Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
CONSTRUCTIA INSTITUTIONALA A SISTEMULUI DE ACHIZITII PUBLICE DIN ROMANIA


CONSTRUCTIA INSTITUTIONALA A SISTEMULUI DE ACHIZITII PUBLICE DIN ROMANIA


CONSTRUCTIA INSTITUTIONALA A SISTEMULUI DE ACHIZITII PUBLICE DIN ROMANIA

1. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

In contextul respectarii angajamentelor asumate de Romania in procesul de aderare la Uniunea Europena, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) s-a infiintat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, ca institutie publica, in subordinea Guvernului si coordonarea directa a Primului - Ministru, cu sediul in municipiul Bucuresti.
A.N.R.M.A.P. are ca rol fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice si indeplineste urmatoarele functii:-elaborarea strategiei in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu cerintele acquis-ului comunitar;

-reglementarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;

-reglementarea cadrului legal referitor la aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica;

-monitorizarea, analiza, evaluarea si supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica; 

-reprezentarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si retelelor de comunicare, organizate de catre institutiile europene; 

-consilierea metodologica a autoritatilor contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu rol de suport in aplicarea corecta a legislatiei in acest domeniu;

-initierea/sustinerea proiectelor sau actiunilor de instruire a personalului implicat in activitati specifice achizitiilor publice, cu rol de suport in dezvoltarea capacitatii de implementare a legislatiei la nivelul autoritatilor contractante.

In realizarea functiilor sale A.N.R.M.A.P. are, in principal, urmatoarele atributii:

-asigurarea unui cadru legal coerent si armonizat cu acquis-ul comunitar in domeniul achizitiilor publice;

-indeplinirea obligatiilor corelative derivate din aplicarea prevederilor Directivelor Uniunii Europene in materie de achizitii publice;

-asigurarea unui canal de comunicare permanent cu structurile din cadrul Comisiei Europene, cu institutiile publice corespondente din statele membre ale Uniunii Europene si cu organisme de interes public national;

-asigurarea unui cadru corespunzator de aplicare conforma a legislatiei in domeniul achizitiilor publice

-dezvoltarea capacitatii de implementare la nivelul autoritatilor contractante.

In cadrul ANRMAP functioneaza urmatoarele directii:

Directia Generala Politici si Reglementare;

Directia Generala Analize si Dezvoltare Operationala; 

Directia Generala Supraveghere, Monitorizare si Evaluare; 

Directia Economico - Administrativa;

Cabinetul Presedintelui;

Departamentul Strategii si Comunicare;

Compartimentul Audit Intern.

Misiune
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice este institutia care gestioneza sistemul de achizitii publice din Romania, avand ca rol fundamental formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice.
Se asigura dezvoltarea si evolutia continua a mecanismelor prin care institutiile si structurile din cadrul sistemului national de achizitii publice interactioneaza cu autoritatile contractante iar acestea din urma cu operatorii economici. Se creaza premisele de crestere a eficientei, a transparentei si competitivitatii achizitiilor in sectorul public.
Telul institutiei este sa intareasca capacitatea de implementare a legislatiei in domeniul achizitiilor publice la nivelul autoritatilor contractante si promovarea, unui nivel ridicat de profesionalism astfel incat sistemul de achizitii publice din Romania, in ansamblul sau, sa fie apreciat si perceput ca un exemplu de buna practica la nivel european.

Viziune

Depasind cifra de 16% din media PIB - ului Uniunii Europene, achizitiile publice reprezinta una din principalele surse care alimenteaza procesul continuu de dezvoltare economica si sociala a Statelor Membre ale U.E..
Activitatea A.N.R.M.A.P. este orientata spre crearea si intretinerea unui cadru propice valorificarii intregului efort economic angajat si cresterii impactului social al procesului de achizitie publica, prin sustinerea unui sistem de achizitii publice sanatos, eficient si credibil.
Mentinera unui cadru corespunzator de aplicare conforma a legislatiei in domeniul achizitiilor publice si responsabilizarea autoritatilor contractante si/sau a persoanelor fizice/juridice care au obligatia de a aplica procedurile de atribuire este singura modalitate prin care se poate garanta eficienta utilizarii fondurilor publice.

Obiective

Obiectivele strategice sunt:
- Perfectionarea cadrului legislativ armonizat care a fost implementat in domeniul achizitiilor publice pe masura ce acquis-ul comunitar se modifica si/sau este imbunatatit, astfel incat sa se asigure permanent un grad cat mai ridicat de coerenta a legislatiei nationale in vigoare, concomitent cu respectarea deplina a compatibilitatii/conformitatii cu prevederile acquis-ului comunitar;
- Crearea premiselor necesare pentru asigurarea unui mod convergent de functionare a institutiilor din cadrul sistemului de achizitii publice, raportat la competentele acestora;
- Intarirea capacitatii de implementare a legislatiei in domeniul achizitiilor publice la nivelul autoritatilor contractante prin dezvoltarea continua a suportului acordat acestora in vederea aplicarii corecte a legislatiei si instruirea personalului implicat in activitati specifice achizitiilor publice;
- Cresterea gradului de aplicare conforma a legislatiei in domeniul achizitiilor publice prin masurile dispuse ca urmare a monitorizarii si supravegherii modului de atribuire a contractelor de achizitie publica;
- Promovarea bunelor practici nationale si europene, atat in raport cu institutiile si organismele din Romania cat si cu institutiile corespondente la nivelul U.E. si /sau la nivelul Statelor Membre ale U.E..

Valori

Profesionalism: Profilul si experienta specialistilor confera institutiei prestanta si credibilitate, eforturile fiind orientate in permanenta spre impartasirea si integrarea acestor valori in cadrul tuturor institutiilor cu care intra in contact prin prisma sferei noastre de activitate.
Comunicare si lucru in echipa: Cele mai bune solutii pentru rezolvarea unor probleme sunt cele care au la baza comunicarea interna si lucrul in echipa. Solutiile apartin intregului colectiv si nu unei singure persoane.
Integritate: Ne implicam in mod responsabil in rezolvarea problemelor semnalate de autoritatile contractante si de societatea civila, ca parteneri in atingerea obiectivelor comune, demonstrand in acelasi timp impartialitate si transparenta in solutiile propuse.
Respect fata de lege: Litera si spiritul legii sunt esentiale in activitate, care presupune cel mai inalt grad de obiectivitate in raport cu situatiile de fapt care sunt aduse la cunostinta.
Modernism si flexibiltate: Se imbina experienta specialistilor cu vechime in domeniu cu flexibilitatea si gandirea inovatoare a unei echipe tinere si ambitioase.
Management eficient si identitate: Sursa succesului institutiei consta in capacitatea top - managementului de a pune in valoare resursele umane ca amprenta definitorie a identitatii institutiei precum si in preocuparea constanta pentru dezvoltarea si perfectionarea acestora.

2 .Unitatea Centrala de Verificare a Achizitiilor Publice

Ministerul Economiei si Finantelor este organul de specialitate al administratiei publice centrale, responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, finantate din fonduri publice si care intra sub incidenta legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

Verificarea priveste etapele procesului de achizitie publica, dupa publicarea anuntului de participare pana la atribuirea si semnarea contractului. In cazul in care nu are loc semnarea contractului, activitatea de verificare inceteaza la data expirarii termenului legal de contestare a comunicarii rezultatului procedurii de atribuire.

Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), in situatiile reglementate de lege in care este permisa incheierea contractului fara publicarea prealabila a anuntului de participare, verificarea Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare U.C.V.A.P., priveste etapele procesului de achizitie incepand cu transmiterea invitatiei de participare la negociere pana la atribuirea si semnarea contractului. In cazul in care nu are loc semnarea contractului, activitatea de verificare inceteaza la data expirarii termenului legal de contestare a comunicarii rezultatului procedurii de atribuire.

Fac obiectul verificarii, in sensul prevederilor alin. (1), aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor cu valorile prevazute la <LLNK 12006 30180 302 1 66>art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12007 228 10 201 0 18>Legea nr. 228/2007, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

Verificarea aspectelor procedurale in domeniul achizitiilor publice se exercita de catre Ministerul Economiei si Finantelor prin U.C.V.A.P., care functioneaza la nivel de directie generala, si prin structurile subordonate, care functioneaza in cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, denumite in continuare compartimente de verificare a achizitiilor publice, si in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Bucuresti, Serviciul de verificare a achizitiilor publice.

Verificarea aspectelor procedurale se efectueaza prin urmarirea directa a modului de derulare a procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii, precum si prin verificarea documentelor emise in legatura cu procedura respectiva.

U.C.V.A.P., prin aparatul central si teritorial, verifica procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii organizate de catre autoritatile contractante.

Autoritatile contractante sunt definite la <LLNK 12006 34180 302 8 56>art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servic

U.C.V.A.P. functioneaza in mod independent din punct de vedere operational fata de structurile implicate in managementul si contractarea fondurilor publice, precum si fata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare A.N.R.M.A.P., si de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

U.C.V.A.P. functioneaza in coordonarea directa a ministrului economiei si finantelor, iar structurile subordonate functioneaza in directa coordonare a directorului executiv al directiilor generale ale finantelor publice teritoriale.

Pentru indeplinirea functiei de verificare procedurala, U.C.V.A.P. exercita urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza si indruma activitatea aparatului propriu privind aplicarea unitara a procedurilor de verificare in domeniul achizitiilor publice;

b) asigura stabilirea si aplicarea unui cadru unitar de elaborare si implementare a procedurilor de verificare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) urmareste si verifica respectarea legislatiei in domeniu privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

d) analizeaza documentatia intocmita de autoritatea contractanta in scopul atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

e) intocmeste note intermediare ori de cate ori, pe parcursul unei proceduri de achizitie publica, se constata neconformitati in aplicarea legislatiei in domeniu;

f) emite avizul cu caracter consultativ, pe baza notelor intermediare neinsusite de catre autoritatile contractante carora le-au fost transmise acestea, in situatia in care sunt neconcordante in aplicarea legislatiei in domeniu;

g) elaboreaza raportul de activitate pentru fiecare procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, supusa verificar

U.C.V.A.P. promoveaza comunicarea si bunele relatii cu organizatiile si entitatile interesate in probleme de achizitii publice, de concesiuni de lucrari publice si de concesiuni de servic

In exercitarea atributiilor sale, U.C.V.A.P. colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare A.N.R.M.A.P., operatorul Sistemului electronic de achizitii publice, Consiliul national de solutionare a contestatiilor, autoritatile de management, cu alte structuri de control si institutii publice. In acest scop, U.C.V.A.P. va incheia protocoale cu autoritatile si cu institutiile implicate.

Verificarea aspectelor procedurale exercitata de U.C.V.A.P. nu limiteaza in niciun fel atributiile autoritatilor de management, ale A.N.R.M.A.P. sau ale Consiliului national de solutionare a contestatiilor care decurg din aplicarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.

Activitatea desfasurata de U.C.V.A.P. nu limiteaza in niciun mod responsabilitatile si obligatiile autoritatilor contractante care decurg din aplicarea prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

Selectarea procedurilor de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii in vederea verificarii aspectelor procedurale se face folosindu-se analiza de risc, in principal, pe baza urmatoarelor criterii:

a) valoarea estimata a contractului de achizitie publica sau concesiune de lucrari publice ori servicii;

b) tipul si dimensiunea autoritatii contractante;

c) sursa de finantare;

d) procedura de achizitie publica utilizata;

e) istoricul si experienta autoritatii contractante in domeniul achizitiilor publice.

La data initierii procedurii de atribuire prevazute la art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgenta, respectiv la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau a invitatiei de participare, in cazul negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, autoritatile contractante au obligatia de a instiinta U.C.V.A.P. asupra procedurii de achizitie care urmeaza a fi derulata.

Autoritatea contractanta va transmite la sediul central al U.C.V.A.P. o documentatie care va cuprinde: anuntul de participare transmis spre publicare sau invitatia de participare, in cazul negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, insotit de fisa de prezentare conform formularului standard aplicabil.

Documentatia prevazuta la alin. (2) poate fi transmisa prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

a) prin posta, cu confirmare de primire;

b) prin fax;

c) prin mijloace electronice;

d) prin orice combinatie a modalitatilor prevazute la lit. a)-c).

Orice document trebuie inregistrat la U.C.V.A.P. in momentul primirii, respectiv in momentul transmiter

Pentru procedura de achizitie selectata in vederea verificarii, conducatorul U.C.V.A.P. sau al structurilor subordonate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice teritoriale are obligatia de a emite decizia de verificare catre autoritatea contractanta si de a o transmite de indata acesteia, impreuna cu rezultatul analizei de risc.

Decizia de verificare catre autoritatea contractanta contine numele observatorilor desemnati si solicitarea de prezentare a documentatiei aferente procedurii de achizitie.

Verificarea conformitatii procedurii de atribuire cu prevederile legislatiei in vigoare se realizeaza pe baza unor elemente-cheie ce trebuie urmarite in fiecare etapa procedurala, in functie de calendarul si tipul procedur Toate verificarile se efectueaza de indata, pe baza instructiunilor cuprinse in Manualul operational pentru activitatea de observare si verificare.

In actiunea de verificare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, observatorii prevazuti la art. 5 alin. (2) din ordonanta de urgenta urmaresc, prioritar, urmatoarele elemente-cheie:

a) respectarea regulilor si principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

b) modul in care se aplica si se respecta procedura de achizitie;

c) acuratetea documentelor supuse verificarii;

d) modul in care se aplica de catre autoritatile contractante criteriile de calificare si selectie a ofertantilor si criteriile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

e) semnarea de catre autoritatea contractanta a contractului cu ofertantul a carui oferta a fost declarata ca fiind castigatoare.

In indeplinirea atributiilor care le revin, observatorii au urmatoarele obligatii:

a) participa la sedinta de deschidere a ofertelor si la sedintele ulterioare ale comisiei de evaluare avand ca obiect evaluarea, analiza si adjudecarea ofertei castigatoare;

b) verifica conformitatea procedurii de achizitie publica aleasa de autoritatea contractanta cu legislatia aplicabila, privind: respectarea regulilor de publicitate, respectarea regulilor de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire, conformitatea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica, precum si respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese.

Autoritatile contractante vor asigura accesul neingradit al observatorilor la toate documentele si informatiile legate de procedura de achizitie publica supusa verificarii si vor informa de indata observatorii asupra oricaror modificari ulterioare aduse, in conditiile legii, a documentelor care au fost prezentate. Acestia pot solicita, in scris, presedintelui comisiei de evaluare din cadrul autoritatii contractante, in cazuri temeinic justificate, informatii suplimentare scrise, de natura sa conduca la lamurirea aspectelor procedurale legate de derularea procedurii de atribuire.

Accesul observatorilor la documentele si informatiile privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii se realizeaza cu respectarea normelor privind protectia informatiilor clasificate.

In exercitarea atributiilor de serviciu, observatorii desemnati pentru efectuarea verificarii aspectelor procedurale intocmesc:

a) nota intermediara - imediat ce se constata abateri in aplicarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice pe parcursul procedurii de atribuire. Nota intermediara contine si recomandarile pentru corectarea abaterilor. Aceasta nota se inregistreaza la autoritatea contractanta si se anexeaza la raportul de activitate;

b) raportul de activitate - pentru fiecare procedura de achizitie publica verificata, dupa finalizarea activitatii de observare, in care consemneaza principalele constatari, anexand toate notele intermediare, precum si avizul consultativ, daca este cazul. Acest raport se intocmeste si in cazul in care nu se ajunge la semnarea contractului. Raportul de activitate se inregistreaza la structura U.C.V.A.P. din care fac parte observatorii si se transmite la autoritatea contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea activitatii de verificare.

<LLNK 12007 1083 20 30Data finalizarii activitatii de verificare este:

a) data transmiterii de catre autoritatea contractanta a copiei contractului semnat de catre parti, dar nu mai tarziu de 3 zile de la semnarea acestuia;

b) data expirarii termenului legal de contestare a comunicarii rezultatului procedurii, prevazut de <LLNK 12006 34180 301 0 45>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12006 337 10 201 0 18>Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care nu are loc semnarea contractului.

Avizul consultativ prevazut la art. 5 alin. (5) din ordonanta de urgenta se emite de structura U.C.V.A.P. cand se constata neconcordante neremediate in urma notelor intermediare emise de observatori si se transmite autoritatii contractante in cel mult 3 zile lucratoare de la finalizarea activitatii de verificare.

U.C.V.A.P. are obligatia de a transmite avizul consultativ si A.N.R.M.A.P., precum si, dupa caz, organului ierarhic superior al autoritatii contractante.

In cazul proiectelor finantate din fonduri europene, avizele consultative si rapoartele de activitate se transmit si autoritatii de management competente.

Autoritatea contractanta, pe baza notelor intermediare emise de observatori si a avizului consultativ emis de structura U.C.V.A.P., poate dispune:

a) modificarea, incetarea, revocarea si anularea actelor in legatura cu procedura verificata;

b) continuarea procesului de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice sau a contractului de concesiune de servic

Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine autoritatii contractante.

Decizia luata de autoritatea contractanta se transmite de indata A.N.R.M.A.P. si U.C.V.A.P.

3. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor functioneaza ca organism administrativ-jurisdictional pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, avand urmatoarele competente:

a) sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurilor de atribuire inainte de incheierea contractelor;

b) sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta in atribuirea contractelor de achizitie publica;

c) sa emita opinii asupra existentei unei incalcari a legislatiei in domeniu deduse judecatii, daca instanta de judecata solicita acest lucru, in conformitate cu prevederile art. 287 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servic

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor are obligatia apararii si realizarii drepturilor si intereselor legitime supuse solutionarii, fara privilegii si discriminari.

Competentele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor se realizeaza cu respectarea principiilor independentei si stabilitatii in functie a membrilor sai, ale transparentei si impartialitatii in luarea deciziilor, precum si cu cele ale legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii si a dreptului la aparare, potrivit leg

In desfasurarea activitatii sale, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor stabileste contacte si coopereaza cu institutiile corespondente din statele membre ale Uniunii Europene sau cu organisme internationale similare.

Sediul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este in municipiul Bucuresti.

Organizarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Numarul maxim de posturi al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este de 37, dintre care 21 de posturi sunt alocate pentru membrii Consiliului, denumiti consilieri de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice, si 16 posturi sunt alocate pentru personalul tehnic-administrativ.

Structura organizatorica a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este prevazuta in anexa nr. 1.

In cadrul structurii organizatorice, prin ordin al presedintelui Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, se pot organiza si alte servicii, birouri sau ofic

Structura personalului si numarul salariatilor, pentru fiecare serviciu, birou sau oficiu, se stabilesc in conditiile legii, prin ordin al presedintelui Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Atributiile individuale ale membrilor si personalului tehnic-administrativ se stabilesc prin fisa postului.

Conducerea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este asigurata de un presedinte ales prin vot secret cu majoritate simpla, de catre cei 21 de membri ai Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor reuniti in plen.

Presedintele este ales pentru o perioada de 3 ani, mandatul sau putand fi reinnoit o singura data.

In termen de 5 zile de la numire, membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor au obligatia alegerii unui presedinte dintre consilierii de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice care si-au exprimat intentia de a candida.

Candidaturile se depun intr-un termen de cel mult 48 de ore de la numirea membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, la o comisie constituita in acest scop, formata din 3 persoane, alese in ordinea descrescatoare a clasamentului notelor obtinute la concursul de admitere in Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

In masura in care dintre membrii desemnati potrivit alin. (2) unul sau mai multi dintre acestia isi exprima intentia de a candida la presedintia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, din comisie vor face parte urmatorii clasati.

Procedura de votare se organizeaza in termen de 24 de ore de la expirarea perioadei de depunere a candidaturilor.

Membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor pot contesta procedura de alegere a presedintelui intr-un termen de 24 de ore de la validarea votului. Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 24 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestatiilor, de catre comisia pentru organizarea procedurii de alegere a presedintelui Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Procedura de alegere a presedintelui Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei si care are calitatea de act de investitura a presedintelui.

In situatia in care unul dintre termenele prevazute la alin. (1), (2), (4) si (5) se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste corespunzator.

Presedintele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor poate fi revocat inainte de expirarea mandatului la cererea scrisa si motivata a majoritatii membrilor, pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor care ii revin potrivit leg

Dupa luarea la cunostinta a cererii, Colegiul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor convoaca de urgenta membrii in plen si se ia act, prin proces-verbal semnat de catre acestia, asupra masurii revocar

Masura de revocare poate fi contestata intr-un termen de 5 zile de la luarea la cunostinta, la instanta competenta.

Revocarea din functia de presedinte nu conduce la pierderea calitatii de membru al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

In caz de vacanta a functiei de presedinte, intr-un termen de cel mult 7 zile se procedeaza la alegerea noului presedinte.

Pana la data de 31 decembrie 2006, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor functioneaza fara personalitate juridica, iar presedintele acestuia il reprezinta in relatiile care nu implica raporturi patrimoniale cu celelalte autoritati si institutii publice nationale sau internationale.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor dobandeste personalitate juridica, iar presedintele acestuia il angajeaza patrimonial prin semnatura sa in raporturile cu tertii, avand calitatea de ordonator tertiar de credite.

In situatia in care presedintele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nu isi poate indeplini atributiile pe o perioada mai mare de 3 zile, acesta are obligatia de a-si delega prin ordin atributiile unuia dintre membrii Colegiului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

In scopul organizarii eficiente a activitatii, presedintele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor are urmatoarele atributii manageriale:

a) aproba, ulterior dobandirii personalitatii juridice, Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

b) ia masuri pentru organizarea si buna functionare a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

c) inainteaza primului-ministru, ulterior dobandirii personalitatii juridice, propunerile de numire a membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, pentru candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de solutionare a contestatiilor;

d) asigura si verifica respectarea prevederilor legale si a regulamentelor, atat de catre membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cat si de personalul tehnic-administrativ;

e) asigura si raspunde de repartizarea aleatorie a contestatiilor catre consilierii de solutionare a contestatiilor;

f) desemneaza membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor care urmeaza sa indeplineasca si alte atributii decat cele privind activitatea de solutionare a contestatiilor, in conditiile legii;

g) raspunde de organizarea activitatii de formare profesionala continua;

h) convoaca Colegiul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau sesizeaza Comisia de disciplina ori de cate ori este cazul;

i) numeste personalul tehnic-administrativ, aproba delegarea, detasarea, dispune promovarea si aplica sanctiunile pentru aceasta categorie de personal, conform dispozitiilor legale in vigoare;

j) ia masuri pentru respectarea de catre personalul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a tuturor drepturilor si obligatiilor stabilite prin reglementarile legale in vigoare si a regulamentelor interne;

k) raspunde de modul de organizare a arhivei;

l) numeste consilierul de serviciu, stabilind locul, atributiile si programul de desfasurare a activitatii acestuia;

m) prezinta si sustine in fata Parlamentului raportul de activitate anual, pe care il transmite spre informare si Cancelariei Primului-Ministru;

n) coordoneaza activitatea de redactare si editare a Buletinului Oficial al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

o) asigura constituirea de baze de date privind litigiile cu care a fost sesizat spre solutionare Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

p) colaboreaza cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice in scopul promovarii unor politici optime in domeniul achizitiilor publice.

In exercitarea atributiilor sale, presedintele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor emite ordine.

Indeplinirea atributiilor manageriale prevazute la alin. (2) nu conduce la restrangerea sarcinilor care decurg din calitatea de membru al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Colegiul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este format din 3 membri alesi prin vot cu majoritate simpla de toti membrii Consiliului, dintre consilierii de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice care si-au exprimat intentia de a candida.

Procedura de alegere a Colegiului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor se desfasoara cu respectarea procedurii de alegere a presedintelui Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, prevazuta la art. 7.

Colegiul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este ales pentru o perioada de 2 ani, numarul de mandate nefiind limitat.

La sedintele Colegiului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor pot participa si reprezentanti ai altor institutii, care se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in conditiile prevazute la art. 263 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Membrii Colegiului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor pot fi revocati inainte de expirarea mandatului la cererea scrisa si motivata a majoritatii membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in conditiile prevazute la art. 8.

In caz de vacanta a functiei de membru al Colegiului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, intr-un termen de cel mult 15 zile se procedeaza la alegerea noului membru.

Colegiul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor are urmatoarele atributii:

a) asigura efectuarea evaluarii membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in conditiile art. 263 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;

b) elaboreaza si propune spre aprobare presedintelui, ulterior dobandirii personalitatii juridice, Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

c) elaboreaza si propune spre aprobare membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, reuniti in plen, Codul etic aplicabil personalului acestuia;

d) analizeaza activitatea desfasurata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si intocmeste raportul de activitate anual, pe care il inainteaza presedintelui, in vederea aprobarii acestuia de catre membrii reuniti in plen;

e) propune presedintelui masuri pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi;

f) formuleaza puncte de vedere la proiectele de acte normative in domeniul achizitiilor publice, la solicitarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

g) propune presedintelui componenta completelor de solutionare a contestatiilor la inceputul fiecarui an calendaristic, urmarind pe cat posibil asigurarea continuitatii acestora;

h) propune presedintelui schimbarea membrilor completelor de solutionare a contestatiilor, in cazurile in care, potrivit legii, se impune acest lucru;

i) solutioneaza cererile membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si le supune spre aprobare presedintelui;

j) avizeaza proiectul de buget al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Personalul tehnic-administrativ al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor functioneaza in cadrul urmatoarelor compartimente:

a) Serviciul registratura, arhiva si biblioteca;

b) Serviciul economic-administrativ ce include si Oficiul de informare si relatii publice.

Serviciul registratura, arhiva si biblioteca are urmatoarele atributii:

a) intocmeste si completeaza registrul general de dosare, opisul alfabetic, condica sedintelor de solutionare a contestatiilor si orice alte registre speciale;

b) primeste si inregistreaza actele de sesizare ale Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, dosarele de la alte instante, precum si restul corespondentei;

c) tine evidenta actelor de sesizare, precum si a circulatiei acestora in cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

d) arhiveaza dosarele solutionate;

e) intocmeste citatiile si toate celelalte acte de procedura dispuse de membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

f) completeaza borderourile si preda corespondenta privind activitatea de solutionare a contestatiilor pentru expediere;

g) tehnoredacteaza deciziile completelor de solutionare a contestatiilor sau orice alte lucrari repartizate de presedintele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

h) comunica deciziile completelor de solutionare a contestatiilor in termenul prevazut de lege;

i) asigura pastrarea in buna stare a dosarelor si registrelor;

j) inainteaza curtilor de apel dosarele in care s-a formulat plangere;

k) tine evidenta legislatiei, jurisprudentei si a doctrinei;

l) tine evidenta si gestiunea bibliotecii;

m) informeaza periodic Serviciul economic-administrativ asupra necesarului de carte sau de alte publicatii;

n) informeaza periodic membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor cu privire la actele normative in domeniu, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

o) asigura accesul partilor la dosarele in curs de solutionare.

Serviciul economic-administrativ are urmatoarele atributii:

a) raspunde de aprovizionarea cu materialele necesare desfasurarii activitatii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

b) asigura, ulterior dobandirii personalitatii juridice, gestionarea si administrarea resurselor materiale si banesti ale Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor;

c) verifica modul in care se respecta regulile de acces al publicului in incinta Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor;

d) intocmeste corespondenta cu caracter administrativ a Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor;

e) duce la indeplinire masurile pentru asigurarea pazei sediului Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor, securitatea bunurilor, paza contra incendiilor si protectia muncii;

f) tine legatura cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, in scopul asigurarii de catre aceasta a sprijinului logistic;

g) indeplineste orice alte sarcini cu caracter administrativ dispuse de presedintele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

h) asigura fundamentarea si elaborarea proiectului de buget propriu al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; proiectul de buget pentru anul 2007 se inainteaza Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice pentru includerea in proiectul de buget al Cancelariei Primului-Ministru, in mod distinct;

i) intocmeste, ulterior dobandirii personalitatii juridice, raportarile financiar-contabile si operative potrivit legii;

j) propune modul de cheltuire a fondurilor puse la dispozitie;

k) analizeaza petitiile inregistrate si face propuneri presedintelui Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in legatura cu modul de solutionare;

l) face mentiune in registrul de petitii, inregistrand cererile si raspunsurile privind accesul la informatiile publice;

m) organizeaza activitatea de formare si perfectionare profesionala a membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a personalului tehnic-administrativ;

n) organizeaza, ulterior dobandirii personalitatii juridice, procedurile legale privind recrutarea, incadrarea, numirea, promovarea, transferul, detasarea, delegarea ori incetarea din functie a membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a personalului tehnic-administrativ;

o) fundamenteaza si intocmeste deciziile de stabilire a drepturilor salariale ale membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si ale personalului tehnic-administrativ, pe care le supune aprobarii presedintelui;

p) coordoneaza activitatea de completare, actualizare si de tinere a evidentei fiselor posturilor din cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

q) coordoneaza activitatea de completare, actualizare si de tinere a evidentei declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese pentru membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, potrivit legii;

r) alcatuieste si gestioneaza dosarele profesionale ale membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Oficiul de informare si relatii publice din cadrul Serviciului economic-administrativ are urmatoarele atributii:

a) asigura indeplinirea obligatiei de furnizare a informatiilor cu caracter public cu privire la activitatea de solutionare a contestatiilor, prin afisare in locuri vizibile la sediul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor ori prin publicarea pe pagina web proprie;

b) identifica stirile difuzate in mass-media, care au un impact asupra activitatii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, verifica veridicitatea informatiilor si asigura informarea corecta a opiniei publice;

c) redacteaza comunicate si participa la conferinte de presa, furnizand informatiile de interes public, in scopul unei informari corecte si complete;

d) sprijina membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in exercitarea dreptului la replica;

e) asigura legatura Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor cu mass-media in vederea garantarii transparentei activitatii desfasurate, in conditiile legii;

f) organizeaza si gestioneaza pagina web a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

g) redacteaza Buletinul Oficial al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

h) orice alte atributii stabilite in sarcina oficiului de conducerea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Conducerea structurilor organizatorice din aparatul propriu al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor se asigura de sefi de serviciu, birou sau oficiu, dupa caz, care organizeaza, coordoneaza, indruma si raspund de activitatea compartimentului pe care il conduc.

Statutul membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sunt numiti in functie prin decizie a primului-ministru, pe baza promovarii concursului organizat in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare.

Pana la dobandirea personalitatii juridice, concursul este organizat de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Ulterior dobandirii personalitatii juridice, concursul se organizeaza de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

Pot participa la concursul pentru ocuparea functiei publice de consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice persoanele care indeplinesc conditiile generale prevazute in Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conditiile specifice prevazute la art. 261 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Experienta in domeniul achizitiilor publice se poate demonstra prin prezentarea unor documente din care sa rezulte indeplinirea urmatoarelor activitati:

a) organizarea in mod regulat a unor proceduri de achizitie publica;

b) intocmirea in mod regulat a unor documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;

c) participarea in mod regulat la evaluarea ofertelor, in calitate de membru al comisiei de evaluare;

d) solutionarea unor contestatii la procedura de atribuire a unor contracte de achizitie publica.

In aplicarea prevederilor alin. (2), documente doveditoare sunt considerate, fara a se limita la acestea, fisa postului din care sa rezulte atributiile exprese in domeniul achizitiilor publice/concurentei, ordinele de numire in comisiile de evaluare sau de solutionare a contestatiilor, diplomele obtinute in urma absolvirii unor cursuri in domeniul achizitiilor publice/concurentei.

Membrii comisiei de concurs, precum si cei ai comisiei de solutionare a contestatiilor trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si cele prevazute pentru inscrierea candidatilor la concurs.

Numarul membrilor fiecarei comisii este de 5, dintre care unul este numit presedinte.

Concursul de admitere consta in doua probe, o proba scrisa, cu caracter teoretic si practic, si o proba orala, care consta intr-un interviu.

Tematica de concurs se stabileste din legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice si in domeniile conexe.

Pentru proba scrisa se elaboreaza minimum 5 variante de subiecte.

Partea cu caracter practic a probei scrise consta in solutionarea unei contestat

Interviul urmareste motivatia, abilitatile de comunicare, aptitudinile si experienta profesionala ale candidatilor; intrebarile si raspunsurile candidatilor se consemneaza in fisa de interviu, care se semneaza la sfarsitul acestuia de membrii comisiei de examinare, candidat si secretarul comisiei de concurs.

Ponderea probelor de concurs este urmatoarea: 80% proba scrisa, din care proba scrisa cu caracter teoretic 50%, iar proba scrisa cu caracter practic 30%, si 20% proba orala.

Pentru a fi admisi la interviu, candidatii trebuie sa obtina la proba scrisa cel putin 70 de puncte.

Membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor au urmatoarele indatoriri:

a) sa solutioneze in termen contestatiile repartizate, dand dovada de impartialitate si obiectivitate;

b) sa asigure prin activitatea desfasurata respectarea legislatiei in vigoare, precum si independenta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

c) sa aduca la cunostinta presedintelui Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si institutiilor abilitate orice ingerinta in activitatea de solutionare a contestatiilor din partea unor persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese care ar putea sa le afecteze independenta sau impartialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

d) sa participe la sedintele de solutionare a contestatiilor si sa respecte secretul deliberarilor;

e) sa isi perfectioneze continuu pregatirea profesionala, conform cerintelor de specializare;

f) sa dea dovada de competenta profesionala, calm, politete si impartialitate fata de persoanele cu care intra in contact in calitate oficiala;

g) sa asigure securitatea si confidentialitatea dosarelor pe perioada in care acestea le sunt incredintate spre solutionare;

h) sa indeplineasca, in limitele functiei si competentei, alte atributii decat cele privind activitatea de solutionare a contestatiilor, stabilite de presedintele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

i) sa respecte normele codului deontologic al functionarilor publici, obligatiile stabilite in sarcina functionarilor publici prin Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si deciziile Colegiului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si ale Comisiei de disciplina.

Membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sunt obligati sa se abtina de la orice activitate legata de solutionarea unei contestatii, in cazurile in care se presupune existenta unui conflict de interese, asa cum acesta este definit la art. 264 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Exercitarea activitatilor in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice se poate desfasura de membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor numai in afara programului de lucru.

Membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor beneficiaza anual de un concediu de odihna, precum si de alte concedii, in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor au obligatia solutionarii contestatiilor cu celeritate, inaintea oricaror alte obligat

Completul de solutionare a contestatiei este independent, deciziile pronuntate fiind bazate pe stricta aplicare si respectare a leg

Completul de solutionare a contestatiei poate fi considerat raspunzator pentru decizia pronuntata, in urmatoarele cazuri:

a) nu ia in considerare documentele relevante aflate la dosarul cauzei;

b) se demonstreaza reaua-credinta, respectiv solutionarea contestatiei cu partinire;

c) interpreteaza in sens contrar dispozitiilor legale documentele relevante aflate la dosarul cauzei.

Constatarea existentei unuia dintre cazurile prevazute la alin. (3) se face de Comisia de disciplina si de alte organe abilitate potrivit legii, dupa caz.

Membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor au obligatia formarii profesionale continue.

Formarea profesionala continua trebuie sa tina seama de dinamica procesului legislativ si consta, in principal, in cunoasterea si aprofundarea legislatiei achizitiilor publice si a domeniilor conexe, a jurisprudentei instantelor judecatoresti si a jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene in domeniu.

Responsabilitatea pentru organizarea activitatii de formare profesionala continua revine presedintelui Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in calitatea sa de conducator al institutiei, precum si fiecarui membru, prin pregatire individuala.

Membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si personalul tehnic-administrativ au obligatia de a participa anual la programe de formare profesionala continua organizate de institutii de formare profesionala specializate din tara sau din strainatate, cel putin 15 zile pe an.

Complementar activitatilor de formare profesionala, in cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor se organizeaza lunar activitati constand in dezbateri si consultari privind solutiile pronuntate, in scopul aplicarii unitare a legislatiei.

Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta, membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sunt supusi anual unei evaluari privind eficienta si calitatea activitatii, integritatea, absolvirea unor cursuri de specializare si de formare continua si, dupa caz, privind modul de indeplinire a atributiilor manageriale.

Evaluarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu Regulamentul pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta ale membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, prevazut in anexa nr. 2.

Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sunt cele prevazute in Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constatarea abaterilor disciplinare ale membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor s realizeaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

Membrii Comisiei de disciplina nu pot avea calitatea de membru al Colegiului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Membrii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor pot fi suspendati din functie in conditiile dispozitiilor Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incetarea raporturilor de serviciu ale membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor poate avea loc in conditiile dispozitiilor Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Statutul personalului tehnic-administrativ al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Personalul tehnic-administrativ al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este constituit din personal angajat pe baza de contract individual de munca, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Angajarea, modificarea sau incetarea raporturilor de munca ale personalului tehnic-administrativ se aproba prin ordin al presedintelui Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in conditiile leg

Drepturile si obligatiile specifice ale personalului tehnic-administrativ se stabilesc prin contractul individual de munca, in conditiile leg

Poate ocupa un post de personal contractual in aparatul propriu al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

a) are capacitate deplina de exercitiu si varsta de cel putin 18 ani;

b) are studii ce corespund functiei;

c) indeplineste conditiile de vechime stabilite pentru ocuparea functiei respective;

d) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei respective, atestata pe baza de certificat medical;

e) nu are antecedente penale;

f) a promovat concursul de angajare.

Personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este supus anual unei verificari privind indeplinirea criteriilor de competenta profesionala si de performanta stabilite prin fisa postului, in conditiile leg

Personalul tehnic-administrativ raspunde disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu.

Constituie abateri disciplinare urmatoarele:

a) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;

b) manifestarile care aduc atingere probitatii si demnitatii profesionale;

c) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;

d) absentele nemotivate de la serviciu;

e) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;

f) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;

g) desfasurarea in timpul programului de lucru a altor activitati decat cele profesionale.

Pana la dobandirea personalitatii juridice, concursul pentru angajarea personalului tehnic-administrativ este organizat de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, conform Regulamentului de organizare a concursului pentru numirea personalului tehnic-administrativ al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, prevazut in anexa nr. 3. Ulterior dobandirii personalitatii juridice, concursul se organizeaza de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

Modul de intocmire a evidentei activitatii desfasurate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

In concordanta cu obiectul sau de activitate, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor intocmeste si pastreaza urmatoarele registre:

a) Registrul general de contestatii: in acest registru se trec in ordinea intrarii toate contestatiile primite, cu rubricile stabilite in acest scop. Toate cererile depuse ulterior sau corespondenta in legatura cu dosarul vor fi inregistrate sub acelasi numar;

b) Registrul informativ: in acest registru se mentioneaza, pentru fiecare dosar inregistrat in ordine numerica, data iesirii dosarului din arhiva si persoana careia i s-a predat, data reintrarii in arhiva, numarul, data deciziei si solutia pe scurt, data trimiterii dosarului catre instanta competenta si data revenirii dosarului, conexarea sau atasarea acestuia;

c) Registrul de termene al arhivei: in acest registru se trec toate dosarele solutionate pe termene de solutionare, consemnandu-se numarul si data inregistrarii lor;

d) Opisul alfabetic: in acest registru se trec numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea partilor din dosar, inclusiv a celor introduse ulterior in procedura de solutionare, precum si numarul dosarului;

e) Registrul de evidenta a redactarii deciziilor: in acest registru se trec in ordine numerica toate deciziile pronuntate si se noteaza numarul dosarului si numele membrului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor care a redactat decizia;

f) Registrul de evidenta a cailor de atac: in acest registru se trec, in ordinea datei introducerii plangerii, denumirea partii care a introdus plangerea, numarul dosarului, data declararii caii de atac si data inaintarii dosarului catre Curtea de Apel;

g) Registrul privind evidenta practicii instantelor de judecata: in acest registru se trec toate dosarele sosite de la Curtea de Apel si solutiile pronuntate in caile de atac;

h) Registrul de intrare-iesire a corespondentei administrative.

Inregistrarile in registrele existente la nivelul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor se tin de regula in sistem informatizat.

Evidenta in sistem informatizat se pastreaza si pe suport hartie, prin listarea periodica a inregistrarilor si legarea lor in mape distincte.

Relatia cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice asigura suportul logistic pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Relatiile functionale dintre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor vor face obiectul unui protocol semnat intre presedintii celor doua institut

Pana la intrarea in vigoare a unor dispozitii contrare:

a) cheltuielile curente si de capital ale Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor se asigura prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;

b) inregistrarile contabile si evidenta resurselor umane pentru personalul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor vor fi efectuate prin grija Directiei economic-administrativ din cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

La solicitarea scrisa a presedintelui Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia de a asigura, in limita fondurilor disponibile, resursele necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Responsabilitatea privind gestiunea resurselor prevazute la alin. (1) revine presedintelui Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor utilizeaza un parc propriu de mijloace de transport dotat cu doua autoturisme, prin suplimentarea numarului de autoturisme aflat la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice va incepe demersurile pentru operationalizarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 3 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Primul concurs de admitere in Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor va fi organizat potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2006 privind unele masuri pentru intarirea capacitatii administrative a Romaniei pentru integrarea in Uniunea Europeana.

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor


| Colegiul Consiliului National | | |

| de Solutionare a Contestatiilor |<- - ->| Presedinte |- - - - - -

|____________| |

| _______________v___________

| | Completele de solutionare |

| | a contestatiilor |

| |_____ _______ ______ ____________|

_____ _______ ______ ________|____________

| |

____________v____________ ____________v___________

| Serviciul registratura, | | Serviciul |

| arhiva si biblioteca | | economic-administrativ |

|_____ _______ ______ __________| |_____ _______ ______ _________|

|

____________v___________

| Oficiul de informare |

| si relatii publice |

|_____ _______ ______ _________|

4. Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice

Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din <LLNK 12006 34180 301 0 45>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin <LLNK 12006 1660 20 301 0 35>Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Art. 37. - Dupa incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un anunt de atribuire, spre publicare in SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonanta de urgenta.'

2. Dupa capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1, cuprinzand articolele 66^1-66^3, cu urmatorul cuprins:

'CAPITOLUL VIII^1

Masuri speciale de utilizare a mijloacelor electronice in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica

Art. 66^1. - Incepand cu anul 2008, autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe, intr-un procent de cel putin 20% din valoarea totala a achizitiilor publice efectuate de aceasta in cursul anului respectiv.

Art. 66^2. - Valoarea anuala totala a achizitiilor publice efectuate prin mijloace electronice se determina prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul:

a) procedurilor de licitatie deschisa, de licitatie restransa si de cerere de oferte, aplicate integral prin mijloace electronice;

b) licitatiei electronice, astfel cum este prevazuta aceasta modalitate speciala de atribuire a contractului de achizitie publica la art. 161-169 din ordonanta de urgenta;

c) achizitiei directe, astfel cum este prevazuta la art. 19 din ordonanta de urgenta, daca aceasta este realizata prin intermediul catalogului electronic.

Art. 66^3. - Centralizarea informatiilor referitoare la utilizarea in anul precedent, de catre autoritatile contractante, a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru achizitiile directe se realizeaza de operatorul SEAP, care are obligatia de a transmite un raport centralizator Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pana la data de 31 martie a fiecarui an.'

3. La articolul 68 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'e) pana la data de 15 martie 2008 sunt disponibile facilitatile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitatie deschisa.'

4. La articolul 68 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:

'e^1) pana la data de 15 aprilie 2008 sunt disponibile facilitatile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitatie restransa.'

5. La articolul 68, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'(2) Pana la data de 15 septembrie 2008, operatorul SEAP are obligatia de a prezenta Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei proiectul tehnic aferent realizarii sistemelor de achizitie dinamice, astfel cum este prevazut in cadrul sectiunii a 2-a a cap. IV din ordonanta de urgenta, in scopul adoptarii normelor de aplicare specifice pentru punerea in practica a acestei modalitati speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica.'

6. La articolul 69, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

'(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractanta are dreptul de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in SEAP fara publicarea anterioara in SEAP a anuntului de participare, in cazurile prevazute la art. 56 alin. (2), art. 110 alin. (2), art. 122 si 252 din ordonanta de urgenta.'

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate