Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
CONTRACT DE INCHIRIERE - model


CONTRACT DE INCHIRIERE - model


CONTRACT DE INCHIRIERE

model

Art. 1. Partile

Societatea comerciala _____ _______ ______ ______ cu sediul social in _______________ str. ______________nr. _____, judetul/sector _____________, inmatriculata in Registrul comertului _________ sub nr. _________ avand contul curent nr. ______________ deschis la Banca ____________ si codul fiscal nr. _______________ prin reprezentantii legali _________________ si __________________ in calitate de locator, pe de o partesi

Societatea comerciala _____ _______ ______ ______ cu sediul social in _______________ str. ______________nr. _____, judetul/sector _____________, in curs de constituire, prin reprezentantul sau legal _________________ , cetatean _______ domiciliat in _____ _______ ______ _______, identificat cu ____ seria_____ nr. ___________, eliberat(a) de catre ____________ la data de ________, CNP___________ in calitate de locatar , pe de alta parte

au convenit incheierea prezentului contract de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:

Capitolul I

OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul contractului

Obiectul contractului il constituie transmiterea dreptului de folosinta (inchiriere) a imobilului situat in __________________, str. ________ nr.____, sector/judet

in suprafata de ______ mp.

Art. 2. Predarea-primirea

(1) Predarea-primirea imobilului se va face pana la data de ________, pe baza de proces-verbal de predare-primire in care se vor mentiona indexurile la gaze, apa si energie electrica.

(2) Starea imobilului este _____ _______ ______ ______

Art. 3. Durata contractului

Durata inchirierii este de _____ luni calendaristice, de la _______ pana la ________, orele _______.

Capitolul III

CHIRIA. MODALITATI DE PLATA. PENALITATI

Art. 4. Plata chiriei

(1) Chiria lunara pentru folosirea imobilului mentionat la art. 1 este de ___ EURO pe luna, platibili in RON la cursul BNR din ziua efectuarii platii, pe toata perioada derularii prezentului contract.

(2) Aceasta suma va fi achitata in numerar sau prin OP pana la data de ____ ale lunii, pentru luna urmatoare.

(3) Pretul chiriei va fi achitat in contul locatorului cod IBAN____________ deschis la Banca ___________.

Locatarul nu va putea fi obligat la plata penalitatilor de intarziere stabilite la art. 5 daca face dovada efectuarii platii in termenul prevazut la art. 4 alin. (2) din prezentul contract. Locatorul se obliga sa comunice locatarului, in cel mai scurt termen, situatia contului, pentru a se putea efectua plati valabile.

(4) De asemenea, partile convin ca plata va putea fi facuta si in numerar, la sediul locatarului, pana in ultima zi a lunii in curs. Pentru aducerea la indeplinire a acestei clauze contractuale, locatorul se va prezenta la sediul locatarului in fiecare zi de _____, in vederea ridicarii transei convenite.

Art. 5. Penalitati de intarziere

Neplata chiriei autorizeaza pe locator sa perceapa penalitati de intarziere de ___ % pentru fiecare zi de intarziere, calculate de la data scadentei.

Capitolul IV

UTILITATI SI GARANTII

Art. 6. Plata utilitatilor

Locatarul se obliga sa achite integral contravaloarea utilitatilor consumate pe toata durata derularii contractului.

Art. 7. Garantii

(1) Locatarul se obliga sa predea locatorului, la data semnarii contractului suma de _______ EURO cu titlu de garantie, in RON la cursul BNR din ziua platii, pentru eventualele deteriorari ale spatiului in afara de uzura normala sau alte prejudicii aduse de catre locatar.

(2) La incetarea prezentului contract de inchiriere, locatorul va returna locatarului garantia constand in echivalentul in RON a sumei de _____ EURO, la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

(3) Locatorul garanteaza ca el este singurul proprietar legal al spatiului inchiriat.

Capitolul V

OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 8. Obligatiile locatorului

Locatorul se obliga:a) sa puna la dispozitia locatarului spatiile inchiriate in stare normala de folosinta;

b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;

c) sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente) precum si spatiile din interiorul cladirii (casa scarii, scari);

d) sa intretina in bune conditii instalatiile proprii cladirii (instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrala termica, instalatii telefonice etc.);

e) sa garanteze pe locatar, in tot sau in parte, contra pierderii totale sau partiale a bunului, impotriva tulburarii folosintei spatiilor si impotriva viciilor bunului, provenite din fapte proprii;

f) sa suporte plata tuturor taxelor, impozitelor si a altor cheltuieli catre bugetul de stat sau bugetul local care, potrivit legii, cad in sarcina locatorului;

g) sa acorde locatarului un preaviz de 24 ore in situatia in care intentioneaza sa inspecteze spatiile inchiriate, stabilind in prealabil o ora, de comun acord cu locatarul.

Art. 9. Obligatiile locatarului:

a) sa plateasca chiria in conditiile prevazute de prezentul contract si sa achite plata tuturor utilitatilor;

b) sa foloseasca spatiile inchiriate ca un bun proprietar;

c) sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere si reparatii curente interioare provenite din folosinta bunului;

d) sa nu execute lucrari de investitii in spatiile inchiriate fara acordul scris al locatorului;

e) sa predea locatorului spatiile inchiriate la expirarea contractului, in conditii corespunzatoare (de uzura normala a spatiului) pe baza de proces-verbal de predare-primire. Locatarul datoreaza chirie pana la momentul predarii spatiului inchiriat prin consemnarea procesului-verbal de predare-primire. Locatarul va putea sa notifice locatorului incetarea contractului in conditiile prevazute in contract urmand a-l convoca pentru preluarea spatiului prin notificare cu minimum 15 zile calendaristice inainte. In situatia in care locatorul sau imputernicitul acestuia nu se prezinta pentru preluarea spatiului, locatarul va putea sa incheie un proces-verbal in prezenta a doi martori, fiind obligat sa ia masuri de conservare a spatiului. Dupa data acestui proces-verbal nu se va mai calcula chirie;

f) sa nu subinchirieze spatiile fara acordul locatorului;

Capitolul VI

RESPONSABILITATEA CONTRACTUALA

Art. 10. Despagubiri

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, partea in culpa datoreaza despagubiri celeilalte parti pentru repararea prejudiciului cauzat.

Art. 11. Forta majora

Forta majora exonereaza de raspundere, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, partea care o invoca, in conditiile legii.

Capitolul VII

INCETAREA SI REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI. NOTIFICARI

Art. 12. Expirarea duratei contractuale

Contractul inceteaza la expirarea duratei, daca partile nu convin de comun acord prelungirea acestuia.

Art. 13. Pieirea bunului

(1) Daca spatiile inchiriate vor fi distruse prin caz fortuit, contractul se considera reziliat de drept conform art. 1423 Cod civil.

(2) In cazul distrugerii partiale a spatiilor prin caz fortuit locatarul este in drept a cere incetarea contractului sau reducerea proportionala a chiriei.

Art. 14. Neplata chiriei

Contractul se considera reziliat de drept pentru neplata chiriei, in situatia intarzierii mai mult de _____ zile calendaristice fata de termenul convenit.

Art. 15. Incetarea de drept

(1) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti, in cazul in care oricare din parti:

a) nu isi executa obligatiile asumate prin prezentul contract;

Contractul inceteaza daca in maximum ____ de zile de la data la care i-a fost notificata incalcarea oricareia din obligatiile sale, nu executa sau executa in mod necorespunzator aceasta obligatie.

b) cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara a avea acordul celeilalte parti;

Oricare dintre parti va putea solicita rezilierea unilaterala a contractului, caz in care va notifica celeilalte parti cu minimum _____ zile inainte de data la care aceasta urmeaza sa-si produca efectele.Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. Prevederile acestui contract nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

Art. 16. Notificari

(1) In intelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de o parte celeilalte va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul mentionate in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi facuta prin posta, ea va lua forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de catre oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

(2) De asemenea, notificarea poate fi transmisa si prin intermediul executorului judecatoresc.

(3) In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare urmatoare celei in care a fost expediata.

(4) Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de niciuna din parti, daca nu sunt confirmate prin una din modalitatile prevazute in acest articol.

Capitolul VIII

LITIGII

Art. 17. Solutionarea amiabila

In caz de litigiu sau neintelegeri intre partile semnatare in legatura cu interpretarea sau executarea prezentului contract partile vor incerca solutionarea acestora pe cale amiabila.

Art. 18. Clauza compromisorie

(1) In cazul in care incercarea de conciliere prevazuta la art. 17 din contract se soldeaza cu rezultate negative, litigiul va fi solutionat pe calea arbitrajului.

Prezentul contract de inchiriere se supune legislatiei romanesti.

Capitolul IX

CLAUZE SPECIALE

Art. 19. Instrainarea bunului

Acest contract de inchiriere ramane valabil daca locatorul vinde sau transfera spatiul vreunei persoane fizice sau juridice.

Art. 20. Modificarea contractului

(1) Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti.

(2) Prezentul contract, impreuna cu modificarile si actele aditionale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere orala dintre acestea.

(3) In cazul incalcarii de catre una din parti a obligatiilor sale, neexercitarea de catre partea prejudiciata a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a respectivei obligatii nu inseamna ca partea prejudiciata a renuntat la acest drept.

Art. 21. Inregistrarea sediului social

Locatorul isi exprima acordul ca locatarul sa isi inregistreze sediul la oficiul registrului comertului.

(2) Locatarul se obliga sa radieze sediul la oficiul registrului comertului in termen de ___ de zile de la incetarea contractului.

Art. 22. Dreptul comun

Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile art. 1410 - 1490 Cod civil.

Incheiat astazi, ____________, in _________ exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Locator  Locatar

__________Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate