Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» MANAGEMENTUL FUNCTIILOR PUBLICE SI ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI


MANAGEMENTUL FUNCTIILOR PUBLICE SI ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI
MANAGEMENTUL FUNCTIILOR PUBLICE SI ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI

Managementul functiilor publice si al functionarilor publici, reglementat prin Legea nr. 188/1999 modificata si completata, cuprinde in mod specific fata de managementul resurselor umane gestiunea curenta a functiilor publice in colaborarea cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici si evidenta functiilor publice si a functionarilor tinuta si administrate de catre Agentia nationala a Functionarilor Publici.

Implicatiile practice ale managementului functiilor publice si al functionarilor publici se reflecta in realizarea planului de ocupare a functiilor publice si in intocmirea doasarului professional pentru fiecare functionar public avand ca scop urmarirea carierei acestuia si gestionarea eficienta a resurselor umane.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici organ de specialitate al administratiei publice centrale, finantat de la bugetul de stat, functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, avand ca scop crearea si dezvoltarea unui corp de functionary publici profesionist, stabil si impartial. Pentru realizarea obiectivului enuntat, Agentia Nationala a Functionarilor Publici arre urmatoarele atributii stabilite prin Legea nr.188/1999 modificata si completata si prin H.G. nr.1000/2006, in urmatoarele domenii:
managementului functiei publice si al functionarului public;

reglementarea functiei publice;

gestionarea de programe in domeniul functiei publice;

montorizarii si controlului activitatii referitoare la functia publica si la functionarii publici;

reprezentare.

Privind managementul functiei publice si al functionarului public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici:

elaboreaza principiile, politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici, pe care le prezinta ministrului administratiei si internelor pentru a fi insusite si supuse spre aprobare Guvernului;

urmareste modul de aplicare a strategiilor, politicilor si programelor referitoare la functia publica si functionarii publici;

elaboreaza studii, analize si prognoze privind structura si dinamica corpului functionarilor publici;

organizeaza si gestioneaza concursurile pentru ocuarea functiilor publice vacante, in conditiile legii;

aproba conditiile de participare si procedura de organizare a recrutarii si promovarii pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs;

avizeaza sau, dupa caz, verifica conditiile stabilite pentru organizarea si desfasurarea concursurilor de catre alte autoritati si institutii publice;

monitorizeaza derularea procedurilor de recrutare si promovare a functionarilor publici, in conditiile legii;

dispune amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursurilor, daca constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale in domeniu;

avizeaza sau solicita modificarea raporturilor de serviciu, daca mobilitatea functionarilor publici se dispune in inters public, in conditiile legii;

asigura secretariatul ethnic pentru Comisia de disciplina pentru inaltii functionary publici, Comisia de evaluare a inaltilor functionary publici si pentru Comisia de recrutare a inaltilor functionary publici;

acorda aviz, in conditiile legii, pentru stabilirea de catre autoritati si institutii publice a functiilor publice;

urmareste situatia functiilor publice si monitorizeaza ocuparea acestora;

gestioneaza corpul de rezerva al functionarilor publici si asigura redistribuirea functionarilor publici, in conditiile legii;

elaboreaza, cu consultarea sindicatelor representative ale functionarilor publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, planul de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala, in conditiile legii; formuleaza observatii in cazul in care constata neregularitati in elaborarea planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile din administratia publica locala;

stabileste criteriile generale de performanta profesionala pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;

acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor adminstratiei publice, in scopul aplicarii uniforme si corecte a legislatiei din domeniul functiei publice si al functionarilor publici;

coordoneaza metodologic si acorda sprijin de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutilor publice centrale si locale;sprijina autoritatile administratiei publice centrale is locale si le acorda asistenta tehnica de specialitatepentru elaborarea si aprobarea unor norme specifice in acest domeniu.

In domeniul perfectionarii pregatirii profesionale a functionarilor publici, Agentia are urmatoarele atributii principale:

stabileste domeniile prioritare pentru perfectionarea pregatirii profesionale a functionarilor publici;

avizeaza strategiile sectoriale privind formarea continua a functionarilor publici;

colaboreaza cu Institutul nationala de Admistratie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializata in administratia publica si de perfectionare a functionarilor publici;

centralizeaza planurile de perfectionare profesionala a functionarilor publici, intocmite de autoritatile si institutiile publice, precum si fondurile prevazute in bugetul annual al acestora pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate la initiative ori in interesul autoritatii sau institutiei publice;

sprijina autoritatile administratiei publice pentru derularea unor programe de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului in domeniul functiei publice si al functionarilor publici, participand la programe de pregatire profesionala in vederea aplicarii corecte si unitare a legislatiei privind functia publica si funnctionarii publici;

sprijina institutiile care organizeaza programe de perfectionare a pregatirii profesionale a functionarilor publici cu personal de predare.

In domeniul reglementarii functiei publice Agentia indeplineste urmatoarele atributii principale:

Ø      elaboreaza proiecte de cate normative privind functia publica si functionarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului pri Ministerul Administratiei si Internelor;

Ø      elaboreaza norme metodologice, proceduri si instructiuni cu character normative privind functia publica si functionarii publici;

Ø      analizeaza si avizeaza proiecte de cate normative care contin prevederi referitoare la functia publica si la functionarii publici, elaborate de alte autoritati sau institutii publice;

Ø      elaboreaza reglementari commune autoritatilor si institutiilor publice privind functiile publice, evaluarea, gradarea si clasificarea posturilor, cu consultarea asociatiilor profesionale si a organizatiilor sindicale representative ale functionarilor publici;

Agentia nationala a Functionarilor Publici este institutia care:

reprezinta autoritatile administratiei publice centrale si locale in raporturile cu persoanele juridice si fizice, romane si straine, in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici;

colaboreaza cu ministerele si cu alte autoritati oublice in indeplinirea atributiilor ce ii revin, cu institutii si organisme similare din tara si din strainatate in domeniul sau de activitate, conlucreaza cu organizatiile associative ale functionarilor publici, din tara si din strainatate, precum si cu organizatiile neguvernamentale cu atributii in domeniul sau de activitate.

De asemenea Agentia Nationala a Functionarilor Publici:

coordoneaza

monitorizeaza

controleaza

tot ceea ce tine de domeniul functiei publice si functionarului public si urmareste armonizarea legislatiei in acest domeniu prin adaptarea statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile Legii nr. 188/19999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare si prin elaborarea de proiecte de acte normative in spiritual reglementarilor Uniunii Europene si alte acte cu character international pe care Romanaia le-a ratificat.
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate