Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii persoanelor juridice


Inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii persoanelor juridice


Inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii persoanelor juridice.

In scopul simplificarii procedurilor administrative si promovarii calitatii serviciilor, a fost instituita urmatoarea procedura de inmatriculare in registrul comertului si de inregistrare fiscala a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, precum si de autorizare a functionarii pe baza declaratiilor-tip pe propria raspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului.[1]

In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau, daca este cazul, primii membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. Ei raspund in mod solidar pentru orice prejudiciu pe care il cauzeaza prin neindeplinirea acestei obligatii.Reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la oficiul registrului comertului semnaturile lor, la data depunerii cererii de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere. Aceste dispozitii se aplica in mod corespunzator si conducatorilor sucursalelor.

Consideratii generale

Prin Legea nr.359/2004 a fost instituita procedura de inmatriculare in registrul comertului si de inregistrare fiscala a persoanelor fizice, asociatii familiale si persoanelor juridice, precum si de autorizare a functionarii pe baza declaratiei-tip pe propria raspundere ale persoanelor juridice care, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului.

Prin inregistrarea in registrul comertului se intelege inmatricularea - persoanelor fizice, asociatiilor familiale, societatile comerciale, societatile si companiile nationale, grupurile de interes economic, regiile autonome si organizatiile cooperatiste, sucursalele infiintate de acestea, precum si alte persoane juridice - inscrierea de mentiuni, precum si inregistrarea altor operatiuni care, se mentioneaza in registrul comertului.

Inmatricularea persoanelor juridice mentionate mai sus precum si a sucursalelor acestora se face conform Legii nr.26/1990

Prin autorizarea functionarii se intelege asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate prin declaratiile-tip pe propria raspundere.

Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului de catre autoritatile competente de protectia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare si lista activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului si gospodariri apelor.

Procedura autorizarii functionarii

Conform prevederilor art.15 din legea nr.359/2004, pentru eliberarea de catre biroului unic din cadrul oficiul registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare, sau dupa caz certificatul de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratie-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:

a)  persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, pe o perioada de maximum 3 ani;

b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul stingeri incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.

Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite.

Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal inregistreaza in registrul comertului datate din declaratiile-tip pe propria raspundere.

Procedura de autorizare a functionarii pe baza declaratiei-tip pe propria raspundere se desfasoara prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, la care solicitantul are obligatia inregistrarii sediului social sau secundar.

La Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale prin birourile unice, se va depune cererea tip

Cererea va fi insotita de:

a) actul constitutiv al societatii;

b) dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv- documente de banca sau CEC care sa ateste varsarea capitalului social subscris;

c) dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;

d) in cazul aporturilor in natura subscrise si varsate la constituire, actele privind proprietatea, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

e) actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;

f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a primilor administratori, respectiv a primilor membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere, si, daca este cazul, a cenzorilor;

g) alte acte sau avize prevazute de legi speciale in vederea constituirii.

h) cazierul fiscal

i) cazierul judiciar;

Actul constitutiv se semneaza de toti asociatii si poate avea forma inscrisului sub semnatura privata. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:

- printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;

- se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

- societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.

Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, pe baza declaratiilor-tip, elibereaza solicitantilor certificate constatatoare care atesta ca:

a) s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care sa rezulte ca la sediul social sau secundar nu se desfasoara activitatile prevazute in actul constitutiv sau modificator;

b) s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor(P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile declarate;

c)  s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere din care rezulta modificarile intervenite fata de declaratia-tip anterioara.

Certificatele constatatoare prevazute la lit.a) si b), se elibereaza o data cu certificatul de inregistrare sau certificatul de inscriere de mentiuni.

Pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar se va elibera cate un certificat constatator care atesta ca s-au inregistrat declaratiile-tip.

Certificatele constatatoare au regimul prevazut la art.4 din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului.

Oficiul registrului comertului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea, copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registru si de pe actele prezentate, precum si certificatele constatatoare ca un anumit act sau fapt este sau nu este inregistrat.

Actele pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.

In vederea efectuarii controlului de catre autoritatile publice competente privind conformitatea celor declarate in declaratiile-tip pe propria raspundere, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal transmise acestora copiile declaratiilor-tip si pe cale electronica, datele de identificare ale persoanelor juridice, in termen de 3 zile de la data inregistrarii la registrul comertului.

Autoritatile publice competente sunt:

- brigazile si grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

- directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii Publice sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica;

- Autoritatea Nationala sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau ministerele cu retea sanitara proprie;

- autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodariri Apelor;

- inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

In cazul in care autoritatile publice competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare, notifica acest fapt solicitantului, la sediul inregistrat, acordand un termen de remediere a neregulilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificarii si poate fi prelungit la cerea expresa a solicitantului, adresata autoritatii publice competente.

In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate, autoritatile publice competente notifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal actul prin care s-a interzis desfasurarea activitatii, in termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comertului.

Inregistrarea in registrul comertului

Prin inregistrarea in registrul comertului se intelege inmatricularea - persoanelor fizice, asociatiilor familiale, societatile comerciale, societatile si companiile nationale, grupurile de interes economic, regiile autonome si organizatiile cooperatiste, sucursalele infiintate de acestea, precum si alte persoane juridice - inscrierea de mentiuni, precum si inregistrarea altor operatiuni care, se mentioneaza in registrul comertului.

Prin efectuarea inregistrarilor in registrul comertului se asigura opozabilitatea actelor inregistrate fata de terti.

Solicitarea efectuarii inregistrarii in registrul comertului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrul comertului de pe langa tribunal, de catre fondator, administratori sau de reprezentantii acestora, precum si de orice persoana interesata, prin intocmirea cererii de inregistrare.

Solicitarea inregistrarii fiscale se face prin depunerea cererii de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, iar atribuirea codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice este conditionata de admiterea cererii de inregistrare in registrul comertului de catre judecatorul-delegat.

Cererea de inregistrare impreuna cu documentele insotitoare, care va cuprinde, dupa caz, datele continute in mod obligatoriu in actul constitutiv si va fi insotita de documentele doveditoare necesare, precum si declaratiile-tip pe propria raspundere pot fi transmise si prin corespondenta cu valoare declarata, data primirii fiind considerata data inregistrarii cererii.

Corespondenta va contine si dovada privind plata taxelor si tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plata.

Comunicarea de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale a actelor si orice corespondenta cu solicitantii, se pot face si prin posta, la sediul social principal ori secundar sau la domiciliul ales, declarat in cererea de inregistrare.

Atribuirea codului unic de inregistrare

In vederea atribuirii codului unic de inregistrare de catre Ministerul Economiei si Finantelor, oficiile registrului comertului de pe langa tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului National al Registrului Comertului, pe cale electronica, Ministerului Economiei si Finantelor, datele referitoare la inregistrarile efectuate in registrul comertului si cele continute in cererea de inregistrare fiscala.

Pe baza datelor transmise, Ministerul Economiei si Finantelor atribuie, in termen de maximum 8 de ore, codul unic de inregistrare.

Pentru asociatiile familiale, precum si pentru persoanele juridice, structura codului unic de inregistrare se stabileste de Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Sanatatii Publice, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Justitiei.

Codul unic de inregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind persoanele fizice, asociatiile familiale si persoanele juridice, precum si de acestea in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice pe toata durata functionarii lor.

Incheierea judecatorului delegat

Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului se exercita de justitie printr-un judecator delegat.

La inceputul fiecarui an judecatoresc, presedintele tribunalului va delega la oficiul registrului comertului unul sau mai multi judecatori ai tribunalului.

Inregistrarile in registrul comertului se fac in baza unei incheieri a judecatorului-delegat sau a unei hotarari judecatoresti irevocabile, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

Anterior autorizarii inmatricularii judecatorul-delegat poate solicita dovezi suplimentare sau chiar dispune efectuarea unor expertize, de catre experti autorizati pentru evaluarea unor aporturi in natura la capitalul social.

Judecatorul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi.

La societatile pe actiuni, daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, judecatorul-delegat numeste, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat.

Fondatorii vor depune raportul in termen de 15 zile de la data aprobarii sale la oficiul registrului comertului. Registrul comertului va transmite o notificare cu privire la aceasta depunere catre Regia Autonoma «Monitorul Oficial», pentru a fi publicata pe cheltuiala societatii.

Nu pot fi numiti experti:

a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu ori o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura;

c) orice persoana careia, ca urmare a relatiilor sale de afaceri, de munca sau de familie, ii lipseste independenta pentru a realiza o evaluare obiectiva a aporturilor in natura, potrivit normelor speciale care reglementeaza profesia.

Raportul de expertiza efectuat in aceste conditii poate fi analizat si de creditorii personali ai asociatilor sau alte persoane interesate.

In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat, prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, in conditiile prevazute de legea privind acest registru.

Incheierea de inmatriculare va reda, dupa caz, mentiunile actului constitutiv.

Extrasul incheierii judecatorului delegat va cuprinde urmatoarele elemente: numarul si data incheierii, denumirea, sediul social si forma juridica, numele si adresa fondatorilor, administratorilor si, cand este cazul, a cenzorilor, domeniul si activitatea principala, capitalul social si durata de functionare.

Pe extrasul incheierii judecatorului-delegat, oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul care a efectuat inmatricularea va mentiona codul unic de inregistrare atribuit si numarul de ordine in registrul comertului, iar acest document poate fi transmis si pe cale electronica.

Dupa efectuarea inmatricularii societatilor comerciale in registrul comertului, un extras al incheierii judecatorului-delegat se comunica din oficiu 'Monitorului Oficial', spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.

Nerespectarea obligatiei legale privind faptul publicitatii constituirii societatii comerciale, are drept repercusiune, lipsa de opozabilitate a inmatricularii societatii fata de terti.

Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.

Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale. Incheierea judecatorului delegat ce priveste inmatricularea sau orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept, fiind supuse numai recursului.

Prevederi procedurale

Potrivit art.60 din Legea nr.31/1990, incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.

Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul Curtii de Apel in a carei raza teritoriala se afla sediul societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.

Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata.

In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului, fiind aplicabile dispozitiile art. 48-49 din Legea nr.31/1990 si 56-59 din Legea nr.31/1990

In cazul admiterii recursului, decizia Curtii de apel va fi mentionata in registrul comertului.

Instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita la oficiul registrului comertului, in termen de 15 zile de la data cand au ramas irevocabile, copii legalizate de pe hotararile irevocabile. Aceste incheieri si hotarari ale instantelor judecatoresti vor trebui sa dispuna si efectuarea inregistrarilor in registrul comertului.

Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat.

Prin hotararea asociatilor se intelege si hotararea organelor statutare ale societatii, iar termenul asociati include si actionarii, in afara de cazul in care din context rezulta altfel.

Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatilor sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, daca prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente.

O data cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii hotararii atacate.

Presedintele, incuviintand suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cautiune.

Impotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.

Opozitia se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor, fiind aplicabile dispozitiile art.114 alin. 5 din Codul de procedura civila

Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului.

Cererile si caile de atac prevazute de prezenta lege, de competenta instantelor judecatoresti, se solutioneaza de instanta locului unde societatea isi are sediul principal.

Citarea partilor in fata judecatorului delegat si comunicarea actelor sale se fac, de catre oficiul registrului comertului, prin posta, cu scrisoare recomandata, atasandu-se recipisa la dosar, sau prin agenti ai oficiului registrului comertului, ori in conditiile Codului de procedura civila.

La inmatriculare, solicitantilor li se elibereaza certificatul de inregistrare , continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor, insotit de incheierea judecatorului-delegat.

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare este de 3 zile, iar pentru certificatul de inscriere de mentiuni 5 zile calculat de la data inregistrarii cererii, conform Codului de procedura civila, daca judecatorul-delegat nu dispune altfel.

La inregistrarea modificarilor actului constitutiv se elibereaza certificatul de inscriere de mentiuni insotit de incheierea judecatorului delegat, precum si alte acte prevazute de prezenta lege.

Solicitantii dobandesc personalitate juridica, de la data inregistrarii in registrul comertului a incheierii judecatorului-delegat, prin care se dispune autorizarea constituirii si inmatricularea in registrul comertului.

Certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, este documentul care atesta ca persoana juridica a fost luata in evidenta oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si in evidenta organului fiscal.

Pe parcursul existentei persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare temporara a activitatii, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.

Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data inregistrarii solicitarii.

Conform prevederilor art.25 din Legea nr.26/1990, orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarea pagubitoare, in tot sau numai cu privire la unele elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile, au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotarare judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.

Cererea se depune si se mentioneaza in registrul comertului la care s-a facut inmatricularea comerciantului. In termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului inainteaza cererea tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, tribunalul din acel judet

Tribunalul se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului.

Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la data pronuntare, pentru partile prezente, si de la comunicare, pentru partile lipsa.

Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in Monitorul Oficial pe cheltuiala partilor care au introdus cererea. In acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca, in copie legalizata, cu mentiunea ramanerii irevocabile.Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, publicata in M.Of.nr.839/13.09.2004, aprobata prin Legea nr.569/2004, publicata in M.Of.nr.1196/14.12.2004, modificata prin O.U.G.nr.75/2004 publicata in M.Of.nr.932/12.10.2004, modificata prin OG nr.28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in M.Of.nr.89/31.01.2006, aprobata prin Legea nr.260/2006, publicata in M.Of.nr.580/05.07.2006, Legea nr.159/2007, publicata in M.O.nr.394 din 12/06/2007, modificata prin OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, a fost publicata in M.Of.nr.328/25.04.2008.

Legea nr.26/1990 privind registrul comertului, republicata in M.Of.nr.49/04.02.1998 si modificata prin Legea nr.348/2001, publicata in M.Of.nr.381/12.07.2001, modificata prin O.U.G. nr.129/2002, publicata in M.Of.nr.746/11.10.2002, modificata prin O.U.G. nr.156/2002, publicata in M.Of. nr.850/25.11.2002, modificata prin O.G. nr.15/2002, publicata in M.Of.nr.61/01.02.2003, aprobata prin Legea nr.183/2004, publicata in M.Of.nr.461/24.05.2004, modificata prin Legea nr.161/2003, publicata in M.Of.nr.279/21.04.2003, modificata prin O.G.nr.72/2004, publicata in M.Of.nr.791/27.08.2004, aprobata prin Legea nr.519/2004, publicata in M.Of.nr.1109/26.11.2004, modificata prin Legea nr.441/2006, modificata prin OUG nr. 82/2007 publicata in M.Of.nr. 446 din 29/06/2007, modificata prin OUG nr.52/2008 publicata in M.Of.nr333/30.04.2008.

Ordinul nr.591/C/2005 publicat in M.Of.nr.410/16.05.2005 care aproba Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, publicat in anexa in M.Of.nr.410 bis/16.05.2005.

Ordin nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, publicat in M.Of.nr.2594/16.10.2008.

O.G. nr.75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicata in M.Of. nr.540/01.09.2001, aprobata prin Legea nr.410/2002, publicata in M.Of. nr. 493/09.07.2002, modificata prin O.U.G. nr.190/2001, aprobata prin Legea nr.228/2002, publicata in M.Of. nr.290/29.04.2002, modificata prin O.G.nr.86/2003, publicata in M.Of.nr.624/31.08.2003, republicata in M.Of.nr.664/23.07.2004, modificata prin OG nr.47/2007, Legea nr.91/2007, OUG. nr.44/2008 si Legea nr.72/2008.

H.G.573/2002 privind aprobarea procedurilor de autorizare si functionarii comerciantilor, publicata in M.Of. nr.414/14.06.2002.

Ordin nr. 2722/2007 pentru aprobarea modelului cererii de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, publicat in M.Of.nr.776/15.11.2007.

Ordin nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor publicat in M.Of.nr. 70/16.10.2008

Art. 48. - In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare, societatea este obligata sa ia masuri pentru inlaturarea lor, in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati.

Daca societatea nu se conformeaza, orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii, sub sanctiunea platii de daune cominatorii, sa le regularizeze.

Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data inmatricularii societatii.

Art. 49. - Fondatorii, reprezentantii societatii, precum si primii membri ai organelor de conducere, de administrare si de control ale societatii raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile la care se refera art. 46-48. 

Art. 46. Cand actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevazute de lege ori cuprinde clauze prin care se incalca o dispozitie imperativa a legii sau cand nu s-a indeplinit o cerinta legala pentru constituirea societatii, judecatorul delegat, din oficiu sau la cererea oricaror persoane care formuleaza o cerere de interventie, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare, in afara de cazul in care asociatii inlatura asemenea neregularitati. Judecatorul delegat va lua act in incheiere de regularizarile efectuate.

In cazul in care au fost formulate cereri de interventie, judecatorul va cita intervenientii si se va pronunta asupra cererilor acestora in conditiile art.49 si urmatoarele din Codul de procedura civila, nefiind aplicabile dispozitiile art.335 din Codul de procedura civila.

Art.49 din Codul de procedura civila.

Oricine are interes poate interveni intr-o pricina ce se urmeaza intre alte persoane.

Interventia este in interes propriu cand cel care intervine invoca un drept al sau.

Ea este in interesul uneia din parti cand sprijina numai apararea acesteia.

Art. 335

Daca cererea, prin insusi cuprinsul ei sau prin obiectiile ridicate de persoanele citate sau care intervin, prezinta caracter contencios, instanta o va respinge.

Art. 47. In cazul in care fondatorii sau reprezentantii societatii nu au cerut inmatricularea ei in termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea inmatricularii, dupa ce, prin notificare sau scrisoare recomandata, i-a pus in intarziere, iar ei nu s-au conformat in cel mult 8 zile de la primire.

Daca, totusi, inmatricularea nu s-a efectuat in termenele prevazute de alineatul precedent, asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupa trecerea a 3 luni de la data autentificarii actului constitutiv, in afara de cazul in care acesta prevede altfel.

Daca un asociat a cerut indeplinirea formalitatilor de inmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie.

Art. 56. - Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:

a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica, in situatiile prevazute la art. 5 alin. (6);

b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;

c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;

d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;

e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;

f) actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris;

g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;

h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.

Art. 57. - Nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal.

Art. 58. Pe data la care hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii a devenit irevocabila, societatea inceteaza fara efect retroactiv si intra in lichidare. Dispozitiile legale privind lichidarea societatilor ca urmare a dizolvarii se aplica in mod corespunzator.

Prin hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii se vor numi si lichidatorii societatii.

Tribunalul va comunica hotararea judecatoreasca oficiului registrului comertului, care, dupa mentionare, o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei spre publicare in Partea a IV-a, in extras.

Asociatii raspund pentru obligatiile sociale pana la acoperirea acestora in conformitate cu prevederile art. 3.

Art. 59. Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau.

Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de buna-credinta nulitatea societatii.

In procesele in care, in conditiile art. 47 - Mai multe persoane pot fi impreuna reclamante sau parate daca obiectul pricinii este un drept sau o obligatiune comuna ori daca drepturile sau obligatiile lor au aceeasi cauza - sunt mai multi reclamanti sau parati, presedintele instantei, tinand cont de numarul foarte mare al acestora, de necesitatea de a asigura desfasurarea normala a activitatii de judecata, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor, va putea dispune reprezentarea lor prin mandatar si indeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia. Reprezentarea se va face, dupa caz, prin unul sau mai multi mandatari, persoane fizice sau persoane juridice, dispozitiile art. 68 si art. 1141 fiind aplicabile in mod corespunzator. Dovada mandatului va fi depusa de catre reclamanti, in conditiile prevazute la alin. 2, iar de catre parati, odata cu intampinarea. Daca partile nu-si aleg un mandatar sau nu se inteleg asupra persoanei mandatarului, in cazul reclamantilor vor fi aplicabile dispozitiile alin. 4, iar in cazul paratilor, presedintele instantei va numi un curator special.

H.G.nr.991/2004 pentru stabilirea cererii de inregistrare si a certificatului de inregistrare in registrul comertului, publicata in M.Of.nr.590/01.07.2004.

Ordin nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, publicat in M.Of.nr.2594/16.10.2008.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate