Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» Contabilitate financiara – test grila


Contabilitate financiara – test grila
Contabilitate financiara – test grila

ce se noteaza cu 3 puncte

Ce este capitalul societaTii? a) totalitatea surselor stabile si permanente de finanTare a activului patrimonial;

Imobilizarile sau activele imobilizate reprezinta: a) bunuri sau valori de folosinTa indelungata, care nu se consuma la prima utilizare;
Structura stocurilor este influenTata de: a) natura activitaTilor desfasurate in unitate;

CreanTele reprezinta : a) drepturi cuvenite unor persoane fizice sau juridice de a pretinde de la terTi achitarea sau restituirea unor

Trezoreria reprezinta: b) totalitatea operaTiilor banesti si financiare pe care le efectueaza o unitate economica in scopul asigurarii mijloacelor banesti necesar desfasurarii normale a activitaTii sale;

Care din urmatoarele cheltuieli nu reprezinta cheltuieli financiare? e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane.

Ce tipuri de capitaluri intra in structura lui? e) Nici un raspuns nu este exact.

Dupa forma si destinaTia economica in cadrul circuitului economic imobilizarile se clasifica: c) necorporale, corporale si financiare;

In structura produselor intra: e) produse finite, semifabricate si produse reziduale.

CreanTele sunt reflectate in contabilitate: d) in momentul crearii dreptului faTa de terTi pana im momentul incasarii lor;

In structura trezoreriei se cuprind: e) a, b, c.

Care din urmatoarele elemente de cheltuieli nu reprezinta cheltuieli de exploatare: b) cheltuielile privind diferenTele de curs valutar;

Capitalul propriu este cel care: a) se afla in proprietatea acTionarilor sau asociaTilor;

Imobilizarile necorporale sunt: e) valori nemateriale care iau forma unui document juridic sau comercial.

Produsele finite sunt: a) bunuri care au parcurs toate fazele procesului de fabricaTie si pot fi livrate terTilor;

Datoriile reprezinta: c) obligaTii constituite ptr. bunuri ce urmeaza a fi achiziTionate;

Titlurile de plasament reprezinta: a) titluri de valoare achiziTionate de societate in vederea revanzari lor la preTuri mai mari si obTinerii unor castiguri financiare;

Conturile de cheltuieli si venituri nu sunt conturi bilanTiere deoarece:

e) toate raspunsurile sunt corecte.

Capitalul strain reprezinta: b) imprumuturi si datorii pe termen mediu si lung;

Conform IAS 38, imobilizarile necorporale reprezinta:

a) o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute;

b) o resursa de la care se asteapta ca intreprinderea sa obTina beneficii economice viitoare; c) a si b;

Semifabricatele sunt: c) bunuri care au parcurs fazele procesului de fabricaTie dintr-o secTie si urmeaza a fi prelucrate in alte secTii sau livrate terTilor ca atare;

Datoriile sunt reflectate in contabilitate: b) in momentul crearii datoriei faTa de terTi pana in momentul plaTii ei;

In structura titlurilor de plasament se cuprind: e) toate raspunsurile sunt corecte.

Capitalul permanent este constituit din: e) nici un raspuns nu este exact

Recunoasterea unui activ necorporal, conform IAS 38 se face numai daca:

c) se estimeaza ca intreprinderea va obTine beneficii viitoare pe seama activului respectiv; d) costul activului poate fi evaluat in mod credibil; e) c si d.

ProducTia in curs de execuTie reprezinta: e) nici un raspuns nu este corect.

In contabilitate datoriile si creanTele se inregistreaza la: a) valoarea nominala;

AcTiunea reprezinta: c) titlu de plasament emis de o societate pe acTiuni care atesta participarea deTinatorului la capitalul societaTii;

Majorarea capitalului se poate realiza prin: d) toate raspunsurile sunt corecte;

Cheltuielile de constituire sunt acele cheltuieli ocazionate de: e) toate raspunsurile sunt corecte.

Marfurile sunt: c) bunuri cumparate pentru a fi revandute in aceeasi stare, fara nici o prelucrare;

CreanTele si datoriile in devize pot genera la plaTi, respectiv incasari:

a) diferenTe decurs favorabile;

ObligaTiunea reprezinta: a) titlu de plasament emis de o societate comerciala pentru a obTine un imprumut de la posesorul obligaTiei;

Veniturile din creante imobilizate sunt cuprinse in categoria: d) veniturilor financiare;

Micsorarea capitalului se poate realiza prin: b) rascumpararea unor acTiuni sau parTi sociale pentru anularea lor;

Cheltuielile de constituire se amortizeaza intr-o perioada de: b) cel mult 5 ani;

Stocurile aflate la terTi reprezinta: a) stocuri intrate si depozitate in unitate;

DiferenTele de curs valutar se inregistreaza la: b) venituri sau cheltuieli financiare;

DisponibilitaTile banesti au urmatoarea structura: e) toate raspunsurile sunt corecte.

Cand este obligatorie majorarea capitalului? b) capitalul social scade sub limita legala, indiferent de motive;

Cheltuielile de dezvoltare reprezinta: d) aplicarea rezultatelor cercetarii pentru realizarea de produse sau servicii noi sau imbunataTite inaintea stabilirii producTiei de serie;

Conform legii contabilitaTii evaluarea la data intrarii in patrimoniu a stocurilor se face la: a) valoarea de intrare denumita si valoare contabila;

In cadrul relaTiilor comerciale, furnizorii pot acorda clienTilor anumite reduceri comerciale: e) rabat, remiza, risturn.

In structura altor valori de trezorerie se cuprind: e) toate raspunsurile sunt corecte.

Evaluarea acTiunilor din capitalul social se face la: e) valoarea nominala

Concesiunea poate avea ca obiect: e) toate raspunsurile sunt corecte.

In costul de achiziTie a stocurilor nu se include: d) T.V.A. pentru intreprinderile platitoare de T.V.A;

Risturnul reprezinta: b) o reducere globala acordata de furnizor la sfarsitul anului ptr. depasirea unui plafon valoric anual al cumpararilor;

Efectul comercial reprezinta: b) un titlu de credit care prevede obligaTia de a plati la scadenTa o anumita suma de bani; d) un inscris care prevede obligaTia de a plati o suma de bani de o persoana (debitor) altei persoane (creditor) in orice moment la solicitarea creditorului;

Care din urmatoarele categorii de cheltuieli este operanta in contabilitatea financiara: a) cheltuielile de exploatare;

Primele de emisiune se determina ca diferenTa dintre: e) valoarea de emisiune si valoarea nominala a acTiunilor.

Concesiunea se poate realiza: c) prin licitaTie publica;

In costul de producTie al stocurilor nu se cuprind: e) cheltuielile de desfacere.

Scontul reprezinta: c) o reducere acordata de furnizor ptr. plata inainte de termen a datoriei;

Acreditivul reprezinta: a) suma separata in contul platitorului si Tinuta la dispoziTia unui furnizor, la unitatea bancara la careplatitorul isi are contul in vederea efectuarii de plaTi pentru aprovizionarile efectuate;

Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu este operanta in contabilitatea financiara: b) cheltuieli extraordinare;

Primele de fuziune reprezinta: a) diferenTa dintre valoarea bunurilor primite si valoarea nominala a acTiunilor emise cu ocazia fuziunii;

Concesiunea se poate realiza pe o perioada: b) limitata;

Evaluarea stocurilor de produse obtinute in cadrul intreprinderii se face la :

e) nici un raspuns nu este corect ;

Reducerile comerciale se calculeaza : a) inainte de reducerile financiare; d) risturnul si apoi remizele;

Cambia reprezinta: a) un instrument de plata prin care tragatorul (emitentul) plateste o datorie faTa de beneficiar prin intermediul altei persoane numita tras, la data si la locul stabilit;

Rezervele legale se constituie: d) in procent de 5% din profitul brut pana se ajunge la 20% din capitalul social; e) sunt prevazute prin lege.

Venitul realizat din concesiune poate lua forma: a) unei redevenTe;

Metoda primului intrat – primului iesit (FIFO) presupune evaluarea stocurilor iesite din gestiune la: e) preTul de producTie al ultimului lot aprovizionat.

. Biletul la ordin este: c) un instrument de plata prin care emitentul se angajeaza sa plateasca beneficiarului o suma de bani la

scadenTa prin intermediul unei alte persoane; d) un titlu de credit creat de emitent in calitate de debitor care se obliga sa plateasca o suma de bani la

scadenTa sau la prezentarea beneficiarului;

Rezervele statutare se constituie:e) conform prevederilor prevazute prin lege ;

Fondul comercial reprezinta:a) acele cheltuieli efectuate pentru menTinerea sau dezvoltarea potenTialului de activitate al unitaTii cum ar fi: clientela, vadul comercial, segmentul de piaTa, etc;

Metoda ultimului intrat – primului iesit presupune evaluarea stocurilor la iesire din gestiunea unitaTii la: b) preTul de producTie al ultimului lot aprovizionat;

Cotele pentru contribuTia unitaTii la asigurari sociale se aplica la: a) salariul brut

OperaTia de scontare reprezinta: a) operaTia prin care banca plateste beneficiarului suma inscrisa in cambie sau bilet la ordin mai puTin

dobanda denumita scont, calculata de la data scontarii si pana la scadenTa;

Credite bancare pe termen lung si mediu au urmatoarele caracteristici:

e) toate raspunsurile sunt corecte.

Evaluarea imobilizarilor necorporale se realizeaza, la intrarea in patrimoniu la urmatoarele valori: e) toate raspunsurile sunt corecte.

Organizarea contabilitaTii sintetice a stocurilor se realizeaza prin urmatoarele metode: d) metoda inventarului intermitent si permanent;

In cadrul datoriilor faTa de bugetul statului se cuprind: a) contributia la asigurari sociale;

Care din documentele prezentate reprezinta un efect de comerT? d) bilet la ordin;

Veniturile entitatii reprezinta: c) sume sau valori incasate sau de incasat in nume propriu din activitaTi curente precum si castigurile din orice alte surse;

Dobanzile aferente imprumuturilor obTinute de societate reprezinta:

c) o cheltuiala ale perioadei in care dobanzile au fost calculate si inregistrate indiferent daca au fost sau nu platite in perioada respectiva;

Conform IAS 38, in faza de cercetare activul necorporal realizat intern (obTinut din producTie proprie) a) genereaza numai cheltuieli ale perioadei curente;

Metoda inventarului intermitent presupune: b) utilizarea conturilor de stocuri numai la sfarsitul lunii pentru inregistrarea stocurilor inventariate si inceputul lunii urmatoare pentru inregistrarea darii in consum a stocurilor intermitente;

Jurnalul de cumparari reprezinta: e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

Dintre elementele de trezorerie se constituie provizioane de depreciere pentru: e) titluri de plasament;

Cheltuielile entitatii reprezinta: b) valori platite sau de platit pentru consumuri de bunuri si de forTa de munca precum si diferite pierderi

care conduc la diminuarea beneficiilor economice;

ce se noteaza cu 5 puncte

Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:

456 = 1011 a) subscrierea capitalului(constituirea creanTei faTa de acTionari);

Care din formulele contabile enumerate sunt in concordanTa cu explicaTia data: c) 131 = 7583 - diminuarea subvenTiei pentru investiTii si reflectarea ca

venituri din subvenTii pentru investiTii;

e) 461= % - vanzarea unui mijloc fix cu TVA.

7583

4427

Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanTa cu explicaTia data:c) 612 = 462 - redevenTa incasata de concesionar; e) 167 = 205 - restituirea utilajului concesionat.

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date:

b) % = 404 - achiziTii de materii prime la preT de achiziTie cu factura;

c) % = 408 - achiziTii de materii prime la preT standard fara factura;

Produsele pot fi evaluate la: a) preT de producTie si preT standard;

PreTul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este constituit din: e) cost de achiziTii, adaos comercial si TVA.

Ce semnificaTie are formula contabila: % = 5124

401

665

b) plata unui furnizor in valuta din contul curent la banca in devize cu diferenTe nefavorabile;

Ce semnificaTie are formula contabila: 5311 = 4551 b) se deschid conturi curente pentru asociaTi in care se depun bani prin casieria unitaTii;

Ce semnifica urmatoarea formula contabila: 5187 = 766 b) dobanzi de incasat pentru disponibilul din cont ;

Aportarea (aducerea) capitalului in natura se reflecta in contabilitate prin formula contabila: a) 212 = 456; b) 456 = 1011;

Prin urmatoarea formula contabila se reflecta: 131 = 7584 e) trecerea la venituri a amortizarii calculate pentru utilajul achiziTionat din subvenTie.

Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanTa cu explicaTia data: c) 5121 = 461 - incasarea unei creanTe prin casierie;

Care din urmatoarele inregistrari contabile corespund explicaTiei date: a) 301 = 456 - materii prime intrate ca aport in natura; b) 302 = 542 - materiale cumparate din avansuri de trezorerie; c) 303 = 603 - materiale de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar; d) 301 = 7582 - materii prime primite cu titlu gratuit; e) toate inregistrarile sunt corecte.

Care din urmatoarele inregistrari corespund explicaTiei date:

a) 345 = 711 - obTinerea de produse finite la cost de producTie;

b) 4111 = %

701 - vanzarea de produse finite clienTilor;

4427

c) 5121 = 4111 - incasarea creanTei prin banca;

d) 711 = 345 - descarcarea gestiunii cu produsele vandute;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

TVA cuprins in preTul de vanzare cu amanuntul se calculeaza la:

b) preT de achiziTie plus adaos comercial;

Ce semnificaTie are formula contabila:

5124

765

c) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferenTe favorabile;

Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte?

a) 457 = 4551 - sume lasate in conturile curente ale asociaTiilor

provenite din dividende; b) 4551 = 5311 - sume platite prin casierie, solicitate de asociaTi din conturile curente; c) 666 = 4558 - dobanda datorata de unitate pentru disponibilul, din contul curent; d) 4558= 5311 - plata catre asociaTi a dobanzii cuvenite pentru disponibilul din contul curent; e) toate raspunsurile sunt corecte.

Care este documentul cu care se asigura evidenTa operativa a incasarilor si plaTilor fara numerar? b) extrasul de cont;

Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza 1011 = 1012 a) aducerea capitalului subscris in societate;

Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanTa cu explicaTia data: a) 461 = 161 - subscrierea obligaTiunilor si constituirea creanTei faTa de

cumparatori; b) 5411 = 461 - incasarea obligaTiunilor subscrise si stingerea creanTei;

Ce semnificaTie are urmatoarea inregistrare contabila: % = 456

d) aducerea ca aport de catre acTionar a unei cladiri cu fondul comercial aferent;

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date:

a) 601 = 301 - lipsuri de materii prime constatate la inventariere

b) 4282 = % - imputaTii efectuate pentru lipsurile constatate la inventar;

c) 6582 = 301 - materii prime date cu titlu gratuit; d) 671 = 301 - materii prime distruse de calamitaTi; e) toate inregistrarile sunt corecte.

Ce semnifica inregistrarea contabila:

12.000

10.000

2.000

c) obTinerea de produse finite la preT standard cu diferenTe nefavorabile;

Ce semnificaTie are urmatoarea formula contabila:

409 = 5121 a) avans acordat furnizorului pentru livrarea de marfuri;

Ce semnificaTie au urmatoarele formule contabile:

581 = 5121 ; si 5311 = 581 d) se ridica bani de la banca si se aduc in casierie;

Ce semnificaTie are formula: 117 = 457 a) dividende datorate acTionarilor din profitul net al anului precedent;

Care este documentul cu care se asigura evidenTa operativa a incasarilor si plaTilor in numerar prin casierie? a) registrul de casa;

Prin formula contabila se inregistreaza: 5121 = 1012 d) varsarea capitalului in contul de la banca, inainte de inmatricularea societaTii;

Care este formula contabila care reflecta obligaTia de plata a dobanzii privind imprumuturile din emisiunea de obligaTiuni: b) 666 = 1681

Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanTa cu explicaTia data: a) 2111 = 456 - se subscrie ca aport la capital un teren;

Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanTa cu explicaTia data: a) 301 = 401 - achiziTii de materiale consumabile, cu TVA;

b) % = 401 - achiziTii de materii prime fara factura;

301

4426

c) % = 408 - achiziTii de materiale de natura obiectelor de inventar cu factura;

303

4426

d) 401 = 5311 - plata furnizorului prin contul bancar;

e) nici o inregistrare nu corespunde cu explicaTia data.

Ce semnificaTie are urmatoarea inregistrare contabila:

12.034

378 6.600

4428 5.434

e) adaosul comercial si TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere.

Care este semnificaTia urmatoarelor formule contabile?

a) 425 = 5311 - plata in cursul lunii a avansului la salarii; b) 641 = 421 - inregistrarea la sfarsitul lunii a salariilor brute; c) 421 = 444 - reTinerea impozitului pe salarii din salariu brut; d) 421 = 427 - reTinerea unor datorii ale salariaTilor catre terTi; e) toate inregistrarile sunt corecte.

Care din urmatoarele inregistrari corespund explicaTiei date? a) 129 = 117 - dividende repartizate acTionarilor din profitul net al anului curent; b) 117 = 457 - constituirea datoriei faTa de acTionari pentru dividendele din anul curent; c) 457= 446 - impozitul pe dividende datorat bugetului de stat; d) 457 = 5311 - plata prin casierie a dividendelor cuvenite; e) toate raspunsurile sunt corecte.

Care este semnificaTia urmatoarei formule contabile: 401 = 5191

c) plata unui furnizor direct din creditul pe termen scurt;

Ce semnificaTie are formula contabila: 121 = 601 e) nici un raspuns nu este corect.

. Care din urmatoarele formule contabile sunt in corelaTie cu explicaTia data?

d) 212 = 456, - intrarea aporturilor in natura si stingerea creanTei faTa de

acTionari;

Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanTa cu explicaTia data: b) 2111 = 404 - se achiziTioneaza un teren de la o persoana fizica;

c) 461 = % - se vinde terTilor un teren;

7583

4427

Ce semnificaTie are urmatoarea formula contabila:

b) materii prime achiziTionate si lasate in custodie furnizorului;

Societatea cumpara marfuri la cost de achiziTie 8.000 lei TVA 19%, adaosul comercial 25%.Care va fi preTul de vanzare cu amanuntul: b) 11.900 lei;

Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicaTiei date?

a) 421 = 5121 - plata prin casierie a salariilor la sfarsitul lunii;

b) 421 = 4312 - reTineri din salarii pentru fondul de somaj;

c) 421 = 4314 - reTineri din salarii pentru asigurari sociale;

d) 421 = 4372 - reTineri din salarii pentru fondul de sanatate;

e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

Ce semnificaTie are formula contabila: 457 = 1012

d) dividende lasate la dispoziTia unitaTii pentru majorarea capitalului social;

Ce semnifica urmatoarea formula contabila: 5191=5192

d) credite nerambursate la termen si trecute la credite restante;

Capitalul unei societaTi la infiinTare se cifreaza la 100.000 lei, format din 5.000 acTiuni cu o valoare nominala de 20 lei/ acTiune. Capitalul a fost majorat prin includerea rezervelor constituite cu suma de 10.000 lei. Valoarea actuala a unei acTiuni este de: c) 22.000
Ce semnifica urmatoarea formula contabila: 666 = 1682

a) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;

Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicaTiei date:

d) 2112 = 722 - executarea unor amenajari prin forte proprii;

e) 2811 = 2112 - scoaterea din evidenTa a unor amenajari amortizate parTial.

Ce semnificaTie are inregistrarea:

17.850

701 15.000

4428 2.850 a) livrarea de produse finite fara factura;

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date?

a) 6451 = 4311 - inregistrarea CAS. datorat bugetului asigurarilor sociale;

b) 6453 = 4313 - inregistrarea fondului de sanatate;

c) 6452 = 4371 - contribuTia unitaTii la fondul de somaj;

d) % = 5121 - plata la sfarsitul lunii a contribuTiilor sociale;

4371 e) toate inregistrarile sunt corecte.

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date?

a) 506 = 462 - achiziTionarea de obligaTiuni si constituirea

datoriei faTa de creditori;

Ce semnificaTie are urmatoarea formula contabila: 666=5198

a) dobanda aferenta creditului pe termen scurt;

Ce semnificaTie are urmatoarea inregistrare:

1011

1041 b) reflectarea creanTelor faTa de noi acTionari pentru capitalul subscris si pentru prima de emisiune;

Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:

1682 c) rambursarea creditului pe termen lung si plata dobanzilor aferente;

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date:

a) 2133 = 404 - achiziTia unui utilaj de la terTi;

Ce semnificaTie are formula contabila: 301 = 351

c) primirea materiilor prime lasate in custodia furnizorului;

Care din inregistrarile de mai jos corespund explicaTiei date:

a) 623 = 345 - produse finite utilizate pentru activitaTi proprii de protocol;

b) 671 = 345 - produse finite distruse de calamitaTi; c) 6582 = 345 - donaTii de produse finite; d) 635 = 4427 - TVA aferent produselor donate; e) toate raspunsurile sunt corecte.

Ce semnificaTie are urmatoarea inregistrare: 5412 = 5124

a) deschiderea unui acreditiv in valuta;

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date?

c) 641 = 4281 - concediu de odihna aferente anului in curs dar neplatite

pana la sfarsitul anului; d) 4281 = 423 - constituirea datoriei faTa de salariaTi pentru concediile de odihna, neplatite in anul anterior;

.Ce semnificatie are inregistrarea : 117 = 424

a) repartizarea profitului net curent pentru participarea la profit;

Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicaTiei date?

a) 401 = 5311 - plata prin banca a unei datorii catre furnizor;

b) 425 = 5311 - plata salariilor la sfarsitul lunii prin casierie;

c) 421 = 5311 - plata avansului la salarii; d) 612 = 5311 - plata unui transport de persoane prin casierie; e) nici un raspuns nu este corect.

Care dintre formulele contabile este in concordanTa cu explicaTia data:

e) 1041 = 1068 - incorporarea primelor de emisiune la alte rezerve.

Care este inregistrarea contabila ce reflecta realizarea unor cheltuieli pentru emisiuni de acTiuni platite din contul bancar, la infiinTarea societaTii?

c)

Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanTa cu explicaTia data: b) 212 = 722 - recepTia unei cladiri executate cu forTe proprii;

Ce semnificaTie are inregistrarea:


3022 11.000

308 1.000 a) combustibil dat in secTie pentru consum la preT standard cu diferenTe favorabile;

Ce semnificaTie are inregistrarea:

12.000

12.500

500 a) plusuri de produse finite constatate la inventariere la preT standard cu diferenTe favorabile;

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date:

a.) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta

Ce semnificaTie are formula contabila: 691 = 441 b) inregistrarea impozitului pe profit;

Ce semnificaTie are urmatoarea formula contabila: 423 = 5311

c) plata prin casierie a ajutoarelor materiale;

Utilizarea unor timbre fiscale se inregistreaza prin formula contabila:

a)

Care din formulele contabile exprima incorporarea primelor de fuziune in capital? d) 1042 = 1012;

Care din formulele contabile corespund explicaTiilor date:

e) 2801 = 201 - scoaterea din evidenTa a cheltuielilor de constituire amortizate integral.

Care din inregistrarile contabile corespund cu explicaTia data:

e) 3024 = 7588 - piese de schimb rezultate din dezmembrare.

Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte:

a) % = 401 17.850 - achiziTii de echipamente de lucru conform facturii;

15.000

2.850 b) % = 303 15.000 - distribuirea echipamentului de lucru catre salariaTi 603 7.500 cu suportarea a 50% din cost de catre acestia si

4282 7.500 diferenTa incluzandu-se pe cheltuieli; c) 4282 = 4427 1.425 - TVA aferent valorii echipamentului suportat de salariaTi; d) 5311 = 4282 8.925 - incasarea prin casierie a cotei suportate de salariaTi; e) toate raspunsurile sunt corecte.

Care din inregistrarile de mai jos corespund explicaTiei date:

c) 346 = % - produse reziduale restituite dupa

354 prelucrare plus cheltuielile de prelucrare;

401

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date:

a) 371 = 456 - aport de marfuri la capital; b) 357 = 371 - marfuri trimise spre pastrare la terTi; c) 671 = 371 - marfuri distruse in urma calamitaTilor;

d) 6582 = 371 - donaTii de marfuri catre alte unitaTi; e) toate raspunsurile sunt corecte.

Ce semnificaTie are urmatoarea inregistrare contabila: 401 = 444

e) impozitul pe drepturile banesti cuvenite colaboratorilor unitaTii.

Ce semnificatie are formula contabila: 4423 = 4424 c) compensarea TVA de recuperat cu TVA de plata:

Ce semnificaTie are urmatoarea formula contabila: 5314 = 4111 d) incasarea prin casierie a unei creanTe de la clienTi in devize;

Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea profiturilor nete din anii precedenTi? c) 117 = 1012;

Ce exprima urmatoarea formula contabila. 203 = 404 a) achiziTionarea unui proiect de dezvoltare de la terTi;

. Ce semnificaTie are inregistrarea contabila: 2813 = 2131 c) scoaterea din evidenTa a mijlocului fix casat amortizat integral

Care din urmatoarele inregistrari corespund explicaTiei date: a) 331 = 711 – inregistrarea la sfarsitul lunii a costului producTiei in curs de execuTie;

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date:

a) 351 = 302 - materiale trimise la terTi pentru prelucrare; b) 303 = % - materiale transformate in obiecte de 351 inventar in urma prelucrarii plus cheltuieli de prelucrare; 401 c) 354 = 346 - produse reziduale trimise la terTi pentru prelucrare; d) 381 = % - ambalaje obTinute din prelucrarea

354 produselor reziduale plus cheltuielile de prelucrare; 401 e) toate formulele contabile sunt corecte.

Care din explicaTiile date corespund formulei contabile? a) 421 = 444 - inregistrarea impozitului pe salarii; b) 423 = 444 - inregistrarea impozitului pe ajutoarele materiale; c) 424 = 444 - inregistrarea impozitului pentru drepturile din participarea la profit; d) 444=5121 - plata la buget a impozitului pe salarii reTinut de unitate; e) toate formulele contabile sunt corecte.

Ce semnificatie are formula contabila : 161 = 505 c) anularea obligaTiunilor rascumparate si stingerea imprumutului;

Care este semnificaTia urmatoarelor formule contabile:

5121 = 581 d) se depune in contul bancar o suma de bani prin casierie;

Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea profitului net din exerciTiul curent? a) 129 = 1012;

Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanTa cu explicaTia data: b) 203 = 721 - recepTia unui proiect de dezvoltare executat cu forTe proprii; c) 6811 = 2803 - amortizarea aferenta unui proiect de dezvoltare;

Ce semnificaTie are inregistrarea contabila:

671 b) scoaterea din evidenTa a unui utilaj, amortizat parTial datorita unor calamitaTi

Care din urmatoarele afirmaTii nu sunt adevarate: a) soldul creditor al contului 302 „materiale consumabile” reflecta valoarea materiilor prime existente in stoc evaluate la preT de inregistrare;

Care din urmatoarele inregistrari corespund explicaTiei date:

d) 2134 = 722 – animale tinere inregistrate la mijloace fixe (animale de munca);

Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la terTi(cost prelucrare 5.000 lei):

a)

5.000

950

Ce semnificaTie prezinta inregistrarea:418 = %

707

e) livrari de marfuri fara factura 4428

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date?a) 461 = 161 - emiterea obligaTiunilor si constituirea imprumutului;

b) 505 = 5121 - rascumpararea obligaTiunilor emise;

c) 666 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente imprumutului din

emisia de obligaTiuni; d) 161 = 505 - anularea obligaTiunilor si stingerea imprumutului; e) toate raspunsurile sunt corecte.

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date:

a) 5321 = 5311 - procurarea de timbre postale si fiscale prin casierie;

Care este semnificaTia inregistrarii contabile:

109 = 5121 e) rascumpararea de la acTionari a propriilor acTiuni.

Care din urmatoarele inregistrari contabile nu corespund explicaTiei date.

c) 2803 = 203 - amortizarea aferenta proiectului de dezvoltare;

Ce semnificaTie are urmatoarea inregistrare: 232 = 5121

d) acordarea unui avans antreprenorului de lucrari;

Ce semnificaTie are formula contabila de mai jos:

4428 b) achiziTii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului intermitent;

Care din urmatoarele inregistrari corespund explicaTiei date:

a) % = 401 29.750 - achiziTii de animale de la furnizori la cost de achiziTie;

25.000

4.750 b) 361 = 711 10.000 - inregistrarile sporului in greutate

c) 4111 = % 59.500 - vanzarea animalelor in viu

708 50.000

4427 9.500 d) 606 = 371 25.000 - descarcarea gestiunii cu animalele

vandute la preT de achiziTie; 711 = 361 10.000 - descarcarea gestiunii cu sporul in greutate; e) toate inregistrarile sunt corecte.

Ce semnificaTie are formula contabila: 401 = 403

c) acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin pentru decontarea datoriei;

Care din formulele contabile corespund explicaTiei date?

d) % = 4118 - creanTa irecuperabila trecuta pe pierderi;

Ce semnificaTie are formula contabila: 6868 = 169

b) amortizarea primelor de rambursare a obligaTiunilor;

Ce semnificaTie are urmatoarea formula contabila: 5411 = 5191

d) deschiderea unui acreditiv in lei dintr-un credit pe termen scurt obTinut de la banca;

Ce semnifica articolul contabil: 1012 = 109 d) reducerea capitalului social prin anularea propriilor acTiuni rascumparate;

Scoaterea din activul patrimonial a unui brevet,amortizat parTial se inregistrata prin formula contabila:

e) % = 205.

Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanTa cu explicaTia data: a) 231 = 404 - antreprenorul termina lucrarea dar nu o recepTioneaza;

Care din urmatoarele inregistrari corespund explicaTiei date:

a) % = 711 15.000 – semnificate obTinute din procesul de

341 16.000 producTie la preT standard cu 348 1.000 diferenTe favorabile;

b) 711 = % 15.000 – eliberarea semifabricatelor pentru a fi 341 16.000 prelucrate in alte secTii cu diferenTe favorabile; 348 1.000

c) 341 = 711 10.000 – semifabricate obTinute din procesul

de producTie la cost de producTie; d) 711 = 341 10.000 – eliberarea semifabricatelor pentru a fi prelucrate in alte secTii; e) toate raspunsurile sunt corecte.

Care din urmatoarele inregistrari corespund explicaTiei date:

a) 361 = 5311 – achiziTii de animale din contul bancar; b) 361 = 711 – animale primite prin donaTie; c) 361 = 456 – animale achiziTionate de la furnizori;

d) 361 = 542 – animale achiziTionate prin casierie; e) nici o inregistrare nu este corecta.

Ce semnificaTie are urmatoarea inregistrare contabila:

4428 e) achiziTii de marfuri fara factura.

Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date?

b) 5411 = 5121 - deschiderea unui acreditiv din disponibilul in valuta

existent in contul bancar; d) 404 = 5411 - plata unui furnizor de imobilizari din acreditiv;

Ce semnifica urmatoarea formula contabila: 6868 = 169

e) amortizarea primei privind rambursarea obligaTiunilor.

Ce semnificaTie are formula contabila: 133 = 7584 a) trecerea la venituri a cotei parTi din valoarea imobilizarii primite prin aport la capital;

Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanTa cu explicaTia data: b) 404 = 232 - reTinerea avansului acordat anterior din datoria faTa de furnizorul de imobilizari;

Ce semnificaTie are inregistrarea:

4427 c) vanzarea de semifabricate conform facturii;

. Ce semnificaTie are inregistrarea: 361 = 7582 b) animale primite cu titlu gratuit;

Care din urmatoarele formule contabile concorda cu explicaTia data ?

a) 5412 = 5124 - deschiderea unui acreditiv in valuta;

Ce semnificaTie are urmatoarea formula contabila: 509 = 5121

a) plata ulterioara prin contul de la banca a acTiunilor achiziTionate;

Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicaTiei date?

d) 624 = 542 cheltuieli postale efectuate din avansul de trezorerie;

Care este formula contabila care reflecta incasarea creanTei (a subvenTiei) de la bugetul statului

pentru achiziTionarea unui teren:

Care din urmatoarele inregistrari sunt in concordanTa cu explicaTia data:

e) 205 = 167 - predarea mijlocului fix in concesiune (la concesionar).

Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanTa cu explicaTia data: c) 231 = 456 - aducerea unei construcTii ca aport la capital, dar nu s-a facut recepTia;

Produsele nesupuse probelor tehnologice sunt considerate: e) producTie in curs de execuTie.

Ce semnificaTie are urmatoarea inregistrare:

4426 d) achiziTii de marfuri de la furnizori la preT de achiziTie;

Care din urmatoarele formule contabile, nu sunt in concordanTa cu explicaTia data? a) 409 = 767 - inregistrarea unui scont obTinut;

Care din urmatoarele inregistrari corespund explicaTiei date:

a) 481 = 301 - unitatea transmite subunitaTilor stocuri de materii prime;

b) 301 = 481 - subunitaTile primesc de la unitate stocuri de prime;

c) 482 = 345 - subunitatea A, transmite subunitaTii B, stocuri de produse finite;

d) 345 = 482 - subunitatea B, primeste de la subunitatea A stocuri de produse finite; e) toate raspunsurile sunt corecte.

Ce semnifica urmatoarea formula contabila: 5121 = 4111 d) incasarea prin contul bancar a unei creanTe de la clienTi;

Ce semnificatie are formula contabila : 505 = 5121 a) incasarea obligatiilor emise; b) emisiuni de obligatiuni; c) plata obligatiunilor emise; d) rascumpararea obligatiunilor emise anterior; e) nici un raspuns nu este corect.

Ce semnificaTie are urmatoarea formula contabila:

348 a) costul produselor finite la preT standard cu diferenTe de preT faTa de preTul efectiv (favorabile-rosu sau nefavorabile-negru);

ce se noteaza cu 8 puncte

3. La sfarsitul lunii cand se face regularizarea TVA, conturile de TVA se prezinta astfel: TVA de recuperat din luna precedenta 5.000 lei; TVA deductibil din luna curenta 50.000 lei; TVA colectat din luna curenta 80.000 lei. Care sunt operaTiile care se fac la regularizarea TVA la sfarsitul lunii?

b) 50.000


5.000

25.000

5. Cum se inregistreaza in contabilitate retragerea aportului de catre acTionari si diminuarea capitalului social in mod corespunzator: e) 1012= 456

7. La sfarsitul lunii societatea prezinta urmatoarea situaTie privind TVA: TVA deductibil 40.000 lei, TVA colectata 30.000 lei, TVA neexigibila 10.000 lei. Care sunt inregistrarile care se efectueaza pentru regularizarea TVA?

c) 30.000


10.000

8. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date?

a) 5121 = 5191 - primirea in contul bancar a unui credit pe termen scurt;

b) 666 = 5198 - dobanda datorata pentru creditul pe termen scurt;

c) 5191 = 5121 - restituirea catre banca a creditului pe termen scurt;

d) 5198 = 5121 - plata dobanzii datorate pentru creditul pe termen scurt;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

12. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanTa cu explicaTia data?

a) 5311 = 4111 - incasarea unei creanTe prin casierie;

b) 5311 = 456 - aport in numerar adus de acTionari;

c) 5311 = 542 - restituirea unui avans de trezorerie neutilizat;

d) 5311 = 707 - incasarea in numerar din vanzarea marfurilor;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

20. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicaTiei date?

a) 542 = 5311 - se acorda un avans de trezorerie;

b) 5323 = 542 - se procura bilete de calatorie CFR din avansul de trezorerie;

c) 625 = 5323 - se consuma biletele CFR pentru transportul salariaTilor;

d) 5311 = 5323 - biletele de calatorie vandute salariaTilor cu incasarea prin casierie;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

22. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicaTiei date:

c) % = 371 34.034. - descarcarea gestiunii magazinului cu valoarea

607 22.000 marfurilor vandute;
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate