Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL


CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL


CONTABILITATEA DECONTARILOR CU PERSONALUL

1.Contabilitatea resurselor umane - componenta a gestiunii firmei

Prezentarea factorului munca in documentele contabile trebuie sa reflecte rolul personalului in intreprindere, insa integrarea fiintei umane in universul valorilor economice si reflectarea acesteia in contabilitate ridica numeroase probleme conceptuale si metodologice, dar in aceeasi masura, filosofice si morale.

Cresterea preocuparilor teoretice si metodologice, legate de reflectarea in contabilitate a capitalului uman si a modului cum acesta participa la crearea bogatiei, a facut posibila conturarea unui nou domeniu, contabilitatea resurselor umane, care isi asuma trei functii majore:

sa furnizeze o informatie cifrica privind costul si valoarea individuala caresurse ale unei organizatii.

sa serveasca la luarea unor decizii, in special cele privind recrutarea,

selectia si formarea personalului, adica sa furnizeze un mijloc de evaluare a politicilor de

gestiune a resurselor umane;

de a motiva decidentii in ce maniera sa adopte o perspectiva a resurselor

umane, adica sa incite patronii sa isi "imagineze" salariatii ca o resursa a organizatiei, resursa

ce poate sa isi sporeasca valoarea sau sa se deprecieze, in functie de modul cum este gestionata.

Pentru a putea fi contabilizat, capitalul uman trebuie comensurat valoric. Astfel, adiministratorii firmei sunt interesati de costul resurselor umane, pe cand investitorii pefera cunoasterea valorii resurselor umane, ca o pomponenta a valorii globale a elementelor necorporale ale firmei( o parte din valoarea fondului comercial).

In literatura contabila s-au formulat urmatoarele metode de evaluare a costurilor resurselor umane:

Metoda costurilor istorice: presupune inregistrarea costurilor ce au caracter de investitie (cum sunt costurile cu recrutarea, selectia, integrarea, formarea, promovarea personalului). Costul acestor active trebuie amortizat pe o perioada egala cu durata de viata utila a capitalului uman.

Metoda costurilor de inlocuire: prezentata ca o extensie a costurilor istorice se bazeaza pe pricipiul actualizarii costurilor istorice si are drept scop inregistrarea cheltuielilor ce trebuie angajate pentru a recostitui, in acceasi marime, potentialul uman de care dispune intreprinderea la un moment dat.

Metoda costurilor de oportunitate: consta in determinarea valorii resurselor umane in utilizarea lor alternativa cea mai favorabila. Autorii metodei au sugerat un sistem concurential de "licitare" in interiorul firmei, unde responsabilii de compartimente joaca rolul de "cumparatori de personal". Printr-o asemenea "licitatie" se crede ca se stabileste o situatie de echilibru, care reprezinta "pretul" grupului de persoane, pret inclus in valoarea economica a activelor intreprinderii.

Determinarea valorii resurselor umane se poate realiza fie urmand o abordare monetara(de ex. metoda valorii actualizate a fluxurilor de salarii viitoare, ponderate c un factor care masoara eficienta resurselor umane intr-o intreprindere) sau dupa un model care combina abordarea comportamentala cu abordarea monetara(de ex. fluxurile de venituri generate de utilizarea personalului in intreprindere).

Dezbaterile teoretice in legatura cu contabilizarea capitalului uman nu au ajuns nici astazi la un punct de vedere larg acceptat, insa acest domeniu isi mentine interesul stiintific deoarece aduce in discutie probleme esentiale ale contabilitatii cum sunt cele privind gradul de intindere a reprezentarii contabile a realitatii(includerea sau excluderea din campul "observarii" contabile a fiintei umane), definirea responsabilitatii sociale a firmei prin furnizarea de informatii privind beneficiile si costurile sociale).

Politica de remunerare a factorului de munca constituie un element in motivarea si integrarea personalului in intreprindere si se afla in legatura directa cu costul factorului de munca suportat de intreprindere.

Costul fortei de munca sau cheltuielile de personal includ ansamblul remuneratiilor brute acordate personalului cat si cheltuielile cu caracter social suportate de intreprindere( cum sunt cotizatiile patronale la asigurarile sociale, la fondul de somaj). Deoarece cheltuielile sociale suportate de patronat sunt destinate sa finanteze actiuni sociale in favoarea personalului cum sunt indemnizatiile de boala, indemnizatia de somaj, pensile, etc., acestea pot fi considerate o " forma indirecta de salarii".

Informatiile privind cheltuielile de personal sunt furnizate de contul de profit si pierderi sub forma sumelor privind cheltuielile cu remuneratiile brute acordate personalului si a cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala suportate de unitate, fara nici o delimitare a lor pe categorii de personal(de ex. aferente conducerii, personalului operativ). Anexa, in varianta romaneasca, nu impune furnizarea de informatii detaliate privind personalul unitatii patrimoniale. De aceea, practica intocmirii unui bilant social in mediul contabil romanesc, care sa furnizeze informatii privind efectivul de personal, remunerarea si participarea la profit a salariatilor, cheltuielile patronale cu igiena si protectia muncii devine un lucru necesar. Insa, costul factorului de munca nu se limiteaza doar la cheltuielile de personal angajate de uniatate. Gestiunea personalului angajeaza si diverse alte cheltuieli cum sunt cheltuielile cu transportul personalului, suportat de unitate, cheltuielile cu formarea personalului, contabilizate drept cheltuieli dupa natura lor si care nu se regasesc in cheltuielile de personal.

Gestiunea factorului de munca nu se refera numai la costul resurselor umane, ci si la stabilirea unui parteneriat intre unitate si salariati in procesul de creare a bogatiei si expansiunea economica a firmei. In acest scop, unitatea poate oferi un sistem de actionariat al salariatilor(achizitionarea de actiuni de catre angajatii firmei) ca o formula de implicare a personalului in gestiunea intreprinderii(salariatii devin astfel interesati nu doar de stabilitatea locului de munca si marimea salariului, ci si de rezultatul firmei, in calitate de salariati actionari) si de favorizare a dialogului social. Aceasta formula, ca si asigurarea participarii salariatilor la profit si alte masuri de stimulare a personalului au drept scop crearea unei comunitati de interese in interiorul unitatii si asocierea motivata a personalului in actiunea de expansiune economica a firmei.

2.Documente contabile si forme de evidenta a cheltuielilor cu forta de

munca

1. Contractul de munca se intocmeste pe formular tipizat, pus la dispozitie de Camera de Munca teritoriala, la care firma poate adauga si inregistra anexele, potrivit intereselor proprii si elementelor negociate cu salariatul.

In intreprinderile in care s-a incheiat un contract colectiv de munca, prevederile contractului individual de munca trebuie puse de acord cu cele ale contractului colectiv.

Din punct de vedere contabil, contractul de munca atesta realitatea relatiei de munca cu persoana care-l semneaza(ontractul fiind inregistrat la Camera de Munca teritoriala) si nivelul datoriei angajatorului in legatura cu salariul angajatului.

Contractul de munca sta la baza intocmirii statului de salarii lunare. Din salariul brut consemnat in contractul de munca pentru un anumit program de lucru sau pentru un anumit volum de productie, se deduce salariul brut unitar datorat persoanei respective.

2. Documente de evidenta cantitativa a timpului sau volumului de munca

In functie de tipul de relatie contractuala de munca, aceste documente vor fi adaptate astfel:

pentru lucratorii pe baza de contract in regie este relevanta pentru plata salariului numai prezenta sau absenta de la locul de munca, deci se va folosi fisa zilnica de prezenta, cuprinzand:

data;

numele salariatilor;

semnaturile la venire si la plecare.

pentru lucratorii pe baza de contract de munca in acord de timp fiind relevant numarul de ore lucrate, se poate folosi o fisa zilnica de pontaj, cuprinzand:

data;

numele persoanelor;

semnaturile la venire si la plecare;

numarul de ore lucrate, confirmat de semnatura sefului de tura, de

sector sau a altei persoane responsabile(de acelasi timp).

pentru lucratorii pe baza de contract de munca in acord(lucratori pentru care plata depinde de un anumit nivel cantitativ realizat al produsului muncii) fisa zilnica de pontaj va cuprinde:

data;

numele persoanelor;

semnaturile la venire si plecare;

cantitatea de productie realizata sau valoarea facturata, confirmate de

semnatura coordonatorului persoanei respective.

Salariul brut lunar datorat unei persoane va fi rezultatul inmultirii salariului brut unitar cu volumul de munca prestat, exprimat ca timp sau cantitate de productie (potrivit contractului)

Statul de plata al salariilor este principalul document contabil pentru inregistrarea cheltuielilor de forta de munca. Statul de plata a salariilor se intocmeste lunar.

Statul de plata a salariilor are doua sectiuni majore:

sectiunea in care se calculeaza drepturile salariale ale angajatilor pornind de la salariul brut realizat si cu efectuarea tuturor retinerilor prevazute de lege.

sectiunea in care se calculeaza obligatiile de plata ale intreprinderii in legatura cu forta de munca.

4. Documente justificative privind retinerile din salarii

Documentele justificative pentru retinerile din salarii pot fi :

contracte de achizitii de bunuri in rate;

fise de rambursare rate la imprumut;

hotarari judecatoresti privind poprirea pe salariu;

decizii administrative emise de firma pentru imputarea de pagube produse de angajati si retineri din salariu penalizatoare.

5. Documente justificative pentru salarii acordate in natura

In acest caz este vorba despre:

facturi penrtu masa servita la locul de munca;

liste de distribuire de bunuri;

procese-verbale de predare-primire;

6. Cereri de concediu

In baza cererii de concediu, pe care angajatul o depune la conducerea firmei, i se acorda acestuia concediul de odihna. Aceste cereri servesc deasemenea la evidenta persoanelor care se afla in concediu si calculul indemnizatiei de concediu, acestea stand la baza intocmirii foii colective de prezenta.

7. Certificate privind concediile medicale

Pe baza certificatului de concediu medical eliberat si avizat conform prevederilor legale de catre medicul de familie sau alt medic, angajatorul tine evidenta persoanelor aflate in concediu medical si se intocmeste foaia colectiva de prezenta, unde se evidentiaza persoanele aflate in concediu medical.

Registrul general de evidenta a salariatilor

Incadrarea in munca a unei persoane se realizeaza potrivit Codului Muncii prin incheierea unui contract individual de munca in temeiul caruia persoana fizica denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Fiecare angajator are obligatia de a infiinta un regsitru general de evidenta a salariatilor pe care sa-l inregistreze in termen de 10 zile lucratoare de la data inceperii activitatii la Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, dupa caz.

Prima pagina cuprinde elemente de identificare ale angajatorului, numarul de inregistrare la Inspectoratul Teritorial de Munca, precum si numarul de file ale registrului.

Registrul cuprinde elemente de identificare a tuturor salariatilor, data incheierii contractului individual de munca, data inceperii activitatii, durata contractului individual de munca, durata muncii (ore/zi), durata perioadei de proba, locul de munca, ocupatia (functia si/sau meseria) si codul C.O.R, salariul de baza, date privind modificarea si suspendarea contractului individual de munca, data incetarii contractului individual de munca si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

Inregistrarile in registru se fac in baza dosarului personal. Dosarul personal al salariatului ciprinde cel putin urmatoarele elemente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca care va cuprinde salariul si elementele constitutive ale acestuia potrivit legii, actele aditionale si celelalte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarilor din registrul de evidenta generala a angajatilor.

Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. Inscrierile se efectueaza la data incheierii, modificarii sau suspendarii contractului precum si la data emiterii actului privind incetarea contractului individual de munca.

La solicitarea salariatului angajatorul este obligat sa ii elibereze o copie a dosarului personal, precum si a fisei ROL.

Registrul se intocmeste in regim tipizat si devine document oficial de la data inregistrarii. Se numeroteaza pe fiecare pagina si trebuie sa poarte stampila Inspectoratului Teritorial de Munca pe toate paginile.

La solicitarea Inspectoratului Teritorial de Munca registrul se intocmeste si in format electronic.

Registrul se pastreaza la sediul sau domiciliul angajatorului. Acesta se pune la dispozitia Inspectoratului Teritorial de Munca sau altor autoritati publice la solicitarea cestora in conditiile legii.

Registrul se depune in termen de 15 zile lucratoare de la incetarea activitatii angajatorului la Inspectoratului Teritorial de Munca unde a fost inregistrat, completat cu toate inregistrarile la zi.

Inspectoratul Teritorial de Munca poate aproba la cererea motivata a angajatorului inregistrarea unui nou registru numai in situatiile urmatoare:

registrul exitent este completat in intregime;

registrul a fost pierdut sau distrus;

registrul a fost deteriorat, iar completarea acestuia cu noi date nu se mai poate face.

Cererea se depune in termen de 3 zile lucratoare de la data intervenirii situatiei.

In cazul in care registrul a fost deteriorat datele inscrise in acesta se copiaza in noul regitru in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii noului registru. Registrul deteriorat se depune la Inspectoratul Teritorial de Munca in termen de 5 zile de la data completarii noului registru.

In situatia registrul pierdut sau distrus sau daca datele nu mai sunt lizibile, angajatorul are obligatia refacerii inscrierilor in termen de 10 zile lucratoare pe baza documentelor existente in dosarul personal.

Constituie contraventii urmatoarele:

neincheierea in forma scrisa a contractului individual de munca

neinfiintarea registrului/neinregistrarea acestuia la Inspectoratului Teritorial de Munca in termenele prevazute;

refuzul de a pune la dispozitia Inspectoratului Teritorial de Munca registrul precum si dosarul personal;

necompletarea registrului in conformitate cu legea;

nedepunerea registrului la Inspectoratul Teritorial de Munca unde a fost inregistrat in termen de 15 zile de la data incetarii activitatii.

4.Obligatiile de plata ale angajatorului in legatura cu forta de munca

4.1.Obligatii de plata fata de personalul angajat

Angajatorul are obligatia de a plati persoanelor angajate care presteaza o activitate in baza contractelor de munca un salariu. Salariul se plateste in doua transe: prima, numita chenzina I este avansul platit dupa data de 15 a lunii, care reprezinta 40- 45% din salariul de baza; a doua, chenzina a II-a este platita dupa data de 1 a lunii urmatoare si reprezinta restul de plata, diferenta ramasa nedecontata .

Angajatorul are obligatia de a calcula salariul brut al angajatului pe baza fisei de pontaj, precum si calculul, retinerea si virarea contributiilor pe care le datoreaza angajatii si a impozitului pe salariu. Din salariul brut se scad contributiile angajatilor si impozitul pe salarii rezultand salariul net datorat de angajator personalului din unitatea sa.

Urmatoarele paragrafe contin informatii privind calculul contributiilor pe care angajatii le datoreaza din salariul brut, precum si modul de evidentiere a acestora in contabilitate.

4.1.1.Contributia angajatului la asigurarile sociale de sanatate

Persoanele fizice care sunt incadrate in munca pe baza unui contract de munca au obligatia de a plati o contributie baneasca lunara pentru asigurarile sociale de sanatate. Cuantumul contributiei banesti lunare a persoanei asigurate se stabileste sub

forma unei cote de 6,5% si se aplica la venitul brut.
Calitatea de asigurat a salariatilor se dobandeste din ziua incheierii contractului individual de munca al salariatului si se pastreaza pe toata durata acestuia.

Are calitatea de asigurat, fara plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, persoana aflata in una dintre urmatoarele situatii, pe durata acesteia:

a) satisface serviciul militar in termen;
b) se afla in concediu medical, in concediu pentru sarcina si lauzie sau in

concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani;

Asiguratii au dreptul la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare.

Asiguratii au dreptul la ingrijire medicala, in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de lege.

Evidentierea in contabilitate a contributiei angajatului la asigurarile sociale se face cu ajutorul contului de gradul al II-lea 4314 "Contributia angajatului pentru asigurarile sociale de sanatate".

Dupa continutul economic este un cont de relatii cu tertii exprimand datorii, iar dupa functiunea contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

contributia personalului pentru asigurarile sociale de sanatate (421, 423)

Se debiteaza cu:

sumele virate asigurarilor sociale (5121, 5311);

Soldul creditor al contului 4314 "Contributia angajatului pentru asigurarile sociale de sanatate" evidentiaza sumele datorate de personal la fondul asigurarilor sociale de sanatate.

Exemplu de calcul al contributiei angajatului la asigurarile sociale de sanatate:

Angajatul Sabau Nicolae al S.C. "NICO" are un salariu brut de 500 lei pentru care datoreaza o contributie de 6,5% la fondul asigurarilor sociale de sanatate.

Contributia angajatului se calculeaza astfel:

500 lei x 6,5% = 33 lei

Pe baza statului de plata se inregistreaza in contabilitate suma datorata pentru

fondul de asigurari sociale de sanatate in felul urmator:

421 "Personal - salarii datorate" = 4314 "Contributia angajatilor 33 lei

pentru asigurarile

sociale de sanatate"

4.1.2.Contributia angajatului pentru asigurarile sociale

Angajatii au obligatia de a plati o cota de 9,5% din salariul de incadrare pentru fondul de asigurari sociale.

In sistemul public sunt considerati contribuabili, asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale.

Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in munca pe baza de contract individual de munca sau de la data incheierii contractului de asigurare.

Calculul si plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asiguratii se fac lunar de catre angajatori.

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:

a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, si/sau veniturile asiguratilor incadrati in munca pe baza de contract individual de munca

b) venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie.

Baza de calcul nu poate depasi plafonul a de 5 salarii medii brute lunare pe economie. Salariul mediu brut pe economie pentru anul urmator se prognozeaza si se face public de catre CNPAS pana la data de 31 decembrie a anului curent.

Evidentierea in contabilitate a contributiei angajatului la asigurarile sociale se face cu ajutorul contului de gradul al II-lea 4312 "Contributia personalului la asigurarile sociale".Dupa continutul economic este un cont de relatii cu tertii exprimand datorii, iar dupa functiunea contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu:contributia personalului la asigurarile sociale(421, 423);

Se debiteaza cu:

sumele virate asigurarilor sociale (5121,5311).

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de angajat la asigurarile sociale.

Exemplu de calcul al contributiei angajatului la fondul asigurarilor sociale:

Angajatul Sabau Nicolae al S.C. "NICO" S.R.L. are un salariu de 500 lei pentru care datoreaza 9,5% fondului de asigarari sociale.

Suma datorata se determinata astfel:

500 lei x 9,5% = 48 lei

In contabilitate se inregistreaza contributia angajatului la asigurarile sociale dupa cum urmeaza:

421 "Personal - salarii datorate" = 4312 "Contributia personalului 48 lei

la asigurarile sociale"

4.1.Contributia angajatului la fondul de somaj

Angajatii au obligatia sa plateasca o contributie la fondul ajutorului de somaj in cota de 1% din salariul de incadrare.

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporar;

functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;

c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului; militarii angajati pe baza de contract; persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator.

Evidentierea in contabilitate a contributiei angajatului la fondul de somaj se face cu ajutorul contului de gradul al II-lea 4372 "Contributia personalului la fondul de somaj". Dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

sumele datorate de personal pentru constituirea fondului de somaj(421, 423).

In debitul contului se inregistreaza:

sumele virate reprezentand contributia personalului pntru constituirea fondului de somaj(5211);

datorii anulate (758).

Soldul creditor al contului reprezinta contributia datorata de personal la fondul ajutorul de somaj.

Exemplu de calcul a contributiei angajatului la fondul de somaj:

Pentru angajatul Popa Adrian al S.C. "NICO" S.R.L. cu un salariu de incadrare de 500 lei se calculeaza contributia de 0.5% la fondul de somaj:

500 lei x 0.5% = 3 lei

Dupa cum am precizat anterior, in cadrul acestui paragraf, contributia la

fondul de somaj se calculeaza pentru salariul de incadrare, in cazul prezentat pentru

suma de 500lei..

Inregistrarea in contabilitate a retinerii pentru contributia personalului la

fondul pentru ajutorul de somaj se face astfel:

421 " Personal - salarii datorate" = 4372 "Contributia personalului  3 lei

la fondul de somaj"

4.1.4.Impozitul pe venit

a)Determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii

Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora datoreaza lunar un impozit, reprezentand plati anticipate in contul impozitului pe venitul anual, calculat si retinut de catre platitorul de venituri.

Pentru determinarea venitului din salarii supus impozitarii, angajatorii vor delimita perosnale fizice care au functia de baza la acea unitate de acele persoane care realizeaza venituri din salarii,altele decat de la functia de baza.

Prin locul unde se afla functia de baza se intelege:

pentru persoanele care lucreaza la un singur loc de munca: ultimul loc inscris in carnetul de munca sau in documentele specifice asimilate acestora pentru persoane care desfasoara activitati pe baza de numire, in functii elective, militari angajati pe baza de contract;

in cazul cumulului de functii(contracte de munca): locul ales de persoanele fizice drept functie de baza.

Lunar, la locul de munca unde se afla functia de baza, angajatorii vor proceda dupa cum urmeaza pentru a determina venitul impozabil si impozitul lunar pe veniturile din salarii: din venitul brut determinat prin insumarea veniturilor din salarii realizate de salariat se scad cheltuielile admise de lege precum contributiile obligatorii datorate(contributia individuala la asigurarile sociale, contributia individuala la asigurarile pentru somaj, contributia asiguratului la asigurarile sociale de sanatate).

Din venitul net astfel determinat se scad deducerile personale, de baza si suplimentare acordate salriatului pentru luna respectiva, aceasta baza de calcul reprezentand venitul la care se va aplica cota unica de impozitare de 16%.

Se calculeaza impozitul lunar pe veniturile din salarii, aplicand cota unica de impozitare, avandu-se in vedere completarea fisei fiscale FF1.

b)Deducerile personale

Deducerile personale cuprind deducerea personala de baza si deducerile personale suplimentare.

Deducerea personala reprezinta o suma de bani care se scade din salariul brut obtinut de un angajat, dupa ce au fost date deoparte obligatiile bugetare de care este acesta tinut.Suma ii este alocata in intregime angajatului, neintrand astfel in masa de calcul a impozitului pe venitul din salarii.Dreptul legal de a beneficia de deducerea personala apartine persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania.
Deducerea personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, in limita venitului realizat.
Cuantumurile in care se acorda deducerea sunt diferite. Astfel, pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1000 lei inclusiv, deducerea difera dupa numarul de persoane aflate in intretinere:
- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere -
250 lei;
- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere -
350 lei;
- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere -
450 lei;
- pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere -
550 lei;
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere -
650 lei

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii care depasesc valoarea de 1000 lei pana la 3000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3000 lei
nu se acorda deducerea personala Deducererile personale suplimentare se acorda in functie de situatia proprie, de persoanele aflate in intretinere si de alti factori, calculandu-se dupa cum urmeaza:

0,6 inmultit cu deducerea personala de baza pentru sotia/sotul aflat in intretinere;

0,35 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare din primii doi copii aflati in intretinere;

0,20 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare din urmatorii copii aflati in intretinere;

0,20 inmultit cu deducerea personala de baza pentru fiecare membru de familie aflat in intretinere;

1,00 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I;

0,50 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul II.

Pentru salariatii cu contract de munca, angajatorii au obligatia sa completeze fisa fiscala 1 si sa determine coeficientii de deduceri personale suplimentare la care acestia au dreptul.

Reguli pentru a beneficia de deduceri personale:

persoanele pentru care se solicita acordarea decucerii personale suplimentare sunt efectiv in intretinerea contribuabilului;

plafonul maxim admis de deduceri personale ce se pot acorda este la nivelul a 3 deduceri personale de baza;

deducerile personale se acorda in limita venitului realizat;

veniturile(impozabile, neimpozabile si scutite) ale persoanelor aflate in intretinere nu trebuie sa depaseasca sumele reprezentand deduceri persoanle suplimentare acordate pentru acestea;

deducerile personale se acorda numai pentru lunile in care contribuabilul a fost in viata;

perioada pentru care se acorda deducerile personale suplimentare se rotunjeste in favoarea contribuabilului la luni intregi;

persoanele aflate in intretinerea contribuabilului pot avea alt domiciliu decat contribuabilul;

deducerile personale suplimentare se acorda numai pe baza de documente justificative.

Deducerile personale suplimentare se acorda contribuabilului pe baza

declaratiei depuse de contribuabil, insotite in mod obligatoriu de declaratia pe proprie

raspundere a persoanei aflate in intretinere.

Contribuabilul are obligatia sa perzinte, pe langa informatiile solicitate prin cele doua declaratii, si urmatoarele documente justificative:

documente care atesta gradul de rudenie sau de afinitate intre contribuabil si persoana aflata in intretinere(certificat de casatorie, certificat de nastere al copiilor, acte de stare civila);

documente privind veniturile persoanei aflate in intretinere(adeverinta de venit a persoanei aflate in intretinere, talonul de pensie, alt doc justificativ);

documente care atesta gradul de invaliditate sau de handicap ale persoanelor aflate in intretinere(certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, emis de Comisia de Expertiza a Persoanelor cu Handicap; decizia de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala; decizia de pensionare pentru cazurile de invaliditate; certificat de expertiza si orientare scolara emis de Comisisa pentru protectia copilului; certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, emis de Comisia pentru protectia copilului).

Evidentierea in contabilitate a impozitului datorat de personal pentru veniturile de forma salariilor se face cu ajutorul contului de gradul I 444 "Impozitul pe salarii".

Dupa functiunea contabila este un cont de pasiv, destinat reflectarii datoriei de plata a intreprinderii in calitate de colector - platitor al impozitului pe venitul

salariatilor.Acesta este de asemenea un impozit prin retinere la sursa, find reprezentat de catre un cont de pasiv care isi incepe functionarea prin creditare, in corespondenta cu debitul contului 421 "Personal- salarii datorate".

Se debiteaza cu:

plata la bugetul de stat a impozitului(5121);

valoarea datoriilor privind impozitul pe salarii anulate sau prescrise(7588).

Soldul creditor al contului reprezinta impozitul constituit, nevirat.

Exemplu de calcul al impozitului pe salariu:

Angajatul Sabau Nicolae al S.C. "NICO" S.R.L. are un salar brut de 500 RON. Pentru a determina impozitul datorat se determina baza de calcul a impozitului, rezultata in uma diminuarii salariului brut cu contributiile datorate de catre angajat potrivit legii.

Tabelul de mai jos evidentiaza toate contributiile angajatului si modul de determinare a bazei de calcul pentru calculul impozitului:

Tabelul 2.

Drepturi si retineri salariale

Valoare(lei)

Ore lucrate

Salar de incadrare

Total venituri brute

Contributia la asigurarile sociale

(500 lei x 9,5%)

Contributia la ajutorul de somaj

(500 x 0.5%)

Contributia la asigurarile de sanatate

( 500 x 6,5%)

Total contributii

Total cheltuieli deductibile

Venit net


Deducere personala de baza

Venit baza de calculImpozit lunar

(166 x 16%)

Castig salarial

(500 lei - 84 lei - 27 lei

In contabilitate impozitul pe veniturile din salarii datorat de catre angajat se inregistreaza astfel:

421 "Personal - salarii datorate" = 444 "Impozitul pe salarii" 27 lei

4.1.5.Retinerile pentru diverse popriri si rate

Angajatorul poate face popriri pe salarii la cererea angajatului, de natura ratelor, chiriilor, rambursarilor de imprumuturi sau, in urma unor acte de executare silita precum sunt rambursarile de imprumuturi, pensii alimentare sau orice alte tipuri de popriri. Angajatorul retine sumele datorate si le vireanza tertilor in numele angajatilor.

Evidentierea in contabilitate a acestor retineri se face in baza contului 427 "Retineri din salarii, datorate tertilor".

Dupa functiunea contabila este un cont de pasiv, iar dupa continutul economic este un cont de datorii fata de terti.

Se crediteaza cu sumele retinute personalului, datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata de terti (421, 423).

Se debiteaza cu sumele achitate tertilor din retinerile evidentiate pe statele de plata(5121, 5311).

Soldul acestui cont este creditor si exprima sumele retinute salariatilor ca fiind datorate tertilor.

Exemplu :

Presupunem ca unul din angajatii S.C."NICO" ar avea de platit o pensie alimentara de 140 lei pentru copilul pe care il are dintr-o casatorie anterioara si care nu este in custodia lui. Angajatorul ii opreste salariatului aceasta suma, urmand sa o vireze mai departe in numele acestuia beneficiarului.

Inregsitrarea in contabilitate a acestei sume ce reprezinta pensia alimentara datorata de catre angajat se face astfel:

421 "Personal - remuneratii datorate" = 427 "Retineri din salarii, 140 lei

datorate tertilor"

4.2.Obligatiile de plata ale angajatorului in legatura cu forta de munca

Pe langa plata lunara a salariilor, angajatorul mai trebuie sa efectueze unele cheltuieli obligatorii cu privire la forta de munca angajata precum: plata contributiei pentru asigurarile sociale, plata contributiei la fondul de risc si accidente, plata contributiei la fondul de somaj, plata contributiei angajatorului la asigurarile de sanatate, precum si plata comisionului Inspectoratului Teritorial de Munca. Toate aceste cheltuieli, precum si contabilizarea acestora sunt prezentate in continuare.

4.2.1.Contributia pentru asigurarile sociale

Angajatorul calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o

datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, impreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurati.

Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguratii. Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute lunare pe economie.

Calculul contributiei pentru asigurarile sociale de stat se face prin aplicarea unei cote procentuale, legal stabilita, asupra fondului de salarii folosit de agentii economici, in care se cuprind: salariile tarifare lunare ale intregului personal al unitatii, indemnizatiile de conducere, sporurile de salarii (pentru vechime in munca, pentru munca suplimentara sau de noapte, pentru conditii nocive de lucru), premiile si recompensele lunare si anuale, drepturile banesti pentru concediile de odihna prevazute de lege.

In fondul total de referinta nu se include premiile ocazionale, diurnele de deplasare, indemnizatiile de transferare, preavizele pentru desfacerea contractului de munca, indemnizatiile de incorporare, sumele reprezentand participarea salariatilor la profit.

Cotele de contributii la asigurarile sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale. Acestea se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Astfel, pentru conditii normale de munca cota este de 29%, pentru conditii deosebite de munca 34% si pentru conditii speciale de munca 39%.

Diferenta dintre cotele de contributie la asigurarile sociale aprobate anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si cotele de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de angajator (19.5%, 24.5%, 29.5%).

Prin "data stabilita pentru plata drepturilor salariale" se intelege data lichidarii drepturilor salariale prevazuta in contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca. Pentru situatia in care data de 20 a lunii este zi nelucratoare, plata se face in prima zi lucratoare de dupa data de 20.

In cazul platii in numerar a contributiei de asigurari sociale, obligatia bugetara se considera achitata la data inscrisa pe documentul care atesta plata.

In cazul contribuabililor care au cont bancar, data platii se considera data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare, confirmata prin stampila si semnatura autorizata a acestora, cu conditia creditarii contului bugetar corespunzator.

Plata contributiei de asigurari sociale datorata de angajator si asigurati se efectueaza cu ordin de plata, la trezoreriile judetene.

Pana la emiterea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a unui instrument de plata specific, se utilizeaza mijloacele de plata aprobate de Banca Nationala a Romaniei.

Indiferent de mijlocul de plata utilizat, numerar sau virament, angajatorul va specifica suma, destinatia si perioada pentru care se face plata.

Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute genereaza plata unor majorari calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.

Calculul majorarilor de intarziere, evidentierea in contabilitate si urmarirea platii acestora se fac de catre angajator.

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii pe baza de contract individual de munca sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de CNPAS, declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat (anexa nr.9). Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii, in raza careia se afla sediul angajatorului.

Evidentierea in contabilitate a contributiei angajatorului la asigurarile sociale se face cu ajutorul contului sintetic de gradul al II lea 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale".

Dupa continutul economic este un cont de relatii cu tertii exprimand datorii, iar dupa functiunea contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

contributia unitatii la asigurarile sociale(6451);

Se debiteaza cu:

sumele virate asigurarilor sociale (5121,5311);

sumele datorate personalului reprezentand ajutoare materiale ce se suporta conform legii din asigurarile sociale (423);

datorii anulate (758).

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate la asigurarile sociale.

Exemplu de calcul al contributiei unitatii la asigurarile sociale:

S.C."NICO" are in luna martie 9 angajati pentru care datoreaza o contributie la fondul asigurarilor sociale in cota de 19.5% din fondul de salarii pe luna martie 2008.

Calculul contributiei la fondul de asigurari sociale se face astfel:

4500 x 19.5% = 878 lei

Inregistrarea cheltuielii unitatii cu contributia la fondul asigurarilor sociale:

6451 "Contributia unitatii la = 4311 "Contributia unitatii la 878 lei

asigurarile sociale" asigurarile sociale"

4.2.2.Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

Pe langa contributia angajatului de 6,5% la asigurarile sociale pe care trebuie sa o retina si sa o vireze, persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat au obligatia sa calculeze si sa vireze Casei de Asigurari de Sanatate teritoriale o contributie de 5.5% din fondul de salarii pentru fondului de asigurari sociale; acestea au obligatia sa anunte Casei de Asigurari de Sanatate orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor.

Evidenta contabila a contributiei angajatorului la asigurarile de sanatate se face cu ajutorul contului sintetic de gradul al II-lea 4313 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate".

Dupa continutul economic este un cont de relatii cu tertii exprimand datorii, iar dupa functiunea contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (6453);

Se debiteaza cu:

sumele virate asigurarilor sociale de sanatate (5121, 5311);

sumele datorate personalului reprezentand ajutoare materiale ce se suporta conform legii din asigurarile sociale (423);

datorii anulate (7588).

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate la asigurarile de sanatate.

Exemplu de calcul a contributiei unitatii la asigurarile sociale de sanatate:

S.C."NICO" are in luna martie 9 angajati pentru care datoreaza o contributie in cota de 5.5% din fondul de salarii pe luna martie 2008 la fondul asigurarilor sociale de sanatate.

Calculul contributiei anagajatorului la fondul asigurarilor sociale de sanatate se face astfel:

4500 x 5.5% = 248 lei

Inregistrarea cheltuielii angajatorului privind asigurarile sociale de sanatate se face astfel:

6453 "Contributia angajatorului = 4313 "Contributia angajatorului 248 lei

pentru asigurarile sociale pentru asigurarile sociale

de sanatate" de sanatate"

4.2. Contributia angajatorului la fondul pentru somaj

Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 1%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de angajati.

Termenul de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj este, dupa caz, de cel mult 5 zile de la: data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a drepturilor membrilor cooperatori pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata acestor drepturi o singura data pe luna; data stabilita pentru plata chenzinei a doua, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor chenzinal.

Angajatorii care au incadrate in munca persoane care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, sunt obligati sa depuna, in termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj (anexa nr.12) si dovada efectuarii acestei plati.

Pentru neplata contributiilor datorate la termenele prevazute se aplica majorari de intarziere potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.

Angajatorii au obligatia sa comunice Agentiilor pentru Ocuparea Fortei de Munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.

in cazul in care angajatorii au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj, au obligatia de a anunta in termen de 3 zile Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca la care acestia au fost inregistrati.

Potrivit legii, angajatorii beneficiaza si de unele facilitati, astfel:

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar pe o perioada de 12 luni pentru fiecare absolvent:

1 salar de baza minim brut pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolii de arte si meserii;

1,2 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

1,5 salarii de baza minim brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

Angajatorii sunt obligatia sa mentina raporturile de munca sau de servicii ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii acestora.

In cazul in care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familii primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu minim brut pe tara in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

Evidenta in contabilitate a decontarilor privind ajutorul de somaj, datorat de angajator se tine cu ajutorul contului de gradul al II-lea 4371 "Contributia unitatii la fondul de somaj". Dupa functiunea contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de somaj (6452);

In debitul contului se inregistreaza:

sumele virate reprezentand contributia unitatii pentru constituirea fondului de somaj(5211);

datorii anulate (7588).

Soldul creditor al contului reprezinta ajutorul de somaj datorat.

Exemplu de calcul al contributiei angajatorului la fondul pentru ajutorul de somaj:

S.C."NICO" are in luna martie 9 angajati pentru care datoreaza o contributie in cota de 1% din fondul de salarii pe luna martie 2008 la fondul de somaj, calculata astfel:

4500 x 1% =45 lei

In contabilitate se inregistreaza cheltuielile unitatii privind contributia la

fondul de somaj in felul urmator:

6452 "Contributia unitatii = 4371 "Contributia unitatii 45 lei

pentru ajutorul de somaj" pentru ajutorul de somaj"

4.2.4.Contributia unitatii la fondul de risc si accidente

Angajatorul are obligatia de a plati o cota intre 0,5% si 4% in functie de specificul activitatii.

Persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract de munca individual, indiferent de durata acestuia sunt asigurate obligatoriu impotriva accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Raporturile de asigurare, rezultate in temeiul legii si din contractele de asigurare, se stabilesc intre angajatori si asiguratori.

in vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform clasificarii activitatilor din economia nationala -CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop. Declaratia se depune la sediul asiguratorului, in tremen de 30 zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca.

Angajatorii au obligatia de a comunica asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de munca sau cu decesul asiguratului.

Raspunderea pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate la locurile de munca revine angajatorului. Acesta ara obligatia de a asigura informarea, participarea si colaborarea angajatilor pentru adoptarea si aplicarea masurilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Sumele reinvestite de angajatori din profit, in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale sunt scutite de impozit pe profit.

Cotele de contributie datorate de angajatori in functie de clasa de risc se vor situa in limita unui procent minim de 0,5% si a unui procent maxim de 4% aplicat asupra fondului brut de salarii.Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, dupa calculare si retinere, se vireaza pana la data de 20 a lunii urmatoare celor pentru care se calculeaza plata drepturilor salariale.

Evidentierea in contabilitate a contributiei la fondul de riscuri si accidente se face cu ajutorul contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate" - analitic se inregistreaza cota de contributie la fondul de riscuri si accidente.

635"Cheltuieli cu alte impozite, = 447 "Fonduri speciale - taxe si

taxe si varsaminte asimilate" - varsaminte asimilate"

fondul de risc si accidente fondul de risc si accidente

Exemplu:

S.C."NICO" datoreaza pentru angajatii sai pe luna martie o cota de 0,5% din fondul de salarii de 4500 lei la fondul de risc si accidente; suma datorata este calculata astfel:

4500 x 0,5% = 23 lei

Inregistrarea in cotabilitate face dupa cu am prezentat anterior cu ajutorul contului 447" Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate":

635"Cheltuieli cu alte impozite, = 447 "Fonduri speciale - taxe si 23 lei

taxe si varsaminte asimilate" - varsaminte asimilate" -

fondul de risc si accidente fondul de risc si accidente

4.2.5.Comisionul Camerei de Munca

Angajatorii datoreaza un comision Camerei de Munca pentru inregistrarea si confirmarea inregistrarilor din carnetele demunca- diferentiat, in functie de natura serviciilor prestate:

0,25% din fonul de salarii, in cazul in care intreprinderea isi completeaza singura carnetele de munca ale angajatilor;

0,75%, din fondul de salarii in cazul in care carnetele de munca sunt pastrate si completate de catre Camera de munca.

Evidentierea in contabilitate a comisionul datorat Camerei de Munca se face pe baza contului 447 "Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate - analitic comision carti de munca".

Dupa continutul economic este un cont de decontari cu organismele publice, reflectand obligatiile de natura speciala ale unitatii catre alte organisme publice potrivit legii. Dupa functiunea contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu datoriile si varsamintele de efectuat catre alte organisme (635) si se debiteaza cu platile efectuate catre bugetul de stat sau bugetele locale privind impozite, taxe si varsaminte asimilate (5121) sau cu valoarea datoriilor reprezentand fonduri speciale anuale (7588).

Soldul creditor evidentiaza sumele datorate organismelor publice, reprezentand fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate.

Exemplu:

S.C."NICO" are in luna martie 9 angajati si un fond de salarii de 4500 lei. Deoarece carnetele de munca ale angajatilor sunt pastrate si completate de catre Camera de Munca, unitatea datoreaza acesteia un comision de 0,75% din fodul de salarii, adica:

4500 x 0,75% = 34 lei

Inregistrarea in contabilitate a comisionului datorat Camerei de Munca teritoriale se face dupa cum urmeaza:

635 "Cheltuieli cu alte taxe, impozite = 447 "Fonduri speciale - taxe si 34 lei

si varsaminte asimilate - varsaminte asimilate -

comision carti de munca" comision carti de munca"

Inregistrarea in contabilitate a fondului de garantare a creantelor salariale:

0.25%X4500=11

Inregistrarea in contabilitate a contributiei pentru concedii si indemnizatii:

0.85%X4500=38

5.Operatiuni contabile privind evidenta cheltuielilor cu forta de

munca

5.1.Conturile contabile folosite pentru evidentierea datoriilor privind

forta de munca

421 "Personal - salarii datorate"

Este un cont cu functiune de pasiv si are rolul de a evidentia datoriile intreprinderii in legatura cu drepturile salariale cuvenite personalului, in bani sau in natura, inclusiv a adaosurilor si premiilor achitate din fondul de salarizare pentru munca prestata. Dupa continutul economic este un cont de relatii cu tertii, exprimand datorii.

Isi incepe functionarea prin creditare cu salariile si alte drepturi cuvenite personalului(641)

In debitul contului 421 "Personal - salarii datorate"se inregistreaza:

retinerile din salarii reprezentand avansuri, sume opozabile salariatilor datorate tertilor, contributia pentru asigurarile sociale, contributia pentru ajutorul de somaj, impozitul pe salarii, precum si alte retineri datorate tertilor(425, 427, 428, 431, 437, 444);

valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (345);

drepturi de personal neridicate (426);

salariile nete achitate personalului (521, 531)

Soldul contului este creditor si exprima salariile inca neachitate.

In cazul intreprinderilor la care lichidarea lunii se plateste in primele zile ale lunii curente, acest cont se prezinta, de regula, cu soldul creditor, pana la achitarea lichidarii.

423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

Evidentiaza ajutoarele de boala, pentru incapacitate temporara de munca, pentru ingrijirea copilului, ajutoare de deces si alte ajutoare acordate salariatilor.

Dupa functia contabila este cont de pasiv, iar dupa continutul economic este un cont de terti exprimand datorii fata de personal de natura ajutoarelor materiale.

Se crediteaza cu:

sumele datorate personalului reprezentand ajutoare materiale datorate suportate din contributia unitatii la asigurarile sociale(4311)

sumele datorate personalului reprezentand alte ajutoare acordate suplimentar de unitate(6458)

Se debiteaza cu:

ajutoare matriale achitate (5121, 5311);

retineri reprezentand avansurile acordate, sumele datorate unitatii sau tertilor,

contributia pentru asigurari de sanatate si pentru ajutorul de somaj, alte datorii si creante in legatura cu personalul, impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);

ajutoarele materiale neachitate (426).

Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate ca ajutoare materiale acordate personalului.

424 "Participarea personalului la profit"

Cont cu functiune de pasiv, care inregistreaza in creditul sau sumele repatizate din profitul exercitiului financiar anterior pentru participarea salariatilor la profit, in corespondenta cu debitul contului 117 "Rezultatul raportat".

In debitul contului 424 "Participarea personalului la profit" se reflecta:

impozitul retinut (444);

sumele achitate personalului(512,531);

sumele neridicate de personal(426).

Soldul creditor al contului evidentiaza sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, sume inca neachitate.

425 "Avansuri acordate personalului"

Are rolul de a reflecta plata avansului chenzinal si a oricaror altor avansuri platite salariatilor in contul salariilor din luna curenta.

Este un cont de activ si dupa continutul economic este un cont de creante fata de personal.

Isi incepe functionarea prin debitare, cu sumele platite ca avansuri(512, 531) sau avansurile neridicate in termen(426).

Se crediteaza cu sumele retinute pe statele de salarii sau din ajutoare materiale reprezentand avansuri acordate(421, 423).

Soldul debitor evidentiaza avansurile acordate personalului si nedecontate.

De regula se soldeaza la finele lunii, deoarece toate sumele platite unui salariat intr-o luna vor fi reflectate ca salariu si vor fi impozitate. In final, suma neta din creditul contului 421 se va inchide prin creditul contului 425.

426 "Drepturi de personal neridicate"

Este un cont de pasiv cu rolul de a reflecta salariile care din diferite motive nu au putut fi platite salariatilor. Dupa continutul economic este un cont de datorii pentru drepturi neridicate in termenul legal(3ani).

Se crediteaza cu sumele neridicate in termenul legal si datorate personalului reprezentand salarii, sporuri, adaosuri, stimulente, ajutoare materiale (421, 423, 424, 425).

Se debiteaza cu:

sumele platite ulterior inregistrate ca salarii neridicate(5121, 5311);

drepturile de personal neridicate prescrise trecute la venituri(7588).

Soldul acestui cont este creditor si reprezinta drepturile de personal neridicate.

428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" se dezvolta pe doua conturi sintetice de gradul II, prezentate mai jos:

4281 "Alte datorii in legatura cu personalul"

4282 "Alte creante in legatura cu personalul"

Se crediteaza cu:

sumele datorate salariatilor pentru care nu s-au intocmit state de plata, determinate de activitatea exercitiului care urmeaza sa se incheie, inclusiv concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar(641);

garantii gestionare retinute personalului (421);

sumele datorate personalului din ajutoare materiale(4382);

sumele incasate sau retinute personalului (5311,421,423).

Se debiteaza cu:

sumele achitate personalului evidentiate anterior ca datorii, inclusiv garantiile restituite (5311);

sumele datorate de personal, reprezentand chirii, avansuri nejustificate, drepturi de personal necuvenite, imputatii si alte debite (4381, 542, 706, 708, 758, 7588, 4427);

sumele restituite gestionarilor, reprezentand garantiile si dobanda aferenta (5311)

cota - parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal (4427);

valoarea biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului (532);

datorii prescrise sau anulate (7588).

Soldul creditor al contului reprezinta sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.

641 "Cheltuieli cu salariile personalului"

Este contul destinat reflectarii cheltuielii cu salariile brute platite personalului.

Dupa functia contabila este un cont de activ.

In debitul contului se inregistreaza:

valoarea salariilor si a altor drepturi cuvenite personalului (421);

drepturile de personal pentru care nu s-au intocmit state de plata, aferente exercitiului incheiat (428).

Conturile de cheltuieli se vor inchide prin debitul contului 121 "Profit si pierderi"si nu

trebuie sa prezinte sold la sfirsit de luna.

462 "Creditori diversi" dezvoltat in analitic pentru fiecare creditor in parte, serveste la reflectarea sumelor retinute salariatilor si datorate tertilor pentru rate, rambursari de imprumuturi, pensii alimentare sau alte popriri.

5.2. Inregistrarea statului de salarii si a platilor legate de acesta

inregistrarea cheltuielii cu forta de munca in baza statului de salarii:

641 "Cheltuieli cu salariile personalului" = 421 " Personal - salarii datorate"

inregistrarea retinerii pentru contributia personalului la fondul pentru ajutorul de somaj:

421 " Personal - salarii datorate" = 4372 "Contributia personalului la

fondul de somaj"

inregistrarea retinerii contributiei personalului la asigurarile sociale de sanatate:

421 "Personal - salarii datorate" = 4314 "Contributia angajatilor pentru

asigurarile sociale de sanatate"

inregistrarea retienrii contributiei personalului la asigurarile sociale:

421 "Personal - salarii datorate" = 4312 "Contributia angajatilor pentru

asigurarile sociale"

inregistrarea retinerii la sursa a impozitului pe venit:

421 "Personal - salarii datorate" = 444 "Impozitul pe salarii"

achitarea tuturor contributiilor retinute personalului prin contul de la banca:

= 5121 "Conturi la banci in lei"

444 "Impozitul pe salarii"

4314 "Contributia angajatilor

pentru asigurarile sociale de sanatate

4312 "Contributia angajatilor

pentru asigurarile sociale "

4372 "Contributia personalului

la fondul de somaj"

inregistrarea cheltuielii intreprinderii cu contributia la asigurarile sociale:

6451 "Contributia unitatii la = 4311 "Contributia unitatii la

asigurarile sociale" asigurarile sociale"

inregistrarea cheltuielii intreprinderii privind contributia la fondul de somaj:

6452 "Contributia unitatii pentru = 4371 "Contributia unitatii pentru

ajutorul de somaj" ajutorul de somaj"

inregistrarea cheltuielii intreprinderii privind asigurarile sociale de sanatate:

6453 "Contributia angajatorului pentru = 4313 "Contributia angajatorului pentru

asigurarile sociale de sanatate" asigurarile sociale de sanatate"

inregistrarea contributiei unitatii la fondul de riscuri si accidente:

6458 "Alte cheltuieli = 447 "Fonduri speciale, taxe si

privind asigurarile varsaminte asimilate -

si protectia sociala" fondul de risc si accidente"

inregistrarea comisionului datorat Camerei de Munca teritoriale:

635 "Cheltuieli cu late taxe, impozite = 447 "Fonduri speciale - taxe si

si varsaminte asimilate - varsaminte asimilate -

comision carti de munca" comision carti de munca"

achitarea contributiilor unitatii prin contul de la banca:


4311 "Contributia unitatii la = 5121 "Conturi la banci in lei"

asigurarile sociale"

4314 "Contributia unitatii la

fondul de asigurari de

sanatate"

4371 "Contributia unitatii la

fondul de somaj"

447 "Fonduri speciale, taxe si

varsaminte asimilate -

fondul de risc si accidente"

447 "Fonduri speciale, taxe si

varsaminte asimilate -

comision carti de munca"

achitarea salariilor nete:

421 "Personal - salarii datorate" = 5311 "Casa in lei"Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate