Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica


Constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica
Constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica

Spre deosebire de constituirea societatilor pe actiuni in mod simultan sau concomitent atunci cand formarea capitalului social se realizeaza in acelasi timp cu incheierea actelor constitutive ale societatii, constituirea prin subscriptie publica sau continuata este solutia atunci cand asociatii fondatori nu dispun de resursele financiare necesare pentru subscrierea si varsarea capitalului social minim prevazut de lege. In astfel de situatii fondatorii apeleaza la procedeul subscriptiei publice, adresand persoanelor interesate o oferta de subscriere.

Datorita etapelor necesar a fi parcurse in timp, aceasta modalitate de constituirea a societatilor pe actiuni este numita si constituire continuata sau succesiva.

Etapele necesare a fi parcurse de catre fondatori presupun:


a) intocmirea, autentificarea si inaintarea prospectului de emisiune la Oficiul Registrului Comertului in scopul autorizarii publicarii acestuia de catre judecatorul delegat;

b) procedura de subscriere a actiunilor;

c)  validarea operatiunii de subscriptie a actiunilor;

d) aprobarea actelor constitutive ale societatilor de catre adunarea constitutiva a subscriitorilor.

Toate aceste etape trebuie realizate de catre fondatori pe costurile lor, ei fiind semnatarii actelor constitutive.

Cu privire la continutul prospectului de emisiune trebuie sa aiba mentiunile prevazute pentru actul constitutiv al societatilor pe actiuni, mai putin prevederile privind pe administratori si cenzori.

In plus prospectul de emisiune trebuie sa prevada data incheierii subscriptiei precum si participarile la beneficiile rezervate de fondatori in folosul lor.

Lipsa acestor mentiuni legale se sanctioneaza cu nulitatea prospectului de emisiune, nulitate ce poate fi acoperita prin participarea subscriitorilor la adunarea constitutiva sau prin exercitarea de catre acestia a drepturilor si obligatiilor ce revin actionarilor.

Dupa redactare prospectul de emisiune se semneaza si se autentifica de catre fondatori, dupa care se depune la Oficiul Registrul Comertului de pe raza sediului societatii, unde judecatorul delegat va verifica legalitatea acestuia si va autoriza publicarea lui in presa.

Persoanele care luand cunostinta de acest prospect, vor dori sa devina actionari ai societatii isi vor manifesta in termenul prevazut in prospect dorinta de a subscrie actiuni, efectuand aporturi corespunzatoare la capitalul social al viitoarei societati.

Efectuand subscrierea cel in cauza adera la conditiile mentionate in prospectul de emisiune, iar faptul subscrierii fiind asimilat cumpararii actiunilor unei societati comerciale, este considerat fapta de comert obiectiva accesorie.

Conform prevederilor legii subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau mai multe exemplare ale prospectului de emisiune, vizate in prealabil de judecatorul delegat.

Subscrierea va cuprinde elementele de identificare ale subscriitorului, numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numarul in litere, al actiunilor subscrise, data subscrierii, precum si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune.

Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social mentionat in prospect a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la C.E.C. ori la o societate bancara. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare.

In cazul aporturilor in natura, actiunile acordate trebuie acoperite integral cu valoarea bunurilor, nefiind admise varsamintele ulterioare ale aportului in natura.

Legea interzice aporturile in creante, in cazul constituirii societatilor pe actiuni realizate pe calea subscriptiei publice.

Daca subscrierile publice depasesc capitalul social prevazut in prospect, sau sunt mai mici decat acesta, fondatorii sunt obligati sa supuna aprobarii adunarii constitutive majorarea, sau, dupa caz reducerea capitalului social la nivelul celui subscris.

Cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data inchiderii subscrieri, asociatii fondatori intocmesc lista celor care au subscris cu mentionarea numarului actiunilor subscrise si vor convoca adunarea constitutiva pentru a analiza si aproba actele constitutive ale viitoarei societati.

Convocarea se face prin publicare in Monitorul Oficial si in doua ziare cu larga raspandire, cu 15 zile inainte de data fixata, instiintarea trebuind sa cuprinda locul si data adunarii, precum si ordinea de zi.

Lista subscriitorilor se va afisa la locul unde se va tine adunarea cu cel putin 5 zile inainte.

Data adunarii constitutive nu poate fi fixata la un interval mai mare de 2 luni de la data inchiderii subscrierii.

In adunarea constitutiva fiecare acceptant are dreptul la un vot indiferent de actiunile subscrise, el putand fi reprezentat in baza unei procuri speciale. Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti.

Oricare acceptant, are dreptul sa faca observatii asupra listei afisate de fondatori inainte de a se intra in ordinea de zi a adunarii.

Adunarea constitutiva este legala daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul acceptantilor, iar hotararile se iau cu votul majoritatii simple a celor prezenti.

Acceptantii care au constituit aporturi in natura nu au drept de vot in deliberarile referitoare la aporturile lor, chiar daca ei sunt si subscriitori de actiuni in numerar ori, se prezinta ca mandatari ai altor acceptanti.

Daca exista aporturi in natura, avantaje acordate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa, fondatorii vor solicita judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti.

Raportul expertului sau expertilor va fi pus la dispozitia subscriitorilor, la locul unde urmeaza sa se intruneasca adunarea constitutiva.

Daca valoarea aporturilor in natura, stabilita de experti, este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anuntandu-i pe fondatori, pana la data fixata pentru adunarea constitutiva.

Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori in termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriptie publica.

Adunarea alege un presedinte si 2 sau mai multi secretari.

Adunarea constitutiva are urmatoarele obligatii:

a) verifica existenta varsamintelor;

b) examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura;

c) aproba participarile la profit ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii;

d) discuta si aproba actul constitutiv al societatii, membrii prezenti reprezentand, in acest scop, si pe cei absenti, si ii desemneaza pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si indeplinirea formalitatilor cerute pentru constituirea societatii;

e) numeste primii membri ai consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si primii cenzori sau, dupa caz, primul auditor financiar.

Adunarea va verifica respectarea cerintelor legale privind subscrierea si varsarea capitalului social, va examina si valida raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura si va aproba participarile la beneficii ale fondatorilor precum si operatiunile incheiate in contul societatii.

In acelasi timp adunarea constitutiva are obligatia discutarii si aprobarii actului constitutiv al societatii, ii desemneaza pe cei care vor indeplini formalitatile legale pentru constituirea societatii, si ii numeste pe administratori si cenzori.

In cadrul adunarii constitutive, distinct de drepturile cuvenite in calitatea lor de actionari, se aproba drepturile speciale rezervate fondatorilor ca o recompensare a activitatii depuse de acestia pentru constituirea societatii.

Astfel fondatorii au dreptul la o cota din profitul net al societatii constituite prin subscriptie publica de pana la 6% acordata pe o perioada de pana la 5 ani de la data constituirii societatii. Mentionam ca in cazul maririi capitalului social dreptul fondatorilor va putea fi exercitat numai asupra profitului corespunzator capitalului social initial.In situatia in care societatea se dizolva anticipat, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii generale a actionarilor care a decis dizolvarea anticipata a societatii, sub conditia probarii faptului ca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor. Daca insa societatea nu se constituie, fondatorii nu vor putea reclama din partea acceptantilor despagubiri pentru cheltuielile facute.

Dupa constituirea societatii fondatorii sunt obligati sa predea administratorilor documentele si corespondenta referitoare la constituirea societatii.

Acestia, alaturi de primii administratori sunt solidari raspunzatori din momentul constituirii societatii, fata de societate si de terti pentru:

a)  subscrierea integrala a capitalului social si efectuarea varsamintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv;

b) existenta aporturilor in natura;

c)  veridicitatea publicatiilor facute in vederea constituirii societatii.

Fondatorii sunt raspunzatori si cu privire la valabilitatea operatiunilor incheiate in contul societatii inainte de constituire si luate de aceasta asupra sa.

Adunarea generala nu va putea da descarcare fondatorilor si primilor administratori pentru raspunderile mentionate timp de 5 ani de la constituirea societatii.

Societatile pe actiuni constituite prin subscriptie publica, vor fi considerate societati deschise aplicandu‑li‑se prevederile Legii nr.297/2004 . Aceasta implica faptul ca ofertele publice privind subscrierea actiunilor sa fie autorizate inainte de publicarea prospectului de emisiune, de catre Comisia Nationala a Valorilor Imobiliare , iar subscrierea actiunilor se va face numai prin intermediari autorizati de aceasta comisie, respectiv prin societati de valori mobiliare.Legea nr.297/2004 privind piata de capital, publicata in M.Of.nr.571/29.06.2004, modificata prin Legea nr.208/2005 publicata in M.Of.nr.578/05.07.2005, modificata prin OUG nr.41/2005 publicata in M.Of.nr.677/28.07.2005, aprobata prin Legea nr.97/2006 publicata in M.Of.nr.375/02.05.2006.

O.U.G.nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicata in M.Of.nr.236/04.04.2002, aprobata prin Legea nr.514/2002 publicata in M.Of.nr.539/24.07.2002, modificata prin Legea nr.297/2004, publicata in M.Of.nr.571/29.06.2004.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate