Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
PROCEDURA de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a IMM in dezvoltarea exportului


PROCEDURA de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a IMM in dezvoltarea exportului
PROCEDURA de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a IMM in dezvoltarea exportului

1. Obiectivul programului

Obiectivele Programului national multianual pe perioada 2006-2009 de sprijinire a IMM in dezvoltarea exportului, denumit in continuare Program, sunt: facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) romanesti pe pietele externe, valorificarea potentialului productiv al acestora, precum si reducerea decalajului de informatii de piata, servicii de consultanta si instruire a IMM romanesti fata de cele din Uniunea Europeana.
Programul urmareste:

a)      promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe noi piete;

b)      stimularea comunicarii si a parteneriatului in afaceri;

c)      pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a produselor si serviciilor pe noi piete;

Prezenta procedura instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul "Programului" se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE.

2. Bugetul Programului

2.1. Bugetul alocat Programului pentru anul 2007 este de 8 milioane lei, defalcat astfel:

7.975.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile;

25.000 lei la dispozitia Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumita in continuare ANIMMC, pentru asigurarea desfasurarii programului, constand in cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale si servicii).

3. Beneficiari eligibili

3.1. Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului societatile comerciale si societatile cooperative care indeplinesc cumulativ la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

a)      sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006;

b)      au capital social integral privat;

c)      au cel putin 1 an de la data infiintarii, in momentul depunerii cererii de acord de principiu pentru finantare;

d)      nu au datorii la bugetul general consolidat si bugetele locale;

e)      au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

f)        au un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 249 inclusiv, in anul fiscal anterior;

g)      au sediul, sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

h)      au ca obiect principal de activitate productie bunuri si/sau prestari servicii

i)        sa nu fie in dificultate, in conformitate cu prevederile "Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004

3.2. Sunt excluse de la finantare societatile care au ca obiect principal de activitate unul dintre urmatoarele domenii:

a)      societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare, intreprinderile cu activitate principala de comert (cod CAEN 50, 51, 521-526, exceptie facand 502, 527, 553, 554), activitati de intermedieri financiare (cod CAEN 65, 66), activitati auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 67), activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal; activitati de studii de piata si de sondaj; consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 741), selectia si plasarea fortei de munca (cod CAEN 745);

b)      societatile care au ca obiect principal de activitate tiparirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 221, 222, 223), in cazul solicitarii de finantare pentru activitatea de la pct. 4. subpct. 4.1. litera d).

c)      activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;

d)      activitati legate de productia primara a produselor agricole enumerate in Anexa nr.1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeana;

e)      activitati de procesare si marketing a produselor agricole listate in Anexa nr.1 la Tratatul Instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:

cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de agentii economici respectivi

cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri)

f)        activitati legate de export catre state terte sau State Membre si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

g)      ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale in detrimentul celor importate;

h)      sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1407/2002;

i)        sectorul transporturilor rutiere, daca ajutorul este destinat achizitionarii de mijloace de transport rutiere.

j)        nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul prezentului Program, intreprinderile care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 Euro. Agentii economici care vor depasi acest prag prin insumarea alocatiei financiare nerambursabile acordata prin Program cu alte ajutoare de minimis primite in ultimii 3 ani fiscali, pot beneficia de finantare pana la atingerea plafonului de 200.000 Euro.

Pentru anul in curs , prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis pentru un numar de 300 de beneficiari.

4. Tipurile ajutorului financiar

4.1. Prin Program se sustin, prin alocatie financiara nerambursabila, urmatoarele activitati de promovare a exportului desfasurate de IMM in anul in curs:

a)      participari la targuri si expozitii internationale, organizate in strainatate, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti economici;

b)      participari la misiuni economice organizate in strainatate;

c)      participari la targuri si expozitii internationale, organizate in tara, cu stand propriu sau in asociere cu alti agenti economici;

d)      elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a agentului economic, redactate in limbi de circulatie internationala;

e)      realizarea unui site pe Internet, pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala;

f)        participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piete.

4.2. Valoarea maxima a finantarii pentru fiecare dintre activitatile eligibile precizate la pct. 4.1, cheltuielile eligibile, precum si cuantumul alocatiei financiare nerambursabile, sunt prevazute in Anexa nr. 1 la Procedura.

4.3. In cadrul Programului, nu se deconteaza cheltuielile aferente activitatilor pentru care solicitantii beneficiaza de alocatie financiara nerambursabila sau orice alt tip de subventie in cadrul altor programe/subprograme cu finantare nerambursabila.

4.4. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile oferita beneficiarilor selectati reprezinta echivalentul a 90% din valoarea fiecarei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fara sa depaseasca plafoanele maxime stabilite pentru fiecare activitate eligibila si in limita sumei maxime de 25.000 lei pentru un beneficiar.

4.5. In cadrul acestui program, fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul unui an o alocatie financiara nerambursabila totala de maxim 25.000 lei.

5. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finantare

5.1. Orice aplicant trebuie sa obtina un acord de principiu a finantarii in cadrul Programului, inainte de efectuarea platilor si de executarea activitatii/activitatilor eligibile de promovare a exportului, conform Anexei nr. 1 la prezenta Procedura.

5.2. In vederea obtinerii acordului de principiu a finantarii, solicitantul va completa si va transmite la Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC) sau la sediile oficiilor sale teritoriale, inainte de a incepe activitatea declarata de promovare a exportului, o Cerere-tip de Acord de Principiu pentru finantare, conform Anexei nr. 2 la Procedura, insotita de urmatoarele documente justificative indosariate:

a) certificat constatator, in original, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde isi are sediul societatea solicitanta, in care sa se mentioneze urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai societatii, domeniul de activitate principal si toate domeniile de activitate secundare, punctele de lucru, filiale, sucursale, subunitati ale societatii, emis cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii;

b) declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM pentru anul fiscal 2006, cuprinzand cifra de afaceri anuala neta, valoarea activelor totale si numarul mediu anual de salariati, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006 (Anexa nr. 8 la Procedura);

c) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, in original sau in copie legalizata, eliberat in conditiile legii (inclusiv punctele de lucru, filiale, sucursale si subunitati

d) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, in original sau in copie legalizata, eliberat in conditiile legii (inclusiv punctele de lucru, filiale, sucursale si subunitati

e) imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii solicitante, in cazul in care o alta persoana decat aceasta semneaza cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

f) o copie a buletinului de identitate/cartii de identitate a persoanei autorizate sa semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

g) opisul cu documentele depuse pentru obtinerea acordului de principiu pentru finantare (Anexa nr. 9 la Procedura).

5.3.1. Cererea-tip de Acord de Principiu pentru finantare si documentele justificative indosariate, prevazute la pct. 5.3, vor fi depuse prin delegat, in plic sigilat, la sediul ANIMMC din strada Poterasi, nr.11, cod postal 040263, sector 4, Bucuresti, sau la sediile Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC ), conform Anexei nr. 10 la prezenta Procedura.

Dupa caz, cererea-tip de acord de principiu pentru finantare si documentele justificative indosariate si introduse in plic sigilat, pot fi transmise si prin posta, numai la sediul ANIMMC.

5.3.2. Pe plicul sigilat de catre solicitant, indiferent daca depunerea acestuia se face personal sau prin posta, se vor mentiona in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

- Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie - adresa;

- denumirea completa a programului pentru care se depune documentatia;

- denumirea completa a firmei solicitante;

- nr. de inregistrare in Registrul Comertului;

- CUI / codul de inregistrare fiscala;

- suma alocatiei financiare nerambursabile solicitate;

- numele si prenumele delegatului;

- adresa solicitantului, inclusiv judetul.5.3.3. Modelul de Cerere-tip de Acord de Principiu pentru finantare poate fi ridicat atat de la sediul ANIMMC cat si de sediile Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, fiind disponibil si pe pagina de internet, la adresa: www.animmc.ro, sectiunea programe 2007.

5.3.4. Cererea-tip de Acord de Principiu pentru finantare se completeaza prin tehnoredactare in limba romana si poarta stampila solicitantului si semnatura in original a reprezentantului legal sau a imputernicitului agentului economic.

6. Procedura de inregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor

6.1. Prin ordin al Presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se constituie Unitatea de Implementare a Programului (UIP) compusa din reprezentanti ai ANIMMC si condusa de catre un coordonator, in scopul evaluarii solicitarilor si implementarii Programului pentru anul in curs.

6.2.1. Plicul sigilat continand Cererea-tip de Acord de Principiu pentru finantare si documentele justificative indosariate, va fi inregistrat electronic la sediul ANIMMC sau la sediile OTIMMC din orasele Brasov, Cluj- Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Targu Mures si Timisoara, in Registrul unic electronic al Programului, mentionandu-se data, ora si numarul de inregistrare, date care vor fi transcrise inclusiv pe plicul sigilat depus de catre solicitant.

6.2.2. Documentele depuse la sediile OTIMMC vor fi transmise de catre acestea, in plicul sigilat de solicitant, la sediul ANIMMC in termen de maxim 48 de ore de la data depunerii, in vederea evaluarii de catre membri UIP.

Numarul de inregistrare al documentelor din Registrul unic electronic al Programului va fi transcris in Registrul special al Programului, care va fi constituit de catre UIP.

Inregistrarea Cererilor de Acord de Principiu pentru finantare va incepe la data intrarii in vigoare a Ordinului Presedintelui ANIMMC de aprobare a Procedurii de implementare a Programului si se va efectua in zilele lucratoare dupa cum urmeaza:

pentru documentele depuse prin delegat, intre orele 0900 -1530 , conform principiului primul venit-primul servit;

pentru documentele transmise prin posta si primite la sediul ANIMMC, intre orele 1530 -1630 in ziua corespunzatoare primirii acestora, in mod aleatoriu.

Oficiile Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie vor acorda asistenta gratuita solicitantilor pentru intocmirea si completarea documentatiei necesare in vederea accesarii Programului, in conditiile prevazute de prezenta procedura.

6.3. Solicitarile vor fi analizate conform principiului "primul venit - primul servit" in limita bugetului alocat Programului, in concordanta cu data si ora inregistrarii documentelor prevazute la pct. 5.2, prin verificarea Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare si a documentelor justificative privind conformitatea acestora cu criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, activitatilor si cheltuielilor propuse.

6.4. ANIMMC va face publica epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar in curs, data de la care nu se mai inregistreaza Cereri-tip de Acord de Principiu pentru finantare.

6.5. Data limita de depunere a Cererii-tip de Acord de Principiu pentru finantare este  1 octombrie 2007, in conditiile neepuizarii pana la aceasta data a bugetului alocat Programului.

6.6. ANIMMC va efectua procesul de evaluare a Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, insotita de toate documentele justificative, in ordinea inscrierii in Registrul unic electronic al Programului, in termen de 25 de zile lucratoare.

Pentru solicitantii selectati pentru finantare, ANIMMC va transmite o Notificare privind Acordul de Principiu pentru finantare, conform Anexei nr. 3 la Procedura, pentru realizarea finantarii in conditiile precizate in Cererea-tip de Acord de Principiu pentru finantare.

Solicitantii care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la pct. 3 sau cele privind activitatile si cheltuielile in conformitate cu Anexa nr.1 la Procedura, vor primi scrisori de instiintare a respingerii Cererii-tip de Acord de Principiu pentru finantare.

In cazul in care Cererea-tip de Acord de Principiu pentru finantare nu este completata corect sau nu este insotita de toata documentatia necesara sau exista neconcordante in informatiile furnizate, procesul de evaluare se va relua de la data inregistrarii unei noi Cereri-tip de Acord de Principiu pentru finantare cu completarile si corectiile necesare.

6.7. Cererile de acord de principiu pentru finantare care au fost inregistrate in Registrul special al Programului, dar care exced bugetul alocat, nu vor mai fi evaluate.

Acordarea alocatiei financiare nerambursabile

7.1. Alocatia financiara nerambursabila va fi eliberata solicitantilor care au fost selectati, dupa ce acestia au efectuat activitatea/activitatile eligibile si plata cheltuielilor aferente acestora, in conformitate cu Notificarea privind Acordul de Principiu pentru finantare.

.2. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile se face pe baza unei Cereri-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, prezentata in Anexa nr. 5 la Procedura, pe care solicitantul selectat trebuie sa o transmita la ANIMMC prin posta sau curier, insotita de urmatoarele documente indosariate:

a)     formularul de decont prevazut in Anexa nr. 6 la Procedura;

b)     documentele justificative prevazute in Anexa nr. 1 la Procedura, in original si in copie, in ordinea activitatilor si documentelor justificative completate in formularul de decont, copiile avand pe ele mentiunea "conform cu originalul", stampila si semnatura imputernicitului sau administratorului societatii;

c)     declaratia pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii sau de imputernicitul acesteia, privind evidenta nominala a salariatilor si functiile de decizie sau de executie detinute de acestia in cadrul societatii beneficiare, in cazul solicitantilor care au participat la activitatile de promovare a exportului prevazute la pct. 4., subpct. 4.1., literele a), b), c) si f), in cazul in care se solicita decontarea cheltuielilor pntru transport sau cazare;

d)     mostre ale materialelor elaborate in cadrul activitatii prevazute la pct. 4., subpct. 4.1., litera d) ;

e)     opisul tuturor documentelor depuse in vederea eliberarii alocatiei financiare nerambursabile, conform Anexei nr. 9;

7.3. Beneficiarii sunt obligati sa efectueze activitatile pentru care au solicitat finantare si sa depuna cererea de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data emiterii Notificarii de acord de principiu pentru finantare, cu exceptia activitatilor prevazute la punctul 4.1, literele a), b) c si f) pentru care termenul limita de depunere a cererii de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile este de 15 zile lucratoare de la data finalizarii activitatii, dar nu mai tarziu de 21 noiembrie 2007.In caz contrar solicitantul nu va mai putea beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul prezentului program multianual pe toata durata derularii acestuia.

7.4. Termenul limita pentru depunerea Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completata este 21 noiembrie a anului bugetar in curs.

7.5. Nu se accepta deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plati compensatorii intre partile contractante, in cadrul activitatilor si cheltuielilor eligibile.

7.6. In cazul platilor in valuta se deconteaza valoarea in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii de catre beneficiar.

7.7. In urma analizei setului de documente prevazut la pct. 7.2, suma aprobata va fi virata de catre ANIMMC in contul deschis de beneficiar la trezoreria statului in a carei raza teritoriala isi are sediul sau la care este luat in evidenta fiscala. Termenul de analiza al documentelor depuse este de 30 zile lucratoare de la inregistrarea Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile (Anexa nr. 5 la Procedura).

Documentele originale vor fi ridicate de catre beneficiari de la sediul ANIMMC, dupa virarea efectiva a alocatiei financiare nerambursabile.

7.8. Reprezentantii ANIMMC si cei ai Oficiilor Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, au dreptul sa verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute de beneficiar in cadrul Programului.

In cazul in care, in urma controalelor efectuate de reprezentantii ANIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/ sau neconforme cu realitatea pentru a obtine alocatia financiara nerambursabila sau au schimbat destinatia acesteia, beneficiarul are obligatia de a rambursa sumele primite.

7.9. Beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participarii la acest program catre unitatea de implementare a programului din cadrul ANIMMC, pentru o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile, prin completarea si transmiterea prin posta, fax sau email a formularului prevazut in Anexa nr. 7 la Procedura. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnica este 1 - 30 aprilie, a anului urmator expirarii exercitiului financiar de referinta.

In cazul neindeplinirii acestei prevederi, beneficiarul nu va mai putea beneficia de nici unul dintre programele desfasurate de catre ANIMMC, pentru o perioada de 5 ani.

8. Anularea cererii de solicitare a alocatiei financiare nerambursabile

8.1. In cazul in care una sau mai multe din informatiile cuprinse in Cererea-tip de Acord de Principiu pentru finantare pentru care ANIMMC a transmis solicitantului Notificarea privind Acordul de Principiu se modifica, solicitantii au obligatia de a transmite la ANIMMC prin posta sau curier Cererea-tip de anulare totala sau partiala a finantarii, pentru care exista acord de principiu, conform Anexei nr. 4 la Procedura, in intervalul de timp in care solicitantul avea obligatia sa desfasoare activitatea eligibila, activitatile si cheltuielile ramase nemodificate beneficiind in continuare de alocatie financiara nerambursabila. Pentru activitatile, cheltuielile eligibile si partile contractante care au suferit modificari, solicitantul poate transmite o noua Cerere-tip de Acord de Principiu pentru finantare, concomitent sau ulterior transmiterii Cererii-tip de anularea totala sau partiala a finantarii.

8.2. Cererea-tip de anulare totala sau partiala a finantarii pentru care exista acordul de principiu, se transmite semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii sau de imputernicitul acestuia, dupa caz. Completarea Cererii-tip de anulare totala sau partiala a finantarii se face prin tehnoredactare si in limba romana.

Prevederi referitoare la acordarea, monitorizarea si raportarea ajutorului de minimis

ANIMMC va informa in scris, prin intermediul Notificarii de acord de principiu pentru finantare, agentii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului si la caracterul de minimis al acestuia, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicare art. 87 si 88 ale Tratatului CVE, publicat in Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJL 379/2006.

Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleasi costuri eligibile. Daca cumularea conduce la o intensitate a ajutorului care depaseste nivelul intensitatii fixat in conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptarile in bloc sau printr-o decizie adoptata de Comisia Europeana, ajutorul de minimis nu se va acorda

9.3. ANIMMC va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica pe baza declaratiei pe propria raspundere a agentului economic ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste pragul de 200.000 Euro.

9.4. ANIMMC va realiza si mentine o evidenta a ajutoarelor acordate in baza prezentului Program, astfel incat sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitati de acordare, provenientei finantarii, duratei si metodei de calcul a ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi pastrata la ANIMMC timp de zece ani de la data ultimei alocari in cadrul Programului.

9.5. Agentii economici beneficiari de ajutor in cadrul Programului vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze pe o perioada de zece ani.

9.6. Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine ANIMMC, care va transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare in vederea intocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania si a registrului ajutoarelor de minimis.

9.7. La solicitarea scrisa a Comisiei Europene, ANIMMC va furniza in termen de 20 de zile lucratoare sau in termenul stabilit in solicitare, toate datele pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru a aprecia daca au fost respectate conditiile impuse de legislatia incidenta, in special suma totala a ajutorului de minimis primit de beneficiari.

10. Confidentialitate

10.1. Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul prezentului program sunt confidentiale, membrii Unitatii de Implementare a Programului (UIP) avand obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate in acestea catre terte persoane.

10.2. ANIMMC este autorizata sa publice, in orice forma si mediu, incluzand Internet-ul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul AFN acordata, asezarea geografica a proiectului (localitatea si judetul).

11. Precizari

11.1. Documentele depuse de catre solicitanti pentru obtinerea aprobarii de principiu a finantarii in cadrul prezentului Program si care nu au fost supuse analizei datorita finalizarii fondurilor alocate, vor fi tinute la dispozitia agentilor economici in vederea ridicarii de catre acestia pana la data de 01 decembrie 2007, urmand ca dupa acest termen sa fie distruse.Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate