Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
» DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari


DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari


DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
pentru elaborarea si prezentarea
ofertei pentru achizitia publica de lucrari


CUPRINS :

INFORMATII GENERALE

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

CAIETE DE SARCINI

FORMULARE

CONTRACT

INFORMATII GENERALE

Instructiunile catre ofertanti/candidati

In cadrul documentatiei de atribuire este precizat orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

Documentatia de atribuire cuprinde, fara a se limita la cele ce urmeaza, cel putin:

a) informatii generale privind autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;

b) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;

c) daca sunt solicitate, cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare ;

d) caietul de sarcini;

e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

f) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare;

g) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;

h) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

A. Introducere

A.1.1. Informatii privind autoritatea contractanta

Informatiile privind autoritatea contractanta, precum si sursele de finantare asigurate pentru indeplinirea contractului sunt prezentate in Fisa de date a achizitiei.

A.1.2.Reguli de comunicare si de transmitere a datelor

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea , trebuie sa fie transmise in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.

Comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaza astfel incat sa se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

a) prin posta;

b) prin fax;

c) prin orice combinatie a celor prevazute la lit. a)-b).

A.2. Scopul aplicarii procedurii

A.2.1. Obiectul contractului de de achizitie publica:

Autoritatea contractanta invita operatorii economici interesati sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului de lucrari descrise in Fisa de date a achizitiei si in Caietul de sarcini.

Se precizeaza in Fisa de date :

daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata ;

Locul executiei lucrarilor ;

Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii ;

Optiunea de achizitionare a unor lucrari noi similare ;

In cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi ;

Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare ;

In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi ;

Termenul de finalizare sau durata contractului .

A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoasterea reciproca;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) eficienta utilizarii fondurilor publice;

g) asumarea raspunderii.

A.4. Legislatie aplicabila

Atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative prevazute in Fisa de date.

Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului sunt Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca, cu sediul in Bilbao, Spania, organizatie a Uniunii Europene Punctul Focal Romania

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
sectiunea Legislatie, acces la acte normative din domeniul muncii si protectiei sociale
https://www.mmss.ro

Ministerul Sanatatii si Familiei
sectiunea INFOSAN, acces la actele normative din domeniul sanatatii
https://www.ms.ro/g_ms/Infosan/is.htm

Inspectia Muncii
sectiunea Legislatie, acces la actele normative aflate sub incidenta activitatii acestei institutii
https://www.inspectmun.ro/Legislatie/LegislatieC/legislatiec.html

Superlex
baza de date juridice online a Ministerului Justitiei , acces la bibleoteca de acte normative emise din anul 1863 pana in prezent
https://domino2.kappa.ro/mj/superlex.nsf

Institutul European din Romania
sectiunea 'Traducerea acquis-ului comunitar', subdomeniul 'safety at work', cod 05.20.20.10, acces la traducerea in limba romana a directivelor sociale ale Uniunii Europene
https://www.ier.ro/

Eur-lex
baza de date online pentru legislatia Uniunii Europene, acces la textul integral al documentelor, precum si la documente aflate in lucru, in limbile oficiale ale UE
https://www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html

A.5. Definitii

Termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) acceptarea ofertei castigatoare - actul juridic prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie publica ce va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare;

b) acord-cadru - intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere;

c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;

d) candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;

e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui concurs de solutii;

f) contract de achizitie publica - contractul care include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in sensul prezentei ordonante de urgenta;

g) contract de concesiune de lucrari publice - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite;

h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite;

i) contractant - ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica;

j) documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva;

k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;

l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;

m) intreprindere publica - persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

- detin majoritatea capitalului subscris;

- detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;

- pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;

n) licitatie electronica - procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate;

o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si stocarea de date care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

p) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta;

q) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica;

r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari;

s) operatorul sistemului electronic de achizitii publice - persoana juridica de drept public care asigura autoritatilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;

s) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii;

t) propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire;

t) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva;

u) «scris» sau «in scris» - orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite, reproduse si apoi comunicate. Acest ansamblu poate include si informatii transmise si stocate prin mijloace electronice;

v) sistemul electronic de achizitii publice - SEAP desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;

x) Tratat - Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare;

y) vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV - desemneaza nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente;

z) zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se mentioneaza ca sunt zile lucratoare.

B. Instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire

B.1. Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta . Ofertantul are, in mod implicit, si dreptul de a depune oferta direct la sediul autoritatii contractante precizat in Fisa de date .

Autoritatea contractanta nu da dreptul operatorilor economici ca solicitarile de participare si/sau ofertele sa fie transmise prin mijloace electronice .

Numarul de exemplare : 1 exemplar al ofertei in ORIGINAL si 1 exemplar al ofertei in COPIE.

Originalul trebuie sa fie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila si va fi numerotat si semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Copia dupa exemplarul original trebuie sa fie lizibila .

Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.

In cazul in care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta in original anumite documente emise de institutii/organisme oficiale, comisia de evaluare are obligatia de a stabili o data limita pentru demonstrarea conformitatii cu originalul a copiilor prezentate.

Prezentarea ofertei se va face conform modului precizat in Fisa de date .

La depunere, oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare a ofertei intocmita conform modelului prezentat in sectiunea FORMULARE .

In cazul in care ofertantul a omis sa prezinte mai mult de trei dintre documentele solicitate in cadrul documentatiei de atribuire , aducandu-se atingere principiului tratamentului egal , acestea nu se mai pot completa ulterior si are ca efect descalificarea ofertantului.

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.

(1) Operatorul economic are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunere stabilite in anuntul sau in invitatia de participare.

(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.

(3) Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

(4) Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai dupa aceasta data.

B.2. Reguli de participare la procedura de atribuire

Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori, la procedura de atribuire.

Ofertantul/candidatul care, in conformitate cu legislatia statului in care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumita activitate nu poate fi exclus dintr-o procedura de atribuire pentru singurul motiv ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de catre persoane juridice sau numai de catre persoane fizice.

Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

Autoritatea contractanta solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare , masura reprezintand o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.

Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

Autoritatea contractanta solicita ca ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Candidatul/ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:

a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;

b) sa depuna candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna;

c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.

In sensul prevederilor alin. De mai sus , prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept:

a) asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau

b) care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau

c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.

C. Criteriile de calificare

C Generalitati

Criteriile de calificare, au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui operator economic participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare.

Autoritatea contractanta aplica criterii de calificare referitoare la:

a) situatia personala a candidatului sau ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

c) situatia economica si financiara;

d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;

e) standarde de asigurare a calitatii;

f) standarde de protectie a mediului .

Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de catre o autoritate publica competenta sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare, pentru demonstrarea indeplinirii unor criterii de calificare si selectie formulate de autoritatea contractanta .

Autoritatea contractanta a respectat principiul proportionalitatii atunci cand a stabilit criteriile de calificare si selectie, precum si nivelul cerintelor minime solicitate, luand in considerare exigentele specifice impuse de natura si complexitatea contractului care urmeaza sa fie atribuit.

Autoritatea contractanta poate recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea prevederilor din ordonanta de urgenta astfel cum este prezentat in Fisa de date a achizitiei .

Autoritatea contractanta solicita indeplinirea unora dintre criteriile de calificare astfel incat cerintele minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca sunt stabiliti prin raportare la fiecare lot in parte si nu la intregul contract.

Informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte si documentele specifice prin care se pot confirma informatiile privind indeplinirea anumitor criterii de calificare, sunt precizate in Fisa de date .

Documentele solicitate nu limiteaza posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra indeplinirea criteriilor de calificare si prin alte mijloace, in masura in care acestea pot fi considerate edificatoare de catre autoritatea contractanta.

In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul/candidatul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.

C.2. Calificarea candidatilor/ofertantilor

C.2.1. Situatia personala a candidatului sau a ofertantului

1. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.

Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

Pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor prevazute la lit. c) de mai sus , ofertantul/candidatul are dreptul de a prezenta initial o declaratie semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca nu se afla in situatia respectiva; ofertantul/candidatul are insa obligatia de a prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in masura in care astfel de documente sunt emise in tara de origine sau in tara in care este stabilit, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, dar nu mai tarziu de data adoptarii deciziei de atribuire.

d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-d).

Autoritatea contractanta accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la pct. 1 si 2 de mai sus orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute sa ateste situatia personala a candidatului sau a ofertantului .

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute sa ateste situatia personala a candidatului sau a ofertantului sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la pct 1 si 2 de mai sus , autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

C.2.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Autoritatea contractanta solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.

C.2. Situatia economica si financiara

Autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada situatiei sale economice si financiare.

Informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop sunt indicati in documentatia de atribuire .

Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza , prin prezentarea urmatoarelor documente relevante :

a) declaratii bancare corespunzatoare sau dovezi privind asigurarea riscului profesional;

b) bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;

c) declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile; in acest ultim caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.

In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.

Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.

In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. de mai sus , de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. C.2.1. pct. 1 .

Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. de mai sus .

C.2.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Autoritatea contractanta solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada capacitatii sale tehnice si/sau profesionale.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a unui ofertant/candidat se apreciaza in functie de experienta, aptitudinile, eficienta si eficacitatea acestuia, rezultate in urma analizarii informatiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.

Pentru atribuirea contractului de lucrari, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta solicita acestora , urmatoarele:

a) o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;

b) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;

c) informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor;

d) o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;

e) daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari;

f) o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.

g) informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora.

Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.

In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. De mai sus , de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. C.2.1. pct. 1. si pct.2. .

Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. de mai sus .

Autoritatea contractanta are dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.

Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.

C.2.5. Standarde de asigurare a calitatii

In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta in Fisa de date , aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

C.2. Standarde de protectie a mediului

In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, atunci autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze:

a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);

b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta in Fisa de date , aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.

Cerinte minime referitoare la criteriile de calificare , pe care ofertantul/candidatul trebuie sa le indeplineasca pentru ca oferta sa fie considerata acceptabila sunt prezentate in Fisa de date .

D. Reguli de evitare a conflictului de interese

Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.

Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.

Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmatoarele persoane:

a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;

b) sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;

c) persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.

E.Instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare

Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini si Fisa de date a achizitiei .

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii de executie a lucrarilor cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini si Fisa de date a achizitiei

In acest scop propunerea tehnica va contine, urmatoarele:

a) programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiectul ofertei, avizat de specialisti sau de organisme abilitate in acest sens. Programul calitatii trebuie sa cuprinda:

- descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii;

- listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si incercarii;

- laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor.

b) fisele tehnice aferente listelor cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv dotarile aferente lucrarii a carei executie face obiectul contractului de achizitie publica , daca e cazul .

c) Plan de semnalizare avizat de serviciul Tehnic din cadrul Primariei Dej ( in conformitate cu Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public / octombrie 2000 ) , urmand ca dupa atribuirea contractului de lucrari ofertantul castigator sa obtina si avizul Politiei Rutiere pentru aceste lucrari.

Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10% (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica trebuie sa completeze cu propriile date Formularul B2 din sectiunea IV.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in sectiunea FORMULARE , care reprezinta elementul principal al propunerii financiare.

Ofertantul va evidentia, prin completarea formularelor corespunzatoare din sectiunea FORMULARE , urmatoarele:

a) valoarea totala a lucrarii ce urmeaza sa fie executata, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinct;

b) valoarea pe fiecare obiect al lucrarii ce urmeaza sa fie executata, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinct;

c) valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari;

d) valoarea consumurilor totale de resurse materiale;

e) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru;

f) valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii;

g) valoarea consumurilor totale privind transporturile;

h) valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, cu montaj si independente, inclusiv a dotarilor aferente lucrarii a carei dobandire face obiectul achizitiei publice.

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor. Indicatoarele de norme de deviz, seria 1981, pot fi folosite, in mod orientativ, atat de catre proiectant, cat si de catre ofertant, in descrierea lucrarilor, a conditiilor de masurare a lucrarilor, a evaluarii resurselor necesare, a consumurilor specifice de materiale, manopera si utilaje .

Autoritatea contractanta solicita ofertantilor, precizand aceasta in Fisa de date a achizitiei, completarea unor formulare-tip care permit, in functie de particularitatile achizitiei, de durata si tipul contractului, furnizarea de informatii suplimentare referitoare la preturi, tarife, conditii financiare si comerciale specifice, grafice de esalonare a platilor etc.

In scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat atat in lei, cat si in euro. Echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua precizata in Fisa de date a achizitiei (aceasta zi indica implicit reperul in timp, la care se considera valabil costul resurselor necesare pentru indeplinirea contractului).

F. Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica

Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica este : pretul cel mai scazut

Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

Oferta care este declarata castigatoare in acest caz trebuie sa indeplineasca specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite in caietul de sarcini.

G. Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac

Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sau in justitie, in conditiile <LLNK 12004 554 10 201 0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Despagubirile se solicita numai prin actiune in justitie, in conformitate cu dispozitiile legii contenciosului-administrativ.

In sensul prevederilor de mai sus , prin persoana care se considera vatamata se intelege orice persoana care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica pentru a carui atribuire se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta;

b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu, ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice.

Este considerat act al autoritatii contractante:

a) orice act administrativ;

b) lipsa emiterii unui act administrativ sau a oricarui alt act al autoritatii contractante ori refuzul de a-l emite;

c) orice alt act al autoritatii contractante, altele decat cele prevazute la lit. a) sau b), care produce sau poate produce efecte juridice.

Obiectul contestatiei poate fi, dupa caz, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, obligarea autoritatii contractante de a lua orice alte masuri necesare pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.

Pentru solutionarea contestatiilor, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii si a dreptului la aparare.

Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) numele, domiciliul sau resedinta contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor si codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate;

b) denumirea si sediul autoritatii contractante;

c) denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata;

d) obiectul contestatiei;

e) motivarea in fapt si in drept a cererii;

f) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;

g) semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.

In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute mai sus , va cere contestatorului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie, acesta sa completeze contestatia. In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa.

Contestatia se transmite Consiliului, iar contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si copii ale inscrisurilor , daca acestea sunt disponibile.

Dupa inaintarea contestatiei catre Consiliu, contestatorul va inainta de indata autoritatii contractante o copie a contestatiei si a inscrisurilor , daca acestea sunt disponibile.

In termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia, autoritatea contractanta are obligatia sa ii instiinteze despre aceasta si pe ceilalti participanti la procedura de atribuire.

Toate notificarile sau comunicarile actelor procedurale se fac cu confimare de primire.

Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva oricarui act al autoritatii contractante.

In cazul in care valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit este mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 124 din O.U. 34/2006 , contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.

In cazul in care valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit este egala cu sau mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 124 al aceleasi ordonante , contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.

Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire vor fi conexate de catre Consiliu pentru a se pronunta o solutie unitara. Pentru contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se va pastra continuitatea completului de solutionare.

Pana la solutionarea contestatiei de catre Consiliu, participantii in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire se pot asocia la contestatie printr-o cerere proprie .

In termen de 5 zile de la primirea notificarii privind contestatia, autoritatea contractanta are obligatia transmiterii la Consiliu a punctului de vedere asupra contestatiei. Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia.

Autoritatea contractanta va notifica punctul de vedere si contestatorului, in acelasi termen prevazut la alin. de mai sus .

Consiliul va solutiona contestatia in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta.

In cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit cu inca 20 de zile.

Depunerea contestatiei in fata Consiliului suspenda de drept procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei de catre Consiliu. Contractul incheiat in perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absoluta.

Perioada de suspendare atrage prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.

In cazuri temeinic motivate si la solicitarea uneia dintre parti, Consiliul poate sa dispuna reluarea procedurii de atribuire.

Decizia Consiliului cu privire la masurile provizorii poate fi atacata cu plangere la curtea de apel competenta sa solutioneze plangerea impotriva contestatiei potrivit dispozitiilor art. 283 alin. (1) din O.U. 34/2006 , in termen de 5 zile de la comunicarea pronuntarii.

H. Stabilirea ofertei castigatoare

Autoritatea contractanta stabileste oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire, in conditiile in care ofertantul respectiv indeplineste criteriile de selectie si calificare impuse.

Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti/candidati pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.

Autoritatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificarile/completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant/candidat.

In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.

Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de la ofertant, in conditiile alin. de mai sus , indeosebi cele care se refera la:

a) fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate, procesului de productie sau serviciilor prestate;

b) solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru executarea lucrarilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;

c) originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini;

d) respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrarii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;

e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.

Atunci cand autoritatea contractanta constata ca o oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa pe acest temei numai daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul este in imposibilitate de a demonstra, intr-o perioada de timp rezonabil stabilita de autoritatea contractanta, ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal.

Evaluarea ofertelor

Autoritatea contractanta desemneaza pentru atribuirea contractului de achizitie publica persoana/persoanele responsabila/responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie intr-o comisie de evaluare.

Persoana responsabila pentru atribuirea contractului este, totodata, si presedinte al comisiei de evalure.

Atributiile comisiei de evaluare sunt urmatoarele:

a) deschiderea ofertelor si, dupa caz, a altor documente care insotesc oferta;

b) verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati, in cazul in care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire;

c) realizarea selectiei/preselectiei candidatilor, daca este cazul;

d) realizarea dialogului cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv;

e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurilor de negociere;

f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptiva;

g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al incadrarii in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, daca este cazul, din punctul de vedere al incadrarii acestora in situatia prevazuta la art. 202 din ordonanta de urgenta 34/2006 ;

h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la baza incadrarii ofertelor respective in aceasta categorie;

i) stabilirea ofertelor admisibile;

j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire, si stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare;

k) in cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanta de urgenta 34/2006 , elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevazut la art. 213 alin. (2) din ordonanta de urgenta 34/2006 .

Autoritatea contractanta are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a inlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerva numai daca persoana care urmeaza sa fie inlocuita nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si indeplini atributiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dupa producerea inlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluata de catre membrul de rezerva, care isi va exercita atributiile aferente pana la finalizarea procedurii de atribuire.

Persoana responsabila pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune conducerii autoritatii contractante cooptarea in cadrul comisiei de evaluare a unor experti din cadrul altor compartimente ale autoritatii contractante sau a unor experti externi.

Propunerea prevazuta la alin. de mai sus trebuie sa precizeze atributiile si responsabilitatile specifice ale expertilor care urmeaza sa fie cooptati in comisia de evaluare si sa justifice necesitatea participarii lor la procesul de evaluare.

Atributiile si responsabilitatile expertilor externi cooptati se rezuma, dupa caz, numai la:

a) verificarea si evaluarea propunerilor tehnice;

b) analiza situatiei financiare a ofertantilor/candidatilor ori analiza financiara a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;

c) analiza efectelor de natura juridica pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.

Expertii cooptati pot fi nominalizati odata cu numirea comisiei de evaluare sau ulterior, in functie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

Expertii cooptati pentru probleme specifice nu au drept de vot in cadrul comisiei de evaluare, insa au obligatia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra carora isi exprima punctul de vedere.

Raportul de specialitate este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analiza a ofertelor si de stabilire a ofertei/ofertelor castigatoare. Raportul de specialitate se ataseaza la raportul de atribuire si devine parte a dosarului achizitiei publice.

Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de catre presedintele comisiei de comun acord cu membrii acesteia, urmand a se avea in vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii si perioada solicitata pentru valabilitatea ofertelor.

Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sa intruneasca votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.

In cazul in care se ajunge in situatia ca prevederile alin. de mai sus sa nu fie respectate datorita unor eventuale divergente de pareri intre membrii comisiei de evaluare, atunci presedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenta, in scopul finalizarii in timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare. In cazul in care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finala se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor sai.

Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptata au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere in scris, elaborand in acest sens o nota individuala care se ataseaza la raportul procedurii de atribuire.

In cazul in care comisia de evaluare constata ca unul sau mai multi ofertanti/candidati a/au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si/sau profesionala, aceasta va solicita ofertantilor/candidatilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordand in acest scop un termen rezonabil de timp, de regula in limita a 72 de ore de la momentul solicitarii. Comisia de evaluare va lua toate masurile necesare astfel incat solicitarea sa parvina in timp util ofertantilor/candidatilor.

Prin exceptie de la prevederile alin. de mai sus , comisia de evaluare nu are dreptul de a permite si de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseste, in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) in documentatia de atribuire a fost mentionat expres faptul ca, in caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca efect descalificarea ofertantului/candidatului;

b) ofertantul/candidatul respectiv, desi cunostea cerintele, a omis sa prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate in cadrul documentatiei de atribuire;

c) prin acceptarea completarii documentului respectiv se creeaza un avantaj evident in raport cu ceilalti ofertanti/candidati, aducandu-se atingere principiului tratamentului egal.

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisa in acest sens catre ofertant trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca in mod explicit si suficient de detaliat in ce consta solicitarea comisiei de evaluare.

In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate sau in cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata neconforma.

In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata neconforma.

In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma, cu exceptia situatiei privind erorile aritmetice .

Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerata neconforma.

Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:

a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, trebuie luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator;

b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.

Comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inacceptabile si ofertele neconforme.

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare dintre ofertele admisibile, in conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanta de urgenta 34/2006 .

In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului 'pretul cel mai scazut', evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor in lei, fara TVA, a fiecarei oferte in parte si prin intocmirea, in ordine descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.

Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare, inclusiv de presedintele acesteia.

Raportul procedurii de atribuire se inainteaza conducatorului autoritatii contractante spre aprobare.

I. Confidentialitate

Pe parcursul desfasurarii procesului de evaluare, comisia si expertii cooptati au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de catre candidati/ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

Incalcarea angajamentelor referitoare la confidentialitate se sanctioneaza conform legii, disciplinar sau penal.

Cu exceptia sedintei de deschidere a ofertelor, la intrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia si, dupa caz, expertii cooptati.

Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevazute la cap. D , sunt egal aplicabile atat comisiei de evaluare, cat si expertilor cooptati.

Comisia de evaluare si membrii cooptati au obligatia de a semna pe propria raspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care se angajeaza sa respecte prevederile art. 74 din Hot. 925/2006 si prin care confirma ca nu se afla intr-o situatie care implica existenta unui conflict de interese.

Declaratia prevazuta la alin. de mai sus trebuie semnata inainte de preluarea atributiilor specifice, in cadrul procesului de evaluare.

In cazul in care unul dintre membrii desemnati in comisia de evaluare sau unul dintre expertii cooptati constata ca se afla intr-o situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana. Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate autoritatii contractante si de catre terti.

In cazul in care sunt sesizate astfel de situatii, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica cele semnalate si, daca este cazul, de a adopta masurile necesare pentru evitarea/remedierea oricaror aspecte care pot determina aparitia unui conflict de interese.

  1. Finalizarea procedurii de atribuire si incheierea contractului de achizitie publica

Autoritatea contractanta va incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, pe baza propunerilor tehnice si financiare cuprinse in respectiva oferta.

Autoritatea contractanta are obligatia de a finaliza procedura de atribuire prin incheierea contractului de achizitie publica .

Prin exceptie de la prevederile alin. de mai sus , autoritatea contractanta are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai in urmatoarele circumstante :

a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numarul de operatori economici este mai mic decat cel minim prevazut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonanta de urgenta;

b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzatoare;

c) au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului.

In sensul prevederilor lit. d), procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica lit. a)-f);

b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica lit. a)-f).

Autoritatea contractanta va comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Compartimentul intern specializat are obligatia de a comunica tuturor candidatilor/ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanta de urgenta 34/2006 .

Comunicarea catre ofertantul/ofertantii declarat/declarati castigator/castigatori trebuie sa contina si invitatia pentru semnarea contractului .

Autoritatea contractanta va incheia contractul de achizitie publica numai dupa implinirea termenului de:

a) 15 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art. 206-207 din O.U. 34/2006 , in cazul in care valoarea contractului de achizitie publica este mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 124 din O.U. 34/2006;

b) 7 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art. 206-207 din O.U. 34/2006 , in cazul in care valoarea contractului de achizitie publica este mai mica sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 124 din O.U. 34/2006.

Contractul de achizitie publica incheiat inainte de implinirea termenelor prevazute la alin. de mai sus este lovit de nulitate absoluta.

In cazul prevazut la art. 122 lit. c) si art. 252 lit. c) din O.U. 34/2006 , autoritatea contractanta nu are obligatia de a respecta perioadele prevazute la alin. privind termenele minime de incheiere a contractului .

Ca parte integranta a contractului de achizitie publica se constituie cel putin urmatoarele documente:

a) propunerea tehnica si propunerea financiara;

b) graficul de indeplinire a contractului;

c) graficul de plati;

d) garantia bancara de buna executie.

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

Pretul contractului de achizitie publica este ferm, exprimat in lei si in valuta.

K. Garantii

K.1. Garantia de participare

Garantia de participare se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica .

Autoritatea contractanta solicita pentru participarea la procedura , obligatia ofertantilor de a constitui o garantie de participare astfel :

a) cuantumul garantiei de participare prevazut in fisa de date .

b) perioada de valabilitate a garantiei de participare, care va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei .

Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in Fisa de date .

Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante:

a) a unui ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor;

b) a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare.

In orice situatie, garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor.

Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.

Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

K.2. Garantia de buna executie

Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

Autoritatea contractanta stabileste cuantumul garantiei de buna executie : 5% din pretul contractului, fara TVA.

Autoritatea contractanta stabileste modalitatea de constituire a garantiei de buna executie astfel :

- garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care devine anexa la contract ;

- in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar ;

- garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

In cazul contractelor de lucrari, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

L. Informarea candidatilor si a ofertantilor privind atribuirea contractului de achizitie publica

Autoritatea contractanta va informa candidatii/ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, sau, dupa caz, la anularea procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioara a unei noi proceduri, in scris si cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora.

Comunicarea prin care se transmite informarea prevazuta la alin. de mai sus se transmite prin fax.

In cazul in care autoritatea contractanta nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii si prin fax , atunci perioadele referitoare la termenele de incheiere a contractului se majoreaza cu 3 zile lucratoare.

In cadrul comunicarii , autoritatea contracta va informa ofertantul/ofertantii castigator/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

In cadrul comunicarii , autoritatea contractanta va informa ofertantii/candidatii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmeaza:

a) fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;

b) pentru fiecare oferta respinsa, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele in temeiul carora oferta a fost considerata inacceptabila, neconforma sau necorespunzatoare, indeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerintelor de functionare si performanta prevazute in caietul de sarcini;

c) fiecarui ofertant care a prezentat o oferta acceptabila, conforma si corespunzatoare, dar care nu a fost declarata castigatoare, caracteristicile si avantajele relative ale ofertei/ofertelor castigatoare in raport cu oferta sa, numele ofertantului caruia urmeaza sa i se atribuie contractul de achizitie.

Autoritatea contractanta are dreptul de a nu comunica anumite informatii din cele prevazute la lit. c), dar numai in situatia in care divulgarea acestora:

a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrara interesului public;

b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privati, sau ar prejudicia concurenta loiala dintre acestia.

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: Universitatea Tehnica Cluj-Napoca

Adresa: strada C. Daicoviciu, numarul 15 , judetul Cluj

Localitate:

Cluj-Napoca

Cod postal:

Tara:

ROMANIA

Persoana de contact:

In atentia : ing. Radu Munteanu

Telefon:

E-mail: utcluj@yahoo.com

Fax:

Adresa de internet (daca este cazul): nu este cazul

Adresa Autoritatii contractante: nu este cazul

I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

ministere ori alte autoritati publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agentii nationale

□autoritati locale

alte institutii guvernate de legea publica

□ institutie europeana/organizatie internationala

□ altele (specificati)

□ servicii publice centrale

□ aparare

□ ordine publica/siguranta nationala

□ mediu

□ economico-financiare

□ sanatate

■ constructii si amenajarea teritoriului

□ protectie sociala

□ cultura, religie si actv. recreative

□ educatie

□altele (specificati)________________

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante DA □ NU■

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

■ la adresa mentionata la pct. I.a. , SERVICIUL TEHNIC

□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari

Data: ...... .

Ora limita :

Adresa : specificata la pct. I.a

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : ...... .

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie

Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa A.N.R.M.A.P.

Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu ,numarul 38 , etaj 4 , sector 1

Localitatea: Bucuresti    Cod postal: 010873 Tara: Romania

E-mail:    Telefon: +40-21-311.80.90

Adresa internet:    Fax: +40-21-311.80.95

I.c.Sursa de finantare :

Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit : BUGET LOCAL

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA □ NU ■

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: CONTRACT DE LUCRARI

II. 1.2) Denumire contract si locatia lucrarii :

(a) Lucrari    □

(b) Produse □

(c) Servicii    ■

Executie    ■

Proiectare si executie □

Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta □

Cumparare    □

Lesing    □

Inchiriere    □

Cump. in rate    □

Combinatii intre ele    □

Categoria serviciului    Nr. □ □

Pentru categoriile de servicii 1-27 vezi Anexa XVIIA si XVIIB

da □ nu □

Principala locatie a lucrarii   

Cod CPV/ CPSA

Principalul loc de livrare :

Conform anexa

Cod CPV/CPSA □□□□□□□□/□□□□□□

Principalul loc de prestare

Cod CPV/CPSA □□□□□□□□/□□□□□□

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :

Contract de achizitie publica: ■ Incheierea unui acord cadru □

II. 1.4. Durata de executie a lucrarilor : 2 LUNI

Durata contractului de achizitie publica : pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauze contractuale .

II.1.5.Informatii privind acordul cadru (daca este cazul) : nu este cazul

II.1.7) Divizare pe loturi

da □ nu ■

Daca da oferta se poate depune pe :

Un singur lot □ Unul sau mai multe loturi □ Toate loturile □

Nu se accepta oferte partiale cantitativ in cadrul unui lot.

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU ■

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati (se vor include eventuale suplimentari si optiunile, daca exista) : Proiect tehnic si DE pt cladire.

II.2.2) Optiuni    da ■ nu □

Autoritatea contractanta are dreptul :

a) achizitionarea unor lucrari suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- atribuirea sa fie facuta contractantului initial;

- lucrarile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

- valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrarile suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;

b) sa achizitioneze noi lucrari care sunt similare lucrarilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari constau in repetarea unor lucrari similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului ;

- contractul de lucrari initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa;

- valoarea estimata a contractului initial de lucrari s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor similare care pot fi achizitionate ulterior;

- in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;

- autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.

III. Conditii specifice contractului

III.1. Garantia de participare (dupa caz)

Solicitat ■ Nesolicitat □

III.2 Alte conditii particulare referitoare la contract III.2.1. Contract rezervat

III.2.2. Altele :

DA □ NU ■

DA □ NU ■

III: PROCEDURA

III.1) Procedura selectata

Licitatie deschisa    □

Licitatie restransa    □

Licitatie restransa    accelerata □

(justificare accelerare procedura -anexa distincta

Dialog competitiv    □

Negociere cu anunt de participare    □

Negociere fara anunt de participare □

(Justificare in cazul negocierii fara anunt de participare -se completeaza o anexa distincta)

Cerere de oferta   

III.2) Etapa finala de licitatie electronica DA □ NU ■

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica : nu e cazul

III.2.) Legislatia aplicata :

  1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizata*) , privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu modificarile si completarile aduse de: <LLNK 12006 337 10 201 0 31>LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; <LLNK 12006 337290 201 0 38>RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006.
  2. LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 (<LLNK 12006 337290 201 0 29>rectifi. de RCT. 337/2006)pentru aprobarea <LLNK 12006    34180 301 0 46>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 625 din 20 iulie 2006
  3. HOTARARE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din <LLNK 12006    34180 301 0 45>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 625 din 20 iulie 2006
  4. HOTARARE nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 553 din 27 iunie 2006
  5. LEGEA nr. 346 din 14 iulie 2004 actualizata , privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile aduse de RECTIFICAREA nr. 346 din 14 iulie 2004; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004 si    ORDONANTA nr. 27 din 26 ianuarie 2006.
  6. O.M.T.C.T. nr. 873/2006 privind modificarea si completarea anexei la O.M.T.C.T. nr. 1778/2005 pentru aprobarea Procedurii de organizare , desfasurare , evaluare si atribuire a achizitiilor publice de produse , servicii si lucrari in cadrul M.T.C.T. , si a unitatilor aflate in subordinea , sub autoritatea sau in coordonarea sa .
  7. 7. ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 29 iunie 2005 (*actualizata*), privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 4 iulie 2005cu modificarile si completarile aduse de <LLNK 12006 111 10 201 0 33>LEGEA nr. 111 din 27 aprilie 2006.

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI SELECTIE

Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% a cuantumului pentru criteriile legate de cifra de afaceri , de garantia pentru participare si de garantia de buna executie , conform prevederilor Legii 346/2004 actualizata , in cazul in care ofertantul prezinta

Documentele care atesta calitatea de IMM a ofertantului :

declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din Sectiunea FORMULARE .

IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului

Daca DA

Declaratie privind eligibilitatea

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinta minima : completare formular din sectiunea FORMULARE

Dovada ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania (Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat-eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat (buget consolidat) , Certificat privind plata impozitelor si taxele locale - eliberat de Primarie ) sau in tara in care este stabilit

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinta minima : prezentare declaratie pe proprie raspundere, formulare tip emise de organismele competente cu valabilitate la data deschiderii ofertelor

Cazier judiciar /certificat echivalent

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinta minima : prezentare declaratie pe proprie raspundere, declaratie in fata unui notar sau dupa caz, formulare tip emise de organismele competente cu valabilitate la data deschiderii ofertelor

IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Cerinta minima obligatorie :

Persoane juridice romane

Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului

Persoane fizice romane

Autorizatie de functionare / altele echivalente

Persoane juridice /fizice straine

Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional

IV. 3.) Situatia economico-financiara

Daca DA

Declaratie bancara

Solicitat □ Nesolicitat ■

Bilant contabil

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinta minima : DECEMBRIE anul 2008

Informatii privind cifra de afaceri

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinta minima : 1. completare formular din sectiunea FORMULARE

2. Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri egala sau mai mare decat o valoare minima impusa , dupa cum urmeaza :100000 RON.

In cazul ofertarii a mai multor loturi valorile se insumeaza.

Solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x 100)

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinta minima : min 30%

Lichiditate generala (Active circulante/datorii curente x 100)

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinta minima : min 100%

IV.4.) Capacitatea tehnica

Daca DA

Lista cu principale livrari in ultimii 3 ani

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinta minima : completare formular din sectiunea FORMULARE

Lista de experienta similara

Solicitat ■    Nesolicitat □

Cerinta minima : 1. completare formular din sectiunea FORMULARE

2. incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani cel putin a unui contract al carui obiect a fost proiectarea unor lucrari similare Cu o valoare egala sau mai mare decat valoare minima impusa:50000 RON.

In cazul ofertarii a mai multor loturi valorile se insumeaza.

Se completeaza formulare distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin prezentarea contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum si prin procesul-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor si recomandare din partea beneficiarului .

Modelul care urmeaza sa fie completat de catre candidati / ofertanti este inclus in cadrul sectiunii Formulare . ( Formular recomandare )

Declaratie privind dotarea cu echipamente tehnice, utilaje, instalatii

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinta minima : completare formular din sectiunea FORMULARE

Informatii privind dotarea cu personal tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinta minima : completare formular din sectiunea FORMULARE

Certificat de conformitate produs

Solicitat ■ Nesolicitat □

Conform Caietului de sarcini

Autorizare pentru comercializare

Solicitat □ Nesolicitat ■

Autorizare pentru livrarea produselor

Solicitat Nesolicitat ■

Alte autorizari specifice domeniilor de activitate

Solicitat □    Nesolicitat ■

Schite tehnice /fise tehnice/ mostre / fotografii

Solicitat □ Nesolicitat ■

Informatii privind masurile de protectia mediului

Solicitat □ Nesolicitat ■

Informatii privind subcontractanti

Solicitat ■ Nesolicitat □

Se solicita completarea Formularului Model acord de subcontractare din sectiunea FORMULARE pentru fiecare subcontractant si o lista a subcontractantilor si specializarea acestora.

IV.5. Standarde de asigurarea calitatii

Solicitat ■ Nesolicitat □

Certificat emis de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001 : 2001 ( ISO 9001 : 2000 )

si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care confirma asigurarea calitatii .

IV.6. Standarde de protectia mediului

Solicitat ■ Nesolicitat □

Certificat emis de organisme independente care atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001 : 2005 ( ISO 14001 : 2004 ) si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care confirma asigurarea protectiei mediului

V. ELABORAREA OFERTEI

V.1) Limba de redactare a ofertei

Limba romana

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

60 zile , incepand cu data deschiderii ofertelor

V. 3) Cuantumul garantiei de participare

2000 RON

In cazul ofertarii a mai multor loturi valorile se insumeaza.

V. 4) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare

Perioada este egala cu perioada de valabilitate a ofertei respectiv 60 zile , incepand cu data deschiderii ofertelor

V. 5) Modul de constituire a garantiei de participare

Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus , pct. V.4) , conform formularului din sectiunea FORMULARE .

Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante:

a) a unui ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor;

b) a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare.

V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Este obligatorie intocmirea acesteia astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini cuprinzand :

a) programul calitatii, care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiectul ofertei, avizat de specialisti sau de organisme abilitate in acest sens. Programul calitatii trebuie sa cuprinda:

- descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii;

- listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului si planul de control al calitatii, verificarii si incercarii;

- laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor.

b) fisele tehnice aferente celor mai importante dotari necesare executiei lucrarii conform listelor cuprinzand consumurile totale privind utilajele de constructii si transporturile;

c) Plan de semnalizare avizat de Comisia de circulatie din cadrul Primariei Dej ( in conformitate cu Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public / octombrie 2000 )

d) alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.

Operatorii economici au obligatia sa indice in cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

V.7) Modul de prezentare a propunerii financiare

Modelul fiecarui formular solicitat , este prezentat in cadrul sectiunii FORMULARE , dupa cum urmeaza :

Formularul    - Formularul de oferta si Anexa

Formularul C1 - Grafic fizic si valoric de executie a lucrarii

La oferta se va atasa propunerea de contract , semnat si stampilat pe fiecare pagina .

V.8.) Data pentru care se determina echivalenta leu/euro

Cu cel mult 15 zile inainte de data deschiderii ofertelor

Curs de referinta comunicat de BNR in ziua 25.05.2009

V.9) Prezentarea ofertei

a) adresa la care se depune oferta

b) data limita pentru depunerea ofertei

c) numarul de exemplare in copie

d) mod de prezentare

Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta . Ofertantul are, in mod implicit, si dreptul de a depune oferta direct la sediul autoritatii contractante . Inregistrea se va face la secretariatul autoritatii contractante de la sediul mai sus mentionat .

........2006 ora

1 copie

Prezentarea ofertei se va face in plicuri separate, pe care se va scrie OFERTA ORIGINAL si OFERTA COPIE. (marcate corespunzator).

Cele doua plicuri se vor introduce intr -un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante; serviciul pentru care se depune oferta; obiectul achizitiei si inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA : 01.06.2009 ora 10:00 Pe plicul exterior nu se va specifica denumirea ofertantului.

Plicurile interioare: (OFERTA ORIGINAL si OFERTA COPIE.) vor fi marcate cu denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta va fi respinsa la deschidere.

Documentele din plicurile OFERTA ORIGINAL si OFERTA COPIE numite si documentatia ofertei vor fi structurare astfel :

Documente de calificare (original si copie)

Propunerea tehnica (original si copie)

Propunerea financiara pentru fiecare lot in parte (original si copie)

e) modificarea si retragerea ofertei

f) oferte intarziate

Documentele ofertei: (documente de calificare ,propunerea tehnica, propunerea financiara) se vor indosaria, se vor introduce in plicuri distincte marcate corespunzator (propunerea tehnica - ORIGINAL sau COPIE si propunerea financiara - ORIGINAL sau COPIE respectiv documente de calificare - ORIGINAL sau COPIE) .

Fiecare plic interior va avea un opis al documentelor semnat si stampilat .

PENTRU INSCRIEREA SI PARTICIPAREA LA PROCEDURA, OFERTANTII VOR DEPUNE, URMATOARELE DOCUMENTE:

a)     Documentele care insotesc oferta se vor inainta de catre ofertant, separat de plicul cu oferta , intr-un plic nesigilat . Acestea vor fi :

Scrisoare de inaintare - original

Imputernicire - original si copie dupa B.I. / C.I.

Garantia de participare

Documentele care atesta calitatea de I.M.M. (daca e cazul)

Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului / reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate in incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform modelului prevazut in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din Sectiunea FORMULARE .

b) Plicul cu oferta depusa, asa cum s-a precizat la pct.V.9.d).

Orice ofertant poate retrage sau modifica oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

Ofertele sunt declarate intirziate daca :

- sunt depuse la alta adresa inscrisa la pct.V.9.a);

- sunt depuse dupa data/ora limita inscrisa la pct.V.9.b).

V.10) Deschiderea ofertelor

Data : 01.06.2009 ora 10:00.

Locul deschiderii ofertelor este cel indicat la adresa inscrisa la pct.V.9.a) . Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai imputerniciti , la deschiderea ofertelor.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE : Pretul cel mai scazut

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Informatii in corelatie cu pct.II 1.3 ; II 1.4; II 1.5. din Fisa de date a Achizitiei

VIII. CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT

VIII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI : NU se accepta ajustarea pretului

VIII.2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA

VIII.3. Cuantumul garantiei de buna executie 5 %

Modul de constituire a garantie de buna executie

Scrisoare de garantie bancara de buna executie (conform formular prezentat in sectiunea FORMULARE )

Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale

Depunere numerar , la caseria autoritatii contractante , in cazul in care valoarea garantiei este redusa ca valoare.

CAIETE DE SARCINI

FORMULARE

FORMULARUL DECLARATIE PRIVIND SITUATIA PERSONALA

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND SITUATIA PERSONALA

1. Subsemnatul, reprezentantul legal al ./(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 , privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii .

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind situatia noastra personala .

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante /(denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la situatia noastra personala .

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de /(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completarii ..

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)

FORMULARUL INFORMATII GENERALE

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

Cont IBAN :

Reprezentantii legali :

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ../(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului: ../(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ../(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie
( RON )

Curs valutar - valori medii anuale

( euro )

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie
(echivalent euro)

Media anuala:

Candidat/ofertant,

..

(semnatura autorizata)

FORMULAR SCRISOARE DE INAINTARE

OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii contractante

nr. . / .

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ..

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. .. din /(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ../(denumirea contractului de achizitie publica),

noi ./(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul /(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de . copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii Cu stima,

Ofertant,

(semnatura autorizata)

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______________.

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _____ _______ ______ ________

S.C. _____ _______ ______ _________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica " ___________

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. _____ _______ ______ ____________

_______ % S.C. _____ _______ ______ ____________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului

de asociere;

modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. _____ _______ ______ ____________

_______ % S.C. _____ _______ ______ ____________

Liderul asociatiei:

S.C. _____ _______ ______ _______

Alte clauze: __________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________

Data completarii:

LIDERUL ASOCIATIEI,

______________

ASOCIAT,

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr..../....

La contractul de achizitie publica nr../.... incheiat intre __________________

_____ _______ ______ ___________ privind executia __________ ______ ____ _

(denumire autoritare contractanta)

la "__________ ______ ____ __________ ______ ____ _".

(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si

(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. _____ _______ ______ _________ cu sediul in __________ ______ ____ __,

(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrari,produse,servicii)

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general   

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

(lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata _____ _______ ______ ____________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

_____ _______ ______ _____________ de catre beneficiarul _____ _______ ______ ___________

(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a _____ _______ ______ ____________ este in conformitate cu

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea _____ _______ ______ _________.(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a _________________(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului__________ ______ ____ __________ ______ ____ .

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

_____ _______ ______ __________

(contractant) (subcontractant)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____ _______ ______ _______________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si

(denumirea/numele ofertantului)

cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam _________________

(denumirea lucrarii)

pentru suma de _____ _______ ______ _________ lei, reprezentand _________________ euro,

(suma in litere si in cifre) (suma in litere si in cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _____ _______ ______ _______ lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexat in _____ _______ ______ __________

(perioada in litere si in cifre)

luni calendaristice.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

_____ _______ ______ ____________ zile, respectiv pana la data de ____________________

(durata in litere si in cifre) (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

_

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar 'alternativa';

_

|_| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____ _______ ______ ______, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele __________ ______ ____ _____.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor _________ (% din pretul total ofertat)

executate de subcontractanti

2. Garantia de buna executie va

fi constituita sub forma: _________

in cuantum de: _________ (% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna

executie _________ luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare

(durata de la data primirii ordinului de incepere

a lucrarilor pana la data inceperii executiei) _________ zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea

ordinului de incepere a lucrarilor (de la data

semnarii contractului) _________ zile calendaristice

6. Penalizari pentru intarzieri _________ (% din valoarea care trebuia

la termene intermediare si sa fie realizata)

la termenul final de executie

7. Limita maxima a penalizarilor _________ (% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor _________ (% din pretul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere

a defectelor _________ zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile

de plata lunare (garantii, avansuri etc.) _________ (% din situatiile de plata

lunare)

OFERTANT,

(semnatura autorizata)

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre __________ ______ ____ ____________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _____ _______ ______ _____________,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi _____ _______ ______ __________, avand sediul inregistrat la _____ _______ ______ _______,

(denumirea bancii) (adresa bancii)

ne obligam fata de __________ ______ ____ ___________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

__________ ______ ____ , la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____ _______ ______ __________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____ _______ ______ _______________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _____ _______ ______ _______________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de _____ _______ ______ ____________.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre __________ ______ ____ ____________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica __________ ______ ____ _,

(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

FORMULAR EXPERIENTA SIMILARA

CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*1)

1. Denumirea si obiectul contractului: __________ ______ ____ ____.

Numarul si data contractului: __________ ______ ____ _____.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _____ _______ ______ _____________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________ ______ ____ ___.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

|_| contractant asociat

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in exprimata

moneda in care in echivalent

s-a incheiat euro*2)

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului): _________ ___________

b) finala (la data finalizarii contractului): _________ ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ________

6. Durata de executie a lucrarii(luni)

a) contractanta - termen PIF: _______

b) efectiv realizata - PIF: __________

c) motivul de decalare a termenului contractat(daca e cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: _____ _______ ______ ______________.

7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: _________.

8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: ______

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principaleleor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract: ________________

Candidat/ofertant,

(semnatura autorizata)

1*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

2*)Pentru contractele incheiate inainte de anul 1999 valoarea contractului se exprima in echivalent dolari S.U.A.

FORMULAR RECOMANDARE

VIZAT I.C. ,

BENEFICIARUL LUCRARII

(denumirea)

RECOMANDARI PRIVIND CALITATEA LUCRARILOR PRESTATE

In legatura cu participarea .. cu sediul in . Str. . Nr. , la achizitia publica de lucrari avand ca obiect .......... ..... ...... ..........., ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de lucrari in domeniul ................ , suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele:

Numita societate a derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele lucrari :

Denumirea

Contract

nr./data

Data inceperii

Data terminarii

Observatii

Apreciem calificativul lucrarilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind:

FOARTE BUN

BUN

SATISFACATOR

NESATISFACATOR

Precizam ca pe parcursul executiei lucrarilor nu au fost inregistrate:

. neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari;

. cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului;

. receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.

Alte precizari .

Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre.

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI,

(PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

Semnatura

L.S.

ANEXA 1

DECLARATIE

privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii

I. Date de identificare a intreprinderii

Denumirea intreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de inregistrare

Numele si functia

(presedintele consiliului de administratie, director general

sau echivalent)

II. Tipul intreprinderii

Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii:

[] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos

sunt preluate doar din situatia economico-financiara a intreprinderii

solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2.

[] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza

rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor

aditionale care se vor atasa la declaratie.

[] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza

rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor

aditionale care se vor atasa la declaratie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii calculate in conformitate cu art. 6 din prezenta Legea 346/2004 actualizata :

Exercitiul financiar de referinta (vezi NOTA)

Numarul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuala neta (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv micro-intreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare).

[] Nu

[] Da (in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior)

Semnatura .

(numele si functia semnatarului,

autorizat sa reprezinte intreprinderea)

Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data intocmirii     Semnatura

NOTA :Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifia de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.

FORMULAR IMPUTERNICIRE

IMPUTERNICIRE

Subscrisa ...........,

cu sediul in ...........,

telefon ......... fax ......, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ., CUI .. , reprezentata legal prin .............. , in calitate de ........, imputernicim prin prezenta pe , domiciliat in

, identificat cu B.I./C.I. seria . nr. , CNP .., eliberat de , la data de .., avand functia de ., sa ne reprezinte la procedura de , organizata de D.R.D.P. Cluj pentru .. in scopul atribuirii contractului de lucrari .

In indeplinirea mandatului sau mandatarul va avea urmatoarele drepturi:

1. Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la procedura de .

2. Sa participe in numele subscrisei la licitatie si sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau in urma desfasurarii licitatiei.

3. Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul desfasurarii licitatiei.

4. Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la licitatie.

Prin prezenta imputernicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la licitatie.

Nota: Imputernicirea va fi insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport).

Data_________________ Denumirea mandantului

S.C.     _____ _______ ______ _________

reprezentata prin

__________ ______ ____ ___

Semnatura _____ _______ ______ _____________

FORMULAR ASIGURAREA TEHNICA PROPUSA PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

OFERTANT

( denumirea )

ASIGURAREA TEHNICA PROPUSA PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

Subsemnatul ........., directorul general al societatii comerciale, declar pe propria raspundere ca pentru ..........societatea comerciala dispune de urmatoarea asigurarea tehnica:

Nr. crt.

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de productie (ateliere, depozite, spatii de cazare) si laboratoare propuse de contractant, ca fiind necesare pentru executia lucrarii , rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte si a extraselor din Formularele C8 si C9 a prop. financiare

U.M.

(buc.-seturi)

Asigurate din dotare proprie

Asigurate de la terti sau din alte surse- contracte - conventii de inchiriere

Atestate tehnice, cf. reglemen-tarilor privind atestarea tehnica a masinilor si echipamentelor tehnologice utilizate in activitatea de constructii

n.

Data completarii:

Semnatura

L.S.

FORMULAR

OFERTANT

( denumirea )

DECLARATIE

PRIVIND INFORMATII DE PERSONAL

Subsemnatul ......., directorul general al societatii comerciale, declar pe propria raspundere:

1. In ultimele 12 luni numarul mediu de personal angajat este de:.......

2. Asigurarea cu personal de specialitate in numar de:..........

3. Pregatirea cadrelor de conducere (studii de specialitate)........

4. Pentru .............voi folosi urmatorul personal:

Nr.

Crt.

Functia

Numele si prenumele

Studiile de specialitate

Vechimea in specialitate

( ani )

Numarul de lucrari similare, executate in calitate de conducator

NOTA:

- Pentru responsabilul tehnic si responsabilul cu calitatea se va prezenta atestatul in domeniu , valabil la data deschiderii ;

- Pentru fiecare persoana responsabila direct cu indeplinirea contractului , precum si pentru specialisti cu sarcini ,, cheie " se prezinta curriculum vitae.

Data completarii:

Semnatura

L.S.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate