Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Aeronautica Comunicatii Constructii Electronica Navigatie Pompieri
Tehnica mecanica

Constructii


Index » inginerie » Constructii
Arhitectura. Constructii. Urbanism.


Arhitectura. Constructii. Urbanism.


Arhitectura. Constructii. Urbanism.

1.1. Principiile urbanismului si amenajarii teritoriului
Legea privind principiile urbanismului si amenajarii teritoriului nr.835 din 17.05.9 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-2/2 din 02.01.1997. Modificari ulterioare. Extras.

Consultarea populatiei
Art.27.
- Consultarea populatiei se face anterior aprobarii tuturor categoriilor de planuri urbanistice si de planuri de amenajare a teritoriului, cu exceptia planului de amenajare a teritoriului national si a planurilor urbanistice de detaliu care nu afecteaza domeniul public.
Art.28. - Afisarea instiintarii la sediul autoritatii administratiei publice locale si punerea proiectului documentatiei la dispozitia populatiei pentru consultare si dezbatere publica sint obligatorii.
Art.29. - (1) Consultarea populatiei se desfasoara diferentiat, in functie de volumul si de importanta documentatiei, in conformitate cu regulamentul elaborat de autoritatea administratiei publice centrale pentru urbanism si amenajare a teritoriului si aprobat de Guvern. In regulament se stabileste si procedura de modificare a documentatiei in conformitate cu rezultatele dezbaterii publice.
(2) Raspunderea pentru consultarea populatiei revine autoritatilor administratiei publice locale respective.
(3) Cheltuielile legate de procedura de consultare a populatiei sint suportate de aceleasi fonduri din care se finanteaza elaborarea documentatiei respective.Aprobarea documentatiei
Art.30
. - Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului se aproba conform competentelor specificate in anexa.
Art.31. - (1) Autoritatile publice imputernicite sa aprobe documentatia de amenajare a teritoriului sint obligate sa o transmita, in termen de 30 de zile de la data aprobarii, autoritatilor administratiei publice interesate.
(2) Autoritatea administratiei publice centrale pentru urbanism si amenajare a teritoriului este obligata sa aduca la cunostinta consiliilor raionale si municipale, in termen de 60 de zile de la data aprobarii, prevederile generale ale planului de amenajare a teritoriului national.
Art.32. - (1) Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate se aduc la cunostinta publica, cu exceptia documentatiei care, potrivit legii, constituie secret.
(2) Documentatia de urbanism si amenajare a teritoriului care prezinta interes public poate fi oferita, in copii, contra plata, persoanelor fizice si juridice, la solicitarea acestora, cu acordul autoritatilor administratiei publice locale.
Operatiunile de urbanism si amenajare a teritoriului, bancile de date, responsabilitatile si competentele generale
Art.37. - (1) Operatiunile de urbanism se desfasoara numai in baza documentatiei de urbanism aprobate. Ordonarea si armonizarea tuturor operatiunilor de urbanism in cadrul unei localitati se fac prin planul urbanistic general al localitatii si potrivit legislatiei.
(2) Operatiunile de urbanism si amenajare a teritoriului sint organizate si finantate de autoritatile administratiei publice locale sau de persoanele juridice si fizice interesate, in cadrul politicilor locale de dezvoltare a localitatii.
(3) Autoritatile administratiei publice locale sint responsabile de respectarea interesului public in cadrul derularii operatiunilor de urbanism si amenajare a teritoriului.
Art.39. - Autoritatile administratiei publice locale organizeaza, in regim public, privat sau in cooperare, sub indrumarea metodologica a autoritatii administratiei publice centrale pentru urbanism si amenajare a teritoriului, banci de date si sisteme informationale pentru gestionarea teritoriului si a localitatilor. Persoanele fizice si juridice sint obligate sa puna la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale datele necesare in acest scop.
Art.42. - (1) Certificatul de urbanism si autorizatia de construire se elibereaza de autoritatile administratiei publice locale.

Cadastrul functional urban
Art.62.
- (1) Cadastrul functional urban este un cadastru specializat si reprezinta o baza informationala a sistemului de reglementari destinat sa asigure functionarea si dezvoltarea localitatilor.
(2) Modul de intocmire si de tinere a cadastrului functional urban se stabileste prin regulamentul aprobat de Guvern.
(3) Datele cadastrului functional urban se codifica in corespundere cu sistemul informational national.
Art.63. - Cadastrul functional urban se actualizeaza permanent prin introducerea informatiilor privind modificarile intervenite: a) in cadastrul general; b) pe teren.
Art.64. - (1) Cadastrul functional urban se intocmeste pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala.
(2) Autoritatile administratiei publice locale asigura, din mijloacele bugetelor locale, intocmirea si tinerea cadastrului functional urban pentru teritoriile administrate de ele.

1.2. Consultarea populatiei in procesul elaborarii si aprobarii documentatiei de amenajare a teritoriului si de urbanism
Hotarirea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind consultarea populatiei in procesul elaborarii si aprobarii documentatiei de amenajare a teritoriului si de urbanism nr.951 din 14.10.97. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.76/787 din 20.11.1997. Extras.

Dispozitii generale
1. Consultarea populatiei in procesul elaborarii si aprobarii documentatiei de amenajare a teritoriului si de urbanism este actul social prin care populatia, conform drepturilor si intereselor sale, isi exprima opiniile cu privire la crearea si mentinerea unui habitat favorabil in localitatea ori unitatea administrativ-teritoriala respectiva, fiind reglementat prin prevederile prezentului regulament.
2. La elaborarea si aprobarea tuturor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu exceptia Planului de amenajare a teritoriului national si a planurilor urbanistice de detaliu, care nu afecteaza domeniul public, consultarea populatiei este obligatorie.
3. Consultarea se efectueaza diferentiat, in functie de amploarea si importanta documentatiei de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit procedurilor determinate de prezentul regulament, si consta din:
consultari in scopul determinarii atitudinii populatiei fata de intentiile de elaborare a documentatiei, propunerile formulate si solutiile acceptate;
studii de sociologie urbana, care fundamenteaza solutiile de proiect.
4. Responsabilitatea pentru organizarea consultarii populatiei revine autoritatilor administratiei publice locale abilitate cu aprobarea documentatiei respective in modul stabilit de legislatia in vigoare.
5. Cheltuielile comportate de procedura consultarii populatiei vor fi acoperite din fondurile pentru finantarea elaborarii respectivelor documentatii.

Organizarea consultarii populatiei Consultarea populatiei incepe prin informarea ei asupra intentiilor de elaborare a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si se termina cu aprobarea lor.
In cazul in care documentatia este extrem de complicata, consultarea se poate face prin studii de sociologie urbana cu metode si tehnici specifice de informare si consultare definite in anexele nr. 1 si 2 la prezentul regulament.
7. Studiile de sociologie urbana se includ in studiile de fundamentare a documentatiilor si au caracter consultativ sau prospectiv.
Studiile cu caracter consultativ se efectueaza in procesul elaborarii si aprobarii documentatiei respective, iar cele cu caracter prospectiv, desfasurate pe esantioane constante, se reiau la intervale de 1-5 ani.
Durata studiilor variaza intre 15-60 de zile, in functie de categoria documentatiei ce urmeaza sa fie elaborate.
8. Instiintarea populatiei despre intentiile de elaborare a documentatiilor este atribuita autoritatilor administratiei publice locale si se face prin afise expuse la sediile comitetelor executive raionale, primariilor localitatilor si in alte locuri publice, prin anunturi in presa, comunicari la radio si televiziune etc.
9. In scopul organizarii consultarii populatiei, autoritatea publica locala instituie, prin decizie proprie, un colectiv de ancheta publica, in care se includ consilieri sau, dupa caz, specialisti din organele descentralizate ale ministerelor si departamentelor, altor structuri teritoriale de resort si reprezentanti ai populatiei. Responsabil de desfasurarea anchetei este desemnat unul dintre consilieri. Colectivul activeaza pe principii obstesti.
In cazul in care se va preconiza elaborarea documentatiei pentru mai multe unitati administrativ-teritoriale, pentru fiecare din ele se va constitui un colectiv de ancheta publica si se va numi un responsabil pentru realizarea ei.

Etapele studiilor de sociologie urbana
10. Consultarea populatiei in procesul elaborarii si adoptarii documentatiei de amenajare a teritoriului si de urbanism se va efectua pe etape dupa cum urmeaza:
1) consultarea prealabila a populatiei asupra optiunilor de dezvoltare si analiza anteproiect.
Consultarea prealabila se desfasoara prin: anchete publice directe, interviuri, anchete publice globale sau partiale prin chestionare, anchete publice in presa.
In aceasta etapa colectivul de ancheta publica in comun cu proiectantul examineaza problemele aparute in teritoriile in cauza privind dezvoltarea localitatii si amenajarea teritoriului, elaboreaza pronosticuri demografice, examineaza ofertele populatiei referitoare la diferitele obiecte de menire sociala si determina metodele si tehnicile de informare si consultare a populatiei.
In temeiul informatiei adunate proiectantul formuleaza ipoteze privind dezvoltarea localitatii sau amenajarea teritoriului pentru a fi incluse in tema-program;
2) consultarea populatiei cu privire la elaborarea proiectului documentatiei.
Din initiativa colectivului de ancheta publica, la elaborarea proiectului documentatiei pot fi antrenati experti, specialisti in domeniu ori in stiintele conexe.
Colaborarea cu populatia in aceasta etapa consta in discutarea si examinarea de catre reprezentantii publici a modelelor de dezvoltare a localitatilor propuse de proiectanti.
Propunerile si observatiile, sintetizate de colectivul de ancheta publica, se vor expedia autoritatilor administratiei publice locale pentru a fi acceptate si utilizate in proiect;
3) consultarea populatiei asupra propunerilor enuntate in documentatie.
In aceasta etapa proiectantii sint obligati sa prezinte schite ale proiectului (in caz de necesitate - in mai multe variante), care vor fi expuse pe o durata de circa 15 zile, asigurindu-i astfel populatiei posibilitatea de a lua cunostinta de principalele solutii de proiect.
Reglementarile de baza ale variantei acceptate vor fi publicate in presa locala.
Rezultatele consultarii populatiei la aceasta etapa se sintetizeaza de catre colectivul de ancheta publica si se inainteaza autoritatilor administratiei publice locale;
4) includerea in documentatie a propunerilor populatiei.
Autoritatile administratiei publice locale analizeaza propunerile populatiei, le selecteaza pe cele acceptabile si le ofera proiectantului.
Proiectantul va aprecia conformitatea propunerilor cu legislatia si normativele tehnice in vigoare si le va ajusta la solutiile de proiect cuprinse in documentatie, corelindu-le cu propunerile documentatiei in ansamblu.
Documentatia elaborata se va inainta administratiei publice locale pentru adoptare, in conditiile legii.

Urmarirea aplicarii documentatiei aprobate
11. Documentatia aprobata, conform legislatiei in vigoare, se aduce la cunostinta populatiei prin afise expuse la sediile comitetelor executive raionale si primariilor localitatilor, prin anunturi in presa, comunicari la radio si televiziune.
12. In aplicarea documentatiei aprobate sint implicati: autoritatile administratiei publice locale, proiectantii (autorii documentatiei) si populatia din teritoriul respectiv, care a consultat aceasta documentatie.
13. In procesul aplicarii documentatiei proiectantii verifica viabilitatea prevederilor acestora si asigura continuitatea investigatiilor in vederea imbunatatirii solutiilor propuse.
14. In cursul aplicarii documentatiei populatia participa la dezbaterile publice ale problemelor privind crearea unui habitat favorabil.
15. Litigiile ce vor aparea in procesul aplicarii documentatiei de amenajare a teritoriului si de urbanism intre administratia publica locala, agentii implicati si populatie sau reprezentantii unor grupari publice vor fi solutionate de Ministerul Mediului, Constructiilor si Gospodariei Comunale, in limitele competentelor lui, sau de instantele judecatoresti.

1.3. Activitatea arhitecturala
Legea cu privire la activitatea arhitecturala nr.1350-XIV din 02.11.2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.21-24/77 din 27.02.2001. Extras.

Articolul Consiliile arhitectural-urbanistice
(1) Pentru examinarea colegiala a solutiilor arhitecturale, urbanistice si tehnice vizind obiectele arhitecturale de importanta locala, pe linga organele locale de arhitectura si urbanism pot fi instituite consilii arhitectural-urbanistice, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentele lor, aprobate de autoritatea administratiei publice locale dupa avizarea de catre autoritatea administratiei publice centrale in domeniul arhitecturii si urbanismului.
(3) Lucrarile de cercetare stiintifica fundamentala in domeniul arhitecturii si urbanismului, proiectele de importanta deosebita pentru tara si judete se examineaza de catre Consiliul arhitectural-urbanistic republican, instituit pe linga autoritatea administratiei publice centrale in domeniul arhitecturii si urbanismului, care isi desfasoara activitatea in baza unui regulament, aprobat de aceasta.

Articolul 13. Drepturile arhitectului autor al operei arhitecturale
Arhitectul autor al operei arhitecturale are dreptul:
a) de a cere si a obtine, in modul stabilit, de la organele respective datele initiale si documentele necesare pentru investigatiile avanproiect, de proiectare si realizare a obiectului arhitectural;
b) de a atrage, pe baza de contract, specialisti, consultanti, alti lucratori tehnici necesari la elaborarea proiectelor si documentatiei de executie, asumindu-si responsabilitatea pentru volumul si calitatea lucrarilor executate;
c) de a sustine:
- solutia arhitecturala in procesul examinarii acesteia in sedinta consiliului arhitectural-urbanistic sau in procesul de consultare a populatiei;
- solutiile proiectului in procesul de verificare, expertizare, avizare si aprobare a acestora;

Articolul 14. Obligatiile arhitectului autor al operei arhitecturale. Vezi compartimentul 214. Informatii cu accesibilitate limitata

Articolul 17. Obiectul dreptului de autor asupra operei arhitecturale
(1) Obiecte ale dreptului de autor asupra operei arhitecturale sint:
a) solutia arhitecturala, proiectul, documentatia de executie, elaborata in baza acestuia, si obiectul arhitectural;
b) proiectele stiintifice de restaurare si restabilire, precum si solutiile arhitecturale ale constructiilor sau complexelor de constructii, restabilite conform acestor proiecte;
c) operele stiintifice in domeniul arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului.
(4) Autorului operei arhitecturale ii apartin urmatoarele drepturi exclusive asupra proiectului sau:
a) de a autoriza utilizarea proiectului arhitectural, inclusiv repetata, cu exceptia operelor arhitecturale create la comanda, dreptul de valorificare al carora apartine persoanei care le-a comandat;
b) de a efectua, a permite sau a interzice reproducerea, integrala sau partiala, a proiectului arhitectural, precum si folosirea unor fragmente din el in alte proiecte;
c) de a fotografia si filma in scopuri comerciale obiectul arhitectural realizat, atit integral, cit si unele elemente ale acestuia.

Articolul 18. Dreptul la nume al arhitectului
(1) Dreptul la nume al arhitectului se realizeaza prin indicarea prenumelui si numelui pe planse, proiecte si documente oficiale, care tin de crearea si utilizarea operei arhitecturale, in publicatiile ce reproduc materialele proiectului arhitectural si fotografiile cu obiecte arhitecturale edificate, pe placile comemorative, instalate pe obiectele edificate (reconstruite).
(2) Arhitectul autor al operei arhitecturale are dreptul la stampila personala, executata in modul stabilit.


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate