Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Proiect management financiar - analiza indicatorilor financiari la - sc pp-trust srl


Proiect management financiar - analiza indicatorilor financiari la - sc pp-trust srl
UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT

ANUL II - ZI
MANAGEMENT FINANCIAR

ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI LA

- SC PP-TRUST SRL -

I N T R O D U C E R E

Capacitatea de a folosi resursele materiale si financiare de care dispun firmele se afla in raport direct cu factorul managerial. Realizarile economice care se afla diferentiate, sub raportul performantelor pe tari, ramuri, firme sau alte domenii de activitate sunt conditionate deci si de capacitatea manageriala.

Teoria manageriala sustinuta de scoala economica din Chicago in lucrarea “The New Industrial Organization” (Noua organizare industriala) subliniaza sensurile catre care trebuie orientat management modern:

Managerul trebuie sa gandeasca si sa elaboreze acest set de masuri, interventii si proceduri care sa-i asigure o strategie si o tactica de redresare economica. Se vor lua urmatoarele decizii referitoare la:

a. Dezechilibre intre potential si resurse

- pe baza unor studii de piata si in colaborare cu parteneriistraini in vederea unor retehnologizari esalonate;

- intarirea fortelor de conceptie in vederea cresterii gradului de adaptabilitate la cerintele pietei;

- organizarea unor firme de mici dimensiuni, care sa dispuna de autonomie functionala si tehnologica usor flexibila;

- regandirea profilului de productie si capacitatii acestuia la cerintele pietei chiar cu restrangerea capacitatii de productie;

- o politica economica rationala de utilizare economica a tuturor resurselor materiale, financiare si de munca.

b. Salarii - norme - productivitate - productie

c. Numar de personal existent si forta de munca necesara.

Dezechilibrele isi pun amprenta in primul rand asupra modului de utilizare al resurselor materiale. Economiile centralizate inregistreaza consumuri foarte mari, necorelate cu utilitatea sociala data de valoarea de intrebuintare a produselor romanesti comparative cu produsele firmelor straine, situatie care se mentine si in conditiile trecerii la economia de piata. Acesta este rezultatul unui grad redus de inovare datorita comportamentului specific de pana acum al pietei si al folosirii unor tehnologii lineare, sau a lipsei de motivatie tehnologica.

In al doilea rand, economia precara este influentata si de faptul ca resursele umane sunt o resursa foarte importanta a dezvoltarii economice prezinta o utilizare cu mult sub posibilitatile reale atat ca urmare a unor sisteme de pregatire si perspective formale, neadecvate

cat si prin elemente motivationale insuficiente si nediferentiate. La aceasta se adauga un anumit climat de indiscipline tehnologica si indisciplina a muncii care promoveaza scaderea

accentuata a productivitatii si o anumita dezordine in ierarhia valorilor. Managementul actual trebuie sa-si manifeste vointa de a asigura realizarea unei pregatiri eficiente si dirijate atat spre nevoile individuale si colective ale salariatilor cat si asigurarea instaurarii unei discipline

Analiza financiara este activitatea de diagnosticare a starii de performanta financiara a firmei la incheierea exercitiului financiar, si isi propune sa stabileasca punctele slabe si tari ale gestiunii financiare. Indicatorii obtinuti pe baza datelor din bilant, a contului de profit si pierdere si alte documente de analiza combinata, reprezinta principalele instrumente ce pun la dispozitia conducerii operative a activitatii de ansamblu evolutia parametrilor si modul de corelare in vederea atingerii obiectivului politicii financiare.

Pentru realizarea functiilor contabilitatii: de informare, decizie si control, este necesar ca in urma lucrarilor curente de contabilitate sa se sintetizeze periodic informatiile generate de conturi si calculele contabile, in documente de sinteza expresiv si relevante, accesibile nu numai specialistilor, ci si celor interesati de gestiunea unitatii patrimoniale in calitate de: investitor, administrator, banca, creditor, fiscalitate si alte organisme economice si sociale. Aceste documente de sinteza constituie obiectul de baza al contabilitatii financiare, redand o imagine fidela asupra situatiei patrimoniale, rezultatelor si situatiei financiare a intreprinderii.

NOTIUNEA SI FUNCTIILE BILANTULUI CONTABIL

Potrivit Legii 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii Contabilitatii 82/1991, toti agentii economici ( toate persoanele juridice ) sunt obligati sa intocmeasca bilant contabil.

Bilantul este documentul oficial de sinteza al tuturor unitatilor patrimoniale. Bilantul contabil contribuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si asupra rezultatelor obtinute de unitatea patrimoniala, care presupune:

respectarea cu buna credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului;

respectarea principiilor: prudentei, permanentei metodelor, continuitatea activitatii bilantului de deschidere cu cel de inchidere, a noncompensarii;

posturile inscrise in bilant trebuie sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu inventarul.

Procedeu principal al metodei contabilitatii si baza informationala fundamentala, bilantul propriu-zis este un tablou care cuprinde in forma sintetica si in expresie valorica mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum si rezultatul unui agent economic la un moment dat.

Importanta bilantului contabil deriva din functiile pe care acesta le indeplineste:

functia de generalizare a datelor contabilitatii;

functia de cunoastere a mersului activitatii economico-financiare;

functia previzionala.

1) Functia de generalizare a datelor in ciclul contabil de prelucrare a informatiilor izvoraste din necesitatea de a grupa datele dispersate ale contabilitatii curente, dupa criterii bine stabilite, intr-un numar restrans de indicatori, care sa poata oferi o imagine de ansamblu asupra situatiei economico-financiare a unitatii patrimoniale.

2) Functia de analiza a mersului activitatii economico-financiare se manifesta prin aceea ca, pe baza bilantului contabil se analizeaza periodic, gradul realizarii indicatorilor proiectati si a rezultatelor, se identifica rezerve si se stabilesc masuri de perfectionare a activitatii economice si financiare.

Adunarile Generale ale Actionarilor, Consiliile de Administratie, managerii unitatilor patrimoniale analizeaza periodic situatia economico-financiara, pe baza bilantului contabil, a anexelor sale si a raportului de gestiune, componente de baza ale darii de seama contabile.

3) Functia previzionala consta in posibilitatea oferita de bilant de a orienta activitatea viitoare. in acest scop, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioadele urmatoare se fundamenteaza pe situatia patrimoniala si a rezultatelor din perioada considerata baza de raportare.

Bilantul unitatilor patrimoniale care desfasoara activitati economice cuprinde toate elementele de activ si pasiv grupate dupa destinatie si respectiv provenienta lor.  

activul bilantului cuprinde urmatoarele grupe principale de elemente:

a)     Activele imobilizate ( imobilizari necorporale; imobilizari corporale; imobilizari financiare );

b)     Activele circulante ( stocuri, creante, titluri de plasament, disponibilitati si alte valori );

c)     Conturile de regularizare si asimilare-activ ( cheltuielile inregistrate in avans, diferente de conversie-activ si alte elemente tranzitorii si de regularizat, de activ );

d)     Primele de rambursare a obligatiunilor

Capitalul social subscris nevarsat se inscrie distinct in grupa activelor circulante ale bilantului.

Pasivul bilantului cuprinde urmatoarele grupe principale de elemente:

a)     Capitalurile proprii ( capitalul social sau individual, primele legate de capital, diferentele din reevaluare, rezervele, rezultatul reportat nerepartizat, rezultatul exercitiului, fondurile proprii, subventiile pentru investitii si provizioanele reglementate );

b)     Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

c)     Datoriile ( imprumuturi si datorii asimilate, furnizori si conturi asimilate, datorii in legatura cu personalul, datorii fata de bugetul statului, datorii privind asigurarile sociale, creditori si alte datorii );

d)     Conturile de regularizare si asimilare-pasiv ( veniturile inregistrate in avans, diferentele de conversie-pasiv, alte elemente tranzitorii si de regularizat de pasiv ).

Elementele patrimoniale in bilant sunt sistematizate pornind de la conturi, pe grupe, capitole, posturi, dupa criteriul lichiditatii activului si a exigibilitatii pasivului, astfel: posturile de activ sunt asezate in ordinea crescatoare a lichiditatii ( de la cele mai putin lichide - cum este cazul activelor imobilizate la disponibilitatile banesti ca forma de lichiditate absoluta ), iar in pasiv posturile sunt dispuse de la cele mai putin exigibile ( de la capital - ultimul cont care se inchide in cazul lichidarii patrimoniului ) la datoriile curente.

1.1 NORME DE INTOCMIRE, CERTIFICARE, VERIFICARE A BILANTULUI CONTABIL

Ministerul Finantelor emite norme de intocmire si centralizare a bilantului contabil in fiecare an , dar legea de baza care reglementeaza intocmirea, verificarea si certificarea bilantului este Legea Contabilitatii 82/1991. Aceasta lege este completata cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.

Legea Contabilitatii 82/1991 reglementeaza regimul legal al bilantului contabil in cadrul capitolului IV, care prevede la art.27 ca “Bilantul contabil se intocmeste obligatoriu anual, precum si in situatia fuziunii sau incetarii activitatii.” Bilantul mai poate fi intocmit la cererea Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie. intreprinderile cu capital de stat il intocmesc si trimestrial.

Agentii economici prevazuti la art.1 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna bilantul contabil la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv, a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor, potrivit prevederilor hotararilor guvernului.

La intocmirea bilantului contabil se au in vedere regulile cu caracter general prevazute in capitolul IV din Legea Contabilitatii nr.82/1991, precum si Precizarile privind masurile referitoare la inchiderea exercitiului financiar aprobate expres prin Ordinul Ministerului Finantelor.

Regiile autonome si societatile comerciale care au in subordine subunitati sau filiale in tara, vor verifica si centraliza balantele de verificare a conturilor sintetice, intocmind bilantul contabil centralizat al regiei sau societatii.

Societatile comerciale, care au in subordine sucursale si filiale care desfasoara activitate si au sediul in strainatate vor evalua, in lei, rulajele si soldurile exprimate in valuta, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a lunii decembrie a anului pentru care se inchide bilantul si se vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara.

In vederea alinierii la nomenclatorul activitatilor Uniunii Europene, in formularul de bilant, agentii economici vor inscrie, pe langa codul de ramura din nomenclatorul prevazut de Ministerul Finantelor si codul privind clasificarea activitatilor din economia nationala.

Bilantul contabil anual precum si raportul de gestiune, se semneaza de administratorul unitatii si de conducatorul compartimentului financiar-contabil, iar in lipsa acestora de catre inlocuitorii lor de drept.

Administratorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar contabil poarta raspunderea ( potrivit legii ), asupra realitatii si exactitatii datelor cu privire la situatia patrimoniului si realizarii indicatorilor economico-financiari raportati prin bilantul contabil.

Conducatorul compartimentului financiar contabil are obligatia sa verifice respectarea prevederilor din Normele Metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile, asigurarea respectarii corelatiilor dintre indicatorii din formulare, urmarind realitatea datelor ce se raporteaza prin bilantul contabil.

Potrivit art. 29 din Legea Contabilitatii, bilanturile contabile sunt supuse verificarii si certificarii de catre cenzori, contabili autorizati sau experti contabili, dupa caz.

Sunt supuse verificarii si certificarii, bilanturile contabile ale societatilor comerciale si ale altor unitati patrimoniale care, potrivit legii, statutelor sau contractelor de asociere au obligatia sa aiba cenzori. in cazul intreprinderilor mici sau mijlocii, bilanturile contabile nu sunt supuse verificarii si certificarii de catre experti contabili sau contabili autorizati, conducerea unitatii avand intreaga raspundere pentru corecta alcatuire a bilantului.

Prin verificarea si certificarea bilanturilor se confirma daca acestea dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, situatiei financiare si a rezultatului exercitiului. in acest scop, pe baza verificarilor din cursul anului, precum si a altor elemente apreciate ca fiind necesare se intocmeste un raport din care sa rezulte, in principal, urmatoarele:

daca bilantul contabil concorda sau nu cu registrele contabile;

daca registrele de contabilitate sunt tinute in conformitate cu reglementarile in vigoare;

respectarea cu buna credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului si a celorlalte norme si principii contabile.

2. ANALIZA FINANCIARA A BILANTULUI CONTABIL

In cadrul firmei analiza activitatii economico-financiare pe baza bilantului contabil este realizata pe urmatoarele nivele:

conducerea executiva;

Consiliul de Administratie;

Adunarea Generala a Actionarilor.

Analiza pe baza de bilant are in vedere urmatoarele aspecte:

analiza indicatorilor de performanta;

analiza indicatorilor de eficienta;

analiza indicatorilor de lichiditate;

analiza indicatorilor de indatorare ( solvabilitate );

2.1 PREZENTAREA SOCIETATII

S.C. PP-TRUST SRL este persona juridica romana, avand forma de societate cu raspundere limitata.

S.C. PP-TRUST SRL are sediul in Brasov, fiind inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J08/234/2008.

Obiectul de activitate

In conformitate cu statutul S.C. PP-TRUST SRL, obiectul de activitate consta in comercializarea en-gros a produselor alimentare si nealimentare.

2.2 ANALIZA STRUCTURII ACTIVELOR

Rata activelor imobilizate (Ri) - masoara gradul de investire a capitalului in intreprindere.

Rata activelor curente (Rc) - evidentiaza ponderea detinuta de activele curente in totalul activelor

Rata stocurilor (Rs) - evidentiaza ponderea stocurilor in total active curente

Rata creantelor (Rcr) - scoate in evidenta ponderea detinuta de creantele intreprinderii fata de terti in totalul activelor curente

2.3 ANALIZA STRUCTURII DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Rata stabilitatii financiare (Rsf) - evidentiaza ponderea detinuta de resursele stabile in totalul resurselor

Rata datoriilor curente (Rdc) - reflecta masura in care datoriile curente finanteaza utilizarile

Rata autonomiei financiare (Raf) - arata cat din utilizarile firmei sunt finantate din resurse proprii

Rata capitalrilor proprii (Rcp) - scoate in videnta raportul intre capitalurile proprii ale intreprinderii si totalul datoriilor

Rata indatorarii (Ri) - ecoate in evidenta ponderea datoiilor firmei in totalul resurselor

Ponderea datoriilor totale in capitalurile proprii (Rdc) - evidentiaza starea de solvabilitate a intreprinderii

2.4 ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE A INTREPRINDERII

Lichiditatea - comensureaza posibilitatile intreprinderii de a-si transforma activele in numerar, necesar acoperirii datoriilor si se exprima prin indicatorii rata lichiditatii curente (Rlc) si rata lichiditatii imediate (Rli)

Valoarea optima a acestui indicator este de la 2 la 1.

Solvabilitatea - reflecta capacitatea intreprinderii de a face fata obligatiilor de plata indeosebi din resurse proprii si se exprima prin rata solvabilitatii patrimoniale (Rsp)

Indicatori de profitabilitate - reflecta eficienta activitatii desfasurate, in sensul capacitatii intreprinderii de a obtine profit din resursele disponibile. Acestia sunt: rata rentabilitatii capitalului social (Rcs), rata rentabilitatii capitalului propriu (Rcp), marja bruta din vanzari (Mb).

Indicatori de activitate (gestiune) - furnizeaza informatii privind viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale intreprinderii precum si capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza. Se exprima prin urmatorii indicatori: viteza de rotatie a stocurilor (Nr), viteza de rotatie a debitelor (Vrc), viteza de rotatie a creditelor - furnizor (Vrf), viteza de rotatie a activelor imobilizate (Vra), viteza de rotatie a activelor totale (Vrat).

Grad de indatorare (Gi) - evidentiaza politica de finantare a intreprinderii, respectiv modul in care aceasta atrage resurse pentru a-si acoperii necesitatile

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

Pentru analiza echilibrului economico-financiar se calculeaza urmatorii indicatori:

SITUATIA NETA

SN= TA-TD unde: TA - total activ

TD - total datorii (datorii pe termen lung, furnizori si alte datorii din exploatare)

SN = 1452148-1233666=218842 lei

FONDUL DE RULMENT

Pentru asigurarea echilibrului financiar al firmei este necesar ca utilizarile durabile (imobilizarile) sa fie acoperite din resurse permanente, iar daca ramane un surplus in urma ciclului de finantare al investitiilor in imobilizari (Cpe>AI), acest surplus poate fi rulat pentru finantarea activelor circulante, surplus denumit „fond de rulment”.

Deci fondul de rulment se determina prin calcul ca diferenta dintre capitalurile permanente (proprii si imprumutate) si activele imobilizate, calculata conform relatiei:

FR = Cpe - AI

unde: FR - fond de rulment

Cpe - capital permanent

AI - active imobilizate

FR = 1273728-304833=968895 lei

Acest fond de rulment este destinat sa acopere nevoile ciclice, reinnoibile permanent din cadrul ciclului de exploatare. Creantele si stocurile se innoiesc permanent si ca urmare exista o nevoie permanenta de finantare a lor dintr-o sursa stabila.

NECESARUL DE FOND DE RULMENT

Necesarul de finantare a ciclurilor de exploatare este asigurat din resurse temporare (datorii din exploatare - Dex). Daca resursele temporare sunt mai mici decat alocarile temporare, atunci intervine o nevoie de resurse, denumita „nevoia de fond de rulment”., calculata pe baza relatiei:

NFR = ACex - Dex

unde: NFR - nevoia de fond de rulment

ACex - active circulante de exploatare si in afara exploatarii

<stocuri, creante, conturi de regularizare>

Dex - datorii de exploatare si in afara exploatarii

NFR = 1075308-944403= 130905 lei

Valoarea pozitiva a nevoii de fond de rulment (NFR > 0) semnifica o crestere a nevoilor temporare in raport cu sursele temporare, ca urmare a :

cresterii stocurilor si creantelor datorita incetinirii vitezei de lichidare sau datorita cresterii costului istoric pentru stocuri;

cresterea vitezei de lichidare (a exigibilitatii) datoriilor de exploatare.

TREZORERIA NETA

Pentru evitarea dezechilibrelor NFR trebuie sa fie mai mica decat FR degajat ca diferenta consolidandu-se trezoreria neta. Trezoreria neta este data de surplusul FR fata de NFR:

TN= FR -NFR

Conform datelor calculate se determina:

TN = 968895 – 130905= 837990 lei

METODE UTILIZATE IN CARACTERIZAREA SINTETICA A SITUATIEI FINANCIARE

2.6.1 Metoda scorurilor – Modelul Altman

Z = 3,3X1 + 1,4X2 + 1,2X3 + 1,0X4 + 0,6X5

Unde :  ;

 ;  ;

In cazul nostru

Rezulta

Z= 3,3*0,1013 +1,4*0.036 +1,2*0,7405 +1*1,6574 +0,6*0,1771 =0,334+0.0504+

Situatia financiara a firmei este buna si societatea este solvabila.

2.6.2 Metoda scorurilor – Modelul Canon si Holder

Z = 0,16X1 + 0,22X2 + 0,87X3 + 0,10X4 + 0,24X5

 ;

 ;

 ;

 ;

Rezulta

Z = 0,16*0,945 +0,22*0,349 +0,87*0,0036 +0,10*0,120+0,24*0,1258 = =0,151 +0,077+0,0031 +0,012+0,0312 = 0,274

Situatie societatii buna, probabilitate de faliment sub 10%

2.7 CALCULUL RATING-ULUI BNR

Active

Pasive

Active imobilizate

Capital

Active circulante

Prime capital

Chelt.in avans

Rezerve

Patrimoniul public

Rez. reportat

Rez.exercitiu

Repartizare profit

Provizioane

Datorii TS

Datorii TL

Ven.in avans

active totale

Profit din exploatare

Venituri din exploatare

Cheltuieli cu dobanzile

Capital propriu

Rezultat financiar

Lichiditatea generala

Active curente

 Datorii curente

Solvabilitatea

Active totale

Datorii totale

Marja profitului din activitatea curenta

(Rezultat din exploatare+Rezultat financiar) *100

Venituri din exploatare

Coeficientul de acoperire a dobanzii

Profit din exploatare

Dobanda datorata

Rata capitalului propriu

Capital propriu / Total Activ x 100

EVALUAREA CLIENTULUI

SISTEM DE RATING

Denumire agent economic:

SC  FIRST SRL BRASOV

Data analizei:

Tipul afacerii: comert (C), productie (P),

c

prestatori servicii (S)

Nr.

Criterii de evaluat

Ponderea

Valori

Gradul

Evaluarea

Criterii calitative:

Calitatea managementului, strategia

vezi specificatiile din Norma

de afaceri si garantiile primite (altele

decat cele acceptate la diminuarea

expunerii fata de debitor)

Structura actionariatului

vezi specifica]iile din Norma

Criterii cantitative

Lichiditatea generala

>1,5x . 1

Active curente / Datorii curente

>1,2x . 2

>1,0x . 3

>=0,8x . 4

<0,8x . 5

Solvabilitatea

>1,19x . 1

Active totale / Datorii totale

>1,11x . 2

>1,05x . 3

>1,0x . 4

<1,0x . 5

Marja profitului din activitatea curenta

>3,0% . 1

(Rezultat din exploatare+Rezultat financiar)/

>1,5% . 2

Venituri din exploatare x 100

>1,0% . 3

>=0% . 4

<0% (pierdere) . 5

Coeficientul de acoperire a

>4x . 1

dobanzii

>3x . 2

Rezultat din exploatare /

>2x . 3

Cheltuiala cu dobanda

>=1x . 4

<1x . 5

Rata capitalului propriu

>16% . 1

Capital propriu / Total Activ x 100

>10% . 2

>5% . 3

>=0% . 4

<0% . 5Riscul Ponderat al Clientului :

A

Situatia financiara a firmei este foarte buna si societatea isi poate achita la termen obigatiile.

B I B L I O G R A F I E

Wili Pavaloaia, Marius D.Paraschivescu, Gabriela D. Olaru, Florin Radu, - Analiza financiara. Studii de caz, Editura Tehnopres 2006

Liviu, Cabariu – Analiza si evaluarea societatilor comerciale, Editura Expres 2002

Mihaela Onofrei – Management Financiar, Editura CH Beck 2006

Legea Contabilitatii 82/1991 modificata si completata prin Legea 257/2007, Monitorul Oficial al Romaniei nr. 506 din 27 iulie 2007.

Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004,

A N E X E

ANEXA 1

BILANT

incheiat la data de 31 decembrie 2009

ACTIV

Nr.rand

Anul 2008

A

B

C

A.ACTIVE IMOBILIZATE

I.IMOBILIZARI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801)

2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imibilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)

4.Fondul comecial (ct.2071-2807-2907-2075)

04

5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)

TOTAL: (rd.01 la 05)

II.IMOBILIZARI CORPORALE

1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)

2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)

3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)

TOTAL: (rd.07 la 10)

III.IMOBILIZARI FINANCIARE

1.Titluri de participatie detinute la societatile din cadrul grupului (ct.261-2961)

2.Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct.2671+2672+2965)

3.Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963)

4.Ceante din interese de participare (ct.2675+2676-2967)

5.Titluri detinute ca imobilizari 9ct.262+264+265-2962-2964)

6.Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)

7.Actiuni proprii (ct.2677-2968)

TOTAL: (rd.12 la rd.18)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+19)

B.ACTIVE CIRCULANTE

I.STOCURI

1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303+/-308 + 351 + 358 + 381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)

2.Productia in curs de executie (ct.331 + 332 + 341+/-3481 + 3541-393-3941-3952)

3.Produse finite si marfuri (ct.345 + 346+/-3485+/-3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361+/-368 + 371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

4.Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)

TOTAL: (rd.21 la 24)

II.CREANTE

1.Creante comerciale (ct.4092 + 4111 + 4118 + 413 + 418-491)

2.Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct.4511 + 4518-4951)

3.Sume de incasat din interese de participare (ct.4521 + 4528-4952)

4.Alte creante t.425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428+ 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473-496 + 5187)

5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-4953)

TOTAL : (rd.26 la 30)

III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1.Titluri de partcipare detinute la societatile din cadrul grupului (ct.501-591)

2.Actiuni proprii (ct.502-592)

3.Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5081 + 5088-593-595-596-598 + 5113 + 5114)

TOTAL : (rd.32 la 34)

IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112 + 5121 + 5124 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.25 + 31 + 35 + 36)

C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)

2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

4.Datorii comerciale (ct.401 + 404 + 408)

5.Efecte de comert de platit (ct.403 + 405)

6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691 + 4511 + 4518)

7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692 + 4521 + 4528)

8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL : (rd.39 la 46)

E.ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37 + 38-47-62-ct.472)

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20 + 48-ct.131)

G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)

2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682 + 5191 + 5192 + 5198)

3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

4.Datorii comerciale (ct.401 + 404 + 408)

5.Efecte de comert de platit (ct.403 + 405)

6.Sume datorate societatilor din cadrul grupului  ( ct.1661+1685+2691 + 4511 + 4518)

7.Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692 + 4521 + 4528)

8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurari sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)TOTAL:(rd.50 la 57)

H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

1.Prvizioane pentru pensii si alte obligatii similare

2.Alte provizioane (ct.151)

TOTAL PROVIZIOANE: (rd.59+60)

I.VENITURI IN AVANS (rd.131 + 472)

J.CAPITAL SI REZERVE

I.CAPITAL(rd.64 la 66), din care:

-capital subscris nevarsat (ct.1011)

-capital subscris varsat (ct.1012)

-patrimoniul regiei (ct.1015)

II.PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)

III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)

Sold C

Sold D

IV.REZERVE (ct.106)(rd.71 la 74)

1.Rezerve legale (ct.1061)

2.Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)

3.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)

4.Alte rezerve (ct.1068+/-107)

V.REZULTATUL REPORTAT (ct.117)

Sold C

Sold D

VI.REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)

Sold C

Sold D

Repatizarea profitului (ct.129)

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.63+67+68-69+70+75-76+77-78-79)

Patrimoniul public (ct.1016)

TOTAL CAPITALURI (rd.+80+81)

ANEXA 2

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

La data de 31.12.2009

Nr. Crt.

Denumirea indicatorului

Anul 2007

Productia vanduta

Venituri din vanzarea marfurilor

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

Cifra de afaceri neta (1+2 + 3)

Variatia stocurilor - sold creditor

Variatia stocurilor - sold debitor

Productia imobilizata

Alte venituri din exploatare

Venituri din exploatare total (4 + 5-6+7+8)

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

Cheltuieli cu energie si apa

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu personalul (salarii, cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala)

Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale

Ajustarea valorii activelor circulante

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli privind prestatiile externe

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

Cheltuieli de exploatare total (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)

Rezultatul din exploatare - profit (9-21)

Rezultatul din exploatare - pierdere (21-9)

Venituri din interese de participare

Venituri din investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

Venituri din dobanzi

Alte venituri financiare

Venituri financiare total (23+24+25+26)

Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante

Cheltuieli privind dobanzile

Alte cheltuieli financiare

Cheltuieli financiare total (28+29 + 30)

Rezultatul financiar - profit (27-31)

Rezultatul financiar - pierdere (31-27)

Rezultatul curent - profit (9+27-21-31)

Rezultatul curent - pierdere (21 + 31-9-27)

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultatul extraordinr - profit (36-37)

Rezultatul extraordinar - pierdere (37-36)

Venituri totale (9+27 + 36)

Cheltuieli totale (21 + 31 + 37)

Rezultatul brut - profit (40-41)

Rezultatul brut - pierdere (41-40)

Impozitul pe profit

Alte cheltuieli cu impozite ce nu apar in elementele de mai sus

Rezultatul net al exercitiului financiar - profit (42-43-44-45)

Rezultatul net al exercitiului financiar - pierdere (42 + 44 + 45-42)Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate