanenta a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative din sfera sa de activitate;

f) coordoneaza activitatea de dialog social desfasurata la nivelul ministerului si al institutiilor aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea sa;

g) asigura legatura cu Parlamentul, Consiliul economic si social, cu sindicatele, patronatele si cu alti parteneri ai societatii civile, pentru domeniul sau de activitate.

H.        In domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati;

a) coordoneaza aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati;

b) elaboreaza proiecte de acte normative, planuri nationale de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati si asigura aplicarea acestora;

c) avizeaza proiecte de acte normative initiate de alte autoritati, in vederea integrarii si respectarii principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;

d) elaboreaza rapoarte, studii, analize si prognoze privind aplicarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in toate domeniile de activitate.

I.            In domeniul afacerilor sociale;

a) elaboreaza politici, strategii, programe si proiecte de acte normative in domeniul incluziunii si asistentei sociale;

b) elaboreaza si propune indicatori din domeniul incluziunii sociale;

c) coordoneaza si controleaza functionarea sistemului national de asistenta sociala;

d) elaboreaza, implementeaza si evalueaza programele nationale de asistenta sociala;

e) indruma si controleaza activitatea institutiilor de asistenta sociala publice si private in ceea ce priveste aplicarea masurilor de asistenta sociala;

f) indruma si controleaza activitatea asociatiilor si fundatiilor care deruleaza programe de asistenta sociala, in vederea respectarii drepturilor sociale ale persoanelor beneficiare;

g) asigura indrumarea metodologica, coordoneaza si controleaza activitatea caminelor pentru persoane varstnice, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale;

h) asigura indrumarea metodologica, coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor de asistenta sociala care asigura protectie, gazduire, ingrijire si consiliere pentru victimele violentei in familie;

i) elaboreaza si fundamenteaza strategia si programele in domeniul ingrijirii si consilierii pentru victimele violentei in familie;

j) colaboreaza cu alte ministere si institutii la elaborarea si implementarea programelor de planificare si educatie familiala;

k) finanteaza programele nationale de asistenta sociala;

l) acorda subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica din domeniul de activitate al ministerului, in conditiile prevazute de lege;

m) propune acordarea statutului de utilitate publica asociatiilor si fundatiilor din domeniul sau de activitate, in conditiile prevazute de lege.

J.           In domeniul asigurarilor sociale si legilor speciale;

a) elaboreaza politici si programe, in colaborare cu alte ministere si organe ale administratiei publice centrale, in domeniul pensiilor si al altor drepturi de asigurari sociale;

b) exercita controlul asupra implementarii politicilor si programelor de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;

c) elaboreaza metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurari sociale si a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;

d) desfasoara activitati privind notificarea si raportarea catre Consiliul Concurentei a ajutoarelor de stat legiferate si acordate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;

e) elaboreaza legislatia pentru crearea cadrului institutional necesar implementarii si functionarii sistemului de pensii administrate privat.

K.         In domeniul managementului resurselor umane;

a) asigura, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea, in conditiile legii, dupa criteriul competentei si fara nicio discriminare, a functionarilor publici, a personalului contractual, procesul de evaluare a performantelor profesionale ale acestora, precum si alte atributii ce ii revin din actele normative in vigoare;

b) coordoneaza si controleaza activitatea de resurse umane din institutiile subordonate, aflate in coordonarea si sub autoritatea sa;

c) elaboreaza programul anual de formare profesionala, in conditiile legii;

d) propune ministrului strategia resurselor umane ale ministerului.

L.          In domeniul economico-financiar si de investitii;

a) fundamenteaza si promoveaza proiectele de bugete care se administreaza de catre aparatul propriu sau de catre institutiile aflate in subordinea ori sub autoritatea sa;

b) elaboreaza proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie si a institutiilor subordonate;

c) elaboreaza programele de investitii anuale si multianuale;

d) organizeaza controlul financiar preventiv la nivelul ministerului si avizeaza organizarea acestuia la nivelul institutiilor subordonate, potrivit legii;

e) monitorizeaza executia bugetara si ia masuri operative pentru asigurarea platii tuturor drepturilor de protectie sociala, in limita fondurilor aprobate;

f) fundamenteaza, pe baza evolutiei indicatorilor specifici, initierea masurilor de protectie sociala pentru prestatiile existente sau propune, dupa caz, acordarea de noi prestatii;

g) propune sustinerea financiara pentru actele normative initiate

M.        Alte domenii de activitate.

a) indeplineste activitati de audit public intern, potrivit legii;

b) editeaza buletine informative si organizeaza seminarii, conferinte, expozitii tematice si alte actiuni similare in tara si in strainatate, in domeniul sau de activitate; cheltuielile legate de tiparirea si difuzarea buletinelor informative, precum si cele legate de organizarea seminariilor, conferintelor, expozitiilor si celorlalte actiuni tematice se asigura din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;

c) elaboreaza, implementeaza si dezvolta sistemul informatic in domeniul de activitate al ministerului;

d) exercita controlul asupra activitatilor desfasurate de institutiile subordonate, aflate in coordonarea sau sub autoritatea sa

Baza legala de infiintare

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse este organizat si functioneaza In baza Hotararii Guvernului Romaniei nr.381 din data de 25 aprilie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.287 din 2 mai 2007.

Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Principalele acte normative pe baza careia isi desfasoara activitatea Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse este urmatoarea:

- Constitutia Romaniei;

- Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

- Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public;

- Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

In functie de domeniile Ministerului, legislatia se clasifica astfel :

Munca :

o           Legislatia muncii, relatii de munca

- Codul muncii

- Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii   
- Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010

o           Sanatate si Securitate

- Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

- Hotararea Guvernului nr.1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

- Hotararea Guvernului nr.1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

- Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Hotararea Guvernului nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

- Hotararea Guvernului nr.1091/2006 privind cerintele de securitate si sanatate pentru locul de munca

- Hotararea Guvernului nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

- Hotararea Guvernului nr.1218/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici in munca

- Hotararea Guvernului nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenti biologici in munca

o           Ocuparea fortei de munca

Legea nr.76/2002privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca - MO nr.103/2002;

 Modificari si completari la Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca:

        OUG nr.124/2002pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca - MO nr.740/2002,  aprobata prin Legea nr.4/2003- MO nr.26/2003;

        Legea nr.107/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca - MO nr.338/2004;

        Legea nr.580/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca - MO nr.1214/2004;

     O.U.G. nr. 144 /2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca aprobata de Legea nr.68/22.03.2006 - MO nr.969/2005.

o           Formare profesionala

- Hotarare a Guvernului nr. 875 / 2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua, 2005 - 2010 

- Ordonanta a Guvernului nr. 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor 

- Ordonanta a Guvernului nr. 76 / 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor 

- Hotarare a Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor  

- Hotarare a Guvernului nr. 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003 

- Hotarare a Guvernului nr. 1829/ 2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.522/2003 

- Ordin nr. 353/5202 / 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor 

- Ordin nr. 3328/80 / 2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003 

- Ordin nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor 

- Ordin nr. 3327/77/ 23 februarie 2005 pentru modificarea si completarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003 

o           Munca in strainatate

- Legea nr.203/1999 privind permisele de munca, republicata (M.O.nr.544/2004)

- Hotararea Guvernului nr.1145/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.203/199 privind permisele de munca, republicata (M.O.nr.697/2004)

- Hotararea Guvernului nr.1873/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.203/199 privind permisele de munca, republicata (M.O.nr.94/2006)

- Legea nr.156/2000 privind privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate (M.O.nr.364/2000)

- Ordonanta Guvernului nr.43/2002 pentru modificarea Legii 156/200privind privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate (M.O.nr.578/2002), aprobata prin Legea nr.592/2002(M.O.nr.808/2002)

- Hotararea Guvernului nr.384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate (M.O.nr.208/2001)

- Hotararea Guvernului nr.850/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate (M.O.nr.628/2002)

- Hotararea Guvernului nr.167/1991 privind aprobarea Conventiei dintre Guvernul Roman si Guvernul R.F.G. privind trimiterea de personal roman din intreprinderi cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari (M.O.nr.61/1991)

- Ordinul nr.676/2003 al ministrului muncii, solidaritatii sociale si afmiliei privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societatilor comerciale cu sediul in Romania, acre executa contracte de lucrari in Republica Federala Germania (M.O.nr.933/2003)

Venituri salariale

Memorandumul cu tema 'Strategia privind majorarea diferentiata a salariilor pentru personalul din sectorul bugetar in anul 2008, pe baza careia vor fi elaborate proiectele de ordonante de Guvern privind salarizarea acestui personal, precum si principiile care trebuie avute in vedere la dimensionarea cheltuielilor salariale la operatorii economici monitorizati, la institutele nationale de cercetare - dezvoltare si la institutiile publice finantate integral din venituri proprii '.

  Pensiile si asigurarile sociale de stat

Legea nr.19 - din 17 martie 2000-privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Ordonanta de Urgenta nr.148 - din 3 noiembrie 2005-privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Ordonanta de Urgenta nr.158 - din 17 noiembrie 2005-privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Asistenta sociala

Legea nr. 487/2006 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007;

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul MMSS nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale;

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative;

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica;

Hotararea Guvernului nr. 1550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr.19/2000;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, modificata si aprobata prin Legea nr. 595/2003;

Ordonanta de Urgenta a guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, aprobata prin Legea nr. 565/2004;

Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liberprofesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania;

Hotararea Guvernului nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001;

Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor.

5. Legislatie privind politicile publice:

HG nr.1807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central

HG nr.1361/2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului

HG nr.870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru imbunatatirea sistemului de elaborare, coordonare si planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale

HG nr.775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central

6. Legislatie privind fondurile structurale:

Regulamentul Comisiei (CE) Nr 1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006 care stipuleaza prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului Nr 1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare Regionala

Regulamentul Consiliului ( CE) nr.1083/2006 care reglementeaza prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune

Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului ( EC) nr.1081/2006 privind Fondul Social European

Hotararea nr.1179/2004 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale

Hotararea nr.49772004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale

Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului ( EC) nr.1784/1999 privind Fondul Social European

Regulamentul Consiliului ( EC) Nr 1260/1999 , privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale

Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii 2 ani:

1. Reducerea semnificativa a saraciei care afecteaza o larga parte a populatiei si combaterea, pana la eradicarea completa a saraciei extreme;

2. Liberalizarea pietei muncii, cresterea gradului de ocupare si scaderea reala a ratei somajului; crearea unei piete a muncii flexibile si incluzive, bazata pe o mai buna calitate a locurilor de munca, o productivitate ridicata capabila sa conduca la cresteri reale ale veniturilor, apta sa induca schimbari durabile in structura ocuparii, prin:

- Stimulente pentru crearea de noi locuri de munca si reglementarea relatiilor dintre angajat si angajator si a relatiilor de munca;
- Cresterea calitatii ocuparii in mediul rural si in agricultura;
- Centrarea masurilor active pe somajul de lunga durata si pe participarea la ocupare a grupurilor cu risc ridicat de excluziune;

3. Atenuarea decalajelor regionale, zonale si comunitare, prin:
- Accelerarea procesului de reabilitare a zonelor afectate masiv de criza economica si dezvoltarea zonelor rurale;
- Regenerarea economica si sociala a oraselor de marime mica si medie si intarirea parteneriatului local intre autoritatile publice, actori comunitari si ONG-uri.

4. Cresterea finantarii sistemului sanitar si cresterea echitatii accesului la serviciile de sanatate, prin:
- Diminuarea polarizarii accesului in functie de venituri si rezidenta;
- Infiintarea Sistemului national de asigurare a urgentelor, incurajarea dezvoltarii serviciilor medicale de ambulatoriu, dezvoltarea capacitatii de ingrijire la domiciliu si asigurarea unui pachet minimal de servicii de sanatate pentru toti membrii colectivitatii;
- Stimularea atragerii personalului medical in zonele defavorizate economic si un acces mai bun al populatiei la tratamentele stomatologice;

5. Cresterea participarii scolare si a calitatii educatiei si corelarea sistemului de invatamant cu piata muncii si cu cerintele participarii sociale, prin:


- Cresterea cuprinderii in invatamantul obligatoriu si a participarii in invatamantul secundar superior, cel putin la nivelul standardelor europene;
- Cresterea rapida a functiei de incluziune sociala si existenta unei corelari intre oferta educationala si cererile de pe piata muncii;
- Reducerea polarizarii atat ca acces la toate formele de invatamant, cat si din punctul de vedere al calitatii sistemului de invatamant;

6. Corelarea politicii de protectie a copilului cu politicile de prevenire a abandonului in vederea imbunatatirii echilibrului socio-economic al familiei, prin:


- Sustinerea familiilor cu copii, responsabilizarea parintilor si dezvoltarea unui sistem comunitar de servicii de asistenta sociala;
- Dezvoltarea unui sistem coerent de prevenire a delincventei juvenile si de reinsertie sociala;
- Promovarea politicilor incluzive educationale pentru integrarea pe piata muncii a viitorilor tineri si combaterea exploatarii economice;
- Cresterea suportului pentru programele de planing familial (cu precadere in mediul rural) si pentru responsabilizarea deciziei de procreere.

7. Acoperirea nevoii de locuinte sociale si de urgenta si ameliorarea conditiilor improprii de locuire in anumite zone sau pentru anumite segmente sociale, prin:


- Construirea unei retele de locuinte de urgenta si prevenirea evacuarilor ca urmare a incapacitatii de plata a utilitatilor;
- Dezvoltarea infrastructurii utilitare in special in mediul rural si dezvoltarea unui program viabil de constructie a locuintelor sociale pentru categoriile defavorizate;
- Implementarea unor programe de reabilitare a locuintelor prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canalizarii, a gazului metan, a salubritatii; 

8. Intarirea capacitatii institutionale pentru a sprijini persoane cu handicap, prin :

- Imbunatatirea serviciilor acordate la domiciliu si in comunitate, revizuirea si implementarea Strategiei nationale privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
- Dezvoltarea serviciilor de pregatire si formare profesionala, crearea oportunitatilor de munca si micsorarea ponderii asistentei pasive bazate pe alocatii;
- Dezvoltarea infrastructurii edilitare pentru persoanele cu handicap locomotor.

9. Suport pentru dezvoltarea si incluziunea persoanelor apartinand minoritatii romilor, prin:


- Imbunatatirea accesului la toate nivelele de educatie, completata cu accesul la nivelul educational minim pentru generatiile tinere;
 -  Identificarea si atribuirea de teren agricol in mediul rural si de terenuri pentru constructia de locuinte in sistem traditional sau modern; sprijinirea activitatilor cu caracter fermier prin acordarea de credite cu dobanda scazuta si alte forme de sprijin;
 - Combaterea hotarata a oricarei forme de discriminare a romilor in toate sectoarele (ocupare, acces la servicii publice etc.) si promovarea unei atitudini colective suportive.

10. Restructurarea si implementarea noului sistem de servicii de asistenta sociala, prin:


- Elaborarea unei strategii nationale pentru implementarea serviciilor de asistenta sociala;
- O mai buna corelare intre serviciile de asistenta sociala si cele medicale, in special cele acordate la domiciliu;
- Dezvoltarea, prin parteneriat cu intreaga comunitate si prin colaborare cu ONG-urile, de noi servicii de asistenta sociala adresate unor categorii de persoane defavorizate.

11. Promovarea unor masuri pentru eradicarea problemelor grave care afecteaza societatea romaneasca, prin:


- Reducerea drastica a fenomenului copiilor strazii si integrarea sociala a victimelor abuzurilor, neglijarii, violentei si exploatarii in familie si comunitate;
- Eradicarea cazurilor de lipsa a actelor de identitate si reducerea accentuata a incidentei traficului de fiinte umane.

12. Asigurarea coerentei si continuitatii politicii si actiunii sociale in favoarea persoanelor varstnice, prin:


-Cresterea graduala a ratei de inlocuire a pensiei;
- Aplicarea unei strategii comprehensive pentru reformarea sistemului de pensii, inclusiv cresterea proportiei de contributori la finantarea sistemului pentru a imbunatatii
sustenabilitatea financiara;
- Promovarea formelor de participare activa a persoanelor varstnice in vederea evitarii excluderii sociale;

Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei

Structura organizatorica a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse este prevazuta in anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr.381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al Ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, se pot organiza servicii, birouri si compartimente, stabilindu-se numarul posturilor de conducere, potrivit legii, precum si numarul personalului necesar pentru fiecare compartiment.

Structura pe compartimente si repartizarea posturilor pe activitatile din cadrul aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, compartimentele avand urmatoarea subordonare:

1. Compartimente direct subordonate ministrului:

Cabinetul Ministrului;

Directia Audit Public Intern - Unitatea de audit fonduri comunitare

Serviciul Corp control

Directia Politici Publice

Serviciul Informare si Relatii Publice

2. Compartimente subordonate secretarului de stat al Departamentului strategie si ocupare forta de munca:

Directia Programe si Strategii Forta de Munca

2.2 Directia Management si Mobilitate Forta de Munca

2.3 Directia Politici Salariale

2.4 Directia Responsabilitatea Sociala a Corporatiilor

Compartimente subordonate secretarului de stat al Departamentului dialog social, legislatia muncii si relatia cu parlamentul :

Directia Dialog Social si Relatia cu Parlamentul

3.2 Directia Sanatate si Securitate in Munca

Directia de Legislatia Muncii

3.4 Directia Asigurari Sociale

4. Compartimente subordonate secretarului de stat al Departamentului afaceri europene si relatii externe:

4.1 Directia Relatii Externe si Organizatii Internationale

4.2 Directia Afaceri Europene

4.3 Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

4.3.1 Directia Contractare si Implementare

4.3.2 Directia Management Financiar

4.3.4 Directia Programare si Evaluare

4.3.4 Directia Coordonare FSE

5. Compartimente subordonate secretarului de stat al Departamentului afaceri sociale si egalitate de sanse

Directia Generala Incluziune si Asistenta Sociala

Directia Strategie si Programe Incluziune Sociala Asistenta Sociala

5.1.2 Directia Servicii Sociale si Drepturi Asistenta Sociala

6. Compartimente subordonate secretarului general

Directia Management Resurse Umane

Directia Generala Economica si Financiara

6.2.1 Directia Investitii si Patrimoniu

6.2.2 Directia Bugete

6.3 Directia Coordonare Proiecte Finantate din Imprumuturi Rambursabile

6.4 Directia Informatica si Sinteze

Institutiile care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse:

A. In subordine:

I. Institutii publice cu personalitate juridica, cu finantare de la bugetul de stat

1. Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap (180 de posturi)

2. Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului (88 de posturi)

3. Agentia Nationala pentru Protectia Familiei (58 de posturi), din care:

a) aparat propriu - 40 de posturi

b) Centrul de Informare si Consultanta pentru Familie - 9 posturi

c) Centrul-Pilot de Asistenta si Protectie a Victimelor Violentei in Familie - 9 posturi

4. Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati

5. Directii de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate

6. Organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (350 de posturi):

- Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est

- Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est

- Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia

- Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia

- Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor

umane - Regiunea Vest

- Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest

- Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor

umane - Regiunea Centru

- Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucuresti-Ilfov.

II. Institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat

- Inspectia Muncii, din care:

a) aparat propriu - 239 de posturi

b) inspectoratele teritoriale de munca - servicii publice descentralizate - 3.966 de posturi

III. Unitate cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii

- Revista 'Obiectiv'

B. In coordonare:

- institute nationale de cercetare:

1. Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. 'Alexandru Darabont' - Bucuresti.

Aspecte legate de activitatea de finantare in institutia publica analizata

Analiza Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse din punct de vedere economico-financiar

Pentru a analiza situatia economico-financiara a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, se iau in considerare situatiile informationale cu privire la performantele economico-financiare realizate intr-un interval de timp de minimum 2 ani in vederea formularii unor concluzii sub forma punctelor forte, a punctelor slabe si a recomandarilor. Avand in vedere ca Ministerul Muncii este o institutie publica bugetara, pentru a face o analiza a situatiei economico-financiara, se ia in considerare raportul explicativ cu privire la executia bugetului pe o perioada de minim 2 ani.

Modalitati de finantare a activitatii desfasurate

Finantarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse se face in conformitate cu legea 189/1998 Legea privind finantele publice locale: "Resursele financiare ale unitatilor administrativ-teritoriale se constituie din impozite, taxe si alte venituri fiscale, venituri nefiscale, venituri din capital, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cote aditionale la unele venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale, transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat si venituri cu destinatie speciala.

Fundamentare, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice locale, pe destinatii si ordonatori de credite se efectueaza in concordanta cu atributiile care revin autoritatilor administratiei publice locale si prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor si in interesul comunitatii respective.

Formarea si utilizarea resurselor financiare publice locale si contul de executie a bugetelor locale sunt supuse controlului Curtii de Conturi, potrivit legii."

Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate in ultimii 2 ani

In continuarea sunt prezentate nivelul si structura cheltuielilor si veniturilor Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pe anii 2007/2006.

EXECUTIA BUGETULUI DE STAT - CHELTUIELI AFERENTE MINISTERULUI

MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, LA 31 DECEMBRIE 2007

Denumire indicator (Indicator naming

Cod (Code)

Lei (RON)

Cheltuieli totale, din care: (Total expenditures, out of which:)

1.Cheltuieli curente: (Current expenditures:)

- Cheltuieli de personal (Staff expenditures)

- Bunuri si servicii (Goods and services)

- Dobanzi (Interests)

- Subventii (Subsidies)

- Transferuri intre unitati ale administratiei publice  (Transfers between units of public administration)

- Alte transferuri (Other transfers)

- Asistenta sociala (Social assistance)

- Alte cheltuieli (Other expenditures)

2.Cheltuieli de capital (Capital expenditures)

3.Imprumuturi (Loans)

4.Rambursari credite (Credits reimbursement)

Din total cheltuieli: (From total expenditures:)

1. Asigurari si asistenta sociala: (Social insurance and assistance:)

- Administratia centrala (Central administration)

- Servicii publice descentralizate (De-centralised public services)

- Pensii si ajutoare pentru batranete (Pensions and aids for old age)

- Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (Social assistance in case of deseases and invalidites)

- Asistenta sociala in caz de invaliditate (Social assistance in case of invalidity)

- Asistenta sociala pentru familie si copii (Social assistance for family and children)

- Prevenirea excluderii sociale: (Prevention of social exclusion:) 

- Ajutor social (Social aids)

- Servicii sociale (Social services)

- Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale  (Other expenditures in the field of social exclusion prevention)

- Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (Research and development in the field of social insurance ad social assistance)

- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (Other expenditures in the field of social insurance and social assistance)

2. Actiuni generale economice, comerciale si de munca (General economic, commercial and labour actions)

- Actiuni generale de munca (General labour actions):

- Masuri active pentru combaterea somajului (Active measures for unemployment reduction)

EXECUTIA BUGETULUI DE STAT - CHELTUIELI AFERENTE MINISTERULUI MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI, LA 31 DECEMBRIE 2006

Denumire indicator (Indicator naming

Cod (Code)

Lei (RON)

Cheltuieli totale, din care: (Total expenditures, out of which:)

1. Cheltuieli curente: (Current expenditures:)

- Cheltuieli de personal (Staff expenditures)

- Cheltuieli materiale si servicii (Material expenditures and services)

- Subventii (Subventions)

- Transferuri: (Transfers:)

Transferuri consolidabile (Consolidatable transfers)

Transferuri neconsolidabile (Non-consolidatable transfers)

2. Cheltuieli de capital (Capital expenditures)

3. Imprumuturi acordate (Loans)

4. Rambursari de credite externe: (External credits reimbursement:)

4.319.700

Rambursari de credite externe (External credits reimbursement)

Plati de dobanzi si comisioane (Interests and comissions payments)

Din total cheltuieli: (From total expenditures:)

1. Autoritati publice (Public authorities)

2. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii: (Social assistance, allowances, pensions, aids and benefits:)

- Administratia centrala (Central administration)

- Ajutor social (Social aid)

- Plasament familial (Family placement)

- Alocatii de stat pentru copii (State allowance for children)

- Alocatia pentru familiile cu copii (Allowance for families with children)

- Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri (Pensions, aids, benefits and increases)

- Servicii publice descentralizate (De-centralised public services)

- Ajutoare speciale (Special aids)

- Indemnizatii nevazatori salariati (Indemnities for blind persons employees)

- Sustinere protectie copil (Support for child protection)

- Program de protectie sociala persoane handicap (Programme for disabled persons social protection)

- Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii (Other social assistance actions, allowances, pensions, aids and benefits)

- Servicii sociale (Social services)

3. Cercetare stiintifica, din care: (Scientific research, out of which:)

- Cercetare aplicativa si experimentala (Applicable and experimental research)

4. Masuri active pentru combaterea somajului (Active measures for unemployment reduction)

5. Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat (Loans granted to persons with the status of refugee)

EXECUTIA BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT, LA 31 DECEMBRIE 2007

Denumire indicator (Indicator naming

Cod (Code)

Lei (RON)

Venituri - total, din care: (Revenues - total, out of which:)

1. Venituri curente: (Current incomes:)

a) Contributiile de asigurari:(Insurance contributions:)

- Contributiile angajatorilor (Employers contributions)

- Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori, din care: (State social insurance contributions due by employers, out of which:)

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori (State social insurance contributions due by employers)

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane aflate in somaj (State social insurance contributions due by unemployed persons)

- Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori, din care: (Contributions for work accidents and professional disease insurance, out of which:)

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori (Contributions for work accidents and professional deseases due by employers)

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale (Contributions for work accidents and professional deseases for unemployed persons during professional training)

- Contributiile asiguratilor (Insured persons contributions)

- Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati (State social insurance contributions due by insured persons)

- Contributia altor persoane asigurate / declaratii de asigurare (Contributions due by other insured persons / insurance declarations)

- Contributii facultative ale asiguratilor / contracte de asigurare (Optional insurance contributions / insurance contracts)

- Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurare (Contributions for work accidents and professional disease insurance due by other insured persons who concluded insurance)

- Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati (Other contributions for social insurance due by insurent persons)

b) Venituri nefiscale: (Non-fiscal incomes:) 

- Restituiri din finantarea bugetara a anilor precedenti (Reimbursements from previous years budget financing)

- Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale (Other incomes for work accidents and professional disease insurance)

- Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat (Incomes from state social insurance budget interest)

- Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (Incomes from interest of work accidends and professional disease system)

- Contributia pentru bilete de tratament si odihna (Contributions for treatment and rest tickets)

- Alte venituri (Other incomes)

2.Subventii (Subsidies)

EXECUTIA BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT, LA 31 DECEMBRIE 2006

Denumire indicator (Indicator naming

Cod (Code)

Lei (RON)

Venituri - total, din care: (Revenues - total, out of which:)

1. Venituri curente: (Current incomes:)

a) Venituri fiscale: (Fiscal incomes:)

-Impozite directe: (Direct taxes:)

-Contributii pentru asigurari sociale: (Social insurance contributions:)

Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (Social insurance contributions dued by employers)

Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de salariati si alte persoane asimilate (State social insurance contributions dued by employees and other assimilated persons)

Contributii pentru asigurari sociale datorate de alte persoane asigurate (Social insurance contributions dued by other insured persons)

Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj (Social insurance contributions dued by unemployed)

-Contributii de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale (Contributions for work accidents and professional diseases insurance)

502.719.918

b) Venituri nefiscale: (Non-fiscal incomes:)

-Contributii pentru bilete de tratament si odihna (Contributions for treatment and rest tickets)

-Incasari din alte surse (Incomes from other sources)

2. Subventii (Subventions)

Cheltuieli - total, din care: (Total expenditures, out of which:)

1. Cheltuieli curente: (Current expenditures:)

-Cheltuieli de personal (Staff expenditures)

-Cheltuieli materiale si servicii, din care: (Material expenditures and services, out of which:)

Cheltuieli cu transmiterea drepturilor (Expenditures with rights transmission)

-Transferuri: (Transfers:)

Transferuri consolidabile (Consolidatable transfers)

Transferuri neconsolidabile (Non-consolidatable transfers)

-Dobanzi (Interest payments)

2. Cheltuieli de capital (Capital expenditures)

3. Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite: (Credits reimbursements, interest and commision payments:)

-Rambursari de credite externe (External credits reimbursement)

-Plati de dobanzi si comisioane (Interests and comissions payments)

Din total: (Out of total:)

1. Asistentasociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii: (Social assistance, allowances, pensions, aids and benefits:)

17.364.954.322

-Pensii de asigurari sociale de stat (State social insurance pensions)

Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala

Prezentarea activitatii de relatii publice

Serviciul Informare si Relatii Publice are urmatoarele atributii :

a) asigura activitatea de primire, de inregistrare a corespondentei oficiale si a petitiilor si de repartizare a acestora catre compartimentele de specialitate din minister, catre cabinetele ministerului, precum si catre alte institutii in a caror sfera de competenta intra problematica petitiilor respective, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;

b) asigura evidenta petitiilor repartizate pe compartimentele din minister, urmareste solutionarea acestora in termenul legal, asigura expedierea prin posta a raspunsurilor, se ingrijeste de clasarea si arhivarea lor;

c) monitorizeaza solicitarile si petitiile primite pe adresa de e-mail a institutiei

relatiicupublicul@mmssf.ro), asigura predarea acestora compartimentelor din cadrul ministerului sau altor institutii in a caror sfera de competenta intra problematica petitiilor/solicitarilor respective, precum si expedierea, prin e-mail, a raspunsurilor redactate de compartimentele din minister;

d) indruma petitionarii, pentru obtinerea de informatii, catre compartimentele din minister, precum si catre unitatile aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului;

e) intocmeste lunar programul de audiente acordate de Secretarii de Stat din cadrul ministerului, din institutiile aflate in subordinea sau sub autoritatea ministerului, precum si de Inspectorul general de stat al Inspectiei Muncii;

f) asigura activitatea de primire si inregistrare a solicitarilor de acces la informatiile de interes public in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare si transmiterea lor catre compartimentele din minister;

g) colaboreaza cu compartimentele de specialitate din structura ministerului, prin persoanele desemnate din cadrul acestora, in vederea comunicarii in scris a raspunsurilor la solicitarile de informatii de interes public, catre Serviciul Informare si Relatii Publice, cu respectarea termenelor prevazute de lege;

h) redacteaza raspunsul catre solicitantul informatiei de inters public si/sau dupa caz a motivatiei intarzierii ori a respingerii solicitarii, in conditiile legii, dupa caz, cu respectarea termenelor prevazute de lege;

i) asigura organizarea si functionarea punctului de informare- documentare prevazut de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) comunica informatii de interes public, la solicitarea in scris sau verbal a persoanelor interesate prin afisare la sediul ministerului ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de internet proprie sau prin consultare la sediul ministerului;

k) comunica informatiile de interes public solicitate verbal, in cadrul unui program minim stabilit de conducerea ministerului, program care se va desfasura obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare, pana la orele 18,30;

l) monitorizeaza presa scrisa si intocmeste sumarul de presa pe care il transmite conducerii ministerului;

m) indruma reprezentantii mass-media catre persoanele din minister abilitate sa ofere informatii;

n) transmite informatiile si comunicatele de presa catre institutiile de presa si audio-vizuala;

o) organizeaza evenimentele de presa;

p) supravegheaza buna desfasurare a interviurilor;

r) mentine permanent legatura cu Secretariatul General al Guvernului

Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ( Monitorul Oficial 70/3.02.2003 ) si a Legii 544/12.01.2001 privind liberul acces la informatii de interes public din Monitorul Oficial 663/23.10.2001 - analiza raportului anual

In fiecare an, Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse publica Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in care evalueaza implementarea acestor legii in cadrul institutiei.

Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cuprinde:

a) numarul total al recomandarilor primite;

b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate;

c) numarul participantilor la sedintele publice;

d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

e) situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;

g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.

Raportul anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public date privind:

a) Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informatii;

b) Solicitari inregistrate de informatii de interes public;

c) Reclamatii administrative si plangeri in instanta.

Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pune la dispozitia catatenilor Serviciul Informare si Relatii Publice, compartiment specializae de informare si relatii publice pentru a asigurara accesului oricarei persoane la informatiile de interes public .

Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse comunica din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza-i organizarea si functionarea;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente;

c) numele si prenumele persoanelor din conducere si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziilor Ministerului in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse respecta art. 8 din Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, indeplinirea conditiilor pentru participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice:

*anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare;

*acest anunt aduce la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;

* anuntul contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.

Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila. Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica. Ordinea de precadere nu limiteaza accesul massmedia la sedintele publice.

Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia

Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse are in vedere, pentru intocmirea proiectelor legislative, urmatoarele categorii de date statistice intrunite in 'Buletin statistic trimestrial in domeniul muncii si protectiei sociale':

Ocuparea, somajul si protectia sociala a somerilor

Migratia fortei de munca

Conditii de munca

Pensii si asigurari sociale de stat

-Asigurari sociale

Protectia drepturilor copilului
Protectia persoanelor cu handicap

-Bugete

Scrisori si petitii

De asemenea, pe fiecare luna Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse opereaza cu date statistice care permit o mai buna evidenta a indicatorilor macroeconomici care vizeaza domeniul sau de activitate :

-Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata - 500 lei

-Numarul total al somerilor inregistrati la sfarsitul lunii - 374,1 mii persoane

-Rata somajului inregistrat la sfarsitul lunii - 4,2 %

Pensii si pensionari

-Asigurari sociale de stat si agricultori-TOTAL numarul pensionarilor - 5.532,3 mii persoane
-pensia medie - 512 lei

1.asigurari sociale de stat

-numarul pensionarilor - 4.646,4 mii persoane
-pensia medie - 563 lei

2.agricultori

-numarul pensionarilor - 885,9 mii persoane
-pensia medie - 241 lei

Asigurari sociale de stat si agricultori

-numarul pensionarilor - 2.315,0 mii persoane
-pensia medie - 714 lei

1.asigurari sociale de stat

-numarul pensionarilor - 2.022,6 mii persoane
-pensia medie - 773 lei

2.agricultori

-numarul pensionarilor - 292,4 mii persoane
-pensia medie - 304 lei

In prezent, la nivel national, sunt utilizate mai multe categorii de indicatori care pot servi procesului de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare si evaluare in domeniul ocuparii si formarii profesionale:

1. Indicatori de context

2. Indicatori privind accesul si participarea la educatie si formare profesionala

3. Indicatori de calitate si eficienta a educatiei si formarii profesionale

4. Indicatori privind rezultatele sistemului de educatie

5. Indicatori privind rezultatele educatiei si formarii profesionale pe piata muncii si calitatea fortei de munca

6. Indicatori privind participarea si investitiile in FPC/ Educatia Permanenta

Prezentarea programelor si proiectelor derulate

In prezent, Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse dezbate urmatoarele programe si proiecte :

Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

Conform prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, drepturile si obligatiile asiguratilor si ale pensionarilor se evidentiaza, se stabilesc si se platesc de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Socale si casele teritoriale de pensii, pentru fiecare beneficiar, pe baza codului numeric personal.

Trebuie precizat si faptul ca drepturile banesti, alte beneficii ce deriva din calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului, precum si obligatiile de plata se achita sau, dupa caz, se comunica, la domiciliu, in timp ce unele prestatii se efectueaza catre mandatar, tutore sau curator, titularii fiind in cea mai mare parte minori si pentru care in baza de date a sistemului public de pensii nu exista datele de identificare;

De asemenea, trebuie mentionat si faptul ca Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare,stabileste in sarcina Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale obligatia de a efectua virarea catre fondurile de pensii administrate privat a contributiilor datorate de asiguratii sistemului public de pensii care, in acelasi timp, sunt participanti la aceste fonduri.

In lumina celor prezentate mai sus, este necesar ca, pe langa codul numeric personal, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si casele teritoriale de pensii sa detina informatii privind datele de stare civila ale persoanelor asigurate in sistem sau pentru care legislatia in vigoare prevede efectuarea unor prestatii.

In lipsa acestor date, pot exista situatii de natura a genera imposibilitatea efectuarii platilor si a intocmirii evidentelor drepturilor si obligatiilor, precum si riscul de a efectua plati fara temei, catre alte persoane decat titularii drepturilor, cu efecte negative atat asupra beneficiarilor, cat si asupra bugetului.

Tinand cont de faptul ca, aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune modificarea in regim de urgenta a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, modificarile propuse vizeaza actualizarea datelor de stare civila pentru toti cetatenii romani, precum si orice alte date necesare identificarii asiguratilor si pensionarilor sistemului public de pensii, precum si ale persoanelor pentru care CNPAS intocmeste documentatii de plata si/sau efectueaza plata unor prestatii sociale, aceste date fiind furnizate gratuit, de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.

Continutul, modalitatile si termenele de transmitere a informatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin protocoale incheiate intre Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurare Sociala si Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, precum si intre CNPAS si oricare alta autoritate, institutie publica sau alta institutie care detine astfel de informatii.

Proiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

In anul 2007 potrivit art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, cu modificarile si completarile ulterioare, salariile de baza si celelalte drepturi salariale ale cosilierilor pentru afaceri europene au fost stabilite potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul functiei de consilier diplomatic, respectiv 2.103 lei. Suplimentar salariile de baza ale acestora puteau fi majorate cu pana la 50%, pe baza criteriilor si in limitele stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 4/2004.

Ca urmare a modificarii coeficientilor de ierarhizare prin Legea nr.334/dec.2007 de modificare a Legii nr. 495/2004, ar fi condus la luna decembrie 2007, pentru consilierii de afaceri europene, la un salariu de baza de 4.201 lei, care ar fi depasit in aceasta situatie salariul de baza al functiei de secretar general (4.010 lei) si care in prezent nu poate fi depasit, potrivit legii.

In anul 2008, pentru a se evita situatia de mai sus, prin Ordonanta Guvernului nr.10/2008, s-a stabilit o noua echivalare a functiei de consilier pentru afaceri europene cu functia de secretar III din centrala Ministerului Afacerilor Externe, rezultand un salariu de baza de 3.232 lei, salariu de baza care se situeaza sub nivelul salariului de baza al functiei de secretar general, de 4.010 lei. Prin aplicarea in continuare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 4/2004 de majorare a salariilor de baza cu pana la 50% si in aceasta situatie se inregistreaza in unele cazuri depasirea salariului de baza al functiei de secretar general.

Proiectul prezentei ordonante de urgenta a Guvernului reglementeaza modalitatea de salarizare unitara a consilierilor pentru afaceri europene aplicabila in toate institutiile publice. In acest mod salariile de baza pentru toti consilierii pentru afaceri europene se stabilesc potrivit prevederilor din Ordonanta Guvernului nr.10/2008 si a Hotararii Guvernului nr.749/1998.

De asemenea, pentru rezolvarea situatiei actuale se impune in regim de urgenta realizarea unor norme de interpretare in cuprinsul proiectului de act normativ, prin introducerea unui articol in aceasta. In acest mod se evita inregistrarea unor plangeri prealabile ce pot fi formulate de consilierii pentru afaceri europene, plangeri care ar conduce la costuri mai mari decit plata drepturilor salariale, deoarece la acestea se pot adauga sumele ce pot fi platite cu titlu de cheltuieli de judecata in cazul inregistrarii unor litigii.

Proiect de Lege pentru ratificarea Codului European de Securitate Sociala al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964

Proiect de Lege privind formarea profesionala continua

Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Observatorului National al Ocuparii si Formarii Profesionale a Fortei de Munca

Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1229/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si a serviciilor teritoriale de expertiza medicala a capacitatii de munca

Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor de educatie si ingrijire a copiilor pe timpul zilei

*Proiectul RO-4616 ˝Dezvoltarea sectorului social˝ subcomponenta ˝Informare si consiliere in cariera˝, finantat de Banca Mondiala

*Proiectul RO-4616 ˝Evolutia ocupatiilor de pe piata fortei de munca din Romania in perspectiva anului 2010˝, finantat de Banca Mondiala

* Proiectul de infratire institutionala Romania-Spania RO02/IB/SO-01 ˝Infiintarea Agentiei Nationale pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati˝.

*Proiectul RO-4616 ˝Evolutia ocupatiilor de pe piata fortei de munca din Romania in perspectiva anului 2010˝, finantat de Banca Mondiala

*Campanie nationala de control a Inspectiei Muncii in domeniul industriei prelucrarii lemnului

Acte administrative. Circuitul documentelor

Actele administrative care se elibereaza in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sunt:

ordine si/sau circulare ale ministrului-la nivelul ierarhic superior;

corespondente, raportari, informari;

puncte de vedere, avize, comunicari;

solicitari de date, asistenta tehnica;

consultanta;

petitii, reclamatii, sesizari;

proiecte de acte normative;

documente de politici publice etc.

Actele administrative de mai sus cu exceptia ordinelor/circularelor ministrului care circula de sus in jos,pe baza unor relatii de superioritate ierarhica,apar in in circuitul documentelor intre directii si departamente intre care exista nu numai relatii de subordonare ci mai ales relatii functionale de cooperare.

Aceste acte administrative se elibereaza la cerere. Insa ca in majoritatea institutiilor publice si in institutia analizata ne lovim de problema birocratiei excesive si de circuitul ingreunat al documentelor,datorat in parte interesului scazut din partea functionarilor insarcinati cu obtinerea documentelor,in parte volumului mare de documente care se aduna in anumite perioade.O imbunatatire se observa odata cu folosirea retelelor de intranet,care reduce timpul necesar obtinerii anumitor documente si maresc eficienta circuitului documentelor.

Aspecte privind exercitarea controlului

In baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/2006, in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei se infiinteaza Inspectia Sociala ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, care are drept scop controlul implementarii legislatiei in domeniu, precum si inspectarea activitatii institutiilor publice si private, responsabile cu furnizarea prestatiilor si serviciilor sociale.

In indeplinirea scopului sau, Inspectia Sociala are si urmatoarele functii specifice:
    a) de control, prin care se realizeaza verificarea respectarii drepturilor sociale ale cetatenilor si a prevederilor legale in domeniu, a modului de asigurare, administrare si gestionare a prestatiilor si serviciilor sociale si a fondurilor destinate asistentei sociale si incluziunii sociale, precum si a performantei furnizorilor si a calitatii serviciilor sociale;
    b) de evaluare, prin care se analizeaza impactul politicilor si procedurilor publice implementate in domeniul prestatiilor si serviciilor sociale, in vederea stabilirii de diagnostice si elaborarii de propuneri si recomandari de imbunatatire a cadrului legal si institutional, precum si de eficientizare a alocarilor bugetare necesare promovarii incluziunii sociale si dezvoltarii sistemului national de asistenta sociala;
    c) de consiliere, prin care se acorda autoritatilor administratiei publice centrale si locale si persoanelor fizice si juridice publice sau private cu atributii in domeniul asistentei sociale si incluziunii sociale indrumari si recomandari in vederea derularii in bune conditii a activitatii si a perfectionarii acestora si prevenirii faptelor de incalcare a prevederilor legale.

Serviciul Corp control al ministrului asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul muncii, familiei si egalitatii de sanse, precum si al functionarii institutiilor publice care isi desfasoara activitatea sub autoritatea de stat a ministerului sau in coordonarea sa.

1. In domeniul corpului de control al ministrului:

Controlul financiar propriu are ca obiect de activitate controlul financiar de gestiune asupra gospodaririi mijloacelor materiale si banesti la unitatile subordonate sau aflate sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Controlul financiar de gestiune se exercita in baza listelor obligatorii de verificat aprobate de conducerea ministerului.

La unitatile subordonate ministerului sau aflate sub autoritatea sa verifica:

a)          existenta, integritatea, pastrarea si paza mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu;

b)          utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea si casarea bunurilor;

c)          efectuarea, in numerar sau prin cont, a incasarilor si platilor, in lei si valuta de orice natura, inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati;

d)         angajarea, constituirea de garantii, obligatiile si raspunderile gestionarilor;

e)          gestiunile proprii ale Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

f)           utilizarea fondurilor acordate de stat sau de alte institutii financiare externe pentru realizarea obiectivelor de investitii de la unitatile subordonate ministerului;

g)          respectarea dispozitiilor legale referitoare la aprovizionarea, expeditia, transportul, receptia bunurilor materiale precum si la conservarea, manipularea si eliberarea acestora;

h)          respectarea prevederilor legale care reglementeaza incadrarea si salarizarea personalului precum si a celorlalte drepturi cuvenite acestora, exactitatea si realitatea drepturilor platite precum si a retinerilor;

i)            legalitatea, realitatea si necesitatea celorlalte plati efectuate in numerar si prin virament in lei sau valuta din fondurile unitatii;

j)            utilizarea fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor de investitii;

k)          efectuarea inventarierilor periodice, regularizarea si valorificarea diferentelor constatate la termenele si in conditiile dispozitiilor legale;

l)            respectarea normelor legale de intocmire si circulatia documentelor primare de conducere a evidentei tehnico-operative si contabile, precum si realitatea datelor inscrise in acestea;

m)        respectarea regulilor de evidenta, pastrare, utilizare si circulatie a formularelor cu regim special;

n)          organizarea si exercitarea potrivit dispozitiilor legale a controlului financiar preventiv;

o)          aplicarea masurilor pentru prevenirea, descoperirea si recuperarea prejudiciilor, legalitatea si eficacitatea acestor masuri;

p)          stabilirea potrivit dispozitiilor legale a raspunderilor pentru diminuarea patrimoniului unitatii sau ca urmare a efectuarii unor cheltuieli neproductive (amenzi, penalizari, dobanzi penalizatoare);

q)          modul de realizare a masurilor stabilite, ca urmare a verificarii efectuate de organul de control de gestiune, eficienta masurilor si realitatea comunicarilor facute in legatura cu acestea.

2. In domeniul controlului general

a)          controleaza in unitatile subordonate Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, modul in care acestea isi indeplinesc sarcinile ce le revin; intocmeste tematica de control general;

b)          analizeaza si verifica din dispozitia ministrului, sesizarile adresate ministerului de persoane fizice sau de persoane juridice, privind activitatea desfasurata in unitatile subordonate Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

c)          verifica, din dispozitia ministrului, activitatea compartimentelor din aparatul central al ministerului (altele decat cele prevazute in planul de audit intern);

d)         colaboreaza cu compartimentele de specialitate din aparatul ministerului si din directiile teritoriale de munca si protectie sociala, actiuni de indrumare si control in unitatile economico-sociale asupra aplicarii reglementarilor legale din domeniile de activitate coordonate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

e)          prezinta conducerii ministerului sinteze si propuneri de masuri pentru aplicarea corecta a legislatiei muncii;

f)           urmareste realizarea masurilor stabilite pentru inlaturarea deficientelor constatate in actiunile de indrumare si control si informeaza conducerea ministerului despre rezultatele acestora, propunand in acest sens masuri de corectare, ameliorare si imbunatatire a performantelor sistemului de control intern.

Resursele umane

Prezentarea normelor reglementare

In cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, activitatea resurselor umane este reglementata de urmatoarele acte normative :

*Pentru functionarii publici :

-Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata

-H.G. nr. 1.209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial nr. 757 din 29 octombrie 2003

*Pentru personalul contractual :

- Codul muncii

- Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii   
- Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010

Pentru a ocupa o functie publica o persoana trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

- are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania;

- cunoaste limba romana scris si vorbit;

- are varsta de 18 ani impliniti;

- are capacitate deplina de exercitiu;

- are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

- indeplineste conditii prevazute de lege pentru functia publica;

- nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni;

- a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice.

Modalitatile de dezvoltare a carierei in functia publica sunt promovarea intr-o functie publica superioara si avansarea in gradele de salarizare.

Principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica sunt urmatoarele:

a) competenta, principiu potrivit caruia persoanele care doresc sa acceada sau sa promoveze intr-o functie publica trebuie sa detina si sa confirme cunostintele si aptitudinile necesare exercitarii functiei publice respective;

b) competitia, principiu potrivit caruia confirmarea cunostintelor si aptitudinilor necesare exercitarii unei functii publice se face prin concurs sau examen;

c) egalitatea de sanse, prin recunoasterea vocatiei la cariera in functia publica a oricarei persoane care indeplineste conditiile stabilite potrivit legii;

d) profesionalismul, principiu potrivit caruia exercitarea functiei publice se face cu respectarea principiilor prevazute de lege;

e) motivarea, principiu potrivit caruia, in vederea dezvoltarii carierei, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa identifice si sa aplice, in conditiile legii, instrumente de motivare morala si materiala a functionarilor publici, precum si sa sprijine initiativele privind dezvoltarea profesionala individuala a acestora;

f) transparenta, principiu potrivit caruia autoritatile si institutiile publice au obligatia de a pune la dispozitie tuturor celor interesati informatiile de interes public referitoare la cariera in functia publica.

Managementul carierei in functia publica se asigura de catre:

a) Agentia Nationala a Functionarilor Publici, prin elaborarea cadrului legal si a instrumentelor necesare organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica;

b) autoritatile si institutiile publice, prin aplicarea principiului egalitatii de sanse si a motivarii;

c) functionarul public, prin aplicarea consecventa a principiilor competentei si al profesionalismului, in vederea dezvoltarii profesionale individuale.

Recrutarea functionarilor publici

Recrutarea functionarilor publici se face prin concurs organizat in limita functiilor publice vacante prevazute anual in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice.

In mod exceptional, autoritatile sau institutiile publice pot organiza ori, dupa caz, pot solicita organizarea concursului, in conditiile prezentei hotarari, in situatia in care functiile publice se vacanteaza in cursul anului si nu au fost prevazute ca functii publice vacante in planul de ocupare a functiilor publice. In acest caz, concursul se organizeaza dupa promovarea, transferarea si redistribuirea functionarilor publici, in conditiile legii.

Concursurile se organizeaza astfel:

a) de catre comisia de concurs constituita pentru recrutarea inaltilor functionari publici in conditiile legii;

b) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante, cu exceptia functiilor publice de conducere de sef birou si sef serviciu;

c) de catre autoritati si institutii publice din administratia publica centrala si locala, pentru ocuparea functiilor publice de executie, a functiilor publice de conducere de sef serviciu si sef birou si, respectiv, a functiilor publice specifice vacante;

d) de catre Institutul National de Administratie, pentru admiterea la programele de formare specializata in administratia publica, organizate in scopul numirii intr-o functie publica.

Conditiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiilor publice generale se aproba de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, la propunerea autoritatilor si institutiilor publice. Conditiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiilor publice specifice se stabilesc de autoritatile si institutiile publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Conditiile de desfasurare a concursului se publica, prin grija autoritatii sau institutiei publice organizatoare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului.

La concursurile organizate pentru recrutarea functionarilor publici pot participa persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de lege.

Pentru a participa la concursurile organizate pentru intrarea in corpul functionarilor publici, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care candideaza, astfel:

a) minimum 7 ani pentru functiile publice din categoria inaltilor functionari publici, cu posibilitatea reducerii acestei perioade in conditiile legii;

b) minimum 5 ani pentru functiile publice de conducere, cu exceptia functiilor publice de sef birou, sef serviciu, secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora;

c) minimum 2 ani pentru functiile publice de conducere de sef birou, sef serviciu, secretar al comunei, precum si pentru functiile publice specifice asimilate acestora;

d) minimum 5 ani pentru functiile publice de executie de grad profesional 'superior';

e) minimum 3 ani pentru functiile publice de executie de grad profesional 'principal';

f) minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni, in functie de nivelul studiilor absolvite, pentru functiile publice de executie de grad profesional 'asistent'.

Pentru a participa la concursurile organizate pentru recrutarea functionarilor publici debutanti, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul consta in 3 etape, dupa cum urmeaza:

a) selectarea dosarelor de inscriere;

b) proba scrisa;

c) interviu.

In vederea participarii la concurs, candidatii depun un dosar de inscriere.

Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unor teste grila in prezenta comisiei de concurs.

Probele de concurs prevazute se noteaza cu puncte de la 1 la 100.

Promovarea fiecarei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre probe.

Punctajul final necesar pentru promovarea concursului este de minimum 100 de puncte si se obtine prin cumularea punctajului obtinut la fiecare dintre probe.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.

Candidatii declarati admisi sunt numiti, in conditiile legii, pe baza punctajului final obtinut, in functiile publice pentru care au candidat.

In vederea numirii in functia publica, candidatul declarat admis trebuie sa se prezinte, in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut pentru contestatii, la autoritatea sau institutia publica in al carei stat de functii este prevazuta functia publica vacanta.

In vederea organizarii si desfasurarii concursurilor pentru recrutarea functionarilor publici se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, in conditiile prezentei hotarari.

Recrutarea inaltilor functionari publici se face prin concurs.

Concursul pentru recrutarea inaltilor functionari publici se organizeaza, de regula, anual, iar pentru functiile publice vacantate in cursul anului se poate organiza si trimestrial.

Prin concurs se testeaza:

a) nivelul cunostintelor generale teoretice si practice in domeniul administratiei publice;

b) capacitatea de analiza si sinteza;

c) capacitatea de a fundamenta o viziune strategica a deciziilor;

d) exercitarea controlului decizional;

e) previzionarea impactului deciziilor;

f) nivelul cunostintelor generale in domeniul institutiilor comunitare;

g) nivelul cunoasterii uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Proceduri de evaluarea si control

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face in conditiile Legii nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza Metodologiei de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici.

In scopul formarii unui corp profesionist de functionari publici, metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici stabileste cadrul general pentru:

a) corelarea obiectiva dintre activitatea functionarului public si cerintele functiei publice;

b) aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv;

c) asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite, care sa determine cresterea performantelor profesionale individuale;

d) identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite.

Promovarea functionarilor publici

Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare vacante.

Promovarea poate fi:

a) definitiva, atunci cand functia publica superioara se ocupa prin concurs sau examen, in conditiile prevazute de prezenta hotarare;

b) temporara, atunci cand functia publica de conducere sau, dupa caz, functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici se ocupa pe perioada determinata, in conditiile legii.

Concursul sau examenul pentru promovare se organizeaza in limita functiilor publice vacante rezervate in scopul promovarii prin planul de ocupare a functiilor publice sau pentru functiile publice care devin vacante in cursul anului, astfel:

a) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru promovarea functionarilor publici in functii publice, cu exceptia functiilor publice de sef serviciu si sef birou;

b) de catre autoritatile si institutiile publice, pentru promovarea functionarilor publici in functii publice de executie sau in functii publice de conducere de sef serviciu ori sef birou.

Concursul sau examenul pentru promovare consta in 3 etape, dupa cum urmeaza:

a) selectarea dosarelor de inscriere;

b) proba scrisa constand in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unor teste grila in prezenta comisiei de concurs;

c) interviu.

Functionarii publici de executie care dobandesc o diploma de studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea pot participa la concursul sau examenul pentru promovarea intr-o functie publica de executie vacanta de nivel superior. Concursul sau examenul se organizeaza de autoritatea sau institutia publica in cadrul careia functionarii publici isi desfasoara activitatea.

In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin, Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotarari de catre autoritatile si institutiile publice.

Compartimente specializate in activitatea de personal

Directia Management Resurse Umane este compartimentul de specialitate al ministerului care indeplineste atributii, sarcini si responsabilitati in domeniul resurselor umane, formarii, pregatirii profesionale, organizarii si gestiunii de personal, pentru aparatul propriu al ministerului si institutiile subordonate, in coordonare sau sub autoritatea sa, dupa cum urmeaza:

a)      coordoneaza compartimentele de resurse umane din institutiile din subordinea ministerului;

b)      colaboreaza si coopereaza cu organisme nationale si internationale, care au legatura cu sfera sa de activitate, in limita competentelor delegate;

c)      indruma si, dupa caz, controleaza unitatile subordonate asupra modului de desfasurare a activitatilor de gestiune a resurselor umane;

d)     efectueaza lucrari de evidenta si miscare a personalului din aparatul ministerului si pentru persoanele cu functii de conducere(directori executivi, inspectori sefi si adjunctii acestora) din institutiile subordonate si in coordonare;

e)      intocmeste, completeaza si gestioneaza carnetele de munca pentru salariatii din aparatul ministerului si cel din conducerea institutiilor subordonate(directorii executivi si adjunctii acestora, dupa caz);

f)       intocmeste actele necesare pensionarii pentru salariatii ministerului si a celor din conducerea institutiilor subordonate numiti prin ordin al ministrului, care intrunesc conditiile prevazute de lege;

g)      intocmeste impreuna cu Directia Informatica si Sinteze fisele de pontaj ale personalului din aparatul ministerului si tine evidenta concediilor de odihna, orelor suplimentare, a concediilor fara plata aprobate, a absentelor nemotivate, a concediilor medicale;

h)      raspunde reclamatiilor, sesizarilor si contestatiilor primite;

i)        tine evidenta ordinelor aprobate de ministru;

j)        aplica sistemul de salarizare in aparatul ministerului si in institutiile subordonate si propune spre aprobare drepturile salariale si de personal ale angajatilor din minister si ale conducatorilor din institutiile subordonate ;

k)      intocmeste statul de functii pentru aparatul propriu si il prezinta spre avizare conducerii ministerului;

l)        intocmeste lunar statul de personal, operand modificarile necesare ;

m)    participa la evaluarea personalului din aparatul propriu al ministerului si al conducatorilor institutiilor subordonate, potrivit legii;

n)      in scopul asigurarii gestionarii unitare si eficiente a resurselor umane, precum si pentru urmarirea carierei functionarului public, asigura intocmirea, actualizarea, rectificarea, pastrarea si evidenta dosarelor profesionale ale functionarilor publici.

o)      intocmeste si avizeaza proiectele de ordin referitoare la: incadrari, avansari, promovari, incetarea raporturilor de serviciu/de munca, sanctionari, eliberari din functie, pensionari, etc. ;

p)      impreuna cu Directia Generala Economica si Financiara fundamenteaza cheltuielile de personal in vederea elaborarii proiectului de buget de stat si al bugetului rectificat ; 

q)      vizeaza pentru valabilitatea inregistrarilor in carnetele de munca ale personalului din aparatul ministerului si a celui din conducerea unitatilor subordonate(director executiv, directori executivi adjuncti, inspector sef si inspectori sefi adjuncti), la plecarea din institutie;

r)       intocmeste contractele individuale de munca/actele aditionale pentru personalul contractual din aparatul ministerului;

s)       organizeaza concursurile/examenele si asigura secretariatul comisiilor de incadrare si promovare a personalului;

t)       elaboreaza programe de pregatire si perfectionare profesionala si urmareste aplicarea lor;

u)      asigura impreuna cu celelalte compartimente de specialitate conditiile necesare pentru participarea salariatilor la actiuni de instruire si perfectionare profesionala;

v)      evalueaza actiunile de pregatire si perfectionare;

w)    colaboreaza cu institutiile de profil, la organizarea de actiuni de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului din aparatul ministerului si din institutiile subordonate;

x)      verifica si propune spre aprobarea conducerii ministerului statele de functii pentru institutiile subordonate;

y)      elaboreaza propuneri de aviz la proiectele de acte normative privind infiintarea, organizarea si functionarea institutiilor si unitatilor bugetare, in colaborare cu alte compartimente de specialitate din minister;

z)      colaboreaza cu Directia Politici Salariale la elaborarea actelor normative privind organizarea si salarizarea personalului din sectorul bugetar;

aa)   intocmeste si modifica dupa caz, in colaborare cu compartimentele din structura ministerului, Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul intern;

bb)  face propuneri privind repartizarea numarului de posturi si structura organizatorica ale institutiilor care functioneaza in subordinea ministerului.

cc)   solicita si gestioneaza fisele de post si fisele de evaluare ale personalului din compartimentele ministerului si a celor din conducerea institutiilor subordonate, numiti prin ordin al ministrului;

dd) indeplineste alte atributii specifice activitatii de personal:eliberarea adeverintelor solicitate de functionarii publici si personalul contractual, vizarea legitimatiilor, etc.

Aprecierea personala asupra stilului de lucru si a performantelor angajatilor

Lipsa pregatirii personalului din cadrul Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei constituie unul din punctele slabe ale institutiei, conducand de cele mai multe ori la incorectitudinea anumitor proceduri administrative.

Stilul de lucru al personalului, atat al functionarilor publici, cat si al personalului contractual nu este unul eficient. Acestia nu respecta termenele finale pe care le primesc si nu isi organizeaza bugetul de timp pe baza problemelor avute in vedere.

Performantele personalului nu sunt conforme cu obiectivele, fapt ce determina o stagnare a proceselor derulate de Minister.

Elemente privind strategia institutiei analizate

Particularitati strategice ale institutiei tinand cont de specificul domeniului de activitate

Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, atributiile Directiei Politici Forta de Munca se situeaza in domeniul pietei muncii, acoperind o sfera larga de activitati, de la promovarea politicilor pentru cresterea ocuparii fortei de munca, pana la activitati de reprezentare pe plan intern si extern, in acest domeniu.

Directia politici forta de munca elaboreaza strategiile, politicile si cadrul legal, in domeniul ocuparii fortei de munca si formarii profesionale continue. De asemenea initiaza si coordoneaza implementarea de programe si proiecte cu finantare nationala, europeana si internationala pentru aplicarea in parteneriat cu ceilalti actori sociali a strategiilor si politicilor de crestere a ocuparii fortei de munca si de imbunatatire a calitatii locurilor de munca si a nivelului de calificare a lucratorilor.

Atributii ale Directiei Politici Forta de Munca:

  - In context national:

 elaboreaza politica in domeniul ocuparii fortei de munca si formarii profesionale continue;

 elaboreaza strategii si planuri in domeniul ocuparii fortei de munca si formarii profesionale continue;

 elaboreaza proiecte de acte normative, norme metodologice si reglementari in domeniul ocuparii fortei de munca, formarii profesionale;

 actualizeaza manualul Clasificarea ocupatiilor din Romania, conform Procedurii de actualizare, la propunerile diferitilor utilizatori;

 actualizeaza, impreuna cu alte ministere si institutii de specialitate, Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare;

 coordoneaza elaborarea, implementarea si monitorizarea Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de munca;

aproba anual Programul national de ocupare a fortei de munca si Planul national de formare profesionala, propuse de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, si exercita controlul asupra realizarii acestora;

stabileste indicatorii de performanta si nivelul acestora, in baza carora se incheie, anual, contractul-angajament cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;

intocmeste si actualizeaza Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati

asigura secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare. 

In contextul integrarii europene si al cooperarii externe: 

 propune si implementeaza proiecte finantate din fonduri europene sau din alte surse, precum si proiecte de colaborare bilaterala in domeniile ocuparii fortei de munca si formarii profesionale;

 coordoneaza procesul de monitorizare si evaluare a progreselor inregistrate in legatura cu angajamentele asumate prin Documentul comun de evaluare a prioritatilor politicii de ocupare si Programul National de Reforma;

 participa, in calitate de observator activ, la reuniunile comitetelor si grupurilor de lucru ale Comisiei Europene:

   Comitetul pentru Ocupare (EMCO);

   Grupul Ad-Hoc al EMCO;

   Grupul de indicatori EMCO. 

Prezentarea sistemului de obiective al institutei publice analizate pentru perioada urmatorilor 1-3 ani

Unul dintre obiectivele strategice pe termen mediu ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei este crearea unei societati inclusive care sa asigure cetatenilor resursele si mijloacele necesare pentru o viata demna. Pentru indeplinirea obiectivului se au in vedere:

Cresterea generala a standardului de viata al populatiei si stimularea castigurilor obtinute din munca prin facilitarea ocuparii si promovarii politicilor incluzive prin:

n      Noi programe de ocupare dezvoltate pe tipuri de masuri, respectiv de stimulare a ocuparii si orientate cu prioritate catre grupurile tinta dezavantajate pe piata muncii si catre localitatile cu numarul cel mai mare de someri inregistrati;

n      Modificarea legislatiei pentru a realiza un echilibru mai bun in ceea ce priveste motivarea angajatorilor pentru a angaja persoane din randul celor expuse riscului marginalizarii sociale;

n      Cresterea performantelor in administrarea bugetului asigurarilor pentru somaj;

n      Cresterea ponderii cheltuielilor cu masurile active;

n      Initierea de programe de dezvoltare economica, parcuri industriale si incubatoare de afaceri;

n      Promovarea unor actiuni de consultare cu partenerii sociali in cadrul consiliilor consultative ale agentiilor de ocupare a fortei de munca judetene.

Facilitarea accesului cetatenilor si in special al grupurilor dezavantajate la resurse, drepturi si servicii prin:

n      Cresterea, in termeni reali, a nivelului prestatiilor sociale

n      Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale astfel incat sa se asigure o mai buna corelare intre responsabilitatile familiale, stat, sectorul privat si organizatiile voluntare.

n      Dezvoltarea de politici integrate in favoarea familiei si consolidarea structurilor institutionale capabile sa asigure un sprijin adecvat copiilor in ceea ce priveste dezvoltarea si ingrijirea lor;

n      Promovarea si sustinerea initiativelor speciale in scopul dezvoltarii zonelor afectate de saracie;

n      Dezvoltarea de programe prin care sa se previna abandonul scolar timpuriu, precum si crearea de noi oportunitati pentru invatarea pe toata durata vietii;

n      Dezvoltarea unor politici si programe corelate si coordonate astfel incat sa se previna cresterea numarului de persoane fara adapost si totodata sa raspunda nevoilor persoanelor cu risc de pierdere a locuintei ca urmare a evacuarilor, retrocedarilor, etc..

n      Armonizarea sistemului de colectare a datelor

3. Imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei Roma, prin:

n      Asigurarea participarii copiilor Roma la:
- forme de educatie prescolara
- invatamantul obligatoriu
- invatamantul vocational

n      Dezvoltarea de programe de formare a mediatorilor sociali si a

n      formatorilor in randul tinerilor romi;

n      Continuarea programului national privind solutionarea:
- cartilor de identitate
- documentelor de stare civila;

n      Stimularea participarii femeilor rome in campanii de informare si

n      constientizare pentru imbunatatirea accesului la serviciile publice;

n      Dezvoltarea de oportunitati economice si crearea de locuri de munca remunerate;

n      Elaborarea si realizarea unor programe de dezvoltare comunitara, cu accent pe politici de locuire,dezvoltarea capacitatii

n      antreprenoriale a romilor,precum si revitalizarea meseriilor traditionale, cautate pe piata muncii;

n      Promovarea de campanii de constientizare in vederea combaterii discriminarii si promovarii atitudinii pozitive pentru populatia roma;

n      Optimizarea dialogului si cooperarii inter-institutionale, la nivel central si local, intre institutiile care planifica, coordoneaza si implementeaza politici publice pentru romii din Romania;

n      Sprijinirea proiectelor de cercetare si educatie interculturala.

In vederea imbunatatirii actualului sistem de protectie sociala din Romania, masurile Guvernului Romaniei au in vedere atingerea urmatoarelor tinte strategice:
reducerea saraciei si a marginalizarii sociale;
imbunatatirea standardului de viata pentru persoanele varstnice;
asigurarea accesului la sistemul de asigurari sociale proportional cu nivelul contributiilor la sistem;
reducerea progresiva a numarului persoanelor asistate si incurajarea acestora pentru identificarea de surse alternative de securitate sociala;
asigurarea de conditii pentru egalitatea de sanse si participarea sociala a persoanelor cu handicap si a celor provenite din medii defavorizate.

Principiile care vor sta la baza actiunii in domeniul ocuparii fortei de munca si somajului sunt:

*Cresterea gradului de ocupare si scaderea reala a ratei somajului

*Implicarea partenerilor sociali, respectiv sindicate, patronate, administratie publica in elaborarea politicilor si strategiilor pentru implementarea unor programe speciale in domeniul ocuparii;

* Sanse egale pentru toti furnizorii de servicii de pe piata muncii (furnizorii de consiliere, formare profesionala si de ocupare);
*Deplasarea centrelor de decizie catre unitatile locale pe baza obiectivelor stabilite pentru a se trece la un management competitiv, care sa conduca la cresterea responsabilitatilor locale si la optimizarea folosirii resurselor;

* Repartizarea teritoriala a resurselor centralizate se va face transparent, pe criterii obiective, in baza contributiilor locale si a nevoilor de actiune.

In domeniul pensiilor se doreste:

*Armonizarea atributiilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind colectarea contributiilor de securitate sociala si a contributiilor fiscale

*Cresterea gradului de colectare a contributiilor, mai ales in randul agricultorilor independenti, a celor care lucreaza in economia gri si alte persoane inactive

*Promovarea unei politici pro-active pentru incurajarea angajatorilor sa atraga si sa mentina in campul muncii angajatii cu varsta peste 45 de ani, precum si pe cei apropiati de varsta de pensionare

*Implementarea pilonilor II si III ai sistemului de pensii

In urma analizei celor mai importante documente de politica existente la nivel national (cum ar fi: Programul de Guvernare, Programul National de Reforme, Planul National de Dezvoltare, Strategia Nationala privind Descentralizarea), precum si pentru a veni in intampinarea nevoilor cetatenilor, MMFES si-a stabilit prioritatile pe termen mediu in domeniul sau de activitate necesare realizarii mandatului si viziunii, dupa cum urmeaza:

Continuarea procesului de organizare institutionala si administrativa in domeniile asistentei sociale, ocuparii si formarii fortei de munca si pentru gestionarea eficienta a Fondului Social European, la nivel central si regional;

Dezvoltarea si diversificarea sistemului de servicii sociale la nivelul comunitatilor in scopul prevenirii riscului de marginalizare si excluziune sociala;

Imbunatatirea calitatii vietii prin promovarea unor politici familiale coezive;

Promovarea principiului egalitatii de sanse in toate domeniile vietii sociale;

Dezvoltarea unui dialog social tripartit eficient;

Alinierea legislatiei in domeniul relatiilor de munca la normele comunitare si asigurarea respectarii acesteia si combaterea muncii nedeclarate;

Echilibrarea si consolidarea sistemului de securitate sociala;

Promovarea si stimularea activitatilor de prevenire in domeniul securitatii sociale;

Mobilitatea fortei de munca;

Imbunatatirea accesului la servicii de ocupare si formare profesionala si a securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor, cu respectarea principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati.

In vederea realizarii prioritatilor, precum si pentru indeplinirea mandatului si viziunii, au fost stabilite 4 directii de activitate, si anume:

A. Asigurarea planificarii, elaborarii si implementarii strategiilor si politicilor in domeniul relatiilor de munca prin:

- Adaptarea permanenta si rapida a legislatiei in domeniul muncii la schimbarile impuse de calitatea Romaniei de stat membru al UE, precum si de implicatiile adaptarii permanente la evolutia pietei muncii.

- Intarirea capacitatii administrative in controlul respectarii legislatiei muncii si cresterea constientizarii sociale cu privire la consecintele negative ale practicii muncii nedeclarate

Imbunatatirea calitatii dialogului social

- Simplificarea actualului sistem de salarizare a personalului bugetar

B. Planificarea si implementarea politicilor de incluziune si asistenta sociala prin:

-Imbunatatirea capacitatii administrative in domeniul asistentei sociale

-Eficientizarea managementului prestatiilor sociale

-Modernizarea sistemului de acreditare in domeniul serviciilor sociale

-Realizarea si monitorizarea indicatorilor sociali in conformitate cu regulamentele Uniunii Europene

-Consolidarea managementului sistemului de asistenta sociala la nivelul autoritatilor administratiei publice locale

Promovarea participarii egale a femeilor si barbatilor in comunitate, la indeplinirea responsabilitatilor familiale

-Promovarea de programe de asistenta sociala destinate unor grupuri supuse riscului marginalizarii

C. Promovarea unor politici coerente in ceea ce priveste forta de munca prin:

-Crearea cadrului legislativ si institutional necesar fundamentarii, elaborarii, implementarii, monitorizarii si evaluarii politicilor, programelor si strategiilor in domeniul fortei de munca

-Asigurarea cadrului necesar implementarii obiectivelor POSDRU

-Promovarea masurilor active de ocupare

-Imbunatatirea conditiilor de munca

-Sprijinirea accesului egal al femeilor si barbatilor pe piata muncii si concilierea vietii de familie cu viata profesionala

-Stabilirea cerintelor specifice si a domeniilor deficitare de pe piata muncii la nivelul intregii tari si la nivel regional si atragerea pe piata muncii interna a personalului calificat si inalt calificat din strainatate

-Responsabilizarea cetatenilor romani interesati de migratia in scop de munca

D. Dezvoltarea si cresterea sustenabilitatii sistemului asigurarilor sociale

Modalitati previzionate de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este o structura a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse (MMFES) infiintata in baza HG 497/2004  privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale. AM POS DRU este responsabila cu implementarea Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

In acest context AM POS DRU a elaborat Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 in acord cu prioritatile Planului National de Dezvoltare 2007-2013, cu obiectivele de dezvoltare strategica prevazute in CSNR 2007-2013 precum si cu alte documente relevante in domeniul dezvoltarii resurselor umane

Autoritatea de Management este responsabila in totalitate pentru gestionarea si implementarea Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, in conformitate cu principiile managementului financiar solid si separarii clare a functiilor. Totodata, AM POS DRU este responsabila pentru implementarea proiectelor strategice din cadrul Axelor Prioritare POS DRU.

AM POS DRU gestioneaza procesele de pregatire, implementare si monitorizare a interventiilor FSE, in cadrul POS DRU. In acest sens, AM POS DRU a desemnat 11 Organisme Intermediare (respectiv 8 Organisme Intermediare Regionale aflate in subordinea MMFES, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca) carora, pe baza competentelor specifice in domeniul dezvoltarii resurselor umane si a experientei in gestionarea asistentei financiare nerambursabile, le-a delegat implementarea anumitor domenii majore de interventie din cadrul POS DRU. Totodata, urmeaza a fi desemnate prin licitatie publica internationala inca doua Organisme Intermediare cu statut de ONG.

In vederea asigurarii unei implementari eficiente a POS DRU si pentru a veni in sprijinul beneficiarilor finantarilor nerambursabile, AM POS DRU si Organismele Intermediare trebuie sa respecte o serie de proceduri stricte de lucru care corespund unor mecanisme de management:

Implementarea presupune urmatoarele mecanisme de management:

Managementul POS DRU, respectiv stabilirea cadrul institutional si functional pentru implementarea POS DRU;

Monitorizarea POS DRU prin care se urmareste progresul realizat in implementarea programului si priveste eficienta si corectitudinea proiectelor finantate si compararea progresului realizat cu tintele prestabilite;

Evaluarea POS DRU, care priveste evaluarea programului operational din punct de vedere al relevantei, eficientei, eficacitatii asistentei financiare derulate, precum si al impactului si sustenabilitatii rezultatelor obtinute;

Managementul financiar si controlul;

Informarea si publicitatea;

Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice

Programele si proiectele derulate de Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in vederea realizarii optiunilor startegice sunt finantate, in principal, prin:

*Programe Phare

*Programe FSE

*Bugetul de Stat

*Banca Mondiala

Exemple de strategii, proiecte, programe derulate si/sau in curs de derulare in institutia publica analizata

Hotararea de Guvern nr. 1726 din 06.decembrie.2006 pentru modificarea anexelor nr. 8 si 9 la Hotararea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum si in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost si persoanelor victime ale violentei in familie si a finantarii acestor programe

Proiectul privind Dezvoltarea Sectorului Social  RO 4616

Raportul National Strategic de Protectie Sociala si Incluziune Sociala Proiect de Hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca

Proiectul Phare 2001 RO 0108.03 Coeziune Economica si Sociala componenta Investitii servicii sociale

RO O108.03.03.02 Formare in vederea dezvoltarii capacitatii de furnizare a serviciilor sociale in Romania

Proiect de Hotarare de Guvern privind completarea masurilor menite sa incurajeze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara

Proiectul RO-4616 ˝Dezvoltarea sectorului social˝ subcomponenta Informare si consiliere in cariera˝, finantat de Banca Mondiala

Proiectul RO-4616 ˝Evolutia ocupatiilor de pe piata fortei de munca din Romania in perspectiva anului 2010˝, finantat de Banca Mondiala Proiectul Phare de infratire institutionala RO 02/IB/SO/03 ˝Sustinere pentru Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei pentru formare profesionala continua˝

Proiectul de infratire institutionala Romania-Spania RO02/IB/SO-01 ˝Infiintarea Agentiei Nationale pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati˝.

Proiectul bilateral romano-german ˝Asigurarea calitatii in formareaprofesionala a adultilor din Romania˝

Phare 2004/016-772.04.02 'Intarirea capacitatii administrative a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in domeniul asistentei sociale' - schema de finantare nerambursabila servicii sociale

Phare 2004/016-772.04.02 - Intarirea capacitatii Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei in domeniul asistentei sociale

Elaborarea unui diagnostic global Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

Puncte forte si slabe

Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei este o institutie publica, ce isi desfasoara activitatea intr-un domeniu public de maxima importanta.

In analiza diagnostic se pot identifica urmatoarele puncte forte:

n      Managementul institutiei asigura relatii de buna colaborare cu ceilalti factori implicati in aplicarea si implementarea legislatiei in domeniul social 

n      Existenta unui cadru legislativ riguros pentru fiecare domeniu de activitate

n      Derularea unor programe si proiecte conforme cu realitatea sociala din domeniul de activitate

n      Promovarea unor campanii de constientizare publica a problemelor din domeniul protectiei sociale

n      Capacitate de relationare cu organismele internationale si de indeplinire a responsabilitatilor derivate din calitatea de stat membru UE

n      Acorduri bilaterale in domeniul fortei de munca

n      Acorduri bilaterale in domeniul securitatii sociale

n      Alocarea justificata a resurselor materiale si informationale

n      Reprezentare teritoriala

n      Infiintarea Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

n      Organizarea 'Bursei locurilor de munca' in incercarea de a controla femomenul migratiei fortei de munca

Punctele slabe identificate in analiza diagnostic sunt:

n      Lipsa unei comunicari interne

n      Volumul mare de munca

n      Nerespectarea termenelor de finalizare a activitatilor intreprinse

n      Lipsa personalului cu studii administrative

n      Procedura complicata de ocupare a posturilor

n      Instabilitatea cadrului legislativ

n      Inexistenta unui barometru al locurilor de munca vacante

Cauzele care au generat punctele forte si slabe

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei este o institutie publica in care punctele forte prevaleaza asupra punctelor slabe. Importanta acestui organ de specialitate atat in plan intern, cat si extern, au permis o imbunatatire constanta a managementului in institutie. Problemele intalnite in domeniul resurselor umane se datoreaza, in principal, lipsei unei perfectionari continue a personalului, unui sistem de recrutare necorespunzator si a unei evaluari necorespunzatoare. Lipsa aplicarii unor metode si tehnici de mangement in institutie conduce la deteriorarea comunicarii intre structurile organizatorice ale institutiei.

Recomandari

In noul-context geo-politic creat prin apartenenta Romaniei la familia europeana, rolul si misiunea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei capata o importanta majora, trebuind sa raspunda atat in plan intern cat si in plan extern, unor noi provocari care impun flexibilitate si adaptare permanenta la schimbare.

In plan intern, avand in vedere politica si strategia Ministerului in domeniile proprii de competenta, precum legislatia muncii, asistenta si incluziunea sociala, ocuparea fortei de munca, pensiile, egalitatea de sanse intre femei si barbati, sanatatea si securitatea in munca, mobilitatea fortei de munca si dialogul social, trebuie sa raspunda unor noi cerinte ridicate de necesitatea indeplinirii in continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atributii sau indeplinirii unor noi atributii, precum:

- continuarea monitorizarii angajamentelor asumate in procesul de negociere aaderarii pentru Capitolele 2 - Libera circulatie a persoanelor si 13 - Politica sociala si de ocupare a fortei de munca, pentru care a fost institutie integratoare si a celor inscrise in Tratatul de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana;

- elaborarea si implementarea politicilor nationale in concordanta si armonizate cu acquis - ul comunitar, cu politicile, strategiile si programele Uniunii;

- pregatirea si perfectionarea structurilor si instrumentelor necesare, precum si a resurselor umane capabile sa asigure accesul semnificativ la fondurile structurale europene, respectiv Fondul Social European;

- functionarea eficienta a cailor de colaborare si comunicare intre structura responsabila de coordonarea la nivelul ministerului a afacerilor europene si structurile si directiile tehnice de specialitate ale acestuia, care sa asigure atat corelatia dintre elaborarea si implementarea politicilor nationale cu rigorile acquis- ului comunitar, cu orientarile politicilor si strategiilor Uniunii, cat si caracterul coerent si operativ al instructiunilor si pozitiilor institutiei in dezbaterea Europeana;

- functionarea corespunzatoare a punctului de contact SOLVIT, ca parte a centrului National SOLVIT organizat pentru solutionarea informala a problemelor legate de functionarea pietei interne;

- functionarea corespunzatoare a punctului de contact in relatia cu structura din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, responsabila cu coordonarea la nivel national a afacerilor europene, care va contribui la formularea pozitiilor Romaniei inaintea institutiilor si instantelor comunitare in cadrul procedurilor precontencioase si contencioase de incalcare a legislatiei comunitare, pentru domeniul sau de competenta;

- pregatirea si perfectionarea personalului propriu in ceea ce priveste cresterea cunostintelor acestuia in vederea elaborarii politicilor la nivel sectorial in concordanta cu politicile si strategiile Uniunii in domeniu;

- comunicarea cu partenerii sociali, cu societatea civila si cu cetatenii in ceea ce priveste indeplinirea drepturilor si obligatiilor decurgand din calitatea de participant la viata Uniunii Europene;

In plan extern, avand in vedere rolul MMFES in participarea la procesul de adancire a integrarii Romaniei in structurile europene si necesitatea participarii sale active la procesul de elaborare a politicilor la nivel comunitar, pentru domeniul sau de competenta, atributiile se extind, cuprinzand noi directii de activitate:

- urmarirea evolutiei si dinamicii politicilor si strategiilor Uniunii Europene in scopul stabilirii nivelului de corelatie necesar dintre acestea si politicile si strategiile nationale din domeniile politicii sociale si ocuparii fortei de munca;

- formularea pozitiilor proprii in raport cu proiectele legislative, politicile, strategiile si programele UE aflate in domeniul sau de competenta, precum si formularea punctelor de vedere pentru elaborarea coerenta si unitara, in cadrul institutiei nationale interministeriale de coordonare a participarii Romaniei la Uniunea Europeana, a pozitiei Romaniei fata de problemele aflate pe agenda Uniunii;

- notificarea catre Comisia Europeana a legislatiei nationale care transpune acquisul comunitar din domeniul politicii sociale si ocuparii fortei de munca si comunicarea cu institutiile Uniunii Europene referitor la toate masurile legislative adoptate in domeniile reglementate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniului sau de competenta;

- elaborarea de instructiuni reprezentantilor Romaniei din diversele comitete si grupuri de lucru ale institutiilor Uniunii care sa permita sustinerea punctului de vedere al Romaniei in concordanta cu interesul national;

- participarea directa a expertilor din structurile si directiile de specialitate ale ministerului la procesul de elaborare, dezbatere si adoptare a politicii si strategiei Uniunii Europene, pentru domeniul de competenta al acestuia, in cadrul reuniunilor comitetelor si grupurilor de lucru ale institutiilor Uniunii Europene;

- coordonarea cu celelalte State Membre in identificarea si aplicarea de politici comune care sa raspunda provocarilor de la nivelul Uniunii, comune tuturor Statelor Membre;

- participarea activa la activitatea institutiilor Europene si participarea la decizia comunitara, in respect pentru aplicarea principiilor comunitare ale parteneriatului, cooperarii si consensului.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate