Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contract de inchiriere - exemplu


Contract de inchiriere - exemplu


CONTRACT DE INCHIRIERE

Nr. 1/12.05.2008

CAP. I. PARTILE CONTRACTANTES.C. , cu sediul in Bucuresti, Str. avand certificat de inregistrare la Registrul Comertului Bucuresti , Cod Unic de Inregistrare .., IBAN sucursala , reprezentata de ..in calitate de Asociat Unic , denumita in continuarea prezentului contract LOCATOR, pe de o parte,

si

S.C. . . . . . . . . . .. . , cu sediul in . . . . . . , Str . . . . . . . . . . . . . . . avand certificat de inregistrare Bucuresti . . . . , Cod Unic de Inregistrare RO . . . . . IBAN reprezentata de . . . . . . . . . . . . .. in calitate de Administrator, denumita in continuarea prezentului contract LOCATAR, pe de alta parte

a intervenit urmatorul Contract de Inchiriere :

Partile, egale si libere in negocierea prezentului Contract, precum si in baza dispozitiilor art. 942 si urmatoarele, art. 948, art. 949, art. 962 si urmatoarele, art. 969 si urmatoarele, art. 1410 si urmatoarele din Codul Civil Roman aplicabil in materie contractuala de locatiune, au procedat la incheierea prezentului Contract de Inchiriere, in urmatoarele conditii:

Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il constituie inchirierea de catre Locator catre Locatar a imobilului in suprafata utila de 71 m.p, situat in Bucuresti, sos. Iancului, nr ..

Imobilul inchiriat va fi folosit de Locatar ca punct de lucru, in vederea desfasurarii activitatii de, cod CAEN

Imobilul (numit in continuare "spatiul") este proprietatea exclusiva a Locatorului conform Contractului de Vanzare - Cumparare avand numarul . din ..

Predarea spatiului inchiriat

2.3.1. Predarea - primirea spatiului inchiriat va avea loc la data de 19.05.2008, pe baza de proces verbal semnat de ambele parti, in care se va consemna starea spatiului inchiriat.

2.3.2. Perioada cuprinsa intre data de 19.05.2008-30.06.2008 (inclusiv) este considerata perioada de gratie, aceasta fiind necesara pentru amenajarea spatiului inchiriat

Pentru perioada de gratie, Locatarul nu datoreaza si nu va efectua plata chiriei, iar Locatorul nu va pretinde si nu va factura chirie.

CAP. III. Durata contractului

Prezentul contract se incheie pe o perioada de 5 (cinci) ani, cu incepere din data de 19.05.2008 si va inceta, fara a se mai considera necesar ca una dintre parti sa trimita o notificare celeilalte parti, la implinirea a 5 (cinci)ani de la data respectiva.

La expirarea duratei initiale, partile, de comun acord, pot decide prelungirea contractului, Locatarul avand drept de preemtiune.

CAP. IV. PRETUL, MODALITATILE SI CONDITIILE DE PLATA.

Chiria lunara datorata de LOCATAR pentru spatiul ce face obiectul prezentului contract de inchiriere este de 7.000 EUR, platibili in lei la cursul de referinta al B.N.R. din ziua platii.LOCATORUL nu este platitor de TVA.

Toate utilitatile consumate cad in sarcina LOCATARULUI, acestea neintrand in cuantumul chiriei.

Atat Locatarul cat si Locatorul convin prin prezentul contract ca Locatarul va incheia contracte de furnizare a utilitatilor direct cu furnizorii, plata utilitatilor fiind efectuata direct catre furnizori, utilitatile ramanand-pe toata durata contractului de inchiriere-pe numele Locatarului.

Plata chiriei se va face lunar exclusiv de catre LOCATAR, pana in data de 25 (douazecisicinci) ale lunii in curs pentru luna urmatoare, cu ordin de plata in contul bancar al LOCATORULUI;

exemplu : pentru perioada 01.11.2008-30.11.2008 contravaloarea chiriei convenite se va achita in pana in data de 25 ale lunii Octombrie, respectiv 25.10.2008.

La data semnarii prezentului contract, Locatarul se obliga sa vireze in contul Locatorului (stipulat in prezentul contract) contravaloarea in lei ( la cotatia cursului valutar BNR din ziua platii) a sumei de 42.000 EUR, reprezentand contravaloarea chiriei pentru perioada 01.07.2008-31.12.2008, reprezentand plata in avans a chiriei aferenta a 6 (sase) luni de contract.

Incepand cu luna a 5 de contract, respectiv in luna Nov 2008, LOCATARUL va incepe sa achite lunar chiria, astfel incat chiria platita in avans pe luna a 6-a se va constitui drept garantie.

In cazul in care Locatarul nu achita contravaloarea chiriei si/sau a utilitatilor, la termenele stipulate in prezentul contract, acesta datoreaza Locatorului penalitati de intarziere de 0,4 % pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea sumei neachitate. Daca in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de plata, Locatarul nu a platit chiria si penalitatile datorate, contractul se desfiinteaza de drept incepand cu aceasta data, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau alte formalitati prealabile, fara somatie, desfiintarea contractului facandu-se in virtutea prezentului pact comisoriu de grad IV, fara interventia justitiei.

Partile convin ca pana la expirarea perioadei de 5 (cinci) ani contractuali chiria nu se va renegocia.

CAP.V. OBLIGATIILE LOCATORULUI

Locatorul se obliga:

sa asigure folosinta utila si netulburata a spatiului supus inchirierii pe toata durata prezentului contract, garantand Locatarul contra pierderii totale sau partiale si contra tulburarii folosintei spatiului inchiriat provenite din propria sa fapta, de la terti si din viciile lucrului;

sa aprobe proiectul de amenajare a spatiului supus inchirierii, Locatorul dandu-si acordul in acest sens prin semnarea prezentului contract cu privire la modificarea/amenajarea spatiului supus inchirierii, inclusiv schimbarea culorii tamplariei, fatadei, etc.;

la expirarea prezentului contract sau la incetarea acestuia in orice mod, sa permita Locatarului sa preia toate bunurile proprii in conditiile in care acesta nu are debite restante fata de Locator; exceptie facand bunurile-considerate ca si mijloc fix-bunuri ce nu se pot ridica fara a afecta starea si structura spatiulu;sa predea spatiul pe baza de Proces-verbal de predare-primire, cu respectarea termenului de gratie stipulat in prezentul contract, termen care curge de la data predarii spatiului efectiv, sa nu inchirieze spatiul din prezentul contract altor persoane fizice sau juridice, sub sanctiunea platii de daune-interese catre Locatar;

sa garanteze ca spatiul nominalizat in prezentul contract nu prezinta impedimente la inchiriere ;

sa puna la dispozitia Locatarului toate documentele necesare obtinerii autorizatiei de functionare;

ca prin semnarea prezentului contract sa-si dea acordul in mod expres, ca Locatarul sa poata instala cu respectarea conditiilor legale in vigoare firma proprie sau reclame luminoase, orice alte mijloace de reclama in exteriorul spatiului inchiriat si orice alte dotari care servesc desfasurarii activitatii sale, potrivit cu destinatia pentru care a fost inchiriat spatiul. Toate autorizatiile, taxele si alte cheltuieli legate de aceste lucrari vor fi suportate de catre Locatar;

sa nu constituie fonduri de garantie sau sa puna sub sechestru bunurile proprietatea Locatarului in timpul derularii sau la expirarea prezentului contract, sub sanctiunea platii de daune-interese, in conditiile in care Locatarul nu are debite fata de Locator in legatura cu executarea prezentului contract ;

sa permita Locatarului sa efectueze imbunatatirile necesare desfasurarii activitatii sale specifice, imbunatatiri care vor fi realizate pe cheltuiala Locatarului;

sa permita Locatarului accesul liber si neintrerupt spre/in spatiul inchiriat 24 ore pe zi, 7 zile pe saptamana;

sa suporte toate obligatiile care ii revin in baza legislatiei in domeniu, altele decat cele expres prevazute in prezentul contract;

sa garanteze ca spatiul va fi mentinut in buna stare asigurand in acest sens reparatiile necesare imobilului, care implica siguranta si structura imobilului inchiriat, precum si cele aferente instalatiilor de electricitate si de apa in conformitate cu prevederile legale (Codul Civil etc.) care cad in sarcina sa.

CAP.VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI

Locatarul se obliga:

  1. sa foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei care rezulta din contract, respectiv spatiu comercial;
  2. sa execute la timp si in bune conditii, pe cheltuiala lui, toate lucrarile de intretinere si reparatii care nu sunt asimilate reparatiilor capitale, pentru care se face culpabil sau care in mod legal cad in sarcina sa;
  3. sa amenajeze spatiul care face obiectul prezentului contract in urmatoarele conditii::

a.       sa nu afecteze structura de rezistenta a cladirii unde se afla spatiul inchiriat;

b.      sa efectueze eventualele modificari ale spatiului tinand cont de normele tehnice

P.S.I.

  1. sa plateasca chiria la termenul si in conditiile stabilite in prezentul contract;

sa elibereze spatiul inchiriat in termen de 7(sapte) zile lucratoare de la incetarea valabilitatii contractului;

  1. sa plateasca contravaloarea utilitatilor consumate (apa, energie, telefon, etc.) aferente spatiului care face obiectul prezentului contract. In cazul in care acestea sunt utilizate in comun cu alte persoane fizice sau juridice, calculul consumului aferent Locatarului se va face proportional cu suprafata inchiriata, numai in situatia in care nu pot fi determinate prin alte procedee.
  2. Locatarul va suporta costurile pentru reamenajarea spatiului inchiriat in situatia in care aceasta amenajare este necesara desfasurarii activitatii sale specifice;

sa nu procedeze la amenajari sau modificari ale spatiului pentru care legea prevede obtinerea autorizatiilor necesare de la organele competente in lipsa acestor documente obligatorii.

Sa respecte normele de igiena, de prevenire si stingere a incendiilor si de protectie a mediului. Locatarul este responsabil fata de orice persoana pentru prejudiciile cauzate de nerespectarea obligatiilor care ii revin conform legii in legatura cu utilizarea spatiului inchiriat. Locatarul este responsabil pentru orice prejudiciu adus proprietatii de catre Locatar, muncitorii care actioneaza conform instructiunilor acestuia, clientii sai si persoanele care intra in incinta spatiului inchiriat in considerarea relatiilor pe care le au cu Locatarul, dupa inceperea inchirierii; daca Locatarul pretinde ca acest prejudiciu a fost provocat de o terta parte, Locatarul va trebui sa dovedeasca aceasta situatie

Locatarul va permite Locatorului sa viziteze spatul inchiriat cel putin o data de luna, la data stabilita de parti de comun acord. Vizitarea are ca scop informarea Locatorului asupra starii imobilului si identificarea lucrarilor de reparatii necesare. Vizitarea va fi facuta numai in prezenta unui reprezentant al Locatarului.

Sa nu subinchirieze spatiul ce face obiectul prezentului contract sau/si sa nu se asocieze cu terte persoane fara acordul scris al Locatorului.

In cazul aparitiei unor defectiuni sau avarii care sunt de natura a produce degradarea spatiului sau alte pagube, Locatarul este obligat sa il anunte imediat pe Locator si sa ii permita acestuia accesul in spatiu in vederea remedierii defectiunilor.CAP.VII. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract inceteaza de drept, fara indeplinirea altor formalitati si atrage desfiintarea sa de drept, fara a fi necesara punerea in intarziere, aceasta producandu-se in virtutea prezentului pact comisoriu, fara interventia justitiei, in urmatoarele cazuri:

a)      hotararea comuna a celor doua parti;

b)      expirarea termenului prevazut in contract;

c)      in cazul in care oricare dintre parti isi pierde personalitatea juridica (prin lichidare judiciara, prin expirarea perioadei pt. care a fost infiintata, etc.);

Contractul va inceta prin denuntare unilaterala din partea Locatarului, cu notificare prealabila de 60(saizeci) zile, transmisa Locatorului.

Locatorul va putea rezilia prezentul contract numai in caz de neplata a chiriei, a penalitatilor si/sau a utilitatilor timp de 30 de zile de la scadenta, fara a mai fi necesara transmiterea vreunei notificari, fara interventia justitiei, rezilierea urmand a se produce de drept, in virtutea prezentului pact comisoriu.

In primii 2 (doi) ani contractuali, Locatarul nu va putea rezilia contractul de inchiriere decat cu notificare scrisa catre Locator in termen de 90 (nouazeci) zile. In aceasta perioada de timp, 90 zile, Locatorul va depune toate diligentele pentru gasirea unui nou chirias, in caz contrar Locatarul este in drept de plata chiria aferenta diferentei perioadei pana la implinirea celor 2 ani contractuali..

Orice ingaduinta sau amanare din partea locatorului nu trebuie interpretata ca o renuntare la aplicarea sanctiunilor prevazute in contract.

Orice oferta de plata sau executare propriu-zisa realizata dupa expirarea termenelor scadente nu poate fi opusa rezilierii de plin drept a contractului.

Incetarea contractului, indiferent de motiv, nu va avea nici un efect in ceea ce priveste obligatiile scadente ale partilor.

CAP. VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune interese conform legii.

Prezentul contract este supus intrutotul legislatiei romane.

CAP.IX. Forta majora

Forta Majora astfel cum este definita de lege, apara de raspundere partea care o invoca.

Partea care invoca evenimentul de mai sus este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte parti producerea cazului de forta majora, in maximum 5(cinci) zile de la producere si sa ia toate masurile care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Partea care invoca forta majora este obligata sa probeze producerea acesteia prin prezentarea unui certificat constatator emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in termen de 10 zile de la mentionarea evenimentuluii in presa, fiind necesar ca forta majora sa fie de notorietate publica. Aparitia cazului de forta majora nu scuteste partile de indeplinirea obligatiilor contractuale scadente la data aparitiei starii de forta majora.

Daca in termen de 30(treizeci) de zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept al acestui contract, fara nici o alta formalitate prealabila judiciara sau extrajudiciara si fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte parti daune interese din acest motiv.

CAP.X. LITIGII

Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului Contract de Inchiriere, se vor solutiona pe cale amiabila.

In cazul in care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun.

CAP.XI. Dispozitii finale

Bunurile aduse de Locatar in spatiul inchiriat sunt si raman proprietatea acestuia, Locatarul avand dreptul de a dispune liber de bunurile sale.

Orice modificare a prezentului contract se va face doar cu acordul scris al ambelor parti.

Eventuala nulitate a unei clauze contractuale nu afecteaza validitatea celorlalte clauze ale prezentului contract care isi va produce efectele pe toata durata sa.

Orice notificare (inclusiv corespondenta si documente) adresata de o parte contractanta celeilalte parti contractante este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin fax, cu confirmare de primire, si/sau pe cale postala.

Fiecare parte contractanta va comunica celeilalte parti contractante orice modificare privind numarul de fax sau adresa, cel tarziu in ziua urmatoare celei in care este efectuata modificarea respectiva.

Prezentul contract se completeaza cu reglementarile legale in vigoare.

Proprietarul nu raspunde de valoarea depozitata a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar ale chiriasului , in caz de furt , incendiu , inundatii, sau alte pagube .

Chiriasul declara pe propria raspundere ca, la momentul semnarii prezentului contract, nu exista nici o cauza de limitare a capacitatii sale de a executa obligatiile prevazute de prezentul contract. De asemenea , declara ca nu este supus vreunei proceduri de faliment si nu se afla in stare de incetare de plati .

Clauzele prevazute in contract se completeaza cu cele prevazute de legislatia in vigoare.In cazul in care, proprietarul hotaraste instrainarea imobilului, si acesta nu este achizitionat de catre chirias, proprietarul este obligat sa stipuleze in contractul de vanzare-cumparare, respectarea prezentului contract de inchiriere.

Ambele parti garanteaza ca au si vor avea calitatea de a incheia prezentul Contract de inchiriere si de a acorda, respectiv de a prelua drepturile stipulate in prezentul contract. Locatorul se obliga sa comunice Locatarului orice modificari materiale ale dreptului sau de proprietate. Ambele parti declara ca sunt solvabile si ca asupra lor nu a fost declansata o procedura reorganizarii ori a falimentului.

Din prezentul contract fac parte integranta urmatoarele documente:

a. Anexa nr. 1 - Procesul Verbal de predare - primire a imobilului;

b. Anexa nr.2 - Contractul de Vanzare - Cumparare avand numarul . din (copie)

c. Anexa nr. 3 - Schita spatiului(copie)

Prezentul contract a fost incheiat astazi ., in Bucuresti, in 2 (doua) exemplare originale cu valoare juridica egala, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru Locator si un exemplar pentru Locatar.

LOCATOR, LOCATAR,

Anexa nr. 1 la Contractul de Inchiriere din 1/12.05.2008

PROCES VERBAL DE PREDARE -PRIMIRE

Incheiat astazi . . . . . . ..

Intre:

S.C. Dumi Impex S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Margeanului nr. 30, avand Nr. de Ordine la ORC Bucuresti J40/1415/21.01.1992, Cod Unic de Inregistrare 416151, IBAN RO77BPOS81002696095ROL01-Banc Post sucursala Cosbuc, reprezentata de Dumitrache Aurelian in calitate de Asociat Unic , denumita in continuarea prezentului contract LOCATOR, pe de o parte,

si

S.C. . . . . . . . . . .. . , cu sediul in . . . . . . , Str . . . . . . . . . . . . . . . avand Nr. de Ordine la ORC Bucuresti . . . . , Cod Unic de Inregistrare RO . . . . . IBAN reprezentata de . . . . . . . . . . . . .. in calitate de Administrator, denumita in continuarea prezentului contract LOCATAR, pe de alta parte

in care LOCATORUL preda si LOCATARUL primeste spatiul comercial in suprafata construita de 63mp/suprafata utila de 58 mp, situat in Bucuresti, str.Margeanului, nr 30, bl.M12, parter, sect 5.

MENTIUNI:

LOCATOR, LOCATAR,Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate