Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia. masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
IMPOZITE SI TAXE LOCALE


IMPOZITE SI TAXE LOCALE
IMPOZITE  SI TAXE LOCALE

 

1.CATEGORII  DE IMPOZITE

Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% in mediul urban si de 0,1% in mediul rural, asupra valorii impozabile a cladirii, determinata conform criteriilor si normelor de evaluare prevazute in L571/2003 privind Codul fiscal.

In cazul contribuabililor persoane fizice care detin mai multe cladiri cu destinatie de locuinta, impozitul pe cladiri se majoreaza astfel:

  a)  cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50% pentru cea de-a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

c)  cu 75% pentru cea de-a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

d)  cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu.

Anexa 10 prezinta declaratia speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta, datorat.

Ordinea numerica se determina in raport de anul dobandiri cladirii indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar.

Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane juridice,  se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsa intre 0,5% si 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora.

Pentru cladirile care fac obiectul contractelor de leasing financiar, impozitul pe cladiri se determina asupra valorii negociate intre parti si inscrise in contract si se datoreaza de catre proprietar. Astfel impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,5 - 1,5%   pana la data primei reevaluari in contabilitate.

Nu se datoreaza impozit pentru cladirile prezentate in Anexa 3.

Impozitul pe spectacole

Contribuabilii care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca denumite spectacole datoreaza impozit pe spectacole calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor sau  in suma fixa pe metru patrat in functie de suprafata incintei unde se desfasoara spectacolul .

Institutiile publice nu datoreaza impozit pe spectacole.

Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive, impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, prin aplicarea de cote procentuale, iar pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca, impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata pe care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare.

Cuantumul impozitului pe spectacole se stabileste de catre consiliile locale in a caror raza administrativ - teritoriala se realizeaza activitatile artistice si distractive.

Pentru determinarea impozitului se aplica coeficientul de corectie.

Platitorii de impozite pe spectacole au obligatia sa depuna o declaratie care va contine suprafata incintei precum si zilele in care se desfasoara spectacolele, pana la data de 15 inclusiv, pentru luna urmatoare.

Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei care realizeaza venitul la bugetul local al unitatii administrativ - teritoriale in a carei raza se desfasoara spectacolul.

Platitorii de impozite pe spectacole sunt obligati:

-sa tina evidenta acestuia si sa depuna lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul, decontul de impunere sau declaratia potrivit modelelor aprobate de normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale ;

- sa respecte normele tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole;

- sa elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele incasate si sa nu practice tarife mai mari decat cele inscrise pe bilete;

- sa puna la dispozitia organelor de control documentele care atesta calculul si plata impozitului pe spectacole.

2. CATEGORII  DE TAXE 

Impozit asupra mijloacelor de transport

Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica datoreaza o taxa anuala stabilita in functie de capacitatea cilindrica a acestora pentru fiecare 200 cm3 sau fractiune din acestia.

Resursele banesti provenite din taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 10 tone, se vor utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructia drumurilor de interes local si judetean si constituie venit in proportie de 60% la bugetul local si 40% la bugetul judetean.Pentru municipiul Bucuresti taxa constituie venit in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si respectiv, de 40 % la bugetul municipiului Bucuresti.

Pentru remorci, semiremorci si rulote, taxele anuale se stabilesc in functie de capacitatea acestora.

Sunt scutite de la plata taxei autoturismele, motocicletele cu atas si motociclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora.

Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele autoritatilor la care sunt inmatriculate, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii in care a aparut una dintre aceste situat

Institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun in regim urban si suburban sunt scutiti de la plata taxei.

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in doua rate egale, astfel: pana la 30 martie, si pana la 15 septembrie
Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului taxa datorata se repartizeaza in sume egale, la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului.

Persoanele fizice sau juridice straine care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita integral taxa datorata, la data luarii in evidenta de catre compartimentele de specialitate.

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, contribuabilii, persoane fizice si juridice, datoreaza taxe diferentiate.

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza pe baza valorii de proiect declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire, in conformitate cu proiectul prezentat.

La terminarea lucrarilor, beneficiarii autorizatiei de constructie, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligati sa declare structurilor specializate in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, valoare reala a lucrarilor in vederea regularizarii taxei pentru autorizatia de construire .

Cuantumul taxelor prevazute se stabilesc de catre consiliile locale sau judetene, dupa caz.

Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, oraselor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local si 50 % la bugetul judetean .

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciu de reclama si publicitate sunt obligati sa incheie contracte in acest sens .

Alte taxe

In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ - teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe zilnice cuprinse intre 0,10 lei si 10,00 lei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice .

Consiliile locale pot institui taxe zilnice pentru detinerea in proprietate sau in folosinta de utilaje destinate sa functioneze in scopul obtinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de consiliile locale.

Consiliile locale pot stabili taxe pentru vehiculele lente in suma fixa cuprinsa intre 2,6 lei/an si 26,00 lei/anPolitica de confidentialitate


Copyright © 2019 - Toate drepturile rezervate

Administratie


Demografie
Stiinte politice


STRATEGIA DE MODERNIZARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
Organizarea selectiei pentru furnizorii de servicii profesionale
Implicatiile practice ale Ordonantei de Urgenta nr.105/2009 asupra personalului din sectorul public
Factorii care influenteaza organizarea si functionarea sistemelor administrative
Impactul profesionalizarii relatiilor publice asupra specialistilor din domeniu
IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Functia publica in dreptul intern si comunitar
Clasificarea actelor administrative
Suspendarea actelor administrative
CONTINUTUL VENITURILOR BUGETARE LA NIVELUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE