Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Transporturi


Index » business » Transporturi
CAIET PRACTICA DE SPECIALITATE CFR


CAIET PRACTICA DE SPECIALITATE CFR


UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"

FACULTATEA DE MANAGEMENT BRASOV

Prof.Univ.Dr.GHEORGHE IANCU

C A I E T

PRACTICA DE SPECIALITATE

Perioada de practica 01 - 18.07.2008
I.PEZENTARE: REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI   BRASOV ( RTFC BRASOV )

forma societatii

obiectul de activitate

organizare

legaturile functionale dintre compartimente si subunitati

II.ATRIBUTIILE SPECIFICE SERVICIILOR FUNCTIONALE

II.1. SERVICIUL RESURSE UMANE - ORGANIZARE

II.2. SERVICIUL STATII, REGLEMENTARI COMERCIALE.

II.3 SERVICIUL BUGET SI CONTABILITATE GENERALA

II.4. SERVICIUL CONTABILITATE IMOBILIZARILOR,STOCURILOR SI TERTILOR

II.5. SERVICIUL FINANCIAR

II.6. SERVICIUL EXPLOATARE, REPARATII MATERIAL RULANT(ERMR)

III. Analiza activitatii

aspecte pozitive

aspecte negative

IV.Concluzii

ANEXE

Anexa nr.1 - Organigrama RTFC Brasov-aprobata de catre SNTFC "CFR"

Bucuresti

Anexa nr.2 - Situatia nominala a iesirilor de personal, pe cauze, (lunare)

Anexa nr.3 - Fluctuatia de personal (lunar)

Anexa nr.4 - Regimul de munca (lunar)

I.PREZENTARE RTFC BRASOV

1.Forma societatii

Regioanala de Transport Feroviar de Calatori Brasov, denumita in continuare RTFC Brasov, cu sediul in str. Iuliu Maniu nr. 45 A, este subunitate a "CFR CALATORI"-SA, cu statut de sucursala, este organizata si functioneaza potrivit HGR nr. 584/15.09.1998, privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "CFR CALATORI' - SA, modificata prin HGR nr.274/22.02.2001,HGR nr.1199/2002 si a Regulamentului privind structura organizatorica a "CFR CALATORI" - SA.

2.Obiectul de activitate

RTFC Brasov, desfasoara activitati de interes public, national, social si pentru satisfacerea nevoilor de aparare a tarii in zona sa de actiune si are, in principal, ca obiect de activitate;

efectuarea transportului feroviar public de calatori;

efectuarea de transporturi in vagoane specializate;

lucrari de intretinere si reparatii, investitii, dezvoltari, automatizari si retehnologizari pentru activitatea de transport feroviar public de calatori;

alte activitati conexe sau adiacente transportului feroviar public de calatori, cum ar fi: turism, prestari servicii, publicitate, reclama, editare, tiparire si difuzare, inchirieri de mijloace de transport, exploatare comerciala a patrimoniului propriu, comert, orice alte servicii executate pe baza de contracte sau conventii in numele tertilor, legate direct sau indirect de activitatea societatii regionale;

3.Organizare

Conducerea regionalei de transport feroviar de calatori este asigurata de:

Consiliul de conducere

Directorul regionalei, ajutat de catre seful divizei comerciale , seful diviziei exploatare,seful diviziei tehnice si contabilul sef care raspund direct de activitatea desfasurata in cadrul serviciilor, respectiv a birourilor si compartimentelor subordonate acestora.

Structura organizatorica a Regionalei de Transport Feroviar de Calatori Brasov este aprobata de conducerea SNTFC"CFR CALATORI" - SA Bucuresti.

Directorul regionalei are atributii de coordonare a activitatii ce se desfasoara pe raza de actiune a acesteia, precum si sarcini de control si reprezentare, acesta fiind reprezentantul oficial al conducerii societatii in teritoriu.

Pentru rezolvarea sarcinilor sale, directorul regionalei, dispune de compartimente de sinteza aflate in directa coordonare si anume:

 • oficiul juridic
 • serviciul resurse umane , organizare
 • oficiul control financiar gestiune
 • compartimentul asigurarea calitatii
 • serviciul siguranta circulatiei, protectia muncii, AII;
 • serviciul control trenuri si calitatea serviciilor;
 • compartimentul probleme speciale;

iar prin contabilul sef si sefii de divizii urmareste si coordoneaza activitatea desfasurata de urmatoarele servicii :

Þ   serviciul buget si contabilitate generala

Þ   serviciul financiar ( cu birou )

Þ   serviciul contabilitatea imobilizarilor , stocurilor si tertilor

Þ   biroul informatica

Þ   biroul UIP

Þ   serviciul verificare venituri , trafic local, transporturi creditate, facilitati, metodologie ( cu birou )

Þ   serviciul statii , reglementari comerciale;

Þ   serviciul marketing, mers tren;

Þ   serviciul tehnic, dezvoltare,statistica, mecanic sef;

Þ   compartimentul contracte, patrimoniu, prestatii intersectoriale;

Þ   serviciul exploatare, reparatii material rulant;

Þ   serviciul dispecerat;

Þ   serviciul aprovizionare, administrativ , relatii cu publicul , organizare licitatii (cu birou)

Subunitatile de baza din raza de actiune a Regionalei de Transport Feroviar de Calatori sunt constituite la nivel de: statii de cale ferata, revizii de vagoane, depouri de locomotive, depozit regional de materiale, formatia RCM si compartimentele: legitimatii calatorie , control trenuri si birou financiar contabilitate statii .Raza de actiune pentru subunitatile mentionate mai sus se intinde pe 6 judete,respectiv:Brasov,Sibiu,Alba,Mures,Harghita si Covasna.

RTFC Brasov prin pozitia geografica este o regionala de tranzit.

4.Legaturile functionale dintre compartimente si subunitati

Anual SNTFCFR CALATORI SA Bucuresti stabileste pe baza prestatiilor de calatori:

planul fortelor de munca ,respectiv numarul maxim de personal pentru anul in curs

statul de functii pentru personalul tehnic,economic,de specialitate si administrativ

bugetul de venituri de cheltuieli

In concordanta cu planul fortelor de munca si printr un management eficient directorul regionalei trebuie sa transporte cati mai multi calatori,pe o distanta cat mai mare, in conditii de siguranta si la un nivel calitativ superior.Pentru atingerea obiectivelor si stabilirea corecta a strategiei societatii se vor respecta legaturile functionale stabilite prin ORGANIGRAMA regionalei(Anexa1).

Prin organigrama regionalei sunt stabilite legaturile de subordonare si colaborare in

cadrul centralului regionalei

in cadrul subunitatilor

intre centalul regionalei si subunitati

intre subunitati

Perioada : 01 - 04.07.2008

II.1.Activitatea de resurse umane-organizare

1. Responsabilitatea compartimentului de resurse umane -organizare

Serviciul resurse umane, organizare asigura gestionarea resurselor umane necesare procesului de transport in subunitatile regionalei in concordanta cu strategia societatii .

În domeniul resurselor umane- asigura si urmareste: utilizarea, incadrarea, promovarea, salarizarea, formarea si perfectionarea profesionala a fortei de munca, intocmeste documentele de pensionare si trecere in somaj si trateaza problemele specifice in domeniul relatiilor sociale, in care scop:

coordoneaza activitatea de resurse umane din toate subunitatile regionalei;

recruteaza personalul pentru structura centrala a regionalei, pentru subunitatile RTFC Brasov si efectueaza incadrarea acestuia conform organigramelor, statelor de functii si planul fortelor de munca aprobate cu respectarea conditiilor minime de pregatire si vechime si a prevederilor contractului colectiv de munca;

asigura secretariatul comisiilor de incadrare si promovarea personalului din cadrul regionalei;

intocmeste formele necesare pentru numirea si eliberarea din functie a personalului de conducere din cadrul RTFC Brasov prin instituirea unui sistem obiectiv de selectie, pregatire profesionala/specializare, evaluare si promovare a personalului pentru activitati vulnerabile la coruptie;

intocmeste formele necesare pentru incadrarea, detasarea si desfacerea contractului individual de munca pentru personalul regionalei;

tine evidenta numerica a miscarilor de personal pe functii, activitati, nivele de salarizare, grupe de varsta, sex a personalului regionalei;

intocmeste pe baza statului de functii situatia nominala a personalului din structura centrala a regionalei si din cadrul subunitatilor subordonate regionalei care nu au resort de personal;

efectueaza toate operatiile privind intocmirea ,completarea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca pentru personalul din central si pentru personalul din subunitatile fara resort de personal, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

intocmeste dosare de pensionare

emite comunicari si tine evidenta persoanelor sanctionate la nivelul structurii centrale a regionalei si din cadrul unitatilor fara resort de personal care sunt in subordinea regionalei cat si pentru personalul cu functii de conducere din subunitati;

urmareste aplicarea prevederilor din CCM si HCA SNTFC privind drepturile de personal, pregatirea, perfectionarea profesionala si promovarea personalului;

rezolva direct sau in colaborare cu alte compartimente cererile si sesizarile privind drepturile de personal, reconstituiri de carnete de munca sau orice alte cereri privind gestiunea personalului;

coordoneaza problemele de salarizare si acorda asistenta metodologica, asigurand aplicarea unitara in toate subunitatile regionalei a prevederilor legale referitoare la salarizare;

controleaza modul de aplicare a reglementarilor legale privind salarizarea personalului regionalei;

intocmeste in conformitate cu prevederile legale, statele de functii pentru centralul regionalei si pentru unitatile fara resorst de personal si avizeaza statele de functii ale subunitatilor in concordanta cu structura organizatorica, numarul de posturi aprobate si le supune spre aprobare conducerii societatii;

urmareste aplicarea prevederilor CCM privind pregatirea, perfectionarea si promovarea personalului;

coordoneaza activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului si acorda asistenta subunitatilor regionalei in aplicarea prevederilor si a reglementarilor legale in vigoare privind activitatea de invatamint;

face propuneri de imbunatatire a activitatii de calificare, reconversie si perfectionare a fortei de munca din cadrul regionalei;

elaboreaza proiectul planului de scolarizare pentru cursurile de calificare, recalificare pe specialitati si termene in baza studiilor si analizelor efectuate, elaboreaza proiectul planului de scolarizare pentru cursurile de calificare, recalificare pe specialitati si termene;

urmareste desfasurarea cursurilor de calificare, recalificare si reconversie a fortei de munca in conformitate cu metodologia si programa scolara. Urmareste modul de desfasurare a perioadei de proba a absolventilor invatamintului preuniversitar si universitar si formele de perfectionare a pregatirii profesionale;

raspunde de dimensionarea judicioasa a personalului necesar desfasurarii activitatii cu respectarea prevederilor din instructiile de serviciu, asigurarea calitatii si sigurantei circulatiei;

efectueaza studii de eficienta in urma carora propune extinderea sau restrangerea activitatii de calificare si perfectionare sau asigurarea pregatirii fortei de munca prin centrele zonale de calificare a somerilor;

asigura participarea in comisiile organizate cu ocazia desfasurarii urmatoarelor activitati:

Ø     sustinerea examenelor de admitere si absolvire a cursurilor de calificare sau perfectionare pentru meseriile sau functiile stabilite prin ordine ale conducerii societatii sau regionalei;

Ø     sustinerea examenului la finele probei de practica de catre absolventii invatamantului preuniversitar;

urmareste aplicarea corecta a legislatiei in domeniul grupelor de munca.

asigura legatura permanenta dintre administratie si salariati precum si dintre administratie si organizatiile sindicale;

efectueaza analize legate de problemele sociale care apar in relatiile administratie-sindicate si propune solutii de prevenire a eventualelor conflicte de munca;

intocmeste rapoartele statistice specifice activitatii de personal, salarizare, invatamint si participa la actiuni de control in probleme specifice sectorului de activitate;

urmareste lunar realizarea concediului de odihna pe subunitati si structuri de personal;

organizeaza si coordoneaza la nivelul regionalei implementarea pe calculator a sistemului informatic de evidenta, gestiunea personalului si clase de salarizare;

tine legatura cu Directiile de munca si solidaritate sociala si Casele judetene de Pensii teritoriale pentru reglementarea problemelor de asistenta sociala a personalului regionalei.

În domeniul organizare - asigura organizarea activitatilor desfasurate in cadrul regionalei in care scop:

urmareste modul de aplicare a normelor, normativelor de munca, normelor de structura stabilite de societate si analizeaza modul in care se utilizeaza forta de munca in cadrul subunitatilor regionalei;

face propuneri pentru imbunatatirea instructiilor, ordinelor, normativelor de munca, reglementarilor si tehnologiilor specifice activitatilor ce le desfasoara;

elaboreaza Regulamentul privind structura organizatorica si functionala a unitatilor proprii, atributiile compartimentelor acestora, supune aprobarii si urmareste modul de aplicare;

aplica criteriile de gradare a subunitatilor de cale ferata din cadrul regionalei in conformitate cu metodologia stabilita deasigura introducerea metodelor si tehnicilor moderne de inregistrare si analiza a timpului de lucru, organizeaza si participa la efectuarea de fotografieri etc. la subunitatile regionalei si ia masuri de folosire integrala a timpului de lucru;

organizeaza si participa la elaborarea de proiecte privind organizarea rationala a proceselor de munca la subunitatile din subordine pe baza aplicarii regulilor economiei de miscare si a principiilor ergonomice;

intocmeste schemele de normare anuale ale personalului subunitatilor in functie de planul fortelor de munca repartizat, le supune aprobarii conducerii societatii si le actualizeaza ori de cate ori este necesar;

analizeaza utilizarea fortei de munca urmarind permanent incadrarea in regimul de munca a principalelor functii din activitatea de exploatare si care detin ponderea in vederea eliminarii orelor suplimentare si reducerii orelor neproductive (regie, cap sectie);

analizeaza lunar modul de utilizare a timpului de lucru si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii in scopul reducerii timpului neproductiv (ore cap sectie, regie, asteptare si rezerva.);

raspunde de dimensionarea personalului pe subunitati si activitati.

In cadrul practicii in cadrul Serviciului de resurse umane organizare am urmarit :

angajarea,promovarea,sanctionarea,incetarea contractului individual de munca prin pensionare,demisie,completand documentele din Anexa 2

repartizarea fortei de munca pe subunitati ,prin analizarea prestatiilor pe fiecare subunitate,a intrarilor si iesirilor de personal,a influentelor venite din activitatea societatii respectiv :agentii economici(navetisti),sezoanele calde sau reci(trenuri spre munte sau mare),anul scolar (fluxul elevilor la si de la unitatile scolare.Repartizarea fortei de munca pe subunutati se face in stransa colaborare cu serviciile : Statii si Exploatarea,repararea materialului rulant (ERMR)

stabilirea planului de calificare,perfectionare,reconversie pe baza propunerilor subunitatilor

fluctuatia fortei de munca prin completarea situatiei conform Anexa 3

completarea darilor de seama specifice

Analiza regimului de munca si analiza utilizarii acestuia Anexa 4,situatie in care manegementul resurselor umane are un rol primordial.Cu cat numarul de ore suplimentare /salariat este mai mic insemna ca repartizarea personalului s a facut eficient.Exemplu

Ramura comerciala:

Pe ramura comerciala in luna ianuarie 2008 se inregistreaza un sold de 11072 ore suplimentare cu o medie de 13.01 ore supl./salariat. Orele suplimentare au scazut cu 226 ore fata de soldul lunii decembrie, situatia pe unitati prezentandu-se astfel:

Statia 

Brasov

Sibiu

Tg.M

Teius

Alba Iulia

Sighisoara

Siculeni

Sf.Gh

Decembrie

Total comercial (ore/salariat)

Ianuarie

Total comercial (ore/salariat)

Soldul orelor suplimentare se mentine ridicat datorita urmatoarelor cauze:

20 salariati se afla in concediu pentru ingrijire copil :13 casieri cf, 1 casier verificatori, 1 sef tren, 1 conductor tren, 3 informatori calatori,1 manevrant.

Perioada : 07 - 08.07.2008

II.2. SERVICIUL STATII, REGLEMENTARI COMERCIALE.

Serviciul statii, reglementari comerciale, indruma si raspunde de activitatea de aprovizionare a gestiunilor de la statii de pe raza regionalei cu legitimatii de calatorie si imprimate strict socotite,urmarind gestionarea acestora, organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de transport calatori local si international, organizeaza instruirea personalului comercial si participa la examinarile profesionale conform reglementarilor in care scop ii revin urmatoarele atributii:

raspunde de aplicarea corecta a tarifului in traficul de calatori si urmareste, in cazurile

modificarilor de tarife, ca noile tarife sa fie cunoscute si aplicate unitar de catre toate unitatile regionalei;

- raspunde de derularea in conditiile stabilite prin norme si instructii a traficului de calatori;

propune infiintari si desfiintari de gestiuni , colaborand cu compartimentul organizare-normare la intocmirea documentatiei;

raspunde de organizarea sistemului de verificare a gestiunilor in conformitate cu prevederile Dispozitiei 53/2003;

coordoneaza si raspunde de activitatea de instruire in ramura comerciala luand masuri de imbunatatirea acesteia;

In privinta resurselor umane are in principal urmatoarele sarcini:

analizeaza si trateaza probleme ce se ridica in legatura cu desfasurarea procesului de instruire teoretica si practica si face propuneri de imbunatatire a planurilor tematice- cadru ;

se ocupa de repartizarea la subunitati a instructiilor de serviciu,reglementarilor ,dispozitiilor , ordinelor precum si a materialelor pentru exemplificare si demonstratii

efectueaza controale de fond , de siguranta circulatiei prin insotiri de trenuri pe sectii de circulatie sau in subunitatile de baza verificand cum sunt respectate prevederile din instructii si PTE-uri ;

participa in comisii , cerceteaza si propune tratarea evenimentelor in conformitate cu Instructia nr.003 ; efectueaza cercetari dispuse de conducerea regionalei precum si cercetarea abaterilor constatate personal sau sesizate prin reclamatii ;

stabileste prestatiile privind conducerea trenurilor pe statii cu domiciliu de personal si raspunde de regimul de munca si orele neproductive ale acestui personal;

analizeaza activitatea de turnus a personalului de tren de la statii urmarind utilizarea optima si eficienta a personalului si incadrarea pe cat posibil in regimul de munca normal ;

trateaza sesizarile si dosarele comerciale de toate categoriile de nereguli privind traficul de calatori;

Perioada : 09- 11.07.2008

II.3. SERVICIUL BUGET SI CONTABILITATE GENERALA

v    elaboreaza documentatia necesara pentru intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli;

v    repartizeaza bugetul de venituri si cheltuieli pe subunitati si urmareste stadiul indeplinirii acestuia;

v    efectueaza analize pentru determinarea cheltuielilor si costurilor pe tipuri de activitati utilizind datele statistice privind indicatorii de exploatare;

v    stabileste in limita competentelor acordate,structura si nivelele tarifare pentru noi prestatii,costurile de transport pentru trenurile in tranzit,trenurile utilizate in turismul feroviar si trenurile de calatori in functie de sistemul de tractiune utilizat,compuneri si distanta de transport;

v    participa in limita competentelor acordate la negocierea tarifelor cu clientii;

v    constituie banca de date privind cheltuielile,veniturile si indicatorii de exploatare specifici activitatii de transport calatori,date necesare calculatiei de costuri si analizelor tarifare,pentru regionala de calatori;v    efectueaza permanent analize pentru identificarea centrelor de costuri cu cheltuieli specifice mari de pe raza regionalei de calatori si face propuneri de reducere a acestor cheltuieli;

v    efectueaza punctajul pentru decontarile prin conturile 481,482 ,pentru inchiderea acestora;transmite corespondenta contului 482 la societate .

v    urmareste decontarile efectuate prin contul 451 intre regionala si societate ;

v    intocmeste situatia de cheltuieli ,clasa a-9a si transmite trimestrial la societate situatia cheltuiellor din activitatea de baza pe trimestru si cumulat de la inceputul anului;

v    intocmeste lunar balanta de verificare,pe baza notelor contabile primite,pentru activitatea regionalei si pentru subunitatile care nu intocmesc balanta si cumuleaza la acestea balantele de verificare a subunitatilor de baza autogestionare ;

v    respunde de transmiterea balantei de verificare centralizatoare si a notelor de debitare/creditare cu inchiderea conturilor de venituri,cheltuieli si a TVA ,la societate;

v    intocmeste lunar decontul de TVA in baza jurnalelor de vinzari si cumparari si a balantei de verificare;

v    organizeaza evidenta cheltuielilor atit in contabilitatea financiara cit si in cea de gestiune asigurind corelatia intre cele doua contabilitati prin inregistrarea concomitenta a tuturor operatiunilor privind cheltuielile;

v    stabileste si actualizeaza in functie de necesitati subanaliticele conturilor de venituri si cheltuieli si le transmite la subunitatile care intocmesc balanta de verificare; 

v    emite note contabile legate de problemele care sint in sarcina serviciului;

v    primeste de la Serv.VV borderourile cu dovezile de transport si le transmite cu nota de debitare subunitatilor care le-au emis pentru a le imperechea cu scrisorile de trasura care au fost achitate cu dovezile respective si a inregistra cheltuiala si TVA deductibila;

v    primeste de la Serv.VV borderourile cu chitantele diverse incasari pentru a fi verificate si a face corecturile necesare in cazul in care conturile de venituri au fost trecute eronat;

v    asigura intocmirea Registrului jurnal si a Registrului inventar pe baza jurnalelor primite de la celelalte servicii;

v    coordoneaza si indruma activitatea contabila a subunitatilor autogestionare care intocmesc balante de verificare;

v    intocmeste semestrial si anual formularele necesare elaborarii bilantului ,pentru problemele legale de atributiile serviciului si colecteaza situatiile legate de bilant de la restul serviciilor si le inainteaza la societate;

v    asigura convolutarea pe luni a notelor contabile,a anexelor la notele contabile si a fiselor de cont;

v    tine evidenta conturilor de capital social si a conturilor 471 si 472;

v    emite facturi pentru prestatiile efectuate de subunitatile care nu intocmesc balanta de verificare,in baza contractelor si devizelor acceptate de beneficiari si le inaiteaza la Serviciul contabilitatea imobilizarilor, stocurilor si tertilor in vederea contabilizarii;

Perioada : 14 - 15.07.2008

II.4. SERVICIUL CONTABILITATEA

IMOBILIZARILOR,STOCURILOR SI TERTILOR

v   verifica procesele verbale de receptie mijloace fixe cu facturile primite si intocmeste dosarul de plata catre compartimentul financiar in vedrea platii,tine evidenta furnizorilor de imobilizari;

v    primeste,verifica si contabilizeaza documentele contabile primare de intrare-iesire a mijloacelor fixe ;

v    intocmeste lunar situatia miscarii mijloacelor fixe si notele contabile,in baza documentelor justificative primite;

v    asigura evidenta analitica a mijloacelor fixe,pe grupe de mijloace fixe, pentru regionala si pentru subunitatile care nu intocmesc balanta de verificare , calculeaza si inregistreaza lunar amortizarea mijloacelor fixe in conformitate cu legislatia in vigoare;

v    efectueaza, lunar, confruntarea intrarilor-iesirilor de mijloace fixe cu subunitatile de baza ,in vederea regularizarii diferentelor ,atit la valoarea de inventar cit si a amortismentului pe baza fiselor mijloacelor fixe existente la gestionarii subunitatilor de baza;

v    tine evidenta investitiilor in curs, pe obiective de investitii si urmareste intocmirea procesului verbal de receptie a mijlocului fix la terminarea investitiei;

v    verifica dosarele de casare a mijloacelor fixe ;

v    efectueaza punctajul cu subunitatile autogestionare,cu regionalele si cu societatea in cazul transferurilor interne de mijloace fixe;

v    inregistreaza rezultatele inventarierii pe baza listelor de inventariere de diferente si a proceselor verbale de inventariere;

v    coordoneaza activitatea de inventariere anuala a patrimoniului si colaboreaza cu sefii unitatilor de baza pentru organizarea gestiunilor de valori materiale;

v    tine evidenta conturilor din clasa 8,privind mijloacele fixe inchiriate si a amortizarii aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe si a celorlalte conturi in afara bilantului;

v    intocmeste declaratiile pentru stabilirea impozitului pe cladiri si a impozitului asupra mijloacelor de transport in conformitate cu legislatia in vigoare si le inainteaza in termen la serviciul financiar in vederea depunerii la organul fiscal teritorial;

v    organizeaza contabilitatea stocurilor si a furnizorilor pentru stocuri si asigura elaborarea balantei analitice de stocuri pe fiecare subunitate si gestiune;

v    verifica documentele primite de la subunitati si completeaza conturile contabile si opereaza intrarile si iesirile de stocuri ;

v    Intocmeste situatiile centralizatoare de aprovizionari ,transferuri,consumuri,casari si vinzari stocuri in vederea emiterii notelor contabile;

v    efectueaza punctajul privind operatiile de transfer valori materiale intre gestiuni;

v    efectueaza lunar confruntarea fiselor de magazie cu balanta de stocuri si regularizeaza eventualele diferente;

v    intocmeste note contabile pe baza facturilor de prestari servicii primite;

v    tine evidenta contabila a clientilor si furnizorilor si intocmeste registrul de vinzari si cumparari;

v    concentreaza componentele de sold la furnizori si clienti de la toate subunitatiile regionalei si urmareste si raspunde de reducerea creantelor si arieratelor;

v    intocmeste in termen si in conformitate cu legislatia in vigoare protocoale si ordine de compensare pentru stingerea unor datorii si creante intre societatile CFR ;

v    raporteaza decadal, la societate, situatia la zi a furnizorilor si clientilor;

v    tine evidenta contabila a conturilor 428,461,462,473 si intocmeste actele de urmarire a debitorilor;

v    stabileste componenta soldurilor conturilor de debitori , creditori si a operatiunilor in curs de clarificare si urmareste recuperarea debitorilor si solutionarea in termen legal a sumelor din ct.473;

v    arhiveaza lunar documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si preda la serviciul bugete si contabilitate generala notele contabile si anexele in vederea convolutarii lor;

Perioada : 16 - 17.07.2008

II.5. SERVICIUL FINANCIAR

v    tine evidenta zilnica a disponibilului in cont,la banca;

v    intocmeste ordinele de plata ,pe beneficiari,pentru utilitati,prestari servicii,aprovizionari diverse ,retineri din salarii,obligatii la bugetul statului,somaj,sanatate etc.,pe care le depune la banca;

v    depune declaratiile de impunere pe cladiri si mijloace auto la primarii si efectueaza trimestrial viramentele;

v    alimenteaza cu disponibil pentru plata subconturile subunitatilor autogestionare,pe baza cererilor primite de la subunitati;

v    efectueaza permanent corespondenta cu banca(transmite ordinele de plata si aduce extrasele de cont);

v    intocmeste dispozitii de plata/incasare ,catre casier;

v    intocmeste CEC-ul pentru ridicarea numerarului;

v    intocmeste evidenta popririlor,pensiilor alimentare si documentele necesare pentru virarea acestora catre destinatari;

v    verifica exactitatea operatiunilor de casa;

v    tine evidenta avansurilor spre decontare,a timbrelor postale , primeste justificarile si intocmeste notele contabile aferente

v    asigura ridicarea si depunerea drepturilor banesti cuvenite personalului din centralul regionalei;

v    centralizeaza cererile de finantare si face plata valorilor pe banci;

v    urmareste si conduce evidenta garantiilor materiale constituite;

v    intocmeste situatiile solicitate de societate pentru justificarea subventiei;

v    arhiveaza lunar documentele justificate care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si preda notele contabila la Serviciul Bugete si Contabilitate Generala in vederea convolutarii lor;

v    ntcmeste si actualizeaza zilnic scadentarul facturilor de plata si saptaminal inainteaza la societate necesarul de lichiditati pentru saptamina urmatoare;

v    verifica si prelucreaza filele registrelor de casa pentru casierie si statii intocmind apoi notele contabile aferente

v    prelucreaza zilnic extrasele de la banca pentru pentru conturile deschise de RTFC Brasov la bani, intocmind notele contabile

v    primeste justificarile pentru filele de CEC barat utilizate , pe care le verifica si le conteaza intocmind apoi nota contabila

v    verifica periodic casieria

Biroul financiar salarii

v    calculeaza drepturile banesti ce revin personalului din centralul regionalei si urmareste depunerea listelor de plata la casierie;

v    intocmeste situatia centralizatoare a fondului de salarii si a retinerilor din salarii in baza careia emite nota contabila privind drepturile salariale si retinerile din salarii;

v    calculeaza obligatiile de plata pentru CAS,somaj,sanatate si fond handicapati si intocmeste nota contabila.Contabilizeaza listele de deplasare;

v    conduce evidenta analitica a conturilor privind decontarile cu personalul si a conturilor asimilate si verifica daca avansurile acordate au fost retinute;

v    tine evidenta contabila a conturilor 421,423 , 425 , 426 ;

v    intocmeste si depune declaratiile pentru CIAS si CAS,fondul de somaj si fondul de sanatate si tine legatura cu Casa de Pensii Brasov si Casa de Sanatate a Transportatorilor unde va transmite lunar discheta cu retinerile la fondul de sanatate Intocmeste si obtine viza Casei Judetene de Pensii Brasov, pe adeverintele privind achitarea CAS pentru asiguratii propusi la pensie

v    intocmeste si depune declaratiile privind impozitul pe venitul din salarii,pe punctele de lucru;

v    Intocmeste si depune in termenele legale fisa fiscala nr.1 si 2 conform prevederilor in vigoare privind impozitul pe venitul global pentru fiecare angajat caruia ii calculeaza salariul si face regularizarea impozitului

v    asigura pastrarea fiselor fiscale si transmite salariatului cate o copie dupa fisele fiscale

v    tine evidenta analitica a tuturor conturilor privind obligatiile fata de bugetul de stat,al asigurarilor sociale si fondurilor speciale;urmareste lichidarea soldurilor existente la conturile respective;

v    tine evidenta contului 448 . Calculeaza si inregistreaza majorarile de intirziere conform legii ,daca este cazul;

Perioada : 18.07.2008

II.6.SERVICIUL EXPLOATARE, REPARATII MATERIAL RULANT(ERMR).

Serviciul exploatare, reparatii material rulant din cadrul regionalei de calatori, organizeaza si urmareste activitatea de exploatare si gestionarea parcului de material rulant constituit din: locomotive, automotoare, rame electrice, vagoane de calatori, din patrimoniul SNTFC pe care il are in dotare. De asemenea, coordoneaza activitatea de pregatire tehnico-sanitara si intretinere in exploatare a parcului de vagoane, in reviziile de vagoane proprii, in scopul asigurarii conditiilor de transport in trenurile de calatori din trafic intern si international.

In privinta resurselor umane are in principal urmatoarele sarcini:

 1. raspunde de utilizarea eficienta a personalului ;
 2. vizeaza dosarele privind tratarea lipsurilor si degradarilor la vagoanele de calatori in conformitate cu reglementarile cuprinse in instructia 271/2002;
 3. organizeaza si raspunde din partea regionalei de calatori de aplicarea noilor sisteme de conducerea trenurilor (pe baza fiselor de tren) facand propuneri pentru reglementari de aplicare;
 4. asigura instruirea personalului la toate nivelele, in care scop organizeaza personalul din cadrul diviziilor de exploatare cu atributii de instruire in conformitate cu tematicile si programele aprobate si participa la examinarile periodice profesionale si de autorizari in functie, conform reglementarilor in vigoare;
 5. analizeaza zilnic modul de realizare de catre unitatile de tractiune a indicatorilor de exploatare, dupa datele operative transmise de unitati, comparandu-le cu indicatorii rezultati din turnus si propune operativ masuri si  reanalizarea lor de catre unitatile de baza de tractiune;

III. Analiza activitatii de Resurse umane -organizare

Produsul final principal al activitati de calatori este serviciul de de transport pe calea ferata al calatorilor.Pentru a obtine acest serviciu regionala foloseste forta de munca,materialul rulant(locomotive si vagoane) si infrastructura froviara.Doar primele doua elemente pot fi influentate de conducerea regionalei deoarece infrastructura feroviara(linii,statii CF etc) este proprietatea CN CFR Bucuresti .

Resursele umane in situatia regionalei reprezinta organizatia venind direct in relatia cu calatorul prin personalul commercial respective: casier cf.sef tren,conductor tren,vanzator de bilete,informatori sau indirect prin personalul de tractiune. Oamenii reprezinta resursa cheie in succesul activitatii de transport.

Resursele umane reprezinta una din cele mai importante investitii ale regionalei (cheltuielile cu forta de munca reprezinta peste 50% din totalul cheltuielilor) ceace s a dovedit a fi calea cea mai sigura de a garanta competivitatea si viitorul transportului feroviar de calatori

Deoarece foarte putine din meseriile specifice transportului de calatori se efectueaza prin scoli de profesionale sau liceu se cheltuiesc sume importante cu calificarea personalului :mecanici locomotiva,casier CF,conductor tren,sef tren.

Pentru personalul comercial se actioneaza asupra schimbarii mentalitatii si obiceiurilor astfel incat sa se ofere servicii de calitate calatorilor.

Aspecte pozitive

In activitate de recrutare a personalului s-a urmarit completarea posturilor devenite vacante ca urmare a cererilor de pensionare,si/sau plecareprin desfacerea disciplinara a contractului de munca respectiv demisie ,in timp util.

 1. S-a urmarit alinierea planului fortelor de munca la nivelul prestatiilor atat la schimbarea mersului de tre cat si la trenurile sezoniere
 2. S-au intocmit si adus la cunostinta fiecarui salariat fisa postului respectiv atributiile de serviciu
 3. S-a implementat sistemul calitatii in activitatea de resurse umane,existand proceduri aprobate pentru toate lucrarile
 4. S-a lucrat in echipa cu serviciile de exploatare astfel incat timpul pentru rezolvarea problemelor sa fie cat mai scurt.

Aspecte negative.

Se mentin foarte ridicate cheltuielile efectuate cu recrutarea,calificarea si perfectionarea fortei de munca .

Pregatirea si formarea personalului angajat pe posturi de inginer , economist si consilier juridic s-a realizat prin intocmirea si urmarirea programelor de stagii efectuate in cadrul RTFC Brasov pe ramuri de activitate ,insa dupa finalizarea programuluide stagiu cea mai mare parte a personalului ingineresc pleaca din regionala

Nivelul calitativ al personalului de tren nu se ridica intotdeauna la nivelul asteptarilor calatorilor.

IV Concluzii

Resursele umane adecvate sunt salariatii din casrul regionalei care isi aduc o importanta contributie la indeplinirea obiectivelor sistemului de management. Aceasta contributie este reperezentata de productivitatea pe care o au in posturile pe care le detin.

Productivitatea in cadrul societatii este influentata de modul in care interactioneaza si se combina resursele umane pentru a folosi toate celelalte resurse ale sistemului de management.

Factori cum ar fi pregatirea, varsta, experienta la locul de munca si nivelul de educatie formala joaca un rol in stabilirea compatibilitatii persoanei cu o anumita organizatie.

Preocuparile deosebite pe care le are societatea vizeaza : valorificarea patrimoniului, evolutia organizatorica,politici de personal si de crestere a productivitatii muncii, prognoze bugetare si siguranta circulatiei.

In prezent are loc un proces complex de maturizare si de aplicare a principiilor economice de deficienta.

Prin strategiile abordate si realizarile actuale permit dezvoltarea societatii, diversificarea serviciilor, asigurand prin rezultate manageriale pozitive, siguranta materiala a angajatilor si a clientilor sai.

DIRECTOR

ANEXA 2

Cerere de angajare

CV

Cerere de participare la concurs(examen)

Fisa postului

Recomandare

Anunt (angajare,examen,concurs)

Declaratie pe proprie raspundere privind intocmirea carnetului de munca

Contract individual de munca

Act aditional la contractul individual de munca

Adeverinta privind activitatea salariatului

Proces verbal al Comisiei tehnice de incadrare si promovare a muncitorilor

Proces verbal al Comisiei de incadrare si promovare personal TESA

Decizie de sanctionare

Convocare salariat (Codul muncii art 267(1).

Decizie de desfacere contract individual de munca

Nota de lichidare

Cerere pentru acordarea pensiei

Anexa 4

R.T.F.C. BRASOV

Subunitatea:Statia . . . . . . ..  Formular cod F-PO-5-6.2-15-01

Nr . ../ . . / . . / 200 .

SITUATIA REGIMULUI DE MUNCA PE FUNCTII SI CATEGORII DE PERSONAL PE LUNA . . . . . ANUL . . . .

Nr.

Crt.

Functia,

meseria /

subunitate

Personal

Defalcarea timpului de lucru (ore)

Numar

mediu

scrip-

tic

col(3-17)

Regim munca

realizat

Ore suplimentare

PFMMediu

scriptic

Fiinta

ultima

zi luna

Diferente

col(4-2)

Al perso-

nalului

planificat

Efectiv lucrat

Timp neutilizat

Sold la

ince-

putul

lunii

Platite

Sold la

sfarsi-

tul

lunii

Compen-

sate

CO

CM

CFS

Abs.

Ingri

jire

copil

Alte

cau-

ze

Total

ore/om

Total

Din care ore supli-

mentare

Ore

Echiv.

om

TOTAL GENERAL

Conductor tren

Sef tren

Manevrant vagoaneSef manevra

Casier c.f.red.verif.

Sef tura C

Alte categorii de muncitori

Rest personal

Localitatea, data . . . . .

Sef subunitate: . . . . . . . . . . . . . . . . .. Întocmit:: . . . .

(numele, prenumele, semnatura si stampila)Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate