Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Pasivul patrimoniului


Pasivul patrimoniului
CURS NR.2

PASIVUL PATRIMONIULUI

I. CAPITALE PROPRII

Principalele elemente patrimoniale componente ale capitalului proprii ale societatii sunt:

Capital social.

Prime legate de capital.
Diferenta din reevaluare

Rezerve.

Rezultatul reportat.

Rezultatul exercitiului.

1). CAPITALUL SOCIAL se imparte in:

CSN (CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT)

CSV (CAPITAL SUBSCRIS VARSAT)

CSN este compus din valoarea capitalului unei societati pe care societatea sau actionarii si-au luat angajamentul de al pune la dispozitia societatii dar nu a fost varsat.

CSV - reprezinta partea din capitalul subscris adus ca aport efectiv la constituirea sau majorarea capitalului unei societati.

2). PRIME LEGATE DE CAPITAL- apar ca elemente patrimoniale la operatiunile de majorare de capital si reprezinta diferenta intre valoarea de emisie a noilor actiuni si valoarea nominala a actiunilor care formeaza capitalul existential.

3). DIFERENTE DIN REEVALUARE reprezinta diferenta dintre valoarea actualizata a imobilizarilor corporale si financiare si valoarea lor contabila. Valoarea actualizata este hotarata de catre ministerul finantelor prin majorarea vlorii lor contabila cu diferite indicii in functie de nivelul inflatiei.

4). REZERVE exista urmatoerele categorii de reserve.

a)      Reserve legale.

b)      Reserve statutare.

c)      Alte reserve.

a) REZERVE LEGALE - sunt constituite de catre societate in proportie de 5% din profit brut (profit inainte de impozitare)suma nedepasind 20% pana la 25% din capitalul social (in functie de tipul de societate).

b+c) REZERVE STATUTARE SI ALTE REZERVE - sunt prevazute a fi repartizate conform statutului social si hotararea adunarii sociale.

5). REZULTATUL REPORTAT se poate prezenta sub 2 forme.

Profit nerepartizat din exercitiul precedent.

Pierdere neacoperita.

6). REZULTATUL EXERCITIULUI poate fi profit sau pierdere. Pentru determinarea rezultatului exercitiului se procedeaza la diferenta intre veniturile obtinute de catre societate si cheltuielile efectuate.

Daca veniturile sunt > decat cheltuielile societatea inregistreaza profit.

Daca veniturile sunt < decat cheltuielile societatea inregistreaza pierdere.

Profitul se adauga capitalurilor proprii iar pierderile se scad.

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Reprezintaniste fonduri constituite de catre societate prin majorarea cheltuielilor la sfirsitul exercitiului financiar, necesare finantarii riscurilor sau pierderilor eventuale din exercitiul financiar urmator.

III. DATORII

a)      datorii comerciale

b)      datorii salariale

c)      datorii sociale

d)     datorii fiscale

e)      alte datorii

f)       datorii financiare

a)            DATORII COMERCIALE reprezinta obligatia pe care o are o unitate patrimoniala fata de furnizorii de bunuri de sevicii. Datoriile se vor stinge in momentul achitarii obligatiilor. Tot in aceasta categorie sunt cuprinse si efecte comerciale de platit care reprezinta titlul de valoare ce stinge obligatiile la furnizor urmand ca ulterior sa fie decontata (platita) din cont current de plata.

b)           DATORII SALARIALE concretizata in obligatiile pe care le are societatea fata de salariati. In acesta categorie intra:

Contributia la asigurarea sociala privind salariile la fondul de somaj.

Asigurari de sanatate

d) DATORII FISCALE cuprinde:

Impozite si taxe

Impozit pe profit

Impozit pe salarii

Taxa pe valoarea adaugata

e) ALTE DATORII sunt obligatii pe care societatea le are fata de creditorii sai.

CREDITORII: - sunt persoane fizice sau juridice care au dat o valoare urmand sa primeasca un ehivalent valoric (bani) sau un contra serviciu.

f) DATORII FINANCIARE reprezinta obligatiile pe care o societate le are fata de furnizori, fata de banci pentru creditele si contractile de la acesta.

IV. PASIVE DE REGULARIZARE: - sunt concretizate in valori economice realizate in exercitiul financiar curent si transferate asupra exercitiilor financiare viitoare (chirii incasate in avans).

PROBLEMA

Sa se grupeze bunurile economice si sursele de finantare axistente la un moment dat si sa se reprezintesub forma de bilant.

 • Mijloace fixe 800 lei
 • Capital social 800 lei
 • Disponibilizari banesti in cont 200 lei
 • Materiale 300 lei
 • Obiecte de inventar - 50 lei
 • Produse finite 100 lei
 • Cheltuieli de constituire 80 lei
 • Titlu de participare 300 lei
 • Credite bancare 150 lei
 • Furnizori 125 lei
 • Debitori 5lei
 • Impozite si taxe 750 lei
 • Creditori 10 lei

BILANT CONTABIL

ACTIVE PATRIMONIALE

PASIVE PATRIMONIALE

Active imobilizate

Imobilitati necorporale

- chelt. de constituire

Imobilitati corporale

- mijloace fixe

Imobilitati financiare

Active circulante

Stoc si productie in curs de executie

- materiale

- obiecte de inventar

- produse finite

Creante

- debitori

Titlu de plasament

- disponibilitati banesti/ cont current la banca.

TOTAL ACTIV

1.180 lei

80 lei

80 lei

800 lei

800 lei

300 lei

655 lei

450 lei

300 lei

50 lei

100 lei

5 lei

5 lei

200 lei

200 lei

1.835 lei

Capitale proprii

- capital social

Datorii

Datori comerciale

- furnizori

Datori fiscale

- impozite si taxe

Alte datorii

- creditori

- credite bancare

TOTAL PASIV

1.850 lei

800 lei

125 lei

125 lei

750 lei

750 lei

10lei

10lei

150 lei

1.835 lei

PROBLEMA

Societatea comerciala Vega SA dispune la 31 Decembrie 2000 de urmatoarea situatie elementelor patrimoniale:

Cheltuieli de constituire 100 lei

Teren 800 lei

Mijloace fixe 1.000 lei

Materiale 100 lei

Capital social 1.000 lei

Reserve 100 lei

Credite bancare 400 lei

Clienti 200 lei

Furnizori 200 lei

Efecte comerciale de platit 200 lei

Efecte comerciale de primit 100 lei

Cont la banci 1.200 lei

Impozit pe salariu 100 lei

Numerar in casierie 50 lei

Salarii 965 lei

Creditori 585 lei

Sa se intocmeasca bilantul contabil.

BILANT CONTABIL LA SOCIETATEA VEGA SA LA 31 DEC. 2000

ACTIVE PATRIMONIALE

PASIVE PATRIMONIALE

Active imobilizate

Imobilitati necorporale

- chelt. de constituire

Imobilitati corporale

- mijloace fixe

- teren

Active circulante

- materiale

Creante

- clienti

- efecte comerciale de primit

Titlu de plasament

- numerar in casierie

- cont deschis

1.900 lei

100 lei

100 lei

1.800 lei

1.000 lei

800 lei

1.650 lei

100 lei

300 lei

200 lei

100 lei

1.250 lei

50 lei

1.200 lei

Capitale proprii

- capital social

- rezerve

Datorii

a)Datori comerciale

- furnizori

- efecte comerciale de platit

b)Datorii salariale

- salarii

d)Datori fiscale

- impozite pe salarii

e)Alte datorii

- creditori

f)Datorii financiare

- credite bancare

1.000 lei

100 lei

2.450 lei

400 lei

200 lei

200 lei

965 lei

965 lei

100 lei

100 lei

585 lei

585 lei

400 lei

400 lei

TOTAL ACTIV

3.550 lei

TOTAL PASIV

3.550 leiPROBLEMA

Societatea Poiana SA are in folosinta sa la 01 Ianuarie 200 urmatoarele elemente patrimoniale:

Capital social 2.200 lei

Materiale 500 lei

Disponibil la banca in cont curent 3.000 lei

Credite bancare 500 lei

Mijloace fixe 1.300 lei

Terenuri 2.000 lei

Produse finite 5.000 lei

Materii prime 1.300 lei

Impozit pe profit 120 lei

Cheltuieli de constituire 100 lei

Creditori 280 lei

Salarii 700 lei

Furnizori 1.100 lei

Efecte de plata 500 lei

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare 500 lei

Profit 8.300.lei

BILANT CONTABIL LA SOCIETATEA POIANA SA LA 1 IANUARIE 2000

ACTIVE PATRIMONIALE

PASIVE PATRIMONIALE

- Cheltuieli de constituire

- cheltuieli de cercet- dezv

- mijloace fixe

- terenuri

- materiale

- materii prime

- produse finite

- disponibil in cont

100 lei

500 lei

1.300 lei

2.000 lei

500 lei

1.300 lei

5.000 lei

3.000 lei

- capital social

- profit

- credite bancare

- furnizori

- impozit pe profit

- creditori

- salarii

2.200 lei

8.300 lei

500 lei

1.100 lei

120 lei

280 lei

700 lei

TOTAL ACTIV

13.700 lei

TOTAL PASIV

13.700 lei

BILANTUL CONTABIL

VARIATIA COSTURILOR BILANTIERE:

Elementele patrimoniale din activul si pasivul bilantului poarta denumirea de posturi bilantiere. Caracterul continuu al activului economic determina o miscare permanenta in volumul si structura elementelor patrimoniale. Aceste modificari ale elementelor patrimoniale sunt determinate de operatii economico- financiare.

Exemple: - achizitia unui mijloc fix

plata unei facturi

vinzare de produse finite

marirea capitalului social

Operatiile economico financiare pot determina patru titluri de modificare asupra elementelor patrimoniale ecuatia generala a patrimoniului este de (A= P) se va transforma dupa fiecare tip de modificare astfel:

1. Modificari in ambele parti ale bilantului; atit in activ cat si in pasiv prin cresterea unui element in activ concomitent cu aceeasi suma cu cresterea unui element in pasiv.

2. Modificari in ambele parti ale bilantului; atit in activ cat si in pasiv prin scaderea unui element in activ concomitent cu aceeasi suma cu scaderea unui element in pasiv.

3. Modificari numai in activul bilantului; prin cresterea unui element in activ concomitent si cu aceeasi suma cu scaderea altui element in pasiv.

4. Modificari numai in pasivul bilantului; prin cresterea unui element in pasiv concomitent su aceeasi suma cu scaderea altui element de pasiv.

Dupa fiecare din aceste tipuri de modificare ecuatiile patrimoniale sunt:

A=P

A + x = P + x

A - x = P x

A x + x = P

4. A = P + x - x

PROBLEMA

Bilantul initial al soc. comerciale ALCOR SA este:

mijloace fixe 2.000 lei

capital social 3.000 lei

terenuri 1.000 lei

furnizori 500 lei

materiale 200 leicredite bancare 500 lei

cont curent deschis la banca 750 lei

casa 50 lei

a)      Sa se intocmeasca bilantul initian

b)      Sa se demonstreze modificarile ce se produc asupra elementelor patrimoniale din bilant dupa fiecare operatie ecponomica

c)      Societatea comerciala ALCOR SA cumpara de la furnizor un teren in valoare de 10.000 lei. Sa se demonstreze ce se intimpla cu elementul patrimonial.

a) BILANTUL CONTABIL AL SOC. COM. ALCOR SA (op 1)

ACTIV PATRIMONIAL

PASIV PATRIMONIAL

- mijloace fixe

- terenuri

- materiale

- cont deschis la banca

- casa

2.000 lei

1.000 lei

200 lei

750 lei

50 lei

- capital social

- furnizori

- credite bancare

3.000 lei

500 lei

500 lei

Total activ

4.000 lei

Total pasiv

4.000 lei

Sa se demonstreze modificari ce se produc asupra elementelor patrimoniale din bilant dupa fiecare operatie economica:

SC ALCOR SA cumpara de la furnizori un teren in valoare de 10.000 lei

▲ valoarea terenurilor societatii + A

▲ valoarea datoriilor fata de furnizor + P

Terenuri SI 1.000 + 10.000 (op 1) SF 11.000

Furnizori SI  500 + 10.000 (op 2) SF 10.500

E.P. A + 10.000 = P + 10.000

BILANT DUPA (OP 1)

ACTIV PATRIMONIAL

PASIV PATRIMONIAL

- mijloace fixe

- terenuri

- stoc materiale

- cont deschis la banca

- casa

2.000 lei 11.000 lei

200 lei

750 lei

50 lei

- capital social

- furnizori

- credite bancare

3.000 lei

10.500 lei

500 lei

Total activ

14.000 lei

Total pasiv

14.000 lei

2. SC ALCOR SA achita din cont current 100 lei reprezentand datoria la furnizori.

Op 2 ▼ cont current deschis la banca A

datorii la furnizor - P

A x = P x

Cont current la banca SI 750 100 = SF 650

Furnizori  SI 10.500 100 = SF 10.400

BILANT DUPA (OP 2)

ACTIV PATRIMONIAL

PASIV PATRIMONIAL

- mijloace fixe

- terenuri

- stoc materiale

- cont deschis la banca

- casa

2.000 lei 11.000 lei

200 lei

650 lei

50 lei

- capital social

- furnizori

- credite bancare

3.000 lei

10.400 lei

500 lei

Total activ

13.900 lei

Total pasiv

13.900 lei

3. SC ALCOR SA ridica din contul de disponibil de la banca suma de50 lei in vederea efectuarii unor plati din caseria societatii.

MODIFICARI ▼disponibilul din contul curent - A

PATRIMONIALE  ▲numerarul din caserie + A

Cont curent SI 650 50 = SF 600 (op 3)

Casa SI 50 + 50= SF 100

4. Societatea achita o obligatie fata de furnizor in suma de 200 lei dintr-un credit de la banca.

- achitarea obligatiei la furnizor din credit bancar.

MODIFICARI ▼obligatiile societatii la furnizor - P

PATRIMONIALE  ▲obligatia fata de banca privind creditele + A

Furnizorii SI 10.400 200 = SF 10.200 (op 4)

Credit SI 500 + 200 = SF 700

Ecuatia patrimoniala A = P 200 + 200
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate