Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Cuprinsul actului constitutiv al societatilor comerciale


Cuprinsul actului constitutiv al societatilor comerciale
CUPRINSUL ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATILOR COMERCIALE

Clauzele contractului materializeaza vointa asociatilor privind constituirea societatii. Acest fapt este atestat prin semnarea contractului de catre toti asociatii care participa la incheierea contractului sau, in caz de subscriptie publica, de catre fondatori.

Clauzele de identificare a partilor Partile contractante se determina potrivit principiilor dreptului civil referitoare la identificarea persoanelor fizice si juridice.
In cazul persoanelor fizice, in contract trebuie sa se prevada numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor.In cazul unor persoane juridice, trebuie sa se arate denumirea, sediul si nationalitatea persoanei juridice in cauza.

Clauzele privind identificarea viitoarei societati comerciale Prin aceste clauze se stabilesc denumirea, forma juridica si sediul societatii si, daca este cazul, emblema societatii. Emblema societatii. Acest element de identificare a societatii are caracter facultativ. El consta in semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de altul de acelasi gen -art.30 din Legea 26/1990-.

Denumirea sau firma societatii Acest atribut de identificare se stabileste cu respectarea dispozitiilor referitoare la regimul firmelor societatilor comerciale -art. 30-36 din Legea nr. 26/1990-.

Forma juridica a societatii Aceasta este una dintre formele de societate reglementate de lege, pe care o aleg asociatii - art. 2 din Legea 31/1990.

Sediul societatii Ca atribut de identificare, sediul societatii denumit si sediul social, este locul care situeaza in spatiu societatea comerciala, ca subiect de drept. El este stabilit de partile contractante, avand in vedere locul unde societatea isi va desfasura activitatea comerciala ori vor functiona organele sale.

Clauzele privind caracteristicile societatii. Sunt avute in vedere clauzele privind obiectul si durata societatii, precum si capitalul social.

Obiectul societatii In contract trebuie sa se indice obiectul societatii sau obiectul social. Legea cere sa se arate obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale.

1. Interdictii privitoare la obiectul de activitate al societatior comerciale

Societatea comerciala este constituita numai pentru efectuarea de acte de comert - art. 1, din Legea 31 din 1990, iar actul constituitiv al acesteia va cuprinde „obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale”- art. 7, lit. c si art. 8, lit.c al aceleiasi legi. Obiectul de activitatea trebuie sa fie licit.

Emisa conform art. 281 al Legii 31 din 1990, nemodificat, HG 1323 din 21 decembrie 1990 in legatura cu unele masuri pentru aplicarea Legii privind societatile comerciale [publicata in M.Of.149 din 27 decembrie 1990] completata prin HG 538 din 8 octombrie 1993[publicata in M. Of. 250 din 21 octombrie 1993] statueaza obligatia avizelor prealabile anterior derularii unor activitati prevazute expres in textul sau [ex. fabricarea, utilizarea sau comercializarea de echipamente care folosesc spectrul de frecventa radiolelectrice, fara avizul M. Comunictiilor] si instituie interdictia includerii in obiectul de activitate al societatii comerciale a tuturor activitatilor care constituie infractiuni [ex. proxenetismul] sau sunt contrare altor dispozitii legale cu caracter imperativ; precum si interdictia altor activitati, care sunt, fie prevazute expres [ex. imprimarea hartilor militare], fie cu titlu general, dar facand trimitere la o lege speciala [este cazul singular al activitatilor care constituie, in conditiile legii, monopol de stat]. Sanctiunea pentru incalcarea obligatiei de a cere avizul prealabil anterior derularii activitatilor, precum si pentru incalcarea interdictiilor expres prevazute in HG 1323 din 21 decembrie 1990 este nulitatea absoluta a contractului de societate, deoarece, cuprinderea in obiectul de activitate al societatii comerciale a activitatilor neavizate sau interzise, incalca un interes general.

Legile speciale instituie restrictii in acest domeniu, prin aceea ca se conditioneaza constituirea societatii comerciale cu un anumit obiect de activitate, de obtinerea prealabila a unei autorizatii de la un organ expres stabilit, organ avand atat competente de autorizare cat si de control Este cazul constituirii societatilor care desfasoara activitate bancara, numai dupa autorizarea prealabila a BNR, care exercita si activitati de control asupra acestor societati. Deci, activitatea acestor societati nu se poate desfasura de plano, ci numai dupa obtinerea autorizarii mai sus aratate.

De asemenea, determinarea prin lege speciala a activitatilor permise a fi desfasurate de catre societati comerciale din anumite domenii, ex asigurari, activitati bancare, s-a instituit, chiar daca numai implicit, si interdictia de desfasurare a altor activitati.

Sanctiunea pentru incalcarea restrictiilor prevazute in legi speciale este nulitatea absoluta a contractului de societate, pe acelasi considerent al lezarii unui interes general, prin derularea de catre societatea comerciala a unei activitati neautorizate in prealabil sau a altor activitati decat cele permise. Acestea deoarece, cerintele de autorizare au fost impuse in raport de complexitatea obiectului societatii comerciale, spre exemplu, in cazul societatilor bancare a celor de valori mobiliare.

Stabilirea obiectului de activitatea al societatii se face cu respectarea clasificarii CAEN - Clasificarea activitatilor din economia nationala. La aceasta data este in vigoare din 1.01.2003, editia revizuita - CAEN rev.1, aprobata prin HG 656 din 6 octombrie 1997, publicata in M.Of. nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizata, potrivit art.5 al hotararii, prin Ordinul 601 din 26 noiembrie 2002 al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica, publicat in M.Of. 908 din 13 decembrie 2002, in vigoare din 1.01.2003. Critica privitoare la gresita denumire a clasificarii si la faptul ca include pe langa activitatile din economia nationala si alte activitati este insusita de noi.

Verificarea datelor inscrise in actul constituitiv al societatii comerciale, de catre referent, la depunerea cererii de inmatriculare la oficiul registrului comertului, se face, pentru obiectul de activitate, dupa domeniul si activitatea principala utilizandu-se 'Clasificarea activitatilor din economia nationala' – CAEN. Obiectul de activitate se va exprima prin grupe CAEN de trei cifre pentru domenii de prin clase CAEN de patru cifre pentru activitati. Indicarea domeniului si a activitatii principale se va face printr-o grupa de trei cifre si printr-o clasa de patru cifre apartinand grupei respective.

Durata societatii Prin contract, asociatii urmeaza sa hotarasca asupra duratei societatii. Ei se pot intelege asupra unui termen in cadrul caruia sa existe societatea ori pot conveni ca durata societatii sa fie nelimitata.

Precizarea duratei societatii prezinta interes practic; in cazul stabilirii unui termen, la expirarea lui societatea se dizolva de drept; in cazul unei durate nelimitate, asociatii trebuie sa precizeze conditiile in care societatea de persoane va continua cu mostenitorii asociatului decedat.

Capitalul social In contractul de societate trebuie sa se precizeze anumite elemente legate de capitalul social.Astfel, trebuie aratat care este capitalul social subscris si capitalul varsat. Se intelege ca asociatii trebuie sa respecte plafoanele minime prevazute de lege.Apoi, trebuie mentionat aportul fiecarui asociat, in numerar sau alte bunuri, valoarea lor si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa intreg capitalul social subscris.In sfarsit, trebuie sa se arate modul in care a fost divizat capitalul social, numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale, dupa caz, precum si repartizarea acestora intre asociati.Clauze privind conducerea si gestiunea societatii Potrivit legii, in contractul de societate, asociatii trebuie sa prevada unele elemente referitoare la administrarea societatii.Asociatii trebuie sa stabileasca persoanele, din randurile asociatilor ori din afara societatii, care vor administra si reprezenta societate, cu precizarea puterilor ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.In cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni, in contract trebuie sa se mentioneze numarul, numele, prenumele si cetatenia cenzorilor societatii.

Clauzele privind drepturile si obligatiile asociatilor Asociatii trebuie sa stabileasca in contract drepturile ce le revin si obligatiile pe care si le asuma.In cazul societatilor in nume colectiv, in comandita simpla si societatii cu raspundere limitata, legea cere sa se stabileasca “partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi” -art. 7 lit. f din Legea 31/1990. In cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, in contract trebuie sa se prevada “modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor”- art. 8, lit. k din Legea 31/1990. Asa cum am aratat, asociatii sunt liberi sa stabileasca modul de impartire a beneficiilor si de suportare a pierderilor. Sunt interzise insa acele clauze cunoscute sub denumirea de clauze leonine.

Obligatiile asociatilor privesc efectuarea aportului. In cazul in care la incheierea contractului, capitalul subscris nu a fost integral varsat, in contract trebuie sa se prevada termene pana la care asociatii sa efectueze varsamintele privind intregul capital subscris.

Clauze privind sediile secundare ale societatii Daca asociatii doresc ca societatea sa aiba sedii secundare, contractul de societate trebuie sa cuprinda anumite mentiuni in acest sens.In conceptia legii, sediile secundare sunt unitati fara personalitate juridica ale societatii care poarta denumirea de sucursale, agentii sau reprezentante. Potrivit legii, in contractul de societate se vor arata sediile secundare, atunci cand ele se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare.

Clauze privind dizolvarea si lichidarea societatii In contractul de societate trebuie sa se prevada si clauze privind incetarea existentei societatii. Asociatii stabilesc conditiile in care societatea se va dizolva si lichida.Cel mai adesea, cu privire la aceasta problema, asociatii reproduc dispozitiile legale ori fac trimitere la ele.

Notiunea si conditiile de validitate a statutului societatii Din dispozitiile legale rezulta ca statutul societatii este un act juridic de natura contractuala. Ca si contractul de societate, statutul societatii reprezinta o intelegere a asociatilor. Obiectul statutului il constituie stabilirea regulilor de organizare, conducere si functionare a societatii.

Intrucat statutul societatii este o conventie, inseamna ca pentru validitatea sa trebuie sa fie indeplinite conditiile cerute de art. 948 C.civ. (consimtamant, capacitate, obiect, cauza).

2. Forma in care se incheie actul constitutiv al societatilor comerciale

Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie numai atunci cand:

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;

b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.'

Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului.
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Drept
Raportul juridic
Dreptul la libertatea si siguranta persoanei
PERIODIZARE - DREPT ROMAN
REFERAT LIBERA CIRCULATIE A SERVICIILOR
Mostenitorii rezervatari
ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA FAMILIE SI CASATORIE
Clasificarea actelor juridice civile
Reabilitarea
Inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii persoanelor juridice
Prescriptia extinctiva


loading...