Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
» Studiu comparativ al notelor explicative la nivel international


Studiu comparativ al notelor explicative la nivel international


Studiu comparativ al notelor explicative la nivel international

Notele explicative ale     „L or al S.A.”     FrantaL’or al este o companie franceza, avand ca obiect de activitate comercializarea produselor cosmetice.

Pentru a ilustra notele explicative ale firmei L’or al, se vor prezenta informatii din bilant si contul de profit si pierdere in vederea analizei acestora in corelatie cu notele.

Bilantul la 31 decembrie 2009

Active mil. euro

Valori nete Note

Active necorporale 11 496.6

Active corporale 12 251.9

Active financiare 14 8,872.8

Active imobilizate 9,621.3

Stocuri 26.7

Avansuri furnizori 19.3

Creante 18 299.9

Alte active curente 18 165.5

Titluri de valoare 16 1,053.0

Numerar si echivalente 105.3

Active curente 1,669.7

Cheltuieli in avans 21.0

Pierderi valutare nerealizate    22 12.6

Total active 11,324.6

Pasive

Capital social 119.8

Capital suplimentar 996.5

Rezerve si castiguri retinute     4,706.4

Profit net 1,841.8

Provizioane reglementate 60.2

Interesele actionarilor     7,724.7

Provizioane pt. riscuri si ch. 19 179.4

Imprumuturi si datorii 20 2,831.9

Datorii comerciale 21 330.9

Alte pasive curente 21 251.7

Alte pasive 3,414.5

Castiguri valutare nerealizate 22 6.0

Total pasive 11,324.6

Contul de profit si pierdere la 31.12.2009

Elemente

Note

Venituri

2,197.2

Vanzari

2,051.1

Anulare provizioane

si transfer de ch.

24.4

Alte venituri

121.7

Cheltuieli

-2,102.8

Ch. cu stocuri

-187.2

Alte cheltuieli externe

-1,085.3

Taxe si asimilate

-70.8

Ch. de personal

-576.6

Deprecieri, amortizari

si provizioane

-106.3

Alte cheltuieli

-76.6

Profit operational

94.4

Venituri financiare nete

Ch. nete cu anulare prov.

si transfer de ch.

106.9

Castiguri si pierderi din

schimb valutar

-8.0

Venit financiar net

1,696.0

Profit inainte de impoz.

si elem, exceptionale

1,790.4

Elemente exceptionale

-42.8

Interesele angajatilor

-20.7

Impozit pe profit

114.9

Profit net

Notele explicative, in numar de 29, detaliaza elementele prezentate in bilant si contul de profit si pierdere, aducand explicatii si informatii suplimentare cu privire la situatia economica a firmei.

Nota 1 – Principii contabile

Situatiile financiare anuale individuale ale companiei sunt intocmite conform reglementarilor franceze in domeniu (1999 French Chart of Accounts) si principiilor contabile general acceptate ale Frantei. Situatiile financiare consolidate sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Succint, nota 1 contine urmatoarele informatii:

Elementele sunt evaluate la cost istoric, cu exceptia activelor imobilizate care au fost reevaluate in conformitate cu reglementarile legale.

Actiunile sunt tratate conform recomandarii N° 2008-17 a Consiliului National de Contabilitate al Frantei, ceea ce a condus in 2008 la reclasificarea activelor financiare ale firmei in titluri de valoare detinute pentru vanzare (marketable securities).

Veniturile din vanzari cuprind atat venituri obtinute din vanzarea bunurilor, fara discounturi, cat si din prestarea de servicii.

Cheltuielile de publicitate/promovare, cercetare-dezvoltare sunt recunoscute ca si cheltuieli in perioada in care au fost ocazionate.

Societatea mama recunoaste un impozit pe profit rezultat din diferenta impozitului global calculat si impozitele recunoscute de filiale.

Imobilizarile necorporale sunt inregistrate in bilant la cost de achizitie; marcile comerciale sunt evaluate in stransa legatura cu viitoarea lor contributie la obtinerea de profit si sunt amortizabile pe intreaga perioada de viata; marcile care nu se amortizeaza sunt testate anual pentru depreciere; goodwill-ul nu se amortizeaza; programele informatice sunt amortizate prin metoda liniara pe o perioada care nu depaseste 5-7 ani.

Imobilizarile corporale sunt amortizate liniar pe durata normala de functionare.

Imobilizarile financiare sunt recunoscute la cost de achizitie, fara cheltuieli neprevazute. Anual sunt evaluate la valoarea de utilizare, constituindu-se provizioane in cazul in care aceasta este sub costul de achizitie.

Stocurile sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

Creantele comerciale sunt evaluate la valoarea nominala, constituindu-se provizioane pentru riscul de neincasare.

Titlurile de valoare sunt recunoscute la cost de achizitie si evaluate anual la pretul probabil de vanzare.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt constituite pentru a acoperi eventuale iesiri de resurse, pentru eventuale litigii sau datorii contingente legate de personal.

Creantele si datoriile in valuta sunt evaluate la cursul de schimb de la sfarsitul anului

Nota 2 – Venituri din vanzari detaliaza pozitia cu acelasi nume din contul de profit si pierdere pe categoriile de venituri obtinute – vanzari de produse, materii prime si ambalaje, servicii, chirii si altele – precizand si valoarea acestora. Ponderea cea mai mare o au veniturile din servicii, urmate de cele din vanzarea produselor.

Nota 3 – Alte venituri mentioneaza veniturile obtinute din redevente de la alte branduri. (royalties from brands.)

Nota 4 – Defalcarea numarului mediu de personal detaliaza categoriile de angajati din cadrul firmei, mentionand numar de angajati in conducere, in supraveghere, in productie, in vanzari si muncitori temporari externi.

Nota 5 – Deprecieri, amortizari si provizioane specifica sumele inregistrate in cursul anului pentru deprecieri (ale activelor imobilizate sau activelor curente), pentru amortizarea activelor imobilizate si pentru provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Nota 6 – Venituri financiare nete detaliaza pozitia din contul de profit si pierdere referitoare la acest aspect, prezentand valorile inregistrate in 2009 la venituri din dividende, dobanzi, din titluri de valoare, precum si cheltuielile cu dobanzi aferente imprumuturilor, in comparatie cu cele inregistrate in anii precedenti. Pentru anul 2009, veniturile financiare nete sunt superioare fata de celelalte exercitii financiare si sunt datorate cresterii valorii dividendelor primite.

Nota 7 – Elemente exceptionale cuprinde o comparatie a evenimentelor exceptionale care au influentat situatia financiara a entitatii in ultimii 3 ani.

Nota 8 – Impozitul pe profit prezinta bazele de impozitare si impozitele inregistrate in ultimii 3 ani. Se explica diminuarea impozitului in 2009 prin aplicarea consolidarii impozitului.

Nota 9 – Cresteri sau reduceri ale obligatiilor fiscale viitoare prezinta eventuale schimbari care ar putea aparea in perioadele urmatoare cu privire la calculul impozitului pe profit si care ar putea afecta valoarea acestuia. Se refera la provizioane reglementate, cheltuieli temporar nedeductibile, venituri temporar neimpozabile sau rezerve.

Nota 10 – Costurile cercetarii mentioneaza cheltuielile ocazionate in anul 2009 pentru activitati de cercetare, efectuand o comparatie intre valorile anilor precedenti.

Nota 11 – Imobilizari necorporale detaliaza aceasta grupa de active necorporale pe fiecare categorie in parte, precizand soldurile existente in anii precedenti, intrarile si iesirile de imobilizari in anul 2009 si soldul existent la sfarsitul anului, inclusiv amortizarea pe fiecare grupa si provizioanele pentru depreciere constituite.

Nota 12 – Imobilizari corporale prezinta aceeasi detaliere ca si pentru imobilizarile necorporale.

Nota 13 – Active imobilizate achizitionate prin leasing financiar prezinta valoarea bruta, amortizarea si valoarea neta a imobilizarilor achizitionate in leasing, raportand si valoarea totala (bruta si neta) a activelor imobilizate pentru comparatie. Sunt precizate si ratele de leasing platite in cursul anului, ratele cumulate si cele ramase de plata pana al sfarsitul contractului de leasing, precum si valoarea reziduala a bunurilor achizitionate in acest regim.

Nota 14 – Active financiare realizeaza o detaliere a acestor active detinute de unitate, prin clasificarea acestora dupa natura lor (in titluri de investitii, imprumuturi acordate si alte creante imobilizate, actiuni rascumparate si altele) si precizarea valorii lor, incluzand provizioanele pentru depreciere, precum si a modificarilor intervenite in cursul anului (in sensul cresterii sau diminuarii valorii sau numarului acestora). De asemenea, este anexata lista entitatilor in care firma detine titluri.

Nota 15 – Tranzactii cu parti afiliate prezinta o situatie la sfarsitul anului a soldurilor creantelor si datoriilor catre partile afiliate, rezultate din operatiuni comerciale, imprumuturi si alte tipuri de operatiuni, reflectand cheltuielile si veniturile financiare ocazionate.

Nota 16 – Actiuni detinute pentru vanzare evidentiaza actiunile firmei si alte instrumente financiare detinute, facand o comparatie intre soldurile si valorile de piata ale acestora in ultimii 3 ani. Se revine cu precizarea conversiei unor imobilizari financiare in actiuni detinute pentru vanzare, conform legislatiei in vigoare.

Nota 17 – Achizitia sau subscrierea de actiuni sintetizeaza informatiile referitoare la planurile de optiune ale actiunilor in functiune 31.12.2009. De asemenea, se precizeaza ca in cursul anului 2009, Consiliul de Administratie a hotarat sa acorde un numar de 270.000 actiuni gratuit angajatilor care indeplinesc anumite conditii. Planul prevedea o perioada de patru ani pentru intrarea in drepturi, dupa care achizitia este eficienta si finala, apoi pe o perioada de inca doi ani actiunile nu pot fi vandute de catre angajatii rezidenti. Conditiile care trebuiau indeplinite sunt urmatoarele:

pentru 50% din actiunile acordate, cresterea veniturilor pentru produsele cosmetice pentru anii fiscali 2010, 2011 si 2012     comparabil cu cresterile inregistrate pe piata

pentru restul de 50%, atingerea raportului dintre profitul operational si veniturile declarate de catre firmele de pe piata.

Nota 18 – Creante scadente prezinta un desfasurator al termenelor de incasare a creantelor comerciale, financiare, legate de personal si alte creante, impartindu-le in creante pe termen scurt sau lung si precizand, unde este cazul, provizioanele pentru depreciere.

Nota 19 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli prezinta o clasificare a provizioanelor constituite de entitate, soldurile existente la inceputul exercitiului financiar, provizioanele constituite, provizioanele utilizate pentru riscurile estimate si soldul final al acestora. De asemenea, se prezinta influenta lor asupra rezultatelor obtinute.

Nota 20 – Imprumuturi si datorii prezinta situatia datoriilor pe termen scurt si lung a firmei, indiferent de natura lor: comerciale, financiare sau de alta natura, valoarea imprumuturilor contractate si a celor achitate in cursul anului. Firma se finanteaza din imprumuturi bancare pe termen mediu si beneficiaza de credite comerciale. Lichiditatile sunt asigurate din facilitati acordate de banci pe termen scurt.

Nota 21 – Scadenta datoriilor este o descriere a datoriilor comerciale, fata de grup si asociati, fata de angajati, taxe si alte datorii, defalcate in functie de scadenta in datorii pe termen scurt sau lung.

Nota 22 – Castiguri sau pierderi nerealizate prezinta situatia castigurilor sau pierderilor din diferente de curs valutar provenind din evaluarea la cursul valutar comunicat pentru diverse valute, a creantelor, datoriilor si altor instrumente financiare exprimate intr-o moneda straina care prezinta sold la sfarsitul anului. Astfel in 2009 s-a inregistrat o pierdere nerealizata de 6,6 milioane euro, datorata fluctuatiei cursului dolarului american. Aceasta pierdere a fost recunoscuta in contul de profit si pierdere.

Nota 23 – Instrumente financiare derivate sunt detinute pentru a acoperi riscurile de schimb valutar si sunt in principal legate de tranzactiile viitoare. Sunt prezentate separat instrumentele financiare derivate detinute pentru a acoperi riscurile ratei dobanzii.

Nota 24 – Angajamente in afara bilantului face referire la leasing-uri operationale (defalcate in leasing-uri pe termen scurt, mediu si lung, in functie de scadenta), facilitati bancare pe termen scurt, obligatii referitoare la viitorii angajati pensionati si beneficii acordate, garantii acordate sau primite si alte astfel de angajamente. In ceea ce priveste datoriile contingente, desi in cursul normal al activitatii firma este implicata in litigii si sunt constituite provizioane pentru diverse riscuri, la momentul raportarii nu au fost semnalate evenimente exceptionale cu o probabilitate semnificativa de a aduce prejudicii materiale firmei in ansamblul sau.

Nota 25 – Schimbari in capitalul de lucru reflecta schimbarile care au avut loc in cursul anului in ceea ce priveste capitalul de lucru, prezentand soldul existent in ultimii 3 ani la stocuri, creante si datorii curente.

Nota 26 – Schimbari in alte active financiare nu prezinta informatii despre alte modificari, cu exceptia conversiei unor imobilizari financiare in titluri detinute spre vanzare.

Nota 27 – Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului prezinta o situatie a numerarului detinut de entitate la sfarsitul anului, precum si a descoperirilor de cont existente.

Nota 28 – Alte prezentari mentioneaza ca informatiile despre taxele de audit sunt prezentate in situatiile financiare consolidate.

Nota 29 – Evenimente ulterioare – nu au avut loc evenimente ulterioare datei bilantului care sa influenteze informatiile prezentate.


Remarci:

Notele explicative ale societatii, ca parte integranta a situatiilor financiare, prezinta informatii detaliate cu privire la pozitia si performantele financiare ale entitatii. Politicile contabile aplicate sunt prezentate detaliat, pe fiecare grup distinct de elemente pentru care acestea se aplica. Este deosebit de importanta prezentarea acestora in nota 1, intrucat reprezinta baza pentru evaluarea tuturor elementelor prezentate in notele urmatoare, facand cunoscute metodele de evaluare utilizate.

Informatiile prezentate sunt bine organizate, relevante pentru intelegerea corecta a situatiilor financiare, fiecare grupa de active sau datorii din bilant fiind tratata separat. Un alt aspect important este asigurarea comparabilitatii datelor pe trei ani fiscali.

Notele explicative sunt intocmite in stransa corelatie cu bilantul si contul de profit si pierdere, acestea din urma continand referinte exacte pentru fiecare element la nota care il detaliaza.

Un aspect negativ al notelor este ca nu ofera informatii despre activitatea curenta a firmei, obiectul principal de activitate si o detaliere concreta cu privire la natura tranzactiilor comerciale sau de alt tip care au loc intre societatile din cadrul grupului. Acestea se regasesc in alte sectiuni ale raportului anual.

Informatiile prezentate sunt preponderent de natura cifrica, o analiza narativa fiind utila pentru o mai buna intelegere a situatiilor financiare in ansamblu.

Notele explicative ale „Unilever” Marea Britanie

Bilantul si contul de profit si pierdere pe anul 2009sunt prezentate in tabelul urmator:

Contul de profit si pierdere

31 decembrie 2009

€ milioane

Operatiuni continue

Cifra de afaceri   

Profit din exploatare

Restructurari   

Cedari de activitati

Costuri financiare nete

Venituri financiare    75

Cheltuieli financiare    (504)

Obligatii pentru pensii    (164)

Repartizari de profit   

Alte venituri din investitii    374

Profit brut   

Impozit   

Profit net din activitati continue   

Profit din activitati discontinue    –

Profit net   

Repartizat catre:

Interese minoritare    289

Actionari    3,370

Bilant

La 31 decembrie 2009    mil. euro

Goodwill   

Imobilizari necorporale   

Imobilizari corporale   

Fonduri pentru scheme de pensii

Creante privind impozite amanate

Alte active imobilizate

Total active imobilizate

Stocuri   

Creante   

Creante privind impozite curente    173

Numerar si echivalente   

Alte active financiare    

Active imob. detinute pt vanzare   

Total active curente    

Datorii financiare

Datorii comerciale   

Datorii privind impozite curente (487)

Provizioane   

Total pasive curente

Active curente nete   

Total active minus datorii curente   

Datorii financiare pe termen lung   

Datorii fiscale pe termen peste 1 an    107

Datorii pentru planuri de pensii si asigurari sociale:

Deficit privind schemele de pensii   

Alte fonduri

Provizioane   

Datorii privind impozit amanat   

Alte pasive non curente

Total datorii non curente    1

Capital social   

Prime

Alte rezerve

Profit repartizat   

Capitaluri proprii

Interese minoritare   

Capitaluri totale    

Total capital angajat

Unilever este o corporatie multinationala anglo-olandeza care detine multe dintre brandurile renumite din lume in ceea ce priveste produsele de consum, produsele alimentare, bauturi, agenti de curatare si produse de ingrijire personala. Corporatia este formata din doua companii: Unilever NV cu sediul in Rotterdam, Olanda si Unilever PLC cu sediul in Londra, Marea Britanie, ambele avand acelasi director si functionand ca o singura afacere.

Notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate pentru anul 2009, utilizate pentru prezentul studiu de caz, sunt in numar de 32 si fac parte integranta din situatiile financiare consolidate.

Nota 1 cuprinde politicile contabile utilizate de entitate. Prevederile acestora sunt prezentate succint, astfel:

situatiile financiare consolidate sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), Codul Civil al Tarilor de Jos si Legea Societatilor Comerciale a Marii Britanii.

elementele situatiilor financiare ale grupului sunt evaluate in moneda nationala a entitatii (euro, respectiv lira sterlina), situatiile consolidate fiind exprimate in euro; diferentele de curs sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in rezultatul operational daca rezulta din tranzactii comerciale si in cel financiar daca rezulta din elemente financiare.

combinarile de intreprinderi sunt tratate prin metoda achizitiei.

goodwill-ul este capitalizat; nu se amortizeaza, dar anual se testeaza pentru depreciere.

celelalte imobilizari necorporale sunt evaluate la cost de achizitie si se amortizeaza pe durata lor de viata, nu mai mult de 5 ani; se pot amortiza pe o perioada de pana la 10 ani daca managementul considera ca durata lor de viata este mai mare de 5 ani. Imobilizarile necorporale a caror durata de viata nu se cunoaste nu se amortizeaza.

imobilizarile corporale sunt recunoscute in bilant la cost minus amortizari si deprecieri; amortizarea se determina prin metoda liniara pe durata de viata a activului.

cheltuielile de cercetare si publicitate sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul in care sunt ocazionate.

leasingul financiar determina inregistrarea bunului ca si activ imobilizat, fiind supus amortizarii prin metoda liniara, si a datoriei in pasivul bilantier; leasingul operational se recunoaste in contul de profit si pierdere.

activele detinute pentru vanzare sunt evidentiate separat si nu se amortizeaza

estimarile si hotararile se bazeaza pe experienta trecuta si pe asteptarile evenimentelor viitoare considerate a fi rezonabile

Nota 2 cuprinde informatii despre segmentele de piata pe care actioneaza firma. Sunt delimitate trei segmente operationale: Asia – Africa – Europa Centrala si de Est, America si Europa de Vest. Pentru fiecare, sunt raportate cifra de afaceri si profitul din exploatare intr-o situatie comparativa pe ultimii trei ani, observandu-se valori apropiate ale acestora. O situatie separata detaliaza acesti indicatori la nivelul celor doua tari unde firma isi are sedii (Olanda, Marea Britanie) si Statele Unite ale Americii. De asemenea, este analizata situatia cifrei de afaceri si profitului la nivelul celor patru clase de produse oferite, rezultand mai profitabile produsele alimentare (semipreparate) si cele de ingrijire personala.

Nota 3 contine o comparatie pe ultimii trei ani a profitului brut si cheltuielilor operationale. Se observa o grupare functionala a cheltuielilor. Rezultatele nu difera semnificativ de la un an la altul.

Nota 4 detaliaza cheltuielile de personal si management. Cuprinde costurile salariale cu personalul direct productiv si cu managementul, alte cheltuieli sociale, pensii si beneficii post-angajare, precum si o situatie centralizatoare a numarului mediu de angajati in ultimii trei ani pe cele trei segmente operationale.

Nota 5 analizeaza costuri financiare ale entitatii, clasificandu-le in costuri legate de imprumuturi bancare si descoperiri de cont, alte imprumuturi, dividende platite pentru actiuni preferentiale. Analizand aceste costuri, se observa o reducere a lor in ultimii doi ani.

Nota 6 este o analiza a impozitului pe profit curent si a impozitului amanat. Dupa determinarea tuturor deductibilitatilor si facilitatilor fiscale, rezulta ca rata medie a impozitului inregistrat este de 26%.

Nota 7 ofera o analiza detaliata a castigurilor pe actiunile combinate ale celor doua societati. Se prezinta numarul de actiuni pe fiecare societate precum si tabele sugestive si calcule pentru determinarea castigurilor nete pe actiune, de baza sau diluate, atat pentru activitati continue cat si intrerupte, precum si o totalizare a acestora.

Nota 8, ca o continuare, prezinta dividendele platite in cursul anului pentru actiuni ordinare, pentru cele doua companii, aferente rezultatelor obtinute in exercitiul precedent si prima jumatate a exercitiului curent.

Nota 9 reprezinta o analiza a goodwill-ului si a altor imobilizari necorporale. Acestea din urma sunt clasificate in imobilizari necorporale cu durata de viata nedefinita, imobilizari necorporale cu durata de viata finita si programe informatice. Goodwill-ul si imobilizarile cu durata de viata nedefinita nu se amortizeaza, dar se testeaza anual pentru depreciere. Celelalte imobilizari necorporale se amortizeaza prin metoda liniara pe durata lor de functionare, dar nu mai mult de zece ani. Nota 9 prezinta o situatie analitica a soldurilor la sfarsitul anului a acestor grupe, precum si o evidenta a intrarilor si iesirilor din timpul anului rezultate din achizitia de companii si alte modificari, detaliate pe fiecare grupa mentionata si la nivelul fiecarui segment operational si situatia amortizarilor sau deprecierilor aferente.

Nota 10 prezinta o situatie asemanatoare pentru imobilizarile corporale. Acestea cuprind terenuri, cladiri, instalatii si echipamente tehnologice. Se amortizeaza liniar pe toata durata lor de functionare (cu exceptia terenurilor). Se raporteaza la valoarea contabila neta de amortizare si depreciere.

Nota 11 trateaza alte active imobilizate detinute de corporatie, cum ar fi investitiile financiare, interese de participare in activele grupului, imprumuturi acordate in cadrul grupului, alte active financiare. Se prezinta soldul initial si final si modificarile in sensul cresterii sau descresterii in cadrul acestora.

Nota 12 prezinta succint stocurile de materii prime si materiale si de produse finite si marfuri existente la sfarsitul anului 2009, in comparatie cu situatia din anul 2008.

Nota 13 ilustreaza creantele comerciale si alte creante, cu soldul lor la sfarsitul anului, clasificate in functie de momentul incasarii (la 3 luni, 6 luni, 1 an si peste un an), a miscarilor acestora in cursul anului si a provizioanelor pentru depreciere inregistrate. Perioada de incasare a creantelor comerciale difera in functie de fiecare tara.

Nota 14 detaliaza activele si pasivele financiare. Activele financiare ale firmei sunt compuse din numerar si echivalente de numerar, depozite pe termen scurt (mai putin de trei luni), investitii financiare si alte active financiare detinute pentru vanzare. Pasivele financiare cuprind actiuni preferentiale, credite bancare si descoperiri de cont, alte imprumuturi si datorii sub forma de leasing. Se prezinta o detaliere minutioasa a acestora in functie de scadente (sub un an, la un an, al doi ani, la cinci ani, etc.), dar si pe regiuni de activitate. In acest sens prezinta interes si ratele dobanzilor practicate pentru fiecare valuta, rezultand o rata medie a dobanzii pentru creditele pe termen scurt in 2009 de 2,3 %.

Nota 15 prezinta modalitatile in care managementul a facut fata riscurilor legate de utilizarea instrumentelor financiare si de trezorerie. Compania a fost supusa riscului valutar, anihilat prin politica firmei de a efectua tranzactii comerciale si financiare astfel incat sa minimizeze pierderile din diferente de curs valutar, riscului ratei dobanzii eliminat prin contractarea imprumuturilor pe termen lung cu rata fixa a dobanzii, si riscului de lichiditate la care s-a facut fata prin previziuni ale fluxurilor de numerar viitoare.

Nota 16 reflecta o situatie a datoriilor comerciale si altor datorii ale companiei, cum ar fi datorii catre furnizori, incasari in avans, taxe si datorii sociale, alte datorii. Si acestea sunt divizate in datorii pe termen scurt si lung.

Nota 17 prezinta impozitul pe profit amanat, in valori absolute, precum si circumstantele care au dus la aceasta situatie.

Nota 18 surprinde situatia provizioanelor constituite si utilizate in cursul anului, precum si soldul acestora la sfarsitul exercitiului     financiar, defalcat pe provizioane constituite pentru un an si pentru mai mult de un an.

Nota 19 reprezinta o reflectare detaliata a planurilor de pensii si obligatiilor asimilate.

Nota 20 mentioneaza alte venituri care afecteaza performantele entitatii: din instrumente financiare, castiguri din scheme de pensii si altele.

Nota 21 reflecta o situatie detaliata a modificarii capitalurilor. Se prezinta dividendele distribuite, transferari ale actiunilor la actiuni rascumparabile, sau alte modificari aparute in fiecare din componentele capitalurilor.

Nota 22 prezinta valoarea si componenta capitalului social, numarul de actiuni detinute de fiecare din cele doua companii membre, precum si valoarea nominala a acestora.

Nota 23 reprezinta o situatie a rezervelor constituite de entitate, ca si componenta a capitalului propriu, incluzand valoarea justa a acestora si scopul pentru care au fost constituite.

Nota 24 detaliaza modificarile intervenite de la inceputul anului in profitul nedistribuit, elemente de venituri si cheltuieli recunoscute in acesta, distribuiri la dividende si soldul final al contului de profit nedistribuit insotit de societatile catre care urmeaza a fi repartizat, in valorile corespunzatoare.

Nota 25 se refera la angajamente si datorii contingente. Angajamentele societatii sunt relationate la contracte de leasing financiar pe termen scurt si lung pentru achizitia de cladiri, masini si instalatii si la contracte de leasing operational pentru aceleasi tipuri de active. Pentru acestea se prezinta valoarea platilor minime de leasing viitoare si costurile financiare aferente.

Nota 26 este o cronologie a tuturor achizitiilor si cedarilor de societati efectuate in cursul anului, cu mentionarea activelor si pasivelor transferate si a sumelor tranzactionate.

Nota 27 raporteaza activele detinute pentru vanzare si activitatile intrerupte. este prezentata componenta activelor detinute pentru vanzare, partea din contul de profit si pierdere care contine veniturile si cheltuielile legate de activitati intrerupte si o situatie sumara a fluxurilor de trezorerie rezultate din aceste operatiuni.

Nota 28 ilustreaza o reconciliere a profitului net cu fluxul de numerar rezultat din activitati de exploatare, continue sau intrerupte.

Nota 29 prezinta posibilitatea ca directorii sau managerii sa fi recompensati prin actiuni ale firmei. In 2009, s-au inregistrate astfel de optiuni, compensatiile in actiuni fiind acordate in cazul in care se ating anumite target-uri privind performanta firmei pe o perioada de trei ani.

Nota 30 detaliaza tranzactiile intre partile afiliate, defalcate pe tipuri de societati si pe tipuri de relatii de afiliere.

Nota 31 mentioneaza sumele platite auditorului Pricewaterhouse Coopers pentru auditarea situatiilor financiare consolidate ale companiei si situatiile financiare individuale ale societatii-mama, precum si pentru auditarea conturilor filialelor.

Nota 32 referitoare la evenimente aparute dupa data bilantului precizeaza valoarea dividendelor trimestriale care urmeaza a fi distribuite actionarilor in primul trimestru al anului 2010.

Remarci:

Notele explicative prezentate de unitate sunt extrem de utile ca si continut de informatii in fundamentarea deciziilor utilizatorilor. Informatiile sunt detaliate, pertinente, cu o structura sistematica, asigurand comparabilitate in timp.

Politicile contabile sunt strategic prezentate la inceputul notelor, reprezentand baza de raportare. Se observa de asemenea legatura cu situatiile financiare prin referintele exacte. Se respecta prevederile standardelor si principiul imaginii fidele, detaliate.

Sunt detaliate segmentele de activitate, precum si relatiile cu partile afiliate, ceea ce ajuta la o mai buna perceptie cu privire la performanta firmei.

Notele explicative ale SC „Euxin” S.A. Romania

SC Euxin S.A. este o societate romaneasca ce isi desfasara activitatea in domeniul alimentatiei publice, mai precis restaurante.

Informatiile cuprinse in cele 11 note explicative anexate la situatiile financiare la 31.12.2009 sunt prezentate in cele ce urmeaza.

Nota 1 precizeaza baza legala de intocmire a situatiilor financiare: O.M.F.P. 1752/2005 si Reglementarile Contabile si de Raportare (“RCR”) emise de Ministerul Finantelor Publice al Guvernului Romaniei.

Nota 2 este o sinteza a politicilor contabile semnificative aplicate:

imobilizarile sunt inregistrate in contabilitate la cost istoric, iar in bilant sunt raportate la valoare neta contabila; eventuale costuri de modernizare cresc valoarea activului in conditiile in care acestea ii cresc durata de viata sau capacitatea de generare a unor beneficii economice viitoare;

amortizarea se determina prin metoda liniara, pe toata durata normala de functionare a activului;

stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea neta realizabila

creantele sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata

in cazul disponibilitatilor banesti in devize, acestea sunt evaluate la cursul de schimb valutar din 31.12.2009

veniturile din vanzari sunt inregistrate in momentul in care bunurile sunt livrate la client la o valoare care nu include rabaturile comerciale sau discount-urile oferite.

societatea inregistreaza impozitul pe profit in conformitate cu situatiile financiare intocmite conform reglementarilor legislatiei romane.

Nota 3 prezinta situatia activelor imobilizate detinute de entitate. Activele corporale si necorporale sunt detaliate pe principalele grupe, precizandu-se si situatia amortizarii fiecarei grupe. Pentru activele imobilizate financiare constand in titluri de participare la diferite societati, se precizeaza valoarea acestora si a ajustarilor pentru depreciere.

Nota 4 reflecta destinatiile propuse pentru repartizarea profitului obtinut. Sunt mentionate doar rezervele legale obligatorii.

Nota 5 rezuma situatia provizioanelor constituite, pentru ajustarea pierderilor din deprecierea titlurilor de participare si pentru deprecierea creantelor, detaliate valoric pe fiecare caz in parte.

Nota 6 prezinta valoric componenta soldurilor stocurilor la sfarsitul exercitiului financiar. Stocurile care prezinta sold sunt: materii prime si materiale, produs finite i marfuri.

Nota 7 este situatia creantelor si datoriilor, clasificate pe tipuri (comerciale, fata de personal, fata de stat si alte tipuri de creante si datorii), precum si dupa scadenta acestora (pana la un an, peste un an).

Nota 8 este o prezentare succinta a numerarului si echivalentelor de numerar existente la 31.12.2009. Acestea cuprind conturi la banci, depozite la banci, avansuri de trezorerie si sume in curs de decontare.

Nota 9 descrie structura capitalului social, ca si valoare, numar de actiuni si actionarii majoritari.

Nota 10 determina rezultatul din exploatare, prin prezentarea veniturilor din astfel de activitati si a cheltuielilor directe si indirecte ocazionate

Nota 11 reprezinta o analiza a performantelor entitatii prin determinarea unor indicatori economico-financiari: ratele de rentabilitate ale activelor, indicatori de lichiditate si solvabilitate, viteze de rotatie ale activelor, gradul de indatorare, etc.

Remarci:

Notele explicative intocmite de SC Euxin S.A. vin sa sustina informatiile prezentate in celelalte componente ale situatiilor financiare si reusesc acest lucru pentru anumite aspecte. Luate impreuna cu celelalte componente, pot fi de folos utilizatorilor informatiei contabile in formarea unei opinii generale cu privire la entitate.

Din punctul de vedere al legislatiei romanesti privind intocmirea situatiilor financiare, aceste note explicative corespund cerintelor prevazute.

Insa informatiile prezentate sunt minime. Ar prezenta interes unele informatii cum ar fi: politica de dividende, rezultatul pe actiune, o analiza a rezultatelor financiare, analiza personalului. De asemenea, o detaliere a activitatii entitatii, a produselor si serviciilor oferite ar fi utila.

Aceste informatii pot fi prezente in alte rapoarte, alte situatii sau declaratii, cum ar fi Raportul Administratorului, Raportul de gestiune sau alte documente, insa acest lucru scade importanta si potentialul informativ al notelor explicative.

Toate acestea se datoreaza in mare parte sistemului contabil, sistemului legislativ, politicilor de finantare ale firmei, dar si profesiei contabile.

Notele explicative ale „IBM” S.U.A.

Notele explicative care insotesc situatiile financiare consolidate ale International Business Machines Corporation sunt in numar de 23, numerotate de la A la W, si au fost intocmite in conformitate cu standardele americane de contabilitate (General Accepted Accounting Standrads – GAAP).

Asa cum am fost obisnuiti si pentru situatiile financiare ale celorlalte entitati studiate, nota A prezinta politicile contabile aplicate in intocmirea acestora. Printre ele regasim:

baza legala de prezentare: US GAAP

in conformitate cu aceste standarde, managementul este nevoit sa prezinte rezultatele unor estimari care afecteaza valoare activelor, datoriilor, cheltuielilor sau veniturilor, estimari bazate pe cunostintele managementului, evenimente trecute si probabilitatile de realizare a anumitor evenimente in viitor.

veniturile sunt recunoscute in momentul in care sunt realizate sau realizabile si castigate (incasate), transferul dreptului de proprietate al bunului realizandu-se dupa livrarea produselor; firma a contractat aranjamente de elemente multiple, incluzand orice combinatie de servicii, softuri, harduri sau finantari. Veniturile din vanzarile de hardware sunt     recunoscute atunci cand riscul de pierdere e transferat catre client si nu exista obligatiile neindeplinite de companie care afecteaza acceptarea de catre client al acordului final. Veniturile sub forma unei taxe unice pentru utilizarea unei licente sunt recunoscute la inceputul perioadei pentru care se foloseste aceasta. Veniturile din abonamente si serviciile suport sunt recunoscute liniar pe perioada in care acestea sunt prestate.

veniturile din finantari pe baza de leasing sau credit sunt recunoscute pe baza contabilitatii de angajamente folosind metoda dobanzii efective

firma ofera servicii IT, centre de date si procese de externalizare a proceselor de business, servicii de gestionare a cererii, consultanta si integrare de sisteme, infrastructura de tehnologie si de intretinere de sistem, web hosting si elaborarea si dezvoltarea de sisteme IT complexe la specificatiile unui client (proiectare si realizare).

costurile de exploatare pentru contractele de servicii si de transport si manipulare a produselor sunt suportate de firma

se acorda garantii de pana la trei ani pentru produse, acestea calculandu-se pe baza evenimentelor trecute

cheltuielile de cercetare sunt recunoscute ca si cheltuieli:; softurile utilizate pentru obtinerea produselor finite, dupa studiul de fezabilitate, sunt capitalizate in imobilizari necorporale

combinarile de intreprinderi sunt recunoscute prin metoda achizitiei, activele si pasivele fiind inregistrate la valoarea justa de la data achizitiei.

activele imobilizate sunt amortizate pe durata de viata estimata, utilizand metoda liniara.

softurile capitalizate se amortizeaza pe o perioada de pana la 3 ani, celelalte active necorporale se amortizeaza pe o perioada cuprinsa intre doi si sapte ani.

pentru subunitatile care folosesc moneda nationala, raportarile vor fi transformate in dolari americani, suportand in contul de profit si pierdere diferentele de curs valutar.

stocurile de natura materiilor prime, productiei in curs sau produselor finite sunt raportate la valoarea cea mai mica dintre costul lor mediu si valoarea de piata

valoarea dividendelor pe actiune se obtine prin raportarea profitului net la numarul mediu de actiuni

Nota B detaliaza modificarile intervenite in standardele internationale si impactul pe care acestea il au asupra companiei.

Nota C prezinta achizitiile de companii realizate in anul 2009, comparativ cu 2008 si 2007. Au fost achizitionate 5 firme pentru departamentul de programe informatice si una pentru servicii IT. Sunt prezentate activele rezultate din aceasta tranzactie, evaluate la valoarea justa estimata, precum si goodwill-ul rezultat, neamortizabil. De asemenea, au avut loc cesiuni ale unor parti din afacere legate de vanzarea si serviciile post vanzare a unei anumite categorii de produse. Compania a recunoscut castiguri si de pe urma acestor tranzactii.

Nota D ilustreaza situatia activelor si pasivelor financiare existente la sfarsitul exercitiului financiar, evaluate la valoarea justa. Activele financiare detinute se refera la numerar si echivalente de numerar, titluri tranzactionabile, cheltuieli inregistrate in avans si alte investitii.

Nota E prezinta modul de evaluare a instrumentelor financiare la valoarea justa. Estimarea valorii juste pentru imprumuturile acordate si alte creante pe termen lung se face in functie de     fluxurile de numerar actualizate rezultate din imprumuturi asemanatoare catre clienti cu ratinguri similare si aceeasi perioada ramasa pana la scadenta, folosind rata curenta a dobanzii. Valoarea justa a datoriilor tranzactionate public pe termen lung se bazeaza pe preturile pietei pentru elemente asemanatoare.

Nota F prezinta succint soldul stocurilor de produse finite si produse in curs de executie existent la 31 decembrie 2009 si o comparatie a acestuia cu soldul existent la sfarsitul exercitiului precedent, observandu-se mici diferente de valoare.

Nota G detaliaza creantele si facilitatile financiare oferite clientilor, clasificandu-le in creante comerciale, imprumuturi acordate, rate de incasat, finantari prin leasing si altele. Finantarile sunt acordate pe perioade de la doi la sase ani. Creantele comerciale sunt contractate in relatia cu firmele intermediare, perioada de incasare fiind cuprinsa intre 30 si 90 de zile.

Nota H prezinta situatia in valoare bruta si neta a activelor imobilizate precum si a deprecierii acestora. Activele imobilizate ale companiei sunt grupate in terenuri si amenajari de terenuri, cladiri si masini si echipamente.

Nota I ofera o prezentare succinta a altor tipuri de active: depozite pe termen lung, cheltuieli in avans, alte creante, active legate de beneficiile angajatilor si altele. Este o situatie comparativa a valorilor acestora in ultimii doi ani.

Nota J reprezinta o detaliere a activelor necorporale, grupate pe categorii. Acestea includ: programe informatice capitalizate, tehnologii, marci, brevete si altele. Comparand valorile nete ale acestora cu cele existente la sfarsitul exercitiului financiar precedent, se observa o valoare scazuta, datorata amortizarii cumulate. In anul 2009 nu au fost inregistrate deprecieri ale imobilizarilor necorporale. De asemenea, au fost scoase din folosinta active necorporale complet amortizate.

Situatia goodwill-ului este prezentata separat, fiind analizata evolutia acestuia pe parcursul anului, detaliata pe fiecare segment in parte: servicii globale de afaceri, servicii IT, software si sisteme tehnologice. Cresterile de valoare se datoreaza fuziunilor prin achizitie. In cursul anului nu au fost inregistrate ajustari pentru depreciere.

Nota K este o situatie a datoriilor pe termen scurt si lung ale companiei. datoriile pe termen scurt sunt compuse din datorii comerciale, imprumuturi pe termen scurt si imprumuturi pe termen lung ajunse la scadenta in urmatoarele 12 luni. Se prezinta ratele dobanzilor si costurile generate de aceste imprumuturi, precum si un istoric al liniei de credit contractate pana in anul 2012, cu sumele totale utilizate la momentul intocmirii situatiilor financiare.

Nota L prezinta riscurile la care este supusa compania din punct de vedere financiar si politicile de management a riscului, inclusiv folosirea instrumentelor financiare derivate. Principalele riscuri la care compania este supusa sunt: riscul de credit – pentru creditele comerciale acordate sau vanzarile in rate; compania trebuie sa isi asigure o probabilitate cat mai mare de incasare; riscul ratei dobanzii – avand in vedere fluctuatia ratei dobanzii atat la creditele datorate cat si la imprumuturile acordate; riscul schimburilor valutare sau al fluctuatiilor cursurilor de schimb, tinand cont de tranzactiile in valute externe cu diferite companii, riscul de capital – in sensul modificarii valorii de piata a actiunilor proprii.

Nota M enumera si detaliaza alte datorii ale companiei, in legatura cu personalul, impozite si alte astfel de datorii.

Nota N se refera la actiunile companiei. Se mentioneaza numarul acestora si valoarea nominala pe actiune. Prezinta importanta actiunile tranzactionabile, evidentiindu-se castigurile sau pierderile nete din astfel de operatiuni.

Nota O rezuma aspecte privind angajamente si elemente contingente. Sunt descrise cele mai importante aspecte legale in care este implicata compania. De asemenea, compania este implicata in angajamente pentru linii de credit pentru subunitati, pentru a le asigura acestora necesarul de lichiditati.

Nota P pune in evidenta impozitele aplicate, precum si bazele de impozitare, pentru activitati continue, atat pentru operatiuni efectuate in Statele Unite, cat si in afara acestora. Rata medie a impozitelor aplicate la nivelul companiei este de 26% in anul 2009. Nu sunt exceptate de la analiza impozitele amanate.

Nota Q rezuma informatii financiare privind cheltuielile de cercetare-dezvoltare efectuate in cursul anului.

Nota R este o situatie centralizatoare a castigurilor pe actiune, de baza si „diluate”.

Nota S rezuma cheltuielile cu chirii si rate de leasing, oferind o previziune a acestora pe urmatorii 5 ani.

Nota T reda situatia compensatiilor pe baza de actiuni acordate. Acestea sunt stimulente acordate angajatilor sub forma de anumite tipuri de actiuni, in functie de valoarea stimulentelor, in situatia in care compania isi atinge obiectivele de performanta pe termen lung. Exista si varianta optiunii pentru actiuni, in care angajatilor li se permite sa cumpere actiuni la un pret fix.

Nota U detaliaza planurile de pensii organizate de companie pentru angajatii din statele Unite si celelalte zone.

Nota V descrie segmentele pe care actioneaza compania, din punctul de vedere al tipului de servicii sau produse oferite: servicii IT, solutii pentru afaceri, programe informatice si sisteme informatice. Ofera o analiza a principalilor indicatori pe fiecare segment: total venituri (interne si externe), profit inainte de impozitare, si analiza in dinamica a acestora, in comparatie cu valorile inregistrate in anii precedenti, precum si valorile activelor inregistrate pe fiecare gestiune.

Nota W prezinta succint principalele evenimente realizate ulterior bilantului, fara ca acestea sa afecteze performantele sau pozitia financiara prezentate in situatii. Au fost aprobate situatiile financiare consolidate, s-a decis repartizarea la dividende a unei parti din profit, au fost achizitionate si alte firme pe parte de programe informatice.

Remarci:

Notele explicative prezentate, ca o parte integranta a situatiilor financiare, raspund concret nevoii de informare a utilizatorilor informatiei contabile. Sunt incluse cele mai detaliate aspecte, incluzand partea de elemente patrimoniale, cotatii la bursa, segmente de activitate, probleme de management, probleme de personal.

Politicile contabile si referentialul contabil utilizat sunt prezentate la inceput, pentru a avertiza utilizatorii cu privire la conotatiile informatiilor contabile.

Se fac referiri concrete la situatiile financiare pe care le insotesc, fiind considerate un intreg.

Este prezentata activitatea, serviciile oferite, relatia cu partile afiliate, aspecte legate de personalul angajat, materializari ale distribuirii profiturilor ca si eveniment ulterior datei bilantului.

Prin continutul bogat in informatii, notele explicative si implicit situatiile financiare respecta principiul prezentarii fidele a situatiei entitatii, precum si principiul transparentei, extrem de util in asigurarea unei imagini respectabile, de incredere a firmei.

Concluzii, limite si perspective ale cercetarii

Prezenta lucrare a avut ca obiectiv reflectarea importantei notelor explicative in furnizarea informatiilor corecte si complete utile in fundamentarea deciziilor utilizatorilor cu privire la activitatea firmei raportoare.

Prin partea teoretica a lucrarii s-au delimitat aspecte conceptuale privind raportarile financiare in general (in primul capitol al lucrarii) si notele explicative in particular (in capitolul al doilea). S-au prezentat cerintele specificate in reglementarile nationale si internationale cu privire la acestea. S-a constatat existenta unor diferente intre raportarile apartinand firmelor din tari diferite si s-au precizat factorii determinanti.

In primul capitol s-a analizat rolul si necesitatea informatiei in mediul economic si importanta situatiilor financiare in satisfacerea necesitatilor de informare ale utilizatorilor informatiei contabile. Situatiile financiare sunt o piesa importanta in asigurarea relatiei entitatii cu mediul, cu utilizatorii, fiind cele mai fiabile surse de informare. Cererile variate pentru informatii financiare determina diversitate in ceea ce priveste raportarea financiara, conducand la lipsa comparabilitatii raportarilor intre entitati la nivel international. Pentru eliminarea acestor inconveniente, s-au introdus standarde internationale de raportare financiara cu rol important in armonizarea contabila. Rezultatul adoptarii standardelor in diverse tari consta in uniformitatea raportarilor financiar - contabile, ca si forma, dar mai ales ca si continut. In structura general acceptata a situatiilor financiare se regasesc obligatoriu un bilant, un cont de profit si pierdere si note explicative, precum si situatia modificarii capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie, toate acestea inter-relationate.

Capitolul al doilea dezvolta conceptul de note explicative, reliefand importanta acestora in asigurarea informatiilor complete si complexe, in reflectarea unei imagini fidele, transparente a entitatii. Problematica notelor explicative a fost abordata din privinta unor referentiale internationale si nationale, descoperindu-se similitudini in ceea ce priveste informatiile necesare a fi prezentate. Se ofera o libertate de exprimare a firmelor prin intermediul notelor explicative, atat timp cat includ toate informatiile solicitate. Prezentarea notelor explicative nu este doar o obligatie legala a entitatilor economice, ci este o necesitate atat pentru mediul intern cat si pentru cel extern al firmei. Prevederile normelor nationale romanesti relative la raportarea financiara se disting fata de cele internationale prin simplitate si simplificare a volumului de informatie solicitat. Acest aspect este in detrimentul agentului economic, dar si a utilizatorilor informatiei financiar-contabile, prin necunoasterea completa a tuturor aspectelor semnificative referitoare la activitatea unei entitati si starii ei financiare putandu-se lua decizii eronate.

Studiul de caz prezentat in capitolul al treilea aduce in discutie entitati economice care raporteaza situatii financiare conform unor referentiale diferite. Au prezentat importanta notele explicative, ca si potential informativ, avand in vedere importanta informatiei in mediul economic.

Din analiza comparativa a modului de raportare financiara, a rezultat utilitatea notelor explicative in transmiterea mesajelor informative din partea unitatii catre utilizatori. Nu putem nega importanta bilantului contabil, el reflecta pozitia financiara a entitatii. De asemenea, nu putem ignora contul de profit si pierdere care exprima performanta obtinuta prin detalierea veniturilor si cheltuielilor. Insa notele explicative, mai mult decat atat, prezinta detalii, detalii semnificative ale pozitiilor prezentate in situatiile mentionate anterior.

Desi raportarile analizate s-au realizat dupa reglementari diferite, exista puncte comune ale acestora. Principiile contabile sunt asemanatoare, ceea ce duce cu gandul la armonizare contabila la nivel international. Se pune accent pe prezentarea politicilor contabile printre primele informatii raportate in note. Structura notelor explicative urmeaza un fir logic, o structura logica, analizand elemente de activ (imobilizari necorporale, corporale, financiare, stocuri, creante, disponibilitati banesti), de pasiv (capitaluri proprii, datorii pe termen scurt si lung, provizioane, rezultate curente, rezultate reportate si alte elemente). Se merge pe ideea de informare detaliata, de imagine fidela, de transparenta. Scopul principal este formarea unui prestigiu al firmei, a unei imagini pozitive in ochii utilizatorilor informatiei contabile, fie ei investitori, clienti, angajati sau alte parti interesate.

Diferentele apar in situatiile unde raportarea nu se face conform standardelor, unde sistemul contabil este puternic influentat de fiscalitate, unde se merge pe ideea de finantare interna, proprie a entitatii economice, fara a se apela la investitori din exterior, pe ideea de sistem inchis. In acest caz, raportarea detaliilor este minimizata, asigurandu-se strictul necesar de informatie. In tarile dezvoltate, bazate pe finantare din exterior, se merge pe ideea de atragere de fonduri, de investitori si, implicit, de raportare complexa.

Din analiza comparativa a informatiilor prezentate in note de cele patru companii selectate, rezulta o mare asemanare intre interesul si modul de raportare al firmelor straine, in opozitie cu raportarea firmei romanesti. Nu este doar responsabilitatea managementului acesteia, intrucat raportarea este intocmita in conformitate cu reglementarile legale. Insa daca ne intoarcem la partea cu obligativitatea sau voluntariatul raportarii, mentionata la inceput, putem aloca o mare parte din raspundere conducerii firmei si mai apoi organelor fiscale. Desi firma isi indeplineste obligatia legala de raportare, ii ramane obligatia morala, sociala si chiar investitionala de raportare suplimentara detaliata.

Un studiu realizat de Victoria Bogdan, profesor universitar la Universitatea din Oradea, cu privire la publicarea informatiilor financiare ale firmelor din Romania pe paginile proprii de internet, arata ca din toate companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti, doar 46 de companii au pagini de internet functionale, active, care pot fi accesate in limba romana sau in romana si engleza. Din acestea, doar 48% au publicat pe site-urile lor informatii financiare referitoare la anul 2007. De aici reiese interesul scazut al firmelor romanesti pentru promovarea proprie si publicarea informatiilor financiare necesare utilizatorilor.

In prezent, ne aflam intr-un proces complex de globalizare si armonizare contabila internationala. Aceasta se realizeaza doar prin studii comparative si adaptare permanenta. Urmand exemplul tarilor dezvoltate, firmele si organele legislative romanesti pot dezvolta un sistem de raportare comparabil cu cele internationale. Astfel s-ar schimba conceptia gresita referitoare la inutilitatea notelor explicative, s-ar aprecia importanta acestora si s-ar utiliza in interesul si in beneficiul firmei insasi.

Limite si perspective ale cercetarii

Lucrarea de fata a abordat analiza raportarilor financiare la nivelul firmelor mari, listate la bursa. S-au luat in discutie firme care intocmesc si prezinta raportarile financiare conform unor standarde internationale sau nationale.

Raportarea financiar-contabila va reprezenta tot timpul un proces obligatoriu si actual. Atata timp cat fiecare tara va avea propriile reglementari privind prezentarea si publicarea situatiilor financiare, acest aspect al raportarii va prezenta interes, putand constitui subiectul unor alte lucrari de cercetare. Limitele prezentei lucrari vor putea fi eliminate prin studii ale notelor explicative la nivelul entitatilor mici si mijlocii din mai multe tari. Acestea si-ar gasi finalitatea chiar prin punerea in practica a unui proiect de armonizare si eliminare a reticentelor fasa de notele explicative in cazul diferitor sisteme contabile..

Referinte bibliografice

Cotlet, D., Megan, O., Pistol, I., Raportarile financiare ale entitatilor economice, Editura Mirton, Timisoara 2007

Doinea Ovidia, Situatii Financiare Anuale: Teorie si Metodologie Nationala, Editura Universitaria, Craiova 2005

Matis, D., Pop, A., Contabilitate financiara, Editia a III-a, Editura Casa Cartii de Stiinta, 2010

Van Greuning, H.,     International Financial Reporting Standards: A practical guide, The World Bank, 2004

International Accounting Standards Board, Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRSs) 2007 : incluzand Standardele Internationale de Contabilitate (IASs) si Interpretarile lor la 1 ianuarie 2007

Lungu C. I., Teorie si practici contabile privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, Editura CECCAR, Bucuresti 2007

Garger, J. (2010), Financial Statement Basics: The Notes to Financial Statements, disponibil on-line la www.brighthub.com/money/personal-finance/articles/19989.aspx

https://asc.fasb.org/

www.oeconomica.uab.ro

www.contzilla.ro/2008/09/ias-10-evenimente-ulterioare-datei-bilantului/

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate