Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
» Plan managerial - resurselor umane si al perfectionarii / formarii continue a cadrelor didactice


Plan managerial - resurselor umane si al perfectionarii / formarii continue a cadrelor didacticePLAN MANAGERIAL

OBIECTIVE GENERALE ALE ACTIVITATII C.C.D., CORELATE CU OBIECTIVELE I.S.J., IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE SI AL PERFECTIONARII / FORMARII CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE

A.    Asigurarea accesului egal si sporit la formare si diversificarea ofertei de formare

Cresterea ratei de participare la formare pentru cadrele didactice de la toate nivelurile de invatamant : primar, gimnazial, liceal, S.A.M. atat din mediul rural cat si din mediul urban

Sprijinirea accesului la cursurile o data la 5 ani pentru cei care nu au intrunit 90 de credite

Restructurarea retelei de formatori in functie de nevoia de formare

Reducerea ratei de abandon la cursurile de formare

Sprijinirea accesului la cursuri si a cadrelor didactice din mediul rural

Facilitarea accesului tinerilor debutanti la programe de formare profesionala

Dezvoltarea personala si profesionala a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic prin promovarea educatiei permanente

eficientizarea retelei de formare existente in mediul rural

folosirea filialelor si CDI-urilor pentru informarea cadrelor didactice in vederea participarii la cursuri

Diversificarea ofertei de formare

Asigurarea sanselor egale pentru participare la formare

Adecvarea serviciilor de formare la nevoile identificate

Stimularea participarii cadrelor didactice la formare

Stimularea completarii celor 90 de credite pt. 5 ani

Valorificarea valentelor dobandite in urma formarii

B.     Asigurarea calitatii cursurilor de formare in perspectiva pregatirii pentru o societate bazata pe cunoastere

Cresterea calitatii si eficientei cursurilor de formare in vederea promovarii dezvoltarii durabile

Abordare curriculara adecvata formarii pentru o societate bazata pe cunoastere

Interdisciplinaritate si cross-curricularitate

Materiale suport

Abordare extracurriculara

Monitorizarea, evaluarea, optimizarea calitatii procesului de formare

Evaluare pe parcursul cursului

Evaluare la finalul cursului

Analiza rezultatelor din perspectiva participarii la cursurile de formare

Abordare curriculara creativa

Transmiterea propunerilor de imbunatatire a politicii de formare

Crearea unor sisteme de stimulente diferentiate pentru formatorii performanti


Directii prioritare de dezvoltare institutionala

Obiective operationale

Activitati planificate

Orizont de

timp

Parteneri

Indicatori de eficienta ai activitatii

Locul de desfasurare a activitatii

Rezultate asteptate

Modalitati de monitorizare si evaluare

corectie

Optimizarea managementului institutiei.

Elaborarea documentelor manageriale:

- Raport de activitate

- Plan managerial

- Oferta de programe

- Regulamentul de ordine interioara;

- Fisele de post, fisele de evaluare pentru personalul angajat.

- Stat de functii;

- Planificarea activitatii C.A.

Septembrie – octombrie 2008

I.S.J. BUZAU

Adaptarea planificarii educationale la nevoile de dezvoltare durabila economica si sociala, la nivel local, judetean, regional si national, precum si la cele de dezvoltare personala si profesionala.

C.C.D. BUZAU

- Eficientizarea comunicarii intra si interscolare;

- Cresterea calitatii programelor de formare continua;

- Formarea cadrelor didactice pentru asigurarea egalitatii de sanse intre copii din mediul rural.

- Rezultatele evaluarii fiecarui angajat al institutiei;

- 280 directori de unitati scolare informati despre Oferta CCD pe anul scolar 2008 - 2009

Actualizarea bazei de date a formatorilor.

Inventarierea documentelor formatorilor

Verificarea actelor doveditoare pentru calitatea de formator

Septembrie - octombrie 2008

Inspectorii de specialitate

Existenta formatorilor formati prin programe de formare acreditate de CNFP si agreate de M.Ed.C.T.

C.C.D. BUZAU

- Eficientizarea activitatii de formare continua;

- Cresterea calitatii actului educational.

- Existenta unui numar suficient de formatori pentru fiecare specialitate.

Actualizarea bazei de date a formabililor.

Inventarierea cursurilor de formare la care au participat categoriile de personal din invatamantul preuniversitar din judet.

Octombrie 2008 – iunie 2009

Inspectorul scolar general;

Inspectorul cu dezvoltarea resurselor umane;

Inspectorii de specialitate

Participarea la formare, conform analizei de nevoi; Valorizarea inspectiei scolare;

C.C.D. BUZAU

- Eficientizarea activitatii de formare continua;

- Cresterea calitatii actului educational.

- Interes sporit al cadrelor didactice din judet fata de Oferta de formare continua a C.C.D. Braila

- Formarea de calitate a personalului didactic auxiliar si nedidactic.

Evaluarea personalului didactic si didactic auxiliar

Intocmirea fiselor de autoevaluare

/ evaluare pentru personalul institutiei.

Completarea fiselor de autoevaluare/evaluare.

Decembrie 2008 – Ianuarie 2009

I.S.J. BUZAU

DGPEPD – M.Ed.C.T.

Punctaje obtinute in urma autoevaluarii / evaluarii

Obtinerea calificativului „foarte bine” de catre personalul angajat al institutiei.

Personal didactic/ didactic auxiliar si nedidactic cu calificativ „foarte bine”

Asigurarea, spatiilor necesare activitatiilor CCD

Organizarea si amenajarea cabinetelor metodice.

Reamenajarea salilor de curs C.C.D. Braila

Septembriedecembrie 2008

I.S.J. BUZAU

Adaptarea spatiilor de formare la necesitatile desfasurarii unui invatamant de calitate

C.C.D. BUZAU

Eficientizarea activitatii de formare continua

Amenajare cabinet metodic

Amenajarea mediatecii C.C.D. ca Centru de Documentare si Informare

Asigurarea, spatiilor necesare activitatiilor CCD in filiale

Organizarea si amenajarea C.D.I. si a filialelor CCD.

Septembrie

decembrie 2008

ISJ

Consiliul local din localitatea unde functioneaza filiala

Adaptarea spatiilor de formare la necesitatile desfasurarii unui invatamant de calitate in CDI si filialele CCD

Filialele C.C.D.

Descentralizarea activitatii de formare continua in vederea eficientizarii acesteia

Amenajarea CDI si a cabinetelor metodice in filialele

PLANIFICARE SI ORGANIZARE

- PERFECTIONARE/FORMARE CONTINUA PENTRU PERSONALUL DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Obiective specifice

Activitati planificate

Indicatori de eficienta ai activitatii

Rezultate asteptate

Indicatori de rezultat

Parteneri implicati

- Proiectarea activitatii de formare continua (conform ofertei de formare 2008-2008).

- Utilizarea cunostintelor de didactica generala a specialitatii, de metodica si psihopedagogie.

- Dezvoltarea capacitatilor privind producerea de material didactic si a altor resurse educationale adecvate noului curriculum

- Formarea competentelor manageriale

- Asigurarea calitatii si eficientei actului de conducere

- Formarea competentelor de organizare si structurare a actului didactic

- Indrumarea, sprijinul si controlul intregii activitati din scoala

- Abilitati organizatorice bune

Competente de relationare bune

- Adaptarea actului educational pe baza nevoilor de dezvoltare personala si profesionala a elevilor;

- Asigurarea complementaritatii educatiei formale non-formale si informale

- Integrarea calculatorului in activitatile didactice, ca sursa de informare, formare si

evaluare;

- Formarea competentelor de utilizare a metodei proiectelor in activitatea didactica

- Integrarea simultaneitatii instructiv - formative a lecturii in procesul educational.

- Integrarea abilitatii

curriculare in cadrul educatiei estetice si muzicale

Cunoasterea actualelor continuturi legislative si specificului activitatilor educative din unitatile scolare

Dobandirea abilitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de nerespectare a cadrului legal in activitatea unitatilor de invatamant

- Dezvoltarea competentelor in desfasurarea activitatilor care sa eficientizeze legatura scolii cu comunitatea locala.

- Utilizarea metodelor interactive prin care elevul exerseaza in procesul educativ si care stimuleaza abordarea cross-curriculara

- Dobandirea abilitatilor de comunicare intr-o limba de circulatie internationala

- Dezvoltarea competentelor de a utiliza termeni specifici domeniului afacerilor;

- Acumularea de cunostinte teoretice si specifice

utilizarea platformei AEL din scoala

- facilitarea invatarii cu ajutorul platformei integrate AEL

- dezvoltarea de

aplicatii in domeniul ariei curriculare ;

Profesionalizarea cadrelor didactice diriginti/ invatatori, institutori

Elaborarea Ofertei    de programe de formare continua pe urmatoarele domenii:

Didactica disciplinei

pt. majoritatea profesorilor debutanti de toate obiectele de studiu

Management:

- educational,

- institutional,

- al proiectelor ;

Consiliere si orientare ; Dezvoltare scolara si profesionala

Consilierea profesorilor diriginti;

Educatie incluziva:

Educatia interculturala

Educatia pentru zone defavorizate

Tehnologia informatiei computerizate- T.I.C.

- Intel – Teach

- Invatarea bazata pe proiecte

Cursuri de formare pentru invatamantul prescolar:

Educam –asa !

Cursuri pentru personal didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic

- Legislatie scolara;

- Initiere in biblioteconomie;

Scoala si comunitatea

- Operator introducere prelucrare validare date

- Formator

Educatie pentru cetatenie democratica

- Educatia parintilor

Drepturile copilului

Cursuri

- Initiere in activitatea de secretariat

- Limbi moderne pentru incepatori

- Limbi straine pentru afaceri;

- Initiere in tehnoredactare computerizata;

Programe prioritare M.Ed.C.T.

- Instruire AEL in procesul de invatamant;

- Consiliere si orientare;

- Educatie pentru cetatenie democratica

(ca aplicatie la proiectul Grundtvig)

Adaptarea programelor de formare continua     la nevoile de dezvoltare personala si profesionala a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic din invatamantul preuniversitar.

Utilizarea de strategii didactice moderne

Dezvoltarea de competente necesare implementarii noului curriculum

- Viziuni clare asupra actului managerial si o strategie bine definita in ceea ce priveste misiunea scolii.

- Comunicare si

inter-relationare umana facila;

- Prezenta de spirit si perspicacitate in luarea deciziilor cheie;

- Posibilitate de influentare si convingere pozitiva si constructiva in atingerea tintelor

- Dobandirea unei autoritati a actului managerial prin recunoasterea competentelor managerului;

-Administrarea judicioasa si eficienta a infrasructurii scolare.

Dobandirea de abilitati de interrelationare, relationare inter unmana,

Dobandirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei

Dezvoltarea de abilitati necesare in vederea consilierii si educatiei parentale;

- Utilizarea adecvata a conceptelor si teoriilor din domeniul stiintelor educatiei,

Facilitarea accesului la informatie, documentare si comunicare externa prin cunoasterea tehnologiilor multimedia care conduce la o mai buna pregatire profesionala.

Integrarea de abilitati curriculare in cadruleducatiei muzicale si estetice estetice

Dezvoltarea spiritului de munca in echipa

Formarea de abilitati de organizarea muncii si de previziuni a acesteia.

Dezvoltarea competentelor de gestionare eficienta a timpului, spatiului, resurselor umane si materiale.

Asumarea de roluri si responsabilitati in viata sociala

Stimularea implicarii cadrelor didactice in rezolvarea problemelor vietii comunitare.

Cresterea

abilitatii de comunicare si inter-relationare;

Formarea de abilitati de comunicare si analizare a copilului.

Dezvoltare a capacitatilor de interactiune dintre individ si lumea inconjuratoare

Acumularea de fonduri extrabugetare.

Utilizarea caculatorului in, activitatile didactice

Asigurarea calitatii activitatilor de consiliere, prin elaborarea de materiale de specialitate, fundamentare curriculara si initiative legislative.

Eficientizarea activitatii de formare continua

Cresterea calitatii programelor de formare continua;

Imbunatatirea intregului proces educational din scoala

Imbunatatirea intregului proces educational din scoala

Inchegarea si definirea echipelor.

Sporirea ethosului scolar

Imbunatatirea respectului reciproc, a colegialitatii si deontologia profesionala

Formarea micro-comunitatii scolare

Cresterea calitatii serviciilor educationale

Schimbarea mentalitatii, a deschiderii catre un alt tip de invatamant, bazat pe instruire diferentiata, pe oferire de sanse egale tuturor elevilor.

Formarea deprinderilor de operare PC, utilizare de soft educational.

Ridicarea nivelului de pregatire al elevilor prin activitati artistice.

Dobandirea de tehnici de redactare a corespondentei;

cunoasterea notiunilor de legislatie si tehnici de arhivare a documentelor.

Formarea unei gandiri pozitive – mod de relationare cu comunitatea

Eliminarea discriminarii de orice tip si realizarea integrarii sociale;

sustinerea si facilitarea accesului copiilor si tinerilor la actiunile comunitatii, in scopul promovarii drepturilor lor, al respectarii regulilor de baza, a legilor si institutiilor statului democratic;

Elaborarea unui proiect de afaceri

Realizarea unui studiu de marketing

Gasirea unor modalitati de implementare a planului de afaceri

Operarea cu tehnici de marketing.

Cresterea calitatii actului invatarii, prin folosirea nemijlocita a noilor tehnologii de instruire IT in scolile cu platforme de instruire AEL

Formarea profesorilor diriginti si a invatatorilor/institutorilor pentru Consiliere si Orientare

Cresterea calitatii pregatirii cadrelor didactice care se reflecta in: Cresterea procentului de promovabilitate la examenele nationale (titularizare, grade didactice pentru cadre didactice etc.); bacalaureat, teste nationale (elevi).

Disponibilitatea de a operationaliza cu forme variate si metode active de proiectare, predare, evaluare, specifice disciplinelor de invatamant.

Atmosfera placuta de lucru, colaborare, sprijin reciproc

Crearea micro-comunitatilor scolare

Formarea de competente manageriale, de gestionare a resurselor umane ale clasei de elevi si promovarea principiilor educatiei pentru toti elevii, ca viitori cetateni.

- Formarea de abilitati, priceperi, deprinderi pentru munca cu elevii cu nevoi educative speciale si cu cei dezavantajati social.

- Recunoasterea si abordarea constructiva a diversitatii;

Pregatirea personalului didactic pentru utilizarea echipamentelor informatice ca instrument ale comunicarii in activitatea didactica.

Eficientizarea activitatilor artistico-plastice in invatamantul prescolar

Acumularea de cunostinte teoretice si practice specifice muncii de secretariat/

contabilitate/personal TESA.

Formarea competentelor in desfasurarea activitatilor care sa eficientizeze legatura scolii cu comunitatea locala.

Dobandirea de abilitati in utilizarea metodelor interactive prin care elevul exerseaza in procesul educativ si care stimuleaza abordarea cross–curriculara

Constientizarea si respectarea drepturilor omului;

- Imbogatirea de competente lingvistice;

de utilizare si operare PC ;

- Nivelul cunostintelor teoretice si practice dobandite.

Dobandirea de abilitati de operare pe calculator : utilizarea operatiilor cu fisiere Microsoft Word, Excel, Microsoft PowerPoint, Internet si crearea de pagini WEB

- Crearea de lectii, teste, predarea lectiilor.

I.S.J. Braila

Formatori

Unitatile scolare din judet, responsabilii cu formarea continua din scoli;

Furnizori de formare initiala;

Alti furnizori de formare continua.

I.S.J. BUZAU

Formatori

Unitatile scolare din judet, responsabilii cu formarea continua din scoli;

Furnizori de formare initiala;

Alti furnizori de formare continua.

ISJ

Formatori

Unitatile scolare din judet, responsabilii cu formarea continua din scoli;

Furnizori de formare initiala;

C.C.D.

Alti furnizori de formare continua.

I.S.J. BUZAU

Formatori

Unitatile scolare din judet, responsabilii cu formarea continua din scoli;

Furnizori de formare initiala;

Alti furnizori de formare continua.

I.S.J. BUZAU

Formatori

Unitatile scolare din judet, responsabilii cu formarea continua din scoli;

Furnizori de formare initiala;

Alti furnizori de formare continua.

I.S.J. BUZAU

Formatori

Unitatile scolare din judet, responsabilii cu formarea continua din scoli;

Furnizori de formare initiala;

Alti furnizori de formare continua.

I.S.J. BUZAU

Formatori

Unitatile scolare din judet, responsabilii cu formarea continua din scoli;

Furnizori de formare initiala;

Alti furnizori de formare continua.

I.S.J. BUZAU

Formatori

Unitatile scolare din judet, responsabilii cu formarea continua din scoli;

Furnizori de formare initiala;

Alti furnizori de formare

I.S.J. BUZAU

Formatori

Unitatile scolare din judet, responsabilii cu formarea continua din scoli;

Furnizori de formare initiala;

Alti furnizori de formare

SIVECO – M.Ed.C.T.

- INFORMARE, DOCUMENTARE, CONSULTANTA

Obiective specifice

Activitati planificate

Indicatori de eficienta ai activitatii

Rezultate asteptate

Indicatori de rezultat

Parteneri implicati

Actualizarea bazei de date a C.C.D. Braila

Colaborarea permanenta cu responsabilii cu formarea continua din scoli

Activitati de formare continua desfasurate la nivelul unitatilor scolare

Imbunatatirea activitatii de formare continua in unitati scolare

Evidenta tuturor activitatilor metodice desfasurate in scoli

I.S.J. BUZAU

Unitati scolare din judet

Facilitarea accesului pentru toate categoriile de persoane, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

Consultarea periodica a site-ului M.Ed.C.T.

Selectarea si diseminarea informatiilor legate de formarea adultilor

Mobilitatea profesionala a adultilor si adaptarea la cerintele pietii.

Acoperirea cerintelor de pe piata muncii in vederea sincronizarii dintre cerere si oferta .

Teme alternative de formare continua (formare deschisa si la distanta, sistem de mentorat - tutorat).

M.Ed.C.T.

Valorificarea de catre formabili

a activitatilor oferite de C.C.D. prin intermediul paginii WEB

Comunicare prin intermediul sistemelor moderne de comunicatie

Fluidizarea informatiei, informatie rapida

Utilizarea internetului in toate unitatile scolare

Nr. mare de utilizatori ai paginii WEB

U.P.C.

I.S.J. BUZAU

Dotarea bibliotecii si mediatecii cu carte si alte surse de informare pe suport magnetic si optic

Selectarea ofertelor de carte si de soft educational

Cresterea calitatii actului educational

Nr. mare de carti si CD de interes pedagogic

general care sa acopere solicitarile cadrelor didactice

Nr. mare de cititori care solicita aceste achizitii.

Edituri

SOFTWIN- Intuitext

Valorizarea activitatilor C.C.D. BUZAU

Realizarea de mape tematice

Exemple de buna practica

Lucrari metodice publicate

Diseminarea activitatilor C.C.D. BUZAU

Unitati scolare

I.S.J. BUZAU

- ACTIVITATI STIINTIFICE, METODICE, CULTURALE

Obiective specifice

Activitati planificate

Indicatori de eficienta ai activitatiiRezultate asteptate

Indicatori de rezultat

Parteneri implicati

Promovarea rezultatelor si experientelor de valoare obtinute in cercetarea si proiectarea stiintifica

Educatia pentru stiinta

Lucrari stiintifice publicate

Experiente pozitive cunoscute de personalul didactic din judet.

Nr. ridicat de participanti la sesiuni de comunicari, simpozioane,

mese rotunde.

Biblioteca judeteana

Promovarea rezultatelor si experientelor de valoare obtinute in activitatea culturala si artistica

Educatia pentru cultura si arta

Salonul anual al profesorilor de arte vizuale

Lucrari artistice si culturale;

Expozitii ale cadrelor didactice;

Nr. mare de profesori recunoscuti ca membri ai Uniunii Artistilor Plastici si ai Scriitorilor

Carti si lucrari ale autorilor profesori braileni, vandute

Palatul copiilor

Cluburile copiilor

Muzeu

Teatrul municipal

Unitati scolare

Constientizarea cu privire la beneficiile F.P.C. pentru persoane, intreprinderi si alti factori interesati

Targul de oferte Conferinte

Dezbateri

Seminarii

Cursuri experimentate

Feed-back dat de vizitatori.

Extinderea ofertei de educatie prin unitatile si institutiilor de invatamant prin intermediul acestui festival;

Produse expuse la Targul de oferte

I.S.J. BUZAU

M.Ed.C.T.

A.J.O.F.M.

Initierea bibliotecarelor in cercetarea documentara cu ajutorul metodelor si tehnicilor moderne.

Constientizarea rolului biblio-tecii scolare in contextul inte-grarii in UE

Ziua metodica a bibliotecarilor si documentaristilor scolari

Activitati scolare si extrascolare desfasurate in C.D.I.

Sprijin acordat de biblioteca scolara in desfasurarea procesului de invatamant in contextul integrarii europene.

Participarea in numar mare a bibliotecarilor si a documentaristilor la activitati.

Unitati scolare din judet

Sarbatorirea zilei nationale a Romaniei

Expozitie documentara

„1 Decembrie”

Intarirea spiritului patriotic

Expozitii de carte/ documente pe tematica

Cunoasterea semnificatiei zilei nationale a Romaniei

I.S.J. BUZAU

Unitati scolare din judet

Sensibilizarea persoanelor

interesate in vederea traseului educational ales,

Targul liceelor – participare cu stand de carte pedagogica si materiale informative

Interes manifestat de vizitatori printr-un feed-back favorabil.

- promovarea imaginii CCD;

- imbunatatirea relatiilor dintre C.C.D si unitatile scolare;

- cresterea gradului de cunoastere, intelegerea si motivarea participarii la formare profesionala continua pe tot parcursul vietii;

Produse expuse la Targul liceelor;

ISJ M

Camera de Comert si Industrie

Promovarea rezultatelor si experientelor de valoare obtinute de catre personalul din invatamantul preuniversitar.

Concursul Interjudetean ”Materiale Didactice 2009”

Experiente pozitive ale cadrelor didactice din judetul nostru promovate in cadrul activitatilor

Promovarea    informatiei si comunicarii educationale ca act dinamizator al vietii scolare

Nr. important de lucrari publicate in revista ”Scoala Braileana”

Realizarea de material didactic

I.S.J. BUZAU

Unitati scolare

- EDITARE SI DIFUZARE DE CARTE SI PUBLICATII

Obiective specifice

Activitati planificate

Indicatori de eficienta ai activitatii

Rezultate asteptate

Indicatori de rezultat

Parteneri implicati

Promovarea imaginii scolilor din BUZAU si a activitatilor desfasurate de catre cadrele didactice.

Experiente pozitive ale cadrelor didactice din judetul nostru promovate in cadrul revistei

Patrunderea revistei in toate scolile judetului;

Tiraj ridicat al revistei

Unitati scolare

I.S.J. BUZAU

Eficientizarea editurii C.C.D. BUZAU

Editarea de carte

Resurse extrabugetare obtinute

Publicarea prin editura a cel putin 30 de lucrari cu ISBN/ ISSN

Obtinerea a 4000 RON beneficii din editarea si difuzarea publicatiilor.

Cadre didactice - autori de publicatii

Eficientizarea activitatii librariei C.C.D.

Difuzare de carte

Resurse extrabugetare obtinute

Vanzarea prin librarie a publicatiilor specifice perfectionarii si formarii continue.

Obtinerea a 700 RON beneficii din vanzarea de carte

Edituri

- PARTENERIAT EXTERN

Obiective specifice

Activitati planificate

Indicatori de eficienta ai activitatii

Rezultate asteptate

Indicatori de rezultat

Parteneri implicati

Dezvoltarea retelei de C.D.I. din judetul Braila

Educatia pentru informatie in mediu rural defavorizat

Ameliorarea practicilor pedagogice exploatand in mod benefic resursele oferite de CDI-uri

Amenajarea si dotarea C.D.I.- urilor

Functionarea unui nr. de 25 C.D.I., la finele anului scolar

Consiliile locale;

Ambasada Frantei Centrul Cultural Francez

Formatori francezi

Diseminarea rezultatelor pozitive in comunitati multiculturale

Educatie interculturala

Diagnosticarea eficienta a activitatilor din comunitati multiculturale

Scoli prietenoase, climat bazat pe cooperare, ethos pozitiv

Reformularea rapor-turilor instructiv-educative si sociale in comunitatile multiculturale

Cresterea stimei de sine

30 consilieri educativi formati pe problematica interculturalitatii

C.C.D. – uri din tara

Constientizarea importantei educatiei interculturale pentru promovarea omului modern

Educatie interculturala

Desegregarea

si integrarea a diverselor culturi in comunitate.

Depistarea si eliminarea barierelor care pot fi generate de conflicte interculturale

Mediu incluziv

creat in unitatile scolare

Proiect Gruntdvig

- MARKETING EDUCATIONAL, PUBLICITATE / DISEMINARE

Obiective specifice

Activitati planificate

Indicatori de eficienta ai activitatii

Rezultate asteptate

Indicatori de rezultat

Parteneri implicati

 

Stabilirea programelor de formare continua si a serviciilor educationale cele mai adecvate.

Valorizarea inspectiilor scolare

- Intocmirea / aplicarea de chestionare; studii de nevoi, sondaje de opinie, anchete, utilizarea datelor statistice la nivel local, regional si national

- Interpretarea rezultatelor din chestionare

Programe de formare conforme cu cerintele formabililor

Patrunderea ofertei de formare in toate unitatile scolare din judet; in vederea cresterii calitatii actului educational.

Grad ridicat de participare la activitatile propuse

ISJ

Formatori judeteni; Directori de scoli;

Responsabili cu formarea continua in unitatile scolare

 

Diseminarea activitatii C.C.D. Braila

Participarea la sedintele cu directorii de scoli, cu consilierii educativi, consfatuirile cadrelor didactice,

Popularizarea ofertei de formare, realizarea de pliante, afise, buletine informative.

Informarea personalului didactic, nedidactic si didactic auxiliar din judet

Declansarea unei motivatii sporite relativ la problematica vizata.

ISJ

Directori de scoli;

Responsabili cu formarea continua in unitatile scolare

 

Promovarea Ofertei in mass- media

Participarea la emisiuni radio, TV

Comunicate de presa, anunturi

Popularizarea ofertei de formare

Promovarea unei imagini favorabile a C.C.D. Braila

Cresterea prestigiului institutiei.

Nr. mare de informatii aparute in presa locala scrisa;

Nr. de participari la talk-show-uri radio, TV

Presa locala

Posturi radio, TV locale.

 

Implicarea C.C.D. Braila

intr-un sistem unitar de formare continua

Participarea la formarea continua in parteneriat cu alti furnizori de formare

Realizarea de parteneriate cu

factorii implicati in procesul de formare continua

Oferirea de servicii de calitate tuturor formabililor.

Propunerea de programe de acreditare.

Acreditarea unor cursuri din Oferta de formare continua a C.C.D. Braila

Universitati;

Colegii pedagogice;

Furnizori de programe de formare continua acreditate.

 

Deschiderea sistemului educational si de formare continua catre societate , catre mediul

socio –economic si cultural..

Participarea la programele de reconversie profesionala;

Integrarea in campul muncii a unui nr. de mare persoane;

Cresterea indicelui de ocupare a fortei de munca,

Mobilitate a formabililor si

grad de integrare al acestora pe piata muncii.

Policalificarea formabililor

A.J.F.O.M.

Consilii locale;

Consiliul judetean;

Prefectura

O.N.G.-uri

 

Publicitate asupra activitatilor C.C.D. Braila

Colaborarea cu mass-media locala

Cunoasterea activitatilor C.C.D. Braila

Aparitii in mass media locala

Nr. de aparitii

I.S.J. Braila

Diseminarea activitatilor C.C.D. Braila

Elaborarea buletinului-informativ al activitatilor C.C.D. Braila

Cunoasterea activitatilor C.C.D. Braila

Distribuirea buletinelor la consfatuirile cadrelor didactice, sedintele cu directorii,

Nr. de scoli in care patrund buletinele informative

I.S.J. Braila

Diseminarea domeniilor de activitate C.C.D. Braila

Realizarea de pliante informative

Cunoasterea domeniilor de activitate a C.C.D. Braila

Distribuirea de pliante publicului interesat

Nr. de persoane care intra in posesia acestor pliante

I.S.J. Braila

Valorificarea valentelor paginii WEB

Introducerea pe pagina WEB a tuturor documentelor C.C.D. Braila

Cunoasterea activitatilor C.C.D. Braila

Fluidizarea informatiilor despre activitatile C.C.D. Braila

Nr. de persoane care acceseaza pagina WEB

I.S.J. Braila

-DEZVOLTARE    PROFESIONALA A PERSONALULUI INSTITUTEI

Obiective specificeActivitati planificate

Indicatori de eficienta ai activitatii

Rezultate asteptate

Indicatori de rezultat

Parteneri implicati

Formarea directorului C.C.D., a profesorilor metodisti si a personalului didactic auxiliar

Participarea la stagiile de formare specifice

Cresterea calitatii activitatii proprii

Profesionalizarea

carierei

Calificativele anuale obtinute

Nr. de credite acumulate

M.Ed.C.T.

Furnizori de formare continua

I.S.J. Braila

Autoinstruirea personalului din C.C.D. Braila

Studiu individual

Cresterea calitatii activitatii proprii

Profesionalizarea

carierei

Calificativele anuale obtinute

Nr. de credite acumulate

Autoinstruirea personalului din CCD

Insusirea cadrului legislativ specific

Cresterea calitatii activitatii proprii

Profesionalizarea

carierei

Calificativele anuale obtinute

Nr. de credite acumulate

GRAFIC DE MONITORIZARE

Nr. Crt

Activitatea

Raspunde

Perioada

sept-nov 2007

dec 2007-feb 2008

mart - mai 2008

iun-aug 2008

Pregatirea documentelor de lucru pt. an sc. 2008-2009

C.A.

Director

Organizarea de licitatii pentru achizitionare cursuri

Director

Comisie achiz

Reamenajare sali de curs + lab. multimedia

Director

Admin

Personal ingrij

Desfasurarea cursurilor de formare conform ofertei

Director

Prof. metod

Realizarea rapoartelor pt

sem I

C.A.

Director

Compart.

Lucru la editura Scoala Braileana

Director

Informat

Inaugurarea sediului in urma consolidarii

C.A.

Director

Admin

Materiale Didactice 2008

Zilele Educatiei 2008

Director

Informat

Coordonare, indrumare, control CDI, filiale CCD

Director

Prof. metod

Coordonare, indrumare, control departamente

C.A.

Director

Realizarea rapoartelor pe an sc.

Director

Compart.

Evaluare personal didactic

C.A.

Director

Evaluaare personal did. aux + nedid

C.A.

Director

Coordonare, indrumare, control prof. debutanti + prof care sustin grade

Director

Prof. metod

Bibliot.

Planificare C.O.

C.A.

Director

Implicarea in programe si proiecte

Director

Prof. metod

Organizarea de simpozioane, lansari de carte, vernisaje, expozitii

Director

Bibl

Prof. metod

- MASURI DE CORECTIE / AMELIORARE A ACTIVITATII

colaborare mai eficienta cu personalul didactic din retea (intilniri, instruiri), prioritar cu responsabilii cu formarea din unitatile scolare

stabilirea de alte parteneriate (locale si europene) apte sa conduca la activitati structurate pe diversitate si eficienta

elaborarea unor programe care sa fie acreditate de CNFPIP si sa atraga cadrele didactice;

dezvoltarea parteneriatului CCD-comunitate

mai multe programe in mediul rural

acuratetea selectiei obiectivelor si realizarea lor cit mai stimulativ si responsabil.

cresterea gradului de transparenta si difuzare a informatiei.

realizarea studiul de nevoi si a impactul cursurilor asupra cadrelor didactice

Acest Plan managerial este flexibil, el putand fi adaptat din mers la noile situatii aparute pe parcursul aplicarii lui in an scolar 2008-2009.

Director Casa Corpului Didactic Braila

prof. dr. Anton Cristina Elena
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate