Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATEA DECONTARILOR PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA LA S.C. ATACA S.A.


CONTABILITATEA DECONTARILOR PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA LA S.C. ATACA S.A.


CONTABILITATEA DECONTARILOR PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA LA S.C. ATACA S.A.

1. PROBLEME DE BAZA PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA IN TARA NOASTRA

"Dreptul la asigurarile sociale este garantat de stat si se exercita prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit in continuare sistemul public. Sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza"[1]:principiul unitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public
bazat pe aceleasi norme de drept;

principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege ;

principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public isi
asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege ;

principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform
legii, obligatia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;

principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se
constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite ;

principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile realizate se reditstribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului puiblic, conform legii;

principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului
public, conform legii;

In sistemul public sunt asigurate persoane fizice numite asigurati, care pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania.

In sistemul public sunt asigurate obligatoriu prin, efectul legii:

persoane care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si
functionarii publici ;

persoane care desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in
cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate cu alte persoane prevazute la primul aliniat;

persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul fondului pentru plata ajutorului de somaj, denumite someri;

persoane care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel
putin 3 salarii medii brute pe economie si care se afla intr-una din urmatoarele
situatii:

a)        asociat unic, asociati , comanditari sau actionari;

b)        administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau management;

c)        membrii ai asociatiei familiale ;

d)        persoane autorizate sa desfasoare activitati independente ;

e)        persoane angajate in institute internationale, daca nu sunt asiguratii acestora ;

f)         proprietari si/sau arendasi, pe suprafete agricole si forestiere ;

g)     persoane care desfasoara activitati in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;

h) membrii ai societatilor sau alte forme de asociere din agricultura;

i) persoane care desfasoara activitati in unitati de cult recunoscute conform legii si nu au incheiat contract individual de munca;

j) persoane care realizeaza prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie ;

Persoanele fizice sau juridice la care-si desfasoara activitatea asiguratii , denumite angajatori, precum si institute care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru someri sunt obligate sa depuna in fiecare luna declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat numita Declaratie nominala. Obligatia de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat este reprezentata de contributia de asigurari sociale, denumita contributie. Declaratia nominala se depune lunar la Casa Teritoriala de Pensii in a carui raza isi are sediul angajatorul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale. Angajatorii care au un numar mediu lunar de asigurati mai mare de 25 depun in mod obligatoriu declaratia nominala si pe suport magnetic sau electronic"

Prima declaratie nominala depusa reprezinta inregistrarea in sistemul public de pensii si al altor drepturi de asigurari sociale ale asiguratilor, pentru care angajatorii au obligatia de a calcula, retine si vira contributia individuala de asigurari sociale. In sistemut public de asigurari sociale se pot asigura pe baza de contract de asigurare si alte persoane ce nu se regasesc in persoanele asigurate in mod obligatoriu, inclusiv persoane ce nu realizeaza venituri din activitati profesionale, precum si persoanele asigurate ce doresc sa-si completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege.

"Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public al asigurarilor sociale de stat" . Veniturile provin din contributii de asigurari sociale, dobanzi, majorari pentru plata cu intarziere a contributiilor si alte venituri, potrivit legii. Cheltuielile acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public, cheltuietile privind organizarea si functionarea sistemului public, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli , potrivit legii. Din veniturile bugetului se constituie un fond de rezerva in procent de pana la 3 % din venituri. Fondul de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv, putand fi utilizat pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau pentru alte cheltuieli aprobate prin Legea bugetului. Excedentele bugetului asigurarilor sociale de stat se pot utiliza in anul urmator, conform destinatiilor aprobate. Fondul de rezerva se repartizeaza in anul urmator si se completeaza conform legii. Deficitul se acopera din disponibilitatile bugetului din anii precedenti si apoi din fondul de rezerva.in mod exceptional, pentru acoperirea deficitului. Dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat. In sistemul public romanesc, contributiile si prestatiile de asigurari sociale se platesc in lei. Pentru drepturile salariale sau pentru veniturile asigurate stabilite in moneda altor tari, pe teritoriul Romaniei contributiile se platesc in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi.

2. TEHNICA DE CALCUL A CONTRIBUTIILOR LA ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA, A AJUTOARELOR IN CONTUL ASIGURARILOR SOCIALE SI A DECONTARILOR ACESTORA

"Principala sursa de alimentare a bugetului sigurarilor sociale de stat o constituie varsamintele efectuate de persoanele fizice sau juridice care folosesc salariati, sub forma contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate"[4]. Contributia pentru asigurarile sociale de stat se determina prin aplicarea cotei de impunere asupra castigurilor brute realizate de salariatii S.C. ATACA S.A.

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca: normale, deosebite sau speciale si se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Cotele de contributie la asigurarile sociale sunt:

pentru conditii normale de munca - 31,5 % ( 22 % angajator, 9,5 % angajat) ;

pentru conditii deosebite de munca - 36,5 % ( 27 % angajator, % angajat);

pentru conditii speciale de munca - 41,5 % ( 32 % angajator, % angajat).

Locurile de munca in conditii deosebite sunt acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc. Acestea se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, in cazul in care nu se incheie contract colectiv de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criterilor si metodologiei de incadrare prevazute in Hotarari ale Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Sanatatii. Nominalizarea persoanelor care lucreaza in conditii deosebite, cu respectarea H.G. nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se face de catre angajator in baza avizului acoradat de Inspectoratele Teritoriale de Munca.

Contributia personalului la bugetul asigurarilor sociale

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asigurarilor o constituie salariile individuate brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, prin aceasta intelegandu-se :

salarii de baza brute corespunzatoare timpului efectiv lucrat in program normal
si suplimentar (inclusiv indexari), indemnizatii de conducere, salarii de merit si alte drepturi care, conform legii, fac parte din salariul de baza ;

sporuri, indemnizatii si sume acordate sub forma de procent la salariul de baza brut sau sume fixe indiferent daca au caracter permanent sau nu;

sume platite din fondul de salarii pentru timpul nelucrat ( concedii de odihna, de
studii, zile de sarbatori, evenimente familiale deosebite, intreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariatilor);

sume acordate cu ocazia iesirii la pensie, platite din fondul de salarii ;

premiile anuale si cele din cursul anului, altele decat cele reprezentand participarea salariatilor la profit;

drepturi in natura acordate salariatilor sub forma de remuneratie ;

sume platite din fondul de salarii conform legii sau contractelor colective de munca;

alte adaosuri la salarii conform legii, platite din fondul de salarii;

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate de persoane juridice din Romania este salariul brut lunar in lei, corespunzator functiei in care persoana este incadrata in tara, inclusiv sporurile si celelalte adaosuri, conform legii.

Baza de calcul individuala nu poate depasi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut lunar pe economie. Cota de contributie la asigurarile sociale ce revine asiguratului este de

Pentru CAS - ul datorat de asigurat, exista doua variante :

Daca venitul nu depaseste baza de calcul plafonata

CAS datorat = TV x C , unde :

TV = total venit realizat;

C = cota de contributie aplicata ;

Daca venitul depaseste baza de calcul plafonata

CAS datorat = 5xSxC, unde :

S = salariul mediu brut pe economie;

C = cota de contributie aplicata ;

S = 9211000 lei aferent anului 2005.

Contributia angajatorului la bugetul asigurarilor sociale.

Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asigurati. Baza lunara de calcul la care persoana juridica din Romania datoreaza contributia de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate o constituie fondul total de salarii rezultat din insumarea salariiior brute individuate la care s-a calculat contributia individuala de asigurari sociale.

Baza de calcul nu poate fi mai mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute pe economie.

Cotele de contributie la asigurarile sociale ce revin angajatorului sunt:

pentru conditii normale de munca - 22 % ;

pentru conditii deosebitede munca - 27 % ;

pentru conditii speciale de munca - 32 % ;

Pentru CAS - ul datorat de angajator, exista doua variante :

Daca venitul total nu depaseste baza de calcul plafonata
CAS datorat = TVN x NA x TVD x DA x TVS x SA unde :

TVN = total venit realizat in conditii normale de munca ; NA = cota de contributie pentru conditii normale de munca ; TVD = total venit reatizat in conditii deosebite de munca ; DA = cota de contributie pentru conditii deosebite de munca ; TVS = total venit realizat in conditii speciale de munca ; SA = cota de contributie pentru conditii speciale de munca;

Daca venitul total realizat depaseste baza de calcul plafonata

CAS datorat = ( TVN x NA +TVD x DA + TVS x SA) x BCP TV, unde:

BCP = baza de calcul plafonata pentru calculul contributiei datorata de angajator ( nr. mediu de asigurati x 5 salarii brute pe economie); TV = total venit realizat.

Sume pentru care nu se calculeaza si nu se vireaza contributie la asigurarile sociale. Conform legii nr. 338/2002, contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor ce reprezinta:

prestati de asigurari sociale care se suporta din fondul asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta;

drepturile platite conform legii, in cazul incetarii raporturilor de munca, raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, a mandatului sau calitatii de membru cooperator, altele decat cele acordate conform legii pentru perioada de preaviz, diurne de deplasare si delegare, indemnizatii de delegare, detasare, transfer si drepturi de autor;

- sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.

Plata contributiei de asigurari sociale

Plata contributiei de asigurari sociale datorate de asigurat sau angajator se efectueaza cu ordin de plata in numerar la trezoreriile judetene, respectiv trezoreria sectoarelor Municipiului Bucuresti.

Contributia personalului la fondul de asigurari sociale de sanatate

Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorate de asigurati se determina prin aplicarea cotei de 6,5 % asupra veniturilor salariale brute in cazul asiguratilor care au calitatea de salariat. In categoria veniturilor brute se includ indemnizatiile cuvenite, conform legii, pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani, precum si indemnizatiile acordate in conditiile legii, personalului care lucreaza in sectorul productiei de aparare, pe perioada de intrerupere a activitatii.

Contrib pers la fond asig. de sanptate = TV x C, unde:

TV = total venit salarial brut;

C = cota de contributie aplicata

Contributia personalului la bugetul asigurarile pentru somaj.

Bugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale fundamenteaza anual, pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj. Contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj datorate de asigurati se determina prin aplicarea cotei de 1 % asupra veniturilor salariale brute lunare in cazul asiguratilor care au calitatea de salariat. Angajatorii de asemenea obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj de 3 % aplicata la fondul total de salarii brute realizate de asigurati. Din fondul total de salarii brute lunare fac parte si indemnizatiile pentru peioada de incapacitate temporara de munca suportate de unitate. Salariul de baza lunar brut este format din salariul de baza lunar corespunzator functiei indeplinite la care se adauga indemnizatia de conducere, salariul de merit si alte drepturi salariale care fac parte din salariul de baza, conform legii.

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Conform Legii 346/2002, asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si asigura protectia sociala pentru anumite categorii de riscuri profesionale.

Prin Ordinul 848/1687/2004 emis de ministrul muncii, solidaritatii si familiei si al ministrului sanatatii, sunt aprobate normele metodologice care stabilesc modalitatile de reglementare a procedurilor, metodelor si mijloacelor de aplicare unitara a prevederilor Legii privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

In vederea asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului domeniul de activitate, conform clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, numarul de angajati, etc..

Contributia pentru accidente si boli profesionale se declara si se vireaza la bugetul asigurarilor sociale de stat, dar se evidentiaza separat.

Comisionul pentru gestionarea, verificarea si certificarea carnetelor de munca

In baza Legii nr. 190/1999 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, pentru verificarea si certificarea eligibilitatii inregistrarilor efectuate de Inspectoratele Teritoriale de Munca se calculeaza si se vireaza catre acestea un comision , astfel:

0,75 % din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le gestioneaza carnetele de munca;

0,25 % din fondul lunar de salarii, angajatorilor carora le presteaza serviciile de verificare si certificare a legalitatii inregistrarilor efectuate de acestia in carnetele de munca ale salariatilor;

Exemplu nr.1, vom realiza calculul contributiilor la asigurarile si protectia sociala pentru diferite tipuri de salariatii:

Nr. Crt.

Nume si Prenume

Salariu

Salariu brut

Somaj

5= 3x1%

CAS

6 = 4x9,5%

CASS

7 = 4x6,5%

Scarlat Stelian

Stan Gheorghe

Stan Marioara

Mihai Constantin

Stoica Daniel

Scarlat Marin

Udrea Mihaela

Firica Ion

Onete Constantin

Ionica Alina

Total

Termenele de plata a contributiei la asigurarile sociale sunt:

data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata lunar, dar nu mai tarziu de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;

data stabilita pentru plata chenzinei a II - a , in cazul in care angajatorii efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata ;

in situatia in care plata drepturilor salariale se face dupa data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia, termenul scadent pentru plata este data 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia, daca 25 a lunii este zi nelucratoare, termenul scadent este prima zi lucratoare dupa data de 25 a lunii.

ORGANIZAREA CONTABILITATII DECONTARILOR PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA LA S.C. ATACA S.A.

1. SISTEMUL DE CONTURI UTILIZAT IN CONTABILITATEA DECONTARILOR CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA

Organizarea contabilitatii operatiilor privind asigurarile si protectia sociala se tine cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I si II. Ne referim la graupa 43 " Asigurari sociale, protectie sociala si conturi asimilate " care cuprinde urmatoarele conturi:

431 "Asigurari sociale"

4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"

4312 "Contributia personalului pentru pensia suplimentara"

4313 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate"

4314 "Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate"

437 "Ajutor de somaj"

4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj"

4372 "Contributia personalului la fondul de somaj"

438 "Alte datorii si creante sociale"

4381 "Alte datorii sociale"

4382 "Alte creante sociale"

Contul 431 "Asigurari sociale" inregistreaza contributia atat a angajatului cat si a angajatorului privind elementele mai sus mentionate, pentru aceasta utilizandu-se mai multe conturi sintetice.

Contul 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale" tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului la asigurarile sociale de stat. Este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza contributia angajatorului la asigurarile sociale de stat. In debitul contului se inregistreaza sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurari sociale, sumele virate asigurarilor sociale, datoriile anulate. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale de stat.

Contul 4312 "Contributia personalului pentru pensia alimentara" tine evidenta decontarilor privind contributia individuala a angajatilor la asigurarile sociale de stat. Este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza contributia angajatilor la asigurarile sociale de stat, ce diminueaza drepturile salariale. In debitul contului se inregistreaza sumele sumele virate asigurarilor sociale. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale de stat.

Contul 4313 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate" tine evidenta decontarilor privind contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate. Este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate. In debitul contului se inregistreaza sumele virate asigurarilor sociale de sanatate, precum si datoriile anulate. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale de sanatate.

Contul 4314 "Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate" tine evidenta decontarilor privind contributia personalului si a colaboratorilor la asigurarile sociale de sanatate, ce se retine din veniturile salariale realizate de angajati si de colaboratori. Este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate, ce diminueaza drepturile salariale. In debitul contului se inregistreaza sumele virate asigurarilor sociale de sanatate. Soldul contului este creditor si reprezinta datoriile privind asigurarile sociale de sanatate neachitate.

Contul 437 "Ajutor de somaj", este cont de pasiv si are in componenta sa doua conturi sintetice de gradul II si anume :

4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj"

4372 "Contributia personalului la fondul de somaj"

Contul 4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj" tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj, datorat de angajator. Este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj. In debitul contului se inregistreaza sumele virate reprezentand contributia unitatii pentru constituirea fondului de somaj, precum si datoriile anulate. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate de intreprindere, si nedecontate, pentru constituirea fondului de somaj.

Contul 4372 "Contributia personalului la fondul de somaj" tine evidenta decontarilor privind ajutorul de somaj, datorat de personal. Este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj. In debitul contului se inregistreaza sumele virate reprezentand contributia personalului pentru constituirea fondului de somaj. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate de intreprindere pentru ajutorul de somaj.

Contul 438 "Alte datorii si creante sociale", reflecta atat datoriile cat si creantele de natura sociala, altele decat cele prezentate anterior, stabilite, de regula, la finele exercitiului. Este un cont bifunctional datorita naturii diferite a celor doua conturi sintetice de gradul II, din structura sa, si anume :

4381 "Alte datorii sociale", cont de pasiv

4382 "Alte creante sociale", cont de activ

Contul 4381 "Alte datorii sociale" tine evidenta datoriilor de achitat in contul asigurarilor sociale aferente exercitiului in curs, precum si plata acestora. Este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele reprezentand ajutoare materiale achitate in plus personalului si necuvenite acestuia, in corespondenta cu debitul contului 4282 "Alte creante in legatura cu personalul". In debit inregistreaza sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii. Soldul contului poate fi creditor si reprezinta datoriile unitatii, determinate la sfarsitul exercitiului, fata de bugetul asigurarilor sociale.

Contul 4382 "Alte crente sociale" tine evidenta creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale aferente exercitiului in curs. Este un cont de activ. In debit inregistreaza obligatiile unitatii fata de salariati, reprezentand ajutoare materiale, stabilite la sfarsitul exercitiului, pentru care nu s-au intocmit documentele de plata corespunzatoare si concomitent crearea creantelor ce trebuie recuperate ulterior de la asigurarile sociale, in corespondenta cu creditul contului 4281 "Alte datorii in legatura cu personalul". In creditul contului se inregistreaza, in perioada urmatoare, diminuarea contributiei unitatii la asigurarile sociale, pentru a compensa creantele anterioare, in corespondenta cu debitul contului 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale". Contul analizat poate avea sold debitor, ce reprezinta sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul asigurarilor sociale.

2. REFLECTAREA IN CONTABILITATE A DECONTARILOR PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA LA S.C. ATACA S.A. S.R.L.

1. Se inregistreaza datoria fata de salariati pentru timpul efectiv lucrat in baza documentului "stat de plata a salariilor" (ANEXA 5)

641 = 421 102.757.987 lei

"cheltuieli cu salariile "personal - salarii

personalului" datorate"

2. Se inregistreaza retinerile de pe stat (ANEXA 2)

421 = % 62.171.264 lei

"personal - salarii 4312 9.607.634 lei

datorate" "contributia personalului

pentru pensia suplimentara"

848.698 lei

"contributia personalului

la fondul de somaj"

4314 6.57644 lei

"contributia angajatilor pentru

asigurarile sociale de sanatate"

444 6.412.960 lei

"impozit pe salarii"

427 050.000 lei

"retineri din salarii datorate

tertilor"

425 35.678.328 lei

"avansuri acordate

personalului"

Se inregistreaza contributia la asigurarile sociale (ANEXA 2)

645 = % 32.525.056 lei

"cheltuieli privind asigurarile 4311 22.249.257 lei

si protectia sociala "contributia unitatii

la asigurarile sociale"

4313 7.19059 lei

"contributia angajatorului

pentru asigurarile sociale de sanatate"

4371 082.740 lei

"contributia unitatii la fondul

de somaj"

4. Se inregistreaza contributia la fonduri speciale (ANEXA 2)

635 = 447 2.114.742 lei

"cheltuieli cu alte impozite, "fonduri speciale - taxe

taxe si varsaminte asimilate" si varsaminte asimilate"

5. Se inregistreaza CM si CAS

4311 = % 5.131.435 lei

"contributia unitatii la 423 4.378.000 lei

asigurarile sociale" "personal - ajutoare

materiale datorate"

4314 75435 lei

"contributia angajatilor

pentru asigurarile sociale

de sanatate"

6. Se inregistreaza retinere din CM

423 = 4372 1913 lei

"personal - ajutoare "contributia personalului

materiale datorate" la asigurarile de somaj"

SC ATACA S.A. BUCURESTI

Nota de contabilitate salarii pe luna martie 2006

Nr.crt. al docum ent anexat

EXPLICATII

Inregistrat in fisa nr.

Simbolu

conturilor

SUMA

Debit

Credit

Debitoare

Creditoare

Se inregistreaza salarii luna martie 2006

Se inregistreaza retineri pe stat

Se inregistreaza contributia la asigurarile sociale

Se inregistreaza contributii la fondurile speciale

Se inregistreaza CM din CAS

Se inregistreaza retiner din CM

IntocmitLegea 512 din 22 noiembrie 2004 privind bugetul asigurarilor sociale de stat

Legea 512 din 22 noiembrie 2004 privind bugetul asigurarilor sociale de stat

idem

Legea 512 din 22 noiembrie 2004 privind bugetul asigurarilor sociale de stat

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate