Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Primarul - Alegerea si durata mandatului


Primarul - Alegerea si durata mandatului


Primarul

1. Alegerea si durata mandatului

Comunele, orasele si municipiile au cate un primar si un viceprimar, iar orasele resedinta de judet, cate 2 viceprimari, alesi in conditiile legii. Pe durata exercitarii mandatului viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier fara sa beneficieze de indemnizatia aferenta acestui statut. Municipiul Bucuresti are un primar general si 2 viceprimari, iar cele 6 sectoare ale sale au cate un primar si un viceprimar fiecare.Primarii unitatilor administrativ teritoriale  sunt alesi in aceleasi conditii si, de regula, pe aceleasi perioade ca si consiliile locale ale respectivelor unitati administrativ-teritoriale, pe circumscriptii electorale, identice cu asezarile respective, dar nu pe baza scrutinului de lista, ci in temeiul votului exprimat prin scrutin uninominal, ei nefiind functionari publici in intelesul Statutului functionarilor publici.

Ca si presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, pe toata durata exercitarii mandatului de primar si de viceprimar, contractul de munca al acestora la institutii publice, regii autonome, companii si societati nationale, societati comerciale cu capital majoritar de stat sau la societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale sau judetene se suspenda de drept.

Daca cei in cauza au avut calitatea de functionar public, respectiva calitate se intrerupe la cerere pe durata mandatului, urmand ca la expirarea acesteia cel vizat sa solicite reintegrarea, acordata de drept la autoritatea sau institutia publica la care a functionat.

Pe toata durata exercitarii mandatului se primeste o indemnizatie stabilita in conditiile legii.

Primarul se poate defini ca fiind autoritatea administrativa publica locala unipersonala, eligibila, reprezentativa si autonoma, mandatata sa hotarasca in problemele interesand colectivitatea locala ca organ de executie, actionand si ca reprezentant al statului in acea localitate.

Alegerile pentru primar sunt considerate valabile indiferent cati s-au prezentat la vot din totalul alegatorilor inscrisi in listele electorale ale circumscriptiei daca unul dintre candidati a obtinut majoritatea (1/2 +1) voturilor exprimate in mod valabil.

Daca la primul tur de scrutin nu s-a obtinut majoritatea necesara se vor organiza de drept noi alegeri, in termen de doua saptamani de la data alegerilor initiale, iar acestea sunt valabile indiferent de numarul votantilor, fiind ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi[1].

La turul doi participa primii doi candidati din primul tur. In cazul in care unul dintre acestia decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi ales, va participa candidatul situat pe locul urmator.

In cazul paritatii de voturi a cel putin 2 candidati, la primul sau la al doilea tur de scrutin, se va declara balotaj, organizandu-se, de drept, noi alegeri in termen de doua saptamani (deci al doilea, respectiv al treilea tur de scrutin), la care vor participa numai candidatii in cauza.

In mod similar, daca unul dintre ei decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste conditiile legale nu vor mai avea loc noi alegeri, iar biroul electoral de circumscriptie il va declara primar pe celalalt si unic candidat.

Primarul trebuie, si el, sa indeplineasca, de regula, conditiile generale de acces la functia publica, intalnite in cazul oricarei functii de acest gen, si care vizeaza cetatenia romana exclusiva si domiciliul in tara, mai precis in localitatea unde a fost ales, existenta discernamantului, exercitiul drepturilor electorale, compatibilitatea morala, lipsa starii de incompatibilitate si depunerea juramantului de credinta.

Calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila cu:

a) functiile si calitatile prevazute pentru consilier, care se aplica in mod corespunzator;

b) orice functie de conducere, cenzor sau membru in consiliul de administratie in cadrul societatilor comerciale ori din cadrul societatilor si companiilor nationale sau a regiilor autonome, banci, institutii de credit sau societati de asigurare si financiare;

c) calitatea de comerciant persoana fizica;

d) calitatea de membru al unui grup de interese economice;

e) functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale sau al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local sau de interes national;

f) orice alte functii publice sau activitati remunerate in tara sau strainatate;

g) functia de presedinte sau secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala;

h) orice alte activitati sau functii publice, cu exceptia functiilor sau activitatilor didactice, stiintifice, literar-artistice si a functiilor din cadrul unor fundatii sau asociatii ori organizatii neguvernamentale.

Aceeasi calitate vizeaza conflictul de interese in sensul de a nu emite un act administrativ, dispozitie sau de a nu incheia un act juridic in exercitarea functiei care aduce folos material pentru sine, pentru sot sau ruda de gradul I.

Validarea alegerii primarului se face dupa aceeasi procedura ca si validarea consilierilor. Astfel validarea primarului se face de catre judecatoria in a carei raza se afla unitatea administrativ-teritoriala de catre un judecator desemnat de presedintele instantei. Cererea de validare a primarului se depune in termen de 3 zile de la data constatarii rezultatului alegerilor. Cererea se judeca de urgenta si cu precadere in sedinta publica fara citarea partilor in termen de 10 zile de la data depunerii. Hotararea pronuntata este executorie. Aceasta hotarare este supusa cailor de atac prevazute in cadrul procedurii contencioase, instanta pronuntandu-se in 10 zile de la introducerea cererii de apel sau se recurs, dupa caz.

Invalidarea mandatului intervine in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea primarului s-a facut prin frauda electorala constatata conform legii.

Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara, anume convocata, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei

Hotararea de invalidare a alegerii poate fi atacata de cel interesat, in termen de 10 zile de la pronuntare, la instanta de contencios administrativ care este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile.

In caz de invalidare a primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data noilor alegeri in termen de cel mult 90 de zile de la data invalidarii sau, dupa caz, a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti ce confirma invalidarea ori dupa ce a expirat termenul de introducere in justitie a unei astfel de actiuni.

Intr-adevar, in caz contrar, al organizarii de noi alegeri - imediat dupa invalidare - am putea fi in prezenta a doi primari legal investiti, respectiv unul nou ales, precum si, con-comitent, altul anterior ales acestuia si repus in functie pe cale judiciara, ceea ce ar crea o situatie juridica inedita, care in conditiile actualelor reglementari ar determina un adevarat impas juridic.

Primarul depune juramantul de credinta in fata consiliului local, iar daca refuza este considerat, de drept, demisionat, ceea ce implica organizarea de noi alegeri.

Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou ales.

Mandatul primarului poate fi prelungit in caz de razboi sau de catastrofa, stabilite prin lege organica. Mandatul primarului inceteaza, inainte de termen, de drept sau prin act juridic.

Mandatul inceteaza, de drept, inainte de termen in conditiile legii privind statutul alesilor locali, in urmatoarele imprejurari[2]:

- demisie;

- incompatibilitate;

- schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala;

- a fost condamnat, prin hotarare judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privata de libertate;

- punerea sub interdictie prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;

- pierderea drepturilor electorale pe cale judecatoreasca;

- pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carui lista a fost ales;

- deces.

Mandatul primarului mai inceteaza de drept daca:

este in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave certificate care nu ii permite exercitarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;

daca primarul nu isi exercita in mod nemijlocit mandatul timp de 45 de zile consecutiv.

In caz de vacanta a functiei de primar precum si in caz de suspendare din functie, atributiile ce ii sunt conferite prin lege vor fi exercitate de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimarii desemnati de consiliul local. In aceasta situatie consiliul local poate desemna prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier local care va indeplini in mod temporar atributiile viceprimarului. Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern la propunerea prefectului in termen de 90 de zile de la vacantarea functiei de primar.

Prefectul ia act, prin ordin, de incetarea mandatului primarului.

In cazul imposibilitatii exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive (art. 72 alin. 2 lit. "d") ordinul constatator al prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ in termen de 10 zile de la comunicare.

Instanta este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile, iar hotararea ei este definitiva si irevocabila, nesupusa cailor de atac.

Reclamantul nu trebuie sa indeplineasca procedura administrativa - prealabila actiunii judecatoresti - exercitata in fata prefectului emitent al ordinului sau a Guvernului ca autoritate ierarhic superioara acestuia.

Data noilor alegeri se va fixa dupa expirarea termenului de introducere a actiunii judiciare in contencios sau dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti de respingere a actiunii primarului.

Mandatul primarului inceteaza, prin act juridic, inainte de termen, ca urmare a rezultatului unui referendum local, organizat anume in acest scop, si desfasurat potrivit legii.

Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii scrise adresate prefectului de catre cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot ai localitatii sau ai fiecarei localitati componente a orasului sau comunei (daca sunt, evident, mai multe in componenta respectivei unitati administrativ-teritoriale).

Motivele invocate in cererea formulata vizeaza:

- nesocotirea de catre primar a intereselor generale ale colectivitatii locale;

- neexercitarea atributiilor ce ii revin ca reprezentant al colectivitatii, potrivit legii;

- neexercitarea atributiilor care ii revin ca reprezentant al statului.

Cererea va cuprinde, alaturi de indicarea motivelor, si date de identificare a solicitantilor precum numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate, semnatura olografa a cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Prefectul va analiza temeinicia motivelor invocate, a indeplinirii conditiilor legale si va verifica veridicitatea si autenticitatea semnaturilor, in termen de 30 de zile de la primirea cererii.

Dupa verificare, prefectul va transmite o propunere motivata Guvernului prin Ministerul Internelor si Reformei Administrative privind organizarea referendumului.

Pe baza propunerii motivate a prefectului, avizata de minister, Guvernul va adopta o hotarare - in termen de 90 de zile de la solicitare, prin care va stabili data organizarii referendumului, adusa la cunostinta locuitorilor prin grija prefectului. Cheltuielile se suporta din bugetul local. Legea nu a reglementat posibilitatea primarului de a actiona in judecata Guvernul, dar noi apreciem ca are aceasta facultate, in conditiile Legii contenciosului administrativ.

Referendumul local se organizeaza, in conditiile legii, prin grija prefectului, cu sprijinul secretarului si al primariei.

Procedurile legale privitoare la campania pentru referendum nu se mai aplica.

Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unul din numarul total al locuitorilor cu drept de vot.

Mandatul primarului inceteaza inainte de termen daca s-a pronuntat, in acest sens, jumatate plus unul din numarul total al voturilor valabil exprimate.

In aceasta ultima ipoteza, prefectul va propune Guvernului organizarea de noi alegeri in termen de 90 de zile de la data validarii referendumului.

Primarul poate fi suspendat de drept din functie numai in cazul arestarii sale preventive, ipoteza aplicabila si viceprimarului, in urmatoarele conditii:

- existenta unei comunicari a instantei de judecata, care a dispus masura arestarii, efectuata prefectului;

- emiterea unui ordin de catre prefect care ia act de comunicare constatand suspendarea mandatului;

- comunicarea catre primar a ordinului prefectului.

Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei care a determinat-o, respectiv, a masurii arestarii preventive, fiind o situatie provizorie, temporara.

Arestarea preventiva inceteaza, de drept, la finele perioadei pentru care a fost dispusa (daca nu a operat, intre timp prelungire ei), precum si in caz de revocare de catre orga-nul care a dispus-o sau cel indreptatit de lege.

Daca primarul a fost condamnat prin hotarare definitiva la o pedeapsa privativa de libertate mandatul sau inceteaza de drept, masura provizorie a suspendarii devenind masura definitiva de incetare a functiei.

Daca primarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri, in conditiile legii, putand solicita, apreciem noi, reintegrarea in functie, daca mandatul sau este inca in derulare.

Pe durata incetarii sau suspendarii exercitiului functiei, atributiile primarului vor fi exercitate de drept de catre viceprimar sau unul dintre viceprimari, desemnat de consiliu, prin vot secret, pana la validarea mandatului noului primar, daca s-au organizat noi alegeri, sau, dupa caz, pana la repunerea in functie a primarului initial, ca urmare a incetarii suspendarii ori a achitarii acestuia de catre instanta penala.

In locul viceprimarului, insarcinat cu atributii de primar, dar care nu-si poate exercita competenta, consiliul local va delega din randurile membrilor sai, un consilier care va indeplini temporar atributiile viceprimarului.

Daca sunt suspendati din functie, concomitent, atat primarul, cat si viceprimarul sau viceprimarii, dupa caz, consiliul va delega un consilier care va indeplini atat atributiile primarului, cat si ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.

Daca ambele functii, de primar si viceprimar, devin vacante concomitent, consiliul va alege un nou viceprimar ce va exercita cumulativ functiile celor doi pana la alegerea noilor organe de conducere.

Consiliul local alege pentru durata mandatului sau si din randul membrilor sai, viceprimarul respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.

Viceprimarul sau viceprimarii exercita atributiile delegate de primar, in conditiile legii.

Mandatul viceprimarului inceteaza de drept in aceleasi conditii ca si cel al primarului, consiliul luand act despre aceasta, alegand un nou viceprimar.

Suspendarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliu, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor sau a primarului, prin hotarare adoptata cu votul a 2/3 din numarul consilierilor in functie.

Desi legea nu prevede, apreciem ca hotararile consiliului local prin care se dispune schimbarea din functie sau se ia act de incetarea sau de suspendarea mandatului sau pot fi atacate in justitie de catre viceprimar in conditiile Legii contenciosului administrativ.

Pe perioada exercitarii mandatului viceprimarul isi pastreaza calitatea de consilier, membru al consiliului local respectiv fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

2. Atributiile primarului

Primarul indeplineste o functie de autoritate publica, fiind ocrotit de lege in exercitarea functiei sale, chiar daca nu are calitatea de functionar public, intrucat este ales in functie, iar nu numit.

Primarul participa la sedintele consiliului local si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii, fara a avea drept de vot. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza.

Primarul reprezinta comuna sau orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

El actioneaza si ca reprezentant al statului in localitatea in care a fost ales in exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumurilor si recensamintelor, la luarea masurilor de protectie civila, asigurarea si functionarea serviciilor publice locale de profil precum si a altor atributii stabilite prin lege. In aceasta calitate primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, in conditiile legii, concursul sefilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate.

Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei a carei model este stabilit de Guvern

Esarfa se poarta in mod obligatoriu la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.

Clasificarea atributiilor primarului se poate realiza dupa mai multe criterii.

1. Dupa natura lor, atributiile se cuprind in mai multe categorii avand in vedere calitatea primarului de autoritate executiva a administratie publice locale, prin care se realizeaza autonomia locala, cea de sef al administratiei publice locale si a aparatului propriu de specialitate, calitatea sa de reprezentant al comunei sau orasului in care a fost ales, precum si aceea de reprezentant al statului in localitatea unde functioneaza.

2. Dupa continutul lor, aceste atributii se clasifica in atributii de natura economica-financiara, sociala si igienico-sanitara, edilitar-gospodareasca si politico-administrative.

Atributii economico-financiare

a) Intocmeste proiectul bugetului local si contul de inchidere al exercitiului bugetar si le supune aprobarii consiliului;

b) Initiaza in conditiile legii negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale.

c) Verifica, prin compartimente de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organele teritoriale fiscale, atat a sediului principal cat si a sediilor secundare.

d) Verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica, de indata, consiliului cele constatate;

e) Exercita functia de ordonator principal de credite;

f) Raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau orasului.

Atributii sociale, sanitare si de protectie

a) Ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agenti economici si institutiile publice din localitate, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si de interventie elaborate pe tipuri de dezastre.

b) Ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale.

c) Controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate.

d) Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa de pe din raza localitatii, precum si decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru scurgerea apelor mari.

e) Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local.

f) Supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social.

Atributii edilitar-gospodaresti

a) Ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune aprobarii consiliului local; asigura respectarea prevederilor acestuia, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu.

b) Organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitia autoritatilor administratiei centrale rezultatele acestei evidente.

c) Asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietatea localitatii, instalarea semnelor de circulatie rutiera, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, conform legii.

d) Exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri operative pentru buna functionare a acestora.

Atributii politico-administrative

a) Asigura respectarea drepturilor si libertatilor funda-mentale cetatenesti, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor guvernamentale; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor ministeriale si ale autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor consiliului judetean.

b) Asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local, iar daca apreciaza ca ele sunt ilegale va sesiza prefectul in 3 zile de la adoptarea lor.

c) Poate propune consiliului local consultarea populatiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit si ia masurile pentru organizarea acestei consultari, pe baza hotararii consiliului si in conditiile legii.

d) Prezinta consiliului local, anual sau ori de cate ori este nevoie, informari privind starea economica si sociala a localitatii, in concordanta cu atributiile ce revin organelor locale, precum si informari asupra modului de indeplinire a hotararilor consiliului local.

e) Asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, politiei comunitare si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii.

f) Ia masurile legale privind desfasurarea adunarilor publice.

g) Ia masuri de interzicere sau suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica.

h) Indruma si supravegheaza activitatea politiei comunitre.

i) Este seful aparatului propriu de specialitate al primarului, pe care il conduce si controleaza.

j) Propune consiliului organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate care vor fi aprobate, in conditiile legii.

k) Numeste si elibereaza din functie, conform legii, personalul din aparatul propriu; propune consiliului numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, a institutiilor si serviciilor publice.

l) Conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara.

m) Indeplineste functia de ofiter de stare civila.

n) Emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege.

o) Exercita drepturile si asigura indeplinirea obligatiilor care revin comunei sau orasului in calitate de persoana juridica.

Primarul mai indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de consiliul local.

Primarul poate delega viceprimarului sau viceprimarilor, prin dispozitie emisa in termen de 30 de zile de la validare, exercitarea unor atributii ce ii revin.

Atributiile de ofiter de stare civila pot fi delegate viceprimarului, secretarului sau altor functionari cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

Nu pot fi insa delegate atributiile ce revin primarului, ca reprezentant al statului, cu exceptia celor de ofiter de stare civila, precum si acele atributii expres indicate in legea organica.

Primarul are competenta de a constata incalcari ale legii, adoptand masurile legale pentru inlaturarea lor, de exemplu in materie contraventionala (conform Ordonantei nr. 2/2001). Daca nu-i revin competente sanctionatorii va sesiza organele abilitate in acest sens, de pilda, in cazul infractiunilor.

Consiliile locale pot organiza si infiinta institutii si servicii publice in principalele domenii de activitate potrivit specificului si nevoilor locale. Aceste servicii si institutii publice se infiinteaza in limita mijloacelor financiare de care dispun. Numirea si eliberarea din functie a personalului din cadrul institutiilor si serviciilor publice locale se face de conducatorii acestora.

Numirea si eliberarea din functie a personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului se face de catre primar.

Atat functionarii publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului, cat si functionarii publici din cadrul institutiilor si serviciilor publice de interes local se bucura de stabilitate in functie.

Primarii de comune pot angaja, in limita numarului de posturi aprobate, un consilier personal iar primarii oraselor si municipiilor pot infiinta, tot in limita numarului maxim de posturi aprobate cabinetul primarului, compartiment distinct format din trei persoane in orase si municipii, 5 persoane la municipiile resedinta de judet. Acest personal este numit si eliberat din functie de primar. Persoanele din cabinetul primarului isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, pe durata mandatului primarului. Primarul este si cel care le stabileste atributiile de serviciu.

3. Actele primarului

In exercitarea atributiilor sale primarul emite acte juridice care poarta denumirea generica de dispozitii. Acestea au un caracter normativ sau individual, iar cele mai multe sunt emise pentru punerea in executare a hotararilor consiliului local.

Unele dintre cele individuale pot avea diverse denumiri speciale ca, de exemplu, autorizatii, certificate (in domeniul constructiilor, comertului).

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale contrasemneaza actele primarului pentru legalitate, putand refuza contrasemnatura - in cazul in care apreciaza ca actul primarului este ilegal sau ii depaseste competenta - motivandu-si, in scris, atitudinea.

Secretarul va comunica de indata actul in cauza prefectului, dar nu mai tarziu de 10 zile de la data emiterii lui. Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se va face in scris de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.

Actele primarului devin obligatorii din momentul emiterii lor legale si executorii numai dupa aducerea lor la cunostinta subiectelor vizate, prin publicare cele normative si prin comunicare cele individuale.

Totusi actele normative se pot publica numai la expirarea perioadei de 5 zile de la data comunicarii lor catre prefect, interval de timp in care acesta trebuie sa isi formuleze eventualele obiectii privitoare la legalitatea dispozitiilor primarului.

Daca exista asemenea obiectii si ele sunt insusite de primar - prin modificarea actului - acesta poate fi adus la cunostinta celor vizati.

Daca obiectiile de modificare sau revocare a actului nu sunt insusite, atunci prefectul va actiona in instanta de contencios in scopul anularii masurii contestate, ceea ce are ca efect suspendarea de drept a actului si, implicit, imposibilitatea aducerii lui la cunostinta celor interesati, inclusiv, blocarea executarii sale.

Oricum si dupa emitere, actele administrative ale primarului pot fi atacate in contenciosul administrativ atat de prefect, in cadrul atributului sau de control al legalitatii acestora, cat si de persoanele fizice sau juridice, vatamate in drepturile lor legal recunoscute.

In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale depasesc 20% din numarul locuitorilor dispozitiile normative ale primarului se aduc la cunostinta publica si in limba materna a minoritatii respective, iar cele individuale se comunica, la cerere, si in aceasta limba.

Intrucat primarul exercita drepturile si asigura indeplini-rea obligatiilor ce revin comunei sau orasului in calitate de persoana juridica civila, inseamna ca acesta incheie acte civile si comerciale, de regula bilaterale, supuse dispozitiilor Codului civil si Codului comercial, ca drept comun in materie, precum si legislatiei aferente, iar nu regulilor dreptului administrativ.

De asemenea, deoarece primarul numeste si elibereaza din functie personalul aparatului propriu de specialitate al primarului, care nu are calitatea de functionar public, si face propuneri consiliului local privind numirea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, a institutiilor si serviciilor publice de interes local din subordinea consiliului, el incheie si desface, dupa caz, contractele de munca ale acestora, potrivit legislatiei si Codului muncii.

Primarul mai infaptuieste si diverse operatiuni tehnico-materiale, emite avize si acorduri necesare pentru unele acte juridice, efectueaza comunicari si instiintari, prezinta informari consiliului, precum si fapte material-juridice cum sunt: participari la sedintele consiliului, convocari in sedinte extraordinare ale acestuia, etc.

Toate aceste acte, operatiuni si fapte produc efecte limitate in spatiu, la nivelul localitatii respective, precum si asupra persoanelor aflate in acel loc.

4. Aparatul de specialitate al primarului si al consiliilor judetene

Caracterul reprezentativ, eligibil si colegial al consiliilor, intermitenta si limitarea in timp a activitatii lor fac imposibila asigurarea unei continuitati in activitatea executiva locala, motiv pentru care ele si colectivitatea teritoriala sunt deservite de structuri si persoane stabile ce-si desfasoara activitatea, avand specializarea necesara.

Structurile de pe langa primar si consiliul judetean si personalul aferent acestora (numit pe cale administrativa sau incadrat prin contract de munca) formeaza aparatul propriu de specialitate al primarului si consiliului judetean.

Aparatul de specialitate in cadrul comunelor si oraselor este in subordinea primarului, in vreme ce aparatul consiliului judetean este in subordinea presedintelui acestuia, fiecare dintre ei il conduc si il controleaza, raspunzand de buna lui functionare.

In cazul consiliului judetean coordonarea compartimentelor sale poate fi delegata, prin dispozitia presedintelui acestuia, vicepresedintilor sau secretarului judetului.

Functionarii aparatului propriu de specialitate al primarului/consiliului judetean sunt investiti (prin numire sau contract) pe o durata nedeterminata in posturile pe care le ocupa, dispunand, in conditiile legii, de stabilitate in functie, conform Statutului functionarilor publici, respectiv a Codului muncii.

Marimea acestui aparat si modul sau de structurare sunt determinate de nivelul localitatii (comunal, orasenesc - la randul sau de mai multe categorii - municipal) si judetean (inclusiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si sectoarele acestuia), al organizarii administrativ-teritoriale, dar si de numarul populatiei, gradul de dezvoltare social-economica, de urbanizare, etc., al respectivelor unitati.

Structura aparatului si dupa caz numarul de functii inclusiv a posturilor, sunt stabilite prin lege, inclusiv prin Statutul functionarilor publici, in mod diferentiat si in raport de atributiile si de amploarea exercitarii lor.

Distingem astfel functii de conducere (director, contabil-sef, etc.) si functii de executie (consilier, expert, inspector, referent, etc.).

Gruparea functiilor pentru fiecare categorie de aparat propriu de specialitate are loc in anumite compartimente organizatorice cu denumiri diferite (birou, serviciu, directie), in functie de dimensiunea si structura lor, conduse de un sef ierarhic (de birou, serviciu), numit ca atare, sau director (de directie, departament), ajutat de un adjunct, in cazul structurilor mai complexe.

Unele dintre aceste compartimente sunt functionale, asigurand buna activitate a intregului aparat si a consiliului insusi (contabilitate, secretariat-registratura, resurse-umane, tehnic si investitii), in vreme ce altele sunt compartimente de specialitate, adevarate servicii publice interne (autoritatea tutelara, starea civila, urbanism si amenajarea teritoriului) ce permit exercitarea competentelor legale in afara autoritatii respective, in raporturile cu tertii.

Consiliile aproba regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu al primarului, stabilesc competentele si atributiile personalului in conditiile prevazute de lege, de regula cadrul orientativ este fixat de catre Guvern si Ministerul Internelor si Reformei Administrative (consiliile locale pentru aparatul propriu de specialitate al primarului, consiliile judetene pentru aparatul propriu al lor).

Conditiile privind numirea sau angajarea, promovarea (avansarea), sanctionarea, recompensarea si eliberarea din functie, drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite prin legi si regulamente proprii, inclusiv prin Statutul functionarilor publici si Codul muncii, la care se adauga hotararile de guvern si instructiunile Ministerului Internelor si Reformei Administrative si ale Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Numirea si eliberarea din functie a personalului aparatului propriu al primarului se face de catre primar, iar a celui apartinand consiliului judetean de catre presedintele acestuia.

Primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul comunei, al orasului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al primarului formeaza impreuna o structura functionala, cu activitate permanenta, denumita primaria comunei sau orasului, care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale

Aparatul propriu si structurile care-l compun nu au o capacitate juridica proprie, intrucat aceasta apartine unitatii administrativ-teritoriale reprezentata de primar pe langa care functioneaza si pe care-l deservesc. Aceasta nu inseamna ca nu exercita competente proprii si distincte de cele ale autoritatii administrative locale, desi nu emit acte de autoritate (externa), ci desfasoara, in principal, operatiuni de pregatire, executare si control a indeplinirii actelor de putere ori de drept privat ale consiliului in cauza sau ale primarului respectiv.

Pe de alta parte, unele structuri interne, mai ales cele de specialitate, infaptuiesc servicii publice in beneficiul colectivitatii locale, fiind o ilustrare tipica a acestui gen de prestatii efectuate de administratia locala in domeniul, de exemplu, al starii civile, protectia minorului, fiscalitatii, urbanismului, etc.

O mentiune speciala o facem cu privire la aparatul propriu al consiliului judetean care in virtutea atributiilor legal conferite autoritatilor judetene - de a coordona activitatea consiliilor locale in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean - acorda sprijin si asistenta de specialitate de orice natura (juridica, economica, tehnica, administrativa etc.) la cererea acestora.

In raporturile dintre cetateni si autoritatile administratiei publice locale se foloseste limba romana. Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu tot in limba romana.

In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, in raporturile lor cu organele locale si cu aparatul propriu al acestora, acestia se pot adresa, oral si in scris, si in limba lor materna, primind raspunsul atat in limba romana, cat si in limba materna.

In respectivele unitati in posturile vizand atributii de relatii cu publicul vor fi numite sau incadrate si persoane cunoscatoare a limbii materne, apartinand minoritatii respective, dupa caz.

In aceleasi unitati administrative autoritatile vor asigura inscriptionarea denumirii localitatilor si a institutiilor publice de sub autoritatea lor, precum si afisarea anunturilor de interes public, inclusiv actele locale de asemenea interes, si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

5. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale

Fiecare comuna, oras si municipiu precum si judetul, au cate un secretar.

Secretarul comunei, orasului sau judetului este  functionar public de conducere salarizat din bugetul local sau judetean, dupa caz.

Acesta nu poate fi membru al unui partid sau al unei formatiuni politice sub sanctiunea eliberarii din functie si nici sot, sotie sau ruda de gradul I cu primarul sau viceprimarul. Secretarul se bucura de stabilitate in functie, in conditiile legii.

Secretarului i se aplica acelasi regim privind incompatibilitatile si conflictul de interese ce vizeaza functionarii publici.

Calitatea de secretar presupune anumite conditii speciale, alaturate celor generale, de acces la functia publica, prevazute in Statutul functionarilor publici, la fel ca si in cazul eliberarii din functie, si anume:

- pregatirea superioara juridica sau administrativa;

- functia se ocupa pe baza de concurs sau de examen, dupa caz;

- numirea se face de catre primar, in cazul secretarului comunei sau orasului, si de catre presedintele consiliului judetean, in cazul secretarului de judet, in termen de cel mult 10 zile de la primirea rezultatelor concursului sau examenului organizat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;

- concursul sau examenul se organizeaza de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in termen de 30, respectiv 45 de zile de la data la care postul a devenit vacant;

- eliberarea din functie si sanctionarea disciplinara se face, in cazul comunelor, oraselor si municipiilor, de catre primar la propunerea consiliului local, hotarata cu cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, la initiativa primarului sau a unei treimi din numarul acestora, iar in cazul judetului de catre presedintele consiliului judetean propunerea consiliului judetean, votata cu cel putin doua treimi din totalul celor in functie la initiativa presedintelui sau a o treime din membrii, pe baza concluziilor din cercetarea administrativa.

Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

- participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului;

- avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului, asumandu-si raspunderea pentru legalitatea lor si contrasemnandu-le pe cele considerate legale;

- avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local/judetean;

- asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia precum si intre acestia si prefect;

- organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local/judetean si a dispozitiilor primarului/ presedintele consiliului judetean;

- asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor, hotararilor consiliului local/judetean si dispozitiilor primarului/presedintelui consiliului judetean in conditiile Legii nr.544 privind liberul acces la informatii de interes public;

- asigura procedurile de convocare a consiliului local/judetean, efectueaza lucrari de secretariat, comunica ordinea de zii, intocmeste procesul verbal al consiliului local/judetean si redacteaza hotararile consiliului local/judetean;

- pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local/judetean si comisiilor de specialitate ale acestora;

- elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

- legalizeaza semnaturile de pe inscrisurile (originale) prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in conditiile legii;

- indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliu, ori primar, in cazul localitatii, sau de presedinte, in cazul judetului, dupa caz.

6. Raspunderea primarului

Primarul, ca organ executiv si sef al administratiei publice locale raspunde de buna functionare a acesteia.

Mandatul de primar inceteaza, de drept, fiind demis, dupa cum s-a vazut, in urmatoarele situatii, cu titlu de sanctiune juridica:

- in cazul condamnarii la o pedeapsa privativa de libertate;

- in cazul pierderii drepturilor electorale ca sanctiune complementara celei principale de condamnare, stabilita tot prin hotarare judecatoreasca;

In toate aceste cazuri prefectul ia act, prin ordin, de incetarea mandatului, propunand Guvernului data organizarii noilor alegeri, in termen de cel mult 90 de zile.

Mandatul de primar inceteaza, prin act juridic, consecinta a referendumului local, declansat ca urmare a nesocotirii de catre primar a intereselor generale ale colectivitatii locale, ceea ce reprezinta o sanctiune politica dar cu efecte juridice, sau datorita neexercitarii atributiilor ce ii revin potrivit legii, ca reprezentant al colectivitatii locale ori ca reprezentant al statului.

In aceasta ultima ipoteza incetarea mandatului se constata prin hotarare de guvern, in baza propunerii motivate a prefectului, avizata de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, ceea ce declanseaza procedura noilor alegeri anticipate.

Primarul mai poate fi suspendat de drept din functie prin ordin al prefectului, la comunicarea instantei de judecata, daca este cercetat sau se afla in curs de judecata pentru savarsirea unei fapte penale, fiind arestat preventiv, ceea ce face practic imposibila exercitarea mandatului sau.

Suspendarea dureaza pana la solutionarea definitiva a cauzei, in afara cazului in care parchetul sau instanta de judecata comunica incetarea masurii arestarii preventive, in conditiile legii.

Prevederile privind demiterea si suspendarea se aplica in mod corespunzator (mai putin ipoteza referendumului) si in cazul viceprimarului sau viceprimarilor, cu precizarea ca situatiile sunt constatate prin hotararile consiliului local care i-au ales in functie.

Evident primarul mai poate raspunde pentru exercitarea necorespunzatoare sau abuziva a atributiilor sale, patrimonial pentru pagubele cauzate autoritatii sau tertilor, penal si contra-ventional pentru abateri de serviciu sau in legatura cu serviciul.Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale,  art. 93.

Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial nr. 912 din 7 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9.

In sens contrar a se vedea M. Preda, Tratat elementar de drept administrativ roman, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996, pag. 572.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate