Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
» Procedee comune disciplinelor economice


Procedee comune disciplinelor economice
Procedee comune disciplinelor economice

1.Documentarea

2.Inventarierea

3.Evaluarea

4.Calculatia

1.Documenatrea

-ca procedeu utilizat de toate disciplinele, deci si de contabiliatate, consta in utilizarea documentelor,respective a actelor scrise in care sunt consemnate toate operatiunile economice care au loc la nivelul intreprinderii si constituie proba in justitie in caz de litigiu
-pentru utilizarea documentelor este necesara tiparirea lor ,adica trebuie respectate o serie de elemente cum ar fi :

 • Antetul societatii
 • Denumirea documentului
 • Numarul documentului
 • Data intocmirii documentului
 • Explicatiile,semnatura si stamplia

-completarea documentelor poate fi efectuata manual sau cu mijloace tehnice

-completarea mecanizata elimina neajunsul intervenit prin completarea manuala ,reduce volumul de munca necesat completarii si micsoreaza posibilitatea aparitiei unei erori de completare

-pentru completarea mecanizata este necesara adaptarea documentelor ca marime si forma la mijloacele tehnice utilizate

-verificarea documentelor poate fi de forma, de fond sau cifrica

-verificarea de forma urmareste utilizarea corecta a spatiilor ,bararea spatiilor necompletate ,semnatura si stamplia

-verificarea de fond urmareste daca operatiunea economica consemnata este inregistrata in documentul corespunzator

-verificarea cifrica urmareste si controleaza calculale aritmetice din document

-corecatrea documentului in cazul intocmirii gresite se efectueaza prin taierea cu o linie a textului, a cifrei sau a sumei scrise gresit si semnatura persoanei respunzatoare de intocmirea documentului,trecandu-se asupra liniei suma sau textul correct,si semnatura persoanei care a facut corectura

-clasificarea documentelor :

1.Dupa modul de intocmire :

 • Documente de dispozitie:se da ordinul efectuarii unei operatiuni economice
 • Documente justificative/executie :se confirma efectuarea unei operatiuni economice
 • Documente mixte :acestea pot fi de dispozitie in prima faza si documente de executie in cea de-a doua faza

2.Dupa criteriul lor:

 • Documente interne :circula in interiorul intreprinderii ,intre departamentele si nivelele acesteia
 • Documente externe:realizeaza legatura intreprinderii cu terti

3.Dupa natura operatiunilor economice consemnate :

 • Documente pentru evidenta mijloacelor fixe (active ):factura fiscala ,procesul verbal de punere in functiune ,fisa mijlocului fix, fisa de calcul si inregistrare a amortizarii,bonul de miscare al mijlocului fix,procesul verbal de scoatere din functiune ,registrul inventar
 • Documente pentru evidenta stocurilor:factura fiscala,contractul,nota de comanda,bonul de intrare ,bonul de consum individual si colectiv ,fisa limita de consum,dispozitia de livrare,fisa de magazine,avizul de insotire a marfii,documentele justificativ centralizator,bon de predare/transfer/restituire,bonul de miscare de la o categorie de varsta la alta
 • Documente pentru evidenta muncii/salarii:condica de prezenta,foaia colectiva de prezenta ,fisa individuala de evidenta a muncii,contractul individual si contractul colectiv de munca ,pontajul lucrarilor manuale ,pontajul lucrarilor mecanizate ,lista de avans chenzinal,statul de plata al salariilor,statul de plata a concediilor medicale ,lista cu alte ajutoare materiale si sociale
 • Documente pentru evidentierea platilor si incasarilor in numerar si prin virament :chitanta ,bonul fiscal, borderoul incasarilor zilnice ,ordinul de plata ,ordinul de incasare ,formele de camblie,billet de ordin ,cecul ,Tatra ,garantul,evidenta cronologica a operatiunilor economice consemnate in documente este tinuta cu ajutorul jurnalului de inregistrari care se completeaza lunar consemnand ordinea cronologica a tuturor documentelor din luna respective ,evidenta sistematica a operatiunilor economice care au avut loc si se tin atat in contabilitatea sintetica cat si in cea analitica ,in contabilitatea sintetica datele din notele contabile sau direct de pe documente se trec in fisele de cont sintetice ,fise de cont pentru operatiuni diverse,fise de cont pentru valori materiale ,fise de cont sintetice sah cu conturi corespondente ; in contabilitatea analitica ,periodic se verifica si se controleaza exacticitatea inregistrarilor din cont pentru caontabilitaea sintetica se utilizeaza balanta de verificare sintetica sau balanta sintetica sah,in contabilitatea analitica se intocmeste balnta analitica a caror insumare trebuie sa fie egala cu balanta exercitiului ,se generalizeaza datele obtinute,situatia patrimoniala reflectata prin bilant si anexe.La sfarsitul fiecarui exercitiu financiar se determina rezultatul financiar (profit sau pierdere ) prin intocmirea contului de rezultate

-circuitul documentelor reprezinta drumul parcurs de acestea de la intocmirea pana la arhivarea lor, timpul necesar stationarii documentelor la diverse compartimente este mentionat de personae imputernicite ,de a raspunde de operatiunile economice si de termenul de arhivare

Clasarea documentelor reprezinta orodanraea documentelor in dosare dupa diferite criterii si anume criteriul alphabetic, criteriul geographic, dupa natura operatiunilor economice consemnate ,indifferent de criteriul ales trebuie respectat criteriul chronologic al ordonarii

-arhivarea documentelor reprezinta ultima etapa din circuitul lor si presupune pastrarea documentelor in arhiva curenta si in arhiva generale

-pentru arhivare sunt necesare spatii special amenajate ferrite de incendii,inundatii etc

-arhivarea documentelor in arhiva curenta se realizeaza la nivel de post de lucru, atelier,sectie

-din arhiva curenta documentele se depun in arhiva generala unde se pastreaza conform regelmenterilor legale

-dupa expirarea datei de arhivare a documentelor tehnice ,istorice ,documentelor de arta ,cultura ,politica ,documentelor de interse national, sunt depuse in arhiva nationala ,iar restul sunt distruse

2.Inventarierea

-consta in consemnarea in expresie valorica ,dar si calitativa si cantitativa a existentei patrimoniului la un moment dat

-este obligatorie cel putin o data pe an ,inaintea intocmirii bilantului

-poate fi si periodica in anumite cazuri si anume:

 • La predarea/primirea gestiunii cu ocazia reevaluarii patrimoniului
 • Sesizarii de plusuri /minusuri
 • La cererea organelor de control
 • La cererea conducerii intreprinderi

-inventarierea obligatorie este totala sau generala

-inventarierea partiala se refera la anumite gestiuni sau sectoare

-etapele inventarierii sunt :

a)Pregatirea inventarierii

-presupune 2 etape :

 • Pregatirea tehnica
 • Pregatirea contabila

-pregatirea tehnica presupune constituirea comisiilor de inventariere din care nu au voie sa faca parte gestionarul si nici contabilul care tine gestiune,gestionarul este obligat sa depuna o declaratie in care sa consemneze daca are stiinta de existenta unor plusuri/minusuri in gestiune , daca detine documente ce nu au fost transferate contabilitatii ,daca a inregistrat bunuri pentru care nu exista documente ,daca are in gestiune bunuri ce apartin tertilor primate in pastrare ,custodies au pentru prelucarer ,daca are in gestiune bunuri ce nu corespund calitativ .Se sigileaza toate caile de acces cu exceptia locului unde este tinut inventarul .Se verifica instrumentele de masurare ,daca sunt in stare corespunzatoare de functionare .Se ordoneaza bunurile pe categorii, sortimente ,preturi ,separandu-se de cele deteriorate .

-pregatirea contabila presupune inregistrarea la zi a tuturor documentelor existente si se stabileste soldul final al fiecarui element in parte (valoare existenta la data incheierii exercitiului financiar)

b)Inventarierea propriu-zisa

-presupune numararea,cantarirea, masurarea tuturor bunurilor existente si consemnarea rezultatelor obtinute din punct de vedere cantitativ , calitativ ,valoric in listele de inventariere

-dupa completarea lor,listele de inventariere se semneaza fila cu fila de catre toti membrii comisiei de inventariere aflate in vrac sau in ambalaje sigilate se inventariaza prin sondaje

c)Stabilirea si regularizarea rezultatelor inventarierii

-dupa terminarea operatiunilor de inventariere se compara rezultateloe obtinute cu datele din contabilitat,daca se inregistreaza plusuri la inventariere acestea se inregistreaza ,adica se incarca gestiunea la pretul de intrare a bunurilor constatate plus o intrare a acestora in patrimoniu,dar pe seama cheltuielilor( nu ca o intrare de la furnizori),aceste operatiune este o stornare a unui consum inregistrat anterior gresit;minusul constatat la inventariere se imputa persoanei vinovate la prêt de imputatie,pentru aceasra se va inregistra creanta a intreprinderii fata de persoana vinovata care va fi inregistrata ca debitor divers cu prêt de imputatie(pentru societate este un venit) si cheltuielile afernte

-concomitent cu aceasta inregistrare ,in contabilitate ,se descarca gestiunea la pretul de inregistrare pentru bunurile constatate lipsa (pe seama cheltuielilor)

-cand se calculeaza rezultatul financiar ,diferenta dintre pretul de inregistrare si cheltuieli cu lipsa constata si veniturile din pretul de imputatie se va obtine un profit

-in cazul in care lipsa constatata este datorata unor calamitati naturale ea va fi trecuta direct pe cheltuielile extraordinare ale societatii la pretul de inregistrare din contabilitate ,rezultand astfel o pierdere

-in cazul in care cu ocazia inventarierii nu se stabileste cauza lipsei sumei,aceasta este trecuta pe decontari din operatiuni in curs de calificare

-se constituie o alta comisi de inventariere care stabileste cauzele lipsei,procedandu-se la anularea de decontari din operatiuni in curs de calificare ,fie pe seama debitorilor di versi,fie pe seama cheltuielilor intreprinderii ,daca nu se face vinovata nici o persoana fizica

3.Evaluare

-procedeu comun disciplinelor economice utilizat si de contabilitate, consta in cuantificarea ,masurarea valorica a elementelor patrimoniale

-evaluarea se efectueaza la data intrarii bunurilor in patrimoniu

-la data inventarierii cu ocazaia iesirii bunurilor din patrimoniu si la data inchiderii exercitiului financiar ,mai poarta numele de evidentiere bilantiera

a).Evaluarea la data intrarii bunurilor in patrimoniu

-cu ocazia intrarii bunurilor in patrimoniu,contabilitatea va inregistra valoarea de intrare care poate fi:cost de achizitie pentru bunurile procurate cu titlu sau cost de productie , acesta este aplicat bunurilor obtinute din productie proprie ; (ce reprezinta suma tuturor cheltuielilor constand in consum de materiale si consum de munca ),valoare de aport (aceasta este stabilita cu ocazia inregistrarii aportului efectiv adus de actionari sau asociati cu ocazia infintarii societatii ,aceasta valoare este stabilita de o comisie de evaluare special constitiuta in acest scop); valoare de intrebuintare sau de utiliatate (aceasta este stabilita pentru bunurile primate cu titlu gratuity din donatii si reprezinta o valoare apropiata de pretul pietei) ,valoare reziduala (utlizata pentru deseuri si rebuturi)

b)Evaluarea bunurilor la data iesirii din patrimoniu

-cu ocazia iesirii bunurilor din patrimoniu (vanzare ,consum,lipsuri in gestiune constatate cu ocazia inventarierii)

-bunurilor li se atribuie o valoare de iesire dupa urmatoarele metode :

Costul unitar mediu ponderat :reprezinta raportul dintre valoarea stocului initial+valoarea intrarilor si cantitatea existenta initial +cantitatea intrate

Fifo(first in –first out):valoarea primei iesiri este egala cu valoarea primului lot intrat,valoarea urmatoarei iesiri este egala cu valoarelalotului intrat

Lifo(last in –first out):valoarea primei iesiri este egala cu valoare ultimului lot intrat

Costul standard:valoare de iesire fiind stabilita anticipat pentru bunurile economice

c)Evaluarea bunurilor cu ocazia inventarierii

-presupune inregistrarea plusurilor si imputarea minusurilor

d)Evaluarea bilantiera

-in bilantul contabil se inregistreaza soldurile finale ale elementelor patrimoniale adica va fi iregistrata valoarea contabila

4.Calculatia

-acest procedeu se bazeaza pe calculul aritmetic ,spre exemplu: calculul costurilor effective in contabilitatea de gestiune ,calculul rezultatelor financiare (venit –cheltuieli +cheltuieli nedeterminabile fiscal ),calculul unor indicatori economico-financiari(contabilitatea ,ponderea activelor circulante ), calculul retinerilor pe salarii, regularizari ,T.V.A

Forme de inregistrare contabila

Operatiunile economice consemnate in documentele justificative sunt prelucrate pentru a putea fi inregistrate in contabilitate in functie de profilul activitatii intreprinderii,in functie de marimea ei se utilizeaza unas din urmatoarele forme de inregistrare:

1.Forma de contabilitate maestro sah

2.Forma de contabilitate pe jurnale –clasica

-multipla

3.Forma de contabilitate pe calculator

1.Forma de contabilitate maestro sah

-presupune mai multe etape :

 • Consemnarea in scris a operatiunilor economice care au avut loc in documentele justificative ,unde urmeaza prelucrarea datelor (analiza contabila ); pentru intocmirea formulei contabile corespunzatoare fiecarei operatiuni economice (utilizarea jurnalului de inregistrare) ,jurnalul de inregistrare se completeaza in alb pe mai multe coloane , o coloana pentru nr. Current ,o coloana pentru numirea documentului, o coloana pentru suma .Nr .curent atribuit documentului in momentul inregistrarii in acest jurnal devine nr. De jurnal, dupa care documentul se indosariaza
 • Evidenta sistematica este utilizata atat in contabilitatea sintetica cat si in cea analitica .Specific formulei de inregistrare maestro sah este utilizarea atat in contabilitatea sintetica a fiselor sintetice sah cu conturi corespondente ,iar in cea analitica a fiselor de contabilitate analitice
 • Verificare si controlul conturilor sintetice (in contabilitatea sintetica ) si verificarea si controlul inregistrarilor din contabilitatea analitica .Aceste verificari se inregistreaza prin intocmirea balantelor de verificare analitice pentru contabilitatea analitica si balantele de verificare sintetice pentru contabilitatea sintetica

Suma balantelor de verificare analitice este egala cu balanta sintetica .La sfarsitul fiecarui exercitiu potrivit legii se determina rezultatul financiar prin completarea contului de rezultate .Concomitent are loc inventarierea adica are loc cunoasterea patrimoniului, completarea inventarului ,cuantificarea datelor prin cintocmirea bilantului si a anexelor la bilant.

2.Forma de inregistrare pe jurnale

-este aplicata in intreprinderile mici unde volumul de inregistrari este limitat

-principalele register utilizate prin folosirea acestei forme sunt :

 • Jurnal unic:pentru inregistrarea cronologica
 • Cartea mare :pentru evidentierea sistematica in contabilitatea sintetica si analitica
 • Registru inventar :pentru inventarierea patrimoniului
 • Balanta contabila :se intocmeste pentru verificare si control
 • Bilantul si contul de rezultate :documente fundamentale

*Forma de inregistrare pe jurnale multiple

-aceasta forma de contabilitate centralizata cuprinde un complex de jurnale si carti mari care sunt adaptate din contabilitate

in cazul utilizarii aceste forme jurnalul este intocmit ca un ansamblu de jurnale auxiliare deschise pe tipul de operatii

-fiecare tip de jurnal trebuie sa corespunda unui singur cont care sa fie debitat/creditat prin creditul /debitul mai multor conturi

-tipul de jurnale folosite :

 • Jurnal de vanzari
 • Jurnal de cumparari
 • Jurnal de casa
 • Jurnal pentru operatiuni bancare
 • Jurnal pentru operatiuni diverse

Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioareArticolul 1

Societatile comerciale, nationale, regiile autonome, institutiile nationale de cercetare ,dezvoltare ,societatiile cooperativiste si celellalte personae juridice au obligatia sa organizeze sis a conduca contabilitate proprie respective contabiliatate financiara si contabilitate de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Institutiile publice ,asociatiile si celelalte personae juridice cu si fara scop patrimonial precum si persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au de asemenea obligatia sa organizeze sis a conduca contabilitate proprie respective contabilitate financiara si dupa caz contabilitate de gestiune .

Subunitatiile fara personalitate juridical cu sediul in strainatate care apartin persoanelor prevazute mai sus,cele cu sediul in Romania precum si sediile permanente din Romania care apartin persoanelor juridice cu sediul/domiciliul in strainatate au obligatia sa organizeze sis a conduca contabilitate proprie potrivit prezentei legi .

Articolul 2

Contabilitatea ca activitate specializata in masurea, evaluare ,cunoasterea ,gestiunea si controlul activelor, a datoriilor si capitalurilor proprii precum si al rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica ,prelucrarea ,publicarea si pastrarea informatilor cu privire la pozitia financiara,performanta financiara si fluxurile de trezorerie atat pentru cerintele proprii cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali creditori comerciali si financiari ,clienti ,institutiile publice si alti utilizatori.

Contabilitatea institutiilor publice asigura informarea ordonatoriilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri,cheltuieli, patrimoniu aflat in administrare precum si intocmirea contului general de executie a bugetului de stat ,a contului annual de executie a bugetelor ,asigurarile sociale ,fondurilor speciale precum si a conturilor anuale de executie a bugetelor locale .

Articolul 3

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala .Contabilitatea operatiunilor effectuate in valuta se va tine atat in moneda nationala cat si in valuta .

Pentru necesitatiile proprii de informatii persoanele fizice cat si cele juridice pot opta pentru intocmirea sitatiilor financiare si intr-o alta moneda .

Articolul 4

Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii ,planul general de conturi, monelele situatilor financiare ,registrelor si formularelor commune privind activitatea financiara si contabila ,normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora .MFP elaboreaza si emite norme privind contabilitatea in partida simpla .

Articolul 5

Persoanele prevazute in art. 1 au obligatia sa organizeze sis a conduca contabilitatea in partida dubla sis a intocmeasca situatii financiare anuale .

Categoriile de personae care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice .

Pentru organizatiile patronale si sindicale precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial care nu desfasoara activitati economice ,MFP aproba un system simplificat de raportare financiara avand in vedere si cerintele organizatilor europene de profil.

Articolul 6

Orice operatiune economica efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document ce sta la baza inregistrarilor din contabilitate ,dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit,vizat si aprobat precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.

Articolul 8

Peroanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor in cazul fuziunii sau incetarii activitati precum si in alte situatii prevazute de lege

MFP poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru bunuri cu caracter special aflate in adimistrarea institutiilor publice la propunerea coordonatorilor principali de credite .

Rezultatele inventarierii se inregistreaza in contabilitate conform prevederilor legale .

Articolul 9

Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale si fac potrivit normelor si reglementarilor contabile .

Reevaluarea activelor imobilizante se face cu exceptiile prevazute de regementarile legale la valuarea justa a acestora .

Valoarea justa se determina pe baza evaluarii effectuate de regula de evaluatorii autorizati.

Articolul 10

Documentele oficiale de prezentare a situatiilor economico-financiare a persoanelor prevazute la art. 1 sunt situatiile financiare anuale stabilite potrivit legi care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata .

Pentru institutiile publice documentul official de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrative teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiara trimestriala si anuala.

Articolul 11

Raspunderea pentru organizarea si aducere contabilitatii la persoanele prevazute la art .1 revine administratorului, coordonatorului de credite sau altei personae car e are obligatia gestionarii unitati respective .

Persoanele prevazute la art. 1 organizeaza si conduc contabilitatea de regula in compartimentele distincte conduse de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie

Aceste personae trebuie sa aiba studii economice superioare si raspunde impreuna cu persoanele din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii potrivit legi .Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte ,prestari servicii ,in domeniul contabilitatii incheiat cu persoanele fizice sau juridice autorizate in conditiile legi .

La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata si condusa in compartimente distincte care nu au personal calificat incadrat potrivit legi sau contracte prestari de service in domeniul contabilitatii incheiate cu persoanele fizice sau juridice autorizate in conditiile legi si care au inregistrat o cifra de afaceri anuala de pana la echivalentul in lei a 50.000 euro, raspunderea pentru conducerea si tinerea contabilitatii revine administratorului sau persoanei care are obligatia gestionarii unitati respective .

La institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau nu au personal incadrat potrivit legi pot incheia contracte de prestari servicii pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu personae fizice autorizate conform legi.

Articolul 12

Detinerea orcarui titlu de bunuri materiale ,titluri de valoare ,numerar ,drepturi si obligati precum si efectuarea de operatiuni economice fara sa fie inregistrate in contabilitate sunt interzise .

Articolul 13

Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categori si pe fiecare obiecte ,evidenta .Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric in conditiile stabilite de reglementarile contabile .Inregistrarea in contabilite a elemntelor de active se face la costul de productie , costul de achizitie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie dupa caz .

Creantele si obligatiile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala .

Articolul 15

Contabilitatea clientilor si a furnizorilor se tine pe categori precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

Articolul 16

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli dupa natura sau destinatia lor ,dupa caz.Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor,dupa caz .

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidate se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare .

Articolul 18

In contabilitate profitul sau pierderea se stabileste cumulate de la inceputul exercitiului financiar inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza de regula la sfarsitul exercitiului financiar .

Rezultatul definitive al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.

Repartizarea profitului se inregsitreaza in contabilitate pe destinatii dupa aprobarea situatiilor financiare anuale .

Pierderea contabilitatii raportata se acopera din profitul exercitiului financiar ,iar profitul reportat din rezultaul si capitalul social potrivit hotararilor.La institutiile publice rezultatele executiei bugetare se stabileste annual prin inchiderea conturilor de cheltuieli effective si a conturilor se surse din care au fost effectuate .

Articolul 19

Registrele de contabilitate obligatorie sunt: registrul jurnal ,registrul inventar si cartea mare .

Intocmirea ,evitarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor emise de MFP.

Articolul 20

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate .

Articolul 21

Pentru verificare inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verficare cel putin anual la inchiderea exercitiului financiar sau la terminarea de intocmire a situatilor financiare periodice .

Articolul 24

Registrul jurnal ,registrul inventar si cartea mare precum si documentele justificative care au stat la baza inregistrarilor in contabilitate se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 10 ani cu incepere de la data incheieri exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite cu exercitiul statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani .

Articolul 25

In caz de pierdere ,sustragere sau distrugerea unor documente se vor lua masuri de restituire a acestora in tarmen de maxim 30 de zile de la constatare potrivit reglementarilor emise in acest scop .

Exercitiul   financiar

Reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatii financiare anuale si de regula coincide cu anul calendaristic.Durata exercitiului financiar este de 12 luni.

Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic .

Exercitiul financiar al unitatilor nou infintate incepe de la data infintarii lor.

Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea .

Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar indifferent de durata sa .

Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati mama se intocmesc pentru aceasi exercitiu aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatii mama .

Daca exercitiul financiar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii mama situatiile financiare anuale pot fi intocmite la o alta data pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritatii sau al celor mai importante dintre societatiile consolidate .

Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar .

Persoanele prevazute la art. 1, au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale inclusive in situatia fuziunii ,divizari sau incetarii activitatii in conditiile legi .

MFP poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte date decat cele anulae .

Pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara a sitatiilor financiare anuale si compusi din : bilant, cont de profit si pierdere ,situatia modificarii capitalului propriu ,situatia fluxurilor de trezorereie ,politici contabile si note explicative .

Persoanele juridice care nu indeplinesc conditiile stabilite pentru aplicarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara aplica regulile contabilitatii conforme cu directivele europene ,intocmesc sitatii financiare anuale care se compun din :bilant, cont de profit si pierdere ,politici contabile si note explicative .

Pentru persoanele juridice fara scop patrimonial situatiile financiare anuale se compun din :bilant ,contul rezultatului exercitiului , politici contabile si note explicative .

Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor.

Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale si anuale conform normelor elaborate de MFP.

Raportul anual cuprinde sitautiile financiare anuale ,raportul administratorului, raportul de audit ,raportul comisiei de cenzori si propunerea de distribuire a profitului.

O societate mama trebuie sa intocmeasca anual atat raport pentru propria activitate , cat si raport anual consolidate .

Obiectivul principal al situatiilor financiare anulae este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii cu privire la activitatea grupului , potrivit regelmentarilor contabile aplicabile .

Persoanele juridice care organizeaza contabilitate in partida dubla trebuie sa publice situatiile financiare anuale .

Fac obiectul publicarii sitautiile financiare anuale ,raportul administratorului ,raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori.

Actionarii sau angajati unei societati au dreptul sa se informeze in legatura cu situatiile financiare anuale la sediul social al societatii mama fara nici o discriminare .

Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani .

In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 ,situatiilor financiare anuale precum si celelalte register si documente se predau la arhivele statului in conformitate cu prevederiile legale.

Pentru asigurarea informatiilor sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

Institutiile publice si celelalte persoane juridice ai caror conducatori au calit6ate de ordonator de credite depun un exemplar din situatiile financiare anuale la Organizatia ierarhic superioara la termenele stabilite de acestea .

Ministerele , celelalte organizatii de specialitate ale administratiei publice centrale , alte autoritati publice ,institutiile publice autonome si unitatile administrative teritoriale ai caror conducatori au calitatea de oronatori principali de credite , depun la ministerul finantelor publice un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta .Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate