Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATE - Analiza comparativa a sectorului public


CONTABILITATE - Analiza comparativa a sectorului public


 CONTABILITATE

Analiza comparativa a sectorului public

BUGETUL DIRECTIEI DE PROTECTIE SOCIALA SECTOR 2

- descriere -

Directia de Protectie Sociala Sector 2 serviciu public cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Sector 2.

Pana in anul 2001 asistenta sociala la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti a fost realizata de compartimentul specializat din cadrul Primariei Sectorului 2 si anume Directia de Asistenta Sociala. Incepand cu anul 2001, intrucat cerintele sociale si actele normative din domeniul asistentei sociale au crescut ca volum si pondere, s-a impus infiintarea unui serviciu specializat, cu personalitate juridica, pentru a face fata solicitarilor adresate Consiliului Local Sector 2 referitoare la protectia si asistenta sociala. Asadar incepand cu 01.04.2001, in baza unei hotarari a Consiliului Local Sector 2 a luat fiinta Directia de Protectie Sociala Sector 2.

Principalul obiectiv al noii institutii il constituie acordarea de masuri de asistenta si protectie sociala persoanelor de pe raza Sectorului 2, care se afla in situatii de criza, cronice sau de urgenta, iar persoana sau familia sunt incapabile sa o solutioneze cu mijloace proprii.

Obiectul de activitate al Directiei de Protectie Sociala Sector 2 il constituie de fapt protejarea persoanelor care, datorita unor motive de natura economica, fizica, psihologica sau sociala, nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa-si dezvolte propriile capacitati si componente pentru integrarea sociala.

Cresterea in mod considerabil a numarului de solicitari adresate Directiei de Protectie Sociala Sector 2 a fost determinata in special de largirea cadrului legislativ adresat asistentei sociale si respectiv a raspunderilor consiliilor locale in acest domeniu, fapt ce a impus intr-un timp scurt extinderea activitatii Directiei de Protectie Sociala Sector 2 si cresterea numarului de servicii specializate.

Precizam aici ca prin acordarea serviciilor de protectie si asistenta sociala, se are in vedere mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de criza.

Astfel, pe langa compartimentele specializate din structura organizatorica a Directiei de Protectie Sociala Sector 2, au fost infiintate pe raza Sectorului 2, cinci oficii de asistenta si protectie sociala pentru cetatenii Sectorului 2, acestea fiind situate in cele cinci cartiere ale sectorului.

La baza infiintarii acestor oficii zonale de asistenta sociala a stat faptul ca potentialii asistati sunt in principal persoane varstnice (greu deplasabile), persoane cu handicap (greu deplasabile sau nedeplasabile), persoane fara venituri sau cu venituri foarte mici.

Tinand cont de precizarile de mai sus putem enumera urmatoarele, drept scop al infiintarii in teritoriu a oficiilor de asistenta sociala:

evitarea aglomerarii la sediul Directiei de Protectie Sociala Sector 2, luand in considerare faptul ca sunt anumite perioade din an, in care se inregistreaza o crestere masiva a solicitarilor de servicii sociale (perioadele de toamna, iarna primavara cand pe primul loc in cerintele adresate Directiei se situeaza acordarea ajutorului banesc la incalzirea locuintei);

eficientizarea timpului de lucru al salariatilor Directiei de Protectie Sociala Sector 2;

apropierea autoritatii locale de cetatenii defavorizati, prin purtarea de dialoguri in teritoriu si prin consilierea cetatenilor intr-un cadru familiar lor;

reducerea cheltuielilor asistatilor in vederea deplasarii lor catre sediul Directiei de Protectie Sociala Sector 2;

necesitatea descentralizarii serviciilor sociale spre comunitate.i

Directia de Protectie Sociala Sector 2 se afla intr-un permanent proces de reevaluare in raport cu noile cerinte sociale, orientandu-se catre nevoile colectivitatii locale si incercand sa asigure serviciile cele mai adecvate, adaptate acestor nevoi.

Continutul si descrierea bugetului public aprobat la nivelul Directiei de Protectie Sociala Sector 2.

Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor, si a altor varsaminte, prelevate de la persoane juridice si fizice.

Impozitele, taxele, contributiile si celelalte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale si ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de orice natura si provenienta se incaseaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Legea bugetului se refera la stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe capitole si subcapitole, al cheltuielilor pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum si pentru sumele alocate din venituri proprii.

Sinteza bugetului de stat este detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz.

Sinteza cheltuielilor bugetare este pe surse de finantare cu detaliere pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, dupa caz.

Bugetul local se constituie din venituri de la bugetul de stat si venituri extrabugetare (venituri proprii).

Bugetul local si rectificarile de buget se aproba prin Hotararare a Consiliului Local.

Pe baza necesarului primit de la compartimente se intocmeste referatul de specialitate al compartimentului economic si proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local. Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului este intiat de ordonatorul de credite printr-o expunere de motive.

Proiectul este verificat/ avizat pentru legalitate de Secretarul Consiliului Local prin aplicarea unei stampile si a semnaturii, dupa care este prezentat spre discutare si analiza comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, care la rindul lor emit cate un aviz in care vor exprima felul acestuia (favorabil sau nefavorabil) si eventuale observatii sau propuneri de modificare.

Avizarea proiectului de hotarare de catre comisiile de specialitate se face sub forma unui aviz scris care cuprinde votul fiecarui membru al comisiei, observatiile si/ sau propunerile acestora.

Avizarea favorabila sau nefavorabila a proiectului de hotarare supus dezbaterilor comisiilor de specialitate se consemneaza in procesul verbal al sedintei comisiei respective.

Validarea interna a proiectului de Hotarare a Consiliului Local se face prin aprobarea acestuia de catre Consiliul local (avizele comisiilor de specialitate).

Validarea externa a proiectului de Hotarare a Consiliului Local se face prin exercitarea controlului pentru legalitate privind respectarea normelor legale in vigoare, de catre Prefectura Municipiului Bucuresti.

Ulterior validarii de catre Consiliul local, proiectul de hotarare devine Hotarare a Consiliului Local si se comunica persoanelor, compartimentelor de specialitate sau autoritatilor in sarcina carora revine aplicarea acesteia.

Bugetul, in inteles practic, este documentul care prezinta previziunea pentru o anumita perioada de timp (an, semestru, trimestru, luna) atat a veniturilor cat si a cheltuielilor unei tari, a unei unitati administrative-teritoriale (comuna, oras, judet) a unui agent economic (regie autonoma, societate comerciala) a unei organizatii obstesti sau a unei familii.

Bugetul unei anumite perioade se intocmeste inainte de inceputul acesteia, el avand rolul de a pregati un anumit comportament viitor pentru obtinerea veniturilor si efectuarea cheltuielilor.

Datorita specificului activitatii desfasurate de Directia de Protectie Sociala Sector 2 la nivelul acesteia se inregistreaza existenta numai a unui buget de cheltuieli.

Bugetul de cheltuieli se intocmeste pe un formular tipizat numit "Detalierea cheltuielilor pe articole si alineate"

Principalele cheltuieli prevazute in "Detalierea cheltuielilor pe articole si alineate" la Directia de Protectie Sociala Sector 2 sunt: cheltuieli de personal (titlul I), cheltuieli materiale si servicii (titlul II), cheltuieli de capital (titlul VII).

La "Cheltuieli de personal" sunt prevazute toate drepturile personalului angajat din aparatul propriu al Directiei de Protectie Sociala Sector 2.

Cele mai importante articole prevazute la titlul I "cheltuieli de personal" sunt: articolul 11, unde se inregistreaza cheltuielile cu "contributia de asigurari sociale de stat" - CAS 22%, articolul 12, unde se inregistreaza "contributia pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj" - 3%, articolul 13, unde se inregistreaza "contributia pentru asigurarile sociale de sanatate" - CASS 7%, articolul 14, cu alineatele 01 si 02, unde se inregistreaza cheltuielile cu deplasarile in tara, respectiv in strainatate si articolul 16, unde se inregistreaza "contributia pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale" - 0,5%.

La elaborarea prevederilor "cheltuielilor de personal" pentru anul 2004 s-a avut in vedere un numar de 175 salariati. In dimensionarea cheltuielilor de personal s-au mai avut in vedere urmatoarele: media salariilor de baza, numarul functiilor de conducere (pentru estimarea cheltuielilor cu indemnizatiile de conducere), media varstei salariatilor (pentru estimarea cheltuielilor cu sporul de vechime), numarul de salariati prevazut in statul de functii (pentru estimarea cheltuielilor cu salariile de merit), fluctuatia de personal in ultimii 2 ani (pentru estimarea cheltuielilor cu compensarile de CO), eventualele cresteri salariale pe parcursul anului 2004 etc..

In cadrul titlului II "Cheltuieli materiale si servicii" sunt incadrate toate cheltuielile estimate a fi efectuate in anul 2004 pentru buna functionare a activitatii Directiei de Protectie Sociala Sector 2 (cheltuieli curente).

Principalele articole la care sunt estimate a fi efectuate cheltuieli in cadrul bugetului de cheltuieli al Directiei de Protectie Sociala Sector 2 sunt urmatoarele:

Articolul 23 "Medicamente si materiale sanitare" - la alineatul 02 sunt estimate cheltuieli cu achizitia unor materiale sanitare ce vor fi utilizate de catre "Ambulanta Sociala", ambulanta aflata in dotarea Directiei de Protectie Sociala Sector 2 pentru eficientizarea serviciilor sociale pe raza sectorului 2.

Articolul 24 "Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie" - la acest articol sunt prevazute fonduri pentru functionarea continua si in bune conditii a activitatii institutiei. Aceste fonduri sunt repartizate pe urmatoarele alineate: alineatul 01 "Incalzit" (sunt inregistrate cheltuielile cu consumul de gaze naturale", alineatul 02 "Iluminat" (cheltuieli cu consumul de energie electrica, precum si cheltuieli pentru achizitionarea a diverse materiale pentru iluminat: becuri, neoane, startere etc), alineatul 03 "Apa, canal, salubritate" (cheltuieli pentru furnizarea cu apa in mod curent si descarcarea deseurilor menajere: Apa Nova si Supercom), alineatul 04 "Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax (cheltuieli pentru plata abonamentelor si convorbirilor telefonice, a timbrelor utilizate pentru transmiterea corespondentei zilnice, abonamentul radio-TV etc), alineatul 05 "Furnituri de birou" (cheltuieli prevazute pentru achizitionarea de rechizite, consumabile pentru imprimante, hartie copiator, tipizate etc), alineatul 06 "Materiale pentru curatenie si intretinere" (fonduri estimate pentru achizitia tuturor materialelor necesare in procesul de mentinere a curateniei institutiei), alineatul 07 (cheltuieli pentru achizitia de alte materiale ce nu pot fi incadrate la alineatele precedente, precum si pentru plata furnizorilor de diverse servicii - asigurari RCA, CASCO, dezinsectie si dezinfectie, internet, paza etc.)

Articolul 25 "Materiale si prestari de servicii cu caracter functional" - sunt prevazute fonduri pentru achizita de piese de schimb pentru autoturismele din dotarea institutiei, precum si pentru procurarea de bonuri valorice de benzina si motorina;

Articolul 26 "Obiecte de inventar de mica valoare si scurta durata si echipamente" - sunt prevazute fonduri pentru achizitia de accesorii de pat (pentru "Ambulanta sociala"), echipament de protectie si alte obiecte de inventar (mobilier, jaluzele, proiector etc.)

Articolul 27 "Reparatii curente" - sunt prevazute cheltuieli pentru intretinerea in bune conditii a sediului Directiei de Protectie Sociala Sector 2 si pentru realizarea rampelor de acces pentru persoane cu handicap, in conformitate cu legislatia in vigoare).

Articolul 29 "Carti si publicatii" - sunt prevazute fonduri pentru achizitionarea de carti si cursuri de specialitate, pentru desfasurarea de catre personalul institutiei a unei activitatii in concordanta cu ulltimele noutati legislative si perfectionarea permanenta a acestuia prin accesul in mod curent la informatie in general si activitate sociala in special.

Articolul 30 "Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor" - fondurile prevazute la acest articol vin in completarea celor prevazute la articolul anterior. Fondurile vor fi utilizate pentru achitarea cursurilor de perfectionare la care urmeaza sa participe salariatii Directiei de Protectie Sociala Sector 2, participare ce este fundamentala in realizarea unei activitati sociale eficiente.

In cadrul titlului VII "Cheltuieli de capital" sunt prevazute fonduri pentru realizarea de investitii. Aceste fonduri sunt prevazute la articolul 72 "Investitii ale institutiei publice".Obiectivele de investitii sunt enumerate intr-o anexa la buget, intocmita distinct.

Cu scopul de a exemplifica cele subliniate in prezentul referat cu privire la bugetul Directiei de Protectie Sociala Sector 2, anexam la acesta anexa nr. 1 - bugetul de cheltuieli pe anul 2004 al Directiei de Protectie Sociala Sector 2, precum si anexa nr. 2 - lista obiectivelor de investitii pe anul 2004.

Tinand cont de cele mentionate mai sus, cerintele sociale si noile reglementari legislative vor constitui la finele anului calendaristic 2004 puncte de plecare la intocmirea bugetului Directiei de Protectie Sociala Sector 2 pentru anul 2005.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate