Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Drepturile alesilor locali


Drepturile alesilor locali
Drepturile alesilor locali

Prin alesi locali, in sensul Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, se intelege consilierii locali si consilierii judeteni, primarii, primarul general al municipiului Bucuresti, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene. Este asimilat alesilor locali si delegatul satesc.

Pe timpul exercitarii mandatului de primar, viceprimar, presedinte sau vicepresedinte al consiliului judetean se suspenda contractul de munca sau actul de numire a acestora in cadrul unei institutii ori autoritati publice, respectiv la regii autonome sau la societati comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unitatilor administrativ-teritoriale. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice, cercetatorii stiintifici, ziaristii cu atestat profesional, oamenii de cultura si arta. In cazul in care, pe durata exercitarii mandatului de catre persoanele care ocupa functiile de alesi locali, au loc reorganizari ale persoanei juridice, acestea sunt obligate sa comunice persoanelor ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de munca stabilite, corespunzator celor detinute de acestea, cu respectarea legislatiei in vigoare. La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, de presedinte sau vicepresedinte al consiliului judetean persoanele in cauza isi reiau activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau acte de numire. La stabilirea clasei si gradului de incadrare se vor lua in calcul si perioadele lucrate in functiile de demnitate publica alese. In cazul in care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitatii in functia detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se va putea adresa instantei de judecata competente, cererea fiind scutita de taxa de timbru judiciar. Timp de 2 ani de la data incetarii mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca ori acestea nu pot fi eliberate din functie pe motive care nu le sunt imputabile.
La incetarea mandatului, primarii si viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiaza, la cerere, de calcularea sau, dupa caz, de recalcularea pensiei, luandu-se in calcul si indemnizatiile lunare primite, in conditiile legii.

Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene nu li se acorda indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de pana la 5% din indemnizatia lunara a primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz. Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia este de o sedinta de consiliu si 1 - 2 sedinte de comisii de specialitate pe luna. Consilierii si delegatul satesc au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii. Primarii si viceprimarii, precum si presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in conditiile legii.

Consilierii si delegatul satesc, care participa la sedintele de consiliu organizate in mod exceptional in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi care le revin, potrivit legii, de la locul de munca.

Primarii si viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene beneficiaza de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii. Pentru a beneficia de concediu fara plata sau de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, primarii si presedintii consiliilor judetene au obligatia de a informa, in prealabil, consiliul local sau judetean, dupa caz, indicand durata acestora si perioada in care vor avea loc. In cazuri de urgenta, informarea se va face in prima sedinta de consiliu, organizata dupa terminarea concediului. Concediile fara plata sau pentru evenimente familiale deosebite, precum si durata acestora, in cazul viceprimarilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, se aproba de catre primar, respectiv de catre presedinte.Durata exercitarii mandatului de primar si de viceprimar, de presedinte si de vicepresedinte al consiliului judetean constituie vechime in munca si in specialitate si se ia in calcul la promovare si la acordarea tuturor drepturilor banesti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea si la recalcularea pensiei.

Alesii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local, a consiliului judetean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.

Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local sau judetean. Alesii locali au obligatia de a participa la cel putin un curs de pregatire in domeniul administratiei publice locale, in decursul primului an de mandat.

Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit. Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor care le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

Dreptul de asociere este garantat alesilor locali. In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale, structurile asociative legal constituite ale alesilor locali vor fi consultate de catre autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local.

In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, alesii locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. In cazul primarului, viceprimarului si consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile, iar in cazul consilierilor judeteni este de 45 de zile de la data incheierii misiunii; in caz contrar alesii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate