Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
"CONTABILITATEA DECONTARILOR PRIVIND DREPTURILE SALARIALE ALE PERSONALULUI SI A CONTRIBUTIILOR ANGAJATILOR SI ANGAJATORULUI LA BUGETELE FONDURILOR SPECIALE"


"CONTABILITATEA DECONTARILOR PRIVIND DREPTURILE SALARIALE ALE PERSONALULUI SI A CONTRIBUTIILOR ANGAJATILOR SI ANGAJATORULUI LA BUGETELE FONDURILOR SPECIALE"


CONTABILITATEA DECONTARILOR PRIVIND DREPTURILE SALARIALE ALE PERSONALULUI SI A CONTRIBUTIILOR ANGAJATILOR SI ANGAJATORULUI LA BUGETELE FONDURILOR SPECIALE

1. "Organizarea si conducerea contabilitatii la institutiile publice".

Potrivit Legii 82/1991 regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care gestioneaza valori materiale si banesti sunt obligate sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie.

Contabilitatea este definita ca fiind ,,instrumentul principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute, care trebuie sa asigure:- inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatele obtinute;

- controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea operatiilor contabile furnizate;

- furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului public national, precum si intocmirii balantelor financiare si a bilantului pe ansamblul economiei nationale".[1]

In contabilitate inregistrarile se fac pe baza de documente justificative, document cu document, sau pe baza unui document centralizator in care se inscriu mai multe documente justificative care se refera la aceleasi operatiuni economice si care privesc aceeasi perioada de timp.

De regula, in cazul acelor documente pentru care nu se intocmesc documente justificative (spre exemplu stornarile), inregistrarile in contabilitate se pot face pe baza de note contabile. In cazul stornarilor pe documentul initial se mentioneaza numarul si data notei contabile prin care s-a efectuat stornarea operatiei, iar in nota contabila de stornare se mentioneaza documentul, numarul si data de inregistrare a operatiei economice pentru care s-a facut stornarea.

Inregistrarile in contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupa data intocmirii sau intrarii lor, si sistematic in conturile sintetice si analitice. Inregistrarile cronologice si sistematice se fac pe formulare (fise si situatii), conform cu forma de inregistrare practicata. Pentru inregistrarile in contabilitate se folosesc documente ca: extras de cont cu anexe, state pentru salarii, bonuri pentru consum materiale, cererea pentru deschiderea de credite, dispozitia bugetara, etc. La sfarsitul fiecarei luni fisele conturilor se totalizeaza pe rulaje si se stabilesc soldurile.

La inceputul noului an de gestiune in fise se inscriu soldurile conturilor stabilite la sfarsitul anului precedent. In fisele privind contabilitatea analitica se reporteaza toate pozitiile cuprinse in soldul de la finele anului precedent, indicandu-se data initiala de inregistrare acolo unde este cazul (debitori, creditori, furnizori, etc.).

Contabilitatea trebuie sa fie organizata pe sectiuni distincte specifice operatiunilor economice omogene prin care sa asigure atat cunoasterea de elemente patrimoniale cat si cunoastere miscarilor si transformarilor de elemente patrimoniale in succesiunea proceselor economice care se desfasoara, furnizand astfel informatii despre modul cum au fost consemnate creditele bugetare repartizate institutiei si despre veniturile obtinute din activitatea desfasurata.

Seful structurii financiar-contabil si conducatorul institutiei publice au obligatia sa organizeze si sa tina atat contabilitatea sintetica cat si contabilitatea analitica. Periodic se efectueaza operatia de punctaj intre informatiile inregistrate in contabilitatea sintetica si cele din contabilitatea analitica.

De asemenea, seful structurii financiar-contabil este obligat sa asigure:

intocmirea documentelor justificative pentru orice operatie care afecteaza patrimoniul institutiei;

inregistrarea in contabilitate a operatiilor patrimoniale;

inventarierea patrimoniului institutiei;

intocmirea darii de seama contabile;

controlul asupra operatiilor contabile patrimoniale efectuate;

furnizarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si rezultatele obtinute de institutie.

Potrivit legii, documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea celor care le-au intocmit, vizat, aprobat sau inregistrat in contabilitate.

Controlul asupra operatilor patrimoniale inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre organele de control financiar ale statului sau alte organe cu atributii de control.

In calitatea ei de disciplina stiintifica independenta contabilitatea, la fel ca si celelalte stiinte are obiect propriu de cercetare.

Obiectul de cercetare al contabilitatii il reprezinta ,,reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, inclusiv solul, bogatiile naturale si alte bunuri cu potential economic, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile institutiei publice, precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de acestea"[2].

Din perspectiva financiara obiectul de studiu al contabilitatii il constituie elaborarea si aplicarea procedeelor de evidenta, calcul, analiza si control in expresie valorica a existentei si starii, precum si a miscarii si transformarii resurselor economice.

Obiectul contabilitatii bugetare il constituie existenta si miscarea valorilor materiale si banesti, consumul de munca vie si remuneratia acesteia, rezultatele activitatii desfasurate si inchiderea exercitiului bugetar.

Una dintre problemele principale ale fiecarei discipline stiintifice o constituie metoda de cercetare.

Metoda contabilitatii este definita ca fiind totalitatea principiilor si procedeelor folosite de contabilitate pentru reflectarea si controlul tuturor elementelor ce se includ in obiectul ei.

Intre obiectul si metoda contabilitatii exista o legatura de dependenta si de conditionare reciproca: obiectul defineste ceea ce trebuie studiat, iar metoda arata cum trebuie studiate fenomenele si procedeele respective.

Metoda contabilitatii cuprinde trei categorii de procedee:

I. Procedee generale utilizate de toate disciplinele stiintifice:

Observarea

Rationamentul;

Comparatia;

Clasificarea;

Analiza;

Sinteza.

II. Procedee comune stiintelor economice:

Documentarea care presupune existenta unui act scris care sta la baza operatiei ce urmeaza a se inregistra ;

Evaluarea care reprezinta procedeul de cuantificare (masurare) in expresie valorica a existentei, miscarii si transformarii elementelor patrimoniale in vederea reflectarii lor in contabilitate;

Calculatia care este procedeul prin care, periodic, se determina situatia faptica reala a elementelor ce compun patrimoniul unitati lucrative, in scopul compararii ei cu situatia inregistrata in contabilitate, corectandu-se eventualele erori in inregistrare (minusuri sau plusuri).

III. Procedee specifice metodei contabilitatii:

Contul - cu ajutorul caruia se reflecta separat pentru fiecare element patrimonial atat existenta cat si miscarile (in sensul cresterii sau micsorarii acestuia) pe parcursul perioadei de gestiune. Contul reprezinta instrumentul cu ajutorul caruia se concretizeaza principiul dublei inregistrari a elementelor patrimoniale.

Balanta de verificare - ce se intocmeste periodic si serveste la verificarea corectitudinii datelor inregistrate in conturi. Aceasta este documentul pe baza careia se intocmeste bilantul contabil.

Bilantul contabil - este cel mai reprezentativ procedeu de lucru al metodei contabilitatii, care cuprinde situatia patrimoniului si rezultatele financiare ale unitatii la un moment dat.

Documentele de evidenta reprezinta inscrisuri in care se consemneaza fenomenele si procesele financiare din unitatea patrimoniala, in momentul si la locul producerii lor. Documentele stau la baza inregistrarii in contabilitate.

Importanta documentelor pentru contabilitate consta in faptul ca:

- justifica operatiunile inregistrate in contabilitate;

- stau la baza efectuarii controlului economic si financiar;

- in caz de litigii au caracter probatoriu in justitie;

- sunt surse de documentare si informare pentru persoanele interesate in elucidarea unor activitati economico-financiare sau pentru cercetari stiintifice de specialitate.

Orice document trebuie sa cuprinda, de regula, urmatoarele elemente:

- denumirea documentului (chitanta, dispozitie bugetara, stat de plata, etc.);

- antetul (strada, numarul, telefonul, telexul, numarul contului de la banca, etc.);

- numarul de ordine al documentului;

- data si locul emiterii;

- descrierea operatiunii economice si suma in lei sau valuta;

- semnatura persoanei care raspunde de intocmirea documentelor.

a)     Dupa continutul operatiunilor economice:

v    documente de dispozitie si executie (comanda, dispozitia de plata, cecul in numerar);

v    documente combinate (bonul de lucru, dispozitia de livrare, etc.);

v    documente contabile: documente de inregistrare (nota de contabilitate); documente centralizatoare (centralizatorul consumului zilnic de alimente); documente de calculatie (fisa contului sintetic, fisa de cont pentru operatiuni diverse); documente de generalizare si de raportare contabila (Jurnalul, Bilantul contabil).

b)    Dupa circuitul economic:

v    documente cu circuit inchis (interne): bonul de consum, fisa de pontaj, fisa colectiva de prezenta

v    documente cu circuit deschis (externe): aviz de expeditie, factura, comanda, etc..

c)     Dupa modul de folosire, corectare, verificare si pastrare:

v    documente cu regim special (chitanta, factura);

v    documente fara regim special (nota de contabilitate);

v    documente cu reglementari exprese de tiparire, gestionare, numerotare, folosire si justificare (certificate medicale, permise de calatorie, etc.).

d)    Dupa modul de intocmire:

v    documente primare (proces-verbal, bon de consum materiale, etc.);

v    documente centralizatoare (centralizatorul consumului de materiale).

Registrele de contabilitate sunt documente contabile obligatorii in care se inregistreaza periodic, cronologic si sistematic operatiile economico-financiare consemnate in documentele justificative.

Principalele registre ce se folosesc in contabilitate sunt: Registrul Jurnal si Registrul Inventar.

Registrul Jurnal este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza zilnic in mod cronologic toate operatiunile patrimoniale.

Registrul Inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza, pe baza listelor de inventar, toate elementele patrimoniale inventariate de unitatile patrimoniale potrivit normelor legale.

Clasificarea registrelor de contabilitate:

a)     dupa forma lor exterioara:

- registre legate;

- registre cu foi fixe.

b)     dupa destinatia lor:

- registre de evidenta operativa (registrul corespondenta de intrare si iesire, condica de prezenta, registrul numerelor de inventar, registrul de casa, etc.);

- registre de evidenta contabila (Jurnalul).

c)     dupa ordinea inregistrarilor:

- registre de evidenta cronologica (Jurnalul, jurnalul de inregistrare sau fisa rulajelor, etc.);

d)     dupa importanta lor:

- registre obligatorii (Registrul Jurnal, Registrul Inventar);

- registre facultative.

Inainte de a fi inregistrate in contabilitate documentele de evidenta contabila sunt supuse unor verificari in scopul identificarii eventualelor erori ce pot surveni in timpul intocmirii lor.

Verificarea documentelor se face sub trei aspecte:

- verificarea de forma (controlul intocmirii documentelor pe formulare corespunzatoare naturii operatiei, completarea tuturor rubricilor, existenta tuturor semnaturilor persoanelor imputernicite sa vizeze, daca nu au avut loc corecturi, stersaturi, fara ca acestea sa fie certificate, etc.);

- verificarea aritmetica (controlul prelucrarii corecte a datelor cifrice);

- verificarea de fond (controlul realitatii, necesitatii, oportunitatii si legalitatii operatiilor economice).

Pentru circulatia rationala a documentelor in cadrul unitatii patrimoniale se intocmesc grafice de circulatie a documentelor care trebuie sa cuprinda: denumirea documentelor, persoanele care le intocmesc, termenul limita de intocmire, compartimentele functionale prin care circula, locul de arhivare.

Dupa inregistrarea in contabilitate documentele se indosariaza, iar la sfarsitul exercitiului financiar se predau la arhiva unitatii unde se pastreaza timp de 10 ani, cu exceptia bilantului contabil si a statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 ani.

In cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii unor documente contabile se procedeaza la reconstituirea lor in termen de maxim 30 zile de la constatare. Pe documentele reconstituite se face mentiunea ,,RECONSTITUIT". Daca ulterior documentul original pierdut se gaseste acesta va fi valabil iar documentul reconstituit se anuleaza.

Forme de tehnica contabila.

Potrivit legislatiei in vigoare se pot adopta trei forme de tehnica contabila:

a) forma de inregistrare contabila pe ,,Jurnale";

b) forma de inregistrare contabila ,,Maestru-sah";

c) forme de inregistrare contabila adaptate la echipamentele moderne de prelucrare a datelor.

a) Forma de inregistrare contabila pe ,,Jurnale".

Prin aceasta forma de inregistrare contabila se asigura inregistrarea operatiilor economice si financiare in mod cronologic si sistematic, direct din documentele primare si centralizatoare in Jurnal. Jurnalul constituie instrumentul de lucru de baza in aceasta forma de inregistrare.

Avantajul inregistrarii contabile pe ,,Jurnale" consta in faptul ca inregistrarea operatiilor economice se face unilateral, adica o singura data in creditul conturilor, in corespondenta cu conturile creditoare.

Schema realizarii contabilitatii in forma de inregistrare contabila pe ,,Jurnale" este redata in figura de mai jos:


b) Forma de inregistrare contabila ,,Maestru-sah".

Forma de inregistrare contabila ,,Maestru-sah" este apreciata ca fiind o forma de inregistrare simpla, usor accesibila lucratorilor contabili. Aceasta metoda se bazeaza pe inregistrarea bilaterala in conturi, respectiv atat in debitul cat si in creditul conturilor, fiecare avand si conturi corespondente. Formularistica de lucru utilizata este formata din note de contabilitate, jurnal de inregistrare, registrul jurnal, fise sintetice sah, fise de cont analitic, balanta de verificare, registrul inventar. Schema realizarii contabilitatii in forma contabila ,,Maestru-sah" este redata in figura de mai jos:

c) Formele de inregistrare contabila adaptate la echipamentele moderne de prelucrare a datelor.

Aceste forme de inregistrare contabila adapteaza la posibilitatile de lucru ale calculatoarelor electronice aceleasi formulare specifice formelor de inregistrare contabila clasice.

Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii persoanele fizice sau juridice care utilizeaza sisteme de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure:

- efectuarea controlului legal intern si extern;

- respectarea normelor contabile, stocarea, pastrarea sub forma suportilor tehnici si controlului datelor inregistrate in contabilitate.

Elaboratorii de programe de contabilitate au obligatia de a prevede prin contractele de livrare a programelor informatice clauze privind intretinerea si adaptarea produselor livrate, precum si clauze privind eliminarea probabilitatilor de modificare a procedurilor de modificare a datelor de catre utilizatori.

Institutiile bugetare au unele particularitati ce definesc si modul diferit de organizare si conducere a contabilitatii, fata de agentii economici, astfel:

institutiile bugetare nu isi acopera cheltuielile din venituri proprii, exceptie facand cele autofinantate. De regula, institutiile publice varsa veniturile realizate la bugetul din care sunt finantate si primesc de la bugetul de stat fondurile necesare indeplinirii sarcinilor;

institutiile publice nu sunt dotate cu mijloace circulante;

institutiile bugetare, inclusiv cele partial sau total autofinantate prin venituri proprii, indeplinesc, de regula, anumite functii social publice reprezentand statul in anumite domenii de activitate: aparare, invatamant, sanatate, cultura, etc.

Datorita acestor particularitati institutiile publice utilizeaza un plan de conturi specific si o evidenta contabila adoptata la acest gen de particularitati si la domeniul de activitate.

Toate institutiile care au calitatea de ordonatori de credite au obligativitatea conducerii evidentei contabile in baza normelor elaborate de Ministerul Finantelor.

Ordonatorii principali de credite, precum si institutiile publice din subordonarea acestora organizeaza si conduc contabilitatea veniturilor incasate si cheltuielilor efectuate, potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala, odata cu evidenta intregului patrimoniu aflat in dotare.

Trimestrial si anual, institutiile publice intocmesc darea de seama contabila ce se depune la organele ierarhice superioare care centralizeaza si depune darea de seama la Ministerul Finantelor.

Pentru buna organizare a contabilitatii fiecare ordonator de credite este obligat sa asigure:

incadrarea structurii financiar-contabile cu personal corespunzator;

intocmirea si circuitul documentelor justificative privind operatiile patrimoniale;

organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii in mod cronologic si sistematic;

organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului si valorificarea rezultatelor acestuia;

respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si depunerea acestuia la termen la organele in drept;

controlul operatiilor patrimoniale efectuate si a procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

furnizarea de informatii necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului public national, precum si pentru intocmirea balantelor financiare si a bilantului contabil pe ansamblul economiei nationale;

pastrarea si arhivarea documentelor justificative, a registrelor si bilanturilor contabile.

2. "Contabilitatea decontarilor salariale cu personalul unitatii si a contributiilor angajatilor si angajatorului la bugetele fondurilor speciale".

2.1. "Contabilitatea drepturilor salariale cuvenite personalului unitatii militare".

,,Dreptul de salariu constituie o prerogativa fundamentala a individului"[3]

Declaratia Universala a Drepturilor Omului prevede ca oricine munceste are dreptul la un salariu echitabil si suficient care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta conforma cu demnitatea.

Dreptul muncii defineste salariul ca fiind orice venit incasat de un om in schimbul muncii sale.

Contabilitatea decontarilor cu personalul unitatii militare pentru drepturile de salarii, inclusiv adaosurile si premiile achitate din fondul de salarii, se tine cu ajutorul contului 421,,Personal - salarii datorate"

Dupa continutul economic contul 421,,Personal - salarii datorate" este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Contul 421,,Personal - salarii datorate" se crediteaza in corespondenta cu debitul contului 641 ,,Cheltuielile cu salariile personalului":

- cu solda de functie si solda de grad a cadrelor militare si soldatilor gradati voluntari precum si cu salariul de incadrare al personalului civil contractual, astfel:

6410142600102..100101 = 4210101

,,Cheltuielile cu salariile ,,Personal - salarii datorate"

personalului"

- cu sumele reprezentand soldele/salariile de merit acordate personalului unitatii militare:

6410142600102..100102 = 4210101

,,Cheltuielile cu salariile ,,Personal - salarii datorate"

personalului"

cu sumele reprezentand indemnizatiile de comanda (conducere) acordate personalului unitatii militare:

6410142600102..100103 = 4210101

,,Cheltuielile cu salariile ,,Personal - salarii datorate"

personalului"

- cu gradatiile cadrelor militare si soldatilor gradati voluntari, precum si cu sumele acordate personalului civil contractual reprezentand sporul de vechime:

6410142600102..100104 = 4210101

,,Cheltuielile cu salariile ,,Personal - salarii datorate"

personalului"

- cu sumele reprezentand sporuri pentru conditii de munca (spor pentru conditii deosebit de periculoase, periculoase sau vatamatoare, spor pentru conditii grele de munca, spor pentru activitati desfasurate in zone izolate, spor pentru conditii de pericol, spor pentru activitatile desfasurate in timpul noptii, etc.):

6410142600102..100105 = 4210101

,,Cheltuielile cu salariile ,,Personal - salarii datorate"

personalului"

- cu sumele reprezentand alte sporuri (spor de confidentialitate, spor pentru complexitatea muncii - C.F.P.P.):

6410142600102..100106 = 4210101

,,Cheltuielile cu salariile ,,Personal - salarii datorate"

personalului"

- cu sumele reprezentand ore suplimentare pentru personalul unitatii:

6410142600102..100107 = 4210101

,,Cheltuielile cu salariile ,,Personal - salarii datorate"

personalului"

- cu sumele reprezentand premii acordate personalului unitatii militare pe parcursul anului, precum si cu sumele reprezentand premiul anual acordat personalului:

6410142600102..100108 = 4210101

,,Cheltuielile cu salariile ,,Personal - salarii datorate"

personalului"

- cu sumele reprezentand alte drepturi salariale in bani acordate personalului incadrat cu contract de munca (solde pentru elevi si studenti militari, diverse prime si indemnizatii specifice fiecarei arme, indemnizatii de dispozitiv, indemnizatii pentru titlurile de clasificare obtinute in specialitate, indemnizatii pentru lucru cu cifru, prima de campanie, plata indemnizatiilor de mutare, transfer, instalare, alte prime si indemnizatii reglementate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, indemnizatiile de concediu medical pentru soldatii gradati voluntari si personalul civil contractual suportate din fondul de salarii):

6410142600102..100130 = 4210101

,,Cheltuielile cu salariile ,,Personal - salarii datorate"

personalului"

Inregistrarea efectuarii platii prin casieria unitatii si ridicarea numerarului de la banca se efectueaza cu ajutorul conturilor 5311,,Casa in lei", 581,,Viramente interne" si 770,,Finantarea de la buget", astfel:

= %

si concomitent

= 581

Contul 421,,Personal - salarii datorate" se debiteaza cu:

- sumele platite in numerar personalului unitatii militare reprezentand solde, salarii, premii si alte drepturi banesti cuvenite:

4210101 = %

,,Personal - salarii datorate" 53110142600102..100101

- sumele platite prin depunere pe card personalului unitatii militare reprezentand drepturi banesti de natura salariala si alte drepturi banesti cuvenite:

4210101 = 46210102

,,Personal - salarii datorate" ,,Creditori sub 1 an"

- cu sumele retinute prin statele de plata reprezentand salarii acordate ca avans pentru concediul de odihna, precum si sumele reprezentand avansuri spre decontare nejustificate la termen:

4210101 = 4250101

,,Personal - salarii datorate" ,,Avansuri acordate personalului"

- cu sumele retinute prin statele de plata reprezentand pagube din mijloace materiale de la salariatii vinovati:

4210101 = 4270101

,,Personal - salarii datorate" ,,Retineri din salarii datorate tertilor"

- cu sumele retinute prin statele de plata reprezentand contravaloarea echipamentului de lucru datorata de salariati:

4210101 = 4282

,,Personal - salarii datorate" ,,Alte creante in legatura cu personalul"

- cu sumele reprezentand drepturi salariale neridicate la termen de personalul angajat al unitatii militare:

4210101 = 4260101

,,Personal - salarii datorate" ,,Drepturi de personal neridicate"

- cu sumele retinute din salarii si alte drepturi urmaribile ale militarilor si personalului civil contractual pentru plata ratelor marfurilor achizitionate de acestia, pentru plata ratelor pentru locuinte, cu sumele reprezentand cotizatii C.A.R., etc.:

4210101 = 4270101

,,Personal - salarii datorate" ,,Retineri din salarii datorate tertilor"

- cu sumele retinute din salarii si alte drepturi urmaribile ale militarilor si personalului civil contractual pe baza titlurilor executorii stabilite in favoarea altor unitati militare, agenti economici sau persoane fizice (obligatii de intretinere, chirii, popriri, etc.):

4210101 = 4270101

,,Personal - salarii datorate" ,,Retineri din salarii datorate tertilor"

- cu sumele retinute drept garantii materiale ale gestionarilor unitatii militare:

4210101 = 4280101

,,Personal - salarii datorate" ,,Alte datorii in legatura cu personalul"

- cu sumele reprezentand impozitul aferent salariilor, retinut prin statele de plata, precum si cu sumele reprezentand contributia pentru pensia suplimentara retinuta din soldele personalului militar:

4210101 = 44401

,,Personal - salarii datorate" ,,Impozit pe venituri din salarii

si din alte drepturi"

4210101 = 44810102

,,Personal - salarii datorate" ,,Alte datorii fata de buget"

- cu contributia personalului pentru pensia suplimentara:


,,Personal - salarii datorate" ,,Contributiile asiguratilor

pentru asigurari sociale"

- cu sumele reprezentand contributia salariatilor unitatii militare pentru fondul de asigurari sociale de sanatate:

4210101 = 431401

,,Personal - salarii datorate" ,,Contributiile asiguratilor

pentru asigurari sociale de sanatate"

- cu contributia retinuta soldatilor gradati voluntari si personalului civil contractual la fondul de somaj:

4210101 = 437201

,,Personal - salarii datorate" ,,Contributiile asiguratilor

pentru asigurari de somaj"

Soldul contului 421,,Personal - salarii datorate" este creditor si reprezinta sumele datorate personalului.

Sumele reprezentand drepturi salariale ale personalului militar si personalului civil contractual se ridica in vederea achitarii din contul de la banca pe baza de cec numerar si se achita pe baza statelor de salarii.

2.2. "Contabilitatea contributiilor angajatilor la bugetele de stat si asigurarilor sociale si fondurilor speciale".

a) Contabilitatea contributiei personalului militar si civil pentru pensia suplimentara si asigurarile sociale.

Contributia de 5% pentru pensia suplimentara se calculeaza si se retine din veniturile brute lunare ale cadrelor.

Contributia soldatilor gradati voluntari si personalului civil contractual, in procent de 10,5% din totalul veniturilor brute are ca destinatie alimentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Ca o particularitate pentru unitatea militara este aceea ca sumele reprezentand contributia pentru pensie suplimentara a cadrelor militare permanente constituie venit la bugetul statului, deci se vireaza la bugetul de stat.

Contabilitatea decontarilor privind contributia personalului militar pentru pensia suplimentara se realizeaza cu ajutorul contului 4481,,Alte datorii fata de buget" iar in cazul soldatilor gradati voluntari si personalului civil contractual cu ajutorul contului 4312,, ,,Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale".

Dupa continutul economic conturile sunt conturi de datorii, iar dupa functia contabila sunt conturi de pasiv.

Conturile se crediteaza cu contributia pentru pensia suplimentara si asigurarile sociale datorate de personalul unitatii militare:

4210101 = 431201

,,Personal - salarii datorate" ,,Contributiile asiguratilor

pentru asigurari sociale"

4210101 = 44810102

,,Personal - salarii datorate" ,,Alte datorii fata de buget"

Conturile se debiteaza cu sumele virate asigurarilor sociale, in cazul soldatilor gradati voluntari si personalului civil contractual, respectiv cu sumele varsate la bugetul de stat in cazul cadrelor militare:

431201 = 7700142600102..100101

,,Contributiile asiguratilor ,,Finantarea de la buget"

pentru asigurari sociale"

44810102 = 7700142600102..100101

,,Alte datorii fata de buget" ,,Finantarea de la buget"

Soldul conturilor este creditor si reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale in cazul soldatilor gradati voluntari si personalului civil contractual, respectiv sumele datorate bugetului de stat de catre cadrele militare.

b) Contabilitatea retinerilor pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate.

Contributia, in procent de 5,50%, datorata de angajati pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate se calculeaza asupra veniturilor salariale brute lunare ale fiecarui angajat.

Contabilitatea decontarilor cu fondul asigurarilor sociale de sanatate se asigura prin intermediul contului 4314,,Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate".

Dupa continutul economic contul 4314,,Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate" este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia personalului angajat pentru asigurarile sociale de sanatate:

4210101 = 431401

,,Personal - salarii datorate" ,,Contributiile asiguratilor

pentru asigurari sociale de sanatate"

Se debiteaza cu sumele virate cu ordin de plata, la destinatie, reprezentand contributia personalului angajat pentru asigurarile sociale:

431401 = 7700142600102..100101

,,Contributiile asiguratilor ,,Finantarea de la buget"

pentru asigurari sociale de sanatate"

c) Contabilitatea contributiei soldatilor gradati voluntari si personalului civil contractual pentru constituirea fondului de somaj.

Contributia salariatilor la fondul de somaj se stabileste prin aplicarea cotei de 0.50% asupra venitului brut al soldatilor gradati voluntari si al personalului civil contractual. Contributia astfel calculata se varsa la Directia Judeteana de Munca si Protectie Sociala

Nota:

Cadrele militare nu platesc contributia pentru ajutorul de somaj.

Contabilitatea decontarilor privind contributia salariatilor la fondul de somaj se realizeaza cu ajutorul contului 4372,,Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj".

Dupa continutul economic contul 4372,,Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj" este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele datorate de soldatii gradati voluntari si personalul civil contractual:

4210101 = 437201

,,Personal - salarii datorate" ,,Contributiile asiguratilor

pentru asigurari de somaj"

Se debiteaza cu sumele virate cu ordin de plata, reprezentand contributia soldatilor gradati voluntari si personalul civil contractual pentru constituirea fondului de somaj:

= 7700142600102..100101 ,,Contributiile asiguratilor ,,Finantare de la buget"

pentru asigurari de somaj"

Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate de soldatii gradati voluntari si personalul civil contractual pentru constituirea fondului de somaj.

d) Contabilitatea impozitului pe salarii.

Impozitul pe salarii se aplica la totalul veniturilor lunare sub forma de salarii si alte drepturi salariale din care se scad pensia suplimentara, contributia la fondul de somaj (in cazul soldatilor gradati voluntari si personalul civil contractual), contributia pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate, cheltuieli profesionale, deducerile de baza si suplimentare, in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere si alte sume neimpozabile.

Cota de impozit reprezinta un procent de 16% din veniturile impozabile.

Contabilitatea impozitului pe salarii se tine cu ajutorul contului 444,,Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi".

Dupa continutul economic contul 444,,Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi" este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

- sumele datorate bugetului statului ca impozit pe salarii retinut din drepturile salariale ale angajatilor unitatii militare:

4210101 = 44401

,,Personal - salarii datorate" ,,Impozit pe venituri din salarii

si din alte drepturi"

Se debiteaza cu sumele virate cu ordin de plata la buget reprezentand impozit pe salarii:

44401 = 7700142600102..100101

,, Impozit pe venituri din salarii ,,Finantarea de la buget"

si din alte drepturi"

Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate bugetului ca impozit pe salarii.

e) Contabilitatea retinerilor din salarii pentru terti.

Pe baza titlurilor executorii emise, unitatea militara este obligata sa efectueze retineri din soldele/salariile lunare ale salariatilor, in favoarea altor unitati militare, agenti economici sau persoane fizice (obligatii de intretinere, chirii, popriri de orice fel).

Unitatea militara care primeste titlul executoriu este obligata sa confirme primirea titlului executoriu in termen de 5 zile de la primirea acestuia, sa efectueze retinerile in cuantumurile legale si sa le trimita la destinatie.

In cazul in care retinerile nu mai pot fi efectuate datorita faptului ca debitorul (persoana careia i se face retinerea) nu mai face parte din personalul unitatii militare ca urmare a transferarii, mutarii, sau desfacerii contractului de munca unitatea militara este obligata sa instiinteze persoana fizica sau juridica despre acest lucru. In adresa de instiintare unitatea militara va preciza si domiciliul debitorului precum si noul loc de munca pentru ca urmarirea retinerilor sa se poata efectua in continuare.

Contabilitatea retinerilor din salarii pentru terti se tine cu ajutorul contului 4271,,Retineri din salarii datorate tertilor".

Dupa continutul economic contul 4271,,Retineri din salarii datorate tertilor" este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

- sumele retinute din salarii si alte drepturi urmaribile ale militarilor si personalul civil contractual, pe baza titlurilor executorii stabilite prin normele legale, in favoarea altor unitati militare, agenti economici sau persoane fizice (obligatii de intretinere, popriri de orice fel, chirii, etc.):

4210101 = 42710108

,,Personal - salarii datorate" ,,Retineri din salarii datorate tertilor"

Contul 4271,,Retineri din salarii datorate tertilor" se debiteaza cu sumele virate la destinatie:

42710108 = 7700142600102..100101

,,Retineri din salarii datorate tertilor" ,,Finantarea de la buget"

Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate tertilor.

f) Contabilitatea retinerilor din salarii pentru constituirea de garantii.

Retinerile din salariu in vederea constituirii garantiei se fac in cuantum de o zecime din solda (salariul) lunara neta. Daca retinerea a fost utilizata pentru recuperarea de pagube, completarea acesteia se face prin retinere din solda (salariu) in cote de 1/3 din aceasta.

Contabilitatea retinerilor privind garantiile in numerar se organizeaza in cadrul contului 4271,,Retineri din salarii datorate tertilor", analitic pe fiecare gestionar, cu indicarea numelui, prenumelui, functiei, locului de munca si a sumelor depuse.

Contul 4271,,Retineri din salarii datorate tertilor" este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu sumele retinute din soldele lunare drept garantii materiale ale gestionarilor unitatii militare:

4210101 = 42710107

,,Personal - salarii datorate" ,,Retineri din salarii datorate tertilor"

Sumele astfel retinute se depun la C.E.C. sau la banca in contul personal al gestionarului constituit in acest sens:

42710107 = 7700142600102..100101

,,Retineri din salarii datorate tertilor" ,,Finantarea de la buget"

g) Contabilitatea retinerilor din salarii pentru recuperarea avansurilor acordate.

La plecarea in concediul de odihna cadrele militare si soldatii gradati voluntari pot beneficia de acordarea cu anticipatie a indemnizatiei pentru concediul de odihna. La randul lor si personalul civil contractual poate beneficia de avans la plecarea in concediul de odihna. Indemnizatia pentru concediul de odihna se suporta din fondul de salarii si se acorda cu pana la 5 zile inainte de plecarea in concediul de odihna.

Contabilitatea avansurilor acordate se tine cu ajutorul contului 425,,Avansuri acordate personalului".

4210101 = 53110142600102..100101

,,Avansuri acordate personalului" "Casa in lei"

h) Contabilitatea drepturilor banesti neridicate.

Unitatea militara poate pastra, in casierie, peste limita soldului de casa, timp de trei zile lucratoare de la ridicarea numerarului, exclusiv ziua ridicarii numerarului si inclusiv ziua platii sau restituirii la banca, sumele necesare pentru plata drepturilor banesti cuvenite personalului militar si civil.

In cazul in care sumele respective nu au fost ridicate in termenul prevazut mai sus, seful compartimentului financiar contabil face demersurile necesare pentru a depune sumele respective la banca (trezorerie).

Sumele ramase reprezentand remuneratii neplatite se transfera intr-un cont creditor care reflecta in continuare obligatia unitatii militare fata de personal.

Contabilitatea drepturilor banesti neridicate se tine cu ajutorul contului 426,,Drepturi de personal neridicate".

Dupa continutul economic, contul 426,,Drepturi de personal neridicate" este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Contul se crediteaza cu:

- drepturile banesti cuvenite salariatilor unitatii militare neridicate la termen:

4210101 = 426

,,Personal - salarii datorate" ,,Drepturi de personal neridicate"

Sumele astfel inregistrate se depun in contul de la banca, urmand a fi ridicate la o data ulterioara pentru a fi achitate.

2. "Contabilitatea contributiilor angajatorului la bugetele fondurilor speciale".

a)     Contabilitatea cheltuielilor privind contributia unitatii la asigurarile sociale.

Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile sociale se tine cu ajutorul contului 4311 ,,Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale".

Valoarea contributiilor unitatii la asigurari sociale reprezinta 20,80% din fondul de salarii al unitatii.

Dupa continutul economic contul 4311,,Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale" este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia datoriilor de stat potrivit legii:

64510142600102..100301 = 431101

,,Contributiile angajatorilor ,,Contributiile angajatorilor

pentru asigurari sociale" pentru asigurari sociale"

Se debiteaza cu:

- contributia de asigurari sociale de sanatate aferenta indemnizatiilor de incapacitate temporara de munca:

431101 = 431301

,,Contributiile angajatorilor ,,Contributiile angajatorilor

pentru asigurari sociale" pentru asigurari sociale

de sanatate"

- indemnizatiile de concediu medical platite salariatilor:

431301 = 53110142600102..100101

,,Contributiile angajatorilor "Casa in lei"

pentru asigurari sociale

de sanatate"

- cu indemnizatiile neridicate la data platii salariilor:

431101 = 4281

,,Contributiile angajatorilor ,,Alte datorii in legatura

pentru asigurari sociale" cu personalul"

- sumele virate la asigurarile sociale:

431101 = 7700142600102..100301

,,Contributiile angajatorilor ,,Finantarea de la buget"

pentru asigurari sociale"

Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate de unitatea militara la asigurarile sociale.

b) Contabilitatea cheltuielilor cu fondul asigurarilor sociale de sanatate.

Unitatea militara contribuie pentru constituirea fondurilor de asigurari sociale de sanatate cu un procent de 5,20% calculat asupra fondului de salarii.

Contabilitatea decontarilor cu fondul asigurarilor sociale de sanatate se asigura prin intermediul contului 4313,,Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate".

Dupa continutul economic contul 4313,,Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate" este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu:

- contributia unitatii militare pentru asigurarile sociale de sanatate:

64510142600102..100303 = 431301

,,Contributiile angajatorilor ,,Contributiile angajatorilor

pentru asigurari sociale" pentru asigurari sociale

de sanatate"

c) Contabilitatea cheltuielilor pentru constituirea fondului de somaj.

Contributia unitatii la fondul de somaj se suporta de unitatea militara, reprezentand o cheltuiala a acesteia.

Contributia se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,50% asupra castigului brut realizat de gradatii soldati voluntari si de personalul civil contractual.

Fondul de somaj, astfel calculat, impreuna cu cel aferent contributiei personalului la acest fond se varsa integral la Directiile Judetene de Munca si Protectie Sociala la data ridicarii de la banca a numerarului pentru plata salariilor si va fi folosit pentru acordarea ajutorului de somaj celor in drept si pentru acoperirea unor cheltuieli de calificare si recalificare a somerilor.

Contabilitatea contributiei unitatii la fondul de somaj se realizeaza cu ajutorul contului 4371 ,,Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj".

Dupa continutul economic contul 4371 ,,Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj" este un cont de datorii, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv.

Se crediteaza cu contributia datorata de unitate la fondul de somaj:

64510142600102..100302 = 437101

,,Contributiile angajatorilor ,,Contributiile angajatorilor

pentru asigurari sociale" pentru asigurari de somaj

Se debiteaza cu sumele virate cu ordin de plata pentru fondul de somaj:

437101 = 7700142600102..100302

,,Contributiile angajatorilor ,,Finantarea de la buget"

pentru asigurari de somaj

Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate de unitate pentru constituirea fondului de somaj.

d) Contabilitatea cheltuielilor unitatii privind contributia la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Unitatea militara contribuie la constituirea fondului de garantare cu un procent de 0,85% aplicat fondului total de salarii brute lunare realizate de soldatii gradati voluntari si personalul civil contractual.

Contabilitatea se asigura prin intermediul contului 4317"Contributiile angajatorilor pentru Fondul national unic de asigurari sociale", astfel:

64510142600102..100306 = 431701

,,Contributiile angajatorilor ,,Contributiile angajatorilor

pentru asigurari sociale" pentru Fondul national unic

de asigurari sociale"Legea Contabilitatii 82/1991, art. 2

Legea Contabilitatii nr. 82/1991, art. 12, alin. 1

Declaratia Universala a Drepturilor Omului art. 23 al. 3

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate