Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» PROIECT Management Financiar - Contabil


PROIECT Management Financiar - Contabil
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de management Financiar-Contabil

Specializarea : Contabilitate si Informatica de Gestiune

PROIECT

Management Financiar - Contabil
DATE DESPRE SOCIETATE

Denumirea societatii: Unitatea Militara 0400 Bucuresti.

Forma juridica: este institutie publica, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prevederile actului constitutiv.

Sediul societatii: Romania, Bucuresti.

Obiectul de activitate al societatii: Parte componenta a ministerului apararii care se ocupa cu logistica.

I ORGANIGRAMA INSTITUTIEI PUBLICE:

Reprezentarea grafica a structurii organizatorica se numeste ORGANIGRAMA. Prin dreptunghiuri se reprezinta posturile si compartimentele iar liniile care le leaga desemneaza rapoartele ierarhice si functionale intre compartimentele structurii organizatorice.

In cazul institutiei publice prezentate mai sus numarul total de personal este 280 din care pe categorii:

 • personal militar: 150
 • personal civil:130

Organigrama U.M.0400 Bucuresti arata astfel:

Text Box: SECTIE RELATII INTERNATIONALEText Box: SECTIA DE REPREZENTARE SI PROTOCOLText Box: BIROU PERSONAL

FINIT
Text Box: BIROU REGLEMENTARIText Box: BIROU JURIDICText Box: SECRETARIATText Box: SECTIA PLANIFICAREText Box: SECTIA ACHIZITIIText Box: ASIGURARE LOGISTICAText Box: SP.INFORM si TH CALText Box: PLANIFICAREText Box: VALORIFICAREText Box: FINANCIARText Box: CONTABILITATEText Box: COMP.CLASIFICATEText Box: ASIGURARE TEHNICA

II ORGANIZAREA SI TINEREA CONTABILITATII

Institutia publica in calitatea sa de persoana juridica, este organizatoare a contabilitatii in partida dubla cu ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice si care este armonizat cu standardele internationale de contabilitate, cu sistemul international de conturi si cu regulamentul financiar general al Comunitatii Europene. Prin intermediul acestor conturi institutia publica inregistreaza operatiunile economico-financiare in momentul generarii drepturilor de creanta sau de obligatii, in conformitate cu cerintele.

Contabilitatea asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si pentru utilizatori externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clientii, dar si alti utilizatori.

Comandantul unitatii militare este persoana imputernicita sa indeplineasca functia conducere intr-o institutie publica si careia i s-a acordat dreptul de a dispune de creditele bugetare acordate in calitate de ordonator secundar de credite

Ordonatorii secundari de credite sunt conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ordonatorilor principali de credite, finantati din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale

Ordonatorii secundari de credite:

- aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii si a celor din bugetele fondurilor speciale;

- repartizeaza creditele bugetare aprobate pe unitati ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori de credite tertiari.

Creditele bugetare, aprobate prin legea bugetara anuala nu poate fi utilizat pentru finantarea cheltuielilor altui ordonator de credite, iar cheltuielile aprobate la un capitol al clasificatiei bugetare nu pot fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor altui capitol.

In unitatea militara contabilitatea este organizata in compartimente distincte, conduse de catre contabilul sef . Acesta asigura, potrivit legii, conditiile necesare pentru organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele in drept, pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare, organizare contabilitatii de gestiune adaptate la specificul unitatii militare.

Contabilitatea operatiunilor economico-financiare se tine in limba romana si in moneda nationala . Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Prezentarea principalelor registre de contabilitate folosite

Registrele de contabilitate sunt documente contabile obligatorii in care unitatea inregistreaza periodic, cronologic si sistematic operatiile economice si financiare.

Principalele registre folosite sunt:

 • Registrul jurnal
 • Registrul inventar
 • Registrul Cartea Mare

REGISTRUL JURNAL

În acest registru se inregistreaza zilnic, in mod cronologic, operatie cu operatie, fara spatii libere, toate modificarile patrimoniului unitatii. Orice inregistrare facuta in acest registru va trebui sa cuprinda: felul numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiile respective si conturile debitoare si creditoare in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiilor efectuate. Condus regulat acest registru poate fi admis ca proba in litigiu. În unitate evidenta contabila se face cu ajutorul tehnicii de calcul modul de inregistrare va fi acelasi ( zilnic, cronologic dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate), se va edita lunar, paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. Registrul jurnal va fi snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii in luna urmatoare in care numarul de file editate este 100, sau anual, daca numarul de file editate este sub 100. Totalul sumelor debitoare si creditoare din Registrul jurnal obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul va fi preluat lunar in Registrul jurnal parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial. Acest jurnal nu circula, fiind document de inregistrare contabila. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu documentele justificative ce au stat la baza intocmirii lui.

REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

Acest registru serveste ca document de inregistrare a incasarilor si platilor si ca document de stabilire a situatiei financiare a agentului economic care conduce evidenta contabila in partida simpla. Se intocmeste intr-un singur exemplar, facandu-se inregistrarea operatiilor efectuate pe baza documentelor justificative, zilnic, distinct, pe fiecare operatie in parte, fara sa se lase randuri libere, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial. În cazul in care evidenta contabila se face cu ajutorul tehnicii de calcul, se va proceda cu editarea si intocmirea ca si la Registrul jurnal.

REGISTRUL INVENTAR

Potrivit regulamentului privind aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, acest registru este un document obligatoriu in care se inregistreaza grupat toate elementele patrimoniale inventariate de unitate. La sfarsitul fiecarui an, in acest registru se inscriu, intr-o forma recapitulativa, elementele patrimoniale dupa natura lor, suficient de detaliat pentru a putea justifica continutul fiecaruia dintre posturile bilantului contabil.

Registrul inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de active si pasiv cuprins in bilantul contabil anual.

REGISTRUL CARTEA MARE

La sfarsitul lunii, in cadrul compartimentului financiar-contabil se intocmeste Registrul Cartea Mare, astfel:

 • rulajul creditor se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o singura suma, fara desfasurarea pe conturi corespondente.
 • Sumele cu care au debitat contul respectiv in diverse jurnale se reporteaza din acele jurnale, obtinandu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente.
 • Soldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste in functie de rulajele debitoare si creditoare ale contului respective, tinandu-se seama de soldul de la inceputul anului.

Registrul Cartea Mare serveste la : stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice ( la unitatile care aplica forma de inregistrare “pe jurnale”), si sta la baza intocmirii balantei de verificare.

BALANTA DE VERIFICARE

Balanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc bilantul contabil si celelalte situatii de sinteza.

CIRCUITUL DOCUMENTELOR

FORMULARELE TIPIZATE CU REGIM SPECIAL

Managerul unitatii raspunde de organizarea gestionarii formularelor cu regim special(chitanta, factura, cecurile, titlurile de credit, obligatiunile emise de societate, politele de asigurare). Pentru a nu putea fi folosite in scopuri frauduloase aceste tipizate se vor procura de la furnizori autorizati si vor fi date in gestiune persoanelor care indeplinesc conditiile legale pentru ocuparea unui asemenea post.

Evidenta formularelor se tine cu ajutorul FISEI DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL, care se completeaza distinct pentru fiecare formular in parte.

AVIZUL DE INSOTIRE A MARFII, este documentul de insotire a marfii pe timpul transportului, sta la baza intocmirii facturii si se intocmeste in trei exemplare din care exemplarul albastru la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, exemplarul rosu la compartimentul desfacere, iar exemplarul verde la compartimentul financiar – contabil atasat la factura.

CHITANTA , este documentul justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii, se intocmeste in doua exemplare, unul circula la depunator iar cel de-al doilea ramane in carnet .

FACTURA FISCALA, este documentul justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. Se intocmeste in trei exemplare, la livrarea produselor si a marfurilor, la executarea lucrarilor si la prestarea serviciilor, de catre compartimentul desfacere. Exemplarul 1 merge la cumparator, exemplarul 2 la compartimentul desfacere si exemplarul 3 la compartimentul financiar – contabil.

III Particularitatile inregistrarii in contabilitate a domeniului public si privat al statului; delimitarea domeniului public al statului de domeniul privat al statului; stabilirea concreta a bunurilor care fac obiectul proprietatii publice

Acte normative ce reglementeaza proprietatea publica si privata a statului

Ø     art.136 din Constitutia Romaniei, republicata;

Ø     Codul civil, modificat si completat;

Ø     Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;

Ø     Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, modificata si completata;

Ø     H.G.R. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

Aspecte juridice privind proprietatea publica si privata a statului; delimitarea domeniului public al statului de domeniul privat al statului

În conformitate cu prevederile art. 135 alin. 3 din Constitutie, proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, adica comunei, orasului, municipiului si judetului.

Bunurile ce fac obiectul dreptului de proprietate publica sunt prevazute in:

Ø     Constitutie;

Ø     legi organice;

Ø     legi ordinare.

Statul sau unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public, in limitele si in conditiile legii.

Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele prevazute in anexa la Legea 213/1998, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national, declarate ca atare prin lege:

1. bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant;

2. spatiul aerian;

3. apele de suprafata, malurile lacurilor, apele subterane, apele maritime interioare, faleza si plaja marii, marea teritoriala si fundul apelor maritime, caile navigabile interioare;

4. padurile si terenurile destinate impaduririi, cele care servesc nevoilor de cultura, de productie ori de administratie silvica, iazurile, albiile paraielor, precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier national si nu sunt proprietate privata;

5. terenurile care au apartinut domeniului public al statului inainte de 6 martie 1945; terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri, de desecari si de combatere a eroziunii solului; terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice si ale unitatilor de invatamant agricol si silvic, destinate cercetarii si producerii de seminte si de material saditor din categoriile biologice si de animale de rasa;

6. parcurile nationale;

7. rezervatiile naturale si monumentele naturii;

8. patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii';

9. resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, impreuna cu platoul continental;

10. infrastructura cailor ferate, inclusiv tuneluri si lucrarile de arta;

11. tunelurile si casetele de metrou, precum si instalatiile aferente acestuia;

12. drumurile nationale - autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale europene, principale, secundare;

13. canalele navigabile, cuvetele canalului, constructiile hidrotehnice aferente canalului, ecluzele, apararile si consolidarile de maluri si de taluzuri, zonele de siguranta de pe malurile canalului, drumurile de acces si teritoriile pe care sunt realizate acestea;

14. retelele de transport al energiei electrice;

15. spectre de frecventa si retelele de transport si de distributie de telecomunicatii;

16. canalele magistrale si retelele de distributie pentru irigatii, cu prizele aferente;

17. conductele de transport al titeiului, al produselor petroliere si al gazelor naturale;

18. lacurile de acumulare si barajele acestora, in cazul in care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic national, sau cele cu transee pentru atenuarea undelor de viitura;

19. digurile de aparare impotriva inundatiilor;

20. lucrarile de regularizare a cursurilor de ape;

21. cantoanele hidrotehnice, statiile hidrologice, meteorologice si de calitate a apelor;

22. porturile maritime si fluviale, civile si militare - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri si alte constructii hidrotehnice pentru acostarea navelor si pentru alte activitati din navigatia civila, bazine, acvatorii si canale de acces, drumuri tehnologice in porturi, monumente istorice aflate in porturi, cheiuri si pereuri situate pe malul cailor navigabile, in fata incintelor portuare destinate activitatilor de navigatie;

23. terenurile destinate exclusiv instructiei militare;

24. pichetele de graniceri si fortificatiile de aparare a tarii;

25. pistele de decolare, aterizare, caile de rulare si platformele pentru imbarcare-debarcare situate pe acestea si terenurile pe care sunt amplasate;

26. statuile si monumentele declarate de interes public national;

27. ansamblurile si siturile istorice si arheologice;

28. muzeele, colectiile de arta declarate de interes public national;

29. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea: Parlamentul, Presedintia, Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice subordonate acestora; instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea; unitati ale Ministerului Apararii si ale Ministerului Internelor si Reorganizarii Administrative, ale serviciilor publice de informatii, precum si cele ale Directiei generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si prefecturile, cu exceptia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privata a acestora.

Dreptul de proprietate publica se dobandeste:

a) pe cale naturala;

b) prin achizitii publice efectuate in conditiile legii;

c) prin expropriere pentru cauza de utilitate publica;

d) prin acte de donatie sau legal acceptate de Guvern, de consiliul judetean sau de consiliul local, dupa caz, daca bunul in cauza intra in domeniul public;

e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul public al acestora, pentru cauza de utilitate publica;

f) prin alte moduri prevazute de lege.

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, dupa cum urmeaza:

a) nu pot fi instrainate; ele pot fi date numai in administrare, concesionare sau inchiriere, in conditiile legii;

b) nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale;

c) nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile.

Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. Bunurile din domeniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel.

Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privata.

Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului in domeniul public precum si din domeniul public in domeniul privat al statului se face prin hotarare a Guvernului.

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se intocmeste anual, de ministere, dupa depunerea situatiei financiare anuale.

Particularitatile inregistrarii in contabilitate a domeniului public si privat al statului

Evidenta contabil-financiara a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale se tine distinct in contabilitate, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si aprobate prin hotarare a Guvernului

Bunurile care alcatuiesc domeniul public al statului se inregistreaza la intrarea in patrimoniu, in activ, in conturi corespunzatoare de active fixe, analitic distinct, iar in pasiv, in creditul contului 101 'Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului' .

MONOGRAFIE CONTABILA:

1. Evidenta bunurilor aflate in administrare

- pe baza hotararii Guvernului care atesta

apartenenta bunurilor la domeniul public

al statului 102 - 101

- concomitent 211 (212, - 211 (212, 213,214,215) 213,214,215)

analitic distinct analitic distinct

- intrarea in patrimoniu a bunurilor care,

potrivit legii, alcatuiesc domeniul public

al statului 211 (212, - 101

213,214,215)

analitic distinct

- iesirea din patrimoniu a bunurilor care,

potrivit legii, alcatuiesc domeniul public

al statului 101 - 211 (212, 213,214,215)

analitic distinct

Bunurile care alcatuiesc domeniul privat al statului se inregistreaza in evidenta contabila tinand cont de natura acestora, astfel:

a)     neamortizabile

Potrivit art.31 din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul unitatilor militare” aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.157/2003, urmatoarele active fixe nu se supun amortizarii:

Ø     bunurile care apartin domeniului public al statului potrivit legii, inclusiv investitiile efectuate la acestea;

Ø     activele fixe corporale aflate in conservare;

Ø     lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii;

Ø     terenurile;

Ø     bunurile din patrimoniul cultural national;

Ø     bunurile utilizate in baza unui contract de inchiriere;

Ø     bunurile de natura armamentului si tehnicii de lupta.

Acestea se inregistreaza la intrarea in patrimoniu,iin activ, in conturi corespunzatoare de active fixe, analitic distinct, iar in pasiv, in creditul contului 102 'Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului'

b) amortizabile

1. Intrarea in patrimoniu a activelor fixe

corporale care se supun amortizarii

- achizitionate de la terti 211(212,213,214) - 404

analitic distinct

- primite prin donatie, transfer cu

titlu gratuit intre institutii 211(212,213,214) - 779

analitic distinct

- realizate din productie proprie 211(212,213,214) - 722

analitic distinct

- constatate plus la inventar 211(212,213,214) - 779

analitic distinct

- achizitionate in regim de leasing

financiar 211(212,213,214) - 167

analitic distinct

- diferente din reevaluare 211(212,213,214) - 105

analitic distinct

- primite prin transfer de la alte U.M.

a) neamortizate complet (la valoarea ramasa de amortizat)

211(212,213,214) - 117

analitic distinct

b) amortizate complet (la valoarea stabilita de unitatea care primeste)

211(212,213,214) - 779

analitic distinct

2. Iesirea din patrimoniu a activelor fixe

corporale care se supun amortizarii

- vanzare 461 - 791

- scaderea din evidenta % - 211(212,213, 214)

- cu valoarea neamortizata 691 analitic distinct

- cu valoarea amortizata 281

- transferate la alte U.M.

a) neamortizate complet

% - 211(212,213, 214)

- cu valoarea neamortizata 117 analitic distinct

- cu valoarea amortizata 281

b) amortizate complet

281 - 211(212,213, 214)

analitic distinct

Bunurile care, potrivit legii, alcatuiesc domeniul public al statului, neevaluate in expresie baneasca, se inregistreaza in evidenta tehnic-operativa in unitati naturale sau natural - conventionale, dupa caz.

IV Efectuarea inventarierii la termenul prevazut de lege si inregistrarea in evidenta contabila a rezultatelor acesteia.

Efectuarea inventarierii la termenul prevazut de lege si inregistrarea in evidenta contabila a rezultatelor acesteia.

Inventarierea anuala a bunurilor materiale din patrimoniul UM 0400 s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata .

INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV

Inventarierea este procedeul contabil de constare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor patrimoniale ale societatii, din punct de vedere cantitativ, calitativ si valoric. A aparut ca o necesitate datorita neconcordantelor de ordin obiectiv si subiectiv ce apar frecvent intre datele din contabilitate (scriptice) si cele din teren (faptice).

Inventarierea se clasifica dupa mai multe criterii:

I.         Dupa sfera de cuprindere a patrimoniului, avem:

 • inventariere generala – cuprinde intregul patrimoniu
 • inventariere partiala – cuprinde numai o parte a patrimoniului (o sectie, o magazine de depozitare, etc.)

II.       Dupa intervalul de timp la care se efectueaza, avem:

 • inventariere anuala – efectuata la sfarsitul anului, in vederea intocmirii bilantului contabil anual. Ea cuprinde intregul patrimoniu al societatii si are drept scop determinarea situatiei reale a elementelor patrimoniale ce urmeaza a fi inscrise in bilant.
 • Inventarierea periodica – efectuata in cursul anului sau la intervale mai mari de un an, pentru a verifica existenta in teren a unei anumite categorii de elemente patrimoniale.

Exemplu:

disponibilitatile banesti din casieria unitatii se inventariaza cel putin odata pe luna;

cladirile si constructiile se inventariaza anual, sau odata la 3 ani;

stocurile de marfuri si ambalaje se inventariaza de 2-3 ori pe an;

Aceasta inventariere nu are legatura cu intocmirea, bilantului, ce tine de efectuarea controlului gestionar si respectarea disciplinei financiare.

 • inventarierea ocazionala – efectuata in timpul exercitiului financiar, datorita unor situatii precum: predari – primiri de gestiune, fuziunea sau divizarea unor societati, modificarile de pret la marfuri prin hotararea organelor competente in situatiile de forta majora(inundatii, incendii, cutremure)
 • inventarierea inopinata – efectuate la cererea organelor de control, fara o anuntare prealabila a gestionarului.

Datele obtinute in urma inventarierii anuale la 31 decembrie se inscriu in – Registrul inventar cuprinzand: denumirea elementelor patrimoniale, valoarea de inregistrare, valoarea de inventar(actuala) si diferentele intre cele doua valori.

Seful biroului contabilitate a intocmit urmatorul plan tematic pentru inventarierea in unitate, astfel:

PLANUL TEMATIC

PRIVIND INSTRUIREA MEMBRILOR COMISIEI SI

SUBCOMISIILOR DE INVENTARIERE

ACTIVITATEA

(TEMA)

CINE PARTICIPA

Prevederile legii contabilitatii nr.82/1991,republicata, si ale Ordinului ministrului finantelor publice referitoare la obligativitatea efectuarii inventarierilor patrimoniale anuale.

Comisia de inventariere, subcomisiile de inventariere, gestionari

Prevederile Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitatii referitoare la Inventariere

Comisia de inventariere, subcomisiile de inventariere, gestionari

Prevederile normelor generale privind organizarea si conducerea contabilitatii in M. Ap. aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale, referitoare la inventariere

Comisia de inventariere, subcomisiile de inventariere, gestionari

ACTIVITATEA

(TEMA)

CINE PARTICIPA

OBS.

Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii  patrimoniului din administrarea M.Ap. aprobate cu Ordinul M.F.P.

Comisia de inventariere, subcomisiile de inventariere, gestionari

Aducerea la cunostinta membrilor comisiei si subcomisiilor de inventariere

Comisia de inventariere, subcomisiile de inventariere, gestionari

Etapele de efectuare a inventarierii

Comisia de inventariere, subcomisiile de inventariere, gestionari

Instructiuni privind modul de organizare si executare a operatiunilor de inventariere anuala .

Comisia de inventariere, subcomisiile de inventariere
Activitati pregatitoare ce se desfasoara in vederea creerii conditiilor necesare efectuarii inventarierii

Membrii comisiei si subcomisiilor de inventariere

Bunurile materiale si perioadele de efectuare a inventarierii

Membrii comisiei si subcomisiilor de inventariere

Nomenclatoarele mijloacelor fixe, obiectelor de inventar ,si materialelor de resortul compartimentelor : echipament, cultura, alimente, transmisiuni  si informatica

Membrii comisiei si subcomisiilor de inventariere

Modul de completare a declaratiei scrise care se ia gestionarilor, inainte de inceperea operatiunilor de inventariere

Membrii comisiei si subcomisiilor de inventariere

Prezentarea unor bunuri materiale in diverse stari calitative : noi , folosite, cu nevoi de reparatii, reforma.

Membrii comisiei si subcomisiilor de inventariere

Modul de barare si semnare a fiselor de magazie dupa ultima operatiune efectuata.

Comisia de inventariere , gestionarii

Ordinea in care se inventariaza bunurile materiale

Subcomisiile de inventariere

Indicatii tehnice privind determinarea cantitatilor de bunuri materiale pe baza de calcule tehnice .

Subcomisiile de inventariere

Modul in care se rezolva diferitele situatii ce pot intervenii in operatiunile de compensare a lipsurilor cu plusurile de bunuri material.

Comisia de inventariere, subcomisiile de inventariere

Stabilirea rezultatelor inventarierii. Evaluarea bunurilor materiale si modul de intocmire si inscriere a datelor in listele de inventariere.

Comisia de inventariere, subcomisiile de inventariere

Modul de intocmire a procesului verbal privind rezultatele inventarierii

Comisia de inventariere, subcomisiile de inventariere

Ordinea de indosariere a documentelor intocmite cu ocazia inventarierii.

Comisia de inventariere, subcomisiile de inventariere

CONTABIL SEF PRESEDINTELE COMISIE DE INVENTARIERE

Pentru verificarea executarii inventarierii seful structurii a intocmit urmatoarea lista de verificare:

LISTA DE VERIFICARE

Întocmit de: Sef birou.

Compartimentul: Contabilitate

Obiectivul:Sistemul contabil si fiabilitatea acestuia.

Obiectul auditat : Organizarea inventarierilor la compartimentele din unitate.

Nr. crt.

ACTIVITATEA

DA

NU

Auditori

Verificati daca:

- comisiile de inventariere au fost alcatuite din 3-5 membrii care au pregatire corespunzatoare in domeniul economic, administrativ, tehnic etc.

- prin decizie interna s-a numit comisia de inventariere si s-a stabilit componenta comisiei, numele presedintelui comisiei, modul de organizare si executare a inventarierii, gestiunile supuse inventarierii, data inceperii si terminarii inventarierii precum si alte elemente apreciate ca necesare.

- decizia interna s-a emis cu cel putin 20 de zile inainte de inceputul perioadei prevazute pentru inventariere si a fost adus la cunostinta personalului unitatii in scopul de a lua masurile necesare pentru executarea inventarierii;

- s-au numit prin decizie interna subcomisii pentru inventarierea mai multor gestiuni sau a mai multor depozite (magazii) din cadrul aceleiasi gestiuni;

- subcomisiile stabilte au fost formate din cel putin doua persoane, din care una va indeplini atributiile de presedinte al subcomisiei;

- activitatea de organizare, indrumare, supraveghere si control a subcomisiilor s-au facut de presedintele comisiei de inventariere pe unitate;

- in comisiile de inventariere nu au fost numiti si gestionarii bunurilor materiale si valorile banesti supuse inventarierii;

- daca inlocuirea membrilor comisiilor de inventariere s-a facut numai in cazuri bine justificate si numai prin decizie interna emis de unitatea care i-a numit;

- presedintele comisiei de inventariere a intocmit planul privind realizarea inventarierii care cuprinde: gestiunile (sectoarele) si bunurile materiale sau valorile banesti supuse operatiunii de inventariere precum si perioadele de timp stabilite si responsabilitatile pe subcomisii;- pe timpul desfasurarii inventarierii nu s-au executat actiuni care au stanjenit buna desfasurare a acesteia;

- s-a asigurat pe timpul inventarierii personal de lucru necesar executarii manipularii bunurilor materiale;

- la activitatea de inventariere a participat intreaga comisie stabilita;

- la operatiunea de inventariere au participat gestionarii bunurilor materiale in mod obligatoriu;

- s-au luat masuri corespuntoare pentru crearea conditiilor optime de lucru a comisiei de inventariere;

- bunurile materiale au fost ordonate in locurile de depozitare pe sorturi pe dimensiuni (grupe, clase, subclase) in functie de codificarea acestora si s-au intocmit etichete de raft;

- s-au inregistrat la zi in evidenta operativa si in contabilitate toate documentele justificative privind intrarile si iesirile de bunuri materiale si s-au stabilit soldul scriptic la fiecare cont pana la data cand a inceput inventarierea;

- s-a asigurat participarea la identificarea bunurilor inventariate a unor persoane competente din unitate sau din afara acesteia dupa caz la solicitarea presedintelui comisiei de inventariere si faca aceste persoane au semnat listele de inventariere pentru atestarea datelor inscrise;

- s-a asigurat dotarea gestiunilor cu aparate si instrumente adecvate si in numar suficient pentru masurare, cantarire, etc cu mijloace de identificare (cataloage, mostre, etc.) precum si cu formulare si rechizitele necesare si mijloacele de calcul si sigilare;

- s - au retras in depozit (magazie) bunurile materiale care nu mai sunt necesare subunitatilor sau diversilor detinatori, a celor propuse pentru scoatere din functiune sau declasare;

- inainte de inceperea operatiunii de inventariere de catre comisia de inventariere a luat de la gestionarul raspunzator de gestionarea valorilor materiale sau banesti o declaratie scrisa din care sa rezulte urmatoarele:

- gestioneaza sau nu valori materiale si in alte locuri de depozitare;

- in afara valorilor materiale ale unitatii are sau nu in gestiune si altele apartinand tertilor, primite cu sau fara documente;

- are plusuri sau lipsuri in gestiune pe care le cunoaste;

- a primit sau a eliberat valori materiale fara documente legale;

- detine valori materiale nereceptionate sau neexpediate;

- are documente justificative de predare-primire de bunuri materiale care nu au fost inregistrate in evidenta gestiunii;

- data si numarul ultimului document de intrare-iesire.

- declaratia de inventar este datata si semnata de catre gestionar si comisia de inventariere;

- comisia de inventariere a identificat toate locurile in care exista valori materiale;

- comisia de inventariere a asigurat inchiderea si sigilarea in prezenta gestionarului ori de cate ori s-a intrerupt operatiunea de inventariere si s-a parasit gestiunea;

- comisia de inventariere a sigilat celelalte locuri si cai de acces cu exceptia locului in care a inceput inventarierea;

- s-au barat si s-a semnat la ultima operatiune fisele de magazie mentionand data la care s-au inventariat valorile materiale;

INTOCMIT 

Executarea inventarierii s-a desfasurat de catre comisia centrala de inventariere si subcomisii numite prin O.Z.U nr. 115/ 2007 si a cuprins 4 gestiuni:

Din analiza Procesului-verbal de incheiere a inventarierii anuale intocmit de Comisia centrala de inventariere si inregistrat, s-a retinut ca nu s-au constatat plusuri sau minusuri intre cantitatile inscrise in listele de inventariere si cele aflate in administrarea unitatii. Din confruntarea rezultatelor inventarierii cu evidenta cantitativ-valorica nu au rezultat diferente care sa faca obiectul cercetarii administrative sau debitori de urmarit .

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in Registrul – inventar.

Amortizarea activelor fixe corporale si necorporale

Duratele normate de utilizare a mijloacelor fixe achizitionate in anul 2007 au fost stabilite in concordanta cu prevederile Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin H.G. nr. 964/1998;

Unitatea a utilizat metoda amortizarii liniare prin includerea uniforma in cheltuielile unitatii a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani si durata normata de utilizare a activului fix pentru toate activele fixe din patrimoniu.

Unitatea a determinat cota de amortizare ca raport procentual intre 100 si durata normata de utilizare;

Amortizarea liniara s-a calculat prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a mijlocului fix;

V Aspecte privind scoaterea din functiune a activelor fixe, declasarea si casarea bunurilor materiale , altele decat activele fixe si valorificarea bunurilor in Ministerul Apararii

AGENDA:
1. ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZA CATEGORIA ECONOMICA SI SCOATEREA DIN FUNCTIUNE A ACTVELOR FIXE ,DECLASAREA ,CASAREA SI VALORIFICAREA BUNURILOR ÎN MINISTERUL APARARII ;
2. SCOATEREA DIN FUNCTIUNE A ACTIVELOR FIXE ;
3. DECLASAREA BUNURILOR MATERIALE ;
4. CASAREA ACTIVELOR FIXE SI A BUNURILOR MATERIALE
5.VALORIFICAREA BUNURILOR ÎN MINISTERUL APARARII
4. PARTICULARITATILE ÎNREGISTRARII ÎN CONTABILITATE A ACTIVELOR FIXE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL STATULUI;
5. CONCLUZII.
Reguli generale privind scoaterea din functiune a activelor fixe

- propunerile se fac prin proces-verbal de scoatere din functiune
intocmit separat pe domenii/compartimente de specialitate
potrivit competentelor de aprobare
- procesul verbal semnat de comisie se prezinta in termen de cinci zile comandantului unitatii militare ,care dupa semnare il inainteaza ,pentru aprobare dupa caz ,ierarhic pe baza de raport de promovare;
- la raport se anexeaza:
- nota de prezentare
- procesul verbal de scoatere din functiune
- lista centralizatoare
- in situatia in care nu se aproba scoaterea din functiune a activelor fixe ,
structura competenta inapoiaza procesul verbal si obligatoriu dispune in scris masurile corespunzatoare.

Propunerile pentru scoaterea din functiune a activelor fixe cu durata de functionare/utilizare neexpirata se fac :

- cand exista aprobare pentru investitii noi ce pot fi afectate de cele existente;
- utilizarea lor este periculoasa ori nu mai este eficienta economic;
- au fost avariate sau distruse de evenimente neprevazute;
- lipsa pieselor de schimb sau repararea este neeconomicoasa;
- nu mai sunt necesare

Unitatea militara este obligata sa propuna scoaterea din functiune a activului fix distrus ori care a fost avariat sau uzat, a carui utilizare in continuare este imposibila.

VI CONCLUZII

S-a urmarit totodata minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinerea calitatii corespunzatoare a acestor rezultate.

O permanenta preocupare pentru implementarea si functionarea unui sistem eficient de urmarire a derularii contractelor conform clauzelor prevazute in aceste documente.

La nivel de conducere s-a analizat necesitatea efectuarii achizitiilor din cadrul institutiei publice.

Au fost studiate prioritatile in efectuarea achizitiei sau a imbunatatirii unor conditii in cadrul institutiei publice, precum si ridicarea calitatii prestatiilor si a rezultatelor activitatii specifice.

S-a urmarit gradul de indeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitatii respective.

S-au intreprins toate masurile pentru cresterea eficientei utilizarii resurselor financiare alocate concomitent cu asigurarea resurselor materiale necesare indeplinirii misiunilor specifice in cantitatile si calitatea prevazuta in programele specifice.

Unitatea a implementat mijloace moderne de evidenta operativa si conducere a activitatii de completare a stocurilor care sa satisfaca cerintele de consum ale unitatii cu un minim de resurse financiare.

In derularea activitatilor de management, conducerea institutiei s-a implicat pentru ca obiectivele aflate in sarcina unitatii sa fie indeplinite, avandu-se in vedere eficientizarea resurselor umane, materiale si financiare.

S-a urmarit astfel maximizarea rezultatelor unei activitati in relatie cu resursele utilizate.

BIBLIOGRAFIE:

Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul oficial al Romaniei, nr.48/14 ianuarie 2005.

* “Managementul documentelor financiar – contabile”, , 2006, Lacramioara Rodica Haiduc, Carmen MITEA – Popia, Ramona Chivu(IONITA),

* “Management financiar contabil”, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2005 - Lacramioara Rodica HAIDUC,

* „Contabilitatea publica” Editura Fundatiei Romania de Maine 2007 –cord. Dr. Luminita IONESCU, dr. Elena DIACONU, dr. Carmen Florentina NEAGOE;

* Ordinul nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar – contabile, publicat in Monitorul Oficial nr.23/07.01.2005.

* “Contabilitate Financiara”, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2004 - Florin COMAN,

Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale ( M.O. nr. 37/23.01.2003 ).

* Legea nr. 500/2000 privind finantele publice – art. 17, litera d;

Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale – art. 26, alin. (2).
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate