Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor




Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Afaceri


Index » business » Afaceri
Caracteristicele tipologice ale firmei


Caracteristicele tipologice ale firmei


CAPITOLUL 1

CARACTERISTICELE TIPOLOGICE ALE FIRMEI

SC UNIVERSAL SRL ARAD

1.1 PREZENTAREA FIRMEI   

Societatea pe care o prezentam a fost infiintata in anul 1998, avand ca obiect principal de activitate productia , prelucrarea , conservarea si comercializarea carii. Statutul societatii precum si contractul de societate realizat intre cei doi investitori este prezentat mai jos.

DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICA



Denumirea societatii este: "UNIVERSAL" S.R.L. Sediul societatii este in ARAD, st. Predeal, nr. 6, judetul Arad. Sediul va putea fi schimbat in orice alta localitate din Romana prin hotararea asociatilor .Societatea poate infiinta sucursale, filiale sau reprezentante si in alte localitati din tara potrivit legislatiei romane aplicabile.

Societatea comerciala "UNIVERSAL" S.R.L. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare si prevederile prezentului statut. In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate trebuie sa se arate denumirea acesteia, urmata de indicatia formei sale juridice, sediul societatii, numarul de ordine din registrul comertului si capitalul social.

1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE SI DURATA

Domeniul principal de activitate este industria alimentara. Obiectul principal de activitate al societatii este productia , prelucrarea, conservarea si comercializarea carnii.

Durata de timp a societatii este nelimitata , incepandu-si activitatea d la data inmatricularii ei in registrul comertului.

CAPITALUL SOCIAL SI PARTILE SOCIALE

Valoarea capitalului social este de 40.000 lei .

--Structura capitalului social este urmatoarea :

-15.000 lei numerar

-25.000 lei in natura reprezentand un vehicul frigorific de transport , marca Fiat Ducato divizat in 40 parti sociale a cate 1.000 lei fiecare apartinand in egala masura celor doi asociati .

- Transmiterea partilor sociale se poate face in conformitate cu articolul 150 din Legea nr. 31/1990 completat si modificat prin O.G. nr 32/1997 .

Societatea va tine prin grija administratorilor un registru al asociatilor in care se vor inscrie numele si prenumele, domiciliul fiecarui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul partilor sociale sau orice alte modificari privitoare la acestea.

Reducerea sau marirea capitalului social poate fi hotarata de adunarea asociatilor cu unanimitatea voturilor acestora.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa doua luni de la publicarea in Monitorul Oficial a hotararii prin care s-a dispus reducerea, fara a se putea cobori sub minimul prevazut de lege.

Fiecare parte sociala confera asociatului dreptul la un vot in adunarea generala a asociatilor si dreptul de a participa la distribuirea dividendelor potrivit legii. Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai in limita partilor sociale subscrise si varsate.

Partile sociale pot fi transmise prin succesiune, precum si liber intre asociati. Catre persoane fizice sau juridice din afara societatii, ele pot fi transmise numai prin decizia tuturor asociatilor. Orice transmitere a drepturilor privind partile sociale permisa in conditiile prezentului statut se va evidentia in registrul prevazut la art. 8., aceasta conducand la modificarea corespunzatoare a contractului de societate.

Transmiterea partilor sociale are efect fata de terti numai din momentul inscrierii in registrul comertului.

CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII

Adunarea generala a asociatilor este organul de conducere a societatii. Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala.

Adunarile generale vor avea loc cel putin o data pe an, cu ocazia aprobarii bilantului anual, la sediul societatii, dar si de cate ori va fi necesar. Convocarea adunarii generale se va face la cererea oricaruia dintre asociati, in conditiile Art. 145 alin. ultim din Legea nr. 31/1990.

Hotararile luate de adunarea asociatilor in limitele legii, ale contractului de societate si ale prezentului statut sunt obligatorii si pentru asociatii care nu au luat parte la adunare sau au votat impotriva. Aceste hotarari vor putea fi duse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organele care au autorizat constituirea si inregistrarea societatii .

Hotararile adunarii asociatilor contrare contractului de societate, statutului sau legii pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data la care a avut loc adunarea in care au fost adoptate, de oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea asociatilor sau au votat impotriva si au cerut ca aceasta sa se insereze in procesul verbal al sedintei.

Cererea de anulare a hotararii adunarii se va depune la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul legal al societatii la data respectiva.

Hotararea definitiva de anulare se va depune la registrul comertului pentru a fi mentionata si va fi publicata in Monitorul Oficial. De la data publicarii hotararii este opozabila tuturor asociatilor precum si tertilor.

Asociatul care intr-o operatie determinata are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta operatiune

Adunarea generala va numi unul sau mai multi administratori ai societatii dintre asociati sau din afara.

Administratorii au obligatia de a face toate operatiunile care au ca scop realizarea obiectului de activitate al societatii, dar nu isi pot substitui pentru aceasta o alta persoana.

In cazul incalcarii interdictiei prevazute la aliniatul precedent, societatea nu este obligata fata de terti, dar poate pretinde de la cel substituit beneficiile realizate din operatiune.

Reprezentantii societatii numiti prin contractul de societate au obligatia de a depune la registrul comertului semnaturile lor in termen de 15 zile de la data inmatricularii societatii, iar cei alesi in timpul functionarii societatii, in termen de 15 zile de la alegere.

Prin grija administratorilor societatii se vor tine la zi registrele, evidentele si actele contabile ale societatii asa cum sunt ele prevazute in legislatia generala sau speciala.

La inceputul activitatii, aceasta va fi reprezentata si administrata de asociatii COSMA IOAN si CRISAN MIRCEA, numirea altor reprezentanti putandu-se face de adunarea generala in conformitate cu prevederile statutare. Reprezentarea este generala si va fi exercitata in raporturile societatii cu organele financiar-bancare, cu organele de stat si de justitie, precum si in raporturile cu partenerii contractuali si cu salariatii societatii.

Investitiile majore, creditele luate in acest scop, prelevarile de bani din fondul de rezerva si investirea capitalului social in titluri negociabile, nu pot fi realizate decat cu acordul tuturor asociatilor.

Gestiunea societatii va putea fi controlata de oricare dintre asociati.

ACTIVITATEA SOCIETATII

Evidentele economico-financiare si gestiunea societatii se organizeaza potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor.

Beneficiul net al societatii se va forma dupa scaderea din veniturile totale a tuturor cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii, dupa constituirea fondului de rezerva si varsarea catre stat a impozitelor potrivit legii. Fiecare asociat parte in prezentul contract participa la beneficii si la pierderi in limita si in raport cu numarul de parti sociale detinute in proprietate, dividendele urmand a fi stabilite conform hotararii adunarii generale a asociatilor.

Pentru munca prestata in societate, asociatii vor fi remunerati, urmand ca prima adunare generala sa stabileasca schema de organizare si nivelele de salarizare.

Partile au convenit sa fie exonerate de indeplinirea obligatiilor din prezentul contract in caz de forta majora. Partea pentru care a intervenit un eveniment de forta majora este obligata sa instiinteze in scris celelalte parti despre aparitie sau, dupa caz, despre incetarea cazului de forta majora in termen de 15 zile de la ivirea sau incetarea acestuia. In cazul in care evenimentul ce constituie forta majora dureaza mai mult de 6 luni, oricare dintre parti poate cere rezilierea prezentului contract de asociere.

STRUCTURA PERSONALULUI

Personalul societatii este angajat de societate pe baza de contracte individuale de munca.

ORGANIGRAMA ( anexa 1)

Sunt stabilite urmatoarele posturi de lucru pentru care sunt intocmite fisa postului:

Administrator

contabil

transator

vanzator

preparator

sofer

personal necalificat

CAPITOLUL II

ANALIZA ECONOMICA PRIN INDICATORI LA

SC UNIVERSAL SRL ARAD

INDICATORII ECONOMICI SI RATELE DE STRUCTURA ALE BILANTULUI

Analiza economica se face pe perioada 2003 - 2007 in mii lei folosind soldurile conturilor din bilanturile contabile de pe perioada mai sus mentionata, care constituie instrumental principal de reflectare a echilibrului financiar. Astfel datele ce le folosim sunt extrase din bilanturile contabile si expuse in tabelul ratelor de structura ale pasivului cat si ale activului ce stau la baza studiului nostru de caz; pentru indeplinirea scopului propus.

Din bilanturile financiare contabile pe cei cinci ani s-au extras urmatoarele solduri in vederea calcularii ratelor de structura:

Analiza pe baza de bilant are in vedere urmatoarele aspecte:

analiza indicatorilor de performanta;

analiza indicatorilor de eficienta;

analiza indicatorilor de lichiditate;

analiza indicatorilor de indatorare ( solvabilitate );

analiza indicatorilor actiunilor si dividendelor.

1 Analiza indicatorilor de performanta.

Indicatorii de performanta ocupa un loc central in cadrul analizei financiare si constau in calcularea si interpretarea ratei rentabilitatii capitalurilor totale utilizate sau a activelor nete ( R ).

Analiza performantelor intreprinderii se extinde cu ajutorul unei piramide de forma indicatorilor primari, secundari si tertiari.

2 Analiza indicatorilor de eficienta.

Eficienta activitatii agentilor economici este apreciata prin indicatorii de eficienta care au la baza procesul de transformare a capitalurilor circulante pe un circuit de forma: Bani-Marfa-Bani. Acesti indicatori exprima numarul mediu de zile aferent fiecarei faze a ciclului economic sau durata medie in zile a unei rotatii , pe elemente ale capitalului circulant. Cu cat procesul de transformare al capitalurilor circulante este mai eficient, cu atat riscul de a investi in activitatea respectiva este mai mic. Cresterea duratei totale a procesului de transformare a capitalurilor circulante determina urmatoarele riscuri:

afectarea morala a calitatii materiilor si materialelor;

realizarea unor produse care nu pot fi vandute;

cresterea costurilor indirecte, in primul rand a celor cu stocarea;

cresterea costurilor finale ale produselor finite;

diminuarea profitului;

Indicatorii de eficienta sunt:

a) Durata medie de plata Credite pentru plata furnizorilor

a creditelor = X 360

C/val./achizitiilor de materii prime

b) Durata medie de stocare Stocuri de materii si materiale

a materiilor si materialelor = X 360 C/val./achizitiilor de materii si materiale

c) Durata de stocare a pro- Stocuri de productie neterminata

duselor in curs de executie = X 360

Costul produselor finite vandute intr-un an

d) Durata medie de stocare Stoc de produse finite

a produselor finite = X 360

Costul produselor finite vandute intr-un an

e) Durata medie de incasare Clienti

a clientilor = X 360

Valoarea produselor finite vandute intr-un an

3 Analiza indicatorilor de lichiditate

Pentru un agent economic sa poata functiona are nevoie de lichiditati, iar dimensiunea relativa a acestora este apreciata prin nivelul umor indicatori care se calculeaza pe baza bilantului contabil.

In practica se folosesc urmatoarele indicatori de lichiditate:

a)      Indicatorul lichiditatii curente
   (capitalului circulant)

=

Active curente
Datorii curente

- valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

 
b) Indicatorul lichiditatii imediate
   (Indicatorul test acid)                   

=

Active curente - Stocuri
Datorii curente

Valoarea optima a acestui indicator este de la 1 la 1.

4 Analiza nivelului de indatorare sau de solvabilitate.

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat
Capital propriu

X 100

Sau   

Capital imprumutat
Capital angajat

X 100

unde:
- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

 b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit
Cheltuieli cu dobanda

Numar de ori

In contabilitate pentru caracterizarea gradului de solvabilitate se utilizeaza indicatori cum sunt:



a) Proportia activelor nete in capitalul actionarilor

totalul activelor nete

P. A. N. = Capitalul actionarilor

b) Raportul " Gearing" in urmatoarele variante:

credite totale

Rata datoriei = x 100

Capitalul actionarilor

Credite pe termen lung

RAPORTUL GEARING 2 = X 100 capitaluri totale

Valoarea optima 40% (maxima).

Capitalul actionarilor RAPORTUL GEARING 3 = X 100 capitaluri totale

Valoarea optima 60% (minim).

5 Analiza indicatorilor unitari: a actiunilor si a dividendelor

Aceasta latura a analizei prezinta interes pentru actionari si are la baza informatiile din contul de "Profit si pierdere".

Pentru analiza actiunilor si dividendelor sunt folositi urmatorii indicatori:

Profit net

a) Profitul net care revine la o actiune =

Nr. de actiuni emise

Dividendele de platit

b) Dividendul per actiune =

Nr. de actiuni emise

Profitul net c) Capacitatea de acoperire a dividendelor = Dividende de platit

Valoarea minima a acestui indicator este de 2.5 ori.

SOLDURI BILANTIERE PENTRU ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA SI A INDICATORILOR ECONOMICI

- PASIV -

Denumire cont

An 2003

An 2004

An 2005

An 2006

An 2007

Total pasiv

Capital permanent

Capital propriu

Datorii pe termen scurt

Datorii pe termen lung

Datorii totale

SOLDURI BILANTIERE PENTRU ANALZA RATELOR DE STRUCTURA SI A INDICATORILOR ECONOMICI

- ACTIV -

Denumire cont

An 2003

An 2004

An 2005

An 2006

An 2007

Total activ

Imob.necorporale



Imob.corporale

Imob.financiare

Active imobilizate

Stoc

Creante

Disponibilitati

Active circulante

Interpretarea evolutiei ratelor de structura ale pasivului

  1. Rata stabilitatii financiare:

Observam ca in perioada curenta rata stabilitatii financiare este de 73,49 in scadere fata de anii precedenti 2005 si 2006 cu o diferenta de pana la 24,89%.In acest caz scade ponderea surselor stabile in raport cu sursele ciclice. Acest lucru se datoreaza cresterii datoriilor pe termen lung si mediu contractate in perioada curenta , care sunt in proportie de 2,56% din total pasiv in anul curent, fata de anul 2006 care au fost in proportie de 1,45% ,crescand doar cu un procent in 2007 din total pasiv. Observam ca pe parcursul celor 5 ani datoriile pe termen scurt nu sunt semnificative. Acesti indicatori exprima stabilitate financiara a societati in acest moment.

2. Rata de autonomie financiara:

a) rata autonomiei financiare globale

Observam ca politica financiara a societatii s-a schimbat in anul curent fata de anul precedent; prin contractarea de imprumuturi pentru dezvoltarea firmei. Chiar daca acest lucru reduce capitalul propriu la 73,49 % din total pasiv in anul curent , fata de anul precedent care a fost de 98,38 %.Pe parcursul celor cinci ani unitatea nu si-a schimbat politica firmei astfel imprumuturile fiind constate . Astfel fiind considerata o politica financiara buna deoarece satisface o rata de peste 33 % cat este minim admis.

b) rata autonomiei financiare la termen:

In anul curent se constata ca capitalul propriu reprezinta 99,85 % din capitalul permanent ;fata de anul precedent cand reprezenta o proportie de 100 %. Diferenta de 0,15 % reprezentand cresterea de datorii pe termen mediu si lung , incluse in capitalul permanent. Observam ca pe toti cei cinci ani de activitate inclusi in analiza capitalul permanent nu a scazut sub 95 %. Astfel unitatea mai poate contracta imprumuturi daca doreste.

Imprumuturile pe terme mediu si lung pot fii acoperite din capitalul propriu .

Autonomia financiara este realizata .

3. Rata de indatorare:

a) rata de indatorare globala:

Se constata ca datoriile totale au crescut in perioada curenta,( reprezentand 26, 61%) din total pasiv; fata de anul precedent care a fost in proportie de 1,62% din total pasiv;cat si fata de anii precedenti care a fost intre 3,25% si 4,30% din total pasiv. Cu toate acestea se considera un grad de indatorare mic. Totodata datoriile totale in anul curent reprezinta 36,26% din capitalul propriu, fata de anul precedent cand datoriile totale reprezentau 1,65 %,si in anii precedenti cand datoriile nu treceau pragul de 5,11% . Deci observam o crestere de 34,61 % a datoriilor totale din capitalul propriu.

Autonomia financiara a societatii este mare atat in anul curent cat si in anii precedenti.

b)      rata de indatorare la termen:

Se constata ca gradul de indatorare al societatii este foarte redus, atat in anul curent de 1,21 din capitalul permanent si capitalul propriu, cat si in anul precedent 2006 de 0,32 % din capitalul permanent si capitalul propriu. In anii precedenti 2004,2005 vedem o crestere de indatorare cu pana la 4 procente,dar nesemificativ pentru schimbarea strategiei firmei.

Rata de indatorare la termen exprima o situatie favorabila din punct de vedere al gradului de indatorare. Astfel, rata de indatorare da posibilitatea de indatorare mai mari.

MARJA DE SIGURANTA: - calcularea fondului de rulment pentru a vedea cota de autonomie financiara a societatii.

FR = Cap.perm. - active.imobilizate

FR2003= 382000 - 124000= 258000

FR2004=412000 -124000 = 288000

FR2005=509000 -124000= 385000

FR2006=609000 -124000= 485000

FR2007=660000 -130000= 53000

REPREZENTAREA GRAFICA

Rezulta ca activele imobilizate sunt acoperite in intregime prin capitaluri permanente, atat in anul curent pentru fiecare an analizat; existand si un fond de rulment necesar acoperirii activelor circulante. Deci, pe baza criteriului destinatiei resurselor intreprinderea are o structura financiara favorabila.

Astfel rezultand:

FR = Activ.circulante - Datorii Termen scurt

FR2003=74000 - 5000 = 69000

FR2004=76000 - 6000 = 70000

FR2005=78000 - 8000 = 70000

FR2006=81000 - 9000 = 72000

FR2007=151000 -23000 =128000

- fondul de rulment propriu;

FRP = C.propriu - Activ.imobilizate

FR2003=378000 - 124000 = 254000

FR2004=402000 - 124000 = 278000

FR2005=489000 - 124000 = 365000

FR2006=609000 - 124000 = 485000

FR2007=659000 -130000 = 529000

- fondul de rulment imprumutat

FRA = FR - Datorii T.M.L

FR2003 = 258000 -12000 = 246000

FR2004 = 288000 - 21000 = 267000

FR2005 = 385000 - 25000 = 360000

FR 2006 = 485000 - 2000 = 483000

FR2007 = 53000 - 8000 = 522000

Se constata un echilibru financiar,societatea dispunand de un surplus de surse permanente pentru toti cinci ani analizati; constatand o crestere de la un an la altul. Acest fond de rulment poate sa fie rulat de catre societate pentru reinnoirea stocurilor.

Prin fondul de rulment propriu se apreciaza cuantumul participarii capitalului propriu la finantarea activelor circulante. Astfel societatea dispunand de o crestere substantiala a unui fond de rulment propriu.

Activele imobilizate din anul curent au scazut in anul curent fata de cei cinci ani analizati cu aproximativ 6%. Acest lucru se datoreaza vanzarii de imobilizari corporale. Totodata putem vedea o scadere de 0,39% a imobilizarilor financiare din anul curent fata de anii analizati,respective 2003,2004,2005,2006.

Activele circulante din anul curent 2007au crescut fata de anul precedent 2006 de la 13,11 la 16,82 adica cu 3,71% fiind pastrata aceasta diferenta din anii 2003,2004,2005. Acest lucru se datoreaza cresterii stocurilor de la un an la altul; dar si datorita cresterii disponibilitatilor banesti ,care au crescut din 2003 si pana in anul curent cu pana la 16,07%. Astfel disponibilitatile banesti ale societatii sunt un factor favorabil, ceea ce reprezinta ca unitatea detine surse de finantare.

SITUATIA NETA A SOCIETATII:

SN = Total Activ - Total Datorii

SN2003= 570000 -16000 = 554000

SN2004= 579000 - 21000 = 558000

SN2005= 602000 - 25000 = 577000

SN2006= 619000 - 10000 = 609000

SN2007= 898000 - 239000 = 659000

REPREZENTAREA GRAFICA

Situatia neta a societatii este pozitiva, rezultand o gestiune sanatoasa in toti cei cinci ani analizati.

DESTINATIA RESURSELOR:



R2003 =

R2004 =

R2005 =

R2006 =

R2007 =

REPREZENTAREA GRAFICA

Pentru fiecare dintre cei cinci ani analizati activele circulante ale societatii sunt acoperite prin resurse permanente. Societatea dispunand de capital in vederea de noi achizitie (stocuri, imobilizari corporale etc.), in vederea dezvoltarii firmei.

CAPACITATEA DE PLATA

Cp = Disponibilitati - Datorii totale

Cp2003 = 300000 - 16000 = 284000

Cp2004 = 310000 - 21000 = 289000

Cp2005 = 314000 - 25000 = 289000

Cp2006 = 318000 - 10000 = 308000

Cp2007 = 617000 - 239000 = 378000

Indicatorul este pozitiv insemnand ca disponibilitatile sunt mai mari decat obligatiile, iar societatea se afla intr-o situatie buna indeplinind la termen obligatiile de plata pe toti cei cinci ani analizati.

SOLVABILITATEA SOCIETATII:

SS2003 =

SS 2004 =

SS 2005 =

SS 2006 =

SS 2007 =

REPREZENTAREA GRAFICA

Acest indice de peste 95% pentru fiecare dintre cei cinci ani analizati ; se apreciaza ca fiind pozitiv deoarece depaseste minima acceptat de 30%. Acest indice insemnand asigurarea unor fonduri banesti capabile sa sustina continuitatea exploatarii, sa permita un flux normal al fondurilor, cat si acoperirea creditelor pe termen mediu si lung din capitalul social.

2.2 ANALIZA SWOT A FIRMEI SC UNIVERSAL SRL ARAD

SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti "Strengthts" (Forte, Puncte forte), "Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe), "Opportunities" (Oportunitati, Sanse) si "Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei.
Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente distinctive pe care aceasta le poseda la un nivel superior in comparatie cu alte firme, indeosebi concurente, ceea ce ii asigura un anumit avantaj in fata lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezinta activitati pe care firma le realizeaza mai bine decat firmele concurente, sau resurse pe care le poseda si care depasesc pe cele ale altor firme.
Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care ii determina un nivel de performante inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezinta activitatea pe care firma nu le realizeaza la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le poseda.
"Oportunitatile" reprezinta factori de mediu externi pozitivi pentru firma, altfel spus sanse oferite de mediu, firmei, pentru a-si stabili o noua strategie sau a-si reconsidera strategia existenta in scopul exploatarii profitabile a oportunitatilor aparute. "Oportunitati" exista pentru fiecare firma si trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara fructificarii lor sau pot fi create, indeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activitatilor de cercetare-dezvoltare, adica a unor inovari de anvergura care pot genera chiar noi industrii sau domenii aditionale pentru productia si comercializarea de bunuri si servicii.
"Amenintarile" sunt factori de mediu externi negativi pentru firma, cu alte cuvinte situatii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea firmei de a-si realiza integral obiectivele stabilite, determinand reducerea performantelor ei economico-financiare. Ca si in cazul oportunitatilor, "amenintari" de diverse naturi si cauze pandesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permitand firmei sa-si reconsidere planurile strategice astfel incat sa le evite sau sa le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci cand o amenintare iminenta este sesizata la timp, prin masuri adecvate ea poate fi transformata in oportunitate.
Aplicarea analizei SWOT este facilitata daca se foloseste o lista de probleme care trebuie urmarite in cadrul analizei si ale caror raspunsuri sunt relevante pentru evaluarea situatiei de fapt a mediului si a firmei. Este recomandabil ca problemele urmarite in ceea ce priveste punctele forte, punctele slabe, oportunitatile si amenintarile sa aiba o anvergura necesara pentru a fi cu adevarat probleme strategice, sa aiba legatura cu planurile strategice si sa ofere indicii semnificative pentru evaluarea judiciozitatii acestora si, la nevoie, pentru reconsiderarea lor.
Puncte tari:

firma este constituita si functioneaza legal

nu are litigii si datorii

evidenta informatizata

calitatea serviciilor managementul calitatii

furnizori seriosi

dotarea cu echipament performant

personal stabil

raport pret/ calitate favorabil

Puncte slabe:

sistem de salarizare fix; salarizarea nu este corelata cu performantele individuale

timpul de munca este depasit uneori

nu sunt stabilite sarcini clare pe fiecare angajat

lipsa spatiului de extindere

lipsa unui laborator propriu pentru analize de trichina

Oportunitati

oferirea de produse traditionale

amabilitatea personalului

calitatea produselor oferite

Amenintari

- concurenta altor firme de profil

slaba putere de cumparare a clientilor

noile norme sanitar veterinare

CAPITOLUL III

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI

Numeroasele modificari petrecute in mediul (global si regional) in care functioneaza firma, conduc la o abordare orientata din ce in ce mai accentuat catre procese. Firmele care vor sa supravietuiasca in acest mediu in permanenta

schimbare, trebuie sa faca fata urmatoarelor provocari:

apropierea de piata si de client printr-un management intensiv al relatiilor cu clientul si/sau curtarea distantelor pana la client/piata

Capabilitatea de a reactiona rapid si cu un inalt grad de flexibilitate, prin deplasarea competentelor operative de luare a deciziilor, la interfata cu clientii;

Cresterea productivitatii si calitatii prin orientarea angajatilor, motivarea acestora, printr-un sistem eficient de comunicare si cooperare;

Optimizarea costurilor prin concentrarea asupra competentelor cheie, reducerea

costurilor administrative si simplificarea derularii fluxurilor de activitate, cu alte

cuvinte structurarea si administrarea activitatilor firmei, sub forma de procese.

La ora actuala majoritatea firmelor sunt structurate in mod traditional, pe functii/compartimente.

Drept urmare, managerii si angajatii firmelor structurate functional, se orienteaza dupa structuri interne si nu in folosul clientilor, respectiv a intregii firme.

Clientul insa nu este interesat de organigrame, ci de indeplinirea cerintelor sale si implicit de activitatile organizate si conduse in asa fel incit aceste cerinte sa fie indeplinite. De regula, in cazul

structurilor organizatorice bazate pe compartimente, cerintele sale nu sunt suficient

si complet luate in considerare.

In figura de mai sus este prezentata intr-o forma grafica sugestiva, o comparatie intre

abordarea pe compartimente si abordarea pe procese in cadrul unei firme oarecare. Situatia de conjunctura descrisa, conduce la situarea proceselor in centrul atentiei. Esenta orientarii catre procese consta in:

Orientarea de principiu a activitatilor din cadrul firmei, catre procesele de realizare

de performanta;

Orientarea proceselor catre cerintele clientilor, respectiv ale pietei;

Luarea in considerare, intr-un mod activ, a punctelor de vedere "din exterior";

Orientarea structurilor de responsabilitate (organizare), catre procese -

responsabilitati clare asupra si in cadrul proceselor, reducerea suprapunerilor de

responsabilitate;

Orientarea catre procese a calculului economic al performantei ( al eficientei) si al

sistemelor de circulatie a informatiei

Transparenta - comunicarea activa a structurii proceselor, ca imagine comuna a

firmei;

Analiza privind obiectul de activitate;

se pastreaza serviciile actuale

se extinde paleta serviciilor

Valori promovate:

calitatea serviciilor

organizare performanta

prestigiu

colaborari durabile

Obiective specifice

Obiective privind organizarea ,managementul si resursele umane

organizare si management comparabil cu cel din UE

organizarea firmei pentru obtinerea de profit

folosirea mai eficienta resurselor umane

realizarea de produse de calitate prin respectarea cerintelor sistemului calitatii

managementul calitatii intregii societati

extinderea informatizarii

imbunatatirea comunicarii personalului

Obiective privind piata:

extinderea pietei de desfacere prin deschiderea unor noi puncte de vanzare

Obiective privind eficienta:

obtinerea unui profit anual

fiecare tip de activiate sa fie profitabila

calcularea costurilor si reducerea acestora prin optimizarea metodelor folosite

Obiective privind calitatea

Mentinerea cat si imbunatatirea calitatii produselor oferite

CONCLUZII

Societatea este pe o pozitie favorabila privind calitatea urmand sa-si extinda si sa-si eficientizeze activitatile.

Evolutia societatii speram sa nu se opreasca aici, conducerea unitatii avand in plan ca pe viitor sa continue ambitiosul program de investitii, urmand astfel ca in scurt timp sa se finalizeze lucrarile si sa se dea in functiune un nou punct de desfacere. De asemenea, in paralel continua programul de imbunatatire a tehnologiei de fabricatie, prin achizitionarea de noi utilaje performante.

In urmatorii ani, firma a inregistrat o evolutie ascendenta si toate resursele financiare obtinute din activitatea curenta au fost directionate spre achizitionarea de tehnologie performanta care sa permita imbunatatirea calitatii produselor fabricate (acestea corespunzand din toate punctele de vedere celor mai exigente norme din domeniul alimentar, dar si la exigentele celor mai pretentiosi consumatori), precum si pentru extinderea sistemului de vanzare a produselor direct catre populatie







Politica de confidentialitate





Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate